Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Brouwersstraat 28
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Brouwersstraat 284-035 4-036 F-024F-028


Naastliggers vanBrouwersstraat 28
ten oostende Brouwersstraat
ten zuidenZuiderhaven 83
ten westenZuiderhaven 79
ten noordenBrouwersstraat 26


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Brouwersstraat 28, Harlingen


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0265v van 20 dec 1656 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]455‑05‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurder voor 1 jaarIede Hylckes oud commandeur44‑00‑00 GG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van Obbe Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenYbeltie Broers
verkoper q.q.Claes Juriens Fontein, ter sterking van
verkoperClaeske Jans voor haar kinderen, erfgenamen van 1/2, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Sents
verkoper q.q.oud burgerhopman Hoyte Hoytes, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Jan Reiners, geauthoriseerde curatoren overzeilmaker
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Anskes erfgenaam van 1/2
verkoperwijlen Lijsbeth Sents
erflaterwijlen oude burgemeester Sent Huyberts
erflaterwijlen Maeycke Warners


1657 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0104v van 3 jan 1657 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: bij de Kimswerderpijp]455‑05‑00 GG1/2 huis
koperRemmert Willems c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
huurderYede Hylckes oud commandeur44‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Obbe Hansen
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenYebeltie Broers
verkoperde erfgenamen van wijlen Maycke Warners, weduwe van
verkoperwijlen Sent Huyberts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRemmert Willems koopt 1/2 huis wz. bij de oude Kimswerderpijp. Ten Z. wd. Obbe Hansen, ten N. Ybeltje Broers. Het huis wordt bewoond door de oud-commandeur Yde Hylckes. Gekocht van erven Maycke Warners? wv oud-burgemeester Sent Huyberts, voor 45 gg.


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0016ra van 27 jan 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenJarich Minnema


1667 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0021ra van 3 nov 1667 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenIppe Juckema bode Admiraliteit in Friesland


1671 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0035r van 22 jan 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidende weduwe van wijlen Huibert Zent


1676 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0245r van 26 nov 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: bij de oude Kimswerderpijp]550‑00‑00 CG1/2 huis
koperAllert Claessen, gehuwd metmr. bakker
koperSaepke Sibles
verpachter grondde stad Harlingen5‑12‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenhet huis van Claes Freerx
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordende weduwe van Douwe Hilles
verkoperClaeske Jans, weduwe van
verkoperwijlen Huybert Sents
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllert Claessen, mr. bakker x Saepke Sibbles kopen 1/2 huis wz. Oude Kimserderpijp. De andere 1/2 behoort hen al toe. Ten O. straat en diept, ten Z. Claes Freerx [Braam?], ten N. wd. Douwe Hilles. Grondpacht 4 cg aan de Stad. Gekocht van Claeske Jans wv Huybert Sents, voor 550 cg.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0194r van 14 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenClaes Allerts c.u.


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0202r van 21 jan 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]634‑10‑00 GGhuis en bakkerij
koperClaes Allerts, gehuwd metbakker
koperJancke Cornelis
bewonerAllert Clasen c.u.bakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Minses
naastligger ten westenoud burgerkolonel Theotardus Sloterdijk koopman
naastligger ten noordenBroer Jansen mr. brouwer
naastligger ten noordenhet huis gekocht door Meye Lolkes
verkoper q.q.Reinder Clasen Fontein, gecommitteerde crediteurkoopman
verkoper q.q.Gerrit Theunis Heslinga, gecommitteerde crediteuren vankoopman
verkoperde geabandonneerde boedel van Allert Clasen c.u.mr. bakker


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarwed. Claes Allerts
gebruikerwed. Claes Allerts
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG


1717 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0303v van 10 okt 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]860‑00‑00 CGhuis
koperburgervaandrig Theodorus Binsonides c.u.mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidenBacker, als erfgenaam van zijn vadersecretaris
naastligger ten zuidenwijlen Cornelis Minses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgerhopman Sloterdijk
naastligger ten noordenBroer Jans Brouwer
naastligger ten noordenMeje Lolkes
verkoperJanke Cornelis, gehuwd met
verkoperWouter Jetses


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarTheodorus Bensonides
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑08‑00 CG
opmerkingbetaeld aen den executeur
aansl. huurw. voldaan‑‑


1721 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0105r van 9 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]800‑00‑00 CGhuis en bakhuis
koperEelke Jans Menolda cum curatoribus
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
toehaakvijf zilveren lepels van ieder 5-00-00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Cornelis Minses
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen burgerkolonel Tjeerd Sloterdijk
naastligger ten noordenBroer Jansen c.s.
verkoperTheodorus Binsonides c.u.mr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Jans Menalda cum curatoribus gesterkt koopt een huis zonder de bakkersgereedschappen, op de Brouwersgracht omtrent de Kimswerderpijp. Ten O. de straat, ten Z. erven Cornelis Minses, ten W. erven kolonel Tjeerd Sloterdijk, ten N. Broer Jansen c.s. Grondpacht 4 CG aan de Stad. Gekocht van mr. bakker Theodorus Binsonides c.u. vor 800 CG en vijf zilveren lepels van ieder 5 CG.


1725 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0223r van 18 feb 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht]850‑00‑00 CGhuis en losse goederen
koperPoppe Dirx mr. bakker
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenoud secretaris Backer
naastligger ten westenArjen Teunis koopman
naastligger ten noordende weduwe van Broer Jansen
verkoperEeke Jansen Menolda


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarPoppe Dirks
gebruikerPoppe Dirks
huurwaarde22‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑13‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0278v van 22 sep 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenEecke Jans mr. bakker


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0294r van 8 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPoppe Dirks mr. bakker


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0048r van 12 jun 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 81, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPieter Gelinda koopman
naastligger ten noordenEke Jans Menolda c.u.mr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarTomas Jansen
gebruikerTomas Jansen
huurwaarde45‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑10‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28kamer
eigenaarEke Jans
gebruikerTettie Taekes
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28koolstek
eigenaarHarmanus Portier
gebruikerHarmanus Portier
huurwaarde09‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑10‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-035 Brouwersstraat 28Teunis Jansen, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarThomas Jansen
gebruikerThomas Jansen cum soc.
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1766 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0152v van 19 jan 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Brouwersstraat 26, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEke Menalda koopman


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde55‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑14‑08 CG
af: sint jacobi schatti7 0 0


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0262v van 10 feb 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Brouwersstraat 28Brouwersstraat WZ [staat: Brouwersgracht bij de Kimswerderpijp]3000‑00‑00 CGhuis en bakkerij
kopermeerderjarige jongeman Ahasuerus Oosterbaan
naastligger ten oostenBrouwersstraat [staat: Brouwersgracht]
naastligger ten zuidende weduwe van de Haas
naastligger ten westende heer V. van der Plaats
naastligger ten noordende weduwe van Poppe Menalda koopman
verkoperFoekjen Kuyper, weduwe van
verkoperwijlen Poppe Menaldakoopman


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-035Brouwersstraat 28huis
eigenaarwd. Poppe Menalda
gebruikerwd. Poppe Menalda
huurwaarde44‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde08‑00‑00 CG
grondpacht04‑00‑00 CG
aanslag grondpacht01‑00‑00 CG
grondpacht aan de stad Harlingen


1796 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0311r van 14 feb 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderhaven 83, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenvrouw Althuisius


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-026, pag. 52Brouwersstraat 28L. Spannenburg


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-036, pag. 77Brouwersstraat 28A Oosterbaan wed4‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Ahasuerus Oosterbaan... eed af in handen van pres. burg. Binksma, op wo. 9 apr 1788. (burgerboek); wed. S.O. eigenaar van wijk F-024; gebruiker Jan J. Hilverda, bakker, 1814 (GAH204); weesvoogden bet f. 42:0:0 aan de rentmeester van het ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Jan Jeltes Hilverda... inkomen 27. (bron: Kad. Atlas Barradeel en HRL. 1832, bl. ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
F-024Brouwersstraat 28Swerus Oosterbaan wedJan J Hilverda bakker


1815 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51007 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 260 van 30 dec 1815
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-024Brouwersstraat 28koopaktefl. 2000huis en bakkerij op de Brouwersgracht F-024
 
verkoperJacobus Asuerus Oosterbaan
koperJan Jeltes Hilverda


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1556Brouwersstraat 28Jan Jeltes HilwerdabakkerHarlingenhuis en erf (186 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Oeke Oosterwerfgeb 1793 Prov, N.H., A 13 apr 1858 Marssum; bev.reg. HRL 1851 wijk F-024-25; oud 46 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Rinske Lases Spannenburg... dv Laas S, en Geertje Osinga; huw Grote Kerk HRL 1809, BS ovl 1812, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, F-027, wijk G-051, regattdv 1826-93; ged 12 nov 1780 Grote Kerk HRL, dv Laas T. Spannenburg en Geertje ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
F-024BrouwersgragtJan Jeltes Hilwerda79 jgeenAchlumm, protestant, weduwnaar
F-024BrouwersgragtJan Jans Hilwerda43 jbakkerHarlingenm, protestant, weduwnaar
F-024BrouwersgragtMarijke Hilwerda20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtWopkje Hilwerda18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtJanna Hilwerda13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtOcke D Oosterwerf46 jSneekv, protestant, weduwe
F-024BrouwersgragtHendrikus Eerdmans21 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
F-024BrouwersgragtRagelina van Bruggen22 jGroningenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 71 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
F-024Brouwersstraat 28Jan Jeltes Hilwerda, overleden op 27 juli 184281 jr, geboren Achlum, overleden Brouwersgracht F 24, weduwnaar, vader van Jan Jans Hilwerda, mr. bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Jan Jans Hilwerda... 1859, zv Jan Jeltes H, en Marijke Jans Baggelaar; BS huw 1818, ovl 1831, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk F-024, 25, supp wijk C-249; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-024; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Meile van der Plaats... Toussaint; BS huw 1811, huw 1817, huw 1819, huw 1822, huw 1836, ovl 1873, bev r HRL 1851 wijk C-066, wijk F-024, wijk H-028, regattdv1826-93; eigenaar en gebruiker van wijk C-062, boekverkoper, 1814. (GAH204); oud 52 ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
F-024Brouwersstraat 28Oeke Johannes van der Werf... Doedes Boersma; BS huw 1819, ovl 1848, bev.reg. HRL 1851 wijk B-042, wijk C-183, 98, wijk E-255, wijk F-024, wijk G-002; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-052; VT1839; geb 14 jul 1797, ged 3 sep 1797 ... (alles)


1856 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50030 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 215, 222, 238 en 239 van 5 nov 1856
vermeld alsadressoortbedraggebruik
F-024Brouwersstraat 28provisionele toewijzing, continuatie en finale toewijzingfl. 3000huis en bakkerij aan de Brouwersgracht sectie A-1556
 
verkoperJan Jans Hilwerda
gelastigdeRinse Abrahams de Ruiter
koperJelle Hendriks Viersen
koperWopkje Hilwerda


1856 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van vrijdag 14 nov 1856
vermeld alsgeschat adresbericht
F-024Brouwersstraat 28Uitmuntende en welbeklante bakkerij, met prompte huizinge en verdere annexen Brouwersgracht. Finaal verkocht op 26 nov 1856 in de Makkumerwagen bij Beidschat door notaris Goslings en mr. Schot. Waarop geboden is f. 2810.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1556Brouwersgracht F-024Jelle H. Viersenwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1556Gedempte Brouwersgracht F-028Douwe C. Boersmawoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4401Brouwersstraat 28 (F-028)Douwe C. Boersmawoonhuis


1914 - variabron: Oud Harlingen Magazine 1991
adresgegevens
Brouwersstraat 28Bakkerij Van der Veen op de Brouwersstraat, later Toxopeus


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Brouwersstraat 28 Jelle van der Veenbroodbakkerf. 1700f. 1700
Brouwersstraat 28 Roelof Boercand. notarisf. 1300f. 1400


1925 - advertentiebron: Gids voor Harlingen (Ferwerda, dr. S.)
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Brouwersstraat 28, HarlingenBrouwersstraat 28J. van der VeenVooruitgang, n.v. bakkerij debakkerij, depot van


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Brouwerstraat 28J. v/d Veenbroodbakker


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Brouwersstraat 28B. (Berend) Beimers


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Brouwersstraat 28rijksmonument 20331


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7325Brouwersstraat 28
  terug