Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
REITSES, GERBEN Gerben Reythies koper loods met vrije in en uitgang in de steeg Havenplein 1599 228 177r
EVERTS, EEUWKJE Euck Eewerts koper Havenplein 1599 228 177r
, naastligger ten oosten Havenplein 1599 228 177r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 1599 228 177r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 1599 228 177r
AUGUSTINUS, IEPE Eepe Augustinus naastligger ten noorden Havenplein 1599 228 177r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 1599 228 177r
, JANKE Janthien Bartrams verkoper Havenplein 1599 228 177r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck koper provisioneel huis Havenplein ZZ 1601 228 247r
KORNELIS, TJERK Tierck Cornelis bewoner Havenplein ZZ 1601 228 247r
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein ZZ 1601 228 247r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein ZZ 1601 228 247r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein ZZ 1601 228 247r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1601 228 247r
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis , anders Rickeleeck crediteur (triumphant) Havenplein ZZ 1601 228 247r
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein ZZ 1601 228 247r
ALBERTS, JAKOB Jacob Alberts aanhandelaar kamer Havenplein 1602 228 289r
BAUKES, Trijnthien Bouckes aanhandelaar Havenplein 1602 228 289r
, NEELTJE Neel naastligger ten oosten Havenplein 1602 228 289r
, NICOLAAS wijlen Niclaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 1602 228 289r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 1602 228 289r
, de Groninger wagenaar naastligger ten westen Havenplein 1602 228 289r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 1602 228 289r
LOUWS, JAKOB Jacob Lous verwandelaar Havenplein 1602 228 289r
KORNELIS, TRIJNTJE Trijntgien Cornelis verwandelaar Havenplein 1602 228 289r
OEDSES, RINNERT burgerhopman Rinnert Oedtses koper q.q. kamer en ledige plaats Havenplein ZZ 1626 231 104v
, RINSE Rinse Jelltis koper q.q. Havenplein ZZ 1626 231 104v
, koper Havenplein ZZ 1626 231 104v
KORNELIS, ARJEN de lijnbaan van Arian Cornelis naastligger Havenplein ZZ 1626 231 104v
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein ZZ 1626 231 104v
, ROELOF Roeloff pottenbakker naastligger ten zuiden Havenplein ZZ 1626 231 104v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein ZZ 1626 231 104v
KORNELIS, LUDOU de verkoopster Ludu Cornelis naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1626 231 104v
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes naastligger ten noorden Havenplein ZZ 1626 231 104v
KORNELIS, LUDOU Ludu Cornelis verkoper Havenplein ZZ 1626 231 104v
JOEKES, LAMMERT wijlen Lambert Juckes verkoper Havenplein ZZ 1626 231 104v
JELLES, HEERKE Heercke Jelles koper twee plaatsen en twee kamers daarop gelegen, strekkende voor van de straat af westwaarts tot aan de oysdruijpen van de schuur aldaar Havenplein 1626 231 104v
JELLES, SINTJE Sijntie Jelles koper Havenplein 1626 231 104v
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 1626 231 104v
OEPKES, PIETER Pieter Upkes Cromwal naastligger ten zuiden Havenplein 1626 231 104v
ALLERTS, PIETER Pieter Allerts naastligger ten zuiden Havenplein 1626 231 104v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 1626 231 104v
, een ledige plaats naastligger ten noorden Havenplein 1626 231 104v
GERLOFS, GAUKE mr. Goucke Gerliffs chirurgijn verkoper Havenplein 1626 231 104v
ANDRIES, TIEMEN Timan Andries verkoper Havenplein 1626 231 104v
AGES, RIPPERT Rippert Agges verkoper Havenplein 1626 231 104v
OEPKES, PIETER burgemeester Pieter Uupkes Cromwal koper door niaar ledige plaats van ca. 85 x 20 voeten, de derde van vier plaatsen Havenplein 1627 232 8v
, verpachter grond Havenplein 1627 232 8v
HANSES, OBBE Obbe Hansen geniaarde koper Havenplein 1627 232 8v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pieters geniaarde koper Havenplein 1627 232 8v
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 1627 232 8v
, burgemeester Cromwal naastligger ten zuiden Havenplein 1627 232 8v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 1627 232 8v
, HEERKE Heercke zwaardmaker naastligger ten noorden Havenplein 1627 232 8v
KLASES, PIETER Pieter Claesen blokmaker verkoper Havenplein 1627 232 8v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Claeses Fonteyn, c.u. koper grondpacht van 6-00-00 CG Havenplein ZZ 1674 240 159v
FONTEIN, JURJEN KLASES grondpacht uit het huis van Jurrien Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein ZZ 1674 240 159v
FONTEIN, REINER KLASES grondpacht uit het huis van Reyner Claeses Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein ZZ 1674 240 159v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs eigenaar van 1/2 Havenplein ZZ 1674 240 159v
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx eigenaar van 1/2 Havenplein ZZ 1674 240 159v
, verkoper Havenplein ZZ 1674 240 159v
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschut koopman koper provisioneel huis Havenplein 1 Leeuwenburg 1731 247 12va
SIDERIUS, DIRK DOUWES Dirk Douwes Siderius mr. blauwverver koper provisioneel Havenplein 1 1731 247 12va
HEINS, DANIEL Daniel Heins kastelein bewoner Havenplein 1 1731 247 12va
, huurder (p.j.) Havenplein 1 1731 247 12va
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 12va
PERSIJN, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieters Persijn naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 12va
, naastligger ten zuiden Havenplein 1 1731 247 12va
, naastligger ten westen Havenplein 1 1731 247 12va
, naastligger ten noorden Havenplein 1 1731 247 12va
, verkoper Havenplein 1 1731 247 12va
WILDSCHUT, SEERP DIRKS Seerp Dirks Wildschut koper provisioneel huis Havenplein 1 Leeuwenburg 1731 247 13va
WILDSCHUT, GIJSBERT Gijsbertus Wildschut koper provisioneel Havenplein 1 1731 247 13va
HEINS, DANIEL Daniel Heins kastelein bewoner Havenplein 1 1731 247 13va
, huurder (p.j.) Havenplein 1 1731 247 13va
OBBES, GRIETJE Grietje Obbes naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 13va
PERSIJN, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieters Persijn naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 13va
, naastligger ten zuiden Havenplein 1 1731 247 13va
, naastligger ten westen Havenplein 1 1731 247 13va
, naastligger ten noorden Havenplein 1 1731 247 13va
, verkoper Havenplein 1 1731 247 13va
, PIETER Pyter Lensius mr. chirurgijn koper 1/2 huis Havenplein 3 1780 259 279r
KORNELIS, JARICH Jarig Cornelis , e.a. huurder Havenplein 3 1780 259 279r
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 3 1780 259 279r
, naastligger ten zuiden Havenplein 3 1780 259 279r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 3 1780 259 279r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, IJSBRAND JOOSTES IJsbrand Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, RINIA JOOSTES Rinia Joosten Gonggrijp mr. bakker verkoper van 1/2 Havenplein 3 1780 259 279r
GONGGRIJP, JOOST wijlen vroedsman Joost Gonggrijp erflater Havenplein 3 1780 259 279r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Havenplein 3 1780 259 279r
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjaans Tamsma koper huis Havenplein 3 1782 260 256v
KINGMA, TRIJNTJE GERRITS Trijntje Gorryts Kingma koper Havenplein 3 1782 260 256v
KORNELIS, JARICH Jaarig Cornelis huurder Havenplein 3 1782 260 256v
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 3 1782 260 256v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 3 1782 260 256v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 3 1782 260 256v
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 3 1782 260 256v
, P. P. Lensius mr. chirurgijn verkoper Havenplein 3 1782 260 256v
OBBES, HANS Hans Obbes , zwager [staat: swaer] van de verkoper koper door niaar hoekhuis Havenplein 5 1647 235 245v
ARJENS, GRIETJE Griettie Ariens , nicht van de verkoper koper door niaar Havenplein 5 1647 235 245v
FRANSES, WARNER Warner Fransen grootveerschipper geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v
ALBERTS, HENDRIKJE Hendrickien Alberts geniaarde koper Havenplein 5 1647 235 245v
, naastligger ten oosten Havenplein 5 1647 235 245v
, naastligger ten zuiden Havenplein 5 1647 235 245v
ARENDS, IJSBRAND het huis van Isbrant Aernts naastligger ten westen Havenplein 5 1647 235 245v
, naastligger ten noorden Havenplein 5 1647 235 245v
HEMERT, PIETER FREERKS Pyter Freerckx van Heemert verkoper Havenplein 5 1647 235 245v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester koper hoekhuis met grote loods en plaats erachter Havenplein 5 1694 243 82r
DOUWES, BAUKJE Bauckjen Douwes koper Havenplein 5 1694 243 82r
, N. N. huurder (p.j.) Havenplein 5 1694 243 82r
, naastligger ten oosten Havenplein 5 1694 243 82r
, naastligger ten zuiden Havenplein 5 1694 243 82r
IJSBRANDS, PIETER Pyter IJsbrandts naastligger ten westen Havenplein 5 1694 243 82r
, naastligger ten noorden Havenplein 5 1694 243 82r
HEMERT, ARJEN HANSES Arjen Hansen van Hemert verkoper Havenplein 5 1694 243 82r
SLOTEN, JEEN JEENS Jaene Jaenes van Slooten schipper koper hoekhuis en loods Havenplein 5 1752 252 223v
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wiarda koper Havenplein 5 1752 252 223v
, naastligger ten oosten Havenplein 5 1752 252 223v
, naastligger ten zuiden Havenplein 5 1752 252 223v
GONGGRIJP, JOOST Joost Gonggrijp, n.u. naastligger ten westen Havenplein 5 1752 252 223v
, naastligger ten noorden Havenplein 5 1752 252 223v
SIKKES, GRIETJE Grietje Sickes Builart verkoper Havenplein 5 1752 252 223v
SLOTEN, JAN JEENS wijlen Jan Jaenes van Slooten verkoper Havenplein 5 1752 252 223v
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks koper huis Havenplein 8 1619 230 192v
JANS, GEERTJE Geertie Jans koper Havenplein 8 1619 230 192v
, verpachter grond Havenplein 8 1619 230 192v
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 8 1619 230 192v
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1619 230 192v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 8 1619 230 192v
, naastligger ten noorden Havenplein 8 1619 230 192v
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels verkoper Havenplein 8 1619 230 192v
JANS, MARIA Mary Jans verkoper Havenplein 8 1619 230 192v
, N. N. koper huis Havenplein 8 1632 233 75r
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 8 1632 233 75r
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1632 233 75r
, naastligger ten westen Havenplein 8 1632 233 75r
, naastligger ten noorden Havenplein 8 1632 233 75r
, HISKE His Eeldtkes , voor haar vier onmondige kinderen verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
FILIPPUS, GIJSBERT wijlen Gijsbert Philips verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
JANS, IEMKJE Im Jans , voor haar twee minderjarige kinderen verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
GOVERTS, REINER wijlen Reyner Goverts verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
JANS, IEMKJE Im Jans verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
KLASES, AUKE Aucke Claes verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
, N. N. koper huis Havenplein 8 1633 233 83v
WATSES, HAITSE Haytse Watses naastligger ten oosten Havenplein 8 1633 233 83v
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1633 233 83v
, naastligger ten westen Havenplein 8 1633 233 83v
, naastligger ten noorden Havenplein 8 1633 233 83v
, N. N. verkoper Havenplein 8 1633 233 83v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Tekes koper huis Havenplein 8 1663 238 199v
, verpachter grond Havenplein 8 1663 238 199v
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 8 1663 238 199v
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1663 238 199v
, naastligger ten westen Havenplein 8 1663 238 199v
, naastligger ten noorden Havenplein 8 1663 238 199v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoff verkoper Havenplein 8 1663 238 199v
, N. N. koper provisioneel huis ([veiling om te bekomen 315-00-00 CG achterstallige grondpacht]) Havenplein 8 1751 252 240r
, verpachter grond Havenplein 8 1751 252 240r
FASES, PIETER de weduwe van Pieter Faeses , c.s. huurder Havenplein 8 1751 252 240r
WOLDE, J. van der Wolde commies naastligger ten oosten Havenplein 8 1751 252 240r
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1751 252 240r
, naastligger ten westen Havenplein 8 1751 252 240r
, naastligger ten noorden Havenplein 8 1751 252 240r
, crediteur Havenplein 8 1751 252 240r
FASES, PIETER de weduwe van Pieter Faeses verkoper Havenplein 8 1751 252 240r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Havenplein 8 het Lands Welvaren 1782 260 184r
, verpachter grond Havenplein 8 1782 260 184r
, het perceel in de volgende akte naastligger ten oosten Havenplein 8 1782 260 184r
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1782 260 184r
, naastligger ten westen Havenplein 8 1782 260 184r
, naastligger ten noorden Havenplein 8 1782 260 184r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergier verkoper Havenplein 8 1782 260 184r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom herbergier koper door niaar huis Havenplein 8 het Lands Welvaren 1784 261 253r
, verpachter grond Havenplein 8 1784 261 253r
, GOSLING Gosling Piekinga koopman geniaarde koper Havenplein 8 1784 261 253r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom naastligger ten oosten Havenplein 8 1784 261 253r
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1784 261 253r
, naastligger ten westen Havenplein 8 1784 261 253r
, naastligger ten noorden Havenplein 8 1784 261 253r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur verkoper Havenplein 8 1784 261 253r
KAMSMA, SIEBREN Sybrand Kamsma procureur postulant koper huis Havenplein 8 het Lands Welvaren 1791 263 299r
, verpachter grond Havenplein 8 1791 263 299r
HENDRIKS, ELIAS Elias Hendriks , c.u. huurder voorbeneden (p.w.) Havenplein 8 1791 263 299r
, Roodenberg militair huurder voorbeneden (p.w.) Havenplein 8 1791 263 299r
, Woole Wooles , c.u. huurder achterbeneden (p.w.) Havenplein 8 1791 263 299r
ROYEN, HARMEN de weduwe van Harmanus van Rooyen huurder voorboven (p.w.) Havenplein 8 1791 263 299r
BAKKER, CHRISTOFFEL Christoffel Bakker militair huurder achterboven (p.w.) Havenplein 8 1791 263 299r
, herberg de Bontekoe naastligger ten oosten Havenplein 8 de Bontekoe 1791 263 299r
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1791 263 299r
, naastligger ten westen Havenplein 8 1791 263 299r
, naastligger ten noorden Havenplein 8 1791 263 299r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom verkoper Havenplein 8 1791 263 299r
SLOTEN, THOMAS Tomas van Slooten koopman koper huis Havenplein 8 1791 263 321r
STOK, OKKE JURJENS Ocke Jurjens van der Stok koopman koper Havenplein 8 1791 263 321r
, verpachter grond Havenplein 8 1791 263 321r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom naastligger ten oosten Havenplein 8 1791 263 321r
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1791 263 321r
, naastligger ten westen Havenplein 8 1791 263 321r
, naastligger ten noorden Havenplein 8 1791 263 321r
STEFANUS, TEEKE Taeke S. Stephany procureur fiscaal verkoper q.q. Havenplein 8 1791 263 321r
WERF, JOHANNES Johannes O. van der Werff koopman verkoper q.q. Havenplein 8 1791 263 321r
STOK, HARKE Harke J. van der Stok koopman verkoper q.q. Havenplein 8 1791 263 321r
KAMSMA, SIEBREN Sybren F. Camsma procureur postulant verkoper Havenplein 8 1791 263 321r
ARJENS, HENDRIK Hendrik Arjens koper tuin en grond Havenplein 8 het Lands Welvaren 1794 264 176v
, verpachter grond Havenplein 8 1794 264 176v
FOEKES, SJOERD Sjoerd Foekes huurder (p.j.) Havenplein 8 1794 264 176v
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekker naastligger ten oosten Havenplein 8 1794 264 176v
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1794 264 176v
, naastligger ten zuiden Havenplein 8 1794 264 176v
, naastligger ten noorden Havenplein 8 1794 264 176v
SLOTEN, THOMAS Thomas van Slooten koopman verkoper Havenplein 8 1794 264 176v
JURJENS, OKKE Okke Jurjens koopman verkoper Havenplein 8 1794 264 176v
HAITSES, HAITSE Haytse Haytses aanhandelaar huis, stede en de gerechtigheid van de steeg en gang naar de vijver Havenplein 10 1621 230 265v
, DOETJE Doed Fecks aanhandelaar Havenplein 10 1621 230 265v
, N. N. verpachter grond Havenplein 10 1621 230 265v
, naastligger ten oosten Havenplein 10 1621 230 265v
MINNES, KLAAS de zoon van Claes Minnes blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1621 230 265v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 10 1621 230 265v
SIKKES, GEERTJE Geertien Sickes naastligger ten westen Havenplein 10 1621 230 265v
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1621 230 265v
MICHIELS, DOEDE Doede Michiels molenaar verwandelaar Havenplein 10 1621 230 265v
IDSES, FONGER Fonger Idtsen koper huis Havenplein 10 1636 234 11v
BAARDA, IETJE Itie Rense Baarda koper Havenplein 10 1636 234 11v
, verpachter grond Havenplein 10 1636 234 11v
KLASES, HAANTJE Haentie Claessen blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1636 234 11v
VRIES, HANS HARMENS burgemeester Hans Harmens de Vries naastligger ten westen Havenplein 10 1636 234 11v
HAITSES, HAITSE Haitse Haitses houtkoper verkoper Havenplein 10 1636 234 11v
VISSER, KLAAS FRANSES Claas Fransen Visscher koopman koper huis en plaats of achteruit Havenplein 10 1664 238 203r
HOITEMA, HECTOR Hector van Hoitema mr. chirurgijn koper Havenplein 10 1664 238 203r
, verpachter grond Havenplein 10 1664 238 203r
MINNES, KLAAS Claas Minnes blokmaker naastligger ten oosten Havenplein 10 1664 238 203r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 10 1664 238 203r
VRIES, HANS de erfgenamen van wijlen de heer burgemeester Hans de Vries naastligger ten westen Havenplein 10 1664 238 203r
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1664 238 203r
IDSES, FONGER Fonger Idtses Ruiertsma verkoper Havenplein 10 1664 238 203r
GERBENS, SIERK Syerck Gerbens mr. metselaar koper huis en plaats Havenplein 10 1687 242 196v
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar koper Havenplein 10 1687 242 196v
, verpachter grond Havenplein 10 1687 242 196v
KLASES, TEUNIS Teunis Clasen galjootschipper naastligger ten oosten Havenplein 10 1687 242 196v
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1687 242 196v
PIETERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Pytters bakker naastligger ten westen Havenplein 10 1687 242 196v
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1687 242 196v
HOITEMA, TJEERD Tjeerdt Hoytema, meerderjarige zoon verkoper Havenplein 10 1687 242 196v
HETTINGA, AALTJE Aeltie van Hettinga verkoper van 1/2 Havenplein 10 1687 242 196v
HOITEMA, HECTOR wijlen Hector van Hoytema verkoper van 1/2 Havenplein 10 1687 242 196v
HOITEMA, TJEERD Tjeerdt Hoytema, meerderjarige zoon verkoper Havenplein 10 1687 242 196v
FOPPES, HIELKJE Hylkjen Foppes verkoper van 1/2 Havenplein 10 1687 242 196v
FRANSES, KLAAS wijlen Claes Fransen verkoper van 1/2 Havenplein 10 1687 242 196v
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerker koper huis en plaats met vrij achterom tot aan de weeshuisvijver Havenplein 10 1691 242 357r
HANSES, JANKE Janneke Hanses koper Havenplein 10 1691 242 357r
, verpachter grond Havenplein 10 1691 242 357r
WILLEMS, WILLEM Willem Willems bontwerker huurder voor 6 jaren (p.j.) Havenplein 10 1691 242 357r
HANSES, JANKE Janneke Hanses huurder voor 6 jaren Havenplein 10 1691 242 357r
KLASES, TEUNIS Theunis Claessen naastligger ten oosten Havenplein 10 1691 242 357r
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1691 242 357r
JAKOBS, PIETER Pytter Jacobs wijdschipper naastligger ten westen Havenplein 10 1691 242 357r
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1691 242 357r
BRUINS, PIETER Pytter Bruyns mr. metselaar verkoper Havenplein 10 1691 242 357r
WOUDE, HENDRIK Hendrick van der Woude koper door niaar huis Havenplein 10 1734 248 303r
, verpachter grond Havenplein 10 1734 248 303r
MELIS, GRIETJE Grietie Melis geniaarde koper Havenplein 10 1734 248 303r
JAKOBS, JELLE wijlen Jelle Jacobs geniaarde koper Havenplein 10 1734 248 303r
WOLDE, HEIN Hein van der Wolde schipper naastligger ten oosten Havenplein 10 1734 248 303r
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1734 248 303r
, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter bakker naastligger ten westen Havenplein 10 1734 248 303r
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1734 248 303r
PIETERS, HAIE de weduwe van Haye Pieters blauwverver verkoper q.q. Havenplein 10 1734 248 303r
HENDRIKS, SIBBELE Sible Hendrix schooldienaar en dorpsrechter verkoper q.q. Havenplein 10 1734 248 303r
KLASES, KLAAS de hypothecaire crediteuren van Claas Claassen bontwever verkoper Havenplein 10 1734 248 303r
WILLEMS, MARIA Marike Willems verkoper Havenplein 10 1734 248 303r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes kastelein koper door niaar huis Havenplein 10 1780 259 253r
WILDE, HARMEN Harmen de Wilde trekveerschipper op Franeker geniaarde koper Havenplein 10 1780 259 253r
MENALDA, POPPE Poppe Menalda mr. bakker geniaarde koper Havenplein 10 1780 259 253r
BEIMA, JULIUS de weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima secretaris Admiraliteit naastligger ten oosten Havenplein 10 1780 259 253r
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1780 259 253r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes naastligger ten westen Havenplein 10 1780 259 253r
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1780 259 253r
WOUDE, HENDRIK Henricus van der Woude koopman verkoper Havenplein 10 1780 259 253r
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Havenplein 10 1782 260 184r
BEIMA, de heer Beyma naastligger ten oosten Havenplein 10 1782 260 184r
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1782 260 184r
, het huis het Lands Welvaren naastligger ten westen Havenplein 10 het Lands Welvaren 1782 260 184r
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1782 260 184r
SIEBES, HIELKE Hylke Sybes herbergier verkoper Havenplein 10 1782 260 184r
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom koper huis Havenplein 10 1782 260 237v
PIETERS, GEESKE Geeske Pieters koper Havenplein 10 1782 260 237v
, N. N. , [staat: diverse huisgezinnen] huurders (p.j.) Havenplein 10 1782 260 237v
BEIMA, Beima naastligger ten oosten Havenplein 10 1782 260 237v
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1782 260 237v
, het perceel in de vorige akte [incorrect overgenomen uit de vorige verkoopakte van dit perceel] naastligger ten westen Havenplein 10 1782 260 237v
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1782 260 237v
VRIES, SIEBREN FOPPES Sybren Foppes de Vries distillateur verkoper Havenplein 10 1782 260 237v
BEKKER, JURJEN Jurjen Becker bontwever koper huis Havenplein 10 de Bontekoe 1790 263 262v
, GRIETJE Grietje Dobbert koper Havenplein 10 1790 263 262v
BEIMA, J. J. M. Beima naastligger ten oosten Havenplein 10 1790 263 262v
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1790 263 262v
KAMSMA, S. S. Camsma naastligger ten westen Havenplein 10 1790 263 262v
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1790 263 262v
LINDEBOOM, JAN Jan Lindeboom mr. bontwever verkoper Havenplein 10 1790 263 262v
DANE, HENDRIK Hendrik Dane koper huis Havenplein 10 1803 266 273v
, Calander naastligger ten oosten Havenplein 10 1803 266 273v
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1803 266 273v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 10 1803 266 273v
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1803 266 273v
BEKKER, JURJEN Jurjen Bekker mr. bontwever verkoper Havenplein 10 1803 266 273v
, koper huis en herberg Havenplein 10 de Groene Jager 1808 268 91r
STROBAND, HENDRIK Henricus Stroband naastligger ten oosten Havenplein 10 1808 268 91r
, naastligger ten zuiden Havenplein 10 1808 268 91r
TAMSMA, HENDRIK ARJENS Hendrik Arjens Tamsma naastligger ten westen Havenplein 10 1808 268 91r
, naastligger ten noorden Havenplein 10 1808 268 91r
DANE, HENDRIK Hendrik Dane verkoper Havenplein 10 1808 268 91r
, JAN Jan Frederik Spelkers, c.u. koper huis en herberg Havenplein 10 1810 269 53r
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 10 1810 269 53r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 10 1810 269 53r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 10 1810 269 53r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 10 1810 269 53r
, verkoper Havenplein 10 1810 269 53r
, LIJSBET Lijsbeth koper twee kamers Havenplein 14 1598 228 116r
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx koper Havenplein 14 1598 228 116r
, verpachter grond ([voor 1/1]) Havenplein 14 1598 228 116r
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis naastligger ten oosten Havenplein 14 1598 228 116r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 14 1598 228 116r
, naastligger ten westen Havenplein 14 1598 228 116r
OKKES, JAKOB Jacob Ockes naastligger ten westen Havenplein 14 1598 228 116r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 14 1598 228 116r
KLASES, REINER Reyner Claesen verkoper Havenplein 14 1598 228 116r
, JANKE Jantien Bartrams verkoper Havenplein 14 1598 228 116r
KLASES, HAANTJE Haencke Claes koper kamer of huis, loods en ledige plaats en de halve steeg ten westen Havenplein 14 1613 229 132r
JANS, GEERTJE Geertke Jans koper Havenplein 14 1613 229 132r
, verpachter grond Havenplein 14 1613 229 132r
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 14 1613 229 132r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 14 1613 229 132r
, naastligger ten westen Havenplein 14 1613 229 132r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 14 1613 229 132r
RIENKS, WIETSE mr. Wytze Riencx verkoper Havenplein 14 1613 229 132r
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u. mr. blokmaker koper huis, loods plaats en steeg ten westen Havenplein 14 1659 237 211v
, verpachter grond Havenplein 14 1659 237 211v
MINNES, KLAAS Claes Minnes , c.u. naastligger ten oosten Havenplein 14 1659 237 211v
, naastligger ten zuiden Havenplein 14 1659 237 211v
, naastligger ten westen Havenplein 14 1659 237 211v
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1659 237 211v
KLASES, REIER Reyer Clases , c.u. blokmaker en schipper op Franeker verkoper Havenplein 14 1659 237 211v
WOUDE, HENDRIK KOOPS Hendrik Coops van der Woude kapitein transportjacht Admiraliteit in Friesland koper huis Havenplein 14 1726 246 275v
, JANKE Jannetie koper Havenplein 14 1726 246 275v
, verpachter grond Havenplein 14 1726 246 275v
JETSES, WOUTER Wouter Jetsis schipper naastligger ten oosten Havenplein 14 1726 246 275v
, naastligger ten zuiden Havenplein 14 1726 246 275v
WILLEMS, WILLEM de weduwe van Willem Willems naastligger ten westen Havenplein 14 1726 246 275v
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1726 246 275v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block bontwever en koopman verkoper Havenplein 14 1726 246 275v
, JULIUS weledelgestrenge heer Julius Matthijs van Beima thoe Kingma secretaris Admiraliteit koper dwarshuis Havenplein 14 1780 259 266r
WILDE, HARMEN [de geniaarde] Harmen de Wilde naastligger ten westen Havenplein 14 1780 259 266r
MENALDA, POPPE [de geniaarde] Poppe Menalda naastligger ten westen Havenplein 14 1780 259 266r
, Steinvort bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten oosten Havenplein 14 1780 259 266r
, naastligger ten zuiden Havenplein 14 1780 259 266r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 14 1780 259 266r
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1780 259 266r
WOUDE, HENDRIK Henricus van der Woude koopman verkoper Havenplein 14 1780 259 266r
, FREERK Fredrik Calander hoedenkoopman koper huis Havenplein 14 1798 265 103r
ANDRIES, ANTJE Anna Andries koper Havenplein 14 1798 265 103r
EMMEN, Emmen commies huurder (p.j.) Havenplein 14 1798 265 103r
JONG, EELKE Eeltje de Jong naastligger ten oosten Havenplein 14 1798 265 103r
, naastligger ten zuiden Havenplein 14 1798 265 103r
, het huis de Hopzak naastligger ten westen Havenplein 14 de Hopzak 1798 265 103r
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1798 265 103r
BEIMA, JULIUS oud secretaris Julius Mathijs van Beyma thoe Kingma verkoper Havenplein 14 1798 265 103r
STROBAND, HENDRIK Henricus Stroband, ongehuwde jongman koper huis Havenplein 14 1806 267 219v
STROBAND, P. P. Stroband, c.u. huurder Havenplein 14 1806 267 219v
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes naastligger ten oosten Havenplein 14 1806 267 219v
, naastligger ten zuiden Havenplein 14 1806 267 219v
, het huis de Hopzak naastligger ten westen Havenplein 14 de Hopzak 1806 267 219v
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1806 267 219v
, FREERK Fredrik Calander koopman verkoper Havenplein 14 1806 267 219v
JANS, BEREND Beerend Jans Nuister koper huis en tuintje Havenplein 14 1808 268 134v
STROBAND, J. Stroband huurder Havenplein 14 1808 268 134v
, WILLEM Willem Flacq kapitein naastligger ten oosten Havenplein 14 1808 268 134v
, naastligger ten zuiden Havenplein 14 1808 268 134v
, naastligger ten westen Havenplein 14 1808 268 134v
, naastligger ten noorden Havenplein 14 1808 268 134v
STROBAND, H. H. Stroband commies van toezicht verkoper Havenplein 14 1808 268 134v
, N. N. koper provisioneel huis met ledige plaats ([veiling om te bekomen 1080-00-00 CG principaal, en kosten]) Havenplein 16 1600 228 234v
, verpachter grond Havenplein 16 1600 228 234v
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten Havenplein 16 1600 228 234v
, NICOLAAS wijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 16 1600 228 234v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 16 1600 228 234v
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Havenplein 16 1600 228 234v
, NICOLAAS wijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 16 1600 228 234v
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 16 1600 228 234v
KORNELIS, REINER Reyner Cornelis Rijkeleelck crediteur (triumphant) Havenplein 16 1600 228 234v
STOFFELS, JAN Jan Stoffels verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 16 1600 228 234v
KORNELIS, KAREL Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 16 1600 228 234v
JANS, GRIETJE Grietien Jans verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 16 1600 228 234v
SIETSES, JAN Jan Sytzes koper huis Havenplein 16 1602 228 306v
JANS, HERE Heere Jans bovenmeester naastligger ten oosten Havenplein 16 1602 228 306v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 16 1602 228 306v
, MARIA Mary naastligger ten westen ([staat: Marij Jan Vlies weduwe]) Havenplein 16 1602 228 306v
, JAN wijlen Jan Vlies naastligger ten westen Havenplein 16 1602 228 306v
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 16 1602 228 306v
HARMENS, GERRIT Gerrit Harmens advocaat Hof van friesland verkoper Havenplein 16 1602 228 306v
, N. N. koper provisioneel huis met ledige plaats daarachter ([veiling om te bekomen 200-00-00 CG principaal en 25-02-00 CG kosten]) Havenplein 16 1602 228 322r
, verpachter grond Havenplein 16 1602 228 322r
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten Havenplein 16 1602 228 322r
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 16 1602 228 322r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 16 1602 228 322r
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Havenplein 16 1602 228 322r
, NICOLAAS Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 16 1602 228 322r
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1602 228 322r
OENSES, GERRIT Gerryt Oenckes crediteur (triumphant) Havenplein 16 1602 228 322r
, GRIETJE Griedt verkoper (gesuccumbeerde) ([staat: Griedt Caerle Cornelis weduwe]) Havenplein 16 1602 228 322r
KORNELIS, KAREL wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 16 1602 228 322r
PIETERS, PIER Pyer Pieters Sarser koper huis Havenplein 16 1603 228 350r
DANIELS, EVA Eva Daniels koper Havenplein 16 1603 228 350r
, verpachter grond Havenplein 16 1603 228 350r
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten ([staat: Lijsbeth Nicolaes Ericx weduwe]) Havenplein 16 1603 228 350r
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 16 1603 228 350r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 16 1603 228 350r
FRANSES, RIENK Rienck Fransen naastligger ten westen Havenplein 16 1603 228 350r
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1603 228 350r
ALBERTS, JAN Jan Alberts goudsmid verkoper Havenplein 16 1603 228 350r
AUKES, TRIJNTJE Trijnke Auckes verkoper Havenplein 16 1603 228 350r
JONGES, TRIJNTJE Trijn Jonges koper huis Havenplein 16 1604 228 389v
GERRITS, SIEMEN Symen Gerryts koper Havenplein 16 1604 228 389v
JANS, HERE burgemeester Heere Jans naastligger ten oosten Havenplein 16 1604 228 389v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 16 1604 228 389v
, MARIA Mary naastligger ten westen Havenplein 16 1604 228 389v
, JAN wijlen Jan Vlys naastligger ten westen Havenplein 16 1604 228 389v
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 16 1604 228 389v
, GERARDUS dr. Gerardus Hermanus advocaat Hof van Friesland eerdere eigenaar Havenplein 16 1604 228 389v
SIETSES, JAN Jan Sytses verkoper Havenplein 16 1604 228 389v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijn Hendrix verkoper Havenplein 16 1604 228 389v
PIETERS, JELLE Jelle Pieters koper dwarshuis Havenplein 16 1633 233 119r
MEINTES, BERBER Barber Meyntes koper Havenplein 16 1633 233 119r
, verpachter grond ([staat: Lb]) Havenplein 16 1633 233 119r
, twee daalders in specie toehaak Havenplein 16 1633 233 119r
PAS, Bois Pas huurder Havenplein 16 1633 233 119r
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 16 1633 233 119r
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1633 233 119r
KLASES, HAANTJE Haentie Classes naastligger ten westen Havenplein 16 1633 233 119r
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1633 233 119r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Havenplein 16 1633 233 119r
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper dwarshuis Havenplein 16 1642 235 34r
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters koper Havenplein 16 1642 235 34r
, verpachter grond Havenplein 16 1642 235 34r
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 16 1642 235 34r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 16 1642 235 34r
KLASES, HAANTJE Haentie Classen naastligger ten westen Havenplein 16 1642 235 34r
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1642 235 34r
PIETERS, JELLE Jelle Pyters , c.u. verkoper Havenplein 16 1642 235 34r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs mr. lijnslager koper huis Havenplein 16 1703 244 205v
KEIMPES, AUKJE Auckjen Keimpes koper Havenplein 16 1703 244 205v
, verpachter grond Havenplein 16 1703 244 205v
, een rijksdaalder ter verering toehaak Havenplein 16 1703 244 205v
GRAUDA, DIRK Dirk Grauda, c.u. huurder Havenplein 16 1703 244 205v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 16 1703 244 205v
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1703 244 205v
ARJENS, AAFKE Aefke Arjens naastligger ten westen Havenplein 16 1703 244 205v
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1703 244 205v
KORNELIS, SIEMEN Symon Cornelis mr. blokmaker verkoper van 1/3 Havenplein 16 1703 244 205v
KORNELIS, JANKE Jancke Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 16 1703 244 205v
ALLERTS, KLAAS Claes Allerts mr. bakker verkoper van 1/3 Havenplein 16 1703 244 205v
KORNELIS, KLAAS Claes Cornelis verkoper van 1/3 Havenplein 16 1703 244 205v
JETSES, WOUTER Wouter Jetzes koper huis Havenplein 16 1722 246 131v
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis koper Havenplein 16 1722 246 131v
, verpachter grond Havenplein 16 1722 246 131v
SALOMONS, SIKKE weduwe v Sicke Salomons naastligger ten oosten Havenplein 16 1722 246 131v
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1722 246 131v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis naastligger ten westen Havenplein 16 1722 246 131v
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1722 246 131v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , c.u. mr. lijnslager verkoper Havenplein 16 1722 246 131v
ZANDSTRA, SIETSKE DIRKS Sytske Dirks Sanstra koper door niaar huis Havenplein 16 1741 250 144v
JOUKES, ALBERT Albert Jouckes , thans uitlandig schipper koper door niaar Havenplein 16 1741 250 144v
HENDRIKS, JAN Jan Hendriks geniaarde koper Havenplein 16 1741 250 144v
HORNSTRA, JANKE SIERKS Janneke Sierks Hornstra geniaarde koper Havenplein 16 1741 250 144v
TALMA, SJOERD het pakhuis van Sioerd Talma, c.s. naastligger ten oosten Havenplein 16 1741 250 144v
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1741 250 144v
WOLDE, HEIN Hein van der Wolde schipper naastligger ten westen Havenplein 16 1741 250 144v
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1741 250 144v
JETSES, WOUTER Wouter Jetses winkelier verkoper Havenplein 16 1741 250 144v
KORNELIS, JANKE Janke Cornelis winkelier verkoper Havenplein 16 1741 250 144v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper huis Havenplein 16 1765 256 98v
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts koper Havenplein 16 1765 256 98v
, DIRK Dirk Nannings beurtschipper huurder (p.j.) Havenplein 16 1765 256 98v
BLOK, TEUNIS pakhuis van Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Havenplein 16 1765 256 98v
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1765 256 98v
WOUDE, de weduwe van de Commies van der Woude naastligger ten westen Havenplein 16 1765 256 98v
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1765 256 98v
ZANDSTRA, DIRK ALBERTS Dirk Alberts Sanstra schipper verkoper Havenplein 16 1765 256 98v
, PIETER Pieter Steinfordt bode Admiraliteit in Friesland koper huis en tuintje Havenplein 16 1774 258 183r
ZIJLSTRA, AALTJE Aaltje Zijlstra koper Havenplein 16 1774 258 183r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 16 1774 258 183r
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1774 258 183r
WOLDE, de weduwe van van der Wolde naastligger ten westen Havenplein 16 1774 258 183r
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1774 258 183r
GERRITS, ANTJE Antje Gerryts verkoper Havenplein 16 1774 258 183r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas verkoper Havenplein 16 1774 258 183r
, HARMEN Harmen G. Staads koopman koper huis en tuintje Havenplein 16 1801 266 16r
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postma koper Havenplein 16 1801 266 16r
POST, PIETER Pieter Post huurder (p.j.) Havenplein 16 1801 266 16r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 16 1801 266 16r
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1801 266 16r
, Clander kapitein naastligger ten westen Havenplein 16 1801 266 16r
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1801 266 16r
JONG, ELTE Eltje P. de Jong zeilmaker verkoper Havenplein 16 1801 266 16r
, ANTJE Anna P. Steinfurt verkoper Havenplein 16 1801 266 16r
STEINFOORTE, JOHANNA Johanna Henrica Steinfort verkoper Havenplein 16 1801 266 16r
DEPPE, EVERT Everhardus Deppe verkoper Havenplein 16 1801 266 16r
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes schuitschipper koper huis Havenplein 16 1804 267 41r
DIRKS, IEBELTJE Ybeltje Dirks koper Havenplein 16 1804 267 41r
ROSSUM, de weduwe van van Rossum huurder Havenplein 16 1804 267 41r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra naastligger ten oosten Havenplein 16 1804 267 41r
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1804 267 41r
, FREERK Fredrik Calander naastligger ten westen Havenplein 16 1804 267 41r
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1804 267 41r
FABER, LUITJEN PIETERS Luitje Pieters Faber verkoper q.q. Havenplein 16 1804 267 41r
STAATS, HARMEN Harmen G. Staats verkoper Havenplein 16 1804 267 41r
KORNELIS, DIRKJE Dirk Cornelis oud schipper koper door niaar huis Havenplein 16 1806 267 288v
, JAKOBJE Jacoba Jacobina Werndly geniaarde koper Havenplein 16 1806 267 288v
ROSSUM, J. wijlen J. van Rossum geniaarde koper Havenplein 16 1806 267 288v
STROBAND, Stroband naastligger ten oosten Havenplein 16 1806 267 288v
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1806 267 288v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 16 1806 267 288v
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1806 267 288v
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes schuitschipper verkoper Havenplein 16 1806 267 288v
DIRKS, IEBELTJE Yebeltje Dirks verkoper Havenplein 16 1806 267 288v
, WILLEM William Flacq kapitein koper huis Havenplein 16 1807 267 313r
JOHANNES, GIJSBERT Gijsbert Johannes huurder Havenplein 16 1807 267 313r
STROBAND, Stroband naastligger ten oosten Havenplein 16 1807 267 313r
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1807 267 313r
STROBAND, Stroband naastligger ten westen Havenplein 16 1807 267 313r
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1807 267 313r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis opziener van de Ballast Kay verkoper Havenplein 16 1807 267 313r
OEVER, ARJEN Ary van den Oever grootschipper koper huis, tuin, bleekveld Havenplein 16 1809 268 294v
, J. J. Dominicus huurder Havenplein 16 1809 268 294v
ROSSUM, de weduwe van van Rossum naastligger ten oosten Havenplein 16 1809 268 294v
, naastligger ten zuiden Havenplein 16 1809 268 294v
NUIS, Nuis naastligger ten westen Havenplein 16 1809 268 294v
, naastligger ten noorden Havenplein 16 1809 268 294v
WIJMA, SJOERD Sjoerd S. Wijma advocaat verkoper q.q. Havenplein 16 1809 268 294v
, de weduwe van Flack kapitein verkoper Havenplein 16 1809 268 294v
SEERPS, SIEBREN Sybrandt Seerps koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanght Havenplein 18oost de Vergulde Hulk 1605 228 490r
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes koper Havenplein 18oost 1605 228 490r
, verpachter grond Havenplein 18oost 1605 228 490r
JANS, AART Aert Jansen bewoner Havenplein 18oost 1605 228 490r
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters bewoner Havenplein 18oost 1605 228 490r
, naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1605 228 490r
ARJENS, ARJEN de keuken van Ariaen Ariaens , c.s. naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1605 228 490r
, ANTJE het verkochte huis van Anna naastligger ten zuiden ([staat: Anna Jelle Syckes]) Havenplein 18oost 1605 228 490r
SIKKES, JELLE Jelle Syckes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1605 228 490r
JANS, HERE burgemeester Heere Jansen naastligger ten westen Havenplein 18oost 1605 228 490r
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1605 228 490r
BONNES, JETSE Jetse Boens verkoper van 1/4 Havenplein 18oost 1605 228 490r
TJEBBES, SJOERD Syuerdt Tiebbes , nomine matris verkoper van 1/4 Havenplein 18oost 1605 228 490r
WIERDS, ANDRIES Andries Wyerdts , q.q. verkoper van 1/2 Havenplein 18oost 1605 228 490r
JANS, AART Aert Jansen verkoper van 1/4 Havenplein 18oost 1605 228 490r
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters verkoper van 1/4 Havenplein 18oost 1605 228 490r
JANS, AART Aert Jansen koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanght Havenplein 18oost de Vergulde Hulk 1605 228 490r
PIETERS, SIETSKE Sydts Pieters koper Havenplein 18oost 1605 228 490r
, naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1605 228 490r
ARJENS, ARJEN de keuken van Ariaen Ariaens , c.s. naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1605 228 490r
, ANTJE het verkochte huis van Anna naastligger ten zuiden ([staat: Anna Jelle Syckes]) Havenplein 18oost 1605 228 490r
SIKKES, JELLE Jelle Syckes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1605 228 490r
JANS, HERE burgemeester Heere Jansen naastligger ten westen Havenplein 18oost 1605 228 490r
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1605 228 490r
SEERPS, SIEBREN de nalatenschap van wijlen Sybrandt Seerps verkoper Havenplein 18oost 1605 228 490r
IEDES, AATJE wijlen Attke Ydes verkoper Havenplein 18oost 1605 228 490r
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts koper oostelijke van twee kamers Havenplein 18oost 1622 230 320v
, HISKE His Bentus koper Havenplein 18oost 1622 230 320v
, verpachter grond Havenplein 18oost 1622 230 320v
, naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1622 230 320v
SCHELTES, TJEBBE Tyebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1622 230 320v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1622 230 320v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 18oost 1622 230 320v
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1622 230 320v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 18oost 1622 230 320v
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Nicolaes verkoper Havenplein 18oost 1622 230 320v
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis koper westelijke van twee kamers Havenplein 18west 1623 230 349r
WILLEMS, MARTJEN Martyen Willems koper Havenplein 18west 1623 230 349r
, verpachter grond Havenplein 18west 1623 230 349r
, naastligger ten oosten Havenplein 18west 1623 230 349r
SCHELTES, TJEBBE de weduwe van wijlen Tiebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18west 1623 230 349r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18west 1623 230 349r
, PIER Pier sarchier naastligger ten westen Havenplein 18west 1623 230 349r
, naastligger ten noorden Havenplein 18west 1623 230 349r
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 18west 1623 230 349r
NICOLAAS, NEELTJE Neeltie Niclaes verkoper Havenplein 18west 1623 230 349r
SIEBRENS, MAAIKE Maicke Sybrens koper kamer Havenplein 18oost 1635 233 173v
KORNELIS, WIEGER wijlen Wyger Cornelis koper Havenplein 18oost 1635 233 173v
, verpachter grond Havenplein 18oost 1635 233 173v
, naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1635 233 173v
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1635 233 173v
JANS, JAN Jan Jansen Deecken naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1635 233 173v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 18oost 1635 233 173v
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1635 233 173v
MINNES, GERRIT Gerryt Minnes , tevens lasthebber voor zijn 2 zonen verkoper Havenplein 18oost 1635 233 173v
, N. N. koper provisioneel dwarskamer en een kamer ten zuiden daarvan Havenplein 18oost 1675 240 24ra
, verpachter grond Havenplein 18oost 1675 240 24ra
, naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1675 240 24ra
HILLES, SIETSE het huis van wijlen Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1675 240 24ra
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1675 240 24ra
REINERS, JANKE de kamer van Jancke Reiners naastligger ten westen Havenplein 18oost 1675 240 24ra
HINNES, HENDRIK als bewoner Hendrick Hinnes , c.s. wijdschipper naastligger ten westen Havenplein 18oost 1675 240 24ra
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1675 240 24ra
SIEBRENS, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Mayke Sybrens verkoper Havenplein 18oost 1675 240 24ra
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reyner Gijsberts Fonteyn koper huis Havenplein 18oost 1680 241 68v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claessen Fonteyn koper q.q. Havenplein 18oost 1680 241 68v
FONTEIN, MARIA GIJSBERTS Maria Gijsberts Fonteyn, jongedochter veniam aetatis koper Havenplein 18oost 1680 241 68v
JEDEMA, JANKE REINERS wijlen Jancke Reiners Jeddema erflater Havenplein 18oost 1680 241 68v
, verpachter grond Havenplein 18oost 1680 241 68v
DOUWES, SJOUKE Sjoucke Douwes wijdschipper geniaarde koper Havenplein 18oost 1680 241 68v
HINNES, HENDRIK Hendrick Hinnes bewoner Havenplein 18oost 1680 241 68v
HILLES, SIETSE wijlen Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1680 241 68v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1680 241 68v
JEDEMA, JANKE REINERS de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddema naastligger ten westen Havenplein 18oost 1680 241 68v
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1680 241 68v
SIPKES, TRIJNTJE Trijntie Sipkes verkoper Havenplein 18oost 1680 241 68v
LOLKES, REIN wijlen vroedsman Reyn Lolckes verkoper Havenplein 18oost 1680 241 68v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn koper 1/2 huis Havenplein 18west 1684 242 56r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam koper Havenplein 18west 1684 242 56r
, verpachter grond ([6-00-00 CG voor 1/1]) Havenplein 18west 1684 242 56r
, een valueerde rijksdaalder voor het jongste kind van de verkoperse toehaak Havenplein 18west 1684 242 56r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Claesen Fonteyn eigenaar van 1/2 Havenplein 18west 1684 242 56r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pytters de Adam eigenaar van 1/2 Havenplein 18west 1684 242 56r
FONTEIN, JURJEN KLASES het dwarshuis van de kopers Jurjen Claesen Fonteyn, c.u. naastligger ten oosten Havenplein 18west 1684 242 56r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18west 1684 242 56r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 18west 1684 242 56r
, naastligger ten noorden Havenplein 18west 1684 242 56r
DIRKS, MEINTJE Meyn Dirx verkoper Havenplein 18west 1684 242 56r
VLIET, ANNE JAKOBS wijlen Anne Jacobs Vliet wijdschipper verkoper Havenplein 18west 1684 242 56r
IEPES, ANSKE vroedsman Ansche Ypes Zeestra verkoper Havenplein 18west 1684 242 56r
HEMERT, JAN GERRITS Jan Gerrits Hemert havencherger koper huis met vrij gebruik vd steeg Havenplein 18oost 1702 244 155v
, verpachter grond Havenplein 18oost 1702 244 155v
, naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1702 244 155v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurrien Clasen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1702 244 155v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1702 244 155v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester naastligger ten westen Havenplein 18oost 1702 244 155v
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1702 244 155v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18oost 1702 244 155v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester koper huis met plaatske Havenplein 18west 1702 244 156v
DOUWES, BAUKJE Baukjen Douwes koper Havenplein 18west 1702 244 156v
, verpachter grond Havenplein 18west 1702 244 156v
HEMERT, JAN Jan Hemert naastligger ten oosten Havenplein 18west 1702 244 156v
KLASES, MINNE Minne Clasen , c.s. naastligger ten zuiden Havenplein 18west 1702 244 156v
KLASES, KORNELIS de weduwe van Cornelis Clasens naastligger ten westen Havenplein 18west 1702 244 156v
, naastligger ten noorden Havenplein 18west 1702 244 156v
FONTEIN, REINER GIJSBERTS Reiner Gijsberts Fontein verkoper Havenplein 18west 1702 244 156v
GOSSES, PIETER Pieter Gosses , c.u. schuitschipper koper huis Havenplein 18oost 1716 245 271v
, verpachter grond Havenplein 18oost 1716 245 271v
, naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1716 245 271v
FONTEIN, REINER KLASES Reiner Claessen Fontein naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1716 245 271v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1716 245 271v
SALOMONS, SIKKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Havenplein 18oost 1716 245 271v
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1716 245 271v
HEMERT, JAN GERRITS de weduwe en kinderen van Jan Gerrits van Hemert verkoper Havenplein 18oost 1716 245 271v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma wijnhandelaar en koopman aanhandelaar pakhuis onder een dak met de oostelijke naastligger Havenplein 18west 1735 249 46v
WIJNSMA, GEERTJE KLASES Geertie Clases Wijnsma aanhandelaar Havenplein 18west 1735 249 46v
, verpachter grond Havenplein 18west 1735 249 46v
, een woning onder een dak met het verkochte naastligger ten oosten Havenplein 18west 1735 249 46v
, naastligger ten zuiden Havenplein 18west 1735 249 46v
JETSES, WOUTER Wouter Jetses schipper naastligger ten westen Havenplein 18west 1735 249 46v
, naastligger ten noorden Havenplein 18west 1735 249 46v
DOUWES, BAUKJE Baukien Douwes verwandelaar Havenplein 18west 1735 249 46v
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beem commies convooien en licenten koper huis Havenplein 18oost 1742 250 263v
, verpachter grond Havenplein 18oost 1742 250 263v
, naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1742 250 263v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1742 250 263v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma naastligger ten westen Havenplein 18oost 1742 250 263v
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1742 250 263v
PIETERS, JANKE Janke Pyters verkoper Havenplein 18oost 1742 250 263v
GOSSES, PIETER wijlen Pyter Gosses verkoper Havenplein 18oost 1742 250 263v
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer koper huis Havenplein 18oost 1745 251 79v
SCHAAF, SIETSKE Sytske Schaaf koper Havenplein 18oost 1745 251 79v
, verpachter grond Havenplein 18oost 1745 251 79v
, naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1745 251 79v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1745 251 79v
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma koopman naastligger ten westen Havenplein 18oost 1745 251 79v
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1745 251 79v
BEEM, FILIPPUS Philip Willem Beem commies ter recherche Admiraliteit in Friesland verkoper Havenplein 18oost 1745 251 79v
BLOK, TEUNIS Teunis Blok koper pakhuis Havenplein 18west 1763 255 227r
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthuma koper Havenplein 18west 1763 255 227r
BROUWER, REIN HOITES Rein Hoytes Brouwer naastligger ten oosten Havenplein 18west 1763 255 227r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18west 1763 255 227r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 18west 1763 255 227r
, naastligger ten noorden Havenplein 18west 1763 255 227r
SCHAAF, ELSKE Elsje Schaaf verkoper Havenplein 18west 1763 255 227r
TALMA, SIEBREN wijlen Sybrand Talma koopman verkoper Havenplein 18west 1763 255 227r
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar koper fraai huis Havenplein 18oost 1766 256 226r
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes koper Havenplein 18oost 1766 256 226r
, verpachter grond Havenplein 18oost 1766 256 226r
NAUTA, MICHIEL Migchiel Nauta, c.u. strandmeester huurder (p.j.) Havenplein 18oost 1766 256 226r
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van Coene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1766 256 226r
MINNES, Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1766 256 226r
BLOK, TEUNIS Teunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18oost 1766 256 226r
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1766 256 226r
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwer notaris verkoper van 1/2 Havenplein 18oost 1766 256 226r
SCHAAF, SIEDS Syds Schaaf verkoper q.q. Havenplein 18oost 1766 256 226r
BROUWER, BENJAMIN Benjamin Brouwer verkoper q.q. Havenplein 18oost 1766 256 226r
BROUWER, REIN HENDRIKS Rein Hendriks Brouwer verkoper van 1/2 Havenplein 18oost 1766 256 226r
DREYER, BERNARDUS Bernardus Dreyer notaris koper huis Havenplein 18oost 1768 257 58v
GEEST, AALTJE Alida van der Geest koper Havenplein 18oost 1768 257 58v
, verpachter grond Havenplein 18oost 1768 257 58v
DIRKS, HILLEBRAND Hilbrand Dirks huurder Havenplein 18oost 1768 257 58v
WILLEMS, KOENRAAD de weduwe van Koene Willems naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1768 257 58v
MINNES, REINOU Reinouke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1768 257 58v
BLOK, TEUNIS Teunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18oost 1768 257 58v
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1768 257 58v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes mr. metselaar verkoper Havenplein 18oost 1768 257 58v
HARKES, AALTJE Aaltje Harkes verkoper Havenplein 18oost 1768 257 58v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Havenplein 18oost 1773 258 98r
ZIJLSTRA, DIRK KORNELIS Dirk Cornelis Zijlstra mr. huistimmerman koper Havenplein 18oost 1773 258 98r
, verpachter grond Havenplein 18oost 1773 258 98r
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1773 258 98r
MINNES, REINOU Reinouwke Minnes naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1773 258 98r
BLOK, TEUNIS Theunis Blok naastligger ten westen Havenplein 18oost 1773 258 98r
, naastligger ten noorden Havenplein 18oost 1773 258 98r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Havenplein 18oost 1773 258 98r
DREYER, BERNARDUS wijlen Bernardus Dreyer notaris en procureur fiscaal verkoper Havenplein 18oost 1773 258 98r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester koper pakhuis en plaats Havenplein 18west 1774 258 166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts koper Havenplein 18west 1774 258 166r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Zijlstra havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 18west 1774 258 166r
AARTS, JETSKE Jetske Aarts naastligger ten oosten Havenplein 18west 1774 258 166r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 18west 1774 258 166r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten westen Havenplein 18west 1774 258 166r
, naastligger ten noorden Havenplein 18west 1774 258 166r
BLOK, KORNELIS Cornelis Blok mr. verver en glasmaker verkoper Havenplein 18west 1774 258 166r
BLOK, TEUNIS wijlen zijn broeder Theunis Blok koopman erflater Havenplein 18west 1774 258 166r
, JAKOMINA Jacomyna Werrendly koper huis, pakhuis en plaats Havenplein 18 1808 268 38r
ROSSUM, wijlen de Heer van Rossum koper Havenplein 18 1808 268 38r
, verpachter grond Havenplein 18 1808 268 38r
JANS, MINKE wijlen Minke Jans huurder Havenplein 18 1808 268 38r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters huurder Havenplein 18 1808 268 38r
, naastligger ten oosten Havenplein 18 1808 268 38r
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis naastligger ten zuiden Havenplein 18 1808 268 38r
, WILLEM William Vlek naastligger ten westen Havenplein 18 1808 268 38r
, naastligger ten noorden Havenplein 18 1808 268 38r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis D. Zijlstra verkoper Havenplein 18 1808 268 38r
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Geryts van Houdt aanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg Havenplein 20 1601 228 253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ens aanhandelaar Havenplein 20 1601 228 253r
, verpachter grond Havenplein 20 1601 228 253r
, naastligger ten oosten Havenplein 20 1601 228 253r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 20 1601 228 253r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 20 1601 228 253r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 20 1601 228 253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 20 1601 228 253r
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 20 1601 228 253r
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 20 1601 228 262v
, naastligger ten oosten Havenplein 20 1601 228 262v
, de blokhuisvijver naastligger ten zuiden Havenplein 20 1601 228 262v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 20 1601 228 262v
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 20 1601 228 262v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 20 1601 228 262v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 20 1601 228 262v
SIKKES, SIKKE het kindskind van Sicke Sickes koper kamer Havenplein 20 1632 233 41r
JANS, JAN Jan Jansen Deecken koper q.q. Havenplein 20 1632 233 41r
, verpachter grond Havenplein 20 1632 233 41r
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 20 1632 233 41r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 20 1632 233 41r
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts naastligger ten westen Havenplein 20 1632 233 41r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 20 1632 233 41r
JANS, PIETER Pieter Jansen verkoper Havenplein 20 1632 233 41r
FRANSES, UILKJE Uulck Fransen verkoper Havenplein 20 1632 233 41r
MINNES, KLAAS Claes Minnes koper kamer Havenplein 20 1656 237 72v
, verpachter grond Havenplein 20 1656 237 72v
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten oosten Havenplein 20 1656 237 72v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 20 1656 237 72v
MINNERTS, GERRIT Gerryt Minnerts naastligger ten westen Havenplein 20 1656 237 72v
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 20 1656 237 72v
WIEBES, BAUKJE de erfgenamen van wijlen Bauck Wybes verkoper Havenplein 20 1656 237 72v
JOHANNES, AALTJE Aeltie Johannis koper kamer Havenplein 20 1686 242 127r
HINNES, HENDRIK wijlen Hendrick Hennes koper Havenplein 20 1686 242 127r
, verpachter grond Havenplein 20 1686 242 127r
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Classen Fonteyn naastligger ten oosten Havenplein 20 1686 242 127r
DIRKS, KLAAS Claas Dirx Bilkert naastligger ten zuiden Havenplein 20 1686 242 127r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeers naastligger ten westen Havenplein 20 1686 242 127r
VERMEERS, GILLES Gillis Vermeers naastligger ten noorden Havenplein 20 1686 242 127r
KLASES, RINTJE Rintie Clasen verkoper Havenplein 20 1686 242 127r
KLASES, MINNE Minne Claessen mr. blokmaker koper 1/2 kamer Havenplein 20 1717 245 307v
KLASES, MINNE Minne Claessen mr. blokmaker eigenaar van 1/2 Havenplein 20 1717 245 307v
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 20 1717 245 307v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 20 1717 245 307v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 20 1717 245 307v
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 20 1717 245 307v
HENDRIKS, SJOUKJE Sjoukjen Hendricks verkoper Havenplein 20 1717 245 307v
SIEBES, TJEERD wijlen Tieerd Sybes verkoper Havenplein 20 1717 245 307v
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis Havenplein 20 1786 262 133r
, verpachter grond Havenplein 20 1786 262 133r
JOHANNES, JOHANNES Johan Johannes , c.u. huurder Havenplein 20 1786 262 133r
, naastligger ten oosten Havenplein 20 1786 262 133r
, naastligger ten zuiden Havenplein 20 1786 262 133r
, PIETER Pieter Steinfurth naastligger ten westen Havenplein 20 1786 262 133r
ZIJLSTRA, C. Zijlstra naastligger ten noorden Havenplein 20 1786 262 133r
VEER, CHRISTINA Cristina de Veer verkoper Havenplein 20 1786 262 133r
BEVA, EVERT wijlen Evert Beva koopman verkoper Havenplein 20 1786 262 133r
BROERS, WIEBREN Wybren Broers mr. timmerman koper huis Havenplein 20 1794 264 192v
BROERS, JAN Jan Broers mr. timmerman koper Havenplein 20 1794 264 192v
, verpachter grond Havenplein 20 1794 264 192v
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u. huurder (p.j.) Havenplein 20 1794 264 192v
, naastligger ten oosten Havenplein 20 1794 264 192v
, naastligger ten zuiden Havenplein 20 1794 264 192v
ZIJLSTRA, C. D. Zijlstra naastligger ten westen Havenplein 20 1794 264 192v
ZIJLSTRA, C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Havenplein 20 1794 264 192v
SLUIS, PIETER Pieter M. van der Sluis luitenant verkoper q.q. Havenplein 20 1794 264 192v
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Havenplein 20 1794 264 192v
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Havenplein 20 1794 264 192v
KORNELIS, DIRK Dirk Cornelis oud schuitschipper koper huis Havenplein 20 1802 266 69v
, verpachter grond Havenplein 20 1802 266 69v
JANS, TOBIAS Tobias Jans , c.u. huurder Havenplein 20 1802 266 69v
, naastligger ten oosten Havenplein 20 1802 266 69v
, naastligger ten zuiden Havenplein 20 1802 266 69v
ZIJLSTRA, C. D. Zijlstra naastligger ten westen Havenplein 20 1802 266 69v
ZIJLSTRA, C. D. Zijlstra naastligger ten noorden Havenplein 20 1802 266 69v
BROERS, WIEBREN Wybren Broers huistimmerman verkoper Havenplein 20 1802 266 69v
BROERS, JAN Jan Broers huistimmerman verkoper Havenplein 20 1802 266 69v
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Geryts van Houdt aanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg Havenplein 22 1601 228 253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ens aanhandelaar Havenplein 22 1601 228 253r
, verpachter grond Havenplein 22 1601 228 253r
, naastligger ten oosten Havenplein 22 1601 228 253r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 22 1601 228 253r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 22 1601 228 253r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 22 1601 228 253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 22 1601 228 253r
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 22 1601 228 253r
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 22 1601 228 262v
, naastligger ten oosten Havenplein 22 1601 228 262v
, de blokhuisvijver naastligger ten zuiden Havenplein 22 1601 228 262v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 22 1601 228 262v
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 22 1601 228 262v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 22 1601 228 262v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 22 1601 228 262v
DOEKES, TIETE Tytte Doeckis koper kamer, loodsje en ledige plaats Havenplein 22 1606 228 510v
LAMMERTS, MAAIKE Maycke Lammerts koper Havenplein 22 1606 228 510v
, verpachter grond Havenplein 22 1606 228 510v
THOMAS, SEERP Seerp Thomas protesteert vanwege een akte van ontscheiding Havenplein 22 1606 228 510v
ENS, AUKJE SJOERDS Auck Siverts Ens protesteert vanwege een competentie op de verkoperse Havenplein 22 1606 228 510v
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pyters protesteert vanwege een obligatie Havenplein 22 1606 228 510v
, PIETER het staket van Pieter Sjurdts naastligger Havenplein 22 1606 228 510v
SCHELTES, TJEBBE het huis van Tjebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 22 1606 228 510v
, naastligger ten oosten Havenplein 22 1606 228 510v
EILERTS, REMMERT Rimmert Ellerts naastligger ten zuiden Havenplein 22 1606 228 510v
, PIER Pyer naastligger ten westen Havenplein 22 1606 228 510v
GERRITS, ANTJE de verkoper juffrouw Anna Gerryts van Houdt naastligger ten noorden Havenplein 22 1606 228 510v
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Gerryts van Houdt verkoper Havenplein 22 1606 228 510v
PIETERS, JAN Jan Pieters , q.q. koper provisioneel en finaal huis, loods en plaats Havenplein 22 1665 239 1ra
, verpachter grond Havenplein 22 1665 239 1ra
, N. N. naastligger ten oosten Havenplein 22 1665 239 1ra
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 22 1665 239 1ra
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 22 1665 239 1ra
MINNES, KLAAS Claas Minnes naastligger ten noorden Havenplein 22 1665 239 1ra
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen , voor haar kinderen verkoper Havenplein 22 1665 239 1ra
FREERKS, FREERK wijlen Freerk Freerx verkoper Havenplein 22 1665 239 1ra
SIEMENS, MAAIKE Maycke Symons koper kamer, loods, plaats en bak Havenplein 22 1703 244 206v
IJSBRANDS, PIETER wijlen Pytter IJsbrands wijdschipper koper Havenplein 22 1703 244 206v
, verpachter grond Havenplein 22 1703 244 206v
IEMES, HERE Heere Ymes huurder (p.j.) Havenplein 22 1703 244 206v
FONTEIN, JURJEN KLASES Jurjen Clasen Fontein koopman naastligger ten oosten Havenplein 22 1703 244 206v
JARICHS, JAN de kamer van Jan Jarichs naastligger ten zuiden Havenplein 22 1703 244 206v
JAKOBS, GERRIT het huis gekocht door Gerryt Jacobs lijnslager naastligger ten westen Havenplein 22 1703 244 206v
HENDRIKS, SJOUKJE Sjouckjen Hendrix stroverkoopster naastligger ten noorden Havenplein 22 1703 244 206v
PIETERS, GEERTJE Geertje Pytters verkoper Havenplein 22 1703 244 206v
DIRKS, ROELOF Roeloff Dirx scheepstimmerman verkoper Havenplein 22 1703 244 206v
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Geryts van Houdt aanhandelaar 1 van drie kamers aan elkaar, plaats en steeg Havenplein 24 1601 228 253r
ENS, THOMAS wijlen dr. Thomas Ens aanhandelaar Havenplein 24 1601 228 253r
, verpachter grond Havenplein 24 1601 228 253r
, naastligger ten oosten Havenplein 24 1601 228 253r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 24 1601 228 253r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 24 1601 228 253r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 24 1601 228 253r
KLASES, REINER Reyner Claesen eerdere eigenaar Havenplein 24 1601 228 253r
AUGUSTINUS, IEPE Epe Augustinus verwandelaar Havenplein 24 1601 228 253r
AUGUSTINUS, IEPE Ipe Augustinus rentmeester van Workum koper drie kamers met steeg met het achterland en de ledige plaats Havenplein 24 1601 228 262v
, naastligger ten oosten Havenplein 24 1601 228 262v
, de blokhuisvijver naastligger ten zuiden Havenplein 24 1601 228 262v
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 24 1601 228 262v
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 24 1601 228 262v
KLASES, REINER Reyner Claessen verkoper Havenplein 24 1601 228 262v
, JANKE Jannetgien Bantrams verkoper Havenplein 24 1601 228 262v
EILERTS, REMMERT Rimmer Ellerts koper kamer, loodsje en erf Havenplein 24 1606 228 511r
FEIKES, ANTJE Anna Feyckes koper Havenplein 24 1606 228 511r
, verpachter grond Havenplein 24 1606 228 511r
SCHELTES, TJEBBE het erf van het huis voor aan de straat van Tjebbe Scheltis naastligger Havenplein 24 1606 228 511r
, naastligger ten oosten Havenplein 24 1606 228 511r
KLASES, REINER de kamer, aan de vijver, van Reyner Claessens naastligger ten zuiden Havenplein 24 1606 228 511r
, N. N. naastligger ten westen Havenplein 24 1606 228 511r
DOEKES, TIETE Tyete Doeckes naastligger ten noorden Havenplein 24 1606 228 511r
ALGERA, IEPE AUGUSTINUS Epe Augustinus Algera eerdere eigenaar Havenplein 24 1606 228 511r
GERRITS, ANTJE juffrouw Anna Gerryts van Houdt verkoper Havenplein 24 1606 228 511r
TEEKES, JANKE Jancke Teeckes koper huis met plaats en loods Havenplein 24 1659 237 199v
, verpachter grond Havenplein 24 1659 237 199v
, naastligger ten oosten Havenplein 24 1659 237 199v
, naastligger ten zuiden Havenplein 24 1659 237 199v
, kamers naastligger ten westen Havenplein 24 1659 237 199v
WETSENS, JELLE burgemeester Jelle Wetsens naastligger ten noorden Havenplein 24 1659 237 199v
DROST, ANTJE MONSES de erfgenamen van wijlen Anna Montys Drost verkoper Havenplein 24 1659 237 199v
DIRKS, KLAAS Claes Dirx , c.u. koper huis, plaats en loods Havenplein 24 1662 238 156v
, verpachter grond Havenplein 24 1662 238 156v
, kamers naastligger ten oosten Havenplein 24 1662 238 156v
, naastligger ten zuiden Havenplein 24 1662 238 156v
, kamers naastligger ten westen Havenplein 24 1662 238 156v
WETSENS, JELLE burgemeester Jelle Wetsens naastligger ten noorden Havenplein 24 1662 238 156v
SJOERDS, JAN Jan Sioerds , c.u. verkoper Havenplein 24 1662 238 156v
JANS, ANDRIES Drys Jansen , c.u. koper huis met het recht om gebruik te maken van de vijver Havenplein 24 1667 239 106v
, verpachter grond Havenplein 24 1667 239 106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 24 1667 239 106v
, naastligger ten zuiden Havenplein 24 1667 239 106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeester naastligger ten westen Havenplein 24 1667 239 106v
PIETERS, JAN Jan Pytters havenmeester naastligger ten noorden Havenplein 24 1667 239 106v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. verkoper Havenplein 24 1667 239 106v
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde koper woning Havenplein 24 1791 263 290v
ANDRIES, JURJEN Jurjen Andries oud trekveerschipper op Leeuwarden koper Havenplein 24 1791 263 290v
, verpachter grond Havenplein 24 1791 263 290v
GABES, SJOERD Sjoerd Gabes , c.u. huurder Havenplein 24 1791 263 290v
VISSER, JAN Jan Visser stadstamboer naastligger ten oosten Havenplein 24 1791 263 290v
VELDE, Trijntje van der Velde, c.u. naastligger ten zuiden Havenplein 24 1791 263 290v
STEINFOORTE, Steinfort bode naastligger ten westen Havenplein 24 1791 263 290v
, naastligger ten noorden Havenplein 24 1791 263 290v
IJSENBEEK, EELKJE BINKES Eeke Bentes IJsenbeek verkoper Havenplein 24 1791 263 290v
ZEE, SIETSE ANDRIES wijlen Zytse Drieses van der Zee koopman verkoper Havenplein 24 1791 263 290v
HIELKES, HESSEL Hessel Hyltjes schuitschipper koper huis Havenplein 24 1803 266 193r
WIEBES, ANTJE Antje Wybes koper Havenplein 24 1803 266 193r
LIEKELES, JAN Jan Lyckles schipper huurder (p.w.) Havenplein 24 1803 266 193r
VISSER, JAN Jan Visser, c.s. naastligger ten oosten Havenplein 24 1803 266 193r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde naastligger ten zuiden Havenplein 24 1803 266 193r
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries naastligger ten zuiden Havenplein 24 1803 266 193r
STAATS, HARMEN Harmen Staats naastligger ten westen Havenplein 24 1803 266 193r
, naastligger ten noorden Havenplein 24 1803 266 193r
VELDE, TRIJNTJE Trijntje van der Velde verkoper Havenplein 24 1803 266 193r
VRIES, JURJEN ANDRIES wijlen Jurjen Andries de Vries verkoper Havenplein 24 1803 266 193r
, N. N. koper huis en ledige plaats ([veiling om te bekomen 95-00-00 CG principaal en 9-12-08 CG kosten]) Havenplein 26 1603 228 342v
, verpachter grond Havenplein 26 1603 228 342v
ARJENS, SIEK Sick Aris grootschipper bewoner Havenplein 26 1603 228 342v
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten oosten Havenplein 26 1603 228 342v
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 26 1603 228 342v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 26 1603 228 342v
, naastligger ten westen Havenplein 26 1603 228 342v
, LIJSBET Lijsbeth naastligger ten westen Havenplein 26 1603 228 342v
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 26 1603 228 342v
, naastligger ten noorden Havenplein 26 1603 228 342v
KORNELIS, GEERTJE Geert Cornelis crediteur (triumphant) Havenplein 26 1603 228 342v
, GRIETJE Griedt verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 26 1603 228 342v
KORNELIS, wijlen Caerle Cornelis verkoper (gesuccumbeerde) Havenplein 26 1603 228 342v
FONTEIN, KLAAS JURJENS Claes Jurriens Fonteyn koopman koper 1/2 huis Havenplein 26 1658 237 166r
DOUWES, DIRK het nagelaten weeskind van Dirck Douwes eigenaar van 1/2 Havenplein 26 1658 237 166r
, verpachter grond Havenplein 26 1658 237 166r
SIETSES, HAIE Haye Sytses grootschipper naastligger ten oosten Havenplein 26 1658 237 166r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 26 1658 237 166r
, naastligger ten westen Havenplein 26 1658 237 166r
SIEBRENS, MAAIKE Mayke Sibrens naastligger ten westen Havenplein 26 1658 237 166r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 26 1658 237 166r
SIETSES, HAIE Haye Sytses verkoper Havenplein 26 1658 237 166r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem koper door niaar huis Havenplein 26 1728 247 196v
, KLAAS wijlen Claes Hindelopen koopman koper door niaar Havenplein 26 1728 247 196v
ANNES, SIETSE Sytse Annes scheepstimmerman geniaarde koper Havenplein 26 1728 247 196v
REINERS, SWAANTJE Swaentje Reyners geniaarde koper Havenplein 26 1728 247 196v
HANEKUIK, HIELKE het nieuw gekochte huis van Hylke Hanekuik naastligger ten oosten Havenplein 26 1728 247 196v
KROESE, de weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Croese naastligger ten zuiden Havenplein 26 1728 247 196v
, naastligger ten westen Havenplein 26 1728 247 196v
GOSSES, PIETER Pieter Gossis , c.s. naastligger ten westen Havenplein 26 1728 247 196v
, naastligger ten noorden Havenplein 26 1728 247 196v
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fonteyn verkoper Havenplein 26 1728 247 196v
MAHIU, KLAAS REIERS Claes Reyers Mahui koopman koper 1/3 huis Havenplein 26 1735 249 89v
WILLEMS, KOENRAAD Koene Willems mr. metselaar koper van 2/3 Havenplein 26 1735 249 89v
KORNELIS, GRIETJE Grytie Cornelis koper van 2/3 Havenplein 26 1735 249 89v
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claes Herema huurder Havenplein 26 1735 249 89v
, N. N. havenmeester naastligger ten oosten ([staat slechts: de havenmeester]) Havenplein 26 1735 249 89v
KROESE, de erfgenamen van wijlen burgemeester Croese naastligger ten zuiden Havenplein 26 1735 249 89v
, naastligger ten westen Havenplein 26 1735 249 89v
GOSSES, PIETER Pieter Gosses naastligger ten westen Havenplein 26 1735 249 89v
, naastligger ten noorden Havenplein 26 1735 249 89v
BRAAM, FROUKJE Froukjen Braem verkoper Havenplein 26 1735 249 89v
, KLAAS wijlen Claes Hindelopen verkoper Havenplein 26 1735 249 89v
BOUWES, IENSE Ynze Bouwes wolkammer koper door niaar huis en tuintje Havenplein 26 1772 258 58r
IEMES, JAN Jan Yemes timmerman geniaarde koper Havenplein 26 1772 258 58r
KORNELIS, LIJSBET Lijsbet Cornelis geniaarde koper Havenplein 26 1772 258 58r
, naastligger ten oosten Havenplein 26 1772 258 58r
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester naastligger ten zuiden Havenplein 26 1772 258 58r
DREYER, fiscaal Dreyer naastligger ten westen Havenplein 26 1772 258 58r
, naastligger ten noorden Havenplein 26 1772 258 58r
BONTEKOE, HINKE KOENRAADS Hinke Coenes Bontekoe verkoper van 1/2 Havenplein 26 1772 258 58r
VRIES, KLAAS JANS Claes Jansen de Vries houtmolenaar verkoper van 1/2 Havenplein 26 1772 258 58r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenes Bontekoe verver en glasmaker verkoper van 1/2 Havenplein 26 1772 258 58r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe verver en glasmaker koper huis en tuin Havenplein 26 1774 258 138r
LAUTENBACH, WIETSKE Wytske Lautenbach koper Havenplein 26 1774 258 138r
BONTEKOE, KORNELIS KOENRAADS Cornelis Coenraads Bontekoe, c.u. verver en glasmaker huurder Havenplein 26 1774 258 138r
, naastligger ten oosten Havenplein 26 1774 258 138r
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp naastligger ten zuiden Havenplein 26 1774 258 138r
ZIJLSTRA, KORNELIS Cornelis Sijlstra havenmeester naastligger ten westen Havenplein 26 1774 258 138r
, naastligger ten noorden Havenplein 26 1774 258 138r
BOUWES, IENSE Ynse Bouwes mr. wolkammer verkoper Havenplein 26 1774 258 138r
GREULTS, TRIJNTJE Trijntje Greelts verkoper Havenplein 26 1774 258 138r
GROOT, SIEBREN FREERKS Sybrand Freerks de Groot mr. stoeldraaier koper huis Havenplein 26 1786 262 93v
HENDRIKS, WIETSE Wytze Hendriks huurder beneden (p.j.) Havenplein 26 1786 262 93v
PIETERS, JARICH de weduwe van Jarig Pieters huurder achter (p.j.) Havenplein 26 1786 262 93v
ANNES, KLAAS Claas Anjes huurder bovenaan (p.j.) Havenplein 26 1786 262 93v
, naastligger ten oosten Havenplein 26 1786 262 93v
KROESE, S. Croese naastligger ten zuiden Havenplein 26 1786 262 93v
ZIJLSTRA, C. C. Zijlstra havenmeester naastligger ten westen Havenplein 26 1786 262 93v
, naastligger ten noorden Havenplein 26 1786 262 93v
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Havenplein 26 1786 262 93v
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 26 1786 262 93v
VRIES, KLAAS JANS Claas Jans de Vries houtmolenaar verkoper Havenplein 26 1786 262 93v
KOENRAADS, HINKE Hinke Coenraads verkoper Havenplein 26 1786 262 93v
KOENRAADS, KORNELIS wijlen Cornelis Coenraads erflater Havenplein 26 1786 262 93v
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS Trijntje Sybrens de Groot koper 1/3 huis Havenplein 26 1806 267 252r
BOS, MARTEN Marten Bos mr. kuiper koper Havenplein 26 1806 267 252r
KLASES, HERE Herre Clases huurder beneden (p.j.) Havenplein 26 1806 267 252r
MINNES, JAN Jan Minnes huurder boven (p.j.) Havenplein 26 1806 267 252r
, naastligger ten oosten Havenplein 26 1806 267 252r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten zuiden Havenplein 26 1806 267 252r
, naastligger ten westen Havenplein 26 1806 267 252r
, naastligger ten noorden Havenplein 26 1806 267 252r
GROOT, GRIETJE SIEBRENS Grietje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
OVERDIJK, OTTE AUKES Otte Aukes Overdijk mr. blokmaker verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
GROOT, TRIJNTJE SIEBRENS Trijntje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
BOS, MARTEN Marten Bos mr. kuiper verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
VISSER, JAN Jan Visser koopman verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
GROOT, AALTJE SIEBRENS wijlen Aaltje Sybrens de Groot verkoper Havenplein 26 1806 267 252r
, N. N. koper provisioneel huis en plaats daarachter Havenplein 28 1628 232 35v
, verpachter grond Havenplein 28 1628 232 35v
SCHELTES, JURJEN gemeensman Jurian Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 28 1628 232 35v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 28 1628 232 35v
, naastligger ten westen Havenplein 28 1628 232 35v
, GERRIT Gerryt meedbrenger naastligger ten westen Havenplein 28 1628 232 35v
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 28 1628 232 35v
WOPKES, RIENK Rienck Wopkes verkoper Havenplein 28 1628 232 35v
HINNES, ANTJE Antie Hinnis verkoper Havenplein 28 1628 232 35v
OEPKES, RIENK Rienck Upkes verkoper Havenplein 28 1628 232 35v
SCHELTES, TJEBBE wijlen Tyebbe Scheltis erflater Havenplein 28 1628 232 35v
, WOUTER mr. Wolter Cosmi verkoper q.q. Havenplein 28 1628 232 35v
JASPERS, HISSE Hisse Jaspers verkoper q.q. Havenplein 28 1628 232 35v
FOPPES, BENEDICTUS de nagelaten weeskinderen van Benedictus Foppes verkoper Havenplein 28 1628 232 35v
BENEDICTUS, wijlen Riuerdke Benedictus erflater Havenplein 28 1628 232 35v
SCHELTES, TJEBBE wijlen Tyebbe Scheltis erflater Havenplein 28 1628 232 35v
, N. N. koper provisioneel huis en plaats Havenplein 28 1628 232 47r
SCHELTES, JURJEN gemeensman Jurian Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 28 1628 232 47r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 28 1628 232 47r
, GERRIT Gerryt meedbrenger naastligger ten westen Havenplein 28 1628 232 47r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 28 1628 232 47r
, N. N. verkoper Havenplein 28 1628 232 47r
KORNELIS, PIEKE Piecke Cornelis koper 1/2 huis Havenplein 28 1631 233 11r
SIPPES, KLAASKE Claeske Sippes koper Havenplein 28 1631 233 11r
, verpachter grond ([voor 1/2]) Havenplein 28 1631 233 11r
SCHELTES, JURJEN burgemeester Jurien Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 28 1631 233 11r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenplein 28 1631 233 11r
HILLES, SIETSE Sytse Hilles naastligger ten westen Havenplein 28 1631 233 11r
, N. N. naastligger ten noorden Havenplein 28 1631 233 11r
IJSBRANDS, JOHANNES Johannes IJsbrands verkoper Havenplein 28 1631 233 11r
SIEUWES, JELTJE Jel Syouues verkoper Havenplein 28 1631 233 11r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein koper 3/4 huis, 2 tuintjes, pakhuis, graanzolder Havenplein 28 1728 247 201v
HANEKUIK, HIELKE Hylke Hanekuik koper Havenplein 28 1728 247 201v
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Yebeltje Reyners Fontein eigenaar van 1/4 Havenplein 28 1728 247 201v
, naastligger ten oosten Havenplein 28 1728 247 201v
IEBES, AAFKE het pas gekochte huis van Aefke Yeps naastligger ten zuiden Havenplein 28 1728 247 201v
HEERMA, KLAAS als bewoner de weduwe van Claes Heerma naastligger ten westen Havenplein 28 1728 247 201v
, naastligger ten noorden Havenplein 28 1728 247 201v
FONTEIN, REINER KLASES de overige erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Havenplein 28 1728 247 201v
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland koper door niaar huis, 2 tuintjes, pakhuis en graanzolders Havenplein 28 1733 248 254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden koper door niaar Havenplein 28 1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp havenmeester geniaarde koper Havenplein 28 1733 248 254r
DRONRIJP, JAKOB burgervaandrig Jacobus Dronrijp, en vier anderen havenmeester huurder Havenplein 28 1733 248 254r
FONTEIN, AAFKE REINERS Aefke Reyners Fontein gebruiker graanzolders (p.j.) Havenplein 28 1733 248 254r
DREYER, FEDDE PIETERS wijlen Fedde Pieters Dreyer gebruiker graanzolders Havenplein 28 1733 248 254r
BRAAM, Braam secretaris gebruiker graanzolders Havenplein 28 1733 248 254r
, naastligger ten oosten Havenplein 28 1733 248 254r
JANS, REINER Reiner Jansen naastligger ten zuiden Havenplein 28 1733 248 254r
HEREMA, KLAAS de weduwe van Claas Heerema naastligger ten westen Havenplein 28 1733 248 254r
, naastligger ten noorden Havenplein 28 1733 248 254r
FONTEIN, IEBELTJE REINERS Ybeltie Reynders Fontein verkoper Havenplein 28 1733 248 254r
HANEKUIK, HIELKE DOUWES wijlen Hylke Douwes Hanekuyk koopman verkoper Havenplein 28 1733 248 254r
DRONRIJP, JOHANNES Johannes Dronrijp havenmeester koper huis, 2 kleine tuintjes, pakhuis en graanzolders Havenplein 28 1752 252 187v
DRONRIJP, JAKOB burgerhopman Jacobus Dronrijp oud havenmeester huurder deel (p.j.) Havenplein 28 1752 252 187v
BLOK, TEUNIS Theunis Block, c.u. koopman huurder deel (p.j.) Havenplein 28 1752 252 187v
, naastligger ten oosten Havenplein 28 1752 252 187v
KROON, REINER JANS de weduwe van Reiner Jansen Croon naastligger ten zuiden Havenplein 28 1752 252 187v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 28 1752 252 187v
, naastligger ten noorden Havenplein 28 1752 252 187v
PRIGGE, vrouw Titzia Prigge verkoper Havenplein 28 1752 252 187v
LUPPUS, GERARDUS de heer Gerard Luppus oud luitenant verkoper Havenplein 28 1752 252 187v
, koper huis Havenplein 28 1762 255 124v
BLOK, TEUNIS ARJENS Teunis Arjens Blok, c.u. huurder (p.j.) Havenplein 28 1762 255 124v
DRONRIJP, JOHANNES de verkoper Johannes Dronrijp naastligger ten oosten Havenplein 28 1762 255 124v
DRONRIJP, JOHANNES de verkoper Johannes Dronrijp naastligger ten zuiden Havenplein 28 1762 255 124v
WILLEMS, KOENRAAD Coene Willems naastligger ten westen Havenplein 28 1762 255 124v
, naastligger ten noorden Havenplein 28 1762 255 124v
DRONRIJP, JOHANNES burgervaandrig Johannes Dronrijp havenmeester verkoper Havenplein 28 1762 255 124v
JASPERS, JAN Jan Jaspers lijnslager koper lijnbaan Havenpoort 1 1680 241 88r
SIEBRENS, SIERK wijlen Sierck Sybrens lijnslager eerdere eigenaar Havenpoort 1 1680 241 88r
, verpachter grond ([op grond van resoluties van 22-09-1660 en 23-10-1667]) Havenpoort 1 1680 241 88r
, N. N. naastligger ten oosten Havenpoort 1 1680 241 88r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenpoort 1 1680 241 88r
, N. N. naastligger ten westen Havenpoort 1 1680 241 88r
, N. N. naastligger ten noorden Havenpoort 1 1680 241 88r
SLOTERDIJK, SIEMEN burgemeester Symon Sloterdijck, c.s. q.q. verkoper Havenpoort 1 1680 241 88r
SIEBRENS, SIERK Sierck Sybrens verkoper Havenpoort 1 1680 241 88r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager koper 1/2 lijnbaan Havenpoort 1 1693 243 51r
, verpachter grond Havenpoort 1 1693 243 51r
, N. N. naastligger ten oosten Havenpoort 1 1693 243 51r
, N. N. naastligger ten zuiden Havenpoort 1 1693 243 51r
, N. N. naastligger ten westen Havenpoort 1 1693 243 51r
, N. N. naastligger ten noorden Havenpoort 1 1693 243 51r
KLASES, LAMMERT Lammert Claesen mr. lijnslager verkoper Havenpoort 1 1693 243 51r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager koper 1/2 lijnbaan Havenpoort 1 1701 244 136v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager eigenaar van 1/2 Havenpoort 1 1701 244 136v
, verpachter grond Havenpoort 1 1701 244 136v
ANSKES, FOEKE Foecke Anskes hoogbootsman Admiraliteit verkoper Havenpoort 1 1701 244 136v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koper lijnbaan, gebouwd in 1733 Havenpoort 1 1734 248 282v
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltus koper Havenpoort 1 1734 248 282v
, verpachter grond Havenpoort 1 1734 248 282v
ROORDA, LEENDERT LUITJENS Lendert Luyties Roorda mr. ijzersmid afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 1 1734 248 282v
TJEERDS, JOUKJE Jouckie Tyeerds afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 1 1734 248 282v
TJEERDS, TRIJNTJE Trijntie Tieerds afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 1 1734 248 282v
PIETERS, JETSE Jetse Pieters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 1 1734 248 282v
JELLES, DIEUWKE Dieuke Jelles , voor haar minderjarige kinderen afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 1 1734 248 282v
TJEERDS, GERBEN wijlen Gerben Tjeerds lijnslager afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Havenpoort 1 1734 248 282v
TJEERDS, GERBEN Gerben Tieerds mr. lijnslager voormalig gebruiker Havenpoort 1 1734 248 282v
, N. N. naastligger ten noorden Havenpoort 1 1734 248 282v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenpoort 1 1734 248 282v
, N. N. naastligger ten westen Havenpoort 1 1734 248 282v
, N. N. naastligger ten oosten Havenpoort 1 1734 248 282v
BERENDS, AUKJE Aukien Beerns verkoper Havenpoort 1 1734 248 282v
GERBENS, TJEERD wijlen Tieerd Gerbens mr. lijnslager verkoper Havenpoort 1 1734 248 282v
SLOTEN, JEEN Jaene van Slooten schipper koper lijnbaan Havenpoort 1 1752 252 224v
WIARDA, LIEUWKJE THOMAS Leeukjen Tomas Wyarda koper Havenpoort 1 1752 252 224v
, verpachter grond Havenpoort 1 1752 252 224v
, N. N. naastligger ten oosten Havenpoort 1 1752 252 224v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenpoort 1 1752 252 224v
, N. N. naastligger ten westen Havenpoort 1 1752 252 224v
, N. N. naastligger ten noorden Havenpoort 1 1752 252 224v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v
ZEILMAKER, JAN Jan D. Zeilmaker koopman koper door niaar hecht gebouwde en florisante lijnbaan Havenpoort 1 1789 263 139v
, verpachter grond Havenpoort 1 1789 263 139v
WESTRA, HENDRIK dr. Henricus Westra advocaat Hof van Friesland geniaarde koper Havenpoort 1 1789 263 139v
, N. N. naastligger ten oosten Havenpoort 1 1789 263 139v
, N. N. naastligger ten westen Havenpoort 1 1789 263 139v
, N. N. naastligger ten zuiden Havenpoort 1 1789 263 139v
, N. N. naastligger ten noorden Havenpoort 1 1789 263 139v
SLOTEN, THOMAS Tomas van Sloten koopman verkoper Havenpoort 1 1789 263 139v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers , c.u. koper kamer Heerensteeg 1 1652 236 193v
EVERTS, JAN de heer Jan Everts Bijencorff monstercommissaris naastligger ten oosten Heerensteeg 1 1652 236 193v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Heerensteeg 1 1652 236 193v
ARJENS, DIRK Dirck Ariens naastligger ten westen Heerensteeg 1 1652 236 193v
, N. N. naastligger ten noorden Heerensteeg 1 1652 236 193v
GERRITS, BOUWE Boue Gerrits verkoper Heerensteeg 1 1652 236 193v
AUKES, IEDE Ide Auckes koper door niaar kamer Heerensteeg 2 1648 236 33r
, KAREL Carel Wilhelm geniaarde koper Heerensteeg 2 1648 236 33r
HARENBERG, ELSKE JOOSTES Elske Joostes Harenberg geniaarde koper Heerensteeg 2 1648 236 33r
, naastligger ten oosten Heerensteeg 2 1648 236 33r
GERRITS, de kamer gekocht door Buen Gerrits naastligger ten oosten Heerensteeg 2 1648 236 33r
AUKES, EEDE huis en tuin van Ede Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1648 236 33r
FOKKES, TJALLING de schuur van Tziallingh Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 2 1648 236 33r
, naastligger ten noorden Heerensteeg 2 1648 236 33r
ARJENS, DIRK de vijver van Dirck Ariaens naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat]) Heerensteeg 2 1648 236 33r
ARJENS, DIRK Dirck Ariaens brouwer verkoper Heerensteeg 2 1648 236 33r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen voerman koper kamer Heerensteeg 2 1652 236 194r
GERRITS, BOUWE Boue Gerrits naastligger ten oosten Heerensteeg 2 1652 236 194r
, N. N. naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1652 236 194r
FOEKES, TJALLING de schuur van Tialling Foeckes naastligger ten westen Heerensteeg 2 1652 236 194r
, N. N. naastligger ten noorden Heerensteeg 2 1652 236 194r
AUKES, IEDE Iede Auckes verkoper Heerensteeg 2 1652 236 194r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u. koper kamer met een paardenstal Heerensteeg 2 1654 236 271r
GERRITS, BOUWE Bouwe Gerrits naastligger ten oosten Heerensteeg 2 1654 236 271r
, N. N. naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1654 236 271r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 2 1654 236 271r
, naastligger ten noorden Heerensteeg 2 1654 236 271r
MATTEUS, GIJSBERT Gijsbert Mathijssen verkoper Heerensteeg 2 1654 236 271r
JETSES, GEERT Geert Jetses , c.u. koper kamer Heerensteeg 2 1655 237 12r
GERRITS, BOUWE Boue Gerryts naastligger ten oosten Heerensteeg 2 1655 237 12r
, N. N. naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1655 237 12r
FOKKES, TJALLING Tialling Fockes naastligger ten westen Heerensteeg 2 1655 237 12r
, naastligger ten noorden Heerensteeg 2 1655 237 12r
HAYEMA, TIEMEN JAKOBS Tymen Jacobs Hayema, c.u. verkoper Heerensteeg 2 1655 237 12r
, N. N. koper provisioneel kamer Heerensteeg 2 1658 237 246v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers naastligger ten oosten Heerensteeg 2 1658 237 246v
AUKES, IEDE het huis van Yde Auckes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1658 237 246v
AUKES, IEDE de hof van Yde Auckes naastligger ten westen Heerensteeg 2 1658 237 246v
, naastligger ten noorden Heerensteeg 2 1658 237 246v
KLASES, JAN Jan Claessen koopman verkoper q.q. Heerensteeg 2 1658 237 246v
JANS, DIRKJE Dirckien Jans , voor zich en haar kind verkoper Heerensteeg 2 1658 237 246v
JETSES, GEERT wijlen Geert Jetties verkoper Heerensteeg 2 1658 237 246v
JETSES, JAN Jan Jetses koper woning of kamer Heerensteeg 2 1665 239 24v
RUURDS, FOKELTJE Fookeltje Ruierds koper Heerensteeg 2 1665 239 24v
PIERS, RINNERT de weduwe van Rinnert Piers naastligger ten oosten Heerensteeg 2 1665 239 24v
SIEBES, WIEGER Wiger Sybes naastligger ten zuiden Heerensteeg 2 1665 239 24v
, PIER het pothuis van Pier Piersens naastligger ten westen Heerensteeg 2 1665 239 24v
, naastligger ten noorden Heerensteeg 2 1665 239 24v
, de vijver naastligger ten noorden Heerensteeg 2 1665 239 24v
JETSES, JOCHEM Jochum Jetzes verkoper Heerensteeg 2 1665 239 24v
, N. N. koper finaal twee kamers Heerensteeg 4 1614 229 190r
LOLLES, SAKE Saecke Lolles koper provisioneel Heerensteeg 4 1614 229 190r
, naastligger ten oosten Heerensteeg 4 1614 229 190r
LAMMERTS, BAUKE wijlen Baucke Lamberts naastligger ten zuiden Heerensteeg 4 1614 229 190r
, N. N. naastligger ten westen Heerensteeg 4 1614 229 190r
, N. N. naastligger ten noorden Heerensteeg 4 1614 229 190r
LAMMERTS, BAUKE wijlen Baucke Lamberts verkoper Heerensteeg 4 1614 229 190r
ROVEL, ROBERT Robbert Rovel koopman koper 1/2 weefwinkel Heerensteeg 6 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper Heerensteeg 6 1735 249 81v
ROVEL, ROBERT Robbert Rovel koopman eigenaar van 1/4 Heerensteeg 6 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman eigenaar van 1/4 Heerensteeg 6 1735 249 81v
JANS, KLAAS Claes Jansen bontwever huurder Heerensteeg 6 1735 249 81v
, naastligger ten oosten Heerensteeg 6 1735 249 81v
, JAKOB Jacob Clingenspoor naastligger ten zuiden Heerensteeg 6 1735 249 81v
ROVEL, ROBERT Robbert Rovel koopman naastligger ten westen Heerensteeg 6 1735 249 81v
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman naastligger ten westen Heerensteeg 6 1735 249 81v
HEINS, JAN Jan Heins brouwer naastligger ten noorden Heerensteeg 6 1735 249 81v
WILLEMS, TRIJNTJE Trijntie Willems verkoper Heerensteeg 6 1735 249 81v
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma verkoper Heerensteeg 6 1735 249 81v
ROVEL, R. R. Rovel koper provisioneel huis Heerensteeg 6 1735 249 3va
JANS, KLAAS Claas Jansen bontwever huurder Heerensteeg 6 1735 249 3va
, naastligger ten oosten Heerensteeg 6 1735 249 3va
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten zuiden Heerensteeg 6 1735 249 3va
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen Heerensteeg 6 1735 249 3va
HEINS, JAN Jan Heins brouwer naastligger ten noorden Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbende verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipper verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Heerensteeg 6 1735 249 3va
ROVEL, ROBERT Robbert Rovel verkoper q.q. Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma erflater Heerensteeg 6 1735 249 3va
ROVEL, R. R. Rovel koopman koper provisioneel huis en weefwinkel Heerensteeg 6 1735 249 8ra
, SIEBREN Sybrand Feytema koopman koper provisioneel Heerensteeg 6 1735 249 8ra
JANS, KLAAS Claes Jansen mr. bontwever huurder Heerensteeg 6 1735 249 8ra
, naastligger ten oosten Heerensteeg 6 1735 249 8ra
, het tweede perceel in deze akte naastligger ten zuiden Heerensteeg 6 1735 249 8ra
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen Heerensteeg 6 1735 249 8ra
HEINS, JAN Jan Heins brouwer naastligger ten noorden Heerensteeg 6 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/6 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
KLASES, TJEERD Tjeerd Clasen schipper verkoper van 1/6 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Heerensteeg 6 1735 249 8ra
ROVEL, ROBERT Robbert Rovel verkoper q.q. Heerensteeg 6 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
GLADSMA, PIER ANDRIES wijlen Pier Andrys Gladsma estrikbakker erflater Heerensteeg 6 1735 249 8ra
ANDRIES, JAN Jan Andries koper provisioneel 1/2 huis Heiligeweg 1597 228 20r
, N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1597 228 20r
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg 1597 228 20r
, N. N. naastligger ten westen Heiligeweg 1597 228 20r
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1597 228 20r
, ANDRIES wijlen Andries schoenmaker verkoper Heiligeweg 1597 228 20r
JANS, WIEBREN Wybren Jans koper huis Heiligeweg 1597 228 45r
HAIES, AUKJE Auck Hayes koper Heiligeweg 1597 228 45r
, N. N. verpachter grond Heiligeweg 1597 228 45r
WILHELMY, JAN de erfgenamen van wijlen mr. Jan Wilhelmy, gezamenlijke achtergevel naastligger Heiligeweg 1597 228 45r
, N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1597 228 45r
HERES, UILKJE Uulck Heeres naastligger ten zuiden Heiligeweg 1597 228 45r
, N. N. naastligger ten westen Heiligeweg 1597 228 45r
, naastligger ten noorden Heiligeweg 1597 228 45r
JANS, Broutyck Jansen eerdere eigenaar Heiligeweg 1597 228 45r
JANS, HARMEN Harmen Jansen eerdere eigenaar Heiligeweg 1597 228 45r
SIEBRENS, HOTSE Hotse Sybrens verkoper Heiligeweg 1597 228 45r
PIETERS, MEINOU Meynu Pieters verkoper Heiligeweg 1597 228 45r
GERRITS, LUCAS Lucas Geryts koper dwarskamer Heiligeweg 1599 228 145v
KORNELIS, LIJSBET Lijsbeth Cornelis koper Heiligeweg 1599 228 145v
, verpachter grond Heiligeweg 1599 228 145v
, N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1599 228 145v
, ANNE Anne turfman naastligger ten zuiden Heiligeweg 1599 228 145v
, N. N. naastligger ten westen Heiligeweg 1599 228 145v
HUISMAN, SIEMEN HARMENS Symen Harmens Huysman naastligger ten noorden Heiligeweg 1599 228 145v
TEUNIS, GERRIT Geryt Thoenys verkoper Heiligeweg 1599 228 145v
SIPKES, IEMKJE Impck Sipckes verkoper Heiligeweg 1599 228 145v
JANS, PIETER Pieter Jansen koper 2/3 huis, plaats en loods Heiligeweg 1599 228 160r
EESGES, GIJSBERT Gijsberth Aesges chirurgijn eigenaar van 1/3 Heiligeweg 1599 228 160r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels , c.u. verpachter grond ([voor 1/1]) Heiligeweg 1599 228 160r
, N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1599 228 160r
, naastligger ten zuiden Heiligeweg 1599 228 160r
, Marijn Marijns naastligger ten zuiden Heiligeweg 1599 228 160r
, N. N. naastligger ten westen Heiligeweg 1599 228 160r
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1599 228 160r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes verkoper Heiligeweg 1599 228 160r
JANS, TRIJNTJE Trijn Jansen verkoper Heiligeweg 1599 228 160r
, N. N. koper provisioneel huis ([veiling om te bekomen 132-00-00 GG principaal, en kosten]) Heiligeweg 1600 228 199r
LASES, LOLKE Lolcke Laesen protesteert omdat hij al een aanzienlijk deel van zijn schuld betaald heeft Heiligeweg 1600 228 199r
, KLAAS Claes bezemmaker naastligger ten oosten Heiligeweg 1600 228 199r
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg 1600 228 199r
, LOUW het huis van Louw Baucx naastligger ten westen Heiligeweg 1600 228 199r
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1600 228 199r
HAANTJES, Tyalingh Hanckes crediteur q.q. Heiligeweg 1600 228 199r
HANSES, DIRK de erfgenamen van wijlen Dierck Hansen crediteur (triumphant) Heiligeweg 1600 228 199r
LASES, LOLKE Lolcke Laesen verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 1600 228 199r
WILLEMS, WOUTER Wolter Willems koper huis en grond Heiligeweg 1600 228 210r
HERES, GEESKE Geys Heeres koper Heiligeweg 1600 228 210r
KLASES, REINER Reyner Claesen koper Heiligeweg 1600 228 210r
, verpachter grond Heiligeweg 1600 228 210r
JOCHEMS, JOHANNES Johannes Jochems grondpacht verschuldigd aan dit perceel Heiligeweg 1600 228 210r
KRAMER, de erfgenamen van wijlen Anna Cramer naastligger ten oosten Heiligeweg 1600 228 210r
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg 1600 228 210r
IENTES, de erfgenamen van wijlen Reyner Intes naastligger ten westen Heiligeweg 1600 228 210r
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1600 228 210r
WIEBES, GRIETJE Gryet Wybes verkoper Heiligeweg 1600 228 210r
HANSES, DIRK wijlen Dirck Hans verkoper Heiligeweg 1600 228 210r
JANS, TEUNIS Thonys Jansen timmerman koper huis met steeg Heiligeweg 1601 228 252r
FEIES, Trijn Feyes koper Heiligeweg 1601 228 252r
, verpachter grond Heiligeweg 1601 228 252r
, N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1601 228 252r
JANS, JAN Jan Jansen naastligger ten zuiden Heiligeweg 1601 228 252r
FREERKS, JAN Jan Fredricx , met het vooreind naastligger ten westen Heiligeweg 1601 228 252r
SIETSES, UILKJE Uulck Sytzes naastligger ten noorden Heiligeweg 1601 228 252r
TJERKS, ENGELTJE Engel Tyarcx verkoper Heiligeweg 1601 228 252r
FEDDES, FREERK wijlen Freerck Feddes verkoper Heiligeweg 1601 228 252r
GAUKES, DJURRE Diorre Gauckes koper huis Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
WOPKES, Annetgen Wopckes koper Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
ALBERTS, IEME Yme Alberts naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
, SJOERD Syourdt Maeckall naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
BAUKES, GAUKE Gaucke Bauckes , vader van de koper verkoper Heiligeweg ZZ 1601 228 260v
, N. N. koper 2/3 huis, ledige plaats en loods ([veiling om te bekomen 74-18-00 CG principaal, en kosten]) Heiligeweg 1601 228 269r
EESGES, GIJSBERT mr. Gijsberth Aesges eigenaar van 1/3 Heiligeweg 1601 228 269r
HESSELS, JAKOB Jacob Hessels , c.u. verpachter grond ([voor 1/1]) Heiligeweg 1601 228 269r
, N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1601 228 269r
, naastligger ten zuiden Heiligeweg 1601 228 269r
HESSELS, JAKOB het huis van Jacob Hessels naastligger ten zuiden Heiligeweg 1601 228 269r
, N. N. naastligger ten westen Heiligeweg 1601 228 269r
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1601 228 269r
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes crediteur (triumphant) Heiligeweg 1601 228 269r
JANS, PIETER Pieter Jansen Bilckert verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 1601 228 269r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Pieters koper 1/2 huis en grond Heiligeweg 1603 228 358v
WILLEMS, BALTHASAR wijlen Baltasar Willems koper Heiligeweg 1603 228 358v
, verpachter grond ([voor 1/2]) Heiligeweg 1603 228 358v
JOCHEMS, JOHANNES Johannys Jochums grondpacht verschuldigd aan dit perceel ([voor 1/2]) Heiligeweg 1603 228 358v
KRAMER, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Cramer naastligger ten oosten Heiligeweg 1603 228 358v
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg 1603 228 358v
IENTES, REINER de erfgenamen van wijlen Reyner Intes naastligger ten westen Heiligeweg 1603 228 358v
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1603 228 358v
HERES, Geesgien Heeres verkoper Heiligeweg 1603 228 358v
HERES, DIRK Dirck Heris koper 1/2 huis Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels koper Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
ENS, PIETER Pyter Ens verpachter grond ([voor 1/1]) Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
, SIETSKE Syts vlasster naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
JANS, WILLEM Willem Janssen naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
LIEUWES, KLAAS Claes Lieuwes verkoper Heiligeweg ZZ 1611 229 21v
, N. N. koper twee kamers en ledige plaats Heiligeweg 1615 229 258r
, N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1615 229 258r
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg 1615 229 258r
, N. N. naastligger ten westen Heiligeweg 1615 229 258r
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1615 229 258r
IEMES, EELKJE Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg 1615 229 258r
HESSELS, WIEPKJE Wypck Hessels verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 1615 229 258r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koper kamer Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
WIETSES, FOLKJE Folcku Wytses koper Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
, TRIJNTJE Trijn verpachter grond ([staat: Trijn Jans]) Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
, JAN wijlen Jan verpachter grond Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
, JENTJE de weduwe van wijlen Jentie metselaar naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
, naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
, TRIJNTJE Trijn naastligger ten westen ([staat: Trijn Jans]) Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
, JAN wijlen Jan naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
, naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
MICHIELS, DIRK Dirck Michiels verkoper Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
OBBES, AUKJE Auck Obbes verkoper Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
, N. N. koper provisioneel een van twee huizen Heiligeweg 1622 230 333r
ROELOFS, JAN Jan Roeliffs bewoner Heiligeweg 1622 230 333r
, N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1622 230 333r
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg 1622 230 333r
, N. N. naastligger ten westen Heiligeweg 1622 230 333r
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1622 230 333r
TJERKS, IJSBRAND Isbrant Tyercks verkoper q.q. Heiligeweg 1622 230 333r
GERBENS, GOOITSEN Goycke Gerbrants verkoper q.q. Heiligeweg 1622 230 333r
JANS, WIETSE Wytze Janssen verkoper q.q. Heiligeweg 1622 230 333r
LIEUWES, JAN de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Lieuues verkoper van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
JAKOBS, BAUKJE wijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
PIERS, HINNE Henne Piers verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
JANS, GRIETJE Griet Jansen verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
JANS, GEERTJE Geert Jansen verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
LIEUWES, JAN wijlen Jan Lieuues erflater Heiligeweg 1622 230 333r
JAKOBS, BAUKJE wijlen Bauck Jacobs erflater Heiligeweg 1622 230 333r
, N. N. koper provisioneel huis met plaats, kamer en loods ten zuiden, en tuin en hof ten oosten Heiligeweg ZZ 1623 230 345v
, HENDRIK Hendrick smid bewoner Heiligeweg ZZ 1623 230 345v
, SIETSKE Syts vlasster naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1623 230 345v
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1623 230 345v
JANS, WILLEM Willem Jansen naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1623 230 345v
, naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1623 230 345v
, N. N. verkoper Heiligeweg ZZ 1623 230 345v
JOOSTES, KLAAS Claes Joostes koper achterhuis Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
JANS, ANTJE Antie Jans Oliphiers koper Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
, verpachter grond Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
, JAN Jan S naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
SIEBRENS, IEBELTJE Ibel Sibrants naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
JAKOBS, TJITSKE Tyeets Jacobs verkoper Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
, N. N. koper provisioneel huis met plaats daarachter Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
, verpachter grond Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
GERBENS, JAN Jan Gerbens naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
JAKOBS, PIETER de weduwe en erfgenamen van wijlen Pieter Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
, naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
, naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
SJOERDS, AREND Ane Sioerdts verkoper q.q. Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
JOHANNES, RINNERT de zes nagelaten weeskinderen van wijlen Rinnert Johannes verkoper Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
SJOERDS, AREND Ane Sioerdts verkoper q.q. Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
ALLERTS, JENTJE Jencke Allerts verkoper Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
RINNERTS, AATJE Attie Rinnerts verkoper Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
JOHANNES, RINNERT wijlen Rinnert Johannes erflater Heiligeweg ZZ 1629 232 84v
, N. N. koper huis waar de Vergulde Draeck uitsteekt Heiligeweg de Vergulde Draak 1630 232 165r
, N. N. naastligger ten oosten Heiligeweg 1630 232 165r
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg 1630 232 165r
, N. N. naastligger ten westen Heiligeweg 1630 232 165r
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg 1630 232 165r
JANS, LIEUWE Lieuue Jans verkoper q.q. Heiligeweg 1630 232 165r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga verkoper q.q. Heiligeweg 1630 232 165r
ASSES, EEBE de twee nagelaten weeskinderen van wijlen Aebe Assius verkoper Heiligeweg 1630 232 165r
SIEBES, SJOUKJE wijlen Syouck Sybes verkoper Heiligeweg 1630 232 165r
, N. N. koper huis Heiligeweg NZ 1631 232 166r
JOCHEMS, Riemcke Jochums naastligger ten zuiden Heiligeweg NZ 1631 232 166r
EEBES, RITSKE Ritske Aebes naastligger ten noorden Heiligeweg NZ 1631 232 166r
GERRITS, ARJEN Arie Gerryts verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
DIRKS, FEIKE Fijke Dirckx verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
GERRITS, ARJEN Arie Gerryts verkoper q.q. Heiligeweg NZ 1631 232 166r
DIRKS, MICHIEL Michiel Dirckx verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
, LEENDERT Lenart Tomans verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
DIRKS, AAGJE Achie Dirckx verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
GERRITS, LIJSBET Lijsbet Gerryts koper kamer Heiligeweg ZZ 1631 233 24v
ROELOFS, ANTJE de weduwe Anna Roeliffs naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1631 233 24v
, N. N. naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1631 233 24v
FOKKES, TRIJNTJE de kamer van de weduwe Trijn Fockes naastligger ten westen Heiligeweg ZZ 1631 233 24v
, N. N. naastligger ten noorden Heiligeweg ZZ 1631 233 24v
GEERTSMA, burgemeester Geersma verkoper q.q. Heiligeweg ZZ 1631 233 24v
VOGELSANG, burgemeester Vogelsang verkoper q.q. Heiligeweg ZZ 1631 233 24v