Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Kruisstraat 10
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerKruisstraat 103-173 3-196 G-209G-256
 huisnummer lager  huisnummer hogerKruisstraat 103-174 3-197 G-210G-256


Naastliggers vanKruisstraat 10
ten oostenKruisstraat 12
ten zuidenGrote Kerkstraat 33
ten westenKruisstraat 8
ten noordende Kruisstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Kruisstraat 10naamloze doorlopende steeg ten noorden


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0058r van 10 jul 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10westKruisstraat [staat: buiten de oude Kerkpoort]440‑00‑00 GGhuis en schuur
koperDirck Taackes, gehuwd met
koperAeff Jeltes
verpachter grondde stad Harlingen2‑01‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van het huis van wijlen Johannes Ruyges
naastligger ten zuidenJelle Rompckes
naastligger ten westenDirck Ariens
naastligger ten noordenReyner Claasen
verkoperTaacke Pieckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Taackes x Aeff Jetses. Huysinge ende schuyre c.a. staande buyten d'olde kerckpoort. Ten O. erven Johannes Huygens, ten Z. Jelle Rompckes, ten W. Dirck Ariens, ten N. Reyner Claas. Grondpacht 2 cg. 1 st aan de stad. Van Taacke Pieckes. Voor 440 gg.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0085v van 12 feb 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostGrote Kerkstraat NZ [staat: Kerkstraat]750‑00‑00 GGhuis alwaar den Publicaan vuythanckt
koperJan Wybes, gehuwd met
koperPietrick Michiels
verpachter grondde Stad Harlingen2‑02‑00 CG
naastligger ten noordoosten*Kruisstraat [staat: droge straat]
naastligger ten zuidoostenAriaen Pieters wever
naastligger ten zuidwestenGrote Kerkstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordwestenEpcke Feddes
verkoperThonis Luytties
verkoper? Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Wybes x Pietrick Michiels kopen een huis in de Kerkstraat alwaar den publicaan vuythanckt, strekkende van voor de straat tot achter aan de Droogstraat. Ten ZO wever Ariaen Pieters, ten N. Epcke Feddes. Grondpacht 42 st aan de Stad. Gekocht van Tonys Luytties


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0268v van 16 aug 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10westKruisstraat ZZ [staat: in een steeg op de Turfhaven]250‑00‑00 GGhuis en schuur
koperPieter Martens, gehuwd met
koperEelck Juriens
verpachter grondde stad Harlingen2‑01‑00 CG
verpachter grondeenen Albert verver0‑06‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelDirck Ariaens0‑01‑00 CG
protesteert q.q.burgemeester Jan Willems, volmacht
protesteert q.q.Albert Thomas, volmachten van
protesteert vanwege een hypotheekde crediteuren van Jelle Rompckes
naastligger ten oostende plaats van Epcke Feddes
naastligger ten zuidenJelle Romckes
naastligger ten westende kamers van Dirck Ariaens
naastligger ten noordende kamers van Reyner Claesen
verkoperDierck Taeckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Martens x Eelck Juriens kopen huis en schuur op de Turfhaven. Ten O. Epcke? Feddes, ten Z. Jelle Romckes, ten W. Dierck Ariaens, ten N. Reyner Claes. Grondpacht 2 cg. 1 st aan de Stad, bovendien 6 st aan eenen Albert Syberant?. Gekocht van Dierck Taeckes, voor 250 gg.


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0372r van 17 jul 1603 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0110v van 23 mei 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostKruisstraat ZZ [staat: Marthen Pybessteeg bij de Nieuwe Kerkstraat]41‑14‑00 GGkamer
koperJasper Botes, gehuwd met
koperLieuue Tyaerts
naastligger ten oostenJasper Botes c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende verkoper Jencke Johannes c.u.
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: Marthen Pybessteeg]
verkoperJencke Johannes, gehuwd met
verkoperAth Douues


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0122r van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenIdts Foeckes


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0016r van 13 nov 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0180r van 13 apr 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Adams


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0042r van 13 okt 1655 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10westKruisstraat NZ [niet vermeld]4211‑00‑00 CGgleibakkerij met huizen en schuur er tegenover
koperReyer Jacobs, broer van te Delft
koperLeenert Jacobs te Delft
toehaakeen rozenobel als verering
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenKruisstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAdam Jansen


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0036r van 11 mrt 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicke [staat: Scicke] Scheltes


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0216r van 7 feb 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10westgrote kerk, bij de590‑10‑00 GGschuur
koper door niaarClaes Willems
geniaarde koperSicke Scheltes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen0‑12‑00 CG
naastligger ten oostende heer Lanting
naastligger ten zuidenFrans Heyns koster
naastligger ten westenSicke Scheltes c.u.
naastligger ten noordenstraat
verkoperReyer Jacobs Braeff c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Scheltes c.u. kopen, na niaar ratione proximitatis tegen Claas Willems Burger, een schuur omtrent de Grote Kerk. Ten O. Lantingh, ten Z. koster Frans Heyns, ten W. de koper, ten N. de straat. Gekocht van Reyer Jacobs Broers voor 590 gg.


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0004ra van 5 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0168r van 26 jul 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSicke Scheltes


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0021va van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0241v van 27 aug 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1677 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0259r van 4 feb 1677 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10westKruisstraat ZZ [niet vermeld]390‑00‑00 GGschuur
koperSicke Hettes, gehuwd met
koperFoeckien Gosses
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
huurder voor 1 jaarN. N. 27‑00‑00 GGde Drie Schelvissen
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Drie Schelvissen van oud burgemeester Bartel Kleyssen Lantingh de Drie Schelvissen
naastligger ten zuidenhet nagelaten huis door wijlen burgemeester Vetsensius
naastligger ten westende mouterij van Jancke Harkes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Sicke Scheltes
naastligger ten noordenKruisstraat [staat: straat]
verkoper q.q.Joannes Hylckes Hanekuyk [gehuwd met Elbigien Sickes], ter assistentie
verkoper q.q.Uyft Folckerts [gehuwd met Auckie Sickes], ter assistentie van
verkoperJancke Harkes, weduwe van
verkoperwijlen Sicke Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSicke Hettes x Foeckien Gosses kopen een grote schuur. Ten O. het huis 'de Drie Schelvissen' van burgemeester Bartel Cleisen Lanting, ten Z. de burgemeester Vetsenius, ten W. de mouterij van verkoper, ten N. de straat. Grondpacht een rijksdaalder. Gekocht van Janke Harkes wv Sicke Scheltes, met assistentie van de kooplieden Joannes Hylckes Hanekuyk en Uyft Folckerts occuperende voor hun respectieve huisvrouwen, voor 390 gg.


1688 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0235v van 26 feb 1688 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSicke Scheltes koopman


1705 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0267v van 18 jan 1705 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostKruisstraat ZZ [staat: Kruisstraat van de Lambert Warnerssteeg]100‑00‑00 GGhuis genaamd de Witte Gevel
koper door niaardr. Scheltinga de Witte Gevel
geniaarde koperPieter Geerts, gehuwd metzoutdrager
geniaarde koperAefke Tjeerds
naastligger ten oostenoud burgemeester Jacobides
naastligger ten zuidenAucke Jansen Backer n.u.
naastligger ten westenEvert Claessen Oosterbaen
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperAeltie Allerts Laquart, weduwe van
verkoperwijlen gemeensman Pieter Jacobs Klinkhamer


1706 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0343r van 5 sep 1706 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostKruisstraat ZZ [staat: kruisstraat van de Lammert Warndersteeg]135‑00‑00 GGhuis
koperPytter Geerts, gehuwd metde Witte Gevel
koperAeffke Tjerx
huurderPytter Geerts 10‑00‑00 CG
huurderAeffke Tjerx
naastligger ten oostenoud burgemeester A. Jacobides
naastligger ten zuidenAuke Jansen Backer n.u.koopman
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenKruisstraat [niet vermeld]
verkoperAlardus Scheltingaadvocaat Hof van Friesland en secretaris Vijf Deelen Zeedijken binnen- en buitendijks


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173Kruisstraat 10
eigenaarPieter Geerts
gebruikerPieter Geerts
opmerkingonvermogende
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-174Kruisstraat 10pakhuis
eigenaarEvert Claessen
gebruikerPier Bauckes
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173Kruisstraat 10huis
eigenaarwed. Pieter Geerts
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-174Kruisstraat 10pakhuis
eigenaarEvert Claessen
gebruikerPier Bauckes
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan23‑5‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0151v van 29 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordeneen pakhuis


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173Kruisstraat 10
eigenaarwed. Pyter Geerts
gebruikerwed. Pyter Geerts
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-174Kruisstraat 10packhuis
eigenaarEvert Claesen
gebruikerEvert Claesen
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑17‑00 CG


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0074v van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10westKruisstraat ZZ bij Lammert Warndersteeg141‑21‑00 GG1/2 bakhuis nu gorterij
koperJoris Aerts mr. gortmaker
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Aefke Sandstra
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Winsma
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperFoekjen Everts Oosterbaen, dochter
verkoperWytze Talma, weduwnaar vankoopman
erflaterwijlen Grietje Everts Oosterbaen, dochter
verkoper q.q.Reyer Arjens Mahiu, crediteurkoopman
verkoper q.q.Freddrik Ayses Mahiu, crediteurkoopman
verkoper q.q.vroedsman Lolke Jarigs Westra, crediteuren vankoopman
verkoperwijlen E. C. Oosterbaen


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0070r van 18 jan 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostKruisstraat ZZ [staat: kruisstraat van de Lammert Warndersteeg]190‑21‑00 GGhuis
koperGerryt Gerryts bontweverde Witte Gevel
naastligger ten oostenJan Eskens
naastligger ten zuidende weduwe van Auke Backer koopman
naastligger ten westensteegje
naastligger ten westengorterij van Joris Aerts c.s.
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoper van 1/4Janke Pieters, weduwe van
verkoper van 1/4wijlen Pyter Jansenbaantjer
verkoper van 1/4Jan Albertsbontwever
verkoper van 1/4Liesbeth Pyters, gehuwd met
verkoper van 1/4Jan Eskensbontwever
verkoper van 1/4minderjarige Gerryt Pyters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Gerrits, bontwever, koopt huis 'de Witte Gevel' zz. in de KRUISSTRAAT van de Lammert Warnerssteeg. Ten O. Jan Eskens, ten W. de gorterie van Joris Aerts en een steegje, ten Z. wd. Aucke Jans Backer, ten N. de Kruisstraat. Gekocht van Janke Pieters wv Pieter Jansen, baantjer, voor 1/4, Elisabeth Pyters x Jan Eskens, bontwever, voor 1/4, Gerryt Pyters voor 1/4 en Jan Alberts, bontwever, ook voor 1/4.


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0102v van 14 mrt 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostKruisstraat ZZ [staat: kruisstraat van de Lammert Warndersteeg]190‑21‑00 GGhuis
koperRinnert Wybrens koopmande Witte Gevel
naastligger ten oostenJan Eskes bontwever
naastligger ten zuidende weduwe van Auke Backer koopman
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westende gorterij van Jooris Aerts
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperGerrit Gerritsbontwever


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0105r van 4 apr 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10westKruisstraat ZZ [staat: kruisstraat van de Lammert Warndersteeg]150‑00‑00 GG1/2 pakhuis
koperJoris Aerts mr. gortmaker
eigenaar van 1/2Joris Aertsmr. gortmaker
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Claes Rinnerts Winsma
naastligger ten noordenKruisstraat NZ
verkoperPieter Dirxkoopman te Leeuwarden


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173Kruisstraat 10wooning
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerAte Tjeerds
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-174Kruisstraat 10pakhuis
eigenaarJoris Aarts
gebruikerJoris Aarts
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑16‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-173Kruisstraat 10woning
eigenaarEvert Oosterbaan
gebruikerAntje Sybes
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑18‑02 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
3-174Kruisstraat 10pakhuis
eigenaarJoris Aerts
gebruikerJoris Aerts
huurwaarde35‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde06‑07‑04 CG


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0150r van 5 mei 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostKruisstraat ZZ50‑00‑00 CGkamer
koperCornelis Jacobus Wetsens, gehuwd metturfdrager
koperTrijntje Gerryts
toehaaktwee zilveren lepels van een ducaat
naastligger ten oostenHendrik Janz
naastligger ten zuidenAlbert bontwever
naastligger ten westenEvert Oosterbaan
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperGerlof Janzenzakkendrager


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0211r van 1 jun 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostKruisstraat ZZ165‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2dr. Jacobus Tjallingii koopmande Drie Schelvissen
koper van 1/2Tjalling Pietrsz Tjallingii apotheker en koopman
huurder benedenTeunis Janz c.u.26‑00‑00 CG
huurder bovenMigchel Romkes c.u.20‑16‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens c.s.
naastligger ten zuidenbakkerij in de Pelicaan de Pelikaan
naastligger ten westendoorgaand steegje
naastligger ten westende gortmakerij van Joris Aarts
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperEvert Heeres Oosterbaankoopman


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0248v van 25 nov 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10westKruisstraat ZZ [staat: Kruisstraat bij Lammert Warndersteeg]225‑00‑00 GGpakhuis of gortmakerij
kopervroedsman Claas Leystra koopman
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostenTjalling Tjallingii
naastligger ten zuidenArjen Aris
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperJoris Aarts, gehuwd metoud mr. gortmaker
verkoperTrijntje Annes


1761 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0051r van 18 jan 1761 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostKruisstraat ZZ [staat: Kruisstraat van de Lammert Warndersteeg]375‑00‑00 CGhuis
koperde heer Freerk Fontein zoutbranderde Drie Schelvissen
huurder benedenAlof Wybes c.u.
huurder bovenJan Smith c.u.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Dirk Huigens c.s.
naastligger ten zuidenbakkerij In de Publicaen de Pelikaan
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperdr. Jacobus Tjallingii, en zijn broeradvocaat en notaris
verkoperTjalling Tjallingiiapotheker en zoutbrander
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein, zoutbrander, koopt het huis 'de 3 Schelvissen' in de Kruisstraat van de Lammert Warnerssteeg. Ten O. erven Dirk Huigens, ten Z. de bakkerij 'in de Pelikaan', ten W. een doorgaande steeg waarOVER dit huis is gebouwd, ten N. de Kruisstraat. Het huis is in 2-en bewoond en verhuurd. Gekocht van de broers dr. Jacobus Tjallingii, advocaat bij het Hof van Friesland en not. publ., en Tjalling Tjallingii, apotheker en zoutbrander, voor 375 cg.


1768 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0068r van 4 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0245r van 14 jan 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostKruisstraat ZZ400‑00‑00 CGwagenhuis en huis genaamd de Drie Schellevissen
koperJohannes Jacobs Kerkhoven, gehuwd metde Drie Schelvissen
koperGrietje Tjeerds de Vries
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenbakkerij genaamd de Pelikaan de Pelikaan
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westen [staat: oosten]Jacob Simons Kuiper c.soc.
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperFreerk Fonteinzoutbrander en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jacobs Kerkhoven


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0245r van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10oostKruisstraat ZZ400‑00‑00 CGwagenhuis en huis genaamd de Drie Schellevissen
koperJohannes Jacobs Kerkhoven, gehuwd metde Drie Schelvissen
koperGrietje Tjeerds de Vries
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenbakkerij genaamd de Pelikaan de Pelikaan
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westen [staat: oosten]Jacob Simons Kuiper c.soc.
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperFreerk Fonteinzoutbrander en koopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jacobs Kerkhoven


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0259v van 12 mei 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0136r van 30 aug 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0105r van 1 jul 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0286r van 13 okt 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kruisstraat 8, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0116r van 30 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Kruisstraat 10westKruisstraat254‑00‑00 GGhuis
koperJohannes Jacobus mr. huistimmerman
verpachter grondde stad Harlingen2‑10‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende weduwe van Hessel Paulus
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenKruisstraat
verkoperhuisman Pieter Leistra te Wijnaldum


1790 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0284r van 5 dec 1790 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Jacobus


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0014r van 29 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJohannes Jacobs


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0002r van 6 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Kerkstraat 33, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Jan Hannema


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
3-196, pag. 69Kruisstraat 10Johannes Jacobs1‑00‑00 cgtimmerwinkel


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-209Kruisstraat 10Hendrik Pieters Riem... de Vries, zv Pieter Christiaans R, en Gerritje Lases; BS huw 1813, ovl 1826, ovl 1859; gebruiker van wijk G-209, sjouwer; eigenaar is Johannes Jac. Kerkhoven timmerwinkel, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-209Kruisstraat 10Johannes Jacobs Kerkhoven... gebruikers zijn Hartm. Joh. de Jong, timmerknegt, en Anne Jurjens, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-209, timmerwinkel, gebruiker is Hendr. P. Riem, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk G-210, timmerwinkel, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-209Kruisstraat 10Johannes Jacobus Kerkhoven timmerwinkel
G-209Kruisstraat 10Johannes Jacobus Kerkhoven Hendrik P Riem sjouwer
G-210Kruisstraat 10Johannes Jacobus Kerkhoven timmerwinkel


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 978Kruisstraat 10Tjeerd Johannes KerkhoventimmermanHarlingenhuis en erf (90 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 979Kruisstraat 10Tjeerd Johannes KerkhoventimmermanHarlingenpakhuis en erf (133 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-209Kruisstraat 10Pietje van Phalenoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-210Kruisstraat 10IJsbrand Harings Wagenaar... Meiles; BS huw 1819, huw 1820, huw 1821, huw 1823, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk G-031, 82, 107, wijk G-210, 301; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeepziedersknecht, wijk G-033; VT1839; IJ.W. eigenaar van ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-209Lammert van der steegJacoba M Gaast45 jgeenIJlstv, protestant, ongehuwd
G-209Lammert van der steegElisabeth Hoornstra20 jFranekerv, protestant, ongehuwd
G-209Lammert van der steegPietje van Phalen28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
G-209Lammert van der steegCatharina van der Gaast12 jRotterdamv, protestant, ongehuwd
G-209Lammert van der steegBauke R Sluik4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-209Kruisstraat 10Jacoba van der Gaast... HRL 1851 wijk B-157, wijk A-051, wijk F-151; oud 45 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, wijk G-209; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-209Kruisstraat 10Wikje Bernardus Kroes... Jurjens K, en Antje Jans; BS huw 1815, ovl 1827, huw 1833, ovl 1845, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-209; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-200; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-210Kruisstraat 10Jieksje Simons van den Berg... BS ovl 1822, huw 1823, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk B-201, wijk G-031, wijk G-082, wijk G-107, wijk G-210, wijk G-301; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-033; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-210Kruisstraat 10Klaas Oepkes de Vriesgeb 1799 Workum, ovl 6 nov 1874 HRL, huwt met Trijntje Hilveda, schippersknecht, N.H., zv Otte dV, en Sijbrig Jans Visser; BS ovl 1874; bev r HRL 1851 wijk C-099, wijk G-210


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-210Kruisstraat 10Trijntje Hilverdageb 1798 Workum, ovl 23 okt 1861 HRL, huwt met Klaas O. de Vries, N.H., ovl wijk G-299, dv Jacob H, en Oeke Vlas; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk C-099 wijk G-210


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2286Kruisstraat G-209erv. Jacob Hanekuijkplek grond
Sectie A nr. 2286Kruisstraat G-210erv. Jacob Hanekuijkwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3350Kruisstraat G-256Taeke Krijtenburgplek grond


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4556Kruisstraat 10 (G-256)Sible Osingawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Kruisstraat 10 Sible Osingalandarbeiderf. 700f. 800


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Kruisstraat 10S. Osingalandarbeider


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Kruisstraat 10R. (Roelof) Oost Indien
  terug