Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Rommelhaven 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Rommelhaven 1 2-ong 2-ong B-033 B-004
1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0151r van 23 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 1Rommelhaven [staat: bij de Twee Vallaten]1/2 huis
 
koperJacob Hendrix Hollander 950-00-00 CG
eigenaar van 1/2Jacob Hendrix Hollander
naastligger ten oostenJacob Hendrix Hollander
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat en kolk]
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Jacob Jarichs
verkoperPals Bauckestigcheler
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Hendrix Hollander koopt een 1/2 huis c.o.a., bij de twee vallaten, waarvan hij de andere 1/2 al bezit. Ten O. de koper, ten W. de straat?, ten Z. de Kolk en de straat, ten N. wd. Jacob Jarigs. Gekocht van Pals Bauckes, tigcheler, voor 950 cg. (Rommelhaven 3?)


1682 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 159r van 14 mrt 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden mogelijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Rommelhaven 1
 
overledeneAntie Hendriks IJssel, weduwe van
wijlen vroedsman Hendrick Jacobs Hollander
aangeverburgervaandrig Jacob Hendrix Hollander kind van de overledene
Petrus Sierxma te Groningen, gehuwd metcontrarolleur
Trijntie Hendrix Hollander kind van de overledene
Jan Pieters Oldaens, geauthoriseerde curator ad actum divisionis overkoopman
Hendrick Hendrix Hollander kind van de overledene
inleiding bij de boedelinventarisatie[0159r]Inventarisatie ende beschrijvinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Jan Symens Bijlaen ende Jacobus Gosslings als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuise van wijlen Antie Hendriks IJssel weduwe van wijlen de vroedsman Hendrick Jacobs Hollander, van alle goederen actien uit- ende inschulden aldaer ten sterffhuise, ten versoecke van de faendrager Jacob Hendrix Hollander voor hem selffs, Petrus Sierxma contrarolleur tot Groningen als man en vooghdt over sijn echte vrouw Trijntie Hendrix Hollander sampt de coopman Jan Pieters Oldaens als geauthoriseerde curator ad actum divisionis over Hendrick Hendrix Hollander, alle drie nagelatene kinderen ende erffgenamen van de overledene voornoemt, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij de faendrager Jacob Hollander ende Trijntie Hendrix Hollander als den sterffhuise gefrequenteert hebbende, die ook den [0159v] belofte bij manuale stipulatie omme alles getrouwelyck te sullen aen geven, hebben gepraesteert in handen van de heeren commissarien ommegedacht, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 14e marty 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0096v van 25 feb 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 1Rommelhaven NZ [staat: bij de Vallaten]huis
 
koperJelte Ynses, gehuwd metcementmaker1027-10-00 GG
Lijsberth Foppes
huurder voorhuis, zijnde kamer en keukenJarich Hendricks 90-12-00 CG
huurder voorkamertjeAntie Clases 6-06-00 CG
huurder kamer met de ingang op de straat ten zuiden met de keuken erbijHomme Tjebbes 22-00-00 CG
huurder kelderAllert Tjercks 40-00-00 CG
huurder kelderEngel houtstapelaar40-00-00 CG
huurder kelderRuyrdt Arjens 30-00-00 CG
huurder onderste graanzoldersde weduwe van dr. van der Sluys 25-00-00 CG
huurder bovenste graanzolderPyter Wybes bakker0-02-04 CG
naastligger ten oostenals huurder Hendrick Hendricks Hollander
huurderJan Jansen
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHendrick Wessels
verkoperHendrick Hendricks Hollandereven buiten de Frane Harlingen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelte IJnses, cementmaker x Lijsbert Foppes koopt een mooi huis c.a., aan 8 huurders verhuurd, zoals kamers, kelders en graanzolders, omtrent de Vallaten. Het huis heeft ook een aandeel in de put, plaets en regenwaterbak, samen met het huis ten O. en langs het keldersteegje ONDER DAT huis ook vrij in- en uitgang over de plaets. Het loodsje dat daarop staat ten N. naar de W. kant behoort bij dit verkochte huis en dat naar de O. kant blijft bij het huis van de verkoper ten O. Ten O. Jan Jansen (Reyers?), ten W. en Z. de straten, ten N. Hendrick Wessels. Gekocht van Hendrick Hendricks Hollander, voor 1027 gg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355r van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 1Rommelhaven NZ [staat: groot vallaat]huis met graanzolders
 
koperFreerk Scheltinga koopman940-00-00 GG
naastligger ten oostenTaede Steensma
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: straat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenCornelis Hendrix timmerman
verkoperMurkjen Jeltes c.m.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Scheltinga koopt een sterkgebouwd huis met mooie graanzolders, nz. van het Groot Verlaat. Ten O. Taede Steensma, ten W. en Z. de straat, ten N. Cornelis Hendrix, timmerman. Het huis heeft in- en uitgang etc. door het KELDERSTEEGJE onder het huis ten O. Gekocht van Murkje Jeltes, voor 940 gg.


 


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0354r van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 1Rommelhaven NZ [staat: groot vallaat]huis
 
koperSimon Jacobs Kuiper koopman1256-07-00 GG
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: vallaat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten oostenTaede Steensma
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Feddrik Aises Mahui, gecommitteerdekoopman
verkoper q.q.dr. Regnerus Braam, gecommitteerdesecretaris
verkoper q.q.Simon Clasen Lambsma, gecommitteerden vankoopman
verkoperde gezamenlijke crediteuren van Freerk Allarts Scheltinga, gehuwd met
verkoperRinske J. Roorda


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0075v van 7 mrt 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 1Rommelhaven NZ [staat: Groot Verlaat]1/2 huis
 
koperSamuel Roerich kastelein en kok525-00-00 GG
naastligger ten oostenwijlen Taede Steensma
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: Verlaat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJan Hendrik Sykman c.s.
burgervaandrig Sicco Rienstra, geauthoriseerde curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Auke Jans Faber, gehuwd metkoopman
verkoperwijlen Hylkje Abbes Kuiper


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0031v van 9 mrt 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Rommelhaven 1Rommelhaven NZ [staat: groot vallaat]1/2 huis
 
koper door niaarSamuel Roerich 1-00-00 CG
geniaarde koperBroer Wybrenshuistimmerman
geniaarde koperWybren Broershuistimmerman
geniaarde koperJan Broershuistimmerman
geniaarde koperMinne Vinkkoopman
naastligger ten oostenPieter Minnes
naastligger ten zuidenRommelhaven [staat: vallaat]
naastligger ten westenRozemarijnstraat [staat: straat]
naastligger ten noorden[als huurder] de erfgenamen van J. H. Sykman
verkoperAntje Abbes Cuiper bejaarde vrijster (62 jaar)
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSamuel Roerich koopt, na niaar als mede-eigenaar, tegen Broer Wybrens, Wybren- en Jan Broers, timmerlieden, en Menno Vink, een 1/2 huis, 'het Blauw Panhuis', nz. Groot Vallaat, door diverse huurders bewoond. De ander 1/2 is al van hem. Er is een gemeenschappelijke plaets, put en (regen)bak achter en een keldersteegje ONDER het huis ten O., waardoor vrij in- en uitgang. Ten O. Pieter Minnes, ten W. de straat, ten Z. het Vallaat, ten N. erven J.H. Siegman. Het huis is deels gehuurd voor huisvesting van militairen, door het garnizoen. Gekocht van Antje Abbes Cuiper, vrijster, tegen een wekelijkse lijfrente van 1 cg., te betalen per 4 weken, zolang zij leeft.


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-033Rommelhaven 1Schelte Piers van der Hoeff... 1814. (GAH204); id. van wijk A-218, gebruiker is Dirk Kok, varensgesel, 1814. (GAH204); id. van wijk B-033, ledig plak grond, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-130, timmerman, 1814. (GAH204); ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-033Rommelhaven 1S P van der Hoef S P van der Hoef ledig plek grond


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 477Rommelhaven 1Albert BolmanHarlingenkoopmanpakhuis (105 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-033Rommelhaven 1Roosje Koopmanoud 70 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-033; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-033HoogstraatRoosje Koopman70 jFranekerv, israëliet, weduwe


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-033Rommelhaven 1Hillegonda de Haan... Joannes Petrus Greus van Altena, dv Fonger dH, en Rinske Reitsma; BS ovl 1850; bev.reg. HRL; 1851 wijk B-033; oud 62 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk B-028; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-033Rommelhaven 1Neeltje Posthuma... huw Grote Kerk HRL 1809, dopen Grote Kerk HRL 1809, 1810, BS ovl 1845, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-033, wijk A-122, 123; oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-143; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 477B-033 (Rommelhaven)Philippe A. Braamsstal en wagenhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 477B-004 (Rommelhaven)Elizabeth Mollema wed. P.A. Braamswerkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4358Rommelhaven 1 (B-004)T. Ronner (wed. L. Strak)woonhuis en timmerwinkel
  terug