Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Wasbleek 13
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerWasbleek 134-174(niet bekend)4-174H-080H-093


Naastliggers vanWasbleek 13
ten oostenWasbleek 15
ten zuidende Wasbleek
ten westenWasbleek 11
ten noordenRozengracht 26


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio 80Wasbleek 13hof
eigenaards. Henricus Reneman
gebruikerGeert Jans
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio 52vWasbleek 13hoff
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Hendrix Wewer
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
opmerkingaen de executeur betaeld
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio Wasbleek 13hof
eigenaards. Reneman
gebruikerGerrit Jans wever
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio 94rWasbleek 13woning
eigenaarAge Johannes
eigenaarWybe Johannes
gebruikerBeerend Coenraads
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerHarmen Beerends
huurwaarde26‑00‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0057v van 13 mei 1781 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Wasbleek 13Wasbleek NZ 13/15 [staat: bij of achter het pan- en estrikwerk op de Rozengracht]3945‑00‑00 ggtwee woningen
koper door niaar ratione sanguinisAurelia Gratama, gehuwd met
koper door niaar ratione sanguinisPieter Tetrode koopman
geniaarde koperJetse Jelleskoopman
huurder oostelijke perceelde weduwe van wijlen Beernd Coenraads 0‑06‑00 cg
huurder westelijke perceelBeernd Hendriks mr. bontwever26‑00‑00 cg
naastligger ten oostenMeile Dirks Faber
naastligger ten zuidenWasbleek [staat: pad of straat]
naastligger ten westenhet wagenhuis van Bernhardus Jelgersma
naastligger ten noordenhet pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma
verkoperWillekes Bernhardus Jelgersma, erfgenaampredikant te Exmorra
verkoper q.q.burgemeester Sybolt Hoornstra, curator
verkoper q.q.burgervaandrig Michiel Nauta, curatoren over
verkoperSydske Jelgersma, erfgenaam
verkoper q.q.burgemeester Barend van der Meulen, curator
verkoper q.q.Mathijs van Idsinga, curatoroud secretaris
verkoper q.q.Minne Blok, curatoren overkoopman
verkoperAdriaantje Abitschz en haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Bernhardus Jelgersma


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio 94rWasbleek 13huis
eigenaarAge Johannes
eigenaarWybe Johannes
gebruikerBouwe Tjeerds
huurwaarde26‑00‑00 cg
gebruikerJan Jansen
huurwaarde25‑00‑00 cg
huurwaarde totaal51‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal50‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑01‑12 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-174 , folio 94rWasbleek 13huis
eigenaarAge Johannes
eigenaarWybe Johannes
gebruikerBernardus Poort wed.
huurwaarde28‑00‑00 cg
gebruikerMelcher Cauda
huurwaarde18‑00‑00 cg
huurwaarde totaal46‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑00‑00 cg
huurwaarde totaal45‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑03‑10 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-174 , pag. 91Wasbleek 13F. van Esta 1‑00‑00 cg


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Hielke Hanses Overberggeb 1790 Molkwerum, ovl 25 nov 1813 HRL; wijk H-080; BS ovl 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Andries H. de Vriesgebruiker wijk H-080, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Frans Tjallingii van Esta... (GAH204); id. van wijk H-079; gebruiker Ate H. Piebinga, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk H-080; gebruiker Andries H. de Vries, panbakkersknegt, Hidde Sippes de Weerd, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Hidde Sippes de Weerd... ovl 1812, huw 1818, ovl 1823, ovl 1827, huw 1832, ovl 1836, ovl 18371862 overlijdens; gebruiker wijk H-080, panbakkersknegt; medegebruiker Andries H. de Vries, panbakkersknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-080Wasbleek 13F F van EstaAndries H de Vriespanbakkersknegt
H-080Wasbleek 13F F van EstaHidde Sippes de Weerdpanbakkersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1873Wasbleek 13Frans van Tjallingii fabrikeurHarlingenhuis (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Dirk Johannes Postma... 1839, ovl 1851, bev.reg. HRL 1851 wijk E-245; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk H-080; VT1839; geb 11 jun 1810, ged 23 jun 1810 Grote Kerk HRL, zv Johannes Postma en Petronella van ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Engele Jans Schoonbergen... S, en Eelkje Engeles de Boer; dopen Grote Kerk HRL 1808, BS huw 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk H-080; oud 31 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk H-085; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-080Dirk Johs. Postma29 jpanbakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
H-080Maria Harm. Friens25 jAmsterdamv, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-080Wasbleek 13Cornelis Eeltjes Riemersma, overleden op 15 mei 18409 jr, geboren Midlum, overleden Wasbleek H 80. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 31) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 144 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-080Wasbleek 13Sikke Dirks Nieuwenhuis, overleden op 14 juni 184262 jr, boerenarbeider, geboren Dongjum, overleden Wasbleek H 80, man van Rinske Gerrits Tilstra, vader van Gerrit, boerenknecht Ried, Herke, te Hoorn, Dirkje (vrouw van Simon de Vries, sleper), Fetje (vrouw van Rintje Bakker, matroos Amsterdam), Trijntje, dienstmeid aldaar, Dirk, Antje en Hotse Sikkes Nieuwenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 145 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-080Wasbleek 13Rinske Gerrits Tilstra, overleden op 17 juni 184253 jr, geboren Dongjum, overleden Wasbleek H 80, wed. Sikke Dirks Nieuwenhuis, moeder van Gerrit, boerenknecht Ried, Herke, te Hoorn, Dirkje (vrouw van Simon de Vries, sleper), Fetje (vrouw van Rintje Bakker, matroos Amsterdam), Trijntje, dienstmeid aldaar, Dirk, Antje en Hotse Sikkes Nieuwenhuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, november (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-080Wasbleek 13Trijntje Jelles Tigchelaar, overleden op 5 november 18424 jr, geboren Midlum, overleden Wasbleek H 80. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 43) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-080Wasbleek 13Jochem Leyen, overleden op 29 oktober 1844(Certificaat van onvermogen), 10 mnd (geboren 26/12/1843), overleden bij Wasbleek H 80. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 880 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-080Wasbleek 13Douwe Gatses de Groot, overleden op 12 december 18479 jr, geboren Ried 6/12/1841, overleden Wasbleek H 80, zoon van Gatse Leuwes de Groot, arbeider, broer van minderjarige Siebren, Baukje, Siebrigje en Sjoukje Gatses de Groot (toeziend voogd is Wiebe Siebrens Hofstra, wagenmaker Tzum). Saldo fl. 117,24. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 879 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-080Wasbleek 13Siebren Gatses de Groot, overleden op 13 december 18473 1/2 jr, geboren Midlum 12/4/1843, overleden Wasbleek H 80, zoon van Gatse Leuwes de Groot, arbeider, broer van minderjarige Baukje, Siebrigje en Sjoukje Gatses de Groot (toeziend voogd is Wiebe Siebrens Hofstra, wagenmaker Tzum). Saldo fl. 139,22. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-080Wasbleek 13Hendrika Koestra... 1862 HRL, huwt met Harmen Douwma op 3 mei 1818 HRL, huw.afk. 12 en 19 apr 1818, wonende te HRL, ovl wijk H-080, dv Hette K, en Johanna Sweserein; BS huw 1818, ovl 1862; oud 40 jaar, geb den Haag en wonende te HRL. ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1873Over de waschbleek H-080Haije H. Tigchelaar woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3856Wasbleek 13 (H-093)Gosse A. Hoek (en Cons.)woonhuis


2023
0.054215908050537


  terug