Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Ossenmarkt 20
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Grote Ossenmarkt 208-1428-1438-155F-091F-093


Naastliggers vanGrote Ossenmarkt 20
ten oostende Jan Ruurdstraat
ten zuidenZuiderhaven 53
ten westenGrote Ossenmarkt 18
ten noordende Grote Ossenmarkt


1695 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 220 folio 130r van 30 dec 1695 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Grote Ossenmarkt 20
inventarisantJan Jansen, gehuwd (2) metmr. metselaar
aangeverEbeltie Ennes, en weduwnaar (1) van
wijlen Geertie Pieters
Jan Jansen nagelaten voorkind
Aeltie Jansen nagelaten voorkind
Jancke Jansen nagelaten voorkind
Pieter Jansen nagelaten voorkind
Geertie Jans nagelaten nakind
Dieucke Jans nagelaten nakind
Enne Jans nagelaten nakind
inleiding bij de boedelinventarisatie[0130r] Ontsegelinge der slotten en vervolgens inventarisatie en beschrijvinge van goederen ten sterffhuise van wijlen Jan Jansen, in leeven meester metselaar en busseschieter deser stede, nagelaeten hebbende vier voorkinderen met namen Jan, Aeltie, Jancke en Pieter Jansen, bij sijn eerste vrouw Geertie Pieters in egte getogen, ende drie nakinderen echtelijk verweckt bij sijn nagelaten weduwe Ebeltie Ennes, met namen Geertie, Dieucke en Enne Jans, van alle de goederen en effecten aldaar ten sterffhuise bevonden, alles op aengevinge van de weduwe Ebeltie Ennes voornoemt, dewelcke bij manuale stipulatie aan handen van de prasiderende burgemeester Kimstra belooft heeft alles opregtelijk en getrouwelijk te sullen aangeven, sonder willens of wetens iets te sullen verswijgen, alles ten overstaen van de praesiderende burgemeester Kimstra voornoemt geadjungeert met de secretaris Arnold van Idsinga [0130v] ten versoecke van de weduwe ende kinderen hier om gemelt in volgende manieren, dezen 30e decemder 1695.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0396r van 15 jan 1699 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Ossenmarkt 20Grote Ossenmarkt ZZ [staat: Ossenmarkt] hoek Jan Ruurdstraat370‑01‑01 gghuis
koperPytter Hendrix, gehuwd metwijdschipper
koperRinscke Ydes
naastligger ten oostenJan Ruurdstraat
naastligger ten zuiden[het steegje naar] de timmerwerf van Pytter Keimpes
naastligger ten westenCornelis Jansen van den Burgh
naastligger ten noordenOssenmarkt
verkoper van 3/7Ybeltie Ymes, weduwe van
verkoper van 3/7wijlen constapel Jan Jansen, en als voogd van hun kinderenmr. metselaar
verkoperGeertje Jansen
verkoperDieucke Jansen
verkoperYme Jansen
verkoper van 1/7Jan Jansen de jongemr. metselaar
verkoper van 1/7Aeltie Jansen
verkoper van 1/7Jancke Jansen
verkoper van 1/7Pytter Jansen


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-142Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarPieter Hendriks
gebruikerPieter Hendriks
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-142Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarPieter Hendrix
gebruikerPieter Hendrix
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan11‑5‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-142Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarPyter Hendriks
gebruikerPyter Hendriks
aanslag huurwaarde02‑00‑00 cg


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-143Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarYde Pyters
gebruikerSybren Jansen Meinardi
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-143Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarYde Pytters
gebruikerFreerk Ruurds
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-143Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarYede Pytters
gebruikerFreerk Ruirds
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-143Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarYede Pytters
gebruikerYede Pytters
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-155Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarSibout Hoornstra
gebruikerYede Hoornstra
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-155Grote Ossenmarkt 20huis
eigenaarYede Hoornstra
gebruikerYede Hoornstra
aanslag huurwaarde06‑07‑04 cg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-155 , pag. 174Grote Ossenmarkt 20Y. Hoornstra 2‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Cornelis Johannes Wolff... nov 1810 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1814, ovl 1843; gebruiker wijk F-091, schipper; eigenaar is IJede Hoornstra, 1814. (GAH204); . W. en Neeltje Hoffius, beide van HRL, zijnde de ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Yde Sybouts Hoornstra... no. 21, 1783. (GAH1114); eigenaar en gebruiker van wijk A-156, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-091, gebruiker is Cornelis Wolff, schipper, 1814. (GAH204); woont in 1e quartier, huisno. 132, heeft 1 ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-091Grote Ossenmarkt 20Yede HoornstraCornelis Wolffschipper


1824 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 94 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-091Grote Ossenmarkt 20Janna Wytzes Vettevogel, overleden op 11 september 1824naaister, dochter van wijlen Wytze Jans Vettevogel en Maria-Elisabeth Heinsius, zuster van Debora, naaiwinkelhoudster en Geertruida Wytzes Vettevogel, idem (Ossenmarkt F 91). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1827 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51015 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 91 en 96 van 10 okt 1827
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-091Grote Ossenmarkt 20provisionele en finale toewijzingfl. 900huis F-091
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperMaria Agnes Timmerman (te Tiel)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1467Grote Ossenmarkt 20 Angenietje Timmermans Harlingenhuis en erf (124 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Angenietje Timmerman... (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Hendrik Rinkes... van wijk F-165, winkelier, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk F-091; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Yda Mols... en huw 1811, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk F-090; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-091; VT1839; Y.M. per curator B. Koelmans, op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep 1796, 3e ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-091OssemarktHendrik Rinkes53 jkoopmanHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
F-091OssemarktYda Mols52 jHarlingenv, rooms katholiek, gehuwd
F-091OssemarktAngenietje Timmerman64 jBronzemv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 35 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-091Grote Ossenmarkt 20Sytske Heeres Feenstra, overleden op 20 april 184234 1/2 jr, overleden Deventer (St. Elisabeth's gesticht), vrouw van Jacob Pieters Leyen, mr. smid Vijverstraat F 91, moeder van minderjarige Jan, Herre, Klaaske, Baukje, Klaas en Aafke Jacobs Leyen. (renvooi 19/4 en voornaam 'Tyske') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7014 aktenr. Ongenummerd, oktober (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-091Grote Ossenmarkt 20Jan Hendriks Faber, overleden op 28 oktober 184312 jr (geboren 2/5/1831), overleden Ossenmarkt F 91 (Certificaat van onvermogen nr. 58) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Aukje de Boer... van Ringh op 15 dec 1817 HRL, huw.afk. 30 nov en 7 dec 1817, wonende te HRL, Rooms Katholiek, ovl wijk F-091, wonende te Sint Anna 1836, dv Jan Gerrits de B., en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Nicolaas Jacobus Schenkius... Japke W. Zeilmaker; dopen Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1833, ovl 1883, bev.reg. HRL 1851 wijk E-116, wijk F-091, wijk G-027l; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-018; VT1839; geb 10 sep 1810, ged 7 okt ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-091Grote Ossenmarkt 20Tjerk Zwanenburg... in 1851, N.H., zv Jan Thomas Z, en Aukje Sjerps de Vries; BS huw 1838, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk F-091, 285, wijk H-026, 147, supp wijk H-304; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koek- en banketbakker, ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1467Grote Ossenmarkt F-091Jurjaan Riesberg woonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1467Gr. Ossenmarkt F-093 Maria E. Rinkes wed. Theodorus Visserwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1467Grote Ossenmarkt 20 (F-093)Dirk Simons de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Gr. Ossenmarkt 20wed Dirk Willem de Vries geb. Bronszonderf. 600f. 600


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Ossenmarkt 20P.R. (Petrus) Veltman


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Ossenmarkt 20rijksmonument 20382  terug