Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noordijs 15
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoordijs 152-1492-1492-182D-017D-013


Naastliggers vanNoordijs 15
ten oostende Zoutsloot
ten zuidenNoordijs 17
ten westenhet Noordijs
ten noordenNoordijs 13


aangrenzende stegen
adresheeft
Noordijs 15naamloze steeg ten zuiden


1000 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noordijs 15 (zuidgevel fietsenhok), HarlingenNoordijs 15 (zuidgevel fietsenhok)figuursteen


1665 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0012r van 4 feb 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 17, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordensteeg


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0140r van 2 feb 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 15Noordijs OZ achter tot aan de Zoutsloot toe3400‑00‑00 gghuis met loods, plaats en hof met bomen en planten
koperHoite Pieters koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑15‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenEelco Rinnertz
naastligger ten westenNoordijs [niet vermeld]
naastligger ten noordenSeerp Tjepkes
verkoperde erfgenamen van wijlen Pieter Clasen Leyenaer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHoite Pieters koopt een huis met loods, plaats en hof erachter, oz. Noordijs, strekkende achterwaarts tot aan de Zoutsloot. Ten Z. Eelco Rinnerts, ten N. Seerp Tjepkes (Gratama). Gekocht van erven Pieter Clases Leyenaar.


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0006ra van 26 jan 1679 (het 5e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 15Noordijs OZ of Oosterwal1900‑00‑00 cghuis
koper provisioneelReyn Sytses
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Grietie Wybrants 1‑06‑00 cg
bewonerAttie Hessels, weduwe van
bewonerwijlen Marten Tjepkes
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts
naastligger ten zuidenJancke Jacobs
naastligger ten zuidenFreerck Jacobs
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenFreerck Jacobs ontvanger-generaal van de Admiraliteit en ontvanger van de boelgoederen
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Foppes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Theunis Foppes
verkoper q.q.Freerck Jacobs, curator overontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Seerp Tjepkes
verkoper q.q.Jan Pieters Oldaens, curator over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
verkoper q.q.Jan Pieters Oldaens, gelastigde van
verkoperde meerderjarige kinderen van wijlen Marten Tjepkes
erflaterwijlen Grytie Wybrants, laatst gehuwd met
erflaterwijlen Lammert Claessenboormaker
verkoper q.q.Lammert Claessen, gelastigdeboormaker
verkoper q.q.Seerp Gatties, gelastigden van
verkoperde gezamenlijke legatarissen van wijlen Grietie Wybrants, gehuwd met
verkoperLammert Claessenboormaker


1679 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0029r van 26 jan 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 15Noordijs OZ6000‑00‑00 gghuis, tuin en pakhuis
kopervroedsman Wilhelmus Hillebrants, gehuwd metlid Gedeputeerde Staten van Friesland
koperGeertie Bouwes Ferx
floreenrentede Grietenij Barradeel2‑04‑00 floreen
eerdere eigenaarwijlen Hoite Pieters de Vrieskoopman
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten zuidenEelcke Rinnerts koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordende weduwe en erfgenamen van wijlen Seerp Tjepkes
verkoperSibrand Feitemakoopman
verkoperSimon Jacobs Bootsma voor zich en zijn kinderen, weduwnaar vankoopman
verkoperwijlen Arjaantie Fransen
verkoperArjen Hansen, gehuwd metapotheker
verkoperHiltie Fransen
verkoperonder beneficie van inventaris van wijlen Hoite Piters


1686 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 217 folio 184v van 9 apr 1686 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noordijs 15
inventarisantGeertie Buwes Farx, gehuwd (2) met
ds. Tarquinius Poppinga te Pietersbierumpredikant
jonker Casper van Feugen executeur testamentair, curator
Menelaus Hillebrans volle oom, curatoren over
Foeckjen Hillebrans nagelaten weeskind
Aeghjen Hillebrans nagelaten weeskind
Jacobus Hillebrans nagelaten weeskind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0184v] Ontzeegelinge gedaen ten overstaen van de heere preasiderende burgemeester Jan Dircksen Kuyck als comissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten huyse van Geertie Buwes Farx, in leeven laest huysvrouw van ds. Tarquinius Poppinga, predicant tot Pietersbyerum, om uyt de cas van de voorkamer alhier te bekomen dese naevolgende goederen, tot de begraeffenisse nodigh verijscht wordende ter praesentie van de old burgemeester Menelaus Hillebrans ende de hopman Seerp Lammerts Swerms, actum den 9e aprilis 1686. drie swarte kindere schorties een paer swarte half mouwen deze kamer weder bezegelt met 2 zegels. Den 14e april 1686 nochmaals als voren ontzegelinge gedaen om uyt de voorkamer te bekomen nae volgende goederen, nodigh op de begraeffenisse, ter praesentie als boven, ende weder bezegelt met 2 zegels. [0185r] ses kandelaers twee zetters vijff dosijn tinnen tafelborden acht kleyne schuttels twee blicken blakers twee snuyters seventien tinnen schuttels twee koperen kandelaers een koperen snuyter twee karmosijnen gordijnen twee roeden daer toe ses swarte stoelen vijff stoelkussens een kussen dito Een obligatie tot 2000 f capitaal, en is dese obligatie door de echte huysvrouw van de hopman Seerp Lammerts Swerms, wegens desen sterfhuys, op den 26e april 1686 wederom overgelevert ende ten sterfhuyse gelaten. [0185v] Entlycke ontzegelinge van slotten ende respectievelijk inventarisatie ende beschrijvinge van alle soodanige goederen, als boven de voorgemelte beschreven sijn, ten overstaen van de burgemeester Jan Dircksen Kuyck als commissaris, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Geertie Buwes Farx, in leven jonghst echte huysvrouw van ds. Tarquinius Poppinga, predicant tot Pietersbyerum, en dat ter instantie van jonker Casper van Feugen, als eenighste executeur van des overledens testamente, ende in gevolge dies als curator ad actum divisionis, en ter praesentie van de old burgemeester Menelaus Hillebrans als volle oom, ende beyde geauthoriseerde curators over des overledens drie naegelaten weeskinderen, Foeckjen, Aeghjen ende Jacobus Hillebrans, soo nopens der [0186r] moeders als der vaders goederen, als oock in 't bijwesen van welgedachte ds. Tarquinius Poppinga, in welck doende tot de beschrijvinge is geprocedeert, so volght. Actum den 26e april 1686.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1699 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 219 folio 121r van 8 jul 1699 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Noordijs 15
inventarisantLucas van Hultencommies-generaal
aangeverMaria van Hulten meerderjarige dochter
aangeverLemina van Hulten meerderjarige dochter
aangeverAlegonda van Hulten meerderjarige dochter
Henric van Hulten, geauthoriseerde curator overkapitein infanterie Groningen
aangeverLucas van Hulten minderjarige zoon
inleiding bij de boedelinventarisatie[0121r] Inventaris en beschrijvinge van goederen, gedaen ten overstaen van de heer Burgemeester Aart Jacobs Jacobides als Commissaris geadsocieert met de Secretaris dr. Arnold van Idsinga, ten sterfhuise van wijlen de heere Commys Generael Lucas van Hulten, nagelaten hebbende drie meerderjarige dochteren, met namen Maria, Lemina en Alegonda van Hulten, ende een minderjarige soone met de name Lucas van Hulten over welke laeste op desselfs versoek, tot curator is geauthoriseert de heere Henric van Hulten Capitain over een Compagnie infanterie residerende tot Groeningen, en is dan vervolgens op aengevinge van de voorschreven kinderen geprocedeert soo volght.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1700 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0064v van 7 apr 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 15Noordijs OZ strekkende tot aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]3945‑00‑00 cghuis, hof en pakhuis
koper door niaarDieuwerke Cornelis Wijngaerden, gehuwd met
koper door niaarburgemeester Sybe Sijes Hilma
geniaarde koperSeerp Doedes Bakker, gehuwd met
geniaarde koperAuckien Huiberts Braem
huurderLucas van Hulten commies-generaal
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenJacob Meiles nom. lib.koopman
verkoperdr. Jacobus Hillebrandsadvocaat Hof van Friesland te Makkum
verkoperAegien Hillebrands, gehuwd met te Makkum
verkoperJohannes Beimaconvooimeester Admiraliteit in Friesland te Makkum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDieuwke Cornelis Wijngaarden x Sybe Sijes Hilma, burgemeester koopt, na niaar ratione sanguinis tegen Seerp Doedes, bakker x Auckien Huiberts Braam, een mooi huis, hof met bomen etc. en een deftig pakhuis, strekkende van oz. Noordijs tot achter aan de wz. Zoutsl. (W.B. straat. ), laatst verhuurd aan de Commies-Generaal Lucas van Hulten. Ten O. de W.B. straat, ten W. het Noordijs, ten Z. de koopman Eelke Rinnerts, ten N. de koopman Jacob Meiles (Ollema?). Er is mede-eigen dom v.d. steeg ten Z. van het grote huis. Seerp Doedes, bakker wilde het kopen van dr. Jacobus Hillebrands, advocaat bij het Hof van Friesland, en Aegien Hillebrands x Johannes Beima, convooimeester te Makkum, voor 3945 cg.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0182v van 15 okt 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 15Noordijs OZ tot aan de William Boothstraat [staat: Zoutsloot]2460‑00‑00 gghuis met hof met daarachter een pakhuis
koperJacob Fransen Roorda, gehuwd metkoopman
koperAntie Jans
floreenrente3‑00‑00 floreen
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidensteeg in eigendom
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Eelke Rinnerts
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenJacob Meiles nom. lib.
verkoperde gecommiteerde crediteuren van burgemeester Sybe Seyes Hilma c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Fransen Roorda x Antie Jans koopt een mooi huis en deftige hof met een royaal pakhuis erachter, resp. staande oz. Noordijs en wz. Zoutsloot (W.B. straat), zoals het door burgemeester Hilma in eigendom is geweest. Ten O. die Zoutsloot, ten W. het Noordijs, ten Z. Albert Rinnerts?, ten N. Jacob Meiles (Ollema?). Gekocht van de crediteuren v.d. boedel van Sybe Sijes Hilma, voor 2460 gg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-149 , folio 37Noordijs 15huis
eigenaarFrans Jetses in qlt.
eigenaarAntie Jans
gebruikerAnne Jansen
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-149 , folio 22vNoordijs 15huis
eigenaarFrans Jetses cum soc.
gebruikerAnne Jans
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde22‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan12‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-149 , folio Noordijs 15huis
eigenaarFrans Jetses erven
eigenaarAnne Jans
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-149 , folio 23rNoordijs 15huis
eigenaarFreerk Scheltinga
gebruikerFreerk Scheltinga
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑06‑10 cg


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0352v van 13 jul 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noordijs 15Noordijs OZ5500‑00‑00 ggdwarshuis, hof en achterhuis
koperClaas Reyers Mahui koopman
floreenrente3‑00‑00 floreen
naastligger ten oostenWilliam Boothstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tomas Jansen IJsenbeek koopman
naastligger ten westenNoordijs
naastligger ten noordenWybe Hanekuik koopman
verkoper q.q.Feddrik Aises Mahui, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Regnerus Braam, gecommitteerde crediteursecretaris
verkoper q.q.Simon Lamsma, gecommitteerde crediteuren vankoopman
verkoperRinske Jacobs Roorda, gehuwd met
verkoperFreerk Allarts Scheltingakoopman
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Eigenlijk 252v maar verkeerd genummerd in het origineel] Claes Reyers Mahui koopt een heerlijk dwarshuis, hof en fraai achterhuis met alle goederen, oz. Noordijs en strekkende achter tot de Zoutsloot (W.B. straat). Het beeld en piedestal in de tuin blijven van de verkoper. Te Z. een openbare steeg met vrij uit- en ingang etc. Zie de acte voor de voorwaarden. Ten O. de straat en Zoutsloot, ten W. de straat en Noordijs, ten Z. erven Tomas Jansen IJsenbeek, ten N. Wybe Hanekuik. Gekocht van Rinske Jacobs Roorda x Freerk Allards Schel tinga, voor 5500 gg., te betalen aan Feddrick Aises Ma hui, de secretaris Regnerus Braam en Simon Lambsma, als gemach tigden v.d. crediteuren van de verkopers.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
2-149Noordijs 15Claas R. Mahui, bestaande uit 2 personen100‑00‑00 cg0praesenteert eens voor al 500 gl


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-149 , folio 23rNoordijs 15huis
eigenaarClaas R. Mahui
gebruikerClaas R. Mahui
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
2-149, fol. 35vNoordijs 15Claas R. Mahui , bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderen180:0:00 cg30:0:00 cgbegoedight en vermoogend man


1751 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0178v van 28 nov 1751 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noordijs 13, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenTheunis van der Ley


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-149 , folio 23rNoordijs 15huis
eigenaarFeddrick A. Mahiu
gebruikerds. Stinstra
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-149 , folio 23rNoordijs 15huis
eigenaardr. Stinstra wed.
gebruikerdr. Stinstra wed.
huurwaarde totaal110‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde20‑00‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-182 , folio 44rNoordijs 15huis, stal en wagenhuis
eigenaarwed. dr. Stinstra
gebruikerwed. dr. Stinstra
huurwaarde totaal100‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde18‑03‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-182 , folio 44rNoordijs 15huis, wagenhuis etc.
eigenaarJelle Wildschut
gebruikerJelle Wildschut
huurwaarde totaal185‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde33‑12‑10 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
2-182 , folio 44rNoordijs 15huis, wagenhuis en stal
eigenaarJelle Wildschut
gebruikerJelle Wildschut
huurwaarde totaal185‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde33‑12‑10 cg
grondpacht vanJelle Wildschut
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑04‑00 cg
aanslag grondpacht01‑01‑00 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
2-173, pag. 31Noordijs 15Jelle Wildschut


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
2-182 , pag. 44Noordijs 15Jelle Wildschut 8‑00‑00 cghuis (lotten)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Jelle Wildschut... met Baudina Stinstra, leent geld aan gemeente tbv Stads Weeshuis 1803-1805, koopman in 1814, ovl wijk D-017; BS ovl 1814; 1821 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk D-017, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noordijs 15J. Wildschutfl. 6


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
D-017Noordijs 15Jelle WildschutJelle Wildschutkoopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 725Noordijs 15Jacob van der Straten schout bij nachtHarlingenhuis en erf (730 m²)


1838 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7010 aktenr. 12 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-017Noordijs 15Jacob Adriaan van der Straten, overleden op 23 november 1838gepensioneerd Schout bij Nacht/vice admiraal Noordijs D 17, man van Margaretha Fontein (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, broer van Johan, wijlen Cornelis (vader van niet met name genoemde kinderen) en wijlen Jacoba van der Straten (moeder van niet met name genoemde kinderen). Saldo fl. 22.714,30. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Engeltje Klokgeb 1786 HRL, ovl 10 feb 1848 HRL, ongehuwd, dienstbode, dv Bartholomeus K, en Maartje vd Vleugel; BS ovl 1848; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Eva Fontein... Stinstra; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk G-002; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-017; VT1839; geb 26 feb 1773, weduwe van Hendrik Westra, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Sybrand Tjallingii... Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1818, huw 1819, huw 1834, huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk D-017, reg attdv1826-93; gebruiker van wijk B-001, koopman; eigenaar is wed. F. Tjallingii, 1814. (GAH204); S.T. ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
D-017Noordijs59 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-017Noordijs66 jHarlingenv, protestant, weduwe
D-017Noordijs52 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
D-017Noordijs23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1848 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7019 aktenr. 1072 (filmnr. 120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
D-017Noordijs 15Engeltje Klok, overleden op 10 februari 184862 jr (geboren 17/12/1786), overleden Noordijs D 17, ongehuwd, moeder van Nicolaas Reiners, boekbinder. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Pieter Tjallingiigeb 30 aug 1810 HRL, ovl 22 nov 1868 HRL; wijk D-014, zeehandelaar, zv Sijbrand T, en Rijkje Fontein; BS ovl 1868; bev.reg. HRL 1851 wijk D-017; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk D-014; VT1839


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Rijkje Fontein... 1807, dv Pieter F, en Catharina Fontein; huw Grote Kerk HRL 1807, BS ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk D-017; Sijbrand Tjallingii van HRL. en R.F. van Sexbierum, zijnde de aangave geschied door de advokaat Jacob ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 725Noordijs D-017Sjoerd R. Steensma woonhuis


1868 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
D-017Noordijs 15Margaretha D Fontein... 18; (geen boeknr. ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3515Noordijs D-013 Jan Jonkman woonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noordijs D 13J. van Hulst14


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3515Noordijs 15 (D-013)Catharina van Schouwenburg (wed. S. v. Hulst)woonhuis


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. van Hulst14Fabrikant


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. van Hulst14Fabrikant


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. v. Hulst14Fabrik.


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. v. Hulst14Fabrik.


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. v. Hulst14kantoor, fabrikant


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. v. Hulst14kantoor, fabrikant


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsJ. v. Hulst14Fabrik., Kantoor


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noordijs 15H.A. Plemper van Balencomm. van politie


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsPolitie, Gemeente550Bur. v. Pol.
NoordijsPolitie, Gemeente900Bur. v. Pol.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsPolitie, Gemeente-550Bur. v. pol.
NoordijsPolitie, Gemeente-900Bur. v. pol.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoordijsPolitie, Gemeente-550Bur. v. pol.
NoordijsPolitie, Gemeente-900Bur. v. pol.


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noordijs 15rijksmonument 20612


2002 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 9322Noordijs 15


2023
0.18850493431091


  terug