Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Schritsen 42
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerSchritsen 428-1528-1528-174F-069F-070


Naastliggers vanSchritsen 42
ten oostenSchritsen 44
ten zuidende Schritsen
ten westenSchritsen 40
ten noordende Schritsen


aangrenzende stegen
adresheeft
Schritsen 42naamloze steeg ten westen


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0172v van 1 jul 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 42Schritsen500‑00‑00 gghuis met een achteruit van 30 x 19 1/2 voet
koperFolckert Saskers, gehuwd met
koperSyts Bottes
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReyner Frans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDouwe Sytsma
naastligger ten noordenN. N.
verkoperThewis Folckerts, geassisteerd door
verkoperHil Bottes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFolkert Saskers x Syts Bottes kopen een huis op de Schritsen met een achteruit van 30 voet lang en 19 1/2 voet breed, met vrije uitgang voor tot de steeg uit. Ten O. Reyner Frans, ten W. Douwe Sytsma. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van Thewis Folckerts x Hil Bottes, voor 500 GG.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0231r van 23 nov 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 42Schritsen450‑00‑00 gghuis en steeg
koperJan Jansen, gehuwd metpottenbakker
koperSyts Sytses
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReyner Fransen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenTymen Hobbes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperFolckert Sasckers, gehuwd met te Woudsend
verkoperSyts Bottes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jans, pottenbakker x Syts Sytses kopen huis en steeg op de Schritsen. Ten O. Reyner Frans [Templar], ten W. Tymen Hobbes. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van Folckert Sasckers te Woudsend, voor hemzelf en zijn vrouw Syts Bottes, voor 450 GG.


1604 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0387v van 15 jan 1604 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan pottenbakker


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0225r van 10 jul 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 42Schritsen390‑00‑00 gghuis met een ledige plaats en pothuis daer de Groene Pot uuthanght
koperJan Dircks, gehuwd metmetselaarde Groene Pot
koperOrsel Hendricx
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 cg
naastligger ten oostenReyner Fransen
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenSibrant Lamberts houtzager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Claesen, gehuwd met te [niet ingevuld]
verkoperAntie Douwes te [niet ingevuld]
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Dirks, metselaar, koopt een huis met ledige plaets en pothuis, zz. Schritsen, waar 'de Groene Pot' uithangt. Ten O. Reyner Frans [Templar?], ten W. houtzager Sibrant Lamberts. Gekocht van Claes Claesen x Antie Douwes.


1628 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0034r van 13 jan 1628 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Dircks metselaar


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0126v van 16 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 42achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJan Dirx


1641 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0126v van 16 jan 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 42achterZuiderhaven en Schritsen, tussen de125‑14‑00 ggledige plaats of huis
koperMayke van der Laen, weduwe van
koperwijlen Simen Tonis van der Piet
naastligger ten oostende hof van burgemeester Frans Reyners Templar
naastligger ten zuidenhet molenhuis van Mayke van der Laen
naastligger ten westenCleis Bartels c.s.
naastligger ten noordenJan Dirx
verkoperJan Jacobs
verkoperFrans Jacobs
verkoperPiter Jacobs
verkoperReyn Jacobs
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMaycke v.d. Laan wv Simen Teunis v.d. Piet koopt een ledige plaets tussen nz. Zuiderhaven en zz. Schritsen. Ten O. de hof van Frans Reiners Templar, ten W. Cleis Bartels c.s., ten Z. het molenhuis? of schuur van de koper, ten N. Jan Dirx [Roorda?]. Gekocht van Jan-, Frans-, Pieter-, en Reyer Jacobs, voor 125 gg.


1659 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0002ra van 23 dec 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Jansen goudsmid


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0016v van 1 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenDirck Jansen goudsmid


1663 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 206 folio 83r van 25 nov 1663 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Schritsen 42
inventarisantOrsel Hendricks, weduwe (1) van
wijlen Henderick Jansen
het Gerecht van Harlingen, wegens
Orsel Aleffs minderjarig kindskind van de inventarisant
Jan Aleffs minderjarig kindskind van de inventarisant
Jan Hendrix kind uit (1)
Jaeike Pieters Doncker kindskind van de inventarisant, gehuwd met
Leendert Pieters Graeff
Henderick Doncker kindskind van de inventarisant
Jan Doncker uitlandig, kindskind van de inventarisant
het nagelaten weeskind van wijlen Jacob Donker
Jelle Iepkes, gehuwd metcommandeur
Hendericktie Pieters Doncker
inleiding bij de boedelinventarisatie[0083r] Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten sterfhuyse van Orsel Hendricks van alle de goederen uyt- en inschulden aldaer bevonden ten dele gedaen ex officio vermits de minderjarigheyt van Orsel en Jan Aleffs beyde kints kinderen van de overledene, en voorts ten versoecke van Jan Hendrix des overledens soone bij de selve en haere eerste man Henderick Jansen in echte verweckt, samp Jaeike Pieters Doncker huysvrou van schipper Leendert Pieters Graeff en Henderick Doncker kints kinderen van de overledene bij des selff wijlen dochter Hendricx nagelaten, der selve kints kinderen broeder Jan Donker uytlanddigh sijnde ende het nagelaten weeskint van Jacob Donker des overledens kints kints kint, alle soo voor haer selven als nomine proprio erfgenamen en de commanduer Jelle Iepkes als man en vooght over Hendericktie Pieters Doncker in dier qualiteit mede-[0083v] erfgenaem van de overleden, waeromme geprocideert is tot de beschrivinge ter overstaen van de preciderende burgemeester Wytse Michiels in dese commissaris, geadsocieert met dr. Domince [= Dominico] Wringer secretaris, en op het aengeven van Orsel Aeleffs ende de vordere erffgename hier present zijnde van de overledene die onder eede beloofde in handen van welgedachte precideerende burgemeester om alles getroulyck te sullen aengeven, sij erfgenamen nochte dat met haer weeten na de doot van de overlede, off sedert de selve uyt het huys is geweest die welke oft indirecte daer iets daer uyt is gedragen, dan met onderlinge kennis van hun erfgenamen. Actum desen 25e november 1663.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0046v van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 42Schritsen ZZ800‑00‑00 gghuis, plaats, put en bak met 2 kamers
koperAlbert Alberts c.u.pottenbakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑14‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Frans Reiners
naastligger ten zuidenJacob Fransen
naastligger ten westenburgemeester Pytter Claesen
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperDirck Jansen c.u.mr. goudsmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAlbert Alberts, pottenbakker, koopt een huis, plaets en 2 camers onder 1 dak, zz. Schritsen, strekkende zuidwaarts tot de plaets van Jacob Fransen. Ten O. erven Frans Reyners [Templar?], ten Z. Jacob Fransen, die vrij uitgang en afslag heeft door de steeg ten W. van dit nu gekochte huis, ten W. burgemeester Pytter Claesen en die steeg, ten N. de Schritsen. Gekocht van mr. goudsmid Dirck Jansen [Roorda?].


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 8, fol. 13vSchritsen 42oud burgemeester Pytter Claassenf. 2000-00-00


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0012v van 18 dec 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 40, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenAlbert Alberts mr. pottenbakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-152 , folio 162Schritsen 42huis
eigenaarAlbert Alberts
gebruikerAlbert Alberts
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0300r van 4 jul 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenAlbert Alberts


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-152 , folio 106vSchritsen 42huis
eigenaarAlbert Alberts wed.
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑10‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-152 , folio Schritsen 42huis
eigenaarWytse Cornelis
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde totaal15‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑10‑00 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0322v van 11 jun 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 42Schritsen ZZ820‑00‑00 cghuis met pottenbakkerij erachter
koperJan Scheltes, gehuwd met te Bolsward
koperHinke Jans te Bolsward
verpachter grondde stad Harlingen4‑14‑00 cg
naastligger ten oostenSalomon Stapert
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen van Hemert
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenSalomon Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
verkoper van 1/3Wytse Cornelispottenbakker
verkoper van 1/3Trijntje Alberts, gehuwd met
verkoper van 1/3Dirk Wybrens
verkoper q.q.Feddrik Ayses Mahui, curator
verkoper q.q.Foppe Goitjens Braam, curatoren over
verkoper van 1/3Lijsbeth Alberts


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-152 , folio 107rSchritsen 42huis
eigenaarJan Scheltes
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑13‑06 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
8-152Schritsen 42Jan Scheltes, bestaande uit 8 personen12‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-152 , folio 107rSchritsen 42huis
eigenaarJan Scheltes
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
8-152, fol. 152rSchritsen 42Jan Scheltes cum uxore, beswaert met een groot huisgesin, bestaande uit 7 volwassenen en 2 kinderenpottebakker36:0:00 cg6:0:00 cgbestaet gering


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-152 , folio 108rSchritsen 42huis
eigenaarJan Scheltes
gebruikerJan Scheltes
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-152 , folio 108rSchritsen 42huis
eigenaarJan Scheltes wed.
gebruikerJan Scheltes wed.
huurwaarde totaal40‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde07‑05‑06 cg


1770 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0256r van 11 feb 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 42Schritsen ZZ635‑00‑00 gghuis en pottenbakkerij
koper provisioneelEvert Wijnalda schrijf- en rekenmeester
verpachter grondde stad Harlingen4‑14‑00 cg
huurderEvert Jans Wijnalda 42‑00‑00 cg
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Philippus Swart
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen G. Koen
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenJurjen Stapert
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperBregtje Tjeerds Westra mede voor haar minderjarige kind, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Janzenpottenbakker


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-174 , folio 181vSchritsen 42huis en timmerwinkel
eigenaarJan Everts
gebruikerRommert Hayes wed.
huurwaarde32‑00‑00 cg
gebruikerJelle Jacobs
huurwaarde30‑00‑00 cg
huurwaarde totaal62‑00‑00 cg
af: lasten07‑14‑00 cg
huurwaarde totaal54‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑17‑08 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0064r van 31 aug 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 42Schritsen ZZ700‑00‑00 cghuis met achterruimte, eerder pottenbakkerij
koperEverhardus de Keth [staat: Deketh] vendumeester Admiraliteit
verpachter grondde stad Harlingen4‑12‑00 cg
huurdermilitairen
naastligger ten oostendr. Stapert
naastligger ten zuidenEverhardus de Keth [staat: Deketh]
naastligger ten westende Keth [staat: Deketh] ledezetter
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJan Everts, administrator overoud leerkoper
verkoperde nagelaten goederen van wijlen Evert Jans Wijnalda c.u.


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0084r van 12 okt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer E. de Keth [staat: Deketh]


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-174 , folio 181vSchritsen 42huis
eigenaarE. de Keth [staat: Deketh]
gebruikerJan Willems Vals
huurwaarde36‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting07‑14‑00 cg
huurwaarde totaal28‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑02‑14 cg


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
8-174 , folio 181vSchritsen 42huis
eigenaarE. de Keth [staat: Deketh]
gebruikerWytze Yemes
huurwaarde32‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting07‑14‑00 cg
huurwaarde totaal24‑06‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑08‑10 cg
grondpacht vanE. de Keth [staat: Deketh]
grondpacht aanstad Harlingen
grondpacht totaal04‑14‑00 cg
aanslag grondpacht01‑03‑08 cg


1795 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0282r van 11 okt 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenE. de Keth


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
8-182, pag. 134Schritsen 42Jan Taedes , 27 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0299v van 25 jan 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 42Schritsen ZZ30‑00‑00 cghuis
koperHarke van der Stok
verpachter grondde stad Harlingen4‑14‑00 cg
huurderMarten Jans c.u.35‑00‑00 cg
naastligger ten oostenAndries van Hoek
naastligger ten zuidenPetrus de Keth
naastligger ten westenPetrus de Keth
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperPetrus de Keth [staat: Deketh]ontvanger convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarke v.d. Stok koopt huis zz. Schritsen. Ten Z. en W. de verkoper, ten O. Andries van Hoek, ten N. de Schritsen. Gekocht van Mr. Petrus de Keth, ontvanger der convooyen en licenten.


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0013r van 15 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Schritsen 44, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende heer P. de Keth [staat: Deketh]


1810 - notariaatbron: Tresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 80 van 17 jun 1810
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-069Schritsen 42koopaktefl. 60huis F-069
 
verkoperJurjen van der Stok
koperAbraham de Ruiter


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0048v van 24 jun 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Schritsen 42Schritsen ZZ wijk F-06960‑00‑00 cghuis
koperAbraham de Ruiter boekbinder
naastligger ten oostenAbraham de Ruiter boekbinder
naastligger ten zuidenP. de Keth
naastligger ten westenP. de Keth
naastligger ten noordenSchritsen
verkoperJurjen H. van der Stokmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAbraham Frederik de Ruiter koopt wijk F-069.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
8-174 , pag. 176Schritsen 42Jurjen van der Stok 3‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-069Schritsen 42Abraham Frederiks de Ruiter... 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk F-068, handelaar, 1814. (GAH204); id. van wijk F-069, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk G-135; gebruiker Jan Beukering, sjouwer, 1814. (GAH204); d van ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-069Schritsen 42Abraham de Ruiterpakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1500Schritsen 42erven Abraham de Ruiter grutterHarlingenpakhuis of stal en erf (90 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-069Schritsen 42Maartje Cornelis de Boer... Doekes; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1827, ovl 1862, ovl 1872, bev r HRL 1851 wijk B-123, wijk F-069; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-135; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1500Schritsen F-069Stoomboot-Reederij Harlingen pakhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1500Schritsen F-070 Wijger Harmens Czn.woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1500Schritsen 42 (F-070)Wyger Harmens (Czn.)woonhuis


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 42beeldbepalend pand4 van 10


2023
0.23169684410095


  terug