Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hofstraat 37
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hofstraat 37 (niet bekend) 4-052 G-295 G-212
1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0283r van 9 jul 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 37Hofstraat NZ [staat: Kerkhof ZZ]houten schuur
 
koperN. N.
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende kamer van Gijsbert Lammerts
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Crijn Thomas
naastligger ten noordenkerkhof
crediteur (triumphant)Claes HanssenKimswerd
verkoper (gesuccumbeerde)Hobbe Gerloffs
tekst in de margeRienck Sioerdts protesteert, per Piphron, dat hem d'vercopinge ontschadelyck sal wesen nopende sijn achterwesen volgens sijn brieve ende hypoteeck daeraff zijnde, ende holdende zijn recht opte cooppenningen mach lijden dat d'vercopinge voortganck neme. Actum in judicio den 2en september 1615.
tekst in de margeD'procureur fiscael nomine d'stadt alhier, protesteert dat hem d'vercopinge ontschadelyck sal wesen nopende sijn in vers. qualiteyts achterwesen soo van de coop van de plaats waer op d'schuyr gebout staet als van achterstallige grontpachten vandien. Actum utsupra.
eerdere samenvatting door Yde Elsingazz kerkhof


1618 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0117v van 22 feb 1618 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 37Hofstraat ZZ [staat: ten zuiden van het kerkhof]houten schuur
 
koperJochum Hanses van Blesendorp, gehuwd metsoldaat onder de compagnie van July van Eysingha70-00-00 GG
koperEelck Gerbens
verpachter grondde Stad Harlingen0-15-00 CG
toehaakeen tinnen mingele, een paar trijpen muilen en schoenen en een paar manswinterschoenen
naastligger ten oostende stadsschuur
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJochum Hanses van Blesendorp c.u.soldaat onder de compagnie van July van Eysingha
naastligger ten noordenN. N.
verkoperDiew Dircks voor zich, gehuwd metFraneker
verkoperClaes GeertsFraneker
verkoper q.q.Diew Dircks voor haar vijf voorkinderen, weduwe vanFraneker
verkoperwijlen Crijne Thomas


 


1651 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0159r van 15 feb 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 37Hofstraat NZtwee dwarskamers aan elkaar
 
koperTiebke Ipes, gehuwd metzakkendrager285-00-00 GG
koperLijsbet Jans
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenRippert Jacobs Forsenburch
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaes Jelles c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTiebbe Ipes, zakkendrager x Lijsbet Jans kopen twee dwarskamers aan elkaar in de Hofstraat. Ten O. het doodgravershuisje, ten Z. de Hofstraat, ten W. Rippert Jacobs Forsenburch. Grondpacht 30 st. Gekocht van Claas Jelles c.u. voor 285 gg.


 


 


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0113v van 22 dec 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 37Hofstraat NZ2 dwarskamers aan elkaar
 
koper van 1/2Jacob Jacobs Schotsman c.u., en200-14-00 GG
koper van 1/2Jacob Hiddes c.u.
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende kamer van Harke Sierx Cussendrager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Tjebbe Ypes


1678 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0012v van 20 feb 1678 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 37Hofstraat NZ2 dwarskamers aan elkaar
 
verkoperJacob Jacobs Schotsman, gehuwd met60-00-00 GG
verkoperBerber Caspers
eigenaar van 1/2Jacob Jacobs Schotsman, gehuwd met
eigenaar van 1/2Berber Caspers
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHarcke Sierxks Cussendrager
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJacob Hiddes, gehuwd metmetselaar
verkoperGrietie Harmens


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0274r van 20 jan 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 37Hofstraat NZhuis bestaande uit twee dwarskamers
 
koper door niaarOede Sapes, weduwe van70-00-00 GG
geniaarde koperwijlen Beytsche Jacobs, weduwe van
geniaarde koperwijlen Reintjen Romkes
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
bewonerRintje Sjoukesvoerman
naastligger ten oostenhet doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westenOede Sapes
naastligger ten noordenkerkhof
verkoper q.q.de Stad Harlingen: weesvoogdij, namens
verkoperFoeke Anskes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaOeds Sapes koopt, na niaar ratione proximitatis tegen Beytsche Jacobs wv Reintjes Romkes de Vos, een woning bestaande uit twee dwarskamers aan elkaar nz. Hofstraat. Ten O. het doodgravershuisje, ten Z. de Hofstraat, ten W. Oeds Sapes, ten N. het kerkhof. Laatst bewoond door voerman Rintje Sjoukes. Grondpacht 30 st. Gekocht van de stads-weesvoogden voor zichzelf en als lasthebber van Foeke Anskes, voor 70 gg.


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0314r van 23 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hofstraat 37Hofstraat NZwoning c.o.a.
 
koperTheunis Meynerts, gehuwd metleertouwer110-00-00 CG
koperBerberke Sapes
verpachter grondde Stad Harlingen1-10-00 CG
naastligger ten oostende Stad Harlingen: doodgravershuisje
naastligger ten zuidenHofstraat
naastligger ten westende kamer van Oede Sapes
naastligger ten noordenKerkhof
verkoperOede Sapes, gehuwd met
verkoperBeertie Sioerdts
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Schritsen 28/30] Hendrik Ellerts, Leeuwarder schipper, koopt huis zz. Schritsen. Ten O. en Z. Hendrick Pyters Doncker, ten W. het Weeshuis, ten N. de straat. Gekocht van (Hendrick Pyters Doncker en mr. Jurjen Harmens, de crediteuren van de boedel van) karreman Wybe Liskes.


 


 


 


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
4-050 Hofstraat 37wed Jan Eelkes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
4-052 Hofstraat 37Jan Eelkes wed en erven0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Jan Eelkesovl voor 1815; J.E. erven eigenaar van wijk G-294; gebruiker Feddrik IJpes Boomsma, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk G-295; gebruiker Jan Sanders Jorna, gleybakkersknegt, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Jan Sanders Jorna... Grote Kerk HRL 1803, 1804, 1808, BS huw 1816, ovl 1825, huw 1832, ovl 1838, ovl 1849; gebruiker van wijk G-295, gleybakkersknegt, eigenaar is Jan Eelkes erven, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
G-295Hofstraat 37Jan Eelkes ervenJan Sanders Jorna gleybakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1746Hofstraat 37Jacob Scheltes MolenaarHarlingenpakhuisknegthuis (45 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Geertje Hendriks de Vries... in 1858, N.H., dv Hendrik Jelles dV, en Trijntje Andeles; BS huw 1830, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, wijk H-025; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-021; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Jacob Scheltes Molenaar... bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud 51 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, houtsteksknecht, wijk G-295; VT1839; J.S.M. eigenaar van perceel nr. 1388 te HRL, pakhuisknegt, woonplaats HRL, legger nr. 461, huis ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Maaike de Boer... 272, 295, wijk H-042, 97, 117, 154; oud 32 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk F-200; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Trijntje Luidinga... 1865 HRL, huwt met Jacob Molenaar op 25 mei 1817, huw.afk. 11 en 18 mei 1817, dienstbaar, N.H., ovl wijk G-295, dv Pieter Geerts L, en Fritske Jarigs Dijkstra; BS huw 1817, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk G-304; oud ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk G-295Hofstraat 37J Molenaar stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
G-295HofstraatJacob S Molenaar51 jAlmenumm, protestant, gehuwd, houtsteksknegt
G-295HofstraatTrijntie P Luidinga50 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Marten Jelles Hibma... 1805, BS huw 1827, huw 1829, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk E-272, wijk G-267, 272, 295, wijk H-042, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
G-295Hofstraat 37Sytske Klases Draaisma... te HRL, N.H., dv Klaas D, en IJmkje Baukes; BS huw 1827, ovl 1851, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-295, 296; oud 35 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk G-291; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1746G-295 (Hofstraat)Jacob S. Molenaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1746G-212 (Hofstraat)Meindert Meinsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4611Hofstraat 37 (G-212)Meindert A. Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hofstraat 37 Jan van Dijkwegwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1965 - adresboekadresnaam
Hofstraat 37P. (Pieter) Dijkstra
  terug