Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Lanen 81
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerLanen 816-1136-1136-111E-211E-200


Naastliggers vanLanen 81
ten oostende Lanen
ten zuidende Lanen
ten westende Sint Christoffelsteeg
ten noordenSint Christoffelsteeg 5


aangrenzende stegen
adresheeft
Lanen 81Sint Christoffelsteeg of Stokerssteeg of Stroffelsteeg ten oosten


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0127v van 19 nov 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ op de oosterhoek van de stroffelsteeg372‑00‑00 gghuis met twee kamers ten noorden daar aan
koperLuytien Jacobs, gehuwd met
koperLijsbeth Douwes
verpachter grondN. N. 0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenEbel Sybrens
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: stroffelsteeg]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Sybel, weduwe van
verkoperwijlen Thijs van Swieten
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOpte noordsijde vande Laenen opte ooster hoeck vande Stroffelsteyge Ten W. de Stroffelsteygh, ten O. Ibel Sybrens.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0030v van 17 mrt 1616 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ op het oostend772‑14‑00 gghuis
koperSent Huyberts, gehuwd metbakker
koperMarijcke Warners
verpachter grondHessel Aenes 0‑18‑00 cg
naastligger ten oosten [staat: westen]Hendrick Ottes
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten noordenhet huis van de weduwe Habel
protesteert vanwege een vorderingHaye Laeses
protesteert vanwege een hypotheekdr. Reymens Brutsma
protesteert vanwege een hypotheekRicht Feyckes
verkoperSytse Uulbes, gehuwd met
verkoperYd Haringhs
tekst in de margeHaye Laeszn., als gewesene eygener van de pacht, protesteert dat hem de vercopinge ontschadelick zal sijn neffens sijn competentie van eenige achterstallige grontpachten uut de geproclameerde huysinge hem alsnoch competerende. Actum voor recht den XIen may 1616.
tekst in de margeDr. Regnerus Brutsma ofte sijn volmacht, per Foppens, protesteert dat hem de vercopinge ontschadelyck sal wesen neffens sijn competentie volgens sijn instrumente ende hypoteeck daeraff sijnde, doch holdende sijn recht opte cooppenningen mach dies onvermindert lijden dat de vercopinge effect sorteert. Actum utsupra.
tekst in de margeRixt Feyckes, per Foppens, protesteert ad idem neffens haer achterwesen volgens 't hypoteeck in forma. Actum utsupra.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten salff vorige protestatien den XIen may anno 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSent Huyberts, bakker x Maycke Warners kopen huis oosthoek nz. Lanen. Ten W. Hendrick Ottes en een steegje, ten N. een wd. Habel genaamd. Grondpacht 18 st aan Hessel Aenes. Gekocht van Sytse Wlbes x Yd Haringhs te Zurich, voor 772 gg 14 st.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0081v van 20 jan 1633 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ [staat: Troffelsteeg]53‑00‑00 cggrondpacht van 0-18-00 cg
koperBaukjen Reyners, met als curator
koper q.q.Harmen Claeses Groyer
koperBaukjen Reyners, nagelaten weeskind van
koperwijlen Reyner Minnes, gehuwd met
koperwijlen Baukje Ettjes
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Luytjenblauwverver0‑18‑00 cg
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrintje Metskes, weduwe van
verkoperwijlen Reyner Minnes


1637 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0038r van 19 aug 1637 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ58‑00‑00 cggrondpacht van 0-18-00 cg
koperDirck Ariaens, gehuwd metbrouwer
koperAmerens Piters
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van oud burgemeester Cent Huberts0‑18‑00 cg
bewonerde weduwe van wijlen Jelmer Harmens
verkoper q.q.Harmen Claessen Groyer, curator over
verkoperBauck Reyners
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirck Ariaens, brouwer x Amerens Piters kopen (b) 18 st grondpacht uit het huis van oud burgemeester Cent Huiberts op de Lanen, nu bewoond door wd. hopman Jelmer Harmens. Gekocht van (Harmen Claessen Groyer als curator over) Bauck Reyners, voor (a+b) 58 GG.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0102r van 20 dec 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]410‑07‑08 gg1/2 huis
koper door niaarnicht van de verkopers Aeltie Jans, gehuwd met
koper door niaarburgemeester Wybrant Pytters
verpachter grondHessel Aenes 0‑18‑00 cg
geniaarde koperOtte Doeckes
afgewezen niaarnemerWarner Jansen cosijn van de verkopers
huurderClaes Carels timmerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrick Ottes
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenhet huis van weduwe Habel
verkoperde erfgenamen van wijlen Sent Huyberts, gehuwd met
verkoperMaycke Warners
tekst in de margeWarner Jansen, in judicio present, als cosijn van de vercopers, versoeckt ratione sanguinis 's niaer van 't geproclameerde, onder presentatie om de eerste copers handen vrij cost- ende schadeloos te ontheffen, te dien einde realyck betaelende consent-, roep- ende scrhijffgelt tot twaliff caroliguldens een stuyver, presenterende voorts alle wettelycke deboursementen tot tauxatie te willen betalen, versoeckende alsoo onder voorige presentatie ende prestatie adjudicatie, in cas van sppositie daertoe contenderende cum expensis.
tekst in de margeAeltie Jans, suster van de niaernemer bovengeroert, ende dienfoolgens mede bloedverwant utsupra, geadsisteert met Wybranst Pytters, haer man, beyde in judicio present, protesteren vooreerst de nullitate ende tot ontschadelyckheyt van de voors. noaerneminge, om redenen tempore congruo [= op het juiste moment] te deduceren, versoeckende niettemin ratione sanguinis 't niaer van de geproclameerde halve huysinge cum annexis, onder presentatie om de originele copers handen vrij const- ende schadeloos te indemneren, tot dien einder alhier realiter tellende consent-, roep- ende schrijffgelt, presenterende alle wijdere deboursementen tot tauxatie te willen betaelen, daertoe ad omnes fines tot adjudicatie onder voorige presentate ende prestatie contenderende in forma, ende hem tegens d'niaerneminge van Warner Jansen ophoudende, offereert haer liti.
tekst in de margeEnde werden alle andere handen afgewesen, ende 't gewijsde gereserveert tot decisie van partijen questie, blijvende de eene twaliff guldens een stuyver geconsigneert in handen van de burgemeester Buwe Thomas. Actum in judicio den Xen january 1657.
tekst in de marge'T recht, gesien hebbende 't consent van Warner Jansen, adjudiceert Wybrant Pytters cum uxore de geproclameerde halve huysinge. Actum den 17en january 1657.
tekst in de margeDito heeft burgemeester Bouuue Thomas de twalif caroliguldens een stuyver restitueert aende burgemeester Pyter Wybrants. Actum utsupra.


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ hoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]510‑21‑00 gg1/2 huis en kamer
koper provisioneelN. N.
verpachter grondHessel Aenes 0‑18‑00 cg
bewonerClaes Carelstimmerman
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Hendrick Ottes
naastligger ten zuidenLanen [niet vermeld]
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg
naastligger ten noordeneen weduwe Habel
verkoper q.q.Claes Juriens Fontein, ter sterking van
verkoperClaeske Jans voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Sents
verkoper q.q.oud burgerhopman Hoyte Hoytes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Reiners, geauthoriseerde curatoren overzeilmaker
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes erfgenaam van 1/2
verkoperwijlen Lijsbeth Sents
erflaterwijlen oud burgemeester Sent Huyberts
erflaterwijlen Maeycke Warners


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017v van 8 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 83west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende steeg van Arien Gisberts brouwer


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 6, fol. 17vLanen 81Werp Freercks, bakkerf. 400-00-00


1683 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0001r van 2 sep 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 83west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026ra van 17 jan 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 83west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Pyter Feddes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 123Lanen 81huis of kamer
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerGerrit Wouters wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1716 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0264r van 24 mei 1716 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 83west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenDouwe Gerrits mr. brouwer


1718 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0005r van 23 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ hoek Stroffelsteeg192‑00‑00 gg1/2 huis en kamer daarachter
koperkind van wijlen Aede Sapes, met als curator
koper q.q.ds. Fredericus Botterwegh predikant
naastligger ten oostenDouwe Gerrits
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenDouwe Gerrits
verkoper q.q.ds. Nicolaus Dublinga, gelastigde vanpredikant te Parrega
verkoperde kinderen van wijlen Lijsbet Wybrens Nauta
eerdere samenvatting door Yde Elsingads. Frederik Botterwegh, als curator over het kind van Oeds Sapes koopt 1/2 huis en een camer daarachter, hoek Stroffelsteeg, waarvan dat kind al 1/2 bezit. Ten O. en N. Douwe Gerrits, ten W. de Stroffelsteeg, ten Z. de Lanen. Gekocht van de kinderen van Lijsbet Wybrens Nauta.


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 80rLanen 81kamer
eigenaarPieter Feitema
gebruikerGerrit Wouters wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan23‑7‑1720


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130r van 18 jan 1722 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ oosthoek Sint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]185‑00‑00 gghuis
koperburgemeester Claes Rinnerts Winsma
naastligger ten oostenDouwe Gerrits mr. brouwer
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordeneen kamer
verkoperPyter Sjoerds c.s.molenaar


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio Lanen 81kamer
eigenaarwed. Pyter Feytema
gebruikerwed. Pyter Feytema
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0009ra van 6 mrt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 83west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenhuis, brouwerij en mouterij het Hart


1731 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0014v van 6 mei 1731 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 83west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJohannes Hylkama mr. brouwer


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 80vLanen 81kamer
eigenaarPyter Feytema wed.
gebruikerPyter Feytema wed.
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
6-113Lanen 81Sipke Jansen, bestaande uit 2 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 80vLanen 81huis
eigenaarSipke Jansen
gebruikerSipke Jansen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
6-113, fol. 112rLanen 81Sipke Jansen cum uxore, bestaande uit 2 volwassenen en geen kinderenwinkelier30:0:00 cg5:0:00 cgbestaet wel


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 81vLanen 81huis
eigenaarSipke Janzen
gebruikerSipke Janzen
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0120v van 15 jan 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 83west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenLolle Wybes Steensma


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-113 , folio 81vLanen 81huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerCornelis Annes
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 139vLanen 81huis
eigenaarJochem Andries
gebruikerMichiel Wassenaar
huurwaarde38‑00‑00 cg
af: lasten01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal36‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑12‑10 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 139vLanen 81huis
eigenaarJan Hannema
gebruikerHarm. Tabes
huurwaarde18‑04‑00 cg
gebruikerDouwe Simons
huurwaarde38‑00‑00 cg
huurwaarde totaal56‑04‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal54‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑18‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-111 , folio 139vLanen 81huis
eigenaarJan Hannema
gebruikerMartinus Hou
huurwaarde18‑00‑00 cg
gebruikerFoppe Cornelis
huurwaarde34‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting01‑10‑00 cg
huurwaarde totaal50‑14‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑04‑04 cg


1794 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0189r van 11 mei 1794 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Lanen 81Lanen NZ ten oosten van de Stroffelsteeg12000‑00‑00 cgstalling, wagenhuis en turfschuur
koperJan Hannema koopman
huurder wagenhuisburgemeester Steensma 11‑00‑00 cg
huurder stallingJacobus de Vries 9‑00‑00 cg
huurder turfschuurFoppe Cornelis 0‑00‑00 cg
naastligger ten oostenburgemeester Steensma
naastligger ten zuidenLanen
naastligger ten westenSint Christoffelsteeg [staat: Stroffelsteeg]
naastligger ten noordenburgemeester Steensma
verkoperGeertje Talma, gehuwd met
verkoperJohan Daniel Toussaintjeneverstoker


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-111 , pag. 136Lanen 81Jan Hannema 1‑10‑00 cg


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Sake Sipkes... geproclameerd de 20-27 jul en de 3 aug 1760 en getrout de 7 September, wonende te op de Laanen, ovl wijk E-211, kind: Aaltje Sakes, geb 1763 HRL, zv Sipke Sakes en Aaltje Jacobs; DTB N.H. HRL. 1760, BS ovl 1812, ovl ... (alles)


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Karel Bartels Noormangeb 1757 HRL, ovl 24 apr 1813 HRL; wijk E-211, verversknecht; BS huw 1813


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Grietje Willemsgeb 1734 ... , ovl 4 apr 1814 HRL; wijk E-211; BS ovl 1814


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Jan Hannema... van wijk E-022, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk E-023, brander, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk E-211, gebruiker is Rients W. Onrust, gleybakkersknegt, en Johannes Ulberg, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Johannes/Hans Jans Ulberg... te HRL. 1811, stalknecht; dopen Grote Kerk HRL 1807, 1809, BS huw 1811, ovl 1847; gebruiker van wijk E-211, stalknegt; medegebruiker Rients W. Onrust, gleybakkersknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Rients W Onrustgebruiker van wijk E-211, gleybakkersknegt; medegebruiker Johannes Ulberg, stalknegt; eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-211Lanen 81Jan HannemaRients W Onrustgleybakkersknegt
E-211Lanen 81Jan HannemaJohannes Ulbergstalknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1302Lanen 81erven Jan Hannema Harlingenhuis (48 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Cornelis Cornelis de Vries... bev.reg. HRL 1851 wijk B-169, wijk I-013; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, stalknecht, wijk E-211; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Sybrand Folkerts Park... Jans P, en Antje Jans Reidmaker; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1836, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-211, wijk G-202; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk G-094; VT1839; geb 26 nov 1809, ged ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Wiepkje Scheltes van der Mey... Schelte Jans vdM, en IJfke Willems de Haas; BS huw 1834; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk E-211; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-211Cornelis C de Vries41 jstalknegtHarlingenm, protestant, gehuwd
E-211Wiepkie van der Mey41 jHarlingenv, protestant, gehuwd
E-211Sjoukjie de Vries10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-211Hilkje de Vries7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
E-211Janneke de Vries2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Louwrens Johannes Voogd... dd 29 apr 1854, 1e afdeling, no. 910; bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, wijk E-087, 211, wijk F-055, 143, ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Maike Johannes Lammertsma... vd Veer, (moet waarschijnlijk zijn: vd Werf); BS huw 1832, ovl 1872, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-211Lanen 81Pieter Tjeerds Faber... Tjeerd Pieters F. en Gelske de Vries; BS huw 1830, huw 1832, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk A-074, wijk E-211, wijk F-258, 260, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1302Stokersteeg E-211Pieter C. Hamstra woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1302Stokersteeg E-200 Leendert Hannema pakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 2643Lanen 81 (E-210)Leendert Hannemawagenhuis


1921 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4629
Lanen 81Firma J.F. Krol


1923 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-6109
Lanen 81Jan Josephus Krol


1927 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12035
Lanen 81Fa. J.F. Krol


1928 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-12505
Lanen 81Fa. J.F. Krol


1931 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J.F. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


1952 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Lanen 81, HarlingenLanen 81J. & H. Krolrijwielen, motoren, auto-verhuring


2023
0.11677002906799


  terug