Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kromme Elleboogsteeg 3
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKromme Elleboogsteeg 3(niet bekend)(niet bekend)(niet bekend)G-236G-388


Naastliggers vanKromme Elleboogsteeg 3
ten zuidenKromme Elleboogsteeg 5
ten westende Kromme Elleboogsteeg
ten noordenKromme Elleboogsteeg 1


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0065v van 13 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0275v van 10 feb 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende ingang van de tuin


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0361r van 12 jul 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende hof van Gerrit Goukes


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0059r van 18 jun 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenGerrit Goukes


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0163v van 8 sep 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirk Dirxen turfdrager


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0206r van 26 jan 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 3Kromme Elleboogsteeg12‑07‑00 ggkamer
koperAndries Roelofs, gehuwd metgraandrager
koperGrietie Eppes
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 cg
huurderJacob Gosses c.u.
naastligger ten oostende hof van de kinderen en de erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes c.u.koopman
naastligger ten zuidende successeurs van Dirk Mock
naastligger ten westenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten noordende uitgang van de hof van de kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Gouckes c.u.koopman
verkoperde kinderen en erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes, gehuwd metkoopman
verkoperHylckjen Sybrands


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0215v van 16 feb 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 3Krommelleboogsteeg OZ [staat: de zgn. Jacob Seerpssteeg ten noorden van de grote kerk]40‑00‑00 ggwoning of kamer
koperHendrik Pieters, gehuwd met
koperAntie Marcus
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes koopman
naastligger ten zuidenHendrik Pieters c.u.
naastligger ten westenKromelleboogsteeg [staat: de zgn. Jacob Seerpssteeg ten noorden van de grote kerk]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerrit Goukes koopman
verkoperDirk Dirxenturfdrager


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0339v van 6 jun 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacob Boncq n.u.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0119r van 17 jan 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 1, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJelle Stijl koopman


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0296r van 22 feb 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 3Kromme Elleboogsteeg65‑00‑00 cgwoning en tuintje
koperSimon Stijl medicinae doctor
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
huurderJoseph de Witt
naastligger ten oostenSimon Stijl medicinae doctor
naastligger ten zuidenJetse Jelles Boomsma koopman
naastligger ten westenKromme Elleboogsteeg
naastligger ten noordenFrans Tjallingii
verkoperGriettje Jacobs, gehuwd met
verkoperHendrik Atzes


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0107v van 20 jun 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kromme Elleboogsteeg 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. S. Stijl


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0084r van 16 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kromme Elleboogsteeg 3Kromme Elleboogsteeg OZ75‑00‑00 cgwoning en tuintje
koper van 1/2Jan Schiere koopman
koper van 1/2Poppe Persijn koopman
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 cg
huurderGrietje Symons 15‑00‑00 cg
huurderwijlen Dirk Sandstra
naastligger ten zuidenArend bontwever
naastligger ten westenKromme Elleboogsteeg
verkoper van 1/2Jelle Wildschutkoopman
verkoper van 1/4Elisabeth Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/4Sibrand Hingstkoopman
verkoper van 1/4Geertrui Stijl, gehuwd met
verkoper van 1/4mr. Johan Idsingaoud griffier van de Staat te Leeuwarden
erflaterwijlen dr. Simon Stijl


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-236Kromme Elleboogsteeg 3Goris Wybes Faber... HRL 1799, 1806, BS huw 1811wafk, hu, huw 1812, huw 1819, ovl 1832, ovl 1841, ovl 1859; gebruiker van wijk G-236, sjouwer, eigenaar is Jan Schiere, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-236Kromme Elleboogsteeg 3Jan Cornelis Schiere... Jan Douwes, 1814. (GAH204); id. van wijk F-124; gebruiker C. vd Burg wed., 1814. (GAH204); id. van wijk G-236; gebruiker Goris W. Faber, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk H-157, tuin & pakhuis, 1814. (GAH204); op ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-236Kromme Elleboogsteeg 3Roelof R Postmatuin
G-236Kromme Elleboogsteeg 3Jan SchiereGoris W Fabersjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 919Kromme Elleboogsteeg 3wed. Roelof Posthuma hovenierscheHarlingenhuis en erf (20 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-236Kromme Elleboogsteeg 3Aaltje Rienks Stoker... S, en Francina Pas; BS huw 1827, ovl 1843, ovl 1844; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-236; VT1839; geb 27 jan 1789, ged 17 feb 1789 Grote Kerk HRL, dv Rienk Pieters Stooker en Francina ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-236Kromme Elleboogsteeg 3Dirk Zijlstraoud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, panbakker, wijk G-236; VT1839


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-236Agter de Grote KerkDirk Zijlstra40 jpannebakkerHarlingenm, protestant, gehuwd
G-236Agter de Grote KerkAaltie Stoker50 jHarlingenv, protestant, gehuwd
G-236Agter de Grote KerkRienk Zijlstra14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-236Agter de Grote KerkWatze Zijlstra13 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-236Agter de Grote KerkJan Zijlstra6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
G-236Agter de Grote KerkTrijntie Zijlstra19 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-236Kromme Elleboogsteeg 3Janke Keurgeb 25 dec 1810 Leeuwarden, ovl 17 aug 1881 HRL, huwt met Fokke Dijkstra, (gk), N.H., Vst 24 apr 1858 uit Leeuwarden, dv Albert K, en Jeltje Swart; BS ovl 1881; bev.reg. HRL 1851 wijk F-053, wijk G-236


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-236Kromme Elleboogsteeg 3Jantje Dijkstra... baker, A 15 nov 1876 Leeuwarden; bev.reg. HRL 1851 wijk H-089, wijk B-190, wijk D-179, wijk E-231, wijk G-236, 335, supp wijk F-364; oud 36 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk A-166; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 919Achter de groote kerk G-236Foppe Plantenga woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 919Achter de Groote kerk G-388 Sint G. Pollema woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 919Kromme Elleboogsteeg 3 (G-388)Harmen Jans van 't Vlietwoonhuis


2023
0.054698944091797


  terug