Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts mr. timmerman koper ledige plaats Raamstraat 1 1645 235 184r
ANSKES, RINSKE Rinsck Anskes koper Raamstraat 1 1645 235 184r
, schoenmakersperken naastligger ten oosten Raamstraat 1 1645 235 184r
ROMKES, huis en plaats van Jaytie Romckes naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1645 235 184r
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1645 235 184r
, de hof van Templaer naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Raamstraat 1 1645 235 184r
ANNES, JELLE Jelle Annes , c.s. naastligger ten noorden Raamstraat 1 1645 235 184r
JOHANNES, SUFFRIDUS Suffridus Joannis secretaris op Ameland verkoper Raamstraat 1 1645 235 184r
LAAN, MAAIKE Maycke van der Laen verkoper Raamstraat 1 1645 235 184r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 1 1649 236 89r
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u. zeemtouwer geniaarde koper Raamstraat 1 1649 236 89r
, naastligger ten oosten Raamstraat 1 1649 236 89r
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1649 236 89r
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1649 236 89r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 1 1649 236 89r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Raamstraat 1 1649 236 89r
, N. N. verkoper Raamstraat 1 1649 236 89r
GROENEWOUD, JURJEN Jurien Groenwolt, c.u. kapitein koper huis Raamstraat 1 1652 236 213r
, verpachter grond Raamstraat 1 1652 236 213r
PIETERS, TIEMEN Tymen Pytters kapitein naastligger ten oosten Raamstraat 1 1652 236 213r
PIETERS, TIEMEN Tymen Pytters kapitein naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1652 236 213r
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1652 236 213r
ANNES, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Annes naastligger ten noorden Raamstraat 1 1652 236 213r
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. verkoper Raamstraat 1 1652 236 213r
JANS, TJEBBE Tiebbe Jansen koper van 1/2 ledige plaats van 37 1/2 x 20 1/4 voet ([geen derde proclamatiedatum, niet ingewezen?]) Raamstraat 1 1655 237 20r
LIEUWES, BAUKJE Bauck Lieuues koper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
KLASES, DIRK Dirck Claessen koper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
GERBENS, JETSKE Jetske Gerbens koper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
, N. N. naastligger ten oosten Raamstraat 1 1655 237 20r
, N. N. naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1655 237 20r
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1655 237 20r
, N. N. naastligger ten noorden Raamstraat 1 1655 237 20r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Pyters verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
ANNES, JELLE wijlen Jelle Annes verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
IEPES, MINKE Mintie Ipes verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
GRETTINGA, SIEMEN SIEMENS wijlen Symen Symens Grettinga verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1655 237 20r
GROENEWOUD, HENDRIKJE Hendrickjen Ysax Groenewolt, ongehuwde dochter koper huis Raamstraat 1 1692 242 398r
KLASES, GERRIT Gerrit Claessen cherger huurder voor 1 jaar Raamstraat 1 1692 242 398r
HOITEMA, TJEERD als huurder Tjeerd Hoitema naastligger ten oosten Raamstraat 1 1692 242 398r
HOITEMA, TJEERD als huurder Tjeerd Hoitema naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1692 242 398r
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1692 242 398r
IEGES, PIETER Pieter Yges grootschipper naastligger ten noorden Raamstraat 1 1692 242 398r
GROENEWOUD, JURJEN JANS de erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewolt kapitein verkoper Raamstraat 1 1692 242 398r
RITSKES, AALTJE wijlen Aeltie Ritskes verkoper Raamstraat 1 1692 242 398r
JANS, GOSSE Gosse Jansen smakschipper koper huis Raamstraat 1 1732 248 103v
HARMENS, PIETJE Pietje Harmans koper Raamstraat 1 1732 248 103v
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten oosten Raamstraat 1 1732 248 103v
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1732 248 103v
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1732 248 103v
HARMENS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybren Harmens naastligger ten noorden Raamstraat 1 1732 248 103v
HARMENS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybren Harmens naastligger ten oosten Raamstraat 1 1732 248 103v
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema bode verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v
SCHELTEMA, ANTJE Antie Scheltema verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v
SIKKEMA, H. H. Siccama mr. tingieter verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringa koper huis Raamstraat 1 1784 261 161r
LAMBERGEN, Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 1 1784 261 161r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1784 261 161r
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1784 261 161r
PAULUS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten noorden Raamstraat 1 1784 261 161r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringa verkoper Raamstraat 1 1784 261 161r
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits blauwverver koper huis Raamstraat 1 1794 264 163v
VOORDEWIND, RINSKE KLASES Rinske Claasen Voordewind koper Raamstraat 1 1794 264 163v
STEFFENS, AREND Arent Steffens , c.u. bewoners Raamstraat 1 1794 264 163v
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Raamstraat 1 1794 264 163v
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1794 264 163v
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1794 264 163v
BINKSMA, HARMEN Harman R. Binksma naastligger ten noorden Raamstraat 1 1794 264 163v
JANS, IESKJE Jiskjen Jans verkoper Raamstraat 1 1794 264 163v
MEILES, HERE wijlen Heere Meyles verkoper Raamstraat 1 1794 264 163v
GRATEMA, Aurelia Gratama koper huis Raamstraat 1 1807 267 300v
TETRODE, PIETJE wijlen Pieter Tetrode koper Raamstraat 1 1807 267 300v
DOUWES, PIETER Pieter Douwes , c.u. en c.s. huurder Raamstraat 1 1807 267 300v
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama naastligger ten oosten Raamstraat 1 1807 267 300v
, N. N. naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1807 267 300v
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1807 267 300v
TJALLINGII, F. F. Tjallingii naastligger ten noorden Raamstraat 1 1807 267 300v
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts blauwverver verkoper Raamstraat 1 1807 267 300v
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht koper 1/2 huis Raamstraat 2 1684 242 46r
DOUWES, MAAIKE Maycke Douwes koper Raamstraat 2 1684 242 46r
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht eigenaar van 1/2 Raamstraat 2 1684 242 46r
DOUWES, HILTJE Hiltie Douwes , c.m. verkoper Raamstraat 2 1684 242 46r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 3 1649 236 89r
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u. zeemtouwer geniaarde koper Raamstraat 3 1649 236 89r
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1649 236 89r
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1649 236 89r
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1649 236 89r
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1649 236 89r
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Raamstraat 3 1649 236 89r
, N. N. verkoper Raamstraat 3 1649 236 89r
PIETERS, TIEMEN Timen Pytters , c.u. commissaris Admiraliteit in Friesland koper huis, loods, plaats met een houtstek daarachter Raamstraat 3 1651 236 180v
, verpachter grond Raamstraat 3 1651 236 180v
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1651 236 180v
WIEBRENS, BIENING Bienne Wybrens naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1651 236 180v
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1651 236 180v
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE het huis van Ipe Meinerts naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 3 1651 236 180v
GROENEWOUD, SIEMEN Symon Groenwolt procureur postulant koper huis genaamd de Steur Raamstraat 3 de Steur 1672 240 93v
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes koper Raamstraat 3 1672 240 93v
RENEMAN, DANIEL ds. Daniel Reneman predikant bewoner Raamstraat 3 1672 240 93v
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1672 240 93v
JAITSES, JOUKE Jouck Jaities naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1672 240 93v
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1672 240 93v
, JURJEN het huis van Jurrien Groenwoldt kapitein naastligger ten noorden Raamstraat 3 1672 240 93v
PIETERS, TIEMEN de boedelredders van Tymen Pytters Steur verkoper Raamstraat 3 1672 240 93v
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt koper huis Raamstraat 3 de Steur 1700 244 58v
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters mr. timmerman koper Raamstraat 3 1700 244 58v
, een ducaat toehaak Raamstraat 3 1700 244 58v
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1700 244 58v
TJERKS, JAN Jan Tjerx naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1700 244 58v
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1700 244 58v
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u. naastligger ten noorden Raamstraat 3 1700 244 58v
GERKES, ROMKE Romke Gerx trekveerschipper op Dokkum-Stroobos verkoper Raamstraat 3 1700 244 58v
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Symons Groenewolt verkoper Raamstraat 3 1700 244 58v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koper huis genaamd de Steur Raamstraat 3 de Steur 1728 247 210r
ANDRIES, AALTJE Aeltje Andries koper Raamstraat 3 1728 247 210r
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1728 247 210r
WOUTERS, PIER Pier Wouters , n.u. schipper naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1728 247 210r
KORNELIS, TJEERD vroedsman Tjeerd Cornelis brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1728 247 210r
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTES, ANTJE de verkoper Antje Scheltes naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTEMA, PIETER de verkoper Pieter Scheltema naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema gerechtsbode verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r
PIETERS, SCHELTE wijlen Schelte Pieters bouwmeester erflater Raamstraat 3 1728 247 210r
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley, meerderjarig vrijgezel koper door niaar stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje Raamstraat 3 1739 250 33v
EVERTS, JAN Jan Ewerts geniaarde koper Raamstraat 3 1739 250 33v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks geniaarde koper Raamstraat 3 1739 250 33v
KLASES, JAKOB Jacob Clasen huurder Raamstraat 3 1739 250 33v
MELIS, UILKE Uilke Melis huurder Raamstraat 3 1739 250 33v
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1739 250 33v
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1739 250 33v
BROUWER, TJEERD oud burgemeester Tjeerd Brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1739 250 33v
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1739 250 33v
JANS, GOSSE de weduwe van Gosse Jansen naastligger ten noorden Raamstraat 3 1739 250 33v
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v
, WILLEM Wilhelmus van Kastel herbergier koper stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje Raamstraat 3 1751 252 173r
MELIS, UILKE de weduwe van Uilke Meelis huurder voor 10 jaren Raamstraat 3 1751 252 173r
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1751 252 173r
BROUWER, TJEERD de erfgenamen van wijlen burgemeester Tjeerd Brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1751 252 173r
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1751 252 173r
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1751 252 173r
JANS, GOSSE de weduwe van Gosse Jansen naastligger ten noorden Raamstraat 3 1751 252 173r
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman verkoper Raamstraat 3 1751 252 173r
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1763 255 252r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. huistimmerman geniaarde koper Raamstraat 3 1763 255 252r
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 3 1763 255 252r
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1763 255 252r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1763 255 252r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1763 255 252r
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1763 255 252r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1763 255 252r
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper q.q. Raamstraat 3 1763 255 252r
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyer verkoper Raamstraat 3 1763 255 252r
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Raamstraat 3 1763 255 252r
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper provisioneel huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1761 255 264r
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 3 1761 255 264r
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1761 255 264r
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1761 255 264r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1761 255 264r
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1761 255 264r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1761 255 264r
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephani verkoper q.q. Raamstraat 3 1761 255 264r
, WILLEM de minderjarige nagelaten kinderen van Wilhelmus van Castel herbergier verkoper Raamstraat 3 1761 255 264r
LAMBERGEN, Siberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland koper twee kamers Raamstraat 3achter 1774 258 132r
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs huurder woning 1 Raamstraat 3achter 1774 258 132r
, N. N. N. pannenbakker huurder woning 2 Raamstraat 3achter 1774 258 132r
, naastligger ten oosten Raamstraat 3achter 1774 258 132r
LAMBERGEN, Siberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman verkoper Raamstraat 3achter 1774 258 132r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs mr. timmerman koper huis en wagenhuis Raamstraat 3 1777 259 65r
IJSBRANDS, JOUKJE Joukje IJsbrandi koper Raamstraat 3 1777 259 65r
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs mr. timmerman huurder (p.j.) Raamstraat 3 1777 259 65r
LAMBERGEN, SIEBREN Sibrandus Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 3 1777 259 65r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1777 259 65r
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1777 259 65r
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1777 259 65r
PAULUS, JAN Jan Poulus koopman verkoper Raamstraat 3 1777 259 65r
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. timmerman koper timmerwinkel Raamstraat 3 1780 259 296v
LAMBERGEN, S. Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 3 1780 259 296v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1780 259 296v
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1780 259 296v
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa naastligger ten noorden Raamstraat 3 1780 259 296v
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs stadsbouwmeester verkoper Raamstraat 3 1780 259 296v
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper pakhuis Raamstraat 3 1801 265 292r
PLAATS, F. van der Plaats huurder (p.j.) Raamstraat 3 1801 265 292r
LAMBERGEN, de heer Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 3 1801 265 292r
MENTES, ds. Mentes naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1801 265 292r
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1801 265 292r
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten noorden Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
FREERKS, PIER Pier Freerks huistimmerman verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
LOLKES, SIEBREN wijlen Sybren Lolkes varenspersoon verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
ABES, STEFFEN Steffen Abbes , c.u. koper schoenmakersperk Raamstraat 5achter 1642 235 18r
JANS, PIETER het perk van Piter Jansen naastligger ten oosten Raamstraat 5achter 1642 235 18r
HESSELS, SIEBREN de hof van Sibrant Hessels naastligger ten zuiden Raamstraat 5achter 1642 235 18r
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1642 235 18r
JAKOBS, JAN het perk van Jan Jacobs naastligger ten noorden Raamstraat 5achter 1642 235 18r
TEEKES, ATE Atte Teekes , c.u. verkoper Raamstraat 5achter 1642 235 18r
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters koper door niaar schoenmakersperk Raamstraat 5achter 1655 237 10v
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Rioerdts Sanstra afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Raamstraat 5achter 1655 237 10v
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam geniaarde koper Raamstraat 5achter 1655 237 10v
, naastligger ten oosten Raamstraat 5achter 1655 237 10v
ZANDSTRA, JAN RUURDS de retrahent Jan Rioerdts Sanstra naastligger ten zuiden Raamstraat 5achter 1655 237 10v
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1655 237 10v
JENTJES, JOUKJE Jouck Janties naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1655 237 10v
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten noorden Raamstraat 5achter 1655 237 10v
WIEBRENS, de crediteuren van het sterfhuis van Bieue Wybrants verkoper Raamstraat 5achter 1655 237 10v
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher, c.u. koper ledige plaats of schoenmakersperk Raamstraat 5 1663 238 175r
, verpachter grond Raamstraat 5 1663 238 175r
, een halve ducaton voor de zoon van de verkoper toehaak Raamstraat 5 1663 238 175r
, naastligger ten oosten Raamstraat 5 1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1663 238 175r
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten westen Raamstraat 5 1663 238 175r
PIETERS, TIEMEN Tymen Pieters commissaris naastligger ten noorden Raamstraat 5 1663 238 175r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u. schoenmaker verkoper Raamstraat 5 1663 238 175r
TJERKS, JAN Jan Tierx koper huis met een ledige plaats of tuintje Raamstraat 5 1697 243 279r
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 5 1697 243 279r
, verpachter grond Raamstraat 5 1697 243 279r
GROENEWOUD, SIEMEN Symen Groenewolt, n.f. naastligger ten oosten Raamstraat 5 1697 243 279r
ZANDSTRA, TIETJE Tyttie Sanstra naastligger ten oosten Raamstraat 5 1697 243 279r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r
, naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r
, naastligger ten westen Raamstraat 5 1697 243 279r
GROENEWOUD, SIEMEN Symen Groenewolt, n.f. naastligger ten noorden Raamstraat 5 1697 243 279r
JOOSTES, JAKOB Jacob Joosten mr. huistimmerman verkoper Raamstraat 5 1697 243 279r
JOOSTES, ROMKE Romke Joostes verkoper Raamstraat 5 1697 243 279r
YPEY, WILLEM Willem Ypey contrarolleur convooien en licenten koper huis Raamstraat 5 1781 260 53r
, verpachter grond Raamstraat 5 1781 260 53r
, naastligger ten oosten Raamstraat 5 1781 260 53r
YPEY, WILLEM de koper Willem Ypey, c.s. naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1781 260 53r
, naastligger ten westen Raamstraat 5 1781 260 53r
SIPKES, SCHELTJE Schelte Sipkes naastligger ten noorden Raamstraat 5 1781 260 53r
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper q.q. Raamstraat 5 1781 260 53r
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema verkoper q.q. Raamstraat 5 1781 260 53r
PIERS, WOUTER Wouter Piers schuitschipper verkoper Raamstraat 5 1781 260 53r
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Raamstraat 5 1781 260 53r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn koopman koper hof met bomen Raamstraat 6noord 1685 242 74r
, naastligger ten oosten Raamstraat 6noord 1685 242 74r
, N. N. trompetter op het Prinsenjacht naastligger ten zuiden Raamstraat 6noord 1685 242 74r
, een pottenbakkerij of ledige plaats naastligger ten westen Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, IEFKE JELLES de verkoper Yffke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, IEFKE JELLES Yffke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS burgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschut koper 1/2 hof Raamstraat 6noord 1685 242 78r
, naastligger ten oosten Raamstraat 6noord 1685 242 78r
, N. N. trompetter vh Furstelijke Jacht naastligger ten zuiden Raamstraat 6noord 1685 242 78r
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1685 242 78r
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese, c.u. koper hof met zomerhuis Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
, naastligger ten oosten Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
, JAN Jan van Seyst naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
POPTA, J. het pakhuis van J. Popta naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
WILDSCHUT, geregisteerde crediteuren van Wildschut, c.u. verkoper Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert koper hof met bomen, planten en somerhuis Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
, naastligger ten oosten Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
POPTA, de weduwe van Popta koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
WILHELMY, FROUKJE Froukjen Wilhelmi verkoper Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
KROESE, JAKOB wijlen de olde burgemr. Jacob Croese verkoper Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert koper huis en kamerhuis Raamstraat 6noord 1728 247 149v
, naastligger ten oosten Raamstraat 6noord 1728 247 149v
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapert naastligger ten zuiden Raamstraat 6noord 1728 247 149v
, N. N. mr. pottenbakker naastligger ten westen Raamstraat 6noord 1728 247 149v
JANS, JAKOB kind van Jacob Jansens naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1728 247 149v
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapert naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1728 247 149v
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1728 247 149v
ATES, GERBEN Gerben Ates koper door niaar hof van ca. 80 x 70 voeten, met zomerhuis Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam koper door niaar Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
KET, JAN Jan de Ket substituut ontvanger van Franekeradeel geniaarde koper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius geniaarde koper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
, naastligger ten oosten Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
FONTEIN, MARIA Maria Fontein, c.soc. naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
HEINS, TRIJNTJE de verkoper Trijntie Heins naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
SWART, FILIPPUS de verkoper Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt koper tuin en zomerhuis Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
SWERMS, gemeensman Swerms huurder (p.j.) Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
, naastligger ten oosten Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
FONTEIN, MARIA Maria Fontein naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
SWART, FILIPPUS Philippus Swart voorzanger naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
ATES, GERBEN Gerben Ates verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 336v
WILDEMAN, GIJSBERT Gijsbertus Wildeman predikant koper tuin met zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit koper Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
WILDEMAN, GIJSBERT Gijsbertus Wildeman predikant gebruiker Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
, naastligger ten oosten Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
WIJNALDA, EVERT de pottenbakkerij van Evert Wijnalda naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
SWART, vrouw Swart naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
, KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steeding verkoper Raamstraat 6zuid 1774 258 134r
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer schipper koper plek grond of tuintje met huisjes Raamstraat 6 1807 267 305v
SCHAAFSMA, PIETJE JANS Pietje Jans Schaafsma koper Raamstraat 6 1807 267 305v
KET, P. P. de Keth naastligger ten zuiden Raamstraat 6 1807 267 305v
, naastligger ten oosten Raamstraat 6 1807 267 305v
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer naastligger ten noorden Raamstraat 6 1807 267 305v
HOEK, ANDRIES Andries van Hoek verkoper Raamstraat 6 1807 267 305v
MEULEN, AATJE Atje J. van der Meulen verkoper Raamstraat 6 1807 267 305v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper door niaar huis Raamstraat 8 1703 244 230r
TJERKS, PIETER Pytter Tjerks geniaarde koper Raamstraat 8 1703 244 230r
JANS, GRIETJE Gryttje Jans geniaarde koper Raamstraat 8 1703 244 230r
, een zilveren ducaton tot verering van des verkopers zoontje toehaak Raamstraat 8 1703 244 230r
, naastligger ten oosten Raamstraat 8 1703 244 230r
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs wijdschipper naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1703 244 230r
KROESE, de hof van oud burgemeester Croese naastligger ten westen Raamstraat 8 1703 244 230r
KROESE, de hof van oud burgemeester Croese naastligger ten noorden Raamstraat 8 1703 244 230r
, JAN Jan van Zeist verkoper Raamstraat 8 1703 244 230r
FLORIS, IEDE Yde Floris pottenbakker koper huis Raamstraat 8 1766 256 221v
GEERTS, AUKJE Aukjen Geerts koper Raamstraat 8 1766 256 221v
, naastligger ten oosten Raamstraat 8 1766 256 221v
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1766 256 221v
KOEN, KORNELIS de weduwe van Cornelis Koen naastligger ten westen Raamstraat 8 1766 256 221v
KOEN, KORNELIS de weduwe van Cornelis Koen naastligger ten noorden Raamstraat 8 1766 256 221v
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper Raamstraat 8 1766 256 221v
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerman koper huis Raamstraat 8 1783 261 108v
SIEMENS, HISKE Hiske Simons koper Raamstraat 8 1783 261 108v
IEDES, FLORIS Floris Yedes huurder Raamstraat 8 1783 261 108v
, naastligger ten oosten Raamstraat 8 1783 261 108v
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1783 261 108v
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes naastligger ten westen Raamstraat 8 1783 261 108v
WILDEMAN, ds. Wildeman naastligger ten noorden Raamstraat 8 1783 261 108v
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochums van der Mey koper huis Raamstraat 8 1788 263 22v
HAAS, A. wijlen wed. A. de Haas huurder Raamstraat 8 1788 263 22v
, naastligger ten oosten Raamstraat 8 1788 263 22v
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1788 263 22v
WILDEMAN, ds. Wildeman naastligger ten westen Raamstraat 8 1788 263 22v
WILDEMAN, ds. Wildeman naastligger ten noorden Raamstraat 8 1788 263 22v
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerman verkoper Raamstraat 8 1788 263 22v
SIEMENS, HISKE Hiske Simons verkoper Raamstraat 8 1788 263 22v
FILIPPUS, JAN Jan Philippus koper huis Raamstraat 8 1797 265 25v
, JOHANNA Johanna koper Raamstraat 8 1797 265 25v
ALBERTS, JOCHEM Jochem Alberts , c.u. huurder (p.j.) Raamstraat 8 1797 265 25v
, naastligger ten oosten Raamstraat 8 1797 265 25v
, P. Coulbout naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1797 265 25v
WILDEMAN, de erfgenamen van wijlen ds. Wildeman naastligger ten westen Raamstraat 8 1797 265 25v
WILDEMAN, de erfgenamen van wijlen ds. Wildeman naastligger ten noorden Raamstraat 8 1797 265 25v
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v
HENDRIKS, JAKOBJE wijlen Japke Hendriks verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v
DIRKS, HINNE Hinne Dircks koper twee oude kamers Rapenburg 1625 231 79v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis koper Rapenburg 1625 231 79v
, Rijckert verpachter grond Rapenburg 1625 231 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten oosten Rapenburg 1625 231 79v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten oosten Rapenburg 1625 231 79v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1625 231 79v
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 1625 231 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten noorden Rapenburg 1625 231 79v
TEUNIS, NEELTJE Neeltie Toenis naastligger ten noorden Rapenburg 1625 231 79v
PAULUS, WILLEM Willem Pouls verkoper Rapenburg 1625 231 79v
PIETERS, AUKJE Aucke Pyters verkoper Rapenburg 1625 231 79v
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts , c.u. koper huis, loods en ledige plaats (of jaarlijkse afbetaling van 50 GG tot een bedrag van 582 GG is voldaan) Rapenburg ZZ 1644 235 138r
, FREERK Freerck wever naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1644 235 138r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1644 235 138r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1644 235 138r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1644 235 138r
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels , c.u. mr. smid verkoper Rapenburg ZZ 1644 235 138r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang ten zuiden Rapenburg 1644 235 139r
, een rijksdaalder voor de verkopers huisvrouw toehaak Rapenburg 1644 235 139r
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 139r
, naastligger ten westen Rapenburg 1644 235 139r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 139r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts verkoper Rapenburg 1644 235 139r
JANS, SIJKE Sijke Jans verkoper Rapenburg 1644 235 139r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis met een plaats Rapenburg 1644 235 150r
, naastligger ten oosten Rapenburg 1644 235 150r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 150r
, naastligger ten westen Rapenburg 1644 235 150r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 150r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts mr. timmerman verkoper Rapenburg 1644 235 150r
ANSKES, RINSKE Rinsck Anskes verkoper Rapenburg 1644 235 150r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper nieuw gebouwd hoekhuis met een kleine plaats en bakhuis erachter Rapenburg 1644 235 156v
, een gouden ducaton toehaak Rapenburg 1644 235 156v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg 1644 235 156v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 156v
, naastligger ten westen Rapenburg 1644 235 156v
, naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 156v
MEINERTS, IEPE Epe Meinnerts , c.u. verkoper Rapenburg 1644 235 156v
HARMENS, ALBERT Albert Harmens koper twee kamers Rapenburg 1644 235 159r
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Piters koper Rapenburg 1644 235 159r
, voor de kinderen elk een zilveren ducaton toehaak Rapenburg 1644 235 159r
MEINERTS, IEPE Ippe Meynerts naastligger ten oosten Rapenburg 1644 235 159r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 159r
TJEERDS, RUURD Ruierdt Tierdts naastligger ten westen Rapenburg 1644 235 159r
LAMMERTS, HANS Hans Lammerts naastligger ten noorden Rapenburg 1644 235 159r
RUURDS, EVERT Evert Ruyrts verkoper Rapenburg 1644 235 159r
TJEPKES, IENTE Inte Tiepckes , c.u. koper nieuw huis Rapenburg 1645 235 166r
, verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Rapenburg 1645 235 166r
, 2 1/2 rijksdaalder toehaak Rapenburg 1645 235 166r
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar naastligger ten oosten Rapenburg 1645 235 166r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1645 235 166r
KNIJFF, JAN Jan Knijff naastligger ten westen Rapenburg 1645 235 166r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1645 235 166r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts , c.u. verkoper Rapenburg 1645 235 166r
ISAAKS, Remmerich Isacx koper huis, hof en tuin erachter met een vrije uitgang in de steeg ten oosten Rapenburg ZZ 1645 235 188r
BRAAM, NICOLAAS de kamers van Nicolaus Bramius naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1645 235 188r
, naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1645 235 188r
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1645 235 188r
, FREERK Freeck wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1645 235 188r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1645 235 188r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx , c.u. smid verkoper Rapenburg ZZ 1645 235 188r
HIDDES, NANNE Nanne Hyddes , c.u. gerechtsbode koper twee nieuwe kamers met prieel, hof, bomen en planten Rapenburg ZZ 1646 235 201v
, verpachter grond Rapenburg ZZ 1646 235 201v
ARJENS, KORNELIS verkoper Cornelis Ariens Iselmonde naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1646 235 201v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1646 235 201v
, DIONISIUS dr. Dionisius naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1646 235 201v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1646 235 201v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Iselmonde, c.u. verkoper Rapenburg ZZ 1646 235 201v
HIBBES, EILERT Eylert Hebbes , c.u. koper kamer Rapenburg NZ 1646 235 203v
, ANTJE Antie Tiisses koper Rapenburg NZ 1646 235 203v
KNIJFF, JOHANNES Johannis Knijff naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1646 235 203v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1646 235 203v
PIETERS, WIETSE de verkoper Wytse Pyters , c.u. naastligger ten westen Rapenburg NZ 1646 235 203v
PIETERS, WIETSE de verkoper Wytse Pyters , c.u. naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1646 235 203v
PIETERS, WIETSE Wytse Pyters verkoper Rapenburg NZ 1646 235 203v
RINSES, BEITSKE Beytske Rinses verkoper Rapenburg NZ 1646 235 203v
, NICOLAAS dr. Nicolaus Dyonisius koper hof met prieel Rapenburg 1646 235 231v
ARJENS, KORNELIS Cornelis Ariens Isselmonde naastligger ten oosten Rapenburg 1646 235 231v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1646 235 231v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerrits Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg 1646 235 231v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1646 235 231v
JOCHEMS, JAN oud burgerhopman Jan Jochems , c.u. verkoper Rapenburg 1646 235 231v
, TIBERIUS oud burger hopman, gemeensman Tiberius Templaer, c.u. koper huis Rapenburg ZZ 1647 235 244v
, verpachter grond Rapenburg ZZ 1647 235 244v
, naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1647 235 244v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1647 235 244v
ANNES, Trijske Annes verkoper Rapenburg ZZ 1647 235 244v
ARJENS, KORNELIS wijlen Cornelis Ariens Iselmonde verkoper Rapenburg ZZ 1647 235 244v
KLASES, AART Aert Claessen koper huis of twee dwarskamers Rapenburg 1647 236 3r
PIETERS, IETJE Ida Pytters koper Rapenburg 1647 236 3r
, verpachter grond Rapenburg 1647 236 3r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten oosten Rapenburg 1647 236 3r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijf naastligger ten zuiden Rapenburg 1647 236 3r
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijf naastligger ten westen Rapenburg 1647 236 3r
, naastligger ten westen Rapenburg 1647 236 3r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1647 236 3r
TJEPKES, IENSE Intie Tiepkes , c.u. verkoper Rapenburg 1647 236 3r
RUURDS, EVERT Evert Ruerts koopman koper huis, loods en plaats Rapenburg 1648 236 22v
JANS, SIJKE Sijke Jans koper Rapenburg 1648 236 22v
JANS, KLAAS Claes Jansen naastligger ten oosten Rapenburg 1648 236 22v
, ATSE Atse leertouwer naastligger ten zuiden Rapenburg 1648 236 22v
, naastligger ten westen Rapenburg 1648 236 22v
ELINGS, SIEMEN het andere huis van Symen Elinghs naastligger ten noorden Rapenburg 1648 236 22v
ELINGS, SIEMEN Symen Elinghs verkoper Rapenburg 1648 236 22v
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrants koper huis Rapenburg 1648 236 46r
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts wever naastligger ten oosten Rapenburg 1648 236 46r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1648 236 46r
, MARTEN de weduwe van Marten bleker naastligger ten westen Rapenburg 1648 236 46r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1648 236 46r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen verkoper Rapenburg 1648 236 46r
KNIJFF, JAN Jan Knijff koper door niaar hof of tuin Rapenburg 1648 236 54r
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemert koper door niaar Rapenburg 1648 236 54r
GAUKES, FEDDE Fedde Gouckes Boomgaarden geniaarde koper Rapenburg 1648 236 54r
, naastligger ten oosten Rapenburg 1648 236 54r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1648 236 54r
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 1648 236 54r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1648 236 54r
PIETERS, WIETSE mr. Wytse Pyters verkoper Rapenburg 1648 236 54r
EEUWES, OENE Oene Eues , c.u. koper twee kamers Rapenburg 1649 236 68r
PIETERS, WIETSE de kamer van Wytse Pyters naastligger ten oosten Rapenburg 1649 236 68r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1649 236 68r
TJEERDS, RUURD Ruerd Tieerds naastligger ten westen Rapenburg 1649 236 68r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1649 236 68r
HARMENS, ALBERT Albert Harmens verkoper Rapenburg 1649 236 68r
GERBENS, ULBE Ulbe Gerbens koper schuur Rapenburg 1649 236 79v
JAKOBS, JAN Jan Jacops koper Rapenburg 1649 236 79v
, naastligger ten oosten Rapenburg 1649 236 79v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1649 236 79v
DIRKS, HINNE het huis van Hinne Dirckx naastligger ten westen Rapenburg 1649 236 79v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1649 236 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dirckx verkoper Rapenburg 1649 236 79v
KNIJFF, JAN Jan Knijff, c.u. koper door niaar kamer Rapenburg NZ 1649 236 92v
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u. geniaarde koper Rapenburg NZ 1649 236 92v
HIBBES, EILERT Ellert Hebbes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1649 236 92v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1649 236 92v
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg NZ 1649 236 92v
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1649 236 92v
PIETERS, WIETSE mr. Wytse Pyters , c.u. verkoper Rapenburg NZ 1649 236 92v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. timmerman koper huis, weefwinkel en ledige plaats Rapenburg ZZ 1650 236 114v
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1650 236 114v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1650 236 114v
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1650 236 114v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1650 236 114v
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts verkoper Rapenburg ZZ 1650 236 114v
MICHIELS, JOOST Joost Michiels , c.u. koper hof met bomen, planten en prieel Rapenburg NZ 1651 236 174v
JAKOBS, SEERP de hof van de weduwe van Seerp Jacops naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1651 236 174v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1651 236 174v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten westen Rapenburg NZ 1651 236 174v
, het molenaarshuis naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1651 236 174v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirckx verkoper Rapenburg NZ 1651 236 174v
GERBENS, ULBE wijlen burgemeester Ulbe Gerbens verkoper Rapenburg NZ 1651 236 174v
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. koper kamer Rapenburg NZ 1652 236 208r
PIETERS, DOEDE de hof van de vrouw van Doede Pyters naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1652 236 208r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1652 236 208r
EGBERTS, JAN de kamer van Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1652 236 208r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1652 236 208r
JELLES, TEETSKE Teets Jelles verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1652 236 208r
GOSLINGS, JAN wijlen burgemeester Jan Goslicx verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1652 236 208r
JANS, Jepck Jans verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1652 236 208r
PIETERS, JAN Jan Pyters pannenbakker verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1652 236 208r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode koper kamer Rapenburg NZ 1654 236 258v
PIETERS, DOEDE de hof van de vrouw van Doede Pieters naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1654 236 258v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1654 236 258v
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1654 236 258v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1654 236 258v
WIENSENS, IJSBRAND IJsbrand Wynties verkoper Rapenburg NZ 1654 236 258v
SJOERDS, JAN Jan Sioerts houtkoper koper kamer Rapenburg NZ 1654 236 267v
PIETERS, DOEDE de hof van Doede Pytters naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1654 236 267v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1654 236 267v
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1654 236 267v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1654 236 267v
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes , c.soc. verkoper Rapenburg NZ 1654 236 267v
JOOSTES, GEERT gezworen gemeensman en oud burgemeester Geurt Joostes Cartou koper kamer en tuin of hof Rapenburg ZZ 1655 237 31r
HIDDES, NANNE Nanne Hiddes gerechtsbode naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1655 237 31r
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1655 237 31r
BRAUNIUS, NICOLAAS Nicolaes Braunius naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1655 237 31r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1655 237 31r
HETTINGA, IDSERT de crediteuren van wijlen Idsert van Hittinga verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1655 237 31r
HETTINGA, KLAAS Claes van Hittinga oud luitenant verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1655 237 31r
JANS, KLAAS Claes Jansen rustmeester koper twee kamers Rapenburg 1657 237 135r
POPPING, SIBBELTJE Sibilla Popping koper Rapenburg 1657 237 135r
, verpachter grond Rapenburg 1657 237 135r
, NANNE Nanne van Pelsen naastligger ten zuiden Rapenburg 1657 237 135r
, naastligger ten noorden Rapenburg 1657 237 135r
HENDRIKS, HENDRIK Hendrick Hendricx verkoper Rapenburg 1657 237 135r
LAMMERTS, FOLKERT Folckert Lammerts , c.soc. pasteibakker koper twee kamers Rapenburg NZ 1658 237 150v
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijff naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1658 237 150v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1658 237 150v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1658 237 150v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1658 237 150v
, FRANS burgervaandrig Frans Kyll, c.soc. verkoper Rapenburg NZ 1658 237 150v
IEDES, GRIETJE Grietie Iedes koper kamer Rapenburg 1658 237 170v
, TEUNIS wijlen Theunis Holtinge koper Rapenburg 1658 237 170v
KLASES, WILLEM Willem Claesen Bell naastligger ten oosten Rapenburg 1658 237 170v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1658 237 170v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg 1658 237 170v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1658 237 170v
FREERKS, FREERK Freerck Freercx verkoper Rapenburg 1658 237 170v
JANS, PAULUS vroedsman Pouwels Jansen Wiltvangh wijnkoper koper hof met prieel en voor een kamer Rapenburg ZZ 1658 237 178v
SJOUMA, GRIETJE Grietie Siouma koper Rapenburg ZZ 1658 237 178v
HIDDES, NANNE de hof van Nanne Hiddes naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1658 237 178v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1658 237 178v
BRAAM, KLAAS GERRITS Claes Gerryts Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1658 237 178v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1658 237 178v
JOOSTES, GEERT oud burgemeester Geert Joostes Cartou bouwmeester verkoper Rapenburg ZZ 1658 237 178v
ABES, IEKE gemeensman Eeke Abbes brouwer koper hof Rapenburg 1659 237 208v
, een ducaat toehaak Rapenburg 1659 237 208v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg 1659 237 208v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1659 237 208v
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes naastligger ten westen Rapenburg 1659 237 208v
JAKOBS, SIERK Sierck Jacobs naastligger ten noorden Rapenburg 1659 237 208v
HOITINGA, FRANS oud burgemeester Fransiscus Hoitinga verkoper Rapenburg 1659 237 208v
JANS, KLAAS Claes Jansen , c.u. mr. smid aanhandelaar huis waar de Drie Rapen uithangen, met plaats met ingang via de steeg ten westen (p.j.) Rapenburg ZZ de Drie Rapen 1660 238 53r
, verpachter grond Rapenburg ZZ 1660 238 53r
, naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1660 238 53r
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1660 238 53r
GRETTINGA, NANNE HIDDES de kamers en hof van Nanne Hiddes Grettinga naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1660 238 53r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1660 238 53r
SJOUMA, DOMINICUS Dominicus Siouma, c.u. verwandelaar Rapenburg ZZ 1660 238 53r
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes tichelaar koper hof met bomen en planten, 2 kamers met een weefwinkel ten westen Rapenburg 1661 238 74v
HIELKES, TJEERD de hof van Tieerd Hylkes naastligger ten oosten Rapenburg 1661 238 74v
TJEPKES, SEERP andere kamers van Seerp Tiepkes tichelaar naastligger ten zuiden Rapenburg 1661 238 74v
, naast hof de 2 kamers en weefwinkel naastligger ten westen Rapenburg 1661 238 74v
TJEPKES, SEERP andere kamers van Seerp Tiepkes tichelaar naastligger ten noorden Rapenburg 1661 238 74v
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper Rapenburg 1661 238 74v
, KLAAS Claes bakker koper kamer Rapenburg ZZ 1661 238 92v
KLASES, TRIJNTJE Trintie Claesses koper Rapenburg ZZ 1661 238 92v
BELT, WILLEM de kamer van Willem Belt naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1661 238 92v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1661 238 92v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems Leeuwarder naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1661 238 92v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1661 238 92v
, GRIETJE Grietie verkoper Rapenburg ZZ 1661 238 92v
, TEUNIS wijlen Teunis van Lobbesson verkoper Rapenburg ZZ 1661 238 92v
MINNEN, GEERT ALBERTS Geert Albarts Minnen, c.u. koper kamer Rapenburg NZ 1661 238 93v
PIETERS, DOEDE de hof van de vrouw van Doede Pytters naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1661 238 93v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1661 238 93v
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1661 238 93v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1661 238 93v
JANS, JAKOB Jacob Jansen veerschipper verkoper Rapenburg NZ 1661 238 93v
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sibes Groen koper hof Rapenburg 1662 238 121r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Rapenburg 1662 238 121r
ABES, IEKE de weduwe van Eke Abbes brouwer naastligger ten oosten Rapenburg 1662 238 121r
, de nieuwe kamers op Rapenburg naastligger ten zuiden Rapenburg 1662 238 121r
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 1662 238 121r
HIELKES, TJEERD de stalling van Tieerd Hylckes , c.u. naastligger ten noorden Rapenburg 1662 238 121r
HIELKES, TJEERD Tieerd Hylckes verkoper Rapenburg 1662 238 121r
FONGERS, TETJE Tettie Fongers verkoper Rapenburg 1662 238 121r
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis, weefwinkel, loods en plaats Rapenburg ZZ 1663 238 162v
JOHANNES, RINSKE Rinske Johannes koper Rapenburg ZZ 1663 238 162v
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1663 238 162v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1663 238 162v
DIRKS, DIRK Dirk Dirx wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1663 238 162v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1663 238 162v
HERES, JAKOB Jacob Heres verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1663 238 162v
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerds verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1663 238 162v
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper van 1/2 Rapenburg ZZ 1663 238 162v
IEDES, GRIETJE Griet Ydes koper grondpacht van 9-18-00 CG Rapenburg 1663 238 189v
KLASES, GERBEN Gerben Clasen Ludum koper Rapenburg 1663 238 189v
TJEPKES, IENTE grondpacht uit het huis van Ynte Tiepkes eigenaar perceel Rapenburg 1663 238 189v
, N. N. verkoper Rapenburg 1663 238 189v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakker koper door niaar 1/2 hof met bomen, planten en prieeltje Rapenburg NZ 1664 238 221r
KORNELIS, MINSE Minse Cornelis geniaarde koper Rapenburg NZ 1664 238 221r
HENDRIKS, DOEDE (de proclamant?) Doede Hendriks bakker naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1664 238 221r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1664 238 221r
GROEN, ALBERT SIEBES de hof van Albart Sybes Groen naastligger ten westen Rapenburg NZ 1664 238 221r
, het molenaarshuis naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1664 238 221r
ABES, AKE de weduwe en erfgenamen van wijlen gemeensman Aeke Abbes verkoper Rapenburg NZ 1664 238 221r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks , c.s. bakker koper dwarshuis met een ledige plaats ten oosten en zuiden Rapenburg ZZ 1664 238 221v
, naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1664 238 221v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1664 238 221v
HIDDES, NANNE de hof van wijlen Nanne Hiddes naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1664 238 221v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1664 238 221v
FABER, KLAAS JANS vroedsman Claas Jansen Faber, c.u. verkoper Rapenburg ZZ 1664 238 221v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendriks bakker koper oud huis en plaats Rapenburg 1664 238 229v
GIJSBERTS, ARJEN Arrien Ghijsberts koper Rapenburg 1664 238 229v
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg 1664 238 229v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1664 238 229v
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 1664 238 229v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1664 238 229v
JANS, PIETER de Rapenburghmolen van Pieter Jansen , c.s. naastligger Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. naastligger Rapenburg 1664 238 229v
JANS, PIETER Pieter Jansen , c.s. verkoper van 1/2 Rapenburg 1664 238 229v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens , c.s. verkoper van 1/2 Rapenburg 1664 238 229v
GIJSBERTS, ARJEN Arrjen Gijsberts koper 1/2 hof Rapenburg NZ 1664 238 25va
HENDRIKS, DOEDE de hof van Doede Hendriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1664 238 25va
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1664 238 25va
GROEN, ALBERT SIEBES de hof van Albart Sybes Groen naastligger ten westen Rapenburg NZ 1664 238 25va
, het molenaarshuis naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1664 238 25va
KOENRAADS, HENDRIK burgemeester Hendrick Coenraadts verkoper q.q. Rapenburg NZ 1664 238 25va
ABES, AKE de nagelaten kinderen van de gemeensman Aeke Abbes verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1664 238 25va
ROORDA, JANKE Janneke Roorda verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1664 238 25va
SIEMENS, JAN Jan Symens lakenkoper verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1664 238 25va
RUURDS, IETJE Ytje Ruyrds koper hof met prieel, bomen en planten Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
, verpachter grond Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
FABER, KLAAS vroedsman Claes Faber naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
, burgemeester Wiltfangk naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
HIDDES, NANNE de curatoren over het nagelaten weeskind van Nanne Hiddes verkoper Rapenburg ZZ 1664 238 28ra
SJOERDS, WIEBREN Wybren Sjoerds , c.u. koper twee kamers Rapenburg ZZ 1666 239 38r
, verpachter grond Rapenburg ZZ 1666 239 38r
KLASES, TJEPKE hof gelegen tussen de beide kamers van Tjepke Claesen , c.u. naastligger Rapenburg ZZ 1666 239 38r
, SIEMEN Simon molenaar naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1666 239 38r
, TEUNIS Teunis molenaar naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1666 239 38r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claessen , c.u. wijdschipper naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1666 239 38r
, oud burgemeester Wiltfangk naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1666 239 38r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1666 239 38r
KLASES, TJEPKE Tjepke Claessen , c.u. wijdschipper verkoper Rapenburg ZZ 1666 239 38r
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus Siersma chirurgijn koper hof met bomen, planten en prieel met een vrije uit- en ingang op Rapenburg Rapenburg ZZ 1666 239 54v
HUBERTS, WINTJE Weintien Huiberts koper Rapenburg ZZ 1666 239 54v
MARTENS, TEUNIS Teunis Martens molenaar naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1666 239 54v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1666 239 54v
, PAULUS de hof van burgemeester Paulus Wiltfang naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1666 239 54v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1666 239 54v
KLASES, TJEPKE Tiepcke Clasen , c.u. verkoper Rapenburg ZZ 1666 239 54v
ZANDSTRA, RUURD JANS Ruierd Jans Sanstra, c.u. kapitein koper hof met bomen, planten en prieel met een vrije in- en uitgang in het noorden op Rapenburg Rapenburg 1668 239 156v
, N. N. verpachter grond ([staat: 20-00-00 GG] [Augustinus van Siersma?]) Rapenburg 1668 239 156v
, 2 kamers eerder toebehorend aan de hof naastligger Rapenburg 1668 239 156v
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg 1668 239 156v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1668 239 156v
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 1668 239 156v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1668 239 156v
SIERSMA, AUGUSTINUS Augustinus van Siersma, c.u. mr. chirurgijn verkoper Rapenburg 1668 239 156v
AKKER, ALBERT JANS Albert Jansen Acker, c.u. koper hof met een vrije in- en uitgang op het noorden op Rapenburg Rapenburg 1668 239 170r
, enkele kamers naastligger Rapenburg 1668 239 170r
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg 1668 239 170r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1668 239 170r
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 1668 239 170r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1668 239 170r
ZANDSTRA, RUURD Ruierd Sanstra, c.u. kapitein verkoper Rapenburg 1668 239 170r
WILLEMS, Stijn Willems koper kamer Rapenburg NZ 1669 239 213v
BEL, WILLEM KLASES de kamer van Willem Claessen Bel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1669 239 213v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1669 239 213v
WILLEMS, IEPE Jeppe Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1669 239 213v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1669 239 213v
, verkoper Rapenburg NZ 1669 239 213v
PIETERS, SAPE Zape Pieters leertouwer koper finaal huis met een plaatske Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
REINERS, WIEBE Wybe Reiners koper provisioneel Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
LANGE, JAKOB vroedsman Jacob de Lange naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen verkoper Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
FREERKS, FREERK de kinderen van wijlen Freerk Freerx verkoper Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
LOLKES, JAN Jan Lolkes koper finaal hof met zomerhuis, kelder, bomen, planten en wijnstok Rapenburg NZ 1665 239 6ra
, ARJEN Arrjen Ghijsbarts , c.s. naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1665 239 6ra
KNIJFF, de kamers van oud burgemeester Knijff naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1665 239 6ra
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes naastligger ten westen Rapenburg NZ 1665 239 6ra
HIELKES, TJEERD de kamer of stal van Tjeerd Hylkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1665 239 6ra
GROEN, ALBERT SIEBES Albart Sybes Groen, mede als voogd van zijn kind verkoper Rapenburg NZ 1665 239 6ra
JANS, ANTJE wijlen Antje Jans verkoper Rapenburg NZ 1665 239 6ra
FONTEIN, GIJSBERT JURJENS Gijsbart Jurrjans Fontein verkoper q.q. Rapenburg NZ 1665 239 6ra
JANS, ANTJE de drie nagelaten voor-kinderen van wijlen Antje Jans verkoper Rapenburg NZ 1665 239 6ra
ANDRIES, PIETER wijlen Pieter Andries bakker verkoper Rapenburg NZ 1665 239 6ra
EEUWES, HANS Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrje steeg ten westen Rapenburg ZZ 1668 239 22va
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrandts mr. linnenwever naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1668 239 22va
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1668 239 22va
, naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1668 239 22va
JANS, KLAAS Claes Jansen pannenbakker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1668 239 22va
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1668 239 22va
ROORDA, JAKOB vroedsman Jacob Roorda verkoper q.q. Rapenburg ZZ 1668 239 22va
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg ZZ 1668 239 22va
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuur Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrands naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
JANS, KLAAS Claas Jansen pannenbakker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs , voor haar kinderen verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman verkoper q.q. Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
HANSES, GEERTJE Geertje Hanses verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes , c.u. koper hof, bomen, planten en prieel Rapenburg 1671 240 34v
HENDRIKS, DOEDE de hof van Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg 1671 240 34v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1671 240 34v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes , c.u. naastligger ten westen Rapenburg 1671 240 34v
AGES, SIEMEN de stal van Symen Agis naastligger ten noorden Rapenburg 1671 240 34v
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jolles verkoper Rapenburg 1671 240 34v
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman, c.u. koper huis, loods en plaats met een tuin Rapenburg ZZ 1671 240 60r
OEDES, SAPE Sape Oedes leertouwer naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1671 240 60r
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1671 240 60r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1671 240 60r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1671 240 60r
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Rapenburg ZZ 1671 240 60r
WILLEMS, KLAAS Claes Willems koper hof, bomen, planten, wijnstokken, prieel en bellevidere Rapenburg ZZ 1672 240 91v
AKKER, ALBERT de hof van Albert Acker koopman naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1672 240 91v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1672 240 91v
BRAAM, Gaverinus Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1672 240 91v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1672 240 91v
JANS, PAULUS oud burgemeester Paulus Jansen Wiltfangh verkoper Rapenburg ZZ 1672 240 91v
JANS, OEDS Oets Jans koper kamer Rapenburg ZZ 1673 240 121r
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1673 240 121r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1673 240 121r
, de hof van oud burgemeester Wiltfangh naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1673 240 121r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1673 240 121r
, oud burgemeester Wiltfangh verkoper Rapenburg ZZ 1673 240 121r
BEIMA, JOUKE HOITES Joucke Hoytes Beyma koper grondpacht van 1-08-00 CG Rapenburg 1674 240 147r
JANS, JAN grondpacht uit het huis van Jan Jansen eigenaar perceel Rapenburg 1674 240 147r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg 1674 240 147r
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff naastligger ten westen Rapenburg 1674 240 147r
IEDES, KLAAS Claes Ides verkoper Rapenburg 1674 240 147r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamer Rapenburg NZ 1675 240 171v
JANS, JAN de kamer van Jan Jansen naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 171v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1675 240 171v
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 171v
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1675 240 171v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 171v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper door niaar kamer Rapenburg NZ 1675 240 172r
SIEBRENS, DOUWE Douwe Sybrens geniaarde koper Rapenburg NZ 1675 240 172r
, het perceel in de vorige akte naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 172r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1675 240 172r
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 172r
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1675 240 172r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 172r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamer Rapenburg NZ 1675 240 172v
, het perceel in de vorige akte naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 172v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1675 240 172v
KNIJFF, WILLEM de in de volgende akte genoemde kamer van dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 172v
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1675 240 172v
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 172v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamer Rapenburg NZ 1675 240 173r
, het perceel in de vorige akte naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 173r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1675 240 173r
HIBBES, EILERT de kamer van Ellert Hebbes naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 173r
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1675 240 173r
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173r
RUURDS, HAIE Haye Ruirdts koper kamer Rapenburg NZ 1675 240 173v
HIBBES, EILERT Ellert Hibbes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 173v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1675 240 173v
CODDE, de kamer van de weduwe van Codde kapitein naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 173v
TJEPKES, SEERP de kamer van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1675 240 173v
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 173v
BONKE, PIETER Pytter Boncq koper kamer Rapenburg NZ 1675 240 195r
PIETERS, SIEDS Sydts Pieters koper Rapenburg NZ 1675 240 195r
ALBERTS, GEERT Geert Albarts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 195r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1675 240 195r
HENDRIKS, WILLEM Willem Hendrix naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 195r
HENDRIKS, DOEDE de hof van Doede Hendrix bakker naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1675 240 195r
CHRISTIAANS, DIRK de crediteuren van Dirck Christiaens , c.u. mr. schoenmaker verkoper Rapenburg NZ 1675 240 195r
FOLKERTS, JAN Jan Folkerts brouwer koper huis of kamer Rapenburg NZ 1675 240 203v
EMMERIKS, AUKJE Auckien Emmericks koper Rapenburg NZ 1675 240 203v
MEINERTS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Meynerts verpachter grond Rapenburg NZ 1675 240 203v
BEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Bel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1675 240 203v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1675 240 203v
KNIJFF, JAN de kopers van de kamers van burgemeester Jan Knijff naastligger ten westen Rapenburg NZ 1675 240 203v
HIELKES, TJEERD de hof van Tjeerdt Hylkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1675 240 203v
JANS, JAN Jan Jansen , c.u. lijndraaier verkoper Rapenburg NZ 1675 240 203v
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh notaris koper hof met bomen en planten met een fraaie kamer daarachter ten noorden Rapenburg ZZ 1676 240 238v
AKKER, ALBERT de hof van Albert Acker naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1676 240 238v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1676 240 238v
BRAAM, Gaberius Braem apotheker naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1676 240 238v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1676 240 238v
, PAULUS oud burgemeester Paulus Wiltvangh verkoper Rapenburg ZZ 1676 240 238v
GOOITSENS, LOURENS Lourens Goytiens linnenwever koper huis Rapenburg ZZ 1677 240 264r
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie IJsbrandts koper Rapenburg ZZ 1677 240 264r
LANGE, JAKOB JURJENS vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1677 240 264r
LANGE, JAKOB JURJENS vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1677 240 264r
, JAKOB Jacob brugman naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1677 240 264r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1677 240 264r
PIETERS, SAPE Sape Pyters , c.u. leertouwer verkoper Rapenburg ZZ 1677 240 264r
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper provisioneel hof met bomen, planten en prieel Rapenburg NZ 1671 240 4ra
HENDRIKS, DOEDE de hof van Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1671 240 4ra
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1671 240 4ra
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes naastligger ten westen Rapenburg NZ 1671 240 4ra
AGES, SIEMEN de stalling van Symmen Ages naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1671 240 4ra
JELLES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jolles grootschipper verkoper Rapenburg NZ 1671 240 4ra
FEIKES, SJOERD molen genaamd de Nieuwe Molen Sjoerd Feyckes trekschipper op Dokkum koper 1/2 windmolen genaamde de Nieuwe Molen, molenaarshuis en hof Rapenburg ZZ de Nieuwe Molen 1679 241 49v
, naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1679 241 49v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1679 241 49v
AKKER, Albertie Acker koopman naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1679 241 49v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1679 241 49v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendricks bakker verkoper Rapenburg ZZ 1679 241 49v
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes trekschipper op Dokkum koper twee kamers Rapenburg ZZ 1682 241 200r
, verpachter grond Rapenburg ZZ 1682 241 200r
FEIKES, SJOERD Sjoerd Feyckes naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1682 241 200r
AKKER, ALBERT burgerhopman Albert Akker naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1682 241 200r
, THEOTARDUS burgerhopman Theotardus Lantingh naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1682 241 200r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1682 241 200r
REINERS, JAN diaken van de Armen der Gereformeerde Gemeente Jan Reyners verkoper Rapenburg ZZ 1682 241 200r
KEIMPES, ARJAANTJE wijlen Arjaentie Keympes erflater Rapenburg ZZ 1682 241 200r
SJOERDS, WIEBREN wijlen Wybren Sjoerdts soetelaar erflater Rapenburg ZZ 1682 241 200r
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper kamer Rapenburg NZ 1683 241 267v
, naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1683 241 267v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1683 241 267v
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Codde kapitein naastligger ten westen Rapenburg NZ 1683 241 267v
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1683 241 267v
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmaker verkoper Rapenburg NZ 1683 241 267v
, DAVID sergeant Davidt d' Nieuve? koper kamer Rapenburg 1684 242 37v
WIEGERS, TEUNTJE Teuntie Wiggerts koper Rapenburg 1684 242 37v
, verpachter grond Rapenburg 1684 242 37v
DIRKS, IJSBRAND IJsbrandt Dirx mr. smid verkoper Rapenburg 1684 242 37v
EGBERTS, PIETJE Pyttertie Eyberts koper kamer Rapenburg NZ 1686 242 150v
ALBERTS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1686 242 150v
HENDRIKS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Hendrix naastligger ten westen Rapenburg NZ 1686 242 150v
HENDRIKS, DOEDE de hof van Doede Hendrix koopman naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1686 242 150v
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborgh verkoper Rapenburg NZ 1686 242 150v
DUITS, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Duyts wijdschipper verkoper Rapenburg NZ 1686 242 150v
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper kamer Rapenburg NZ 1687 242 168r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1687 242 168r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1687 242 168r
, ALLERT Allert gardenier naastligger ten westen Rapenburg NZ 1687 242 168r
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1687 242 168r
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1687 242 168r
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1687 242 168r
REINERS, RITSKE Ritske Reyners koper twee kamers onder 1 dak Rapenburg NZ 1692 243 5r
HUBERTS, BERBER Berber Huiberts koper Rapenburg NZ 1692 243 5r
, verpachter grond Rapenburg NZ 1692 243 5r
, WILLEM Willem gleibakker naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1692 243 5r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1692 243 5r
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg NZ 1692 243 5r
JAKOBS, JANKE de hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Jacobs naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1692 243 5r
HENDRIKS, WIETSE Wytse Hendrix , c.u. schuitvaarder verkoper Rapenburg NZ 1692 243 5r
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Rapenburg NZ 1692 243 5r
MINSES, JAN Jan Minses verkoper Rapenburg NZ 1692 243 5r
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten koper kamer ([staat: twee zilveren ducatons]) Rapenburg NZ 1697 243 307v
, verpachter grond Rapenburg NZ 1697 243 307v
, naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1697 243 307v
BRAAM, HUBERT Hubert Braam koopman naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1697 243 307v
BRAAM, HUBERT Hubert Braam koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1697 243 307v
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1697 243 307v
, verkoper Rapenburg NZ 1697 243 307v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman koper kamer Rapenburg NZ 1698 243 336v
, verpachter grond Rapenburg NZ 1698 243 336v
, naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1698 243 336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1698 243 336v
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 336v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1698 243 336v
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten verkoper Rapenburg NZ 1698 243 336v
JOHANNES, GERRIT Gerrit Johannis winkelier koper huis Rapenburg NZ 1698 243 344v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks winkelier koper Rapenburg NZ 1698 243 344v
, verpachter grond Rapenburg NZ 1698 243 344v
, MINNE Minne , c.u. soldaat huurder Rapenburg NZ 1698 243 344v
, WILLEM Willem Fransman gleibakkersgezel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1698 243 344v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1698 243 344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1698 243 344v
KLASES, HUBERT Huibert Claesen mr. linnenwever verkoper Rapenburg NZ 1698 243 344v
LOUWS, TEUNIS Teunis Louws , c.u. aanhandelaar paardestal (p.j.) Rapenburg ZZ 1699 244 13r
GRATEMA, TJEPKE stal van Tiepke Gratema naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1699 244 13r
GRATEMA, TJEPKE de hof van Tiepke Gratema naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1699 244 13r
GRATEMA, Tiepe Gratema naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1699 244 13r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1699 244 13r
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager verkoper Rapenburg ZZ 1699 244 13r
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakker koper kamer Rapenburg NZ 1702 244 187v
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens koper Rapenburg NZ 1702 244 187v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1702 244 187v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1702 244 187v
WILLEMS, HARMEN Harman Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1702 244 187v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1702 244 187v
SURINGAR, GAUKE Gouke Surigar zoutzieder en koopman verkoper Rapenburg NZ 1702 244 187v
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper hof, stal, kamer, zomerhuis enz Rapenburg NZ 1706 244 319v
, naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1706 244 319v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1706 244 319v
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten westen Rapenburg NZ 1706 244 319v
, naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1706 244 319v
VOSMA, JOHANNES Johannes Vosma koopman verkoper Rapenburg NZ 1706 244 319v
PIETERS, JURJEN Jurjen Pytters glasverkoper koper doorgang Rapenburg 1708 245 50v
PIETERS, JURJEN het huis van Jurjen Pytters glasverkoper naastligger ten oosten Rapenburg 1708 245 50v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1708 245 50v
BONTEKOE, RUURD Ruird Bontekoe naastligger ten westen Rapenburg 1708 245 50v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1708 245 50v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratama koopman verkoper Rapenburg 1708 245 50v
BOUWES, JAN vrijgezel Jan Buwes koper huis Rapenburg NZ 1709 245 95v
, verpachter grond Rapenburg NZ 1709 245 95v
, WILLEM Willem Fransman naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1709 245 95v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1709 245 95v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tiepke Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1709 245 95v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tiepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1709 245 95v
JOHANNES, GERRIT Gerrit Johannis verkoper Rapenburg NZ 1709 245 95v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendrix verkoper Rapenburg NZ 1709 245 95v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huis Rapenburg NZ 1721 246 104r
PIETERS, WOUTER wijlen Wouter Pyters koper Rapenburg NZ 1721 246 104r
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1721 246 104r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1721 246 104r
, GERRIT de weduwe van Gerrit molenaar naastligger ten westen Rapenburg NZ 1721 246 104r
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1721 246 104r
KLASES, TJEERD Tjeerd Claessen brouwersgezel verkoper Rapenburg NZ 1721 246 104r
JANS, OEPKE Oepke Jansen , c.u. pannenbakker koper huis Rapenburg NZ 1721 246 108v
, verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Rapenburg NZ 1721 246 108v
JOHANNES, GERRIT de weduwe van Gerrit Johannes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1721 246 108v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1721 246 108v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1721 246 108v
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1721 246 108v
BOUWES, JAN Jan Bouwes verkoper Rapenburg NZ 1721 246 108v
MARTENS, JAN Jan Martens Helderop koper huis, bomen, bloemen, zomerhuis Rapenburg NZ 1723 246 176v
TJEERDS, GEERTJE Geertie Tieerds koper Rapenburg NZ 1723 246 176v
, naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1723 246 176v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1723 246 176v
DOEDES, SEERP de weduwe van Seerp Doedes naastligger ten westen Rapenburg NZ 1723 246 176v
, kamer en weefwinkel naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1723 246 176v
HANSES, LAMMERT Lammert Hansen organist verkoper Rapenburg NZ 1723 246 176v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen mr. smid koper tuin met bomen en planten Rapenburg 1725 246 228r
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg 1725 246 228r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1725 246 228r
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 1725 246 228r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1725 246 228r
ROS, JAKOB JANS Jacob Jansen Ros mr. chirurgijn verkoper Rapenburg 1725 246 228r
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper huis Rapenburg 1729 247 258r
SIPKES, TRIJNTJE Trijntje Sipkes koper Rapenburg 1729 247 258r
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Helderop naastligger ten oosten Rapenburg 1729 247 258r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1729 247 258r
GRATEMA, SAAPKE de erfgenamen van wijlen Saepke Gratama naastligger ten westen Rapenburg 1729 247 258r
, naastligger ten noorden Rapenburg 1729 247 258r
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakker verkoper Rapenburg 1729 247 258r
KORNELIS, SCHELTE huisman Schelte Cornelis Beitsegat koper 7/8 huis en tuin Rapenburg ZZ 1730 247 350r
, naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1730 247 350r
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1730 247 350r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1730 247 350r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1730 247 350r
STEFFENS, GERRIT Gerrit Steffens huurder (p.j. totaal) Rapenburg ZZ 1730 247 350r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks huurder Rapenburg ZZ 1730 247 350r
TALMA, SJOERD Sjoerd Talma destillateur en koopman verkoper van 2/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
PIETERS, SJOERD Sjoerd Pieters Aerdenburgh molenaar verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
SIEMENS, MEILE Meyle Symons molenaar verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
OENES, JAN Jan Oenes molenaar verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
BALTES, GERRIT Gerrit Balthus molenaar verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
FREERKS, JAN Jan Freerks molenaar verkoper van 1/8 Rapenburg ZZ 1730 247 350r
BRAAM, FROUKJE KLASES Froukjen Clases Braam koper hof met kamer en zomerhuis Rapenburg ZZ 1731 247 391v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper Rapenburg ZZ 1731 247 391v
VERMEERS, GILLES de weduwe en erfgenamen van wijlen Gillis Vermeersch koopman naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1731 247 391v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1731 247 391v
RIENKS, DIRK Dirk Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1731 247 391v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1731 247 391v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekjen Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 3/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
BEMEN, SERVAAS Servaas van Beemen, q.q. mr. zilversmid verkoper q.q. Rapenburg ZZ 1731 247 391v
TALMA, WIETSE PIEBES de kinderen van wijlen Wytse Piebes Talma verkoper van 1/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
OOSTERBAAN, GRIETJE EVERTS wijlen Grietje Everts Oosterbaan verkoper van 1/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
TJERKS, RUTGER Rut Tierks bontwever koper huis Rapenburg NZ 1732 248 104v
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters koper Rapenburg NZ 1732 248 104v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1732 248 104v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1732 248 104v
ARJENS, ALLERT Allert Arjens naastligger ten westen Rapenburg NZ 1732 248 104v
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1732 248 104v
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1732 248 104v
JOHANNES, GERRIT wijlen Gerryt Johannis verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1732 248 104v
GERRITS, HENDRIK vrijgezel Hendrik Gerryts verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1732 248 104v
HARMENS, BEREND Beernt Harmens mr. bontwever koper dwarshuis Rapenburg ZZ 1736 249 132v
POPPES, JAN Jan Poppes huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1736 249 132v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienks naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1736 249 132v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1736 249 132v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters koopman verkoper Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper kamer Rapenburg ZZ 1737 249 170r
BRAAM, FROUKJE Froukien Braam koper Rapenburg ZZ 1737 249 170r
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r
HARMENS, BEREND wijlen Beernt Harmens huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r
VERMEERS, GILLES de weduwe van Gillis Vermeersch naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1737 249 170r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1737 249 170r
, verkoper Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier koper door niaar huis Rapenburg ZZ 1737 249 212r
WIEBRENS, JENTJE Jentie Wyberens geniaarde koper Rapenburg ZZ 1737 249 212r
TJERKS, ETJE Ettie Tierks geniaarde koper Rapenburg ZZ 1737 249 212r
TEUNIS, JAN Jan Teunis huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 212r
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienx naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1737 249 212r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1737 249 212r
HARMENS, BEREND Beernt Harmens mr. wever verkoper Rapenburg ZZ 1737 249 212r
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters winkelier koper woning Rapenburg NZ 1739 250 9v
ALBERTS, MARIA Marijke Alberts winkelier koper Rapenburg NZ 1739 250 9v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters , c.u. naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1739 250 9v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1739 250 9v
ARJENS, ALBERT Albert Arjaans naastligger ten westen Rapenburg NZ 1739 250 9v
IJSBRANDS, DIRK de hof van Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1739 250 9v
TJERKS, RUTGER Ruth Tiercx bontwever verkoper Rapenburg NZ 1739 250 9v
WOUTERS, ANTJE Antie Wouters verkoper Rapenburg NZ 1739 250 9v
JANS, FRANS Frans Jansen bontwever koper huis Rapenburg NZ 1749 251 253v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1749 251 253v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1749 251 253v
ARJENS, FRANS Frans Adriaens naastligger ten westen Rapenburg NZ 1749 251 253v
IJSBRANDS, DIRK de weduwe van Dirk IJsbrants naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1749 251 253v
WOUTERS, TEUNIS Theunis Wouters winkelier verkoper Rapenburg NZ 1749 251 253v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1750 252 104r
BUREN, FRANS Frans Buuren naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1750 252 104r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1750 252 104r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1750 252 104r
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1750 252 104r
OEPKES, ANTJE Antie Oepkes verkoper Rapenburg NZ 1750 252 104r
ARJENS, ALBERT Albert Adriaansz mr. bontwever verkoper Rapenburg NZ 1750 252 104r
RIENKS, JAN huisman Jan Rienks koper 1/2 huis en tuintje Rapenburg ZZ 1751 252 149v
STEFFENS, GERRIT Gerryt Steffens huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1751 252 149v
KASPERS, HENDRIK Hendrik Caspers huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1751 252 149v
, naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1751 252 149v
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1751 252 149v
ROORDA, JAN de tuin van Jan Roorda ontvanger naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1751 252 149v
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1751 252 149v
GERBENS, KORNELIS huisman Cornelis Gerbens verkoper Rapenburg ZZ 1751 252 149v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1756 253 257v
MARCUS, HENDRIK Hendrik Marcus huurder (p.j.) Rapenburg NZ 1756 253 257v
JANS, FRANS Frans Jansen naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1756 253 257v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1756 253 257v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1756 253 257v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama koopman naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1756 253 257v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier verkoper Rapenburg NZ 1756 253 257v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukje Jacobs Braam verkoper Rapenburg NZ 1756 253 257v
JANS, FRANS Frans Jans bontwever koper huis Rapenburg NZ 1756 254 26v
GERRITS, EELKJE Eeke Gerryts koper Rapenburg NZ 1756 254 26v
IJSBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1756 254 26v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1756 254 26v
GRATEMA, TJEPKE Tjepke Gratama naastligger ten westen Rapenburg NZ 1756 254 26v
IJSBRANDS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk IJsbrands naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1756 254 26v
JANS, FRANS Frans Jans verkoper Rapenburg NZ 1756 254 26v
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeider koper huis en gedeelte van een hof Rapenburg ZZ 1784 261 157r
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1784 261 157r
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1784 261 157r
FRANK, JOHANNES Johannes Frank koopman naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1784 261 157r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1784 261 157r
FRANK, JOHANNES Johannes Frank koopman verkoper Rapenburg ZZ 1784 261 157r
, JOHANNES Johannes van Seist hovenier koper zomerhuis en tuin Rapenburg 1785 261 300r
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper Rapenburg 1785 261 300r
, JOHANNES Johannes Kibler huurder (p.j.) Rapenburg 1785 261 300r
, naastligger ten oosten Rapenburg 1785 261 300r
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten noorden Rapenburg 1785 261 300r
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backer naastligger ten westen Rapenburg 1785 261 300r
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Rapenburg 1785 261 300r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg 1785 261 300r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg 1785 261 300r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rapenburg 1785 261 300r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 261 307r
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg NZ 1785 261 307r
, JEROEN Jeroen Geukers huurder (p.j.) Rapenburg NZ 1785 261 307r
, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 261 307r
, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1785 261 307r
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits mr. bontwever en visser naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1785 261 307r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1785 261 307r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg NZ 1785 261 307r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rapenburg NZ 1785 261 307r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 262 1r
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg NZ 1785 262 1r
FREERKS, WOPKE Wopke Frederiks bewoner (p.j.) Rapenburg NZ 1785 262 1r
, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1785 262 1r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1785 262 1r
JANS, FRANS Frans Jans naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 262 1r
, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1785 262 1r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg NZ 1785 262 1r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rapenburg NZ 1785 262 1r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 262 2r
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg NZ 1785 262 2r
JANS, FRANS Frans Jans naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1785 262 2r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1785 262 2r
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 262 2r
JANS, LUTSKE Lutske Jans naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 262 2r
, naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1785 262 2r
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg NZ 1785 262 2r
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rapenburg NZ 1785 262 2r
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks hovenier koper kamer, tuin en hof Rapenburg ZZ 1785 262 9r
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1785 262 9r
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1785 262 9r
JELLES, SIEMEN Simon Jelles naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1785 262 9r
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1785 262 9r
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeider verkoper Rapenburg ZZ 1785 262 9r
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis en weefwinkel Rapenburg NZ 1786 262 132r
, BEREND Berend Colling huurder Rapenburg NZ 1786 262 132r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1786 262 132r
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1786 262 132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink naastligger ten westen Rapenburg NZ 1786 262 132r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1786 262 132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Rapenburg NZ 1786 262 132r
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper Rapenburg NZ 1786 262 132r
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper Rapenburg NZ 1786 262 132r
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1787 262 222v
SIEBES, BOUWE Bouwe Sybes schoenmaker huurder Rapenburg NZ 1787 262 222v
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1787 262 222v
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1787 262 222v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten westen Rapenburg NZ 1787 262 222v
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1787 262 222v
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Rapenburg NZ 1787 262 222v
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , mede voor haar kinderen verkoper Rapenburg NZ 1787 262 222v
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper Rapenburg NZ 1787 262 222v
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jansen koper huis Rapenburg NZ 1802 266 67v
HARMENS, JURJEN wijlen Jurjen Harmens bontwever koper Rapenburg NZ 1802 266 67v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1802 266 67v
JAKOBS, MICHIEL Michiel Jacobs naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1802 266 67v
, naastligger ten westen Rapenburg NZ 1802 266 67v
, naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1802 266 67v
, GOSLING Gosling Piekenga koopman verkoper Rapenburg NZ 1802 266 67v
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper kamer Rapenburg 1 1693 243 29r
GERRITS, BERBER Berber Gerrits huurder Rapenburg 1 1693 243 29r
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten oosten Rapenburg 1 1693 243 29r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1693 243 29r
, naastligger ten westen Rapenburg 1 1693 243 29r
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten noorden Rapenburg 1 1693 243 29r
, verkoper Rapenburg 1 1693 243 29r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits , c.u. uurwerkmaker koper woning Rapenburg 1 1710 245 103v
, naastligger ten oosten Rapenburg 1 1710 245 103v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1710 245 103v
BONTEKOE, RUURD Ruird Bontekoe naastligger ten westen Rapenburg 1 1710 245 103v
GRATEMA, TJEPKE de weduwe van Tiepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg 1 1710 245 103v
GRAUDA, WALING JANS oud hopman Walingh Jansen Grauda verkoper Rapenburg 1 1710 245 103v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huis Rapenburg 1 1720 246 85r
, WOUTER wijlen Wouter pannenbakker koper Rapenburg 1 1720 246 85r
TEUNIS, GRIETJE de koperse Grietie Teunis huurder Rapenburg 1 1720 246 85r
, naastligger ten oosten Rapenburg 1 1720 246 85r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1720 246 85r
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruurd Sybes Bontekoe naastligger ten westen Rapenburg 1 1720 246 85r
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg 1 1720 246 85r
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verkoper Rapenburg 1 1720 246 85r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Rutgers koper huis en weefwinkel Rapenburg 1 1792 264 64v
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp koper Rapenburg 1 1792 264 64v
, JAKOB Cobes Flun koperslagersknecht huurder (p.w.) Rapenburg 1 1792 264 64v
GERRITS, SIETSKE Sytske Gerrits naastligger ten oosten Rapenburg 1 1792 264 64v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1792 264 64v
WIEBES, IEDE Yede Wybes naastligger ten westen Rapenburg 1 1792 264 64v
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van Coenraad Bakker naastligger ten noorden Rapenburg 1 1792 264 64v
RUTGERS, AAGJE Aagje Rutgers verkoper Rapenburg 1 1792 264 64v
JANS, DOUWE Douwe Jans scheepstimmerman verkoper Rapenburg 1 1792 264 64v
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koopman koper huis en weefwinkel Rapenburg 1 1802 266 99r
SMID, de weduwe van Smit huurder (p.w.) Rapenburg 1 1802 266 99r
GERRITS, SIETSKE Zytske Gerryts naastligger ten oosten Rapenburg 1 1802 266 99r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1802 266 99r
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes naastligger ten westen Rapenburg 1 1802 266 99r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1 1802 266 99r
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1 1802 266 99r
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Rapenburg 1 1802 266 99r
FRANSES, PIETER Pytter Fransen koper kamer met weefwinkel Rapenburg 2 1647 235 269r
, JAN de kamer van Jan Kniff naastligger ten oosten Rapenburg 2 1647 235 269r
PIETERS, WIETSE Wytse Pytters chirurgijn naastligger ten zuiden Rapenburg 2 1647 235 269r
FRANSES, PIETER koper Pytter Fransen naastligger ten westen Rapenburg 2 1647 235 269r
, naastligger ten noorden Rapenburg 2 1647 235 269r
MEINERTS, IEPE Epe Meynerts , c.u. mr. timmerman verkoper Rapenburg 2 1647 235 269r
OEBELES, KARST Carst Ubles , c.u. koper huis Rapenburg 3 1661 238 96v
MEINERTS, IEPE de erfgenamen van wijlen Ype Meinerts verpachter grond Rapenburg 3 1661 238 96v
BEL, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Bel naastligger ten oosten Rapenburg 3 1661 238 96v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 3 1661 238 96v
KNIJFF, JAN burgemeester Jan Knijff naastligger ten westen Rapenburg 3 1661 238 96v
HIELKES, TJEERD de hof van Tieerd Hylkes naastligger ten noorden Rapenburg 3 1661 238 96v
WILLEMS, IEPE Yepe Willems verkoper Rapenburg 3 1661 238 96v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis koper woning Rapenburg 3 1731 248 53v
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 3 1731 248 53v
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratama naastligger ten oosten Rapenburg 3 1731 248 53v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 3 1731 248 53v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis naastligger ten westen Rapenburg 3 1731 248 53v
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratama naastligger ten noorden Rapenburg 3 1731 248 53v
, verkoper Rapenburg 3 1731 248 53v
RUURDS, EVERT Evert Ruyrdts , c.u. koper ledige plaats met no. 5 Rapenburg 4 1644 235 118v
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg 4 1644 235 118v
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1644 235 118v
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 4 1644 235 118v
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 4 1644 235 118v
, HENDRIK Hendricus Cesarius, met advies van zijn vader verkoper Rapenburg 4 1644 235 118v
BOER, PIETER FRANSES Pytter Fransen de Boer koper huis met 3 kamers aanelkaar staand Rapenburg 4 1644 235 157r
, een zilveren ducaton toehaak Rapenburg 4 1644 235 157r
MEINERTS, IEPE Ipe Meinnerts naastligger ten oosten Rapenburg 4 1644 235 157r
LAMMERTS, HANS Hans Lamberts naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1644 235 157r
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 4 1644 235 157r
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1644 235 157r
RUURDS, EVERT Evert Ruirdts , c.u. verkoper Rapenburg 4 1644 235 157r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper door niaar huis en hof Rapenburg 4 1705 244 271r
HANSES, MARIA Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r
SCHELTES, SCHELTE wijlen Schelte Scheltes bakker koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens mr. bontwever geniaarde koper Rapenburg 4 1705 244 271r
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans geniaarde koper Rapenburg 4 1705 244 271r
, een zilveren lepel van 3-00-00 CG tot een verering toehaak Rapenburg 4 1705 244 271r
JANS, ALLE Alle Jansen , c.soc. huurder Rapenburg 4 1705 244 271r
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten oosten Rapenburg 4 1705 244 271r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1705 244 271r
IDSINGA, M. M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Rapenburg 4 1705 244 271r
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1705 244 271r
KLASES, JAN Jan Clasen estrikbakker verkoper Rapenburg 4 1705 244 271r
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts , c.u. bontwever koper huis met een hof daarachter Rapenburg 4 1712 245 174r
BERENDS, THOMAS Tomas Berents naastligger ten oosten Rapenburg 4 1712 245 174r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1712 245 174r
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idsinga naastligger ten westen Rapenburg 4 1712 245 174r
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1712 245 174r
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist verkoper Rapenburg 4 1712 245 174r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Rapenburg 4 1800 265 274v
JANS, GRIETJE Grietje Jans huurder (p.j.) Rapenburg 4 1800 265 274v
SIPKES, KORNELIS wijlen Cornelis Sipkes huurder Rapenburg 4 1800 265 274v
, JAKOB Jacobus Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1800 265 274v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1800 265 274v
, G. Piekenga naastligger ten westen Rapenburg 4 1800 265 274v
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1800 265 274v
PERSIJN, POPPE Poppe Persijn koopman verkoper q.q. Rapenburg 4 1800 265 274v
JANS, GERRIT wijlen Gerrit Jans bontwever verkoper Rapenburg 4 1800 265 274v
GEERTS, PIETER Pieter Geerts wolkammersknecht koper huis Rapenburg 4 1804 267 6r
JARICHS, FRIETSEN Fritske Jarigs koper Rapenburg 4 1804 267 6r
, BINKE Bente B. Hankes, c.u. huurder Rapenburg 4 1804 267 6r
, JAKOB Jacobus Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1804 267 6r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1804 267 6r
, G. Piekenga naastligger ten westen Rapenburg 4 1804 267 6r
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1804 267 6r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker verkoper Rapenburg 4 1804 267 6r
DIJKSTRA, JAN Jan Dijkstra sleper koper huis Rapenburg 4 1808 268 123v
, JOHANNA Johanna Camps koper Rapenburg 4 1808 268 123v
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 4 1808 268 123v
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins naastligger ten oosten Rapenburg 4 1808 268 123v
, JAKOB Jacob Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1808 268 123v
, JAKOB Jacob Riet naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1808 268 123v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1808 268 123v
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 4 1808 268 123v
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1808 268 123v
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
FABER, DIRK Dirk Faber verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens koper huis Rapenburg 5 1799 265 179v
, JOHANNES Johannes Fok huurder Rapenburg 5 1799 265 179v
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg 5 1799 265 179v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 5 1799 265 179v
GERRITS, SIETSE Sytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 5 1799 265 179v
FINK, M. M. Vink naastligger ten noorden Rapenburg 5 1799 265 179v
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Rapenburg 5 1799 265 179v
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Rapenburg 5 1799 265 179v
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper huis en weefwinkel Rapenburg 5 1804 267 56r
, JOHANNES Johannes Fok huurder (p.j.) Rapenburg 5 1804 267 56r
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg 5 1804 267 56r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 5 1804 267 56r
GERRITS, SIETSE Sytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 5 1804 267 56r
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten noorden Rapenburg 5 1804 267 56r
HARMENS, JOHANNES huisman Johannes Harmens verkoper Rapenburg 5 1804 267 56r
RUURDS, SIPKE Sipke Ruyrdts koper door niaar huis en tuintje Rapenburg 6west 1680 241 67r
SAKES, ATE Ate Saeckes geniaarde koper Rapenburg 6west 1680 241 67r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs geniaarde koper Rapenburg 6west 1680 241 67r
, KLAAS Claes Marijn naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1680 241 67r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1680 241 67r
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Rapenburg 6west 1680 241 67r
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1680 241 67r
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Rapenburg 6west 1680 241 67r
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen erflater Rapenburg 6west 1680 241 67r
WOUTERS, HANS Hans Wouters koper huis Rapenburg 6west 1687 242 161v
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1687 242 161v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1687 242 161v
KLASES, JAN Jan Claessens naastligger ten westen Rapenburg 6west 1687 242 161v
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1687 242 161v
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieter verkoper Rapenburg 6west 1687 242 161v
VELDE, JAN Jan Adriaan van der Velde bontwerker koper huis Rapenburg 6west 1689 242 297r
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1689 242 297r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1689 242 297r
, naastligger ten westen Rapenburg 6west 1689 242 297r
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1689 242 297r
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, voor zijn vier kinderen chirurgijn verkoper Rapenburg 6west 1689 242 297r
TIJSES, wijlen Yffie Thijssen verkoper Rapenburg 6west 1689 242 297r
BERENDS, THOMAS Thomas Beens linnenwever koper huis met een schuurtje erachter Rapenburg 6west 1690 242 328v
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1690 242 328v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1690 242 328v
, naastligger ten westen Rapenburg 6west 1690 242 328v
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten westen Rapenburg 6west 1690 242 328v
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1690 242 328v
VELDE, JAN ARJENS Jan Adriaens van der Velde bontwerker verkoper Rapenburg 6west 1690 242 328v
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts mr. linnenwever koper door niaar huis Rapenburg 6oost 1694 243 81r
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks sleefmaker geniaarde koper Rapenburg 6oost 1694 243 81r
JANS, EVERT Evert Jansen bontreder naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1694 243 81r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1694 243 81r
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1694 243 81r
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1694 243 81r
, verkoper Rapenburg 6oost 1694 243 81r
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. bontwever koper huis Rapenburg 6oost 1738 249 262r
JANS, ANTJE Antie Jans koper Rapenburg 6oost 1738 249 262r
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1738 249 262r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1738 249 262r
GERRITS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Gerrits naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1738 249 262r
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1738 249 262r
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1738 249 262r
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost koopman verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1738 249 262r
, verkoper Rapenburg 6oost 1738 249 262r
GERRITS, JAN Jan Gerrits Rex mr. bontwever koper huis en bleekje Rapenburg 6west 1743 251 15v
SIEDSES, JANKE Janke Syses koper Rapenburg 6west 1743 251 15v
LOHMAN, BEREND Beint Lomans naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1743 251 15v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1743 251 15v
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters naastligger ten westen Rapenburg 6west 1743 251 15v
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten westen Rapenburg 6west 1743 251 15v
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1743 251 15v
GERRITS, MAAIKE Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west 1743 251 15v
JANS, GERRIT Gerrit Jansen verkoper van 1/3 Rapenburg 6west 1743 251 15v
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west 1743 251 15v
JANS, JAN Jan Jansen verkoper van 1/3 Rapenburg 6west 1743 251 15v
GERRITS, WILLEM vrijgezel Willem Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 6west 1743 251 15v
, BEREND Beernd Pelster mr. bontwever koper huis Rapenburg 6oost 1763 255 226v
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes koper Rapenburg 6oost 1763 255 226v
, JAN de weduwe van Jan Blommers naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1763 255 226v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1763 255 226v
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1763 255 226v
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1763 255 226v
MULDER, ANTJE Antje Mulders verkoper Rapenburg 6oost 1763 255 226v
LOHMAN, BEREND wijlen Beernd Lomans mr. bontwever verkoper Rapenburg 6oost 1763 255 226v
, JAN Jan H. Teutling mr. bontwever koper huis Rapenburg 6oost 1782 260 188v
SANDERS, JAN Jan Sanders huurder (p.j.) Rapenburg 6oost 1782 260 188v
, GERRIT de weduwe van Gerryt Nij naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1782 260 188v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1782 260 188v
JANS, GERRIT Gerryt Jans naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1782 260 188v
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1782 260 188v
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
, JAN Jan H. Teutling bontwever verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1782 260 188v
BARTLING, ANTJE de goederen van Anna Bartling verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1782 260 188v
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1782 260 188v
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling erflater Rapenburg 6oost 1782 260 188v
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Rapenburg 6oost 1782 260 188v
, N. N. koper provisioneel huis en weefwinkel Rapenburg 6oost 1793 264 359r
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1793 264 359r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1793 264 359r
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1793 264 359r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1793 264 359r
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling, voor haar drie minderjarige kinderen verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r
, JAN wijlen Jan Teutling verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r
JANS, DIRK Dirk Jans Teutling, minderjarig kind verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r
JANS, JOHANNES Johannes Jans Teutling, minderjarig kind verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r
JANS, GEESKE Gezina Jans Teutling, minderjarig kind verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r
HAMSTRA, ROELOF GEERTS Roelof Geerts Hamstra koopman koper huis Rapenburg 6oost 1799 265 177r
GERRITS, FRANS Frans Gerryts huurder Rapenburg 6oost 1799 265 177r
, WILLEM Willem Plating naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1799 265 177r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1799 265 177r
, JAKOB Jacobus naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1799 265 177r
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1799 265 177r
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Rapenburg 6oost 1799 265 177r
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Rapenburg 6oost 1799 265 177r
, JAKOB Jacob Riet bontwever koper van 1/2 huis Rapenburg 6 1807 267 296r
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins bontwever koper van 1/2 Rapenburg 6 1807 267 296r
, HENDRIK Hendrik Weghuizen, n.u. verkoper Rapenburg 6 1807 267 296r
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontwever verkoper Rapenburg 6 1807 267 296r
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Rapenburg 6 1807 267 296r
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 6 1807 267 296r
, ROELOF Roelof moutmaker naastligger ten westen Rapenburg 6 1807 267 296r
, naastligger ten noorden Rapenburg 6 1807 267 296r
HAAN, SUSANNA Susanne de Haan verkoper? Rapenburg 6 1807 267 296r
BROUWERS, HEIN wijlen Hein Brouwers verkoper? Rapenburg 6 1807 267 296r
FINK, MINNE oud burgemeester Minno Vink koper kamer en weefwinkel Rapenburg 7 1794 264 185r
JANS, JAN Jan Jansen huurder (p.j.) Rapenburg 7 1794 264 185r
MENALDA, POPPE de weduwe van Poppe Menalda naastligger ten oosten Rapenburg 7 1794 264 185r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 7 1794 264 185r
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 7 1794 264 185r
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 7 1794 264 185r
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis luitenant verkoper q.q. Rapenburg 7 1794 264 185r
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Rapenburg 7 1794 264 185r
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Rapenburg 7 1794 264 185r
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaen mr. lijnslager koper huis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvesten Rapenburg 8 1689 242 291v
DIRKS, SIEBREN Sybrandt Dircks huurder Rapenburg 8 1689 242 291v
JURJENS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens , c.s. naastligger ten oosten Rapenburg 8 1689 242 291v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1689 242 291v
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 8 1689 242 291v
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1689 242 291v
, JAKOB Jacob Brughman mr. zwaardveger verkoper Rapenburg 8 1689 242 291v
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 8 1689 242 291v
BRANDSMA, POPPE JAKOBS Poppe Jacobs Bransma mr. dopjeswever koper huis met loods, plaatske en tuin Rapenburg 8 1702 244 165v
SIEUWES, Jaukie Sjouwes koper Rapenburg 8 1702 244 165v
JURJENS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens naastligger ten oosten Rapenburg 8 1702 244 165v
JANS, BEREND Berent Jansen naastligger ten oosten Rapenburg 8 1702 244 165v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1702 244 165v
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten westen Rapenburg 8 1702 244 165v
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1702 244 165v
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaan mr. lijnslager en koopman verkoper Rapenburg 8 1702 244 165v
BLOEM, JAN ARENDS Jan Arends Blom mr. bontwever koper huis en tuin Rapenburg 8 1740 250 126v
BERENDS, GEESKE Geeske Barents koper Rapenburg 8 1740 250 126v
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits bontwever naastligger ten oosten Rapenburg 8 1740 250 126v
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients bontwever naastligger ten oosten Rapenburg 8 1740 250 126v
, naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1740 250 126v
BERENDS, BEREND Barent Barents mr. bontwever naastligger ten westen Rapenburg 8 1740 250 126v
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1740 250 126v
POPPES, JAKOB Jacob Poppes mr. bontwever verkoper Rapenburg 8 1740 250 126v
JANS, GRIETJE Grietje Jans verkoper Rapenburg 8 1740 250 126v
JANS, FRANS Frans Jans bontwever koper huis Rapenburg 8 1789 263 134r
HARMENS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Harmens naastligger ten oosten Rapenburg 8 1789 263 134r
, naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1789 263 134r
, JAN Jan Teutling naastligger ten westen Rapenburg 8 1789 263 134r
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1789 263 134r
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters koopman verkoper q.q. Rapenburg 8 1789 263 134r
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens bleker verkoper q.q. Rapenburg 8 1789 263 134r
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper Rapenburg 8 1789 263 134r
JANS, GERRIT wijlen Gerryt Janzen Nijeweer erflater Rapenburg 8 1789 263 134r
BLOEM, ANTJE wijlen Antje Blom erflater Rapenburg 8 1789 263 134r
LANGE, GRIETJE JAKOBS Grytie Jacobs de Lange koper door niaar kamer Rapenburg 10oost 1687 242 182r
SIPKES, DOEDE Doede Sipkes Hoytama koper door niaar Rapenburg 10oost 1687 242 182r
KLASES, NANNE Nanne Claessen geniaarde koper Rapenburg 10oost 1687 242 182r
HANSES, KLAAS Claes Hansen huurder (p.j.) Rapenburg 10oost 1687 242 182r
BRAAM, GAUKE Gouke Braem naastligger ten oosten Rapenburg 10oost 1687 242 182r
BRAAM, GAUKE Gouke Braem naastligger ten zuiden Rapenburg 10oost 1687 242 182r
JURJENS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens naastligger ten westen Rapenburg 10oost 1687 242 182r
, naastligger ten noorden Rapenburg 10oost 1687 242 182r
BRAAM, GAUKE Gouke Braem verkoper Rapenburg 10oost 1687 242 182r
JANS, BEREND Beernt Janses mr. timmerman koper huis Rapenburg 10west 1688 242 261r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Rapenburg 10west 1688 242 261r
LANGE, JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten oosten Rapenburg 10west 1688 242 261r
LANGE, JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Rapenburg 10west 1688 242 261r
, JAKOB Jacob Brughman naastligger ten westen Rapenburg 10west 1688 242 261r
, naastligger ten noorden Rapenburg 10west 1688 242 261r
LOURENS, TJALLING Tjallingh Louwrens mr. dopjeswever verkoper Rapenburg 10west 1688 242 261r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen koper 2/3 woning Rapenburg 10west 1715 245 244v
BERENDS, JANKE Janke Beerns koper Rapenburg 10west 1715 245 244v
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen eigenaar van 1/3 Rapenburg 10west 1715 245 244v
BERENDS, JANKE Janke Beerns eigenaar van 1/3 Rapenburg 10west 1715 245 244v
, NANNE Nanningh sleefmaker naastligger ten oosten Rapenburg