Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zeilmakersstraat 11
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZeilmakersstraat 111-0651-0651-108A-127A-140


Naastliggers vanZeilmakersstraat 11
ten oostenDroogstraat 19
ten zuidende Droogstraat
ten westende Zeilmakersstraat
ten noordende Zoutsloot


1603 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0356v van 27 mrt 1603 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11[staat: in de nieuwe stad]200‑00‑00 gg1/2 huis
koperSalomon Jansen, gehuwd met
koperWypck Sickes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZeilmakersstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarRobert Engelsman
verkoperJan Johannes, gehuwd met
verkoperGeertgien Dircx


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0228r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: noorder nieuwe stad]388‑00‑00 gghuis met de ledige plaats erachter
koperCornelis Symons, gehuwd met
koperRoyts Tiercks
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: droogestraat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRoucke Sybrens
verkoperKempo Cornelis, gehuwd metbrouwer
verkoperSyverke Feddes


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0173v van 16 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakerstraat OZ [staat: achter de heer Rinnert Oedses] [volgens consignatieboek: Salomonstempelstraat]526‑00‑00 gghuis
koperAgge Ens c.u.gerechtsbode
toehaaktwee ducaten
naastliggerde heer Rinnert Oedses
naastligger ten oostende hof van Rintie Minnes
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenGijsbert Gijsberts
verkoperJucke Willems c.u.


1664 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0204r van 11 jan 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11achter het huis van Claas Freerks Braam strekkende van voor van de straat tot aan de hof van oud burgemeester Gosse Joannis Adama671‑09‑00 gghoekhuis
koperMarten Hayes, gehuwd metwijdschipper
koperAaffke Jans
naastligger ten oostenGosse Joannis Adama
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMeinte Tjeerdts
verkoperJan Cornelis, gehuwd metmr. chirurgijn
verkoperAaltje Aeges Ens


1679 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 141r van 28 nov 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Zeilmakersstraat 11
requireerdeJoucke Tjeerdts, weduwnaar vankaagschipper
wijlen Antie Lieuwes
Grietie Lieuwes moei [=tante] van de kinderen, gehuwd met
Cornelis Dirx te Makkum
Sybrand Kingma, curator ad actum divisionis over
Tjeerd Jouckes Apta zoon van de requireerde, in Indien op Bengalen absent
aangeverTrijntie Jouckes dochter van de requireerde
inleiding bij de boedelinventarisatie[0141r] Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer en Taco Wybrandts Jellema als commissarien geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris ten huyse van Joucke Tjeerdts kaeghschipper binnen deser stede, van alle sodanige goederen aldaer ten huyse bevonden, ten versoecke van Grietie Lieuwes huysvrouwe van Cornelis Dirx tot Mackum, moeye van Tjeerd Jouckes Apta in Indie op Bengalen absent, bij voornoemde Joucke Tjeerdts en sijn wijlen eerste huysvrouw Antie Lieuwes in echte verwect, in desen geadsisteert met Sybrand Kingma als curator ad actum divisionis over deselve Tjeerd Jouckes Apta, in dier qualiteit requirant, ende deselve Joucke Tjeerts requireerde, na dat des requireerdes dochter Trijntie Jouckes de boel eede hadde gepraesteert om alles getrouwelyck te sullen aengeven in handen van de mede commissaris Brouwer bovengedacht waerop in manieren als volght tot de beschrievinge is geprocedeert. Actum de 28e november 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1685 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0074v van 25 jan 1685 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: benoorden achter het huis van Frouckien Clasen Braem, op t hoog of bargeburen straat]390‑12‑00 gghuis
koperRuyrdt Jansen, gehuwd metwijdschipper
koperBerber Hendrix
bewonerSybren Dirx
bewonerDirk Jansen
bewonerDedie Sjoerts
naastligger ten oostende hof van Sybren Kingma
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordende weduwe van wijlen Reyn Ruyter
verkoperde erfgenamen van wijlen Tjetske Martens*, dochter van
verkoperMarten Hayes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJoucke Johannis
gebruikerJoucke Johannis
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJarich Johannes
aanslag huurwaarde01‑12‑00 cg
opmerkingaan d'bode rowel betaald
opmerkingpost doorgehaald


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
aanslag huurwaarde01‑06‑08 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJouke Johannes
gebruikerJouke Johannes
aanslag huurwaarde01‑06‑10 cg


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0021r van 24 nov 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: hoek van de straat naar de Bargeburenspijp]300‑00‑00 cg1/2 huis
koperJan Allerts, gehuwd metmr. wever
koperBerber Hendriks
huurderCeimpe Johannes e.a.
naastligger ten oostenstal van Evert Oosterbaan
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Jansen Pot
verkoperSijke Broers, weduwe van
verkoperwijlen Benne Allerts


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarwed. Jouke Johannes
gebruikerwed. Jouke Johannes
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-065, fol. 8rZeilmakersstraat 11Jouke Johannes weduwe, bestaande uit 1 volwassene en 0 kinderen6:12:00 cg1:2:00 cggering bestaan


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarJoucke Johannes wed.
gebruikerJoucke Johannes wed.
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0123v van 7 mrt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van de Noorderhaven naar de Bargebuurtspijp]300‑00‑00 gghuis
koperRinnert de Beer, gehuwd metwijdschipper
koperEeke Baukes
naastligger ten oostenClaas Oosterbaan koopman
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPyter Waterman
verkoperJan Alberts, weduwnaar vanzeeman
verkoperwijlen Berber Hendriks
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRinnert de Beer, wijdschipper x Eeke Baukes koopt een huis c.a. in de straat waarlangs men v.d. Noorderhaven naar de Bargebuurtspijp gaat. Ten O. de stal van Claas Oosterbaan, ten W. en Z. de straten, ten N. Pieter Waterman. Gekocht van Jan Alberts, varend persoon, als erfgenaam van zijn vrouw Barbara Hendriks, voor 300 gg.


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-065Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarCornelis Bouwes c.s.
gebruikerCornelis Bouwes c.s.
aanslag huurwaarde01‑09‑00 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-108Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarCornelis Bouwes Schiere
gebruikerJan Hendriks
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerJouke Tjeerds
huurwaarde15‑10‑00 cg
huurwaarde47‑10‑00 cg
af: lasten01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑09‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0048v van 6 apr 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van Noorderhaven naar Bargebuurtspijp]1100‑00‑00 cghuis
koperJelmer Johannes beurtschipper op Amsterdam
huurderM. Jacobs c.u.
naastligger ten oostende stal van de erfgenamen van wijlen E. Oosterbaan
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenPieter Waterman
verkoperRinnert de Beer, gehuwd metschipper op het Prinsenbuitenjacht
verkoperEeke Baukes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelmer Johannes, beurtschipper op A`dam, koopt een huis in diezelfde straat. Ten O. de stal van erven Evert Oosterbaan, ten W. en Z. de straten, ten N. Pieter Waterman. Gekocht van Rinnert de Beer, schipper van het Prinsen buitenjacht x Eeke Baukes, voor 1100 cg.


1785 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0039r van 23 okt 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zeilmakersstraat 11Zeilmakersstraat OZ [staat: straat van Noorderhaven naar de Bargebuurt]403‑00‑00 gghuis
koperAndries van Siegen, gehuwd metkoopman
koperIdske Hilles
naastligger ten oostenJan D. Zeilmaker
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenRuurd Hendriks
verkoperJelmer Johannesschuitschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries van Ziegen x Iedske Hilles koopt een huis c.a. in de straat die loopt van de Noorderhaven tot naar de Bargebuurt, bewoond door de verkoper e.a. Ten O. Jan D. Zeilmaker, ten W. en Z. de straten, ten N. Ruurd Hendriks. Gekocht van Jelmer Johannes, schuitschipper, voor 403 gg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-108Zeilmakersstraat 11huis
eigenaarCornelis Bouwes wed.
gebruikerJacob Dirks
huurwaarde36‑00‑00 cg
gebruikerJouke Tjeerds
huurwaarde16‑00‑00 cg
huurwaarde totaal52‑00‑00 cg
af: sint jacobi schatting01‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑05‑06 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-108 , pag. 12Zeilmakersstraat 11Jan Schiere 1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Jan Cornelis Schiere... 1814. (GAH204); id. van wijk A-126; gebruiker Berend A. Pors, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Wouter Gerbens... 1775, ged 25 apr 1775 Grote Kerk HRL, zv Gerben Wouters en IJtje IJsbrandts; wed. W.G. gebruiker van wijk A-127, werkster, eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); W.G. en Sjouwkje Jans Nieuwhof, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-127Zeilmakersstraat 11Jan Schierewed Wouter Gerbens werkster


1829 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 129 van 19 dec 1829
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-127Zeilmakersstraat 11koopaktefl. 350huis A-126 en huis A-127
 
verkoperSimon Jans Schiere
Jan Jansen Faber


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 284Zeilmakersstraat 11 Jan Faber grofsmidHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Dirkje Klases Norel... vd Stok; dopen Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1829, ovl 1875; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-127; VT1839; geb 4 feb 1811, ged 5 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Klaas Norel en Hinke Okkes van der ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Hendrik M Wilstoud 36 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, kuiper, bev.reg. 1851-1860, wijk A-127, wijk E-075; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Tjietske Karsten Tadema... Annes Stephanus; dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1823, ovl 1843, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk E-214, wijk F-006, 93307, supp wijk C-236; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-127AchterstraatKlaas Y Kamminga32 jpakhuisknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
A-127AchterstraatDirkje K Norel28 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-127AchterstraatHenke K Kamminga9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-127AchterstraatHendrik M Wilst36 jkuiperSneekm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 1001 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-127Zeilmakersstraat 11Cornelis Errits de Vries, overleden op 12 september 184775 jr, geboren Leeuwarden 12/1/1742, trekschipper, overleden Droogstraat A 127, weduwnaar, vader van Errit, koopman, Hiltje (vrouw van Jan Hendriks Westerhof), Jacoba (vrouw van Hendrik E. Sonnega, kastelein) en Jacob Cornelis de Vries, timmerman, allen te Leeuwarden. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Getje Martens Potma... dv Marten Eilderts P, en Jantje Bonnes; BS huw 1827, huw 1840, ovl 1853, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk A-127, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-127Zeilmakersstraat 11Klaas Ymkes Kamminga... supp wijk A-273, 296, supp wijk C-243; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pakhuisknecht, wijk A-127; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 284Zoutsloot A-127Daniel Alberts Boonstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 284Zeilmakersstraat A-140 Willem Kramer woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 289Zeilmakersstraat 11 (A-145)Albertus Pot (te Dokkum)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zeilmakerstraat 11 Sjoerd de Vrijbootwerkerf. 500f. 600


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zeilmakerstraat 11Sj. de Vrijbootwerker
Zeilmakerstraat 11aJac. Hollanderverver


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zeilmakerstraat 11beeldbepalend pand5 van 10  terug