Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Grote Bredeplaats 35
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  Grote Bredeplaats 357-117 7-124 C-027C-021


Naastliggers vanGrote Bredeplaats 35
ten oostende Vismarkt
ten zuidende Grote Bredeplaats
ten westenGrote Bredeplaats 33
ten noordenVismarkt 2


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Grote Bredeplaats 35, HarlingenGrote Bredeplaats 35, HarlingenGrote Bredeplaats 35, HarlingenGrote Bredeplaats 35, HarlingenGrote Bredeplaats 35, Harlingen


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0123r van 27 aug 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenTyepcke Jansen


1606 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0530v van 7 dec 1606 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJan Tiepckes


1647 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Grote Bredeplaats 35 (zuidgevel), HarlingenGrote Bredeplaats 35 (zuidgevel)1: 'Anno'
2: afbeelding van een gespreide blauwe rechterhand
3: '1647'


1670 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0220v van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 35Grote Bredeplaats NZ [staat: op de hoek van de Vismarkt]3350‑00‑00 GGhuis
koperRutger Brouwer
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenFedde Tjeerds
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordende brouwerij van oud hopman Frans Laessen Hannema
verkoperFrans Laessen Hannema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRutger Brouwer koopt een heerlijk huis op een kelder, op de hoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. de Voorstraat, ten W. Fedde Tieerds en de Rinnertspijp, ten N. de brouwerij van de verkoper. De koper van dit huis moet de deuren in de noordmuur van de plaets, waardoor men naar de brouwerij gaat, dichtmetselen. Gekocht van oud-hopman Frans Laessen Hannema voor 3350 gg.


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0058ra van 5 mrt 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 35Grote Bredeplaats NZ [staat: op de hoek van de Vismarkt]2100‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelPytter Ulbes
bewonervroedsman Douwe Lantingh
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westenFedde Tjerts
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenHarmen Pytters
verkoper van 1/2Trijntie Bouwens, gehuwd met te Franeker
verkoper van 1/2Symon de Weinsecretaris van Franeker te Franeker
verkoper van 1/2Bouwen Wouters, bestevader vanmr. hoedenmaker te Franeker
verkoper van 1/2Eeske Ruths Brouwer


1682 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0217r van 3 sep 1682 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 35Vismarkt, op de hoek van de1970‑14‑00 GGhuis
koper door niaaroud burgervaandrig Hessel Louwrens Asperen c.u.mr. gortmaker
geniaarde koperJacobus Kroese, gehuwd metwijnkoper
geniaarde koperFrouckien Wilhelmi
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerdts
naastligger ten noordenwijlen Harmen Pytters Valck
naastliggerde erfgenamen van wijlen Willem Vosma
verkoperPytter Ulbes, gehuwd met te Franeker
verkoperSara Bouwens te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Lourens Asperen, oud-burgervaandrig en mr. gortmaker koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen wijnkoper Jacobus Croese x Froukjen Wilhelmi een huis c.o.a. hoek Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. de Voorstraat, ten W. erven Fedde Tjeerdts en de Rinnertspijp, ten N. het door Harmen Pytters Valck gekochte huis. Gekocht van Pytter Ulbes x Sara Bouwens te Franeker, voor 1970 gg.


1689 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0289r van 15 sep 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 35Grote Bredeplaats NZ [staat: op de hoek van de Vismerckt]3880‑00‑00 CGhuis
koperSymon Jobs, gehuwd met te Sint Jacobiparochie
koperTjetske Willems, gesterkt met schoonvader en vader
koperWillem Bartouts te Sint Jacobiparochie
toehaakdrie gouden ducatons
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: Voorstraat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Fedde Tjeerds
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Harmen Pyters
verkoperburgervaandrig Hessel Lourens Asperen, gehuwd metgortmaker
verkoperTrijntie Broers
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSymon Jobs x Tjetske Willems uit Sint Jacobiparochie koopt een mooi huis en een gortmakerij etc. op de westhoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. de Voorstraat, ten W. erven Fedde Tjeerds en de Rinnertspijp, ten N. erven Harmen Pyters. Het huis strekt tot aan de scheidsmuur noordwaarts van Harmen Pyters, en de gorterij staat op de Rinnertspijp Oz., met ten O. erven Harmen Pyters Valck., ten W. die pijp, ten Z. ?, ten N. Wiltetus Jelgersma. Er zijn overal veel mandemuren en gevels en bedingen. Gekocht van oud-burgervaandrig, gortmaker en gezworen korenmeter Hessel Lourens Asperen x Trijntie Broers voor 3880 cg en nog 3 gouden ducatons.


1701 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0092v van 16 jan 1701 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 35Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] hoek Vismarkt1250‑00‑00 GGfraai huis met graanzolders
koperEnoch van Ripperts c.u.mr. chirurgijn
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenGrote Bredeplaats [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Middagten
naastligger ten westenRinnertspijp
naastligger ten noordenDirk Huiges metselaar
verkoper q.q.Baucke Fockes Agricola, gecommiteerde crediteur
verkoper q.q.burgervaandrig Albert Hulscamp, gecommiteerde crediteuren van
verkoperYpe Ypes, gehuwd metmr. gortmaker
verkoperTjedske Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEnoch van Ripperts, mr. chirurgijn, koopt huis en gorthuis met drie grote zolders etc. nz. Voorstraat/hoek Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. de Voorstraat/Gr. Bredeplaats, ten W. erven Gerryt Middagten en de Rinnertspijp, ten N. metselaar Dirk Huigens. Het huis heeft vrij op- en afslag naar het diept, onder de Voorstraat door. Met uitgebreide omschrijving. De kopers moeten samen met de kopers van het gorthuis achter dit nu gekochte huis, de deur tussen beide huizen dichtmetselen etc. Gekocht van de crediteuren van mr. gortmaker Jeppe Jeppes x Tjedske Willems, voor 1250 gg.


1708 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0065v van 9 sep 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 35Grote Bredeplaats NZ [staat: Voorstraat] op de westerhoek van de Vismarkt1800‑00‑00 CGhuis
kopermr. gortmaker Eelke Douwes, gehuwd met
koperPyttie Johannes
naastligger ten oostenVismerkt
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerrit Middagten koopman
naastligger ten noordende koper Eelke Douwes, gehuwd met
naastligger ten noordenPyttie Johannes
verkoperEnog van Rippers, gehuwd metchirurgijn en koopman
verkoperGryttie Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEelke Douwes, mr. gortmaker x Pyttie Jochums koopt huis nz. Voorstraat op de westhoek van de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. de Voorstraat, ten W. wd. en erven Gerrit Middagten, ten N. de koper. Gekocht van Enog van Ripperts, chirurgijn x Grijttie Fockes. Zie ook bij Noorderhaven 36.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-117Grote Bredeplaats 35huisen
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerJan Feitels 9-00-00
gebruikerBeern Hendrix 9-00-00
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-117Grote Bredeplaats 35huis
eigenaarb[urgem]r. Jelgersma erven
gebruikerJan Fietels?
gebruikerJan Willems
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑6‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0048v van 25 jun 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenEelcke Douwes


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-117Grote Bredeplaats 35huis
eigenaarburgemeester Jelgersma erven
gebruikerJan Feytels cum soc.
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
opmerkingIn dit register vermeld als 7-118


1728 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0093v van 29 feb 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenDirk Huygens, gehuwd met
naastligger ten zuidenStijntje Hendrix


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0026r van 16 jan 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenhet gorthuis van de erfgenamen van wijlen Eelke Douwes


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-117Grote Bredeplaats 35huis
eigenaarCornelis Annes
gebruikerJan Sipkes cum soc.
huurwaarde67‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑03‑06 CG


1737 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0203r van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Eelke Douwes


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-117 Grote Bredeplaats 35Weltje Wopkes, bestaande uit 3 personen, vermogend00‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-117Grote Bredeplaats 35huis
eigenaarHendrik Jansen
eigenaarYpe Feykes
gebruikerHendrik Jansen 30-00-00
gebruikerWeltje Wopkes 20-00-00
huurwaarde50‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde09‑01‑12 CG


1753 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0065v van 29 apr 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenBastyaan Bicker


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0139r van 28 mei 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 35Voorstraat hoek Vismarkt1700‑00‑00 CGheerlijk huis
koperPieter Wytses, gehuwd metschilderaar
koperTrijntje Jans
huurderRinnert de Beer c.u.
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westenSeerp Wilschut
naastligger ten westenSimon Wildschut
naastligger ten noordenburgemeester L. Haukema
verkoperNeeltje Pieters Butterkoper, gehuwd met
verkoperJan Pieters Trompetterschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Wytzes [Blok], schilderaar x Trijntje Jans [Bot] kopen een heerlijk huis, hoek Voorstraat. Ten O. de Vismarkt, ten Z. de Voorstraat, ten W. Seerp en Simon Wildschut, ten N. burgemeester L. Hauckema. Gekocht van Neeltje Pieters Butterkoper x Jan Pieters Trompetter, schipper.


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0145v van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Vismarkt 4, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenPytter Wytses


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0164r van 11 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 35Voorstraat NZ bij de Vismarkt1805‑21‑00 GGhuis
koperJan Cornelis Bakker, gehuwd met
koperDieuwke R. Wassenaar
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende weduwe van Gijsbert Wilschut
naastligger ten noordenraadsman Jan Wax
verkoper van 3/9Wytse Heinsschilder
verkoper van 3/9Johannes Kibbelaar, gehuwd metarbeider
verkoper van 3/9Rigtje Heins
verkoper van 1/9Berber Jans Bot meerderjarige vrijster
verkoper van 1/9Claas Jans Weydeman, gehuwd met
verkoper van 1/9Antje Romkes Wassenaar
verkoper van 1/9Jan Cornelis Bakker, gehuwd met
verkoper van 1/9Dieuwke Romkes Wassenaar
erflaterwijlen Pieter Wytses Blok, gehuwd metmr. schilder
erflaterwijlen Lijsbert Jans Bot
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Cornelis Bakker x Dieuwke R. Wassenaar koopt huis nz. Voorstraat bij de Vismarkt, laatst bewoond door wd. Pieter Wytses Blok, schilder. Ten O. de Vismarkt, ten W. wd. Gijsbert Wildschut, ten Z. de Voorstraat, ten N. Jan Wax, raadsman. Met beschrijving. Gekocht van (alle met name genoemde) erven mr. schilder Pieter Wytses Blok x Lijsbert Jans Bot voor 1805 gg.


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0173r van 29 sep 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Grote Bredeplaats 35Voorstraat NZ bij de Vismarkt2050‑00‑00 CGhuis en erf
koperZijlstra koopman
koperFontein koopman
naastligger ten oostenVismarkt
naastligger ten zuidenVoorstraat
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Wildschut
naastligger ten noordenClaas Symons
verkoperJan Cornelis Bakker, gehuwd metcommissaris van de trekschepen
verkoperDieuwke R. Wassenaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaZijlstra & Fontein, kooplieden, kopen kapitaal huis en erf bij de Vismarkt. Ten O. de Vismarkt, ten Z. de Voorstraat, ten W. erven Wildschut, ten N. Claas Symons. Met recht om in de oostelijke muur een afdak te plaatsen t.b.v. de Vismarkt. Gekocht van commissaris van de trekschepen Jan Cornelis Bakker x Dieuwke R. Wassenaar.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-124, pag. 154Grote Bredeplaats 35Jan C Schiere0‑10‑00 cg


1810 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0078v van 18 nov 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Grote Bredeplaats 33, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-027Grote Bredeplaats 35Freerk Dirks Fontein... (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-020, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-027, pakhuis, 1814. (GAH204); oud 61 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeehandelaar, wijk A-020; VT1839; ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-027Grote Bredeplaats 35F D Fontein F D Fontein pakhuis


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 538Grote Bredeplaats 35Freerk Dirks FonteinzeehandelaarHarlingenpakhuis en erf (140 m²)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-027Grote Bredeplaats 35Antje Siegman... met Luitjen de Boer, dv Johannes S, en ... ; BS ovl 1900; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 29 jaar, geb Joure en wonende te HRL. 1839, wijk C-165; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-027Grote Bredeplaats 35Hendrina Margaretha Valderpoort... en Neeltje (Jurjens); dopen Grote Kerk HRL 1801, BS huw 1822, huw 1826, ovl 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-027Grote Bredeplaats 35Hylke Taekes Buisman... ovl wijk F-182, zv Teeke Folkerts B, em Saakje Bruinsma; BS huw 1826, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk C-027, wijk F-231; oud 39 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-083; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-027Grote Bredeplaats 35Luitjen/Luitzen de Boer... zv Lubbert de B., en Tjietske de Vries; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-207, wijk B-164, wijk C-027; oud 31 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeilmakersknecht, wijk C-165; ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 538Voorstraat C-027Dirk Fontein Fz.pakhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 40088 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 23 en 29 van 25 feb 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-027Grote Bredeplaats 35provisionele en finale toewijzingfl. 4150pakhuis De Hand hoek Vismarkt C-027 kad. A-538
 
gelastigdeJan Hubertus van Droge
verkoperDirk Fontein Freerkzoon
koperfirma F.K. de Vries


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 538Voorstraat C-021Goslik Klazes de Vries en medeëigenarenpakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 538Grote Bredeplaats 35 (C-021)Adolphus A. Snijderpakhuis en kantoor


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 35, HarlingenGrote Bredeplaats 35D. Oolgaard & zoonwijnhandelaren


1927 - advertentiebron: Vloeiboek voor 1927, Aangeboden door de N.V. Boek- en Muziekhandel v.h. A. Land E [...]
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 35, HarlingenGrote Bredeplaats 35 Oolgaard & co.Olijfboom, d'distilleerderij en likeurstokerij, parfumerieënfabriek


1928 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 35, HarlingenGrote Bredeplaats 35D. Oolgaard & zoonwijnhandelaren


1935 - advertentiebron: Gids voor Harlingen, VVV Harlingen
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Grote Bredeplaats 35, HarlingenGrote Bredeplaats 35D. Oolgaard & zoonwijnhandelaren


1962 - variabron: Plattegrond 'Wegwijs in Harlingen'
adresgegevens
Grote Bredeplaats 35Galerie De Blauwe Hand


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Grote Bredeplaats 35J. (Johannes) Walstra


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Grote Bredeplaats 35rijksmonument 20364


2003 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 538Grote Bredeplaats 35


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 35, HarlingenGrote Bredeplaats 35D. Oolgaardwijnhandelaren


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Grote Bredeplaats 35, HarlingenGrote Bredeplaats 35D. Oolgaardwijnhandelaren
  terug