Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 55
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 55 5-138 5-201 F-150 F-143
Naastliggers vanSchritsen 55
ten oostenSchritsen 57
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 53
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegensteeg
Schritsen 55naamloze doorlopende steeg ten westen


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0172r van 15 aug 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55achterSchritsen NZ [staat: Zuiderwal]huis
 
koperJacob Willems de Graeff, gehuwd met427-14-00 GG
koperMagdalena Lovys
naastligger ten oostenJan Jans Knas
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenTake Jacobs
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Dirck Pyters, curator over
verkoperde weeskinderen van wijlen Balling Hayes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems de Graaf x Magdalena Louys [Vlasbloem?] koopt huis aan de oude Zuiderwal. Ten O. Jan Jansen Krab, ten W. Take Jacobs. Met een ledige plaats erachter, strekkende tot aan het huis van Dirk Pyters. Gekocht van de kinderen van Waling Hayes.


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0158r van 14 nov 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ [staat: Zuiderwal tegenover de Schritsen]huis
 
koperOene Eues, gehuwd met275-00-00 GG
koperIdtie Geerts
naastligger ten oostenJacob Jansen vlaswever
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende kamer van wijlen Jan Hartmans
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde Gereformeerde Gemeente


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenarmenkamer


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0070v van 4 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZhuis
 
koperGerrit Johannes c.u.606-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Jansen Flasblom
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJelte Johannes
naastligger ten noordenN. N.
verkopermr. Oene Euues c.u.


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0166r van 9 mrt 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZhuis
 
koperSasker Symens, gehuwd met606-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Jansen Flasblom
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJolt Johannis
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): armenkamer
verkoperGerryt Johannes, gehuwd met
verkoperTeed Auckes


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259v van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenWybe Suirway


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0155r van 31 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZhuis
 
koperDirck Piers Minnema c.u.600-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Jansen Cock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJelte Johannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSasker Symens


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0088v van 17 feb 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ, aan de voorkant van dehuis
 
kopermr. Frids Pytters, gehuwd metaritmaticus ende lieffhebber van de mathematie consten ende zeevaert480-00-00 GG
koperGrietie Sickes
naastligger ten oostenJacob Jansen de Kock
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende weduwe van Jelte Joannis
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDirck Piers Minnema c.u.


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 213 folio 408r van 9 mei 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Schritsen 55
 
overledeneFrits Pyttersschoolmeester
Pytter Fridtses
Antje Fristzes, gehuwd met
Wybe Zytsesbootsgezel
Fridts Fridtses
aangeverTrijntie Fridtses minderjarig
Claes Friftses minderjarig
inleiding bij de boedelinventarisatie[0408r] Ontzegelinge van slotten en vervolgens inventarisatie ende beschrievinge gedaen te overstaen van de burgemeesteren Augustinus Pytters Brouwer ende Taco Wybrens Jellema als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuyse van wijlen Frits Pytters in leven schoolmeester alhier, van alle sodanige goederen uyt- en in schulden aldaer ten sterfhuyse bevonden, ten versoeke van Pytter Fridtses voor hem selfs, Antje Fridtzes echte huysvrouwe van Wybe Zytses bootsgezel, en Fridts Fridtses mede voor hem selfs, en voor haer minderjarige suster en broeder Trijntie en Claes Fridtses occuperende, bij desen mede praesent, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Trijntie Fridtses voornoemt, die den belofte daertoe staende bij manuele stipulatie heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Brouwer bovengedacht, waerop dan tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volgt. Actum den 9de may 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0075v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZhuis
 
koperAucke Jacobs, gehuwd met175-15-00 GG
koperDieucke Pieters
naastligger ten oostenLolle Jacobs mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Dieucke Ynses
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente (Jan Jacobs): armenkamer
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van wijlen Frids Pytersaritmethicus en schoolmeester


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0217v van 26 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende kopers Aucke Jacobs c.u.mr. metselaar


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0068r van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAucke Jacobs metselaar


1712 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0184r van 20 nov 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZhuis
 
koperSipke Gerrits c.u.350-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-06-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Kok
naastligger ten zuidenSchritsen [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tieert Reiners
naastligger ten noordenvroedsman Kok
verkoperAucke Jacobsmr. metselaar


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-138Schritsen 55huis
eigenaarSipke Gerrits
gebruikerSipke Gerrits
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308v van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Sipke Gerrits* timmerman


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-138Schritsen 55huis
eigenaarwed. Sipke Gerrits
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan18-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-138 Schritsen 55huis
eigenaarwed. Sipke Gerrits
gebruikerwed. Sipke Gerrits
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1726 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0248v van 13 jan 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0220r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sipke Gerrits


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-138 Schritsen 55huis
eigenaarwed. Sipke Gerryts
gebruikerwed. Sipke Gerryts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-00 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0355v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Sipke Gerrits


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0006r van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTijs Nannings


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0034v van 31 mei 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJarig Claver


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-138 Schritsen 55huis
eigenaarwed. Sipke Gerryts erv.
gebruikerwed. Sipke Gerryts erv.
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0100r van 15 nov 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Lanen 66, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTijs Nannings c.s.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0044v van 28 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerryt Sipkes


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0170r van 2 sep 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmerkthuis
 
koperHylkjen Overzee, weduwe van551-07-00 GG
koperwijlen vroedsman Magnus van Arssen
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenJacob Willems
verkoperGerryt Sipkeszilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHylkjen Overzee wv Magnus van Arssen koopt een huis nz. Schritsen, op de vleesmarkt. Ten O. en N. Jacob Lolles Kok, ten W. Jacob Willems, ten Z. de Schritsen. Met overname van de goederen die tot de vleesmarkt behoren. Gekocht van Gerryt Sipkes.


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0129r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende weduwe van Magnus van Aarsen


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0147r van 17 dec 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmarkthuis
 
koperBauke Baukes mr. metselaar525-17-00 GG
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten zuidenSchritsen [staat: Vleesmarkt]
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok
verkoperHylkje Jansen Overzee, weduwe van
verkoperwijlen vroedsman Magnus van Aarsen


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0157r van 31 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmarkthuis
 
koperCornelis Jonker koopman615-15-00 CG
voormalig bewonerwijlen Neeltje Baukes
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenLolle Jacobs Kok
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenSchritsen
verkoper q.q.Sybrand Hingst, redder vanfabrikeur en koopman
verkoperde boedel van wijlen Neeltje Baukes


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0167v van 7 jul 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 55Schritsen NZ op de Vleesmarkthuis
 
koperWytze Heins mr. verver645-12-00 CG
voormalig eigenaarwijlen Neeltje Baukes
naastligger ten oostenLolle Jacobs Kok
naastligger ten noordenLolke Jacobs Kok
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten zuidenSchritsen
verkoperCornelis Jonkerkoopman


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
5-205 Schritsen 55Wijtze Heijns
5-205 Schritsen 55Eeltje Cornelis


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0119v van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 57, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWytze Heins


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-201 Schritsen 55Wytze Heins1-10-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0115r van 16 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Schritsen 53, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostendoorgaande steeg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Wietze Heins Blok... glazemaker, kind: Lijske B., geb 1782 HRL; BS ovl 1830; 1841 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk F-150, werwer, 1814. (GAH204); W.H.B. eigenaar van perceel nr. 1324 te HRL, woonplaats HRL, legger nr. 68, huis, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-150Schritsen 55Wietze H Blok Wietze H Blok wewer


1830 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-150Schritsen 55Wytse Heins Blok, overleden op 10 januari 183079 jr, verver/glazenmaker Schritsen/Vleesmarkt F 150, vader van Elisabeth Wytzes Blok, vrijster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1324Schritsen 55Wytze Heins BlokHarlingenhuis (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Catharina van Ring... dv Anthonij vR, en Regina/Agatha Bolta; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Elisabeth Blokoud 55 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-150; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Lutske Jansen Kronenburg... den 30 nov 1794 HRL, en zijn getrouwdt ten zelfden dage; oud 75 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Pieter ten Brug... ovl 11 feb 1862 HRL, huwt met Johanna Varo, (gk) schippersknecht in 1851, Rooms Katholiek, ovl wijk F-150, zv Hermanus tB, en Antje Martens; BS ovl 1862; bev.reg. HRL 1851 wijk B-068, wijk D-182, wijk F-153; oud ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-150SchritzenLuitske Kronenburg75 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-150SchritzenElisabeth Blok55 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 1324F-150 Hervormde DiaconieHarlingenvan voren vernieuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-150Schritsen 55Akke van Loon... HRL, N.H., huwt met Jouke Terpstra, dv Sjoerd vL, en Frouwkje Knaap; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk F-150, 321; oud 49 jaar, geb Vrouwenbuurt (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-130; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1324F-150 (Schritsen)Hervormde Diaconiewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1324F-143 (Schritsen)Hervormde Diaconiewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1324Schritsen 55 (F-143)Diaconie der Ned. Herv. Gemeentewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 55 Jozef Markensteinbootwerker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 55J.Kroesmachinist


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 55A. (Antje) Bruinsma wv Kroes


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 55rijksmonument 20654
  terug