Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Hondenstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHondenstraat 108-0698-0698-078E-072E-088


Naastliggers vanHondenstraat 10
ten oostenVijver 2
ten zuidenVijver 4
ten westenHondenstraat 8
ten noordende Hondenstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Hondenstraat 10naamloze steeg ten oosten


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0377r van 30 okt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]62‑00‑00 gghuis
koperHans Kesman, gehuwd met te Soest
koperNies Pieters
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenvijver
naastligger ten westenBartel vuurblokmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Symon Reijleffs, gelastigde te Franeker
verkoper q.q.Ulbe Wybrants, gelastigden van te Balsum?
verkoperde erfgenamen van wijlen Heertke Wybrants
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Kensman? Van Soest & Wesphalen x Nies Pieters kopen een huis in de Vijverstraat. Ten Z. de Vijver, ten W. Bartel vuyr..maecker. Grondpacht 3 CG aan de Stad. Gekocht van Symon Pybes? Te Franeker en Ulke Wybrants te Balsuum? Als last- en procuratie hebbende van de erfgenamen van Hilcke Wybrants, voor 62 GG.


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0025v van 22 okt 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]280‑00‑00 ggwoning of kamer
koperYge Stoffels, gehuwd metgrootschipper
koperSyts Pieters
naastligger ten oostenBroer Aeges
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTrijn Dioerdts
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoperObbe Hansen, gehuwd met
verkoperTrijn Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYge Stoffels, grootschipper x Syts Pieters kopen een woning of kamer in de Vijverstraat. Ten O. Broer Aeges, ten W. Trijn Dioerdts. Geen grondpacht. Gekocht van Obbe Hanses x Trijn Pieters voor 280 gg.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0133v van 14 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 10Vijverstraat ZZ151‑00‑00 ggdwarswoning
koperAndries Hessels, gehuwd met
koperAlbertie Hiddes
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oosten[het steegje naar] hof en plaats van Reyner Hendrix
naastligger ten zuidenhof en plaats van Reyner Hendrix
naastligger ten westenLenert Bartels* timmerman
naastligger ten noordenHondenstraat [niet vermeld]
verkoperGerryt Jansen, gehuwd met te Amsterdam
verkoperNieske Dirx te Amsterdam


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0147r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]178‑16‑00 ggtwee kamers
koperTierck Jansen Sanstra c.u.
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
toehaakeen gouden ducaat of 5-00-00 CG
naastligger ten oostenTierck Jansen Sanstra
naastligger ten zuidenTierck Jansen Sanstra
naastligger ten westenweduwe Albertie Hiddes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperAlbertie Hiddes, weduwe van
verkoperwijlen Yge Stoffelsgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Jansen Sanstra koopt 2 camers in de Hondenstraat. Ten O. en Z. de koper, ten W. Albertie Hiddes, ten N. die straat. Gekocht van Albertie Hiddes wv Yge Stoffels, grootschipper, voor 178 GG en 1 gouden ducaton of 5 CG.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0034r van 2 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat, achter verkopers vorige verkochte huis]500‑00‑00 gghuis
koperCornelis Claessen Wassenaer mr. schoenmaker
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenCornelis Cornelis
naastligger ten zuidenTjerck Jansen Sanstra, gehuwd met
naastligger ten zuidenMaycke Bouwes
naastligger ten westende vrouw en zuster van Gerryt Schiere
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTjerck Jansen Sanstra, gehuwd met
verkoperMaycke Bouwes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Claessen Wassenaar, mr. schoenmaker in Kimswerd, koopt een huis met een potkast aan de Vijver, achter verkopers vorige verkochte huis. Ten O. Cornelis Cornelis, ten W. Gerrit Schiere, ten Z. de keuken van dat vorige huis, ten N. de Hondenstraat. Gekocht van Tjerck Jansen Sanstra x Maycke Bouwes.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0177v van 10 apr 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Noordelijkste Vijverstraat]250‑00‑00 cghuis
koperCornelis Jansen c.u.smakschipper
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
naastligger ten oostenClaes Romckes
naastligger ten zuidenObbe Hansen Bok
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Schiere
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Harmen Roeloffs, gelastigde van
verkoperde erfgenamen van wijlen Cornelis Claessen Wassenaar


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-069Hondenstraat 10huis
eigenaarAgnietie Heins crediteuren
gebruiker
opmerkingstaat ledigh


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-069Hondenstraat 10huis
eigenaarPoulus Jansen wed.
opmerkingpauper
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan‑‑


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-069Hondenstraat 10huis
eigenaarwed. Paulus Jansen
gebruiker
opmerkingpauper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-069Hondenstraat 10huis
eigenaarPaulus Jansen wed.
gebruikerPaulus Jansen wed.
opmerkingpauper


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-069Hondenstraat 10huis
eigenaarMennonyte Gemeente
gebruikerNeeltje Tyttes
opmerkingwoont vergeefs


1747 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0201r van 26 nov 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('(ver)spieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: de noordelijkste Vijverstraat]134‑14‑00 gghuis
koper door niaarLijsbert Aedsges, weduwe van
koper door niaarwijlen Hyltje Joris smakschipper
verpachter grondde stad Harlingen3‑00‑00 cg
geniaarde koperArjen Boikesportier van de Havenpoort
geniaarde koperBroer Tieerdszakkendrager
huurderde vrouw van Claas Voordewind c.s.
naastligger ten oostenOtte Joris
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Hyltie Joris
naastligger ten westenHylke Bouwes
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperde hypothecaire en geregistreerde crediteuren van wijlen? Rinske Meinerts, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Janzen


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-069Hondenstraat 10huis
eigenaarMennonite Gemeente
gebruiker
opmerkingvergeefs bewoond
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-069Hondenstraat 10huis
eigenaarMennonite Gemeente
gebruiker
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingvergeefs bewoond


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-078Hondenstraat 10woning
eigenaarRobijn Arjensz
gebruikerFreerk Johannes
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: lasten02‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑12 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-078Hondenstraat 10huis
eigenaarClaas Heyns
gebruikerBartle Carels
huurwaarde22‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting02‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑12 cg


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0168v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]200‑00‑00 cghuis
koperAbraham F. de Ruiter, gehuwd metboekbindersknecht
koperGerrittje Piebes
huurderGerrit Douwes c.u.
naastligger ten oostenGerryt Bartles c.u.
naastligger ten zuidenGerryt Bartles c.u.
naastligger ten westenRoelof W. Meynts
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperTrijntje Sjoerds, weduwe van te Sneek
verkoperwijlen Johannis Hyltjes de Haan
erflaterwijlen Anne Hinxt


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0071r van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Hondenstraat 10Hondenstraat ZZ [staat: Vijverstraat]300‑00‑00 cghuis
koperBruin Klaazen Roorda, gehuwd metstuurman
koperBerber Jans
huurderKlaas Ages schuitvoerder
naastligger ten oostenGerrit Bartles c.u.
naastligger ten zuidenGerrit Bartles c.u.
naastligger ten westenRoelof W. Meintz
naastligger ten noordenHondenstraat [staat: Vijverstraat]
verkoperAbraham F. de Ruiter, gehuwd metboekbindersknecht
verkoperGerritje Pieters


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-078 , pag. 166Hondenstraat 10Claas Heins 0‑10‑00 cghuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-072Hondenstraat 10Bruin Clases Roorda... Pieters, (gk); BS huw 1814, huw 1815, huw 1816, ovl 1822, ovl 1833; eigenaar en gebruiker van wijk E-072, varensgesel; medegebruiker Michiel Plengnat wed., 1814. (GAH204); B.C.R. en Berber Jans Plengnat, beide ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-072Hondenstraat 10Michiel Jans Plengnat... Kisjes, kind: Maria P, geb 16 dec 1796 HRL; BS huw 1816, huw 1820, ovl 1878; wed. M.P. gebruiker van wijk E-072; eigenaar en medegebruiker is Bruin C. Roorda, varensgesel, (zwager), 1814. (GAH204); M.J.P. en Claaske ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-072Hondenstraat 10Bruin C RoordaBruin C Roordavarensgesel
E-072Hondenstraat 10Bruin C Roordawed Michiel Plagnat


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1205Hondenstraat 10 Hiltje Bruin Harlingenhuis (44 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-072Hondenstraat 10Francina Nicolaas Webber... 1851 wijk C-175, wijk E-120, 173, wijk F-003, wijk G-160; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-072Hondenstraat 10Jan Igles Schaap... wijk F-003, wijk G-160, bev.reg. HRL 1860-80; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, hulploots, wijk E-072; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-072Hondenstraat 10Jan Jans de Jong... en Catharina ... ; BS huw 1839, ovl 1845, ovl 1848; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-072; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-072VijverstraatJan E Schaap37 jzeeman (hulploots)Harlingenm, protestant, gehuwd
E-072VijverstraatFrasina Webber37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-072VijverstraatElle Schaap14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatNicolaas Schaap9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatWillem Schaap4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatSasker J Schaap6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatAafke Schaap12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatElisabeth Schaap11 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatCatharina Schaap6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-072VijverstraatSikke Schaap2,5 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 196 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-072Hondenstraat 10Janke Thijssens de Bruin, overleden op 7 augustus 18446 mnd (geboren 16/2/1844), overleden Vijverstraat E 72, dochter van Thijs de Bruin, zeeman en Sjouwkje L. Wijnalda, zuster van minderjarige Tetje en Anna-Elisabeth Thijssens de Bruin. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1205Hondenstraat E-072Sijtse J. Brug woonhuis
Sectie A nr. 1205aHondenstraat E-074Dirk B. Vries woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1205Hondenstraat E-088 Jan Pieters Schaafsma woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1205Hondenstraat 10 (E-088)Jan Pieters Schaafsmawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Hondenstraat 10E. Driestenbootwerker


1974 - variabron: Hein Buisman Stichting
adresgegevens
Hondenstraat 10Aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Hondenstraat 10rijksmonument 20424  terug