Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Schritsen 53
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Schritsen 53 5-146 5-200 F-149 F-142
aangrenzende stegensteeg
Schritsen 53naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0176r van 30 jan 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 53Schritsen NZkamer met een plaatske erachter
 
koperJelte Johannis c.u.290-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenarmenkamer
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenburgemeester Voorda
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSipke Jans c.u.


 


 


 


 


 


 


1679 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 214 folio 129r van 10 jan 1679 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Schritsen 53
 
overledeneDieuke Ynses
Ynse Jeltes oudste nagelaten zoon
Jacob Jeltes nae indien absent, doch meerderjarig
aangeverMayke Doekes den sterfhuyse gefrequenteert hebbendedienstmaagd
inleiding bij de boedelinventarisatie[0129r] Inventarisatie en beschrievinge gedaen ten overstaen van de heeren praesiderende burgemeesteren Taco Wybrants Jellema ende Augustinus Pytters Brouwer als commissarien, geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, van alle de goederen bij Dieuke Ynses naegelaten soo ende invougen deselve ten sterfhuyse aldaer bevonden zijn, ten versoeke van de oldste soon Ynse Jeltes als mede erfgenaem beneffens Jacob Jeltes sijn broeder althans nae indien absent sijnde, doch meerderjarich wesende, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Mayke Doekes dienstmaegt ende den sterfhuyse gefrequenteert hebbende, die om sulx getrouwelyck te doen, 't selve bij manuale stipulatie in handen van de mede commissaris Jellema belooft heeft, waer op dan alsoo tot de beschrievinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 10e januarii 1679.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0068r van 26 nov 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 53Schritsen NZhuis
 
koperTjeerd Reyners koopman725-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-09-00 CG
toehaaktwee rijksdaalders voor de kinderen van de verkoper
naastligger ten oostenAucke Jacobs metselaar
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van Cornelis Cornelis
naastligger ten noordende weduwe van Focke Martens* puystermaker
verkoperJacob Inses, gehuwd metmr. gortmakerFraneker
verkoperFettie HotsesFraneker


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
5-146Schritsen 53huis
eigenaarTieerd Reiners erven
gebruikerPieter Pieters
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1717 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0308v van 12 dec 1717 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 53Schritsen NZhuis
 
koperJancke Pieters bejaarde vrijster625-00-00 CG
huurder voor 10 jarenN. N. 34-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Sipke Gerrits* timmerman
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westende erfgenamen van Cornelis Cornelis
naastligger ten noordenJilt metselaar
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van Tieerd Reinersmr. zeilmaker


1719 - reëelkohieradresgebruik
5-146Schritsen 53huis
eigenaarPietie Claeses
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan23-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
5-146 Schritsen 53huis
eigenaarPytie Claeses
gebruikerPytie Claeses
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0220r van 7 jun 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 53Schritsen NZhuis
 
koperJeltie Joris, meerderjarige vrijster800-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Sipke Gerrits
naastligger ten westenLaas Piers
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten noordenJurjen Willems
verkoperPietie Claases meerderjarige vrijster, erfgenaam vanwinkelierse
erflaterwijlen Janneke Pieterswinkelierse


1736 - reëelkohieradresgebruik
5-146 Schritsen 53huis
eigenaarJeltie Joris
gebruikerJeltie Joris
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0355v van 31 aug 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 53Schritsen NZhuis
 
koperJan Wyberens Wijngaarden mr. kleermaker1050-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Sipke Gerrits
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenAnne Eelkes mr. bakker
naastligger ten noordenJurjen Willems
verkoper q.q.oud burgemeester Claas Gerryts van Sloten, gecommitteerde
verkoper q.q.Jan Gerryts, gecommitteerden uitmr. kleermaker
verkoperde gezamenlijke crediteuren van Jeltie Joriswinkelierse


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
5-146 Schritsen 53huis
eigenaarJan Wybrens
gebruikerFoeke Johannes
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


 


 


 


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0044v van 28 feb 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 53Schritsen NZhuis met winkel en vleesgereedschappen, schalen en gewichten
 
koperJacob Willems, gehuwd metuitdrager1050-00-00 CG
Marijke Jans Lexuitdrager
huurderYeme scheepstimmerman40-00-00 CG
naastligger ten oostenGerryt Sipkes
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSybren Feykes Camsma
naastligger ten noordenBeernd Hendrik Luyter
verkoperAntje Keympes Reydsma, gehuwd met
Jacob Groeneveldpruikmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Willems x Marijke Jans Lex, uitdragers, kopen een huis met winkel, met vleesgereedschappen, schalen en gewichten, nz. Schritsen. Ten O. Gerryt Sipkes, ten W. Sybrand Feikes Camsma, ten Z. de Schritsen, ten N. Beernd Hendrik Luyters. Gekocht van Antje Keympes Reydsma x pruikmaker Jacobus Groenewoud.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0129r van 9 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 53Schritsen NZ Vleesmarkthuis en nering
 
koperPieter Hendriks, gehuwd mettimmermansknecht en winkelier785-00-00 CG
Willemke Hendrikswinkelier
bewonerJacob Posthumus c.u.
naastligger ten oostende weduwe van Magnus van Aarsen
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenSybrand Feikes Kamsma
naastligger ten noordenBeernd Hendriks Luiters
verkoperMarijke Jans Lex, weduwe vanuitdraagster
wijlen Jacob Willems
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Hendriks, timmermansknecht x winkelierse Willemke Hendriks, kopen een deftig en wel ter nering staand huis aan de Vleesmarkt, nz. Schritsen. Geen grondpacht. Ten O. wd. Magnus van Aarsen, ten Z. die straat, ten W. Sybrand Feikes Kamsma, ten N. Beernd Hendriks Luiters. Gekocht van uitdraagster Marijke Jans Lex wv Jacob Willems, voor 785 cg.


 


 


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
5-200 Schritsen 53Pieter Hendriks2-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0115r van 16 dec 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Schritsen 53Schritsen NZ [staat: ZZ] op de Vleesmarkt wijk F-149huis
 
koperHarmen Bandsma, gehuwd metboekbinder1000-00-00 CG
koperAnna Johannes Plutschouw
huurderAdolph A. Hartog 70-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenSchritsen
naastligger ten westenPieter Hendriks
naastligger ten noordenR. van der Veen
verkoperPieter Hendriks


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-149Schritsen 53 Wijkkelovl voor 1815; waarschijnlijk Siebren Jans W. ; wed. W. gebruiker wijk F-149; eigenaar en medegebruiker Harmen H. Bandsma, winkelier, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Harmen Hendriks Bandsma... in 1816; BS huw 1816, huw 1818, huw 1821, huw 1828, ovl 1839, ovl 1853; eigenaar en gebruiker van wijk F-149, winkelier; medegebruiker wed. Wijkkel, 1814. (GAH204); kind: Hiltje Harmens Bandsma, geb 18 okt 1794, ged ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
F-149Schritsen 53Harmen H Bandsma Harmen H Bandsma winkelier
F-149Schritsen 53 Wykkel wed


1820 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49013 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 419 en 1821-4 van 27 dec 1820
adressoortbedraggebruik
F-149Schritsen 53provisionele en finale toewijzingfl. 150huis op de Schritsen F-149
 
verkoperJan Everts Bouwknegt
verkoperJacob van Slooten
Trijntje Ymes (te Workum, wv Willem Anskes Lijn)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1331Schritsen 53wed. Willem LijnHarlingenwinkelierschehuis en erf (84 m²)


1833 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-149Schritsen 53Trijntje Imes Bouma, overleden op 1 december 1833Schritsen F 149, wed. Willem Lijn, moeder van minderjarige Hans en Hylke Willems Lijn (voogd is Jan van der Weide, mr. bakker). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Antje Durks Faber... Grote Kerk HRL 1811, BS ovl 1849, BS Franeker huw 1837; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-149; VT1839; geb 10 mrt 1811, ged 26 mrt 1811 Grote Kerk HRL, dv Durk Faber en Neinke ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Marijke IJmes... ovl of afwezig in 1848; dopen Grote Kerk ha, BS ovl 1848; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-149; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Pieter J Botesoud 28 jaar, geb Terschelling en wonende te HRL. 1839, verver en glazemaker, wijk F-149; VT1839


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk F-149Schritsen 53P Botes stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-149Schritsen 53Marijke Pieters Botes, overleden op 11 april 183914 mnd, overleden Schritsen F 149, dochter van Pieter Jans Botes, verver en Anna Jans Wagenaar, zuster van minderjarige Jan Pieters Botes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
F-149SchritzenPieter Jans Botes28 jTerschellinggezin 1, m, protestant, gehuwd, verwer en glazemaker
F-149SchritzenAntje J Wagenaar27 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-149SchritzenJan Pieters Botes4 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
F-149SchritzenMarijke Ymes66 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
F-149SchritzenRuurd Saagemans28 jFranekergezin 2, m, protestant, gehuwd
F-149SchritzenAnna D Faber28 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd
F-149SchritzenTrijntie Saagemans1 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-149Schritsen 53Andries Pieters Botes, overleden op 7 september 18402 mnd, overleden Schritsen F 149, zoon van Pieter Jans Botes, mr. verver en Anna Jans Wagenaar, broer van minderjarige Jan Pieters Botes. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-149Schritsen 53Jan Pieters Botes, overleden op 28 september 184018 mnd, overleden Schritsen F 149, zoon van Pieter Jans Botes, mr. verver en Anna Jans Wagenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
F-149Schritsen 53Baukje Sytzes Dijkstra, overleden op 10 september 184622 jr, geboren Lemmer 8/3/1824, overleden Schritzen F 149, vrouw van Bouwe Kok, kantoorbediende, moeder van minderjarige Antje Bouwes Kok. Saldo fl. 139,30. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Herre de Vries... HRL 1851 wijk F-094, 149; oud 37 jaar, (vnm: Heere K. ), geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; VT ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Taltje van Beemen... winkeliersche, N.H., dv Servaas vB., en Froukje (Allers); BS ovl 1871; bev.reg. HRL 1851 wijk E-268, wijk F-149, 229; Tjaltje Servaas, geb 6 jun 1789, ged 23 jun 1789 Grote Kerk HRL, dv Servaas Tjeerds van Beemen en ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1331F-148 (Schritsen)Hendrik de Windtwoonhuis
Sectie A nr. 1331F-149 (Schritsen)Eva van der Weidewoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
F-149Schritsen 53Antje Klases de Vries... ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk F-094, 149; oud 41 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-094; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1331F-142 (Schritsen)Frederik Dirks Rijfwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Schritsen 53, HarlingenSchritsen 53C.D. Witteveenbieren, handel in binnen- en buitenlandse


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 1331Schritsen 53 (F-142)Cornelis D. Witteveenwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Schritsen 53 Cornelis Witteveenbierbottelaar
vorige grondslagf. 1800
huidige grondslagf. 1800


1923 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 53F.H. Vogel188fa. wed. C.D. Witteveen, bierh. en limonadefabr.


1924 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 53F.H. Vogel188fa. wed. C.D. Witteveen, bierh. en limonadefabr.


1925 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Schritsen 53F.H. Vogel188fa. wed. C.D. Witteveen, bierh. en limonadefabr.


1928 - adresboekadresnaamberoep
Schritsen 53IJ.Dijkstrastoker gasfabriek


1965 - adresboekadresnaam
Schritsen 53S. (Simon) Vellinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Schritsen 53beeldbepalend pand8 van 10
  terug