Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 72
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 725-025 5-024 E-013E-012


Naastliggers vanVoorstraat 72
ten oostenVoorstraat 74
ten zuidende Voorstraat
ten westenVoorstraat 70
ten noordende Voorstraat


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0056r van 15 dec 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ aan de Botermarkt00‑00‑00 cg2/6 van het huis daer 't blinde Esel uutsteeckt
koperN. N. de Blinde Ezel
eigenaar van 4/6de andere de erfgenamen van wijlen Taecke Douues, gehuwd met
eigenaar van 4/6wijlen Trijn Reyners
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperPieter Isbrants voor zijn twee kinderen, weduwnaar van
verkoperwijlen Sydts Douues
verkoper q.q.Pieter Isbrants, voorstander van
verkoperde kinderen van wijlen Pieter Douuwes, gehuwd met
verkoperAuck Jouckes, erfgenamen van te Anjum
erflaterhun wijlen oom Taacke Douues


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0060v van 26 jan 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ op de Buttermarkt1785‑00‑00 GGhuis waar 't Blinde Esel uitsteekt
koper provisioneelSuffridus Bontius de Blinde Ezel
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.


1618 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0120v van 15 mrt 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: bij de Butterbrug]1785‑00‑00 GGhuis daer den Blinde Eesel uuytsteeckt
koperPieter Isbrandts, gehuwd metde Blinde Ezel
koperAelcke Douwes
verpachter grondWaatze van Camminga 2‑03‑00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Lieuwe Syrcx 0‑04‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer achter het huis en bewoond door dr. Jorys Pyphron0‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer achter het huis en bewoond door Syuert Impckes0‑11‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer achter het huis en bewoond door Freerck Harmens0‑11‑00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sybrandt Feddricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenburgemeester Saeff Hendricx
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperSuffridius Bontius, gehuwd metpredikant te Tzummarum
verkoperMeynscke Gerrolts Kingema te Tzummarum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Isbrandts x Helcke Douwes koopt een huis bij de Butterbrug naast burgemeester Saeff Hendricks, waar 'de Blinde Ezel' uitsteekt. Ten O. erven Sybrandt Feddrix, ten W. burgemeester Saeff Hendricks. Grondpacht 43 st aan erven Waatze van Camminga en 4 st aan erven Lieuwe Syrcx waarentegen er 32 st. grondpacht verschijnt uit de achtergelegen kamers, te weten dr. Joris Piphron 10 st. en uit Syuert Impckes en Freerck Harmens elk 11 st. Gekocht van Suffridus Bontius minister verbi Dei te Tzummarum x Meynscke Gerrolt Kyngema voor 1785 gg.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0033r van 11 dec 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt aan de zuidzijde van de Voorstraat] vandaar strekkende tot aan het huis van de erfgenamen van burgermr. Saeeff Hendricks0‑00‑00 GGvoor- en achterhuis, daer het Blind Esel uutsteeckt, met 11 houtvoeten ledige plaats daarachter leggende
koper provisioneelN. N. de Blinde Ezel
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Watze van Camminga 2‑03‑00 CG
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Lieuwe Siercks 0‑04‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van dr. Piphron0‑11‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Siuerd Empkes0‑11‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Freerk Harmens0‑11‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen burgemeester Saeff Hendricks
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperSybrand Rouckes, gehuwd met, en geauthoriseerde curator over
verkoperAntie Pieters
verkoperSybrand Rouckes, geauthoriseerde curator over
verkoperIJsbrand Pyters minderjarige broeder van Antie


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050v van 29 jan 1625 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Buttermarkt]1730‑07‑00 GGhuis daar het Blinde Ezel uitsteekt
koper provisioneelN. N. de Blinde Ezel
naastligger ten oostenals bewoner Pieter Sydses
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHendrick Saves
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0121r van 6 mei 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenClaes Aerts


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0152v van 16 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Blinde Ezel


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0108v van 5 mei 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ aan de Botermarkt1546‑00‑00 GGvoor- en achterhuis genaamd het Blindt Esel met 11 houtvoeten ledige plaats erachter
koperEvert Jans brouwerde Blinde Ezel
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHendrick Willems
naastligger ten zuidende koper Evert Jans
naastligger ten westende koper Evert Jans
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperClaes Aerts c.u.


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0155r van 20 dec 1634 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Suypmaerckt]0‑00‑00 CGhuis daer de Blinde Esell uutsteeckt
koperN. N. de Blinde Ezel
naastligger ten oostenHendrick Hendricx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenmedeverkoper Everdt Janssen
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Everdt Janssenbrouwer
verkoper q.q.Jacob Pyters
verkoper q.q.Stoffell Baniers


1636 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0180r van 17 jan 1636 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis genaamd de Blinde Ezel


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0213r van 8 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1661 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0111v van 10 nov 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72achterVoorstraat ZZ [staat: achter het huis van de Blinde Ezel]175‑00‑00 CGhuis in gebruik als paardenstal
koperAnne Pieters, gehuwd metzoutmeterde Blinde Ezel
koperTrijn Jans
naastligger ten oostenPieter Jurrits
naastligger ten zuidenhet erf van Anne Pieters c.u.zoutmeter
naastligger ten westende kamer van Sierd Sytzes koopman te Amsterdam
naastligger ten noordende tuin van Sierd Sytzes koopman te Amsterdam
verkoperSierd Sytzeskoopman te Amsterdam


1663 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0194r van 16 aug 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Harmen Harmens


1664 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 206 folio 209r van 21 okt 1664 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 72
overledeneClaaske Pieters, weduwe van
wijlen Harmen Harmens
requirantJan Claessen, gehuwd met
Rigstie Harmens
requirantHiltie Harmens jongedochter
requirantFoppe Tiercks, curator ad actum divisionis over
de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Pytter Harmens
requirantTuenis Jansen, tutor over
het nagelaten weeskind van wijlen Gerbrich Harmens
wijlen Zybren Harmens zoon van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0209r] Inventarisat[i]e ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuise van Claaske Pieters weduwe wilen Harmen Harmens, ten overstaene van de burgemeester Wytse Michiels in desen als commissaris geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Jan Claessen man en voogd Rigstie Harmens, en Hiltie Harmens jonge dochter voor haer selfs, samt Foppe Tiercks als curator ad actum divisionis over de drie kinderen van wijlen Pytter Harmens, mitsgaders Tuenis Jansen als tutor over 't naelaten weeskint van wijlen Gerbrich Harmens, in dier qualiteit gesamentlijck erfgenamen van de overledene en der selfs zoon Zybren Harmens, ende dat van alle de goederen soo bij de wedue van Harmen voornoemt, als bij des zelfs soon Sybren Harmens voornoemt, zijn naegelaten. Desen 21 oktober 1664
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040v van 25 feb 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72achterVoorstraat ZZ [staat: Groote Suypmerckt achter het huis van het blindt Eesel]300‑00‑00 CGkamer
koperPytter Jelles c.u.mr. wieldraaierde Blinde Ezel
naastliggerHendrik boendermaker
naastliggersteeg tussen Hendrik boendermaker en het Blindt Eesel
naastligger ten oostenPieter Jelles c.u.mr. wieldraaier
naastligger ten zuidentuin of erf van Foppe Folkerts c.u.
naastligger ten westenplaats en brouwerij van ? Foppe Folkerts c.u.
naastligger ten noordende plaats van de Blinde Ezel
verkoperFoppe Folkerts c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jelles, mr. wieldraaier, koopt een camer op de Grote Suypmarkt, achter het huis 'de Blinde Ezel'. Ten O. de koper, ten W. de ledige plaets en de brouwerij van de verkoper, ten Z. de tuin en het erf van de verkoper, ten N. de ledige plaets van 'de Blinde Ezel'. Vrij in- en uitgang bij dag en nacht, door de steeg tussen het huis van boendermaker Hendrik [Saves?], en 'de Blinde Ezel'. Gekocht van Foppe Folkerts, voor 300 cg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0079v van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035va van 22 dec 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de erfgenamen van wijlen Harmen Harmens


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0132r van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis genaamd Blind Esel van de weduwe van Jan Claeses


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0336r van 14 dec 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0079v van 14 jan 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1704 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0263r van 19 okt 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Bootermerk]230‑00‑00 CG2/12 huis
koperHarmen Jansen, broer van
koperYbeltje Jansen
verpachter grondde stad Harlingen2‑07‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Gerrit Tymes0‑10‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Sjoerdt Emkles0‑11‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelde kamer van Freerk Harmens0‑11‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenJohannes Willems Vosma
naastligger ten zuidende kamer van Johannes Pytters wieltjer
naastligger ten westenReiner Clasen Fontein
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: straat]
verkoperClaes Pytters, gehuwd metkleermaker
verkoperMaritie Pytters te Hoorn
verkoperMayke Pytters te Hoorn
verkoperMichiel Jansenmr. kistmaker te Hoorn
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen [Blok] en Ybeltje Jansen, broeder en zuster, kopen 2/12 huis zz. Voorstraat aan de Botermarkt. Ten O. Johannes Willems Vosma, ten Z. Johannes Pytters wieltjer, ten W. Reiner Clasen Fontein, ten N. de straat. Steeg ten O. waarin Johannes Pytters vrije in- en uitgang heeft. Het plaatsje mag niet bebouwd worden, maar er mag wel een bakoven gezet worden. De kopers mogen in dit huis geen ros- of gortmolen zetten. Grondpacht 2 cg 7 st, waarentegen er 1 cg 12 st grondpacht verschijnt uit de achtergelegen kamers, te weten van Gerryt Tijmes 10 st, Sjoerd Emkes en Freeck Harmens elk 11 st. Gekocht van Claes Pytters kleermaker x Maritie Pytters en Mayke Pytters en Michiel Jansen, mr. kistemaker, allen te Hoorn, voor 230 cg.


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0224v van 16 sep 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Suipmerkt]100‑00‑00 CG1/12 huis
koperHarmen Jansen Block koopman
verpachter grondde stad Harlingen3‑03‑00 CG
naastligger ten oostenJohannes Vosma
naastligger ten zuidenJan Johannis
naastligger ten westenJacob Romkes
naastligger ten noordenVoorstraat [staat: Suipmerkt]
verkoperDieucke Jetses, weduwe van te Leeuwarden
verkoperwijlen Lourens Reiners te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Jansen Block koopt 1/12 huis op de Suipmarkt, waarvan Jan Rinties, grootschipper, ook een deel bezit. Ten O. Johannes Vosma, ten W. Jacob Romkes, ten Z. Jan Johannes, ten N. die straat. Gekocht van Dieucke Jetses wv Lourens Reiners te Leeuwarden, voor 100 cg.


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0238v van 24 feb 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenHarmen Jansen Blok e.a.
naastligger ten oostensteeg naar de Grote Kerkstraat [staat: Kerkstraat]


1715 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0242r van 31 mrt 1715 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHarmen Jansen Blok e.a.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-025Voorstraat 72huis
eigenaarHarmen Jans erven
gebruikerJan Rinties cum soc.
huurwaarde84‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑16‑00 CG
grondpacht aaneen onbekent persoon
grondpacht02‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑11‑12 CG


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0270v van 18 okt 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Harmen Jansen Blok


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-025Voorstraat 72huis
eigenaarHarmen Jans
gebruikerwed. Marnstra
gebruikerwed. Jan Rinties
huurwaarde84‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑16‑00 CG
aansl. huurw. voldaan2‑7‑1720
grondpacht aaneen Onbekent Persoon
grondpacht02‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑11‑12 CG
aansl. grondp. voldaan2‑7‑1720


1723 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0154r van 17 jan 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLubbe Alles mr. gortmaker


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-025Voorstraat 72huis
eigenaarHarmen Jansen erven
gebruikerwed. Jan Rinties cum soc.
huurwaarde84‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑00‑00 CG
grondpacht aaneen onbekend persoon
grondpacht02‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑09‑06 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 293r van dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Voorstraat 72Dirk Huigens koopt een deftig huis op de Botermarkt, waar 'de Blinde Ezel' uithangt. Ten O. Frans Huidekoper, timmerman Reiner Pietters, wieldraaier Hessel Harmens en Dirk Jeltes. Het is een heel ingewikkelde acte. Gekocht van Harmen Uyftes.


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0292v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ [staat: Botermarkt waar Het Blind Esel uythangt]1260‑00‑00 GGhuis, in twee delen bewoond
koperDirk Huygens, gehuwd metwinkelier
koperStijntie Hendriks winkelier
verpachter gronddr. Fedde van der Sluis secretaris van Hennaarderadeel te Wommels 2‑07‑00 CG
grondpacht verschuldigd aan dit perceelTrijntie Hemmes in de Kleine Kerkstraat0‑10‑00 CG
huurdermede verkoperse Maertje Jans
huurderJoseph Symons Norden c.u.
naastligger ten oostenFrans Pieters* Huidekoper
naastligger ten oostenReiner Pieters mr. timmerman
naastligger ten oostenHessel Harmens wieldraaier
naastligger ten oostenDirk Jeltes
naastligger ten zuidende kamer van Dirk Jeltes
naastligger ten westenLubbe Alles
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperMaertje Jans
verkoperHarmen Uiftes c.soc.koopman


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-025Voorstraat 72huis
eigenaarDirk Huigens
gebruikerGerryt Gerryts
huurwaarde75‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde12‑10‑00 CG
grondpacht aaneen onbekent persoon
grondpacht02‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑09‑06 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0072v van 15 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Huigens koopman


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
5-025Voorstraat 72huis
eigenaarDirk Hugens
gebruikerGerrit Gerrits
huurwaarde75‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑12‑12 CG
grondpacht aaneen onbekent persoon
grondpacht02‑07‑00 CG
aanslag grondpacht00‑11‑12 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0183r van 16 jan 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1757 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0106v van 27 nov 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis genaamd de Blinde Ezel


1767 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0231r van 18 jan 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0210v van 2 jun 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirk Cornelis Wetzens


1773 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0115v van 24 okt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 2, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1775 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0238r van 10 dec 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ op de Botermarkt3400‑00‑00 CGhuis alwaar het Blind Esel uithangt
koperTheunis Norbruis, gehuwd metmr. koperslagerde Blinde Ezel
koperDirkje Claases Bakker
bewonerde verkoper Dirk Cornelis Wetsens
naastligger ten oostenJacob Willems e.a.
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Douwes
naastligger ten westenAlbert Olingius
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDirk Cornelis Wetsenskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTheunis Norbruis, mr. koperslager


1776 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0025r van 15 dec 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 72Voorstraat ZZ op de Botermarkt1517‑00‑00 GGnieuw huis alwaar het Blinde Ezel uithangt
koperAlbert Wymers Bakker, gehuwd metkoopmande Blinde Ezel
koperJetske Jans
huurderTeunis Norbruis
naastligger ten oostenJacob Willems e.a.
naastligger ten oostensteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidende weduwe van Jelte Douwes
naastligger ten westenAlbert Olingius
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperDirk Cornelis Wetsens


1778 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0145v van 27 sep 1778 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1779 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0201v van 24 okt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenA. W. Bakker


1781 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0051v van 6 mei 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0029r van 23 feb 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0193r van 13 jun 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 70, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg in eigendom


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0107v van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 74, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert W. Bakker


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0057r van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Wymers Bakker c.u.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
5-025 , pag. 72Voorstraat 72A.W. Bakker
5-025 , pag. 72Voorstraat 72Jan Bakker, 35 jaar, gehuwdinwooning


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0040v van 6 mei 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Kleine Kerkstraat 6, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDirk Houtsma


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
5-024, pag. 105Voorstraat 72Jan A Bakker5‑00‑00 cgstond: a w bakker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-013Voorstraat 72Jan Alberts Bakker... Kerk HRL 1807, 1810, BS huw 1814, huw 1821, ovl 1827, huw 1830, ovl 1855; eigenaar en gebruiker van wijk E-013, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-092; gebruiker is Hartog B. Cohen, koopman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-013Voorstraat 72Jan A Bakker Jan A Bakker koopman


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 33 en 37 van 3 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72provisionele en finale toewijzingfl. 1830huis E-013
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGouke Hingst
verkoperMartinus Gerbrands Pettinga
koperJan Galama


1819 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49012 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 87 van 30 mrt 1819
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72koopaktefl. 1830huis aan de Voorstraat E-013
 
verkoperJan Sikkes IJzenbeek
verkoperGooitje Hingst
verkoperMartinus Pettinga
koperHendrik Witte


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 7 van 10 sep 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72obligatiefl. 25003 huizen E-013 en C-017 en C-113
 
schuldenaarBernard Henrich Witte (gehuwd met Elisabeth van Dalen)
schuldeiserJacob Hanekuyk


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1063Voorstraat 72Hendrikus WittekoopmanHarlingenhuis en erf (166 m²)


1834 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7008 aktenr. 263 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-013Voorstraat 72Agnes Margaretha Hendrikus Witte, overleden op 13 oktober 1834dochter van Hendrikus Witte, koopman (Voorstraat E 13) en Elizabeth van Daalen, zuster van minderjarige Engelina-Catharina en Anna-Maria Hendrikus Witte. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1835 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1063Voorstraat 72 Hendrik WitteHarlingende gevel vernieuwd


1837 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51018 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 van 31 mrt 1837
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-013Voorstraat 72koopaktefl. 2500huis E-013
 
verkoperElisabeth van Dalen
koperWillem Lunter (te Franeker)


1838 - wijzigingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 222 achterin
vermeld alsgeschat adresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1063Voorstraat 72 Willem LunterHarlingenaanmerkelijk verfraaid


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-013VoorstraatHenderikus Antons. Lunter24 jkoopman in manufactn.Franekerm, rooms katholiek, gehuwd
E-013VoorstraatTheresia Schröder20 jMisumv, rooms katholiek, gehuwd
E-013VoorstraatWillem Lunter10 mHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
E-013VoorstraatJozef L Tombrok16 jStad Munsterm, rooms katholiek, ongehuwd
E-013VoorstraatAnne Dikkes19 jHindelopenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 286 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
E-013Voorstraat 72Petrus J. Hendrikus Lunter, overleden op 17 december 1842J.=Johannes, overleden Voorstraat E 13, zoon van Hendrikus Antonius Lunter, koopman en Theresia Schr der, broer van minderjarige Willem en Bernard-Heinrich Hendrikus Lunter. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1063Voorstraat E-013Henricus A. Lunterwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1063Voorstraat E-012Henricus Antonius Lunterwoonhuis


1898 - advertentiebron: Programma van de feestelijkheden te Harlingen op maandag 5 en dinsdag 6 september 1898, ter gelegenheid van de troonsbestijging van H.M. Wilhelmina [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72J. Lunter, wed.kleding


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4530Voorstraat 72 (E-012)Raphaël Paiswoonhuis


1915 - schoolgeld
vermeld adresnaam
Voorstraat 72Jan Witte


1916 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72H. Witte Jzn.meubelmagazijnen


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 72 Jan Y. Wittestoffeerderf. 4000f. 3900


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72H. Witte Jzn.Magazijn 'De Faam'meubelmagazijnen


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 66-71-72H. Witte Jz.125Manufacturen en meubileerinrichting


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 72J. Wittestoffeerder


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72H. Witte Jzn.Kofa Magazijnen


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.L. Willekes305Fa. F. Willekes & Zn.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Kl. Voorstr.L. Willekes305Fa. F. Willekes & Zn.


1972 - advertentiebron: Harlingen, informatie
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 72, HarlingenVoorstraat 72 de Grootschoenreparatie


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 72rijksmonument 20737ca. 1870
  terug