Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Heiligeweg 6
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerHeiligeweg 64-143 4-136 G-053G-051


Naastliggers vanHeiligeweg 6
ten oostende Both Apothekerstraat
ten zuidenBrouwersstraat 1
ten westenHeiligeweg 4
ten noordende Heiligeweg


aangrenzende stegen
adresheeft
Heiligeweg 6Pietermolentjessteeg ten oosten


1599 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0180v van 18 nov 1599 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenhet huis van Pieter Pieters
naastligger ten oostenals bewoner Jan Berns


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0205v van 6 apr 1600 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0009r van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPyter Pyters


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0200r van 9 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Meulensteeg WZ]457‑04‑00 GGhuis daer het Avontuir uythanght
koperTomas Jansen, gehuwd metturfdragerhet Avontuur
koperGriet Tiedes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Meulensteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWatse Uubles bakker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTrijn Fransen, gehuwd met te Franeker
verkoperPyter Tackes te Franeker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTomas Jans, turfdrager x Griet Tiedes kopen een huis wz. Meulenssteegh. Ten O. de steeg, ten W. bakker Watse Uubles. Grondpacht 25 st aan erven Frans van Eysinga. Gekocht van Trijn Fransen x Pyter Taeckes voor 457 gg 4 st.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0075r van 18 jun 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Meulensteeg WZ]0‑00‑00 GGhuis daer het Avontuir uut steeckt
koper provisioneelN. N. het Avontuur
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans Eysinga 1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Meulensteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWatse Uubles
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Piebe Aebes, oom van, en mede-curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Feyck Aebes, en
verkoperwijlen Tomas Jans, gehuwd met
verkoper q.q.Haentie Andries, geauthoriseerde curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Tomas Jansen, gehuwd (2) met
verkoperwijlen Griet Tiedes
verkoper q.q.Jan Tiedes, mede-curator over
verkoperhet jongste kind van wijlen Tomas Jansen, gehuwd (2) met
verkoperwijlen Griet Tiedes


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0076v van 9 jul 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven op de hoek van de Meulensteeg]425‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Meulensteeg]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenWatze Ubles bakker
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperN. N.


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0110r van 4 feb 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]600‑00‑00 GGhuis
koperWatze Ubles, gehuwd met
koperJantyen Arians
verpachter grondEysinga eerste luitenant1‑05‑00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenWatze Ubles, gehuwd met
naastligger ten zuidenJantyen Arians
naastligger ten westenWatze Ubles, gehuwd met
naastligger ten westenJantyen Arians
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: diept]
verkoperTiaard Jouckes, gehuwd met
verkoperAnck Siuerdts


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0164v van 26 jan 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]700‑08‑00 GG2/3 huis
koperSioerdt Tiepckes
eigenaar van 1/3Sioerdt Tiepckes
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidenJoost Pieters
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHubbert Jansen
verkoperAme Wybes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSioerdt Tiepckes


1659 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 68v van 2 jan 1659 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 6
inventarisantAeltie Freddricx, gehuwd (2) met
Sioerdt Tiepckes
requirantgemeensman Hendrick Coenraadts, curator
requirantJan Willems, curatoren overdoodgraver
Jan Elbrigs, nagelaten weeskind van
inventarisantwijlen Aeltie Feddricx, weduwe (1) van
wijlen Helbrich Jans
aangeverSioerdt Tiepckes
aangeverJancke Pytters
inleiding bij de boedelinventarisatie[0068v] Inventarisatie en beschrivinge gedaan ende gemaeckt ten overstaen van de heeren Burgemeester Gellius ende Joost de Voorda bij gerechte daartoe verordonneerde commissaris ende geadsocieert met dr. Dominico Wringer secretaris, ten sterfhuise van Aeltie Feddricx in levene echte huisvrouw van Sioerd Tiepckes ende dat opt versoeck van de gemeenman Hendrick Coenraadts ende Jan Willems dootgraver als geauthoriseerde curatoren over Jan Elbrigs naegelaten weeskint van de vermelde Aeltie Feddricx des selfs voorkint bij Helbrich Jans in echte getogen, ende dat opt aengeven van Sioerd Tiepckes ende Jancke Pytters nae dat hij den ede van getrouwigheijt in handen van de commissaris hebben gepresteert om alles getrouwelijk te sullen aengeven, desen 2e januarij 1659.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0004ra van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]375‑04‑08 GG1/2 huis
koper provisioneelPytter Douues
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molensteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Pytters
naastligger ten westende weduwe van Joost Pytters
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper q.q.gemeensman Hendrick Coenraedts, curator
verkoper q.q.Jan Willems, curatoren overdoodgraver
verkoperhet nagelaten weeskind van Aeltie Feddricx


1660 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0025v van 22 jan 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Turfhaven]375‑04‑08 GG1/2 huis met een loods
koperPytter Douues
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Molenstraat]
naastligger ten zuidende weduwe van Joost Pytters
naastligger ten westende weduwe van Joost Pytters
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: Turfhaven]
verkoperSioerd Tiepckes


1661 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 204 folio 331r van 1 apr 1661 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Heiligeweg 6
geinventariseerdeSioerd Tiepckes, gehwud met
Amerinske Aswerus
inleiding bij de boedelinventarisatie[0331r] Bed ende bedts clederen een bed met een peul f 18-00-00 twe oorcussens f 2-10-00 twe dito f 7-00-00 een witte Spaense deken f 3-10-00 een gevoerde dito f 4-00-00 een groene deken f 4-00-00 twe tafellakens f 3-10-00 twe dito f 4-05-00 twe dito f 3-10-00 ---------- f 50-05-00 [0331v] twe slaeplakens f 5-00-00 twe wijtlingen f 2-00-00 twe dito f 0-15-00 twe peuldoecken f 2-05-00 twe slopen f 2-00-00 vier dito f 0-15-00 twe dito f 1-15-00 twe dito f 2-10-00 twe dito f 2-10-00 twe Tafellakens f 2-00-00 een dito f 2-10-00 30 ellen nieu ongebleeckt doeck tot 15 stuivers de ellen f 22-10-00 15 3/4 ellen dito de ellen tot 20 stuivers f 15-15-00 Steenwerck twe stenen candelaers f 0-12-00 drie oostindische pannen f 11-00-00 een boeck cas met eenige copckes f 1-11-00 ---------- f 75-08-00 [0332r] eenige boecken met een leij f 4-00-00 een Bijbel f 6-00-00 een vleijs vat met eenige rommelingen f 3-00-00 een messchen lamp, ende tinnen lepels etc. f 1-15-00 Silver 1 onderriem a 14 lood min een halff achtendeel 't [lood] 25 stuivers, is f 17-08-04 2 kettings met een haak wegen 7 1/8 lood silver 't lood 26 stuivers f 9-05-04 4 silveren lepels 10 7/8 lood 't lood tot 28 stuivers f 15-04-10 11 1/4 lood, een croes 't lood 28 stuivers f 15-15-00 1 brandewijns croeske f 2-00-00 1 hoorntie met silveren beslagh met een penningh ende kralien f 2-10-00 ---------- f 76-18-02 Gerede penningen twe en sestich caroliguldens tien stuivers aen silver en gouden specie f 62-10-00 ---------- f 139-16-12 1/8 [0332v] een eeken kiste f 3-00-00 Eetbaer waren twe soetemels kesen f 2-05-00 14 stucken roockvleijs tot 54 ponden 't pont tot 3 stuivers facit f 8-02-00 een hoijck [= huik] f 20-00-00 ----------- f 33-07-00 Mans Clederen een mantel f 31-00-00 een mantel f 10-00-00 een mantel f 5-00-00 een pack swart lakens clederen f 28-00-00 een karmosijnen broeck met een karsaijen wambais f 12-00-00 een pack gladde Clederen f 6-00-00 een glad wambais met een onderpack f 3-10-00 een roodscharlakens hembdrock f 10-00-00 ---------- f 105-10-00 [0333r] twe paer hosen f 4-00-00 drie paer hosen, 1 paer wanten f 2-10-00 een paer hosen onderbroek ende wat geern f 1-11-00 een hoed f 1-05-00 Linnen twe mans hembden f 6-00-00 twe dito f 6-00-00 twe dito f 6-00-00 twe dito f 5-10-00 twe dito f 2-10-00 twe dito f 3-00-00 twe dito f 2-08-00 twe dito f 2-00-00 neusdoecken f 3-10-00 elleff dito f 1-00-00 dartien cragen etc. f 1-11-00 ---------- f 48-12-00 [0333v] een mes met een silveren signet f 3-00-00 twe paer schoen f 2-10-00 ---------- f 5-10-00 f 50-05-00 f 67-08-00 f 139-16-12 1/8 f 105-10-00 f 48-12-00 ---------- f 417-01-12 1/8 Brieven Een reversael brieff van dato den 18e februarij 1660 holdende op Pytter Douwes Cooltier, waerop noch twe termijnen te quade sijn te samen tot f 700-06-00 Age Jansen debet per obligatie als reste van meerder somma f 14-00-00 De grondpachten gaende ut seven woningen, staende binnen deser stede gelijck te sien is ut de resp. brieven, te samen jaers tot 6 caroliguldens 6 stuivers [0334r] Pytter Lammerts debet per obligatie doch voor onwis gerekent vijff en twintich caroliguldens Jan Gerrijts debet als boven doch onwis hondert twintich caroliguldens Geertie Jacobs debet per obligatie negen en vijftich caroliguldens doch onwis De selve als boven acht en dartich caroliguldens De boeckschulden soo wis als onwis gerekent in een somma op vier hondert negen en tachtich caroliguldens elleff stuivers 2 penningen, hier pro Memorie Lasten Dirck Douwes comt per obligatie hondert caroliguldens f 100-00-00 [0334v] Op huiden den 11e Aprilis 1661 zijn gecompareert voor de heren praesiderende burgemeesteren Joost van de Voorde ende Gellius Vetzensius, g'adsocieert met ondergeschreven secretaris, Sioerd Tiepkes, ende sijn nieuwe getrouwde huijsvrouwe Amerenske Assuerus omme te maken suivere staat ende liquidatie van de goederen, dien hij Sioerd, aan zijn verschreven huisvrouw t' echte inbrenght, ende is zulx doende bevonden de gewardeerde huijsgeraden ende inboelen, sampt mans clederen ende silverwerken hier voren specifice g'inventariseert, in een summa te bedraghen drie hondert seven en tachtich caroliguldens tien stuivers, ende de gerede gelden twee ende sestich caroliguldens tien stuivers makende alsoo te zamen vier hondert vijftich caroliguldens wienaangaande Amerenske Assuerus belooft dat zulx in toecomende allezins goeder inbrengh sal verstrekken, als mede dat haar man off desselffs erven sal geworden alle 't gene geraakt op te komen, van de vordere haar mans inbrengh hieromme g'annoteert, namentlijck: van 't reversaal op Pieter Douwes tot 700 caroliguldens 6 stuivers, obligatie op Age Janzen ende de grondpachten, sampt onwisse obligaties voren geroert, mitsgaders van de boekschulden aldaar pro memoria gestelt, doch alles onder afftochte van de schadelijcke staat tot een hondert caroliguldens. Waarentegens Sioerd Tiepkes bij desen verklaart, bij 't sluijten van 't houwelijk, off onder de beloften des echtes met sijn gezeide wel lieve huijsvrouw Amerenske Assverus expresse bevoorwaart ende geconditioneert te zijn, dat de zelve zijn huijsvrouw, in gevalle hij voor haar geraakt te versterven, uit zijne na te laten goederen, off zijn voornoemde inbrengh sal hebben, trekken ende profijteren, een summa van drie hondert Caroliguldens vrij gelt, aanneemt ende belooft over zulx 't effen dies te praesteren, offe te doen praesteren door zijn erffgenamen, doch bij aldien zij, voor hem comt te overlijden, sullen haar, off zijn vrouwen erffgenamen niets hebben te pretenderen, verbinden voor 't nacomen deses wederzijts hare goederen, met submissie 's Hoffs ende desen Gerechte. Actum onder der comparanten sampt welgedachte commissaris ende secretaris handen, ut supra (get.) Sioerd Tiepkes (get.) dit is Amerenske [merk] Assuerus selffs gestelde merk (get.) Gellius Vetzensius 1661 (get.) D. Wringer 1661
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1666 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0011va van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPieter Douwes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 19vHeiligeweg 6Eybert Pieters, vetermakerf. 300-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0211r van 28 nov 1675 (het 15e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Brouwersstraat OZ [staat: tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen]300‑00‑00 GGgrondpacht [van 1-05-00 CG]
koperJacob Claessen koopman
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van Sjoerd Tjepkes1‑05‑00 CG
verkoperjhr. Tjallingh Homme van Camstra, gehuwd met te Minnertsga
verkoperjuffrouw Foockel van Burmania
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claessen, koopman, koopt 32 CG grondpacht van 15 huizen tussen de Kimswerderpijp en de twee bruggen. O.a. van het huis van (o) Sjoerd Tjepkes. Alleen de bewoners zijn vermeld. Geen naastliggers vermeld. De grondpacht is niet per huis vermeld. Gekocht van jhr. Tjalling Hommes van Camstra te Minnertsga als man en voorgd over juffrouw Foockel van Burmania, voor 300 GG.


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0035ra van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenals bewoner Egbert Pieters vetermaker


1686 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0125v van 11 apr 1686 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen op de hoek van Pieter Molentjesteeg]657‑00‑00 GGhuis en bakkerij
koperJacob Eelckes, gehuwd metmr. bakker
koperSytske Rinnerts
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermaker
naastligger ten westende weduwe en erfgenamen van wijlen Eybert Jansen vetermaker
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperTytte Pietersmr. bakker


1703 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0210r van 25 feb 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen hoek Pytter Molentiesteigh]770‑00‑00 CGhuis en bakkerij
koperFocke Cornelis, gehuwd metbakker
koperGryttie Symons
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pytter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenJan Fransen gortmaker
naastligger ten westenJan Fransen gortmaker
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperSytske Rinnerts Wijnsma, gehuwd met te Dokkum
verkoperJacob Jacobs, eerder gehuwd geweest met
verkoperAucke Eelkes


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-143Heiligeweg 6kamer
eigenaarwed. Evert Jansen
gebruikerHendrick Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-143Heiligeweg 6kamer
eigenaarerven Evert Jansen
gebruikerHendrick Gerrits
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan8‑6‑1720
grondpacht aan Aucke Backer
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG
aansl. grondp. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-143Heiligeweg 6huis
eigenaarSeerp Dirks
gebruikerJoost wever
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG
grondpacht aan Auke Backer
grondpacht01‑00‑00 CG
aanslag grondpacht00‑04‑00 CG


1726 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0291v van 1 dec 1726 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ hoek Both Apothekerstraat [staat: hoek Pieter Molentiesteeg]327‑00‑00 GGhuis
koperClaes Gerrits, gehuwd metwinkelier
koperNeeltje Tjeerds winkelier
verpachter grondde stad Harlingen1‑05‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentiesteeg]
naastligger ten zuidenPieter Fransen gortmaker
naastligger ten westenPieter Fransen gortmaker
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperGrietje Symons, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Jillertsbakker
verkoperGrietje Symons, eerder weduwe van
verkoperwijlen Focke Cornelismr. bakker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-143Heiligeweg 6huis
eigenaarClaas Gerryts
gebruikerClaas Gerryts
huurwaarde18‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑00‑00 CG
grondpacht aanerven burgemeester Slooterdijk
grondpacht01‑05‑00 CG
aanslag grondpacht00‑05‑00 CG


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0004va van 25 okt 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Gerrits
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]


1739 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0077v van 29 nov 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenClaas Gerrits
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0001ra van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Pieter Molentjesteeg bij de twee bruggen]350‑00‑00 GG1/2 huis
koper provisioneelYke Goverts Potkast
verpachter grondSloterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑05‑00 CG
huurderJan Pieters c.u.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2Claes Gerrits Spitske, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Neeltje Tjeerds
verkoper q.q.Claes Gerrits Spitske, voogd van hun minderjarige zoon
verkoper van 1/2Gerrit Claeses Spitske


1743 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0013r van 20 okt 1743 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: Pietermolentjessteeg WZ op de hoek bij de Twee bruggen]305‑00‑00 GG1/2 huis
koperYke Goverts Potkast koopman
verpachter grondSimon Slooterdijk convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑05‑00 CG
huurderJan Pieters c.u.
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjessteeg]
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperClaes Gerrits Spitske
eerdere samenvatting door Yde ElsingaYke Goverts Potkast, koopman, koopt 1/2 huis op de hoek van de Pietermolentjessteeg omtrent de twee bruggen. Grondpacht (voor 1/1) 1 cg 5 st aan convooimeester Simon Sloterdijk. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. en W. mr. bakker Olphert Everts, ten N. de straat en diept. Gekocht van Claes Gerrits Spitske voor 350 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-143 Heiligeweg 6Jan Pieters, bestaande uit 7 personen08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-143Heiligeweg 6huis
eigenaarClaas Gerrits
gebruikerJan Pytters
huurwaarde40‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde07‑05‑06 CG
grondpacht aanburgemr. Sloterdijk erven
grondpacht01‑05‑00 CG
aanslag grondpacht00‑06‑04 CG


1752 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0219v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Pietermolentjesteeg bij de twee bruggen]551‑00‑00 GGhuis
koperPaulus Dirks, gehuwd metmr. timmerman
koperTrijntie Jans
verpachter grondSimon Sloterdijck convooimeester Admiraliteit in Friesland1‑05‑00 CG
huurderJan van Blessum c.u.50‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]
naastligger ten zuidenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten westenOlphert Everts mr. bakker
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat en diept]
verkoperde erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast
verkoperde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus Dirks, mr. timmerman x Trijntie Jans kopen huis c.a. op de hoek van de Pieter Molentjessteeg omtrent de twee bruggen, bewoond door Jan van Blessum c.u. voor 50 cg. per jaar. Grondpacht 1 cg. 5 st aan convoymeerster Simon Sloterdijck. Ten O. de Pieter Molentjessteeg, ten Z. en W. Olphert Everts, mr. backer, ten N. de straet en diept. Gekocht van erven Ycke Goverts Potkast x Maertje Scheltes, voor 551 gg.


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0181r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPoulus Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]


1758 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0151r van 3 sep 1758 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenPaulus Dirks
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pyter Molentjesteeg]


1780 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0307v van 12 nov 1780 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen op de hoek van de Pietermolentjessteeg]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N. het Makkumer Slaapsteed
huurderHendrik de Clercq c.u.55‑00‑00 CG
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: steeg]
naastligger ten zuidenHeyn Mollema
naastligger ten westenGeert Vos n.u.
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoper q.q.vroedsman Sybout Hoornstra, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.burgervaandrig Mechiel Nauta, geauthoriseerde curatoren over
verkoperPaulus Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperTrijntje Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperBaukje Jansen Lansenberg minderjarig
verkoperSierk Jansen Lansenberg minderjarig
erflaterwijlen Jan Paulus Lansenberg


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0252r van 28 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenSybrand Sybrandus
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pietermolentjesteeg]


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0153r van 3 mrt 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Heiligeweg 6Heiligeweg ZZ [staat: bij de twee bruggen op de hoek van de Pieter Molentjesteeg]1300‑00‑00 CGhuis genaamd het Makkumer Slaapstee
koperHendrik Hendriks Swaal, gehuwd methet Makkumer Slaapstee
koperMinke Minnes Vink
naastligger ten oostenBoth Apothekerstraat [staat: Pieter Molentjesteeg]
naastligger ten zuidende weduwe van Klaas Baukes
naastligger ten westende weduwe van Klaas Baukes
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperSybren Sibrandus Reitsma, gehuwd met
verkoperElizabeth Jans Nota
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Hendriks Swaal x Minke Minnes Vink kopen een huis bij de twee bruggen op de hoek van de Pieter Moolentjessteeg, 't Makkumer slaapsteed genoemd, door de verkopers bewoond. Geen grondpacht. Ten O. de steeg, ten Z. en W. wd. Klaas Baukes, ten N. de straat. Gekocht van Sybren Sibrandus Reitsma x Elizabeth Jans Nota, voor 1300 cg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
4-140 , pag. 60Heiligeweg 6wed. H. Zwaal


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0009r van 11 okt 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Swaal


1808 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0074r van 21 feb 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Heiligeweg 4, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe van Hendrik Swaal


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-136, pag. 87Heiligeweg 6Hendrik Swaal wed2‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Cornelis Johannes van Beemen... eigenaar van wijk F-126; gebruiker is Jane van Slooten, varensgesel, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk G-053, metselaar; eigenaar is Hendrik Zwaal erven, 1814. (GAH204); C. vB. en Aukje Vink, beide van HRL, zijnde ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Hendrik L Zwaalovl voor 1815; erven H.L.Z. eigenaar van wijk G-053; gebruiker Cornelis van Beemen, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
G-053Heiligeweg 6Hendrik Zwaal ervenCornelis van Beemen metzelaar


1825 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7003 aktenr. 120 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-053Heiligeweg 6Marten Heeres van Dijk, overleden op 19 februari 1825slachtveeprijseerder (Pieter Molensteeg G 53), wednr. Geertje Abrahams Brouwer, man van Janna Jans Wijngaarden, winkeliersche, vader van minderjarige Janneke, Jan, Pieter en Hiltje Martens van Dijk (uit 2e huwelijk) en minderjarige Heereen Antje Martens van Dijk (voogd is gootvader Abraham Willems Brouwer, toeziend voogd is Sake Baukes, keetknecht) (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1828 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 278 en 285 van 10 dec 1828
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-053Heiligeweg 6provisionele en finale toewijzingfl. 505huis op de Heiligeweg G-053
 
verkoperHendrik Hendriks Zwaal
verkoperBaukje Hendriks Zwaal
koperJacob Pieters Poelstra


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1583Heiligeweg 6Jacob Pieters PoelstrabakkerHarlingenhuis en erf (91 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Barend C Postoud 33 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk G-053; VT 1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Jetske Freyeroud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk G-053; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Johan Holsderber... 1836, ovl 1837, huw 1840, ovl 1864, ovl 1880; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk G-053; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
G-053HeilgewegBarend Cornelis Post33 jzeemanAmsterdamgezin 1, m, protestant, gehuwd
G-053HeilgewegAntie Ruurds Duman [Dumans]25 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
G-053HeilgewegSophia Anna Post2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
G-053HeilgewegJetske Dreyer50 jwinkelierscheHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
G-053HeilgewegJohan Holsderber29 jzeylmakerHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-053HeilgewegGerryt Holsderber25 jkastmakerHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-053HeilgewegWybe Holsderber17 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-053HeilgewegWillem Holsderber15 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
G-053HeilgewegHendrik Veenema25 jzeylmakerHeerenveengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49033 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 4 van 7 jan 1840
vermeld alsadressoortbedraggebruik
G-053Heiligeweg 6koopaktefl. 600huis op de Heiligeweg
 
verkoperJacob Pieters Poelstra
koperJetske Klaases Dreyer
koperDirk Cornelis Zijlstra


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 139 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-053Heiligeweg 6Gerrit Hendriks Holsderber, overleden op 10 juli 184227 jr, zeilmakersknecht, overleden Heiligeweg G 53, ongehuwd, zoon van wijlen Hendrik Holsderber & Jetske Klasen Draayer, winkelierse, broer van Johan, zeilmakersknecht, Ulbe, soldaat Hellevoetsluis en minderjarige Wiebe en Willem Hendriks Holsderber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 262 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-053Heiligeweg 6Gerritje Johans Holsderber, overleden op 26 december 1842overleden Heilige Weg G 53, dochter van Johan Holsderber, zeilmaker en Lijsbeth Abels van der Hout. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-053Heiligeweg 6Antje Hankes, overleden op 2 december 1846(Certificaat van onvermogen), 68 jr (geboren 1788), overleden Tiepelsteeg G 53, weduwe, 2 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 665 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
G-053Heiligeweg 6Jetske Klazes Dreyer, overleden op 5 mei 184759 jr (geboren 26/1/1788), overleden Heiligeweg G 58/53, winkeliersche, wed. Hendrik Holsderber, moeder van Johannes, zeilmakersknecht, Ulbe, schrijnwerkersknecht, Wiebe, idem en Willem Hendriks Holsderber. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Anna Maria Mecima... met Ruurd Hobbes, N.H., dv Johannes M, en Antje Vink; BS ovl 1856; bev.reg. HRL 1851 wijk F-259, wijk G-053, 54, 347, supp wijk H-258; Menno Vink en Willem de Boer als Curatoren over A.M., op lijst van ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
G-053Heiligeweg 6Simon Sietses Beidschat... 1806 HRL, zv Sijtse B, en Jeltje Simens dopen Grote Kerk HRL 1806, BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk G-053, wijk ... (alles)


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1583Heilige weg G-053Johan Holsderberwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1583Gedempte Heiligeweg G-051Wed. en erven Johan Holsderberwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1583Heiligeweg 6 (G-051)Gerrit Spoelstrawoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 6G. Dreijerwinkelier


1943 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Heiligeweg 6 (noordgevel), HarlingenHeiligeweg 6 (noordgevel)1943'Deze datum is van een verbouwing. De 4 cijfers zijn ieder uitgevoerd als muuranker.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Heiligeweg 6A. (Aeger) Bouma
  terug