Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Jekelsteeg 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   Jekelsteeg 16-ong 6-ong F-217F-209


Naastliggers vanJekelsteeg 1
ten oostenLanen 32
ten zuidenSchritsen 21
ten westende Jekelsteeg
ten noordenLanen 30


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180r van 11 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Jekelsteeg OZ [staat: Lanen ZZ in de steeg achter Jasper Michiels]100‑00‑00 GG7-00-00 GG jaarlijkse losbare renten
koper q.q.Pieter Sioerdts Ens, voormomber over
koperde nagelaten weeskinderen van wijlen Marten Stoffels
naastligger ten oostenTyaerdt Sannes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenGrietien, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Pieter Huyberts
naastligger ten noorden*Jasper Michiels
verkoperYdts Allerts, gehuwd met
verkoperSiouck Tijesses
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(Pieter Sioerdts als voormomber over) het nagelaten weeskind van Marten Stoffels, koopt 7 GG grondpacht uit een huis ofte camers zz. Lanen in de steeg achter Jasper Michiels. Ten O. Tyaerdt Sannes, ten W. Pieter Huyberts. Gekocht van Ydts Allerts en Siouck Tyesses voor 100 GG.


1601 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0241v van 11 jan 1601 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenYdts Alberts


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0430v van 23 dec 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Lanen, bij de00‑00‑00 cgtwee kamers
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRieme Dircx
naastligger ten noordenCornelis Intes
naastligger ten noordende erfgename van Teth Ansckes uitdraagster
verkoper q.q.Huybert Hilbrants, geauthoriseerde curator over te Hoorn
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Bent Aedes, gehuwd met
verkoperAnna Hilbrants
verkoperAntke Aedes
verkoperTaydts Jans


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0439v van 27 jan 1605 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1bij de Lanen71‑00‑00 GGtwee aparte kamers naast elkaar
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRieme Dirx
naastligger ten noordenCornelis Intes
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Tet Ansckes
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild twee distincte kamers aan elkaar, bij de Lanen. Ten W. Rieme Dirx, ten N. Tonys? Intes? en erven Tet Anskes. Provisioneel verkocht voor 71 gg.


1605 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0470r van 22 jun 1605 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Lanen ZZ285‑00‑00 GGhuis
koperjuffrouw Wisck Heerma [eigen naam: van Aylva], gehuwd met
koperIppe van Heerema
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑12 CG
naastligger ten oostenJan slotmaker
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg naar de Schritsen, waarvan medegebruik
naastligger ten westenGerryt Gerryts
naastligger ten noordenN. N.
verkoperGovert van Os, gehuwd met
verkoperAnna Janses


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0067v van 22 dec 1611 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Jekelsteeg OZ [staat: Lanen in de steeg bij Gerryt Gerryts]100‑00‑00 GGkamer
koperRintse Rintses, gehuwd met
koperTrijn Willems
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPyter Rinckes
naastligger ten westenJekelsteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenHarmen brouwer
verkoperHessel Claes, gehuwd met
verkoperHouck Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRintse Rintses x Trijn Willems kopen een kamer op de Lanen bij Gerryt Gerryts in de steeg. Ten Z. Pyter Rinckes, ten N. Harmen brouwer. Grondpacht 5 st 1 blanck aan de Stad. Gekocht van Hessel Claesen x Houck Jacobs, voor 100 GG.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0204r van 13 feb 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Jans


1617 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0073v van 16 mrt 1617 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidensteeg en de oude zuiderwal


1620 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0242v van 20 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Lanen in de steeg bij Gerryt Gerryts230‑00‑00 GGkamer
koper q.q.Rinnert Oedtses, gelastigde
koper q.q.Albert Harmens, gelastigden van
koperde Gereformeerde Gemeente armendiaconie
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑12 CG
naastligger ten oosten
naastligger ten zuidenPieter Rinckes
naastligger ten westen*de steeg bij Gerryt Gerryts
naastligger ten noordenHarmen brouwer
verkoperRintse Rintses, gehuwd met
verkoperTrijn Willems


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0381v van 25 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Schritsen NZ [staat: oude zuiderwal]661‑14‑00 GGhuis met ledige plaats ten zuiden
koperChristiaen Jacobs Voorda, gehuwd met
koperMagdalena Joris de Kokere
verpachter grondN. N. 0‑05‑12 CG
naastligger ten oostenWopke Piers
naastligger ten zuidenledige plaats
naastligger ten westen [staat: zuiden]Jekelsteeg [staat: steeg]
naastligger ten westenHeercke Wibrants
naastligger ten noordenN. N.
verkoperAuck Bauckes, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Rinckes
verkoperHuybert Claesen
verkoperGerryt Claesen
verkoper q.q.Jacob Doedes, gelastigde
verkoper q.q.Foockle Doedes, gelastigden van hun moeder
verkoperReinsck Rinckes
verkoperRincke Tyalliffs
verkoperUulbe Lamberts, gehuwd met
verkoperAuck Doedes
verkoper q.q.Uulbe Lamberts, gelastigde van
verkoperTied Doedes


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0159r van 31 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenAlbert Jans


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0016v van 9 jun 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Lanen ZZ208‑00‑00 GGkamer
koperClaes Boelis, gehuwd met
koperGerls Sytses
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑12 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenPieter Rintyes
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHarmen brouwer
verkoperde Gereformeerde Gemeente: armen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Boeles x Gerls Sytses kopen een kamer op de Lanen. Ten Z. Pieter Rintyes, ten N. brouwer Harmen. Grondpacht 5 st aan de Stad. Gekocht van Rinnert Oedts en Dirck Philips als diakenen van de ware gereformeerde kerk, voor haar en als lasthebbenden van de gehele kerkeraad ten profijte van de arme ledematen haren geloofsgenoten, voor 308 gg.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0052r van 2 mrt 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Lanen ZZ0‑00‑00 GGkamer, bij het huis van Gerryt Gerryts in de steeg
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑12 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenChristiaen Jacobs Voorda
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen brouwer
verkoper q.q.Willem Jans als oom, curator
verkoper q.q.Pieter Ipes, curatoren over
verkoperde zes nagelaten weeskinderen van wijlen Claes Boelis, gehuwd met
verkoperwijlen Antie Eelckes
verkoperPieter Sytses, ter sterking van zijn zuster
verkoperGerliff Sytses voor zich en haar kind, weduwe van
verkoperwijlen Claes Boelis


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0062r van 29 mrt 1628 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Lanen in de steeg bij Gerryt Gerryts152‑07‑00 GGkamer
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenChristiaen Jacobs Voorda
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen brouwer
verkoperN. N.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0082v van 20 jan 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Jekelsteeg OZ [staat: Frans Riedtmakerssteeg tussen Schritsen en Lanen]00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
naastligger ten oostenHendrik Wigbolts
naastligger ten zuidenHarmen drager
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: Frans Riedtmakerssteeg]
naastligger ten westenhet huis van Frans reidmaker
naastligger ten noordende stad Harlingen weesvoogdij: hoekhuis op de Lanen
verkoperTanette Hansen voor haar twee kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Jan Alberts
verkoper q.q.Jacob Alberts, curator over
verkoperSibren Hessels
verkoperwijlen Albert Jansen, gehuwd met
verkoperwijlen Aaltie Gerrits
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Taenette Hans wv Jan Alberts, als moeder en wettige voorstanderse van haar twee kinderen, en Jacob Alberts als curator over Sibren Hessels, allen kindskinderen van Albert Jans x Aeltie Gerrits, een huis tussen Lanen en Schritsen in Frans Riedtmaeckers steych. Ten O. Hendrick Wigbolts, ten Z. draaier Harmen, ten W. Riedtmaeckers steeg en huis, ten N. het hoekhuis van de weesvoogden op de Lanen.


1633 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0118v van 16 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0146v van 2 mei 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHans Jepsen c.u.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0019r van 19 jun 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenHarmen Beerns


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0259r van 18 feb 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Jekelsteeg OZ [staat: Frans Rietmakerssteeg, tussen de Schritsen en Lanen, ten oosten van het huis van Yede Olpherts]155‑00‑00 GGhuis, loods en plaats
koperSytse Claessen c.u.scheepstimmerman
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: Frans Rietmakerssteeg]
naastligger ten noordenhet huis van Focke Martens
verkoperde erfgenamen van wijlen Harmen Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSytse Claessens, scheepstimmerman, koopt huis, loods en plaats tussen Schritsen en Lanen, in Frans Riedmakerssteeg. Ten W. Ids Olpherts en die steeg, ten N. Focke Martens. Gekocht van erven Harmen Beernts.


1654 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0261r van 4 mrt 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Jekelsteeg [staat: Frans Riedmakerssteeg] tussen de Lanen en Schritsen160‑00‑00 CGhuis
koperFocke Martens, gehuwd mettimmerman
koperAuck Tieerds
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenhet huis van Hendrick Wigbolt
naastligger ten zuidenhet andere huis van Trijntie Harmens
naastligger ten zuidenGrietie Idses
naastligger ten westenhet huis van Edo Olpherts
naastligger ten noordenhet hoekhuis van Trijntie Harmens
naastligger ten noordenGrietie Idses
verkoperTrijntie Harmens, erfgenaam
verkoperGrietie Idses, erfgenamen van
erflaterwijlen Harmen Beernts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFocke Martens x Auck Tieerds koopt een huis tussen Lanen en Schritsen, in de Frans Riedmakerssteeg. Ten O. Hendrik Wigbolts, ten Z. de verkoper, ten W. Ids Olpherts en een vrije steeg, ten N. het hoekhuis van de verkoper. Gekocht van Trijntje Harmens en Grietje Idses, elk voor 1/2, als erfgenamen van Harmen Beernts.


1668 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0134r van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenFocke Martens


1674 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0153V van 19 jul 1674 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet huis van Focke Martens


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0233r van 30 apr 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHylck Claesen


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0237v van 30 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1742 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0238v van 10 jun 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Jekelsteeg 1Jekelsteeg OZ [staat: Lanen, in een doorgaande steeg bij het huis van de erven van kooltjer Jogchum op de Lanen]75‑00‑00 CGhuis
koperLijsbet Luicas Bos, minderjarig voorkind van
koperLuicas Bos
huurderHarmen wieldraaier
verpachter grondde stad Harlingen0‑05‑00 CG
naastligger ten oostenburgemeester Wopco Buma
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente
naastligger ten westenJekelsteeg [staat: doorgaande steeg]
naastligger ten noordenBote Freerks
verkoperYfke Pyters, gehuwd met
verkoperLuitjen Pyters Roordamr. ijzersmid


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0014v van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende woning van Lucas Bosch


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0108r van 21 okt 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0234v van 16 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenLucas Bos


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0166r van 24 jun 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: woning


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0267r van 8 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJan Anthonys mr. bontwever


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0006r van 8 dec 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 21, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0061r van 14 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Lanen 30, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente


1813 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Lolkje Cornelis Blokmakerook: Lolkje Cornelis; geb 10 apr 1799 HRL, ged 23 apr 1799 HRL, ovl 28 feb 1813 HRL; wijk F-217, dv Cornelis Jarigs B., en Tjietske Fransen (Ludinga); dopen Grote Kerk HRL 1799, BS ovl 1813


1813 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 133 van 11 mei 1813
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-217Jekelsteeg 1koopaktehuis aan de Laanen F-217
 
verkoperSikko Bentes IJzenbeek
koperCornelis Jarigs Blokmaker


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Cornelis Jarigs Blokmaker... huw 1824, huw 1833, ovl 1833fr, ovl 1840, ovl 1846, ovl 1847, ovl 1858; eigenaar en gebruiker van wijk F-217, blokmakersknegt, 1814. (GAH204); C.J.B. eigenaar van perceel nr. 1367 te HRL, arbeider, woonplaats HRL, ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-217Jekelsteeg 1Cornelis J Blokmaker Cornelis J Blokmaker blokmakersknegt


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1367Jekelsteeg 1Cornelis Jarigs BlokmakerarbeiderHarlingenhuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Janke Blokmakeroud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Sije Martens de Groot... 1799, BS huw 1822, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Tjietske Fransen Ludinga... HRL 1799, 1805, 1811, BS huw 1838, ovl 1846, ovl 1858; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-217LaanenTjietske Ludinga67 jHarlingenv, protestant, weduwe
F-217LaanenJanke Blokmaker32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-217LaanenSeye de Groot40 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-217LaanenYpkie G Daam39 jHarlingenv, protestant, gehuwd
F-217LaanenDirk de Groot7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-217LaanenAntie de Groot16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-217LaanenGrietje de Groot4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-217LaanenJohanna de Groot2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. Ongenummerd, juli (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-217Jekelsteeg 1Sjoerd Barteles Schuitinga, overleden op 20 juli 184253 jr, scheepstimmerman, geboren Dokkum, overleden Laanen F 217, gehuwd, met kinderen. (Certificaat van onvermogen nr. 91) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-217Jekelsteeg 1Yepkje Gerardus Daams... BS huw 1822, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk D-128; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-217; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1367Lanen F-217Frans Blokmakerwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1367De Lanen F-209Bauke van der Gaast en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1367Jekelsteeg 1 (F-209)Eelke Wagenaar (en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Jekelsteeg 1 Pieter Katsreinigerf. 500f. 700


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Jekelsteeg 1P. Katswerkman gemeente reiniging
  terug