Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderhaven 37
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerZuiderhaven 378-135 8-195 F-001F-004


Naastliggers vanZuiderhaven 37
ten oostenZuiderhaven 39
ten zuidende Zuiderhaven
ten westenZuiderhaven 35
ten noordenGrote Ossenmarkt 4


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0093r van 29 mrt 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe stad]7600‑00‑00 GGhoekhuis en gebouw met zes gevels
kopermr. Andries Jacobs, gehuwd met te Bolsward
koperFrancine Martini te Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhuis en schuur van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderhaven [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperEpo Augustini Algera, gehuwd met
verkoperAeff Pyters


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0229r van 14 aug 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenmr. Andries Jacobs


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0045r van 26 mei 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven]2730‑00‑00 GGhuis
koperJacob Wytzes, gehuwd met
koperBauckien Marthens
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenZuiderhaven
naastligger ten noordenZuiderhaven
verkopermr. Andries Jacobs, gehuwd met
verkoperFrancina Martiny


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0056r van 5 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven NZ bij en bij de grote brug]1203‑00‑00 GGhuis, strekkende van voor de haven noordwaarts tot aan de ledige plaats of Droogstraat
koperDouwe Kempes, gehuwd met
koperBarbar Dircks
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Meyle Rinnerts
naastligger ten zuidenZuiderhaven [staat: haven]
naastligger ten westenhet huis bewoond door Dirck Sytes c.u.
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: heere ledige plaats ofte drooghstrate]
verkoperJacob Wytzes


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0009r van 17 apr 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 2, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten oostenN. N.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0171v van 9 mrt 1645 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenHarmen Synes c.u.mr. scheepstimmerman


1646 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0200r van 18 jan 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ [staat: zuider nieuwe haven op de Bredeplaats tussen de wester haven en diept van de Schritsen]1800‑00‑00 GGhuis
koperPyter Jacobs, en zijn broer
koperRein Jacobs
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHarmen Synes
naastligger ten zuidenZuiderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenIntie Tiepkes
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [niet vermeld]
verkoperTierck Keimpes, erfgenaam van
erflaterwijlen Douue Kijmpes
verkoperPiter Piphron, erfgenaam
verkoperSyntie Piphron, erfgenamen van
erflaterwijlen Berber Dircx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter en Rens Jacobs, gebroeders, kopen een huis op de zuider nieuwe haven op de brede plaats tussen de westerhaven en de diept van de Schritsen. Ten O. Harmen Synes [Nauta?], ten W. Intie Tiepkes. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Tierck Keimpes, erfgenaam van wl. Douwe Kijmpes [Vlasbloem], en van Piter Piphron en Syntje Piphron, erfgenamen van Berber Dircx, voor 1800 GG.


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0248v van 24 jan 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van de kopers Pyter Jacobs


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0180r van 17 jan 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZuiderhaven en straat


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311r van 8 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Ossenmarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenN. N.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0180v van 29 mei 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 33, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenZuiderhaven en diept
naastligger ten zuidenZuiderhaven en diept


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-135Zuiderhaven 37huis
eigenaarArjen Bootsma
eigenaarFrans Bootsma
gebruikerEelcke Piers cum sociis
huurwaarde66‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-135Zuiderhaven 37timmerhuis
eigenaarEelke Piers
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan13‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-135Zuiderhaven 37timmerhuis
eigenaarEelke Piers
gebruiker
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0260v van 10 feb 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ en Ossenmarkt ZZ300‑14‑00 GGpakhuis laatst bootjesmakerij
koperJan Dirks IJsenbeek huistimmerman
geniaarde koperTjeerd Fockeskoopman
naastligger ten oostenkinderen van Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhuis genaamd de Zeven Gevels de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperEelke Peers, gehuwd met te Amsterdam
verkoperClaeske Tjerx


1727 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0303v van 19 jan 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ [niet vermeld]600‑00‑00 CGpakhuis
koperClaes Hindeloopen, gehuwd metkoopman
koperFroukjen Jacobs Braem
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderClaes Hindeloopen koopman25‑00‑00 CG
huurderFroukjen Jacobs Braem
naastligger ten oostenkinderen van Reiner Gijsberts Fontein
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhuis genaamd de Zeven Gevels de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperJan Dirks IJsenbeekmr. huistimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Hindeloopen x Frouckjen Jacobs Braam koopt pakhuis met vrije in- en uitgang naar de Ossenmarkt en naar de Zuiderhaven. Ten O. de kinderen van Reiner Gijsberts Fontein, ten Z. de haven, ten W. de zogenaamde '7-gevels', ten N. de Ossenmarkt. Er is een deur tussen dit pakhuis en het huis ten W. Gekocht van mr. huistimmerman Jan Dirks IJsenbeek, voor 600 cg.


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0295v van 18 dec 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ bij Zuiderbrug702‑00‑00 GGpakhuis voor graan, met zolders
koperJan Roorda ontvanger-generaal Barradeel
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende heer Idsinga raad en advocaat fiscaal
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhuis genaamd de Zeven Gevels de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt [staat: Ossenmarkt]
verkoperFroukjen Braem, weduwe van
verkoperwijlen Claes Hinloopen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Roorda, ontvanger generaal van Barradeel, koopt pakhuis met graanzolders, nz. Zuiderhaven bij de Zuiderbrug, met in- en uitgang etc. zowel op de Ossenmarkt als op de Zuiderhaven. Ten O. de advocaat generaal Idsinga, ten Z. de straat en haven, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Frouckjen Braam wv Claes Hinloopen.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-135Zuiderhaven 37timmerhuis
eigenaarontfanger Jan Roorda
gebruikerontfanger Jan Roorda
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑10‑00 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-135Zuiderhaven 37timmerhuis
eigenaarJan Roorda
gebruikerJan Roorda
huurwaarde15‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑14‑08 CG


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0170v van 29 okt 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0025v van 28 sep 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Roorda


1763 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0250v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Roorda


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0192v van 3 feb 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0097v van 9 jul 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 35, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJacob Roorda


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0101r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1804 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0069v van 2 sep 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJacob Roorda


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0114v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderhaven 37Zuiderhaven NZ1627‑00‑00 CGpakhuis
koperSjoerd Wiarda makelaar
naastligger ten oostende heer Geise
naastligger ten zuidenZuiderhaven
naastligger ten westenhet huis de Zeven Gevels de Zeven Gevels
naastligger ten noordenGrote Ossenmarkt
verkoperJacob Roordakoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSjoerd Wiarda, oud-makelaar, koopt pakhuis 'Hull', nz. Zuiderhaven, met vrij in- en uitgang en op- en afslag op de Ossenmarkt en Zuiderhaven. Ten O. Geise, ten Z. de haven, ten W. het huis 'de 7 gevels', ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Jacob Roorda, voor 1627 cg.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0007v van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer S. Wiarda


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0114r van 26 jun 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 39, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenS. Wiarda


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 114v van jul 1808 , betreft pand F-001 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Zuiderhaven 37Sjoerd Wiarda koopt een pakhuis noordzijde Zuiderhaven. Ten O. Geise (Gijze), ten W. het huis 'de 7 gevels', ten Z. de haven, ten N. de Ossenmarkt. Gekocht van Jacob Roorda.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-195, pag. 178Zuiderhaven 37S Wiarda3‑00‑00 cgpakhuis


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-001Zuiderhaven 37Sjoerd Everts Wiarda... kind: Jan Sjoerds Wiarda, geb 19 jan 1798, ged 11 feb 1798 Grote Kerk HRL; eigenaar en gebruiker wijk F-001, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-175, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk H-177, makelaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-001Zuiderhaven 37J E Wiarda pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1450Zuiderhaven 37Ids Wiarda en mede E.makelaarHarlingenpakhuis (184 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-001Zuiderhaven 37Hiltje Lollema... in 1851, N.H., dv Lolle Ruurds L, en Grietje Nieuwenhuizen; BS huw 1856, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk F-001, 111; oud 28 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, wijk F-002; ... (alles)


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1450Zuiderhaven F-004Simon en Jacobus Nicolaas Wiardapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1450Zuiderhaven 37 (F-004)Jacobus Nic. Wiarda (en Cons.)pakhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderhaven 37rijksmonument 20772
  terug