Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 50
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 507-141 7-145 C-161C-153a


Naastliggers vanNoorderhaven 50
ten oostenNoorderhaven 52
ten zuidenVoorstraat 9
ten westenNoorderhaven 48
ten noordende Noorderhaven


aangrenzende stegen
adresheeft
Noorderhaven 50naamloze steeg ten westen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0128v van 26 nov 1598 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0096v van 19 okt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenhuis of loods van Claes Thoenis


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0097r van 19 okt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ14‑00‑00 GGgrondpacht van 0-14-00 CG
koperHendrick Watses vleeshouwer
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Claes Thoenis0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis daer den Witten Roos uuytsteeckt de Witte Roos
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperYdtke Annes Buma, gehuwd met
verkoperde heer Reymer Haringhs, met approbatie vanlid Gedeputeerde Staten van Friesland
verkoperAntke Annes Buma, gehuwd met
verkoperdoctor Gajo Nautasecretaris van Sneek
verkoperdr. Jacobus Fabritius, voor hemzelf en vooradvocaat Hof van Friesland
verkoperYpke Freercks, gehuwd met
verkoperDaniel de Bloemkoopman te Amsterdam


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0231r van 13 mei 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Toenis
naastligger ten westensteeg noordwaarts tot de haven


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0091v van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]790‑00‑00 GGhuis met ledige plaats en loods daarachter, strekkende vanaf de haven tot aan de scheidmuur tussen dit huis en het huis van Sydts Hendricks
koperJan Gerryts, gehuwd met
koperGeert Gerbens
naastligger ten oostenJan schoenmaker
naastligger ten zuidenhet huis van Sydts Hendricks
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgemeester Douwe Hommes
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: haven]
verkoper van 1/2Jan Claesen, en
verkoper van 1/4Isbrant Toenis, en
verkoper van 1/4Griet Toenis, gehuwd met
verkoper van 1/4Claes Claesen


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0106r van 20 jun 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Gerryts* glasmaker


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0108r van 29 aug 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJan Gerryts* glasmaker


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0013r van 7 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg naar de haven, waarvan medegebruik


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0017r van 5 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwe haven]107‑04‑00 GG1/6 huis
koperSibren Hessels, gehuwd met
koperBarbar Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenStephen Abbes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJan Adams
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperMary Lyckles, gehuwd met
verkoperPiter Jansen


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0101v van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ [staat: noorder nieuwehaven]1173‑04‑00 GGhuis
koperIisbrandt Aerns c.u.grootveerschipper
koperSybren Sybrens c.u.
naastligger ten oostensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten oostenTade Joris
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenAdam Jansen Gipson
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperPytter Aerns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaIsbrand Aernts, grootveerschipper, en Sybren Sybrens kopen een mooi huis zz. Noorderhaven. Ten O. Taede Joris, ten W. Adam Jansen Gipson. Vrij in- en uitgang in de steeg ten O. Gekocht van Pytter Aerns, voor 1173 gg.


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0126r van 2 feb 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg in eigendom
naastligger ten oostenIsbrandt Aarnts


1662 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0148v van 12 okt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ1267‑24‑00 GGhuis
koperArryen Ises, gehuwd met
koperHencke Jacobs
naastligger ten oostenTaede Joris
naastligger ten zuidensteeg waardoor vrij in- en uitgang
naastligger ten westenDirck Dirxen Mock
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperIJsbrant Aerns c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArrien IJssen x Dieucke? Jacobs koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Taede Joris, ten W. Dirck Dirxen. Er is een steeg ter zijde aan de oostkant, met vrij in- en uitgang. Gekocht van Isbrand Aernts.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0083r van 3 feb 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenArien Ysses


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0053v van 28 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Arjen Snel


1680 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0073r van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSymon Jacobs schoenmaker


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0245r van 28 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ750‑00‑00 GGhuis
koperBaltus Casparus mr. chirurgijn
huurderSimon Cornelis mr. schoenmaker70‑00‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenoud burgemeester Jacobus Goslinghs
naastligger ten westenJurjen Bodendijck mr. koekbakker
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten zuidenN. N.
verkoperHemcke Jacobs, weduwe van
verkoperwijlen Arjen Ieses Snelsmalschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaltus Casparus, mr. chirurgijn koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. een steeg en de burgemeester Jacobus Goslings, ten W. Jurjen Bodendijck, ten N. de Noorderhaven. Het huis is nu verhuurd aan Simon Cornelis, mr. schoenmaker. Gekocht van Remck Jacobs wv Arjen Ieses Snel, smakschipper, voor 750 gg.


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0249v van 18 feb 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oosten[als huurder] Symon Cornelis


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0272r van 15 jul 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenFrans Ewerts, gehuwd metvleeshouwer
naastligger ten westenAeltie Jans


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0352v van 22 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenoud burgemeester Goslings
naastligger ten noordenmr. Baltus Caspari Sterk


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0134r van 20 nov 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenmr. Baltus


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141Noorderhaven 50huis
eigenaarburgemeester Goslings
gebruikerWillem Jansen
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141Noorderhaven 50huis
eigenaarSybolt Andries
gebruikerWillem Jans cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan17‑7‑1720
opmerking1720 den 17 july voort jaer door johannes ... betaelt 3-0-0


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0075r van 21 apr 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen mr. Baltus


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141Noorderhaven 50huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerBaukjen Jans cum soc.
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0307v van 29 jan 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141Noorderhaven 50pakhuis
eigenaarburgemeester Gonggrijp
gebruikerburgemeester Gonggrijp
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0345v van 8 jun 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 48, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenGrietie Baltus Sterk


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-141Noorderhaven 50pakhuis
eigenaarHarm. Gonggrijp
gebruikerHarm. Gonggrijp
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1756 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0257r van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 50Noorderhaven ZZ tussen de Raadhuis- en de Vismarktsbrug353‑07‑00 GGhuis
koperGerrytje Simons, weduwe van
koperwijlen Sjouke Sjoukes schipper
naastligger ten oostenhet pakhuis van L. de Bruin
naastligger ten zuidenWiltetus Hendriks
naastligger ten westende weduwe van Sjouke Sjoukes schipper
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperTjietske Baltus, gehuwd met
verkoperHarke Seerpsoud varenspersoon


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0031v van 26 okt 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0229v van 25 sep 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0030r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 52, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenGerlof Wiegers


1769 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0134r van 17 sep 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1774 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0171v van 18 sep 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0062v van 1 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGerlof Wiegers Bakker


1789 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0087v van 8 feb 1789 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Gerlof Wiegers Backer


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0283v van 25 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 9, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJ. Schiere n.u.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-152, pag. 116Noorderhaven 50Jan Schiere
7-152, pag. 116Noorderhaven 50Gerlof Schiere, 22 jaar, gehuwdinwooning


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-145, pag. 156Noorderhaven 50J Wassenaar3‑00‑00 cgpakhuis en kamer


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Age Sybrens Hollander... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1811, huw 1815, huw 1816, ovl 1835, ovl 1838, ovl 1854; gebruiker van wijk C-161, sjouwer, eigenaar en medegebruiker is Jan Schiere, pakhuis, wijk C-161, 1814. (GAH204); A.S.H., ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jan Cornelis Schiere... van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, lijndraayer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-161, pakhuis; medegebruiker Age Siebr. Hollander, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk C-162, koopman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-161Noorderhaven 50Jan Schiere Jan Schiere pakhuis
C-161Noorderhaven 50Jan Schiere Age Siebrens Hollander sjouwer


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 554Noorderhaven 50Simon Jans SchierekoopmanHarlingenhuis en erf (114 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jan Benen de Boer... HRL 1851 wijk A-032, wijk D-169; oud 35 jaar, geb Noordwolde en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk C-161; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-161NoorderhavenJan de Boer35 jschipperNoordwoldem, protestant, gehuwd
C-161NoorderhavenJantie de Vries43 jStavorenv, protestant, gehuwd
C-161NoorderhavenAlbert de Boer6 jAmsterdamm, protestant, ongehuwd
C-161NoorderhavenHans de Boer4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Cornelis Acronius... Vst 10 feb 1854 uit Leeuwarden, N.H., zv Tjeerd A., en Jacomina Rinking; bev.reg. HRL 1851 wijk C-161, wijk D-075, wijk G-353, BS ovl ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-161Noorderhaven 50Jantje Hanses de Vries... wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1859 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50033 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 77, 86 en 88 van 12 apr 1859
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-161Noorderhaven 50provisionele toewijzing en inhoudingpakhuis Noorderhaven ZZ naast C-162, kad. A-554
 
verkoper q.q.Symon Jans Schiere
verkoper q.q.Abel Gerrit van Velsen Wiersma
verkoperJan Symons Schiere (te Zaandam)
verkoperAnna Menalda Schiere
verkoperFrederik Dirk Fontein (te Utrecht)
verkoper q.q.Richolt Lonneman (te Franeker)
verkoper q.q.wijlen Hendrika Symons Schiere
verkoperJan Lonneman (minderjarig)
verkoperSymon Lonneman (minderjarig)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 554Noorderhaven C-161Jan van Schouwenburgpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3119Noorderhaven 50 (C-153)Adolphus Augustus Snijderwoonhuis
  terug