Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
GROENEWOUD, HENDRIKJE Hendrickjen Ysax Groenewolt, ongehuwde dochter koper huis Raamstraat 1 1692 242 398r0
KLASES, GERRIT Gerrit Claessen cherger huurder voor 1 jaar Raamstraat 1 1692 242 398r0
KLASES, GERRIT Gerrit Claessen cherger huurder voor 1 jaar Raamstraat 1 1692 242 398r0
KLASES, GERRIT Gerrit Claessen cherger huurder voor 1 jaar Raamstraat 1 1692 242 398r0
HOITEMA, TJEERD als huurder Tjeerd Hoitema naastligger ten oosten Raamstraat 1 1692 242 398r0
HOITEMA, TJEERD als huurder Tjeerd Hoitema naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1692 242 398r0
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1692 242 398r0
IEGES, PIETER Pieter Yges grootschipper naastligger ten noorden Raamstraat 1 1692 242 398r0
IEGES, PIETER Pieter Yges grootschipper naastligger ten noorden Raamstraat 1 1692 242 398r0
GROENEWOUD, JURJEN JANS de erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewolt kapitein verkoper Raamstraat 1 1692 242 398r0
GROENEWOUD, JURJEN JANS de erfgenamen van wijlen Jurjen Jansen Groenewolt kapitein verkoper Raamstraat 1 1692 242 398r0
RITSKES, AALTJE wijlen Aeltie Ritskes verkoper Raamstraat 1 1692 242 398r0
RITSKES, AALTJE wijlen Aeltie Ritskes verkoper Raamstraat 1 1692 242 398r0
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 1 1649 236 89r0
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 1 1649 236 89r0
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u. zeemtouwer geniaarde koper Raamstraat 1 1649 236 89r0
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u. zeemtouwer geniaarde koper Raamstraat 1 1649 236 89r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 1 1649 236 89r0
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1649 236 89r0
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1649 236 89r0
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1649 236 89r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 1 1649 236 89r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 1 1649 236 89r0
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Raamstraat 1 1649 236 89r0
, N. N. verkoper Raamstraat 1 1649 236 89r0
GROENEWOUD, JURJEN Jurien Groenwolt, c.u. kapitein koper huis Raamstraat 1 1652 236 213r0
, verpachter grond Raamstraat 1 1652 236 213r0
PIETERS, TIEMEN Tymen Pytters kapitein naastligger ten oosten Raamstraat 1 1652 236 213r0
PIETERS, TIEMEN Tymen Pytters kapitein naastligger ten oosten Raamstraat 1 1652 236 213r0
PIETERS, TIEMEN Tymen Pytters kapitein naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1652 236 213r0
PIETERS, TIEMEN Tymen Pytters kapitein naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1652 236 213r0
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1652 236 213r0
ANNES, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Annes naastligger ten noorden Raamstraat 1 1652 236 213r0
ANNES, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Annes naastligger ten noorden Raamstraat 1 1652 236 213r0
ANNES, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Annes naastligger ten noorden Raamstraat 1 1652 236 213r0
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. verkoper Raamstraat 1 1652 236 213r0
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts , c.u. verkoper Raamstraat 1 1652 236 213r0
AKKRINGA, RUURD Ruurd Ackringa koper huis Raamstraat 1 1784 261 161r0
LAMBERGEN, Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 1 1784 261 161r0
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1784 261 161r0
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1784 261 161r0
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1784 261 161r0
PAULUS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten noorden Raamstraat 1 1784 261 161r0
PAULUS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten noorden Raamstraat 1 1784 261 161r0
AKKRINGA, TETJE PIERS Tettje Piers Acringa verkoper Raamstraat 1 1784 261 161r0
AKKRINGA, TETJE PIERS Tettje Piers Acringa verkoper Raamstraat 1 1784 261 161r0
GRATEMA, Aurelia Gratama koper huis Raamstraat 1 1807 267 300v0
TETRODE, PIETJE wijlen Pieter Tetrode koper Raamstraat 1 1807 267 300v0
DOUWES, PIETER Pieter Douwes , c.u. en c.s. huurder Raamstraat 1 1807 267 300v0
DOUWES, PIETER Pieter Douwes , c.u. en c.s. huurder Raamstraat 1 1807 267 300v0
DOUWES, PIETER Pieter Douwes , c.u. en c.s. huurder Raamstraat 1 1807 267 300v0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama naastligger ten oosten Raamstraat 1 1807 267 300v0
, N. N. naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1807 267 300v0
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1807 267 300v0
TJALLINGII, F. F. Tjallingii naastligger ten noorden Raamstraat 1 1807 267 300v0
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts blauwverver verkoper Raamstraat 1 1807 267 300v0
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerryts blauwverver verkoper Raamstraat 1 1807 267 300v0
JANS, GOSSE Gosse Jansen smakschipper koper huis Raamstraat 1 1732 248 103v0
JANS, GOSSE Gosse Jansen smakschipper koper huis Raamstraat 1 1732 248 103v0
HARMENS, PIETJE Pietje Harmans koper Raamstraat 1 1732 248 103v0
HARMENS, PIETJE Pietje Harmans koper Raamstraat 1 1732 248 103v0
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten oosten Raamstraat 1 1732 248 103v0
LEI, JAKOB Jacob van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1732 248 103v0
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1732 248 103v0
HARMENS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybren Harmens naastligger ten noorden Raamstraat 1 1732 248 103v0
HARMENS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybren Harmens naastligger ten noorden Raamstraat 1 1732 248 103v0
HARMENS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybren Harmens naastligger ten oosten Raamstraat 1 1732 248 103v0
HARMENS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybren Harmens naastligger ten oosten Raamstraat 1 1732 248 103v0
SCHELTEMA, PIETER Pyter Scheltema bode verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v0
SCHELTEMA, ANTJE Antie Scheltema verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v0
SIKKEMA, H. H. Siccama mr. tingieter verkoper van 1/2 Raamstraat 1 1732 248 103v0
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits blauwverver koper huis Raamstraat 1 1794 264 163v0
GERRITS, HENDRIK Hendrik Gerrits blauwverver koper huis Raamstraat 1 1794 264 163v0
VOORDEWIND, RINSKE KLASES Rinske Claasen Voordewind koper Raamstraat 1 1794 264 163v0
VOORDEWIND, RINSKE KLASES Rinske Claasen Voordewind koper Raamstraat 1 1794 264 163v0
VOORDEWIND, RINSKE KLASES Rinske Claasen Voordewind koper Raamstraat 1 1794 264 163v0
STEFFENS, AREND Arent Steffens , c.u. bewoners Raamstraat 1 1794 264 163v0
STEFFENS, AREND Arent Steffens , c.u. bewoners Raamstraat 1 1794 264 163v0
TETRODE, P. P. Tetrode naastligger ten oosten Raamstraat 1 1794 264 163v0
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1794 264 163v0
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes naastligger ten zuiden Raamstraat 1 1794 264 163v0
, naastligger ten westen Raamstraat 1 1794 264 163v0
BINKSMA, HARMEN Harman R. Binksma naastligger ten noorden Raamstraat 1 1794 264 163v0
JANS, IESKJE Jiskjen Jans verkoper Raamstraat 1 1794 264 163v0
JANS, IESKJE Jiskjen Jans verkoper Raamstraat 1 1794 264 163v0
MEILES, HERE wijlen Heere Meyles verkoper Raamstraat 1 1794 264 163v0
MEILES, HERE wijlen Heere Meyles verkoper Raamstraat 1 1794 264 163v0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht koper 1/2 huis Raamstraat 2 1684 242 46r0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht koper 1/2 huis Raamstraat 2 1684 242 46r0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht koper 1/2 huis Raamstraat 2 1684 242 46r0
DOUWES, MAAIKE Maycke Douwes koper Raamstraat 2 1684 242 46r0
DOUWES, MAAIKE Maycke Douwes koper Raamstraat 2 1684 242 46r0
DOUWES, MAAIKE Maycke Douwes koper Raamstraat 2 1684 242 46r0
, N. N. naastligger ten oosten Raamstraat 2 1684 242 46r0
, N. N. naastligger ten zuiden Raamstraat 2 1684 242 46r0
, N. N. naastligger ten westen Raamstraat 2 1684 242 46r0
, N. N. naastligger ten noorden Raamstraat 2 1684 242 46r0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht eigenaar van 1/2 Raamstraat 2 1684 242 46r0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht eigenaar van 1/2 Raamstraat 2 1684 242 46r0
FEIKES, KOERT Koert Feyckes gleibakkersknecht eigenaar van 1/2 Raamstraat 2 1684 242 46r0
DOUWES, HILTJE Hiltie Douwes , c.m. verkoper Raamstraat 2 1684 242 46r0
DOUWES, HILTJE Hiltie Douwes , c.m. verkoper Raamstraat 2 1684 242 46r0
DOUWES, HILTJE Hiltie Douwes , c.m. verkoper Raamstraat 2 1684 242 46r0
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u. pottenbakker koper huis of woning met een ledige plaats en loods Raamstraat 2 1697 243 294r0
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u. pottenbakker koper huis of woning met een ledige plaats en loods Raamstraat 2 1697 243 294r0
ALBERTS, ALBERT Albert Alberts , c.u. pottenbakker koper huis of woning met een ledige plaats en loods Raamstraat 2 1697 243 294r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 2 1697 243 294r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 2 1697 243 294r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 2 1697 243 294r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 2 1697 243 294r0
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam naastligger ten westen Raamstraat 2 1697 243 294r0
BRAAM, JAKOB ROMKES Jacob Romkes Braam naastligger ten westen Raamstraat 2 1697 243 294r0
, naastligger ten noorden Raamstraat 2 1697 243 294r0
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Raamstraat 2 1697 243 294r0
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Raamstraat 2 1697 243 294r0
DOUWES, MAAIKE Mayke Douwes verkoper Raamstraat 2 1697 243 294r0
FEIKES, KOERT Coert Feyckes verkoper Raamstraat 2 1697 243 294r0
FEIKES, KOERT Coert Feyckes verkoper Raamstraat 2 1697 243 294r0
FEIKES, KOERT Coert Feyckes verkoper Raamstraat 2 1697 243 294r0
RUURDS, JETSE Jetse Ruirds varensgezel koper huis en tuintje Raamstraat 2 1750 252 76v0
RUURDS, JETSE Jetse Ruirds varensgezel koper huis en tuintje Raamstraat 2 1750 252 76v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Raamstraat 2 1750 252 76v0
JANS, TRIJNTJE Trijntie Jans koper Raamstraat 2 1750 252 76v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 2 1750 252 76v0
SWART, FILIPPUS Philippus Swart naastligger ten zuiden Raamstraat 2 1750 252 76v0
SWART, FILIPPUS Philippus Swart naastligger ten westen Raamstraat 2 1750 252 76v0
, naastligger ten noorden Raamstraat 2 1750 252 76v0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Raamstraat 2 1750 252 76v0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Raamstraat 2 1750 252 76v0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts verkoper Raamstraat 2 1750 252 76v0
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens plateelbakker verkoper Raamstraat 2 1750 252 76v0
WIEBRENS, WIEBE Wybe Wybrens plateelbakker verkoper Raamstraat 2 1750 252 76v0
WIEBES, DIRK Dirck Wybes plateelbakker koper huis Raamstraat 2 1734 248 312v0
WIEBES, DIRK Dirck Wybes plateelbakker koper huis Raamstraat 2 1734 248 312v0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts koper Raamstraat 2 1734 248 312v0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts koper Raamstraat 2 1734 248 312v0
ALBERTS, TRIJNTJE Trijntie Alberts koper Raamstraat 2 1734 248 312v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 2 1734 248 312v0
STAPERT, de weduwe van wijlen Stapert naastligger ten zuiden Raamstraat 2 1734 248 312v0
STAPERT, de weduwe van wijlen Stapert naastligger ten westen Raamstraat 2 1734 248 312v0
, naastligger ten noorden Raamstraat 2 1734 248 312v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruyrds Bontekoe verkoper Raamstraat 2 1734 248 312v0
BONTEKOE, SWIER RUURDS Swerus Ruyrds Bontekoe verkoper Raamstraat 2 1734 248 312v0
LOURENS, FEIKJE Feykien Louwerens verkoper Raamstraat 2 1734 248 312v0
LOURENS, FEIKJE Feykien Louwerens verkoper Raamstraat 2 1734 248 312v0
RUURDS, SWIER Sweerd Ruerds koper huis Raamstraat 2 1732 248 126v0
RUURDS, SWIER Sweerd Ruerds koper huis Raamstraat 2 1732 248 126v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 2 1732 248 126v0
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert naastligger ten zuiden Raamstraat 2 1732 248 126v0
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert naastligger ten westen Raamstraat 2 1732 248 126v0
, naastligger ten noorden Raamstraat 2 1732 248 126v0
WIEBRENS, DIRK Dirk Wyberens huurder Raamstraat 2 1732 248 126v0
WIEBRENS, DIRK Dirk Wyberens huurder Raamstraat 2 1732 248 126v0
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs damastwever verkoper Raamstraat 2 1732 248 126v0
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs damastwever verkoper Raamstraat 2 1732 248 126v0
LAMBERGEN, Siberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland koper twee kamers Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs huurder woning 1 Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs huurder woning 1 Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
, N. N. N. pannenbakker huurder woning 2 Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
LAMBERGEN, Siberius Lambergen commissaris ter recherche Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman verkoper Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman verkoper Raamstraat 3achter 1774 258 132r0
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley, meerderjarig vrijgezel koper door niaar stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje Raamstraat 3 1739 250 33v0
LEI, JAN JARICHS Jan Jarigs van der Ley, meerderjarig vrijgezel koper door niaar stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje Raamstraat 3 1739 250 33v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts geniaarde koper Raamstraat 3 1739 250 33v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts geniaarde koper Raamstraat 3 1739 250 33v0
EVERTS, JAN Jan Ewerts geniaarde koper Raamstraat 3 1739 250 33v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks geniaarde koper Raamstraat 3 1739 250 33v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks geniaarde koper Raamstraat 3 1739 250 33v0
DIRKS, ANTJE Antie Dirks geniaarde koper Raamstraat 3 1739 250 33v0
KLASES, JAKOB Jacob Clasen huurder Raamstraat 3 1739 250 33v0
KLASES, JAKOB Jacob Clasen huurder Raamstraat 3 1739 250 33v0
KLASES, JAKOB Jacob Clasen huurder Raamstraat 3 1739 250 33v0
MELIS, UILKE Uilke Melis huurder Raamstraat 3 1739 250 33v0
MELIS, UILKE Uilke Melis huurder Raamstraat 3 1739 250 33v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1739 250 33v0
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1739 250 33v0
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1739 250 33v0
BROUWER, TJEERD oud burgemeester Tjeerd Brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1739 250 33v0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1739 250 33v0
JANS, GOSSE de weduwe van wijlen Gosse Jansen naastligger ten noorden Raamstraat 3 1739 250 33v0
JANS, GOSSE de weduwe van wijlen Gosse Jansen naastligger ten noorden Raamstraat 3 1739 250 33v0
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v0
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koopman verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v0
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v0
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v0
ANDRIES, AALTJE Aaltie Anderies verkoper Raamstraat 3 1739 250 33v0
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt koper huis Raamstraat 3 de Steur 1700 244 58v0
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt koper huis Raamstraat 3 de Steur 1700 244 58v0
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters mr. timmerman koper Raamstraat 3 1700 244 58v0
PIETERS, SCHELTE Schelte Pieters mr. timmerman koper Raamstraat 3 1700 244 58v0
, een ducaat toehaak Raamstraat 3 1700 244 58v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1700 244 58v0
TJERKS, JAN Jan Tjerx naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1700 244 58v0
TJERKS, JAN Jan Tjerx naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1700 244 58v0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1700 244 58v0
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u. naastligger ten noorden Raamstraat 3 1700 244 58v0
GROENEWOUD, ISAAKS Hendriekien Isack Groenewolt, c.u. naastligger ten noorden Raamstraat 3 1700 244 58v0
GERKES, ROMKE Romke Gerx trekveerschipper op Dokkum-Stroobos verkoper Raamstraat 3 1700 244 58v0
GERKES, ROMKE Romke Gerx trekveerschipper op Dokkum-Stroobos verkoper Raamstraat 3 1700 244 58v0
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Symons Groenewolt verkoper Raamstraat 3 1700 244 58v0
GROENEWOUD, GRIETJE SIEMENS Grietie Symons Groenewolt verkoper Raamstraat 3 1700 244 58v0
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1763 255 252r0
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1763 255 252r0
DIRKS, PAULUS Paulus Dirks mr. timmerman koper door niaar huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1763 255 252r0
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. huistimmerman geniaarde koper Raamstraat 3 1763 255 252r0
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. huistimmerman geniaarde koper Raamstraat 3 1763 255 252r0
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 3 1763 255 252r0
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 3 1763 255 252r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1763 255 252r0
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1763 255 252r0
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1763 255 252r0
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1763 255 252r0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1763 255 252r0
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1763 255 252r0
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1763 255 252r0
RIENSTRA, SIKKE Sicco Rienstra gezworen klerk verkoper q.q. Raamstraat 3 1763 255 252r0
DREYER, BERNARDUS de verlaten boedel van Bernardus Dreyer verkoper Raamstraat 3 1763 255 252r0
GEEST, AALTJE Alida van der Geest verkoper Raamstraat 3 1763 255 252r0
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koper huis genaamd de Steur Raamstraat 3 de Steur 1728 247 210r0
LEI, JAKOB JARICHS Jacob Jarigs van der Ley koper huis genaamd de Steur Raamstraat 3 de Steur 1728 247 210r0
ANDRIES, AALTJE Aeltje Andries koper Raamstraat 3 1728 247 210r0
ANDRIES, AALTJE Aeltje Andries koper Raamstraat 3 1728 247 210r0
ANDRIES, AALTJE Aeltje Andries koper Raamstraat 3 1728 247 210r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1728 247 210r0
WOUTERS, PIER Pier Wouters , n.u. schipper naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1728 247 210r0
WOUTERS, PIER Pier Wouters , n.u. schipper naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1728 247 210r0
KORNELIS, TJEERD vroedsman Tjeerd Cornelis brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1728 247 210r0
KORNELIS, TJEERD vroedsman Tjeerd Cornelis brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1728 247 210r0
KORNELIS, TJEERD vroedsman Tjeerd Cornelis brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1728 247 210r0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1728 247 210r0
SCHELTES, ANTJE de verkoper Antje Scheltes naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r0
SCHELTES, ANTJE de verkoper Antje Scheltes naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r0
SCHELTEMA, PIETER de verkoper Pieter Scheltema naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r0
SCHELTEMA, PIETER Pieter Scheltema gerechtsbode verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r0
PIETERS, SCHELTE wijlen Schelte Pieters bouwmeester erflater Raamstraat 3 1728 247 210r0
PIETERS, SCHELTE wijlen Schelte Pieters bouwmeester erflater Raamstraat 3 1728 247 210r0
PIETERS, TIEMEN Timen Pytters , c.u. commissaris Admiraliteit in Friesland koper huis, loods, plaats met een houtstek daarachter Raamstraat 3 1651 236 180v0
PIETERS, TIEMEN Timen Pytters , c.u. commissaris Admiraliteit in Friesland koper huis, loods, plaats met een houtstek daarachter Raamstraat 3 1651 236 180v0
, verpachter grond Raamstraat 3 1651 236 180v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1651 236 180v0
WIEBRENS, BIENING Bienne Wybrens naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1651 236 180v0
WIEBRENS, BIENING Bienne Wybrens naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1651 236 180v0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1651 236 180v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v0
PIETERS, FEDDE Fedde Pytters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v0
MEINERTS, IEPE het huis van Ipe Meinerts naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v0
MEINERTS, IEPE het huis van Ipe Meinerts naastligger ten noorden Raamstraat 3 1651 236 180v0
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 3 1651 236 180v0
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts verkoper Raamstraat 3 1651 236 180v0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman koper pakhuis Raamstraat 3 1801 265 292r0
PLAATS, F. van der Plaats huurder (p.j.) Raamstraat 3 1801 265 292r0
LAMBERGEN, de heer Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 3 1801 265 292r0
MENTES, ds. Mentes naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1801 265 292r0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1801 265 292r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten noorden Raamstraat 3 1801 265 292r0
JANS, HENDRIK Hendrik Jans naastligger ten noorden Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
FREERKS, PIER Pier Freerks huistimmerman verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
FREERKS, PIER Pier Freerks huistimmerman verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
LOLKES, SIEBREN wijlen Sybren Lolkes varenspersoon verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
LOLKES, SIEBREN wijlen Sybren Lolkes varenspersoon verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
MINNES, PIETER Pieter Minnes mr. huistimmerman verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
PIETERS, MINNE Minne Pieters verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
PIETERS, HILTJE Hiltje Pieters verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
FABER, ISAAK JANS Yzaak Jans Faber mr. kuiper verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r0
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 3 1649 236 89r0
MEINERTS, IEPE Ipe Meinerts timmerman koper door niaar looierij of perk Raamstraat 3 1649 236 89r0
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u. zeemtouwer geniaarde koper Raamstraat 3 1649 236 89r0
HENDRIKS, PIETER Pyter Hendrickx , c.u. zeemtouwer geniaarde koper Raamstraat 3 1649 236 89r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1649 236 89r0
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1649 236 89r0
WIEBRENS, BIENING Biene Wybrants naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1649 236 89r0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1649 236 89r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1649 236 89r0
PIETERS, FEDDE Fedde Pyters naastligger ten noorden Raamstraat 3 1649 236 89r0
LAAN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke van der Laen naastligger ten noorden Raamstraat 3 1649 236 89r0
, N. N. verkoper Raamstraat 3 1649 236 89r0
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper provisioneel huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1761 255 264r0
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper provisioneel huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1761 255 264r0
CHRISTIAANS, DIRK Dirk Christiaans mr. ijzersmid koper provisioneel huis, stalling, wagenhuis en tuintje Raamstraat 3 1761 255 264r0
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 3 1761 255 264r0
TJERKS, LIEUWE Lieuwe Tjerks huurder Raamstraat 3 1761 255 264r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1761 255 264r0
BROUWER, KORNELIS Cornelis Brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1761 255 264r0
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1761 255 264r0
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1761 255 264r0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1761 255 264r0
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1761 255 264r0
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1761 255 264r0
STEFANUS, TEEKE burgemeester Taeke Stephani verkoper q.q. Raamstraat 3 1761 255 264r0
, WILLEM de minderjarige nagelaten kinderen van Wilhelmus van Castel herbergier verkoper Raamstraat 3 1761 255 264r0
GROENEWOUD, SIEMEN Symon Groenwolt procureur postulant koper huis genaamd de Steur Raamstraat 3 de Steur 1672 240 93v0
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes koper Raamstraat 3 1672 240 93v0
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes koper Raamstraat 3 1672 240 93v0
BINKES, GRIETJE Grietie Bentes koper Raamstraat 3 1672 240 93v0
RENEMAN, DANIEL ds. Daniel Reneman predikant bewoner Raamstraat 3 1672 240 93v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1672 240 93v0
JAITSES, JOUKJE Jouck Jaities naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1672 240 93v0
JAITSES, JOUKJE Jouck Jaities naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1672 240 93v0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1672 240 93v0
, JURJEN het huis van Jurrien Groenwoldt kapitein naastligger ten noorden Raamstraat 3 1672 240 93v0
STEUR, TIEMEN PIETERS de boedelredders van Tymen Pytters Steur verkoper Raamstraat 3 1672 240 93v0
STEUR, TIEMEN PIETERS de boedelredders van Tymen Pytters Steur verkoper Raamstraat 3 1672 240 93v0
KASTEL, WILLEM Wilhelmus van Kastel herbergier koper stalling, wagenhuis en 2 aparte woningen met een tuintje Raamstraat 3 1751 252 173r0
MELIS, UILKE de weduwe van wijlen Uilke Meelis huurder voor 10 jaren Raamstraat 3 1751 252 173r0
MELIS, UILKE de weduwe van wijlen Uilke Meelis huurder voor 10 jaren Raamstraat 3 1751 252 173r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 3 1751 252 173r0
BROUWER, TJEERD de erfgenamen van wijlen burgemeester Tjeerd Brouwer naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1751 252 173r0
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1751 252 173r0
WOUTERS, PIER Pier Wouters naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1751 252 173r0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1751 252 173r0
JANS, GOSSE de weduwe van wijlen Gosse Jansen naastligger ten noorden Raamstraat 3 1751 252 173r0
JANS, GOSSE de weduwe van wijlen Gosse Jansen naastligger ten noorden Raamstraat 3 1751 252 173r0
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman verkoper Raamstraat 3 1751 252 173r0
LEI, JAN JARICHS Jan Jaerigs van der Ley koopman verkoper Raamstraat 3 1751 252 173r0
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. timmerman koper timmerwinkel Raamstraat 3 1780 259 296v0
SIPKES, SCHELTE Schelte Sipkes mr. timmerman koper timmerwinkel Raamstraat 3 1780 259 296v0
LAMBERGEN, S. Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 3 1780 259 296v0
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1780 259 296v0
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1780 259 296v0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1780 259 296v0
AKKRINGA, PIER Pier Akkringa naastligger ten noorden Raamstraat 3 1780 259 296v0
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs stadsbouwmeester verkoper Raamstraat 3 1780 259 296v0
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs stadsbouwmeester verkoper Raamstraat 3 1780 259 296v0
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs mr. timmerman koper huis en wagenhuis Raamstraat 3 1777 259 65r0
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs mr. timmerman koper huis en wagenhuis Raamstraat 3 1777 259 65r0
IJSBRANDY, JOUKJE Joukje IJsbrandi koper Raamstraat 3 1777 259 65r0
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs mr. timmerman huurder (p.j.) Raamstraat 3 1777 259 65r0
JAKOBS, JELLE Jelle Jacobs mr. timmerman huurder (p.j.) Raamstraat 3 1777 259 65r0
LAMBERGEN, SIEBREN Sibrandus Lambergen naastligger ten oosten Raamstraat 3 1777 259 65r0
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1777 259 65r0
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1777 259 65r0
, naastligger ten westen Raamstraat 3 1777 259 65r0
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1777 259 65r0
RUTGERS, PIER Pier Rutgers naastligger ten noorden Raamstraat 3 1777 259 65r0
PAULUS, JAN Jan Poulus koopman verkoper Raamstraat 3 1777 259 65r0
PAULUS, JAN Jan Poulus koopman verkoper Raamstraat 3 1777 259 65r0
YPEY, WILLEM Willem Ypey contrarolleur convooien en licenten koper huis Raamstraat 5 1781 260 53r0
, verpachter grond Raamstraat 5 1781 260 53r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 5 1781 260 53r0
YPEY, WILLEM de koper Willem Ypey, c.s. naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1781 260 53r0
, naastligger ten westen Raamstraat 5 1781 260 53r0
SIPKES, SCHELTJE Schelte Sipkes naastligger ten noorden Raamstraat 5 1781 260 53r0
SIPKES, SCHELTJE Schelte Sipkes naastligger ten noorden Raamstraat 5 1781 260 53r0
REUS, JAN burgerkolonel Jan de Reus verkoper q.q. Raamstraat 5 1781 260 53r0
HANNEMA, PIETER Pieter Hannema verkoper q.q. Raamstraat 5 1781 260 53r0
PIERS, WOUTER Wouter Piers schuitschipper verkoper Raamstraat 5 1781 260 53r0
PIERS, WOUTER Wouter Piers schuitschipper verkoper Raamstraat 5 1781 260 53r0
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Raamstraat 5 1781 260 53r0
JANS, ANTJE Antje Jans verkoper Raamstraat 5 1781 260 53r0
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher, c.u. koper ledige plaats of schoenmakersperk Raamstraat 5 1663 238 175r0
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher, c.u. koper ledige plaats of schoenmakersperk Raamstraat 5 1663 238 175r0
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher, c.u. koper ledige plaats of schoenmakersperk Raamstraat 5 1663 238 175r0
, verpachter grond Raamstraat 5 1663 238 175r0
, een halve ducaton voor de zoon van de verkoper toehaak Raamstraat 5 1663 238 175r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 5 1663 238 175r0
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1663 238 175r0
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1663 238 175r0
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1663 238 175r0
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten westen Raamstraat 5 1663 238 175r0
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten westen Raamstraat 5 1663 238 175r0
VISSER, DIRK FRANSES gezworen gemeensman Dirk Fransen Visscher naastligger ten westen Raamstraat 5 1663 238 175r0
PIETERS, TIEMEN Tymen Pieters commissaris naastligger ten noorden Raamstraat 5 1663 238 175r0
PIETERS, TIEMEN Tymen Pieters commissaris naastligger ten noorden Raamstraat 5 1663 238 175r0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u. schoenmaker verkoper Raamstraat 5 1663 238 175r0
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u. schoenmaker verkoper Raamstraat 5 1663 238 175r0
TJERKS, JAN Jan Tierx koper huis met een ledige plaats of tuintje Raamstraat 5 1697 243 279r0
TJERKS, JAN Jan Tierx koper huis met een ledige plaats of tuintje Raamstraat 5 1697 243 279r0
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 5 1697 243 279r0
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 5 1697 243 279r0
ANDRIES, TETJE Tettie Andries koper Raamstraat 5 1697 243 279r0
, verpachter grond Raamstraat 5 1697 243 279r0
GROENEWOUD, SIEMEN Symen Groenewolt, n.f. naastligger ten oosten Raamstraat 5 1697 243 279r0
ZANDSTRA, TIETJE Tyttie Sanstra naastligger ten oosten Raamstraat 5 1697 243 279r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r0
, naastligger ten zuiden Raamstraat 5 1697 243 279r0
, naastligger ten westen Raamstraat 5 1697 243 279r0
GROENEWOUD, SIEMEN Symen Groenewolt, n.f. naastligger ten noorden Raamstraat 5 1697 243 279r0
JOOSTES, JAKOB Jacob Joosten mr. huistimmerman verkoper Raamstraat 5 1697 243 279r0
JOOSTES, JAKOB Jacob Joosten mr. huistimmerman verkoper Raamstraat 5 1697 243 279r0
JOOSTES, ROMKE Romke Joostes verkoper Raamstraat 5 1697 243 279r0
JOOSTES, ROMKE Romke Joostes verkoper Raamstraat 5 1697 243 279r0
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters koper door niaar schoenmakersperk Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters koper door niaar schoenmakersperk Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Rioerdts Sanstra afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
ZANDSTRA, JAN RUURDS burgemeester Jan Rioerdts Sanstra afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam geniaarde koper Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam geniaarde koper Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
ZANDSTRA, JAN RUURDS de retrahent Jan Rioerdts Sanstra naastligger ten zuiden Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
ZANDSTRA, JAN RUURDS de retrahent Jan Rioerdts Sanstra naastligger ten zuiden Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
JAITSES, JOUKJE Jouck Jayties naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
JAITSES, JOUKJE Jouck Jayties naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten noorden Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten noorden Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
WIEBRENS, BIENING de crediteuren van het sterfhuis van Biene Wybrants verkoper Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
WIEBRENS, BIENING de crediteuren van het sterfhuis van Biene Wybrants verkoper Raamstraat 5achter 1655 237 10v0
ABES, STEFFEN Steffen Abbes , c.u. koper schoenmakersperk Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
ABES, STEFFEN Steffen Abbes , c.u. koper schoenmakersperk Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
ABES, STEFFEN Steffen Abbes , c.u. koper schoenmakersperk Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
JANS, PIETER het perk van Piter Jansen naastligger ten oosten Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
JANS, PIETER het perk van Piter Jansen naastligger ten oosten Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
HESSELS, SIEBREN de hof van Sibrant Hessels naastligger ten zuiden Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
HESSELS, SIEBREN de hof van Sibrant Hessels naastligger ten zuiden Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
WIEBRENS, BIENING Biene Wibrants naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
JAKOBS, JAN het perk van Jan Jacobs naastligger ten noorden Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
JAKOBS, JAN het perk van Jan Jacobs naastligger ten noorden Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
TEEKES, ATE Atte Teekes , c.u. verkoper Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
TEEKES, ATE Atte Teekes , c.u. verkoper Raamstraat 5achter 1642 235 18r0
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert koper hof met bomen, planten en somerhuis Raamstraat 6zuid 1717 245 300v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 6zuid 1717 245 300v0
POPTA, de weduwe van wijlen Popta koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v0
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1717 245 300v0
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v0
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v0
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v0
WILHELMY, FROUKJE Froukjen Wilhelmi verkoper Raamstraat 6zuid 1717 245 300v0
KROESE, JAKOB wijlen de olde burgemr. Jacob Croese verkoper Raamstraat 6zuid 1717 245 300v0
WILDEMAN, GIJSBERT Gijsbertus Wildeman predikant koper tuin met zomerhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
KET, EVERT Everhardus de Keth vendumeester Admiraliteit koper Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
WILDEMAN, GIJSBERT Gijsbertus Wildeman predikant gebruiker Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
FLORIS, IEDE Ide Floris naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
OKKES, JURJEN Jurjen Okkes naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
, het eerste perceel in deze akte naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
WIJNALDA, EVERT de pottenbakkerij van Evert Wijnalda naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
SWART, vrouw Swart naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
KOEN, BAARTJE Bartha Coen verkoper Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
STEDING, KLAMER Clamer Henric Isaac baron van Steeding verkoper Raamstraat 6zuid 1774 258 134r0
STAPERT, SALOMON Salomon Stapert koper huis en kamerhuis Raamstraat 6noord 1728 247 149v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 6noord 1728 247 149v0
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapert naastligger ten zuiden Raamstraat 6noord 1728 247 149v0
, N. N. mr. pottenbakker naastligger ten westen Raamstraat 6noord 1728 247 149v0
JANS, JAKOB kind van Jacob Jansens naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1728 247 149v0
JANS, JAKOB kind van Jacob Jansens naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1728 247 149v0
STAPERT, SALOMON de koper Salomon Stapert naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1728 247 149v0
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1728 247 149v0
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1728 247 149v0
FONTEIN, REINER KLASES de erfgenamen van wijlen Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1728 247 149v0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn koopman koper hof met bomen Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn koopman koper hof met bomen Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Claessen Fonteyn koopman koper hof met bomen Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
, N. N. trompetter op het Prinsenjacht naastligger ten zuiden Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
, een pottenbakkerij of ledige plaats naastligger ten westen Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
JEDEMA, IEFKE JELLES de verkoper Yffke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
JEDEMA, IEFKE JELLES de verkoper Yffke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
JEDEMA, IEFKE JELLES Yffke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
JEDEMA, IEFKE JELLES Yffke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
SLUIS, THEOTARDUS dr. Theotardus van der Sluys advocaat Hof van Friesland verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
ROMKES, JAKOB Jacob Romckes verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r0
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS burgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschut koper 1/2 hof Raamstraat 6noord 1685 242 78r0
WILDSCHUT, WIEBE SJOERDS burgemeester Wybe Sjoerdts Wiltschut koper 1/2 hof Raamstraat 6noord 1685 242 78r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 6noord 1685 242 78r0
, N. N. trompetter vh Furstelijke Jacht naastligger ten zuiden Raamstraat 6noord 1685 242 78r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1685 242 78r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1685 242 78r0
FONTEIN, REINER KLASES Reyner Clasen Fontein verkoper Raamstraat 6noord 1685 242 78r0
PIET, SIEMEN TEUNIS Symen Teunis van der Piet koper door niaar ledige plaats of vervallen huis achter de hof van Frans Reyners Templar Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
PIET, SIEMEN TEUNIS Symen Teunis van der Piet koper door niaar ledige plaats of vervallen huis achter de hof van Frans Reyners Templar Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
DIRKS, JAN Jan Dircks geniaarde koper Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
DIRKS, JAN Jan Dircks geniaarde koper Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
DIRKS, JAN Jan Dircks geniaarde koper Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
HENDRIKS, ORSELTJE Orsell Hendrickx geniaarde koper Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
HENDRIKS, ORSELTJE Orsell Hendrickx geniaarde koper Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
, N. N. naastligger ten zuiden Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
, N. N. naastligger ten westen Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
TEMPELAAR, FRANS REINERS de hof van Frans Reyners Templar naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
TEMPELAAR, FRANS REINERS de hof van Frans Reyners Templar naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
, verkoper Raamstraat 6noord 1634 233 151v0
ATES, GERBEN Gerben Ates koper door niaar hof van ca. 80 x 70 voeten, met zomerhuis Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
ATES, GERBEN Gerben Ates koper door niaar hof van ca. 80 x 70 voeten, met zomerhuis Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
ATES, GERBEN Gerben Ates koper door niaar hof van ca. 80 x 70 voeten, met zomerhuis Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam koper door niaar Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam koper door niaar Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam koper door niaar Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
KET, JAN Jan de Ket substituut ontvanger van Franekeradeel geniaarde koper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
GARDINGIUS, ANTJE Antie Gardingius geniaarde koper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
FONTEIN, MARIA Maria Fontein, c.soc. naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
HEINS, TRIJNTJE de verkoper Trijntie Heins naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
HEINS, TRIJNTJE de verkoper Trijntie Heins naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
SWART, FILIPPUS de verkoper Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
HEINS, TRIJNTJE Trijntie Heins verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
SWART, FILIPPUS Philippus Swart boekhouder bij de suikerraffinaderij verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 332r0
KOEN, GIJSBERT Gijsbertus Koen commissaris op de Abt koper tuin en zomerhuis Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
SWERMS, gemeensman Swerms huurder (p.j.) Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
FONTEIN, MARIA Maria Fontein naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
VERMEERS, GILLES wijlen Gillis Vermeersch naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
ADAM, PIETER Pieter de Adam naastligger Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
SWART, FILIPPUS Philippus Swart voorzanger naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
ADAM, FONGERKE ARJENS Fongerke Arjens de Adam verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
ATES, GERBEN Gerben Ates verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
ATES, GERBEN Gerben Ates verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
ATES, GERBEN Gerben Ates verkoper Raamstraat 6zuid 1734 248 336v0
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer schipper koper plek grond of tuintje met huisjes Raamstraat 6 1807 267 305v0
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer schipper koper plek grond of tuintje met huisjes Raamstraat 6 1807 267 305v0
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer schipper koper plek grond of tuintje met huisjes Raamstraat 6 1807 267 305v0
SCHAAFSMA, PIETJE JANS Pietje Jans Schaafsma koper Raamstraat 6 1807 267 305v0
SCHAAFSMA, PIETJE JANS Pietje Jans Schaafsma koper Raamstraat 6 1807 267 305v0
KET, P. P. de Keth naastligger ten zuiden Raamstraat 6 1807 267 305v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 6 1807 267 305v0
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer naastligger ten noorden Raamstraat 6 1807 267 305v0
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer naastligger ten noorden Raamstraat 6 1807 267 305v0
BOER, BETTING ALBERTS Betting Alberts de Boer naastligger ten noorden Raamstraat 6 1807 267 305v0
HOEK, ANDRIES Andries van Hoek verkoper Raamstraat 6 1807 267 305v0
MEULEN, AATJE Atje J. van der Meulen verkoper Raamstraat 6 1807 267 305v0
KROESE, JAKOB oud burgemeester Jacob Croese, c.u. koper hof met zomerhuis Raamstraat 6zuid 1702 244 173v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 6zuid 1702 244 173v0
ZEIST, JAN Jan van Seyst naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v0
POPTA, J. het pakhuis van J. Popta naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v0
HEMERT, ARJEN Arjen van Hemert naastligger ten westen Raamstraat 6zuid 1702 244 173v0
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v0
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v0
FONTEIN, REINER KLASES de hof van Reiner Claessen Fontein naastligger ten noorden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v0
WILDSCHUT, geregisteerde crediteuren van Wildschut, c.u. verkoper Raamstraat 6zuid 1702 244 173v0
ROMKES, JAITSE Jaytse Romckes koper huis Raamstraat 7 1622 230 303r0
ROMKES, JAITSE Jaytse Romckes koper huis Raamstraat 7 1622 230 303r0
HARINGS, BAUKJE Bauk Harings koper Raamstraat 7 1622 230 303r0
HARINGS, BAUKJE Bauk Harings koper Raamstraat 7 1622 230 303r0
, verpachter grond Raamstraat 7 1622 230 303r0
SIERKS, DOUWE de verkoper Douue Sierks , c.u. naastligger ten oosten Raamstraat 7 1622 230 303r0
SIERKS, DOUWE de verkoper Douue Sierks , c.u. naastligger ten oosten Raamstraat 7 1622 230 303r0
SIERKS, DOUWE de verkoper Douue Sierks , c.u. naastligger ten zuiden Raamstraat 7 1622 230 303r0
SIERKS, DOUWE de verkoper Douue Sierks , c.u. naastligger ten zuiden Raamstraat 7 1622 230 303r0
, naastligger ten westen Raamstraat 7 1622 230 303r0
ROGIERS, IEME de hof van Ime Rogiers naastligger ten noorden Raamstraat 7 1622 230 303r0
ROGIERS, IEME de hof van Ime Rogiers naastligger ten noorden Raamstraat 7 1622 230 303r0
SIERKS, DOUWE gedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Douue Sierks verkoper Raamstraat 7 1622 230 303r0
SIERKS, DOUWE gedeputeerde Vijfdeelen Zeedijken buitendijks Douue Sierks verkoper Raamstraat 7 1622 230 303r0
HARINGS, TRIJNTJE Trijn Harings verkoper Raamstraat 7 1622 230 303r0
HARINGS, TRIJNTJE Trijn Harings verkoper Raamstraat 7 1622 230 303r0
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper door niaar huis Raamstraat 8 1703 244 230r0
TJERKS, PIETER Pytter Tjerks geniaarde koper Raamstraat 8 1703 244 230r0
TJERKS, PIETER Pytter Tjerks geniaarde koper Raamstraat 8 1703 244 230r0
JANS, GRIETJE Gryttje Jans geniaarde koper Raamstraat 8 1703 244 230r0
JANS, GRIETJE Gryttje Jans geniaarde koper Raamstraat 8 1703 244 230r0
, een zilveren ducaton tot verering van des verkopers zoontje toehaak Raamstraat 8 1703 244 230r0
, naastligger ten oosten Raamstraat 8 1703 244 230r0
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs wijdschipper naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1703 244 230r0
JAKOBS, JARICH Jarich Jacobs wijdschipper naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1703 244 230r0
KROESE, de hof van oud burgemeester Croese naastligger ten westen Raamstraat 8 1703 244 230r0
KROESE, de hof van oud burgemeester Croese naastligger ten noorden Raamstraat 8 1703 244 230r0
ZEIST, JAN Jan van Zeist verkoper Raamstraat 8 1703 244 230r0
FLORIS, IEDE Yde Floris pottenbakker koper huis Raamstraat 8 1766 256 221v0
FLORIS, IEDE Yde Floris pottenbakker koper huis Raamstraat 8 1766 256 221v0
FLORIS, IEDE Yde Floris pottenbakker koper huis Raamstraat 8 1766 256 221v0
GEERTS, AUKJE Aukjen Geerts koper Raamstraat 8 1766 256 221v0
GEERTS, AUKJE Aukjen Geerts koper Raamstraat 8 1766 256 221v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 8 1766 256 221v0
LEI, TEUNIS Teunis van der Ley koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1766 256 221v0
KOEN, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Koen naastligger ten westen Raamstraat 8 1766 256 221v0
KOEN, KORNELIS de weduwe van wijlen Cornelis Koen naastligger ten noorden Raamstraat 8 1766 256 221v0
TJALLINGII, JAKOB dr. Jacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland verkoper Raamstraat 8 1766 256 221v0
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochums van der Mey koper huis Raamstraat 8 1788 263 22v0
MEY, SAKE JOCHEMS Sake Jochums van der Mey koper huis Raamstraat 8 1788 263 22v0
HAAS, A. wijlen wed. A. de Haas huurder Raamstraat 8 1788 263 22v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 8 1788 263 22v0
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1788 263 22v0
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1788 263 22v0
LEI, JARICH ANNES Jarig Annes van der Ley naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1788 263 22v0
WILDEMAN, ds. Wildeman naastligger ten westen Raamstraat 8 1788 263 22v0
WILDEMAN, ds. Wildeman naastligger ten noorden Raamstraat 8 1788 263 22v0
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerman verkoper Raamstraat 8 1788 263 22v0
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerman verkoper Raamstraat 8 1788 263 22v0
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerman verkoper Raamstraat 8 1788 263 22v0
SIEMENS, HISKE Hiske Simons verkoper Raamstraat 8 1788 263 22v0
SIEMENS, HISKE Hiske Simons verkoper Raamstraat 8 1788 263 22v0
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerman koper huis Raamstraat 8 1783 261 108v0
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerman koper huis Raamstraat 8 1783 261 108v0
ANNES, PIETER Pieter Annes scheepstimmerman koper huis Raamstraat 8 1783 261 108v0
SIEMENS, HISKE Hiske Simons koper Raamstraat 8 1783 261 108v0
SIEMENS, HISKE Hiske Simons koper Raamstraat 8 1783 261 108v0
IEDES, FLORIS Floris Yedes huurder Raamstraat 8 1783 261 108v0
IEDES, FLORIS Floris Yedes huurder Raamstraat 8 1783 261 108v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 8 1783 261 108v0
LEI, JARICH Jarig van der Ley naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1783 261 108v0
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes naastligger ten westen Raamstraat 8 1783 261 108v0
OKKES, JURJEN Jurjen Ockes naastligger ten westen Raamstraat 8 1783 261 108v0
WILDEMAN, ds. Wildeman naastligger ten noorden Raamstraat 8 1783 261 108v0
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v0
GEERTS, AUKJE Aukje Geerts verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v0
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v0
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v0
FLORIS, IEDE wijlen Yede Floris verkoper Raamstraat 8 1783 261 108v0
FILIPPUS, JAN Jan Philippus koper huis Raamstraat 8 1797 265 25v0
FILIPPUS, JAN Jan Philippus koper huis Raamstraat 8 1797 265 25v0
, JOHANNA Johanna koper Raamstraat 8 1797 265 25v0
ALBERTS, JOCHEM Jochem Alberts , c.u. huurder (p.j.) Raamstraat 8 1797 265 25v0
ALBERTS, JOCHEM Jochem Alberts , c.u. huurder (p.j.) Raamstraat 8 1797 265 25v0
ALBERTS, JOCHEM Jochem Alberts , c.u. huurder (p.j.) Raamstraat 8 1797 265 25v0
, naastligger ten oosten Raamstraat 8 1797 265 25v0
, P. Coulbout naastligger ten zuiden Raamstraat 8 1797 265 25v0
WILDEMAN, de erfgenamen van wijlen ds. Wildeman naastligger ten westen Raamstraat 8 1797 265 25v0
WILDEMAN, de erfgenamen van wijlen ds. Wildeman naastligger ten noorden Raamstraat 8 1797 265 25v0
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v0
MEY, SAKE JOCHEMS Saake Jochems van der Mey koopman verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v0
HENDRIKS, JAKOBJE wijlen Japke Hendriks verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v0
HENDRIKS, JAKOBJE wijlen Japke Hendriks verkoper Raamstraat 8 1797 265 25v0
JANS, OEDS Oets Jans koper kamer Rapenburg ZZ 1673 240 121r0
JANS, OEDS Oets Jans koper kamer Rapenburg ZZ 1673 240 121r0
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1673 240 121r0
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1673 240 121r0
, de hof van oud burgemeester Wiltfangh naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1673 240 121r0
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1673 240 121r0
, oud burgemeester Wiltfangh verkoper Rapenburg ZZ 1673 240 121r0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1787 262 222v0
SIEBES, BOUWE Bouwe Sybes schoenmaker huurder Rapenburg NZ 1787 262 222v0
SIEBES, BOUWE Bouwe Sybes schoenmaker huurder Rapenburg NZ 1787 262 222v0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1787 262 222v0
FREERKS, WIEGER Wieger Fredriks naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1787 262 222v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1787 262 222v0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten westen Rapenburg NZ 1787 262 222v0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1787 262 222v0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Rapenburg NZ 1787 262 222v0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , mede voor haar kinderen verkoper Rapenburg NZ 1787 262 222v0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , mede voor haar kinderen verkoper Rapenburg NZ 1787 262 222v0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper Rapenburg NZ 1787 262 222v0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper Rapenburg NZ 1787 262 222v0
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes tichelaar koper hof met bomen en planten, 2 kamers met een weefwinkel ten westen Rapenburg 1661 238 74v0
TJEPKES, SEERP Seerp Tiepkes tichelaar koper hof met bomen en planten, 2 kamers met een weefwinkel ten westen Rapenburg 1661 238 74v0
HIELKES, TJEERD de hof van Tieerd Hylkes naastligger ten oosten Rapenburg 1661 238 74v0
HIELKES, TJEERD de hof van Tieerd Hylkes naastligger ten oosten Rapenburg 1661 238 74v0
TJEPKES, SEERP andere kamers van Seerp Tiepkes tichelaar naastligger ten zuiden Rapenburg 1661 238 74v0
TJEPKES, SEERP andere kamers van Seerp Tiepkes tichelaar naastligger ten zuiden Rapenburg 1661 238 74v0
, naast hof de 2 kamers en weefwinkel naastligger ten westen Rapenburg 1661 238 74v0
TJEPKES, SEERP andere kamers van Seerp Tiepkes tichelaar naastligger ten noorden Rapenburg 1661 238 74v0
TJEPKES, SEERP andere kamers van Seerp Tiepkes tichelaar naastligger ten noorden Rapenburg 1661 238 74v0
KNIJFF, JAN oud burgemeester Jan Knijff verkoper Rapenburg 1661 238 74v0
ZEIST, JOHANNES Johannes van Seist hovenier koper zomerhuis en tuin Rapenburg NZ 1785 261 300r0
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper Rapenburg NZ 1785 261 300r0
RINTJES, AUKJE Akke Rintjes koper Rapenburg NZ 1785 261 300r0
, JOHANNES Johannes Kibler huurder (p.j.) Rapenburg NZ 1785 261 300r0
, naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1785 261 300r0
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1785 261 300r0
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1785 261 300r0
ADAMS, GOSLING Gosling Adams naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1785 261 300r0
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1785 261 300r0
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1785 261 300r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backer naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 261 300r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backer naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 261 300r0
BAKKER, WILLEM KOENRAADS Willem Coenraads Backer naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 261 300r0
WASSENAAR, MICHIEL Michiel Wassenaar naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1785 261 300r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg NZ 1785 261 300r0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rapenburg NZ 1785 261 300r0
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten koper kamer ([staat: twee zilveren ducatons]) Rapenburg NZ 1697 243 307v0
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten koper kamer ([staat: twee zilveren ducatons]) Rapenburg NZ 1697 243 307v0
, verpachter grond Rapenburg NZ 1697 243 307v0
, naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1697 243 307v0
BRAAM, HUBERT Hubert Braam koopman naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1697 243 307v0
BRAAM, HUBERT Hubert Braam koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1697 243 307v0
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1697 243 307v0
JOOSTES, DANIEL Danyel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1697 243 307v0
, verkoper Rapenburg NZ 1697 243 307v0
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 261 307r0
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 261 307r0
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg NZ 1785 261 307r0
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg NZ 1785 261 307r0
, JEROEN Jeroen Geukers huurder (p.j.) Rapenburg NZ 1785 261 307r0
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits mr. bontwever en visser naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1785 261 307r0
GERRITS, SIETSE Zytze Gerrits mr. bontwever en visser naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1785 261 307r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1785 261 307r0
ZEIST, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 261 307r0
ZEIST, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1785 261 307r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg NZ 1785 261 307r0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rapenburg NZ 1785 261 307r0
KNIJFF, JAN Jan Knijff koper door niaar hof of tuin Rapenburg 1648 236 54r0
HEMERT, ARJAANTJE Ariaentie van Hemert koper door niaar Rapenburg 1648 236 54r0
BOOMGAARD, FEDDE GAUKES Fedde Gouckes Boomgaarden geniaarde koper Rapenburg 1648 236 54r0
BOOMGAARD, FEDDE GAUKES Fedde Gouckes Boomgaarden geniaarde koper Rapenburg 1648 236 54r0
, naastligger ten oosten Rapenburg 1648 236 54r0
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1648 236 54r0
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 1648 236 54r0
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1648 236 54r0
PIETERS, WIETSE mr. Wytse Pyters verkoper Rapenburg 1648 236 54r0
PIETERS, WIETSE mr. Wytse Pyters verkoper Rapenburg 1648 236 54r0
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks hovenier koper kamer, tuin en hof Rapenburg ZZ 1785 262 9r0
TJERKS, SIEMEN Simon Tjerks hovenier koper kamer, tuin en hof Rapenburg ZZ 1785 262 9r0
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1785 262 9r0
JANS, GERBEN Gerben Jans naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1785 262 9r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1785 262 9r0
JELLES, SIEMEN Simon Jelles naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1785 262 9r0
JELLES, SIEMEN Simon Jelles naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1785 262 9r0
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1785 262 9r0
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeider verkoper Rapenburg ZZ 1785 262 9r0
JELLES, SIEMEN Simon Jelles arbeider verkoper Rapenburg ZZ 1785 262 9r0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman koper kamer Rapenburg NZ 1698 243 336v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman koper kamer Rapenburg NZ 1698 243 336v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman koper kamer Rapenburg NZ 1698 243 336v0
, verpachter grond Rapenburg NZ 1698 243 336v0
, naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1698 243 336v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1698 243 336v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1698 243 336v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1698 243 336v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 336v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 336v0
BRAAM, HUBERT KLASES Huibert Claesen Braem koopman naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 336v0
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1698 243 336v0
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1698 243 336v0
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten verkoper Rapenburg NZ 1698 243 336v0
JOOSTES, DANIEL Daniel Joosten verkoper Rapenburg NZ 1698 243 336v0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper kamer Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
BRAAM, FROUKJE Froukien Braam koper Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
BINKES, GEERTJE Geertie Bentes huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
HARMENS, BEREND wijlen Beernt Harmens huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
HARMENS, BEREND wijlen Beernt Harmens huurder Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
VERMEERS, GILLES de weduwe van wijlen Gillis Vermeersch naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
, verkoper Rapenburg ZZ 1737 249 170r0
JOHANNES, GERRIT Gerrit Johannis winkelier koper huis Rapenburg NZ 1698 243 344v0
JOHANNES, GERRIT Gerrit Johannis winkelier koper huis Rapenburg NZ 1698 243 344v0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks winkelier koper Rapenburg NZ 1698 243 344v0
HENDRIKS, TRIJNTJE Trijntie Hendriks winkelier koper Rapenburg NZ 1698 243 344v0
, verpachter grond Rapenburg NZ 1698 243 344v0
, MINNE Minne , c.u. soldaat huurder Rapenburg NZ 1698 243 344v0
, WILLEM Willem Fransman gleibakkersgezel naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1698 243 344v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1698 243 344v0
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 344v0
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 344v0
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1698 243 344v0
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1698 243 344v0
KLASES, HUBERT Huibert Claesen mr. linnenwever verkoper Rapenburg NZ 1698 243 344v0
KLASES, HUBERT Huibert Claesen mr. linnenwever verkoper Rapenburg NZ 1698 243 344v0
KLASES, HUBERT Huibert Claesen mr. linnenwever verkoper Rapenburg NZ 1698 243 344v0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper hof Rapenburg 1729 247 258r0
IJSBRANDS, DIRK Dirk IJsbrands koper hof Rapenburg 1729 247 258r0
SIPKES, TRIJNTJE Trijntje Sipkes koper Rapenburg 1729 247 258r0
SIPKES, TRIJNTJE Trijntje Sipkes koper Rapenburg 1729 247 258r0
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Helderop naastligger ten oosten Rapenburg 1729 247 258r0
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 1729 247 258r0
GRATEMA, SAAPKE de erfgenamen van wijlen Saepke Gratama naastligger ten westen Rapenburg 1729 247 258r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 1729 247 258r0
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakker verkoper Rapenburg 1729 247 258r0
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakker verkoper Rapenburg 1729 247 258r0
REINERS, RITSKE Ritske Reyners koper twee kamers onder 1 dak Rapenburg NZ 1692 243 5r0
REINERS, RITSKE Ritske Reyners koper twee kamers onder 1 dak Rapenburg NZ 1692 243 5r0
HUBERTS, BERBER Berber Huiberts koper Rapenburg NZ 1692 243 5r0
HUBERTS, BERBER Berber Huiberts koper Rapenburg NZ 1692 243 5r0
, verpachter grond Rapenburg NZ 1692 243 5r0
, WILLEM Willem gleibakker naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1692 243 5r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1692 243 5r0
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg NZ 1692 243 5r0
JAKOBS, JANKE de hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Jacobs naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1692 243 5r0
JAKOBS, JANKE de hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Jacobs naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1692 243 5r0
HENDRIKS, WIETSE Wytse Hendrix , c.u. schuitvaarder verkoper Rapenburg NZ 1692 243 5r0
HENDRIKS, WIETSE Wytse Hendrix , c.u. schuitvaarder verkoper Rapenburg NZ 1692 243 5r0
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Rapenburg NZ 1692 243 5r0
JANS, ANTJE Antie Jans verkoper Rapenburg NZ 1692 243 5r0
MINSES, JAN Jan Minses verkoper Rapenburg NZ 1692 243 5r0
MINSES, JAN Jan Minses verkoper Rapenburg NZ 1692 243 5r0
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper kamer Rapenburg NZ 1683 241 267v0
GERRITS, JAN Jan Gerryts koper kamer Rapenburg NZ 1683 241 267v0
, naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1683 241 267v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1683 241 267v0
CODDE, de erfgenamen van de weduwe van wijlen Codde kapitein naastligger ten westen Rapenburg NZ 1683 241 267v0
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1683 241 267v0
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1683 241 267v0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmaker verkoper Rapenburg NZ 1683 241 267v0
RUURDS, HAIE Haye Ruyrdts gortmaker verkoper Rapenburg NZ 1683 241 267v0
EGBERTS, PIETJE Pyttertie Eyberts koper kamer Rapenburg NZ 1686 242 150v0
EGBERTS, PIETJE Pyttertie Eyberts koper kamer Rapenburg NZ 1686 242 150v0
EGBERTS, PIETJE Pyttertie Eyberts koper kamer Rapenburg NZ 1686 242 150v0
ALBERTS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v0
ALBERTS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v0
ALBERTS, GEERT de erfgenamen van wijlen Geert Alberts van Minden naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1686 242 150v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1686 242 150v0
HENDRIKS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Hendrix naastligger ten westen Rapenburg NZ 1686 242 150v0
HENDRIKS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Hendrix naastligger ten westen Rapenburg NZ 1686 242 150v0
HENDRIKS, DOEDE de hof van Doede Hendrix koopman naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1686 242 150v0
HENDRIKS, DOEDE de hof van Doede Hendrix koopman naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1686 242 150v0
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborgh verkoper Rapenburg NZ 1686 242 150v0
GERRITS, ANTJE Antie Gerryts Hardenborgh verkoper Rapenburg NZ 1686 242 150v0
DUITS, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Duyts wijdschipper verkoper Rapenburg NZ 1686 242 150v0
DUITS, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Duyts wijdschipper verkoper Rapenburg NZ 1686 242 150v0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis en weefwinkel Rapenburg NZ 1786 262 132r0
FREERKS, WIEGER Wieger Frederiks bierdrager koper huis en weefwinkel Rapenburg NZ 1786 262 132r0
, BEREND Berend Colling huurder Rapenburg NZ 1786 262 132r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1786 262 132r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1786 262 132r0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink naastligger ten westen Rapenburg NZ 1786 262 132r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1786 262 132r0
FINK, MINNE vroedsman Minne Vink verkoper q.q. Rapenburg NZ 1786 262 132r0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper Rapenburg NZ 1786 262 132r0
LIEUWES, FROUKJE Froukje Lieuwes , voor haar kinderen verkoper Rapenburg NZ 1786 262 132r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper Rapenburg NZ 1786 262 132r0
HENDRIKS, KORNELIS wijlen Cornelis Hendriks sluiswachter verkoper Rapenburg NZ 1786 262 132r0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakker koper kamer Rapenburg NZ 1702 244 187v0
JANS, ANDRIES Andries Jansen gleibakker koper kamer Rapenburg NZ 1702 244 187v0
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens koper Rapenburg NZ 1702 244 187v0
MARTENS, GRIETJE Gryttie Martens koper Rapenburg NZ 1702 244 187v0
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1702 244 187v0
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1702 244 187v0
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1702 244 187v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1702 244 187v0
WILLEMS, HARMEN Harman Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1702 244 187v0
WILLEMS, HARMEN Harman Willems naastligger ten westen Rapenburg NZ 1702 244 187v0
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1702 244 187v0
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1702 244 187v0
DOEDES, SEERP Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1702 244 187v0
SURINGAR, GAUKE Gouke Surigar zoutzieder en koopman verkoper Rapenburg NZ 1702 244 187v0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper kamer Rapenburg NZ 1687 242 168r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix koper kamer Rapenburg NZ 1687 242 168r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1687 242 168r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1687 242 168r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1687 242 168r0
, ALLERT Allert gardenier naastligger ten westen Rapenburg NZ 1687 242 168r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1687 242 168r0
HENDRIKS, DOEDE Doede Hendrix naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1687 242 168r0
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1687 242 168r0
JANS, MINNE Minne Jansen verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1687 242 168r0
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1687 242 168r0
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper van 1/2 Rapenburg NZ 1687 242 168r0
LOUWS, TEUNIS Teunis Louws , c.u. aanhandelaar paardestal (p.j.) Rapenburg ZZ 1699 244 13r0
LOUWS, TEUNIS Teunis Louws , c.u. aanhandelaar paardestal (p.j.) Rapenburg ZZ 1699 244 13r0
GRATEMA, TJEPKE stal van Tiepke Gratema naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1699 244 13r0
GRATEMA, TJEPKE de hof van Tiepke Gratema naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1699 244 13r0
GRATEMA, Tiepe Gratema naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1699 244 13r0
, naastligger ten noorden Rapenburg ZZ 1699 244 13r0
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager verkoper Rapenburg ZZ 1699 244 13r0
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager verkoper Rapenburg ZZ 1699 244 13r0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huis Rapenburg NZ 1721 246 104r0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huis Rapenburg NZ 1721 246 104r0
PIETERS, WOUTER wijlen Wouter Pyters koper Rapenburg NZ 1721 246 104r0
PIETERS, WOUTER wijlen Wouter Pyters koper Rapenburg NZ 1721 246 104r0
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1721 246 104r0
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1721 246 104r0
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1721 246 104r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg NZ 1721 246 104r0
, GERRIT de weduwe van wijlen Gerrit molenaar naastligger ten westen Rapenburg NZ 1721 246 104r0
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1721 246 104r0
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1721 246 104r0
DOEDES, SEERP de erfgenamen van wijlen Seerp Doedes naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1721 246 104r0
KLASES, TJEERD Tjeerd Claessen brouwersgezel verkoper Rapenburg NZ 1721 246 104r0
KLASES, TJEERD Tjeerd Claessen brouwersgezel verkoper Rapenburg NZ 1721 246 104r0
KLASES, TJEERD Tjeerd Claessen brouwersgezel verkoper Rapenburg NZ 1721 246 104r0
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg 1 1785 262 1r0
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg 1 1785 262 1r0
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg 1 1785 262 1r0
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg 1 1785 262 1r0
FREERKS, WOPKE Wopke Frederiks bewoner (p.j.) Rapenburg 1 1785 262 1r0
FREERKS, WOPKE Wopke Frederiks bewoner (p.j.) Rapenburg 1 1785 262 1r0
ZEIST, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten oosten Rapenburg 1 1785 262 1r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1785 262 1r0
JANS, FRANS Frans Jans naastligger ten westen Rapenburg 1 1785 262 1r0
JANS, FRANS Frans Jans naastligger ten westen Rapenburg 1 1785 262 1r0
ZEIST, JOHANNES Johannes van Seist naastligger ten noorden Rapenburg 1 1785 262 1r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg 1 1785 262 1r0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rapenburg 1 1785 262 1r0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits , c.u. uurwerkmaker koper woning Rapenburg 1 1710 245 103v0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits , c.u. uurwerkmaker koper woning Rapenburg 1 1710 245 103v0
, naastligger ten oosten Rapenburg 1 1710 245 103v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1710 245 103v0
BONTEKOE, RUURD Ruird Bontekoe naastligger ten westen Rapenburg 1 1710 245 103v0
GRATEMA, TJEPKE de weduwe van wijlen Tiepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg 1 1710 245 103v0
GRAUDA, WALING JANS oud hopman Walingh Jansen Grauda verkoper Rapenburg 1 1710 245 103v0
GRAUDA, WALING JANS oud hopman Walingh Jansen Grauda verkoper Rapenburg 1 1710 245 103v0
RUURDS, HAIE Haye Ruirdts koper kamer Rapenburg 1 1675 240 173v0
RUURDS, HAIE Haye Ruirdts koper kamer Rapenburg 1 1675 240 173v0
HIBBES, EILERT Ellert Hibbes naastligger ten oosten Rapenburg 1 1675 240 173v0
HIBBES, EILERT Ellert Hibbes naastligger ten oosten Rapenburg 1 1675 240 173v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1675 240 173v0
CODDE, de kamer van de weduwe van wijlen Codde kapitein naastligger ten westen Rapenburg 1 1675 240 173v0
TJEPKES, SEERP de kamer van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg 1 1675 240 173v0
TJEPKES, SEERP de kamer van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg 1 1675 240 173v0
KNIJFF, W. dr. W. Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg 1 1675 240 173v0
KNIJFF, JAN Jan Knijff, c.u. koper door niaar kamer Rapenburg 1 1649 236 92v0
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u. geniaarde koper Rapenburg 1 1649 236 92v0
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u. geniaarde koper Rapenburg 1 1649 236 92v0
ANSKES, JAN Jan Anskes , c.u. geniaarde koper Rapenburg 1 1649 236 92v0
HIBBES, EILERT Ellert Hebbes naastligger ten oosten Rapenburg 1 1649 236 92v0
HIBBES, EILERT Ellert Hebbes naastligger ten oosten Rapenburg 1 1649 236 92v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1649 236 92v0
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 1 1649 236 92v0
KNIJFF, JAN burgervaandrig Jan Knijff naastligger ten noorden Rapenburg 1 1649 236 92v0
PIETERS, WIETSE mr. Wytse Pyters , c.u. verkoper Rapenburg 1 1649 236 92v0
PIETERS, WIETSE mr. Wytse Pyters , c.u. verkoper Rapenburg 1 1649 236 92v0
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper kamer Rapenburg 1 1693 243 29r0
GRAUDA, WALING JANS burgerhopman Walingh Jansen Grauda koper kamer Rapenburg 1 1693 243 29r0
GERRITS, BERBER Berber Gerrits huurder Rapenburg 1 1693 243 29r0
GERRITS, BERBER Berber Gerrits huurder Rapenburg 1 1693 243 29r0
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten oosten Rapenburg 1 1693 243 29r0
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten oosten Rapenburg 1 1693 243 29r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1693 243 29r0
, naastligger ten westen Rapenburg 1 1693 243 29r0
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten noorden Rapenburg 1 1693 243 29r0
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten noorden Rapenburg 1 1693 243 29r0
, verkoper Rapenburg 1 1693 243 29r0
RUTGERS, GRIETJE Grietje Rutgers koper huis en weefwinkel Rapenburg 1 1792 264 64v0
RUTGERS, GRIETJE Grietje Rutgers koper huis en weefwinkel Rapenburg 1 1792 264 64v0
TROMP, KORNELIS Cornelis Tromp koper Rapenburg 1 1792 264 64v0
, JAKOB Cobes Flau koperslagersknecht huurder (p.w.) Rapenburg 1 1792 264 64v0
GERRITS, SIETSKE Sytske Gerrits naastligger ten oosten Rapenburg 1 1792 264 64v0
GERRITS, SIETSKE Sytske Gerrits naastligger ten oosten Rapenburg 1 1792 264 64v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1792 264 64v0
WIEBES, IEDE Yede Wybes naastligger ten westen Rapenburg 1 1792 264 64v0
WIEBES, IEDE Yede Wybes naastligger ten westen Rapenburg 1 1792 264 64v0
BAKKER, KOENRAAD de weduwe van wijlen Coenraad Bakker naastligger ten noorden Rapenburg 1 1792 264 64v0
RUTGERS, AAGJE Aagje Rutgers verkoper Rapenburg 1 1792 264 64v0
RUTGERS, AAGJE Aagje Rutgers verkoper Rapenburg 1 1792 264 64v0
JANS, DOUWE Douwe Jans scheepstimmerman verkoper Rapenburg 1 1792 264 64v0
JANS, DOUWE Douwe Jans scheepstimmerman verkoper Rapenburg 1 1792 264 64v0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huis Rapenburg 1 1720 246 85r0
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huis Rapenburg 1 1720 246 85r0
, WOUTER wijlen Wouter pannenbakker koper Rapenburg 1 1720 246 85r0
TEUNIS, GRIETJE de koperse Grietie Teunis huurder Rapenburg 1 1720 246 85r0
TEUNIS, GRIETJE de koperse Grietie Teunis huurder Rapenburg 1 1720 246 85r0
, naastligger ten oosten Rapenburg 1 1720 246 85r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1720 246 85r0
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruurd Sybes Bontekoe naastligger ten westen Rapenburg 1 1720 246 85r0
BONTEKOE, RUURD SIEBES Ruurd Sybes Bontekoe naastligger ten westen Rapenburg 1 1720 246 85r0
GRATEMA, TJEPKE de erfgenamen van wijlen Tjepke Gratema naastligger ten noorden Rapenburg 1 1720 246 85r0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verkoper Rapenburg 1 1720 246 85r0
GERRITS, JASPER Jasper Gerrits verkoper Rapenburg 1 1720 246 85r0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koopman koper huis en weefwinkel Rapenburg 1 1802 266 99r0
ROELOFS, TJEERD Tjeerd Roelofs koopman koper huis en weefwinkel Rapenburg 1 1802 266 99r0
SMID, de weduwe van wijlen Smit huurder (p.w.) Rapenburg 1 1802 266 99r0
GERRITS, SIETSKE Zytske Gerryts naastligger ten oosten Rapenburg 1 1802 266 99r0
GERRITS, SIETSKE Zytske Gerryts naastligger ten oosten Rapenburg 1 1802 266 99r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 1 1802 266 99r0
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes naastligger ten westen Rapenburg 1 1802 266 99r0
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes naastligger ten westen Rapenburg 1 1802 266 99r0
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes naastligger ten westen Rapenburg 1 1802 266 99r0
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 1 1802 266 99r0
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1 1802 266 99r0
WIEGERS, HARING Haring Wiegers verkoper Rapenburg 1 1802 266 99r0
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Rapenburg 1 1802 266 99r0
RUTGERS, GRIETJE Grietje Ruths verkoper Rapenburg 1 1802 266 99r0
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg 3 1785 262 2r0
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg 3 1785 262 2r0
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg 3 1785 262 2r0
JANS, LUTSKE Lutske Jans koper Rapenburg 3 1785 262 2r0
JANS, FRANS Frans Jans naastligger ten oosten Rapenburg 3 1785 262 2r0
JANS, FRANS Frans Jans naastligger ten oosten Rapenburg 3 1785 262 2r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 3 1785 262 2r0
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 3 1785 262 2r0
GERRITS, SIETSE Zytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 3 1785 262 2r0
JANS, LUTSKE Lutske Jans naastligger ten westen Rapenburg 3 1785 262 2r0
JANS, LUTSKE Lutske Jans naastligger ten westen Rapenburg 3 1785 262 2r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 3 1785 262 2r0
GRATEMA, AURELIA Aurelia Gratama verkoper Rapenburg 3 1785 262 2r0
TETRODE, PIETER Pieter Tetrode koopman verkoper Rapenburg 3 1785 262 2r0
HIBBES, EILERT Eylert Hebbes , c.u. koper kamer Rapenburg 3 1646 235 203v0
HIBBES, EILERT Eylert Hebbes , c.u. koper kamer Rapenburg 3 1646 235 203v0
, ANTJE Antie Tiisses koper Rapenburg 3 1646 235 203v0
KNIJFF, JOHANNES Johannis Knijff naastligger ten oosten Rapenburg 3 1646 235 203v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 3 1646 235 203v0
PIETERS, WIETSE de verkoper Wytse Pyters , c.u. naastligger ten westen Rapenburg 3 1646 235 203v0
PIETERS, WIETSE de verkoper Wytse Pyters , c.u. naastligger ten westen Rapenburg 3 1646 235 203v0
PIETERS, WIETSE de verkoper Wytse Pyters , c.u. naastligger ten noorden Rapenburg 3 1646 235 203v0
PIETERS, WIETSE de verkoper Wytse Pyters , c.u. naastligger ten noorden Rapenburg 3 1646 235 203v0
PIETERS, WIETSE Wytse Pyters verkoper Rapenburg 3 1646 235 203v0
PIETERS, WIETSE Wytse Pyters verkoper Rapenburg 3 1646 235 203v0
RINSES, BEITSKE Beytske Rinses verkoper Rapenburg 3 1646 235 203v0
RINSES, BEITSKE Beytske Rinses verkoper Rapenburg 3 1646 235 203v0
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis koper woning Rapenburg 3 1731 248 53v0
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis koper woning Rapenburg 3 1731 248 53v0
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 3 1731 248 53v0
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 3 1731 248 53v0
DIRKS, IEMKJE Imkjen Dirks huurder Rapenburg 3 1731 248 53v0
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratama naastligger ten oosten Rapenburg 3 1731 248 53v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 3 1731 248 53v0
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis naastligger ten westen Rapenburg 3 1731 248 53v0
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis naastligger ten westen Rapenburg 3 1731 248 53v0
GRATEMA, FOLKERT Volkert Gratama naastligger ten noorden Rapenburg 3 1731 248 53v0
, verkoper Rapenburg 3 1731 248 53v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits Rex mr. bontwever koper huis en bleekje Rapenburg 4 1743 251 15v0
GERRITS, JAN Jan Gerrits Rex mr. bontwever koper huis en bleekje Rapenburg 4 1743 251 15v0
SIEDSES, JANKE Janke Syses koper Rapenburg 4 1743 251 15v0
SIEDSES, JANKE Janke Syses koper Rapenburg 4 1743 251 15v0
LOHMAN, BEREND Beint Lomans naastligger ten oosten Rapenburg 4 1743 251 15v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1743 251 15v0
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters naastligger ten westen Rapenburg 4 1743 251 15v0
WOUTERS, TEUNIS Teunis Wouters naastligger ten westen Rapenburg 4 1743 251 15v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten westen Rapenburg 4 1743 251 15v0
JANS, JAKOB Jacob Jansen naastligger ten westen Rapenburg 4 1743 251 15v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1743 251 15v0
GERRITS, MAAIKE Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
GERRITS, MAAIKE Maeike Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
JANS, GERRIT Gerrit Jansen verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
GERRITS, AALTJE Aeltje Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
JANS, JAN Jan Jansen verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
JANS, JAN Jan Jansen verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
GERRITS, WILLEM vrijgezel Willem Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
GERRITS, WILLEM vrijgezel Willem Gerrits verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1743 251 15v0
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper door niaar huis en hof Rapenburg 4 1705 244 271r0
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist koper door niaar huis en hof Rapenburg 4 1705 244 271r0
HANSES, MARIA Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r0
HANSES, MARIA Marike Hanses koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r0
SCHELTES, SCHELTE wijlen Schelte Scheltes bakker koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r0
SCHELTES, SCHELTE wijlen Schelte Scheltes bakker koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens mr. bontwever geniaarde koper Rapenburg 4 1705 244 271r0
HARMENS, HARMEN Harmen Harmens mr. bontwever geniaarde koper Rapenburg 4 1705 244 271r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans geniaarde koper Rapenburg 4 1705 244 271r0
JANS, TRIJNTJE Trijntje Jans geniaarde koper Rapenburg 4 1705 244 271r0
, een zilveren lepel van 3-00-00 CG tot een verering toehaak Rapenburg 4 1705 244 271r0
JANS, ALLE Alle Jansen , c.soc. huurder Rapenburg 4 1705 244 271r0
JANS, ALLE Alle Jansen , c.soc. huurder Rapenburg 4 1705 244 271r0
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten oosten Rapenburg 4 1705 244 271r0
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten oosten Rapenburg 4 1705 244 271r0
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten oosten Rapenburg 4 1705 244 271r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1705 244 271r0
IDSINGA, M. M. van Idsinga secretaris naastligger ten westen Rapenburg 4 1705 244 271r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1705 244 271r0
KLASES, JAN Jan Clasen estrikbakker verkoper Rapenburg 4 1705 244 271r0
KLASES, JAN Jan Clasen estrikbakker verkoper Rapenburg 4 1705 244 271r0
KLASES, JAN Jan Clasen estrikbakker verkoper Rapenburg 4 1705 244 271r0
DIJKSTRA, JAN Jan Dijkstra sleper koper huis Rapenburg 4 1808 268 123v0
, JOHANNA Johanna Camps koper Rapenburg 4 1808 268 123v0
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 4 1808 268 123v0
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 4 1808 268 123v0
ALBERTS, KLAAS Claas Alberts huurder Rapenburg 4 1808 268 123v0
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins naastligger ten oosten Rapenburg 4 1808 268 123v0
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins naastligger ten oosten Rapenburg 4 1808 268 123v0
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins naastligger ten oosten Rapenburg 4 1808 268 123v0
RIED, JAKOB Jacob Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1808 268 123v0
RIED, JAKOB Jacob Riet naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1808 268 123v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1808 268 123v0
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 4 1808 268 123v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1808 268 123v0
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
ROELOFS, GEERT Geert Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
ROELOFS, HOUKJE Houkje Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
ROELOFS, NANKE Neinke Roelofs verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
FABER, DIRK Dirk Faber verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v0
JANS, KLAAS Claas Janssen , c.u. koper ledige plaats of huisstede breed 20 voeten en lang tot aan de stadsvesten Rapenburg 4 1643 235 95v0
JANS, KLAAS Claas Janssen , c.u. koper ledige plaats of huisstede breed 20 voeten en lang tot aan de stadsvesten Rapenburg 4 1643 235 95v0
JANS, MARTEN Marten Jansen bleker naastligger ten oosten Rapenburg 4 1643 235 95v0
JANS, MARTEN Marten Jansen bleker naastligger ten oosten Rapenburg 4 1643 235 95v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1643 235 95v0
MEINERTS, IEPE de verkoper Ipe Meynerts timmerman naastligger ten westen Rapenburg 4 1643 235 95v0
MEINERTS, IEPE de verkoper Ipe Meynerts timmerman naastligger ten westen Rapenburg 4 1643 235 95v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1643 235 95v0
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman verkoper Rapenburg 4 1643 235 95v0
MEINERTS, IEPE Ipe Meynerts timmerman verkoper Rapenburg 4 1643 235 95v0
ANSKES, RIENKJE Rinck Anskes verkoper Rapenburg 4 1643 235 95v0
ANSKES, RIENKJE Rinck Anskes verkoper Rapenburg 4 1643 235 95v0
ANSKES, RIENKJE Rinck Anskes verkoper Rapenburg 4 1643 235 95v0
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Rapenburg 4 1800 265 274v0
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Rapenburg 4 1800 265 274v0
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Rapenburg 4 1800 265 274v0
JANS, GRIETJE Grietje Jans huurder (p.j.) Rapenburg 4 1800 265 274v0
JANS, GRIETJE Grietje Jans huurder (p.j.) Rapenburg 4 1800 265 274v0
SIPKES, KORNELIS wijlen Cornelis Sipkes huurder Rapenburg 4 1800 265 274v0
SIPKES, KORNELIS wijlen Cornelis Sipkes huurder Rapenburg 4 1800 265 274v0
RIED, JAKOB Jacobus Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1800 265 274v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1800 265 274v0
PIEKINGA, G. Piekenga naastligger ten westen Rapenburg 4 1800 265 274v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1800 265 274v0
PERSIJN, POPPE Poppe Persijn koopman verkoper q.q. Rapenburg 4 1800 265 274v0
JANS, GERRIT wijlen Gerrit Jans bontwever verkoper Rapenburg 4 1800 265 274v0
JANS, GERRIT wijlen Gerrit Jans bontwever verkoper Rapenburg 4 1800 265 274v0
VELDE, JAN Jan Adriaan van der Velde bontwerker koper huis Rapenburg 4 1689 242 297r0
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 4 1689 242 297r0
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 4 1689 242 297r0
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 4 1689 242 297r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1689 242 297r0
, naastligger ten westen Rapenburg 4 1689 242 297r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1689 242 297r0
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, voor zijn vier kinderen chirurgijn verkoper Rapenburg 4 1689 242 297r0
BAS, HANS WOUTERS Hans Wouters Bas, voor zijn vier kinderen chirurgijn verkoper Rapenburg 4 1689 242 297r0
TIJSES, wijlen Yffie Thijssen verkoper Rapenburg 4 1689 242 297r0
TIJSES, wijlen Yffie Thijssen verkoper Rapenburg 4 1689 242 297r0
RUURDS, EVERT Evert Ruyrdts , c.u. koper ledige plaats met no. 5 Rapenburg 4 1644 235 118v0
RUURDS, EVERT Evert Ruyrdts , c.u. koper ledige plaats met no. 5 Rapenburg 4 1644 235 118v0
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg 4 1644 235 118v0
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1644 235 118v0
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 4 1644 235 118v0
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 4 1644 235 118v0
, HENDRIK Hendricus Cesarius, met advies van zijn vader verkoper Rapenburg 4 1644 235 118v0
GEERTS, PIETER Pieter Geerts wolkammersknecht koper huis Rapenburg 4 1804 267 6r0
GEERTS, PIETER Pieter Geerts wolkammersknecht koper huis Rapenburg 4 1804 267 6r0
JARICHS, FRIETSEN Fritske Jarigs koper Rapenburg 4 1804 267 6r0
JARICHS, FRIETSEN Fritske Jarigs koper Rapenburg 4 1804 267 6r0
, BINKE Bente B. Hankes, c.u. huurder Rapenburg 4 1804 267 6r0
RIED, JAKOB Jacobus Riet naastligger ten oosten Rapenburg 4 1804 267 6r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1804 267 6r0
PIEKINGA, G. Piekenga naastligger ten westen Rapenburg 4 1804 267 6r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1804 267 6r0
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker verkoper Rapenburg 4 1804 267 6r0
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker verkoper Rapenburg 4 1804 267 6r0
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker verkoper Rapenburg 4 1804 267 6r0
WOUTERS, HANS Hans Wouters koper huis Rapenburg 4 1687 242 161v0
WOUTERS, HANS Hans Wouters koper huis Rapenburg 4 1687 242 161v0
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 4 1687 242 161v0
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 4 1687 242 161v0
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 4 1687 242 161v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1687 242 161v0
KLASES, JAN Jan Claessens naastligger ten westen Rapenburg 4 1687 242 161v0
KLASES, JAN Jan Claessens naastligger ten westen Rapenburg 4 1687 242 161v0
KLASES, JAN Jan Claessens naastligger ten westen Rapenburg 4 1687 242 161v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1687 242 161v0
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieter verkoper Rapenburg 4 1687 242 161v0
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieter verkoper Rapenburg 4 1687 242 161v0
ARENDS, KLAAS Claes Aernts rogverschieter verkoper Rapenburg 4 1687 242 161v0
BERENDS, THOMAS Thomas Beens linnenwever koper huis met een schuurtje erachter Rapenburg 4 1690 242 328v0
BERENDS, THOMAS Thomas Beens linnenwever koper huis met een schuurtje erachter Rapenburg 4 1690 242 328v0
BERENDS, THOMAS Thomas Beens linnenwever koper huis met een schuurtje erachter Rapenburg 4 1690 242 328v0
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 4 1690 242 328v0
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 4 1690 242 328v0
DOUWES, GIJSBERT Gijsbert Douwes naastligger ten oosten Rapenburg 4 1690 242 328v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1690 242 328v0
, naastligger ten westen Rapenburg 4 1690 242 328v0
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten westen Rapenburg 4 1690 242 328v0
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten westen Rapenburg 4 1690 242 328v0
KLASES, JAN Jan Claessen naastligger ten westen Rapenburg 4 1690 242 328v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1690 242 328v0
VELDE, JAN ARJENS Jan Adriaens van der Velde bontwerker verkoper Rapenburg 4 1690 242 328v0
VELDE, JAN ARJENS Jan Adriaens van der Velde bontwerker verkoper Rapenburg 4 1690 242 328v0
VELDE, JAN ARJENS Jan Adriaens van der Velde bontwerker verkoper Rapenburg 4 1690 242 328v0
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts , c.u. bontwever koper huis met een hof daarachter Rapenburg 4 1712 245 174r0
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts , c.u. bontwever koper huis met een hof daarachter Rapenburg 4 1712 245 174r0
BERENDS, GERRIT Gerrit Beernts , c.u. bontwever koper huis met een hof daarachter Rapenburg 4 1712 245 174r0
BERENDS, THOMAS Tomas Berents naastligger ten oosten Rapenburg 4 1712 245 174r0
BERENDS, THOMAS Tomas Berents naastligger ten oosten Rapenburg 4 1712 245 174r0
BERENDS, THOMAS Tomas Berents naastligger ten oosten Rapenburg 4 1712 245 174r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 4 1712 245 174r0
IDSINGA, MATTEUS de heer Matijs van Idsinga naastligger ten westen Rapenburg 4 1712 245 174r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 4 1712 245 174r0
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist verkoper Rapenburg 4 1712 245 174r0
HANSES, LAMMERT Lambert Hansen organist verkoper Rapenburg 4 1712 245 174r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens koper huis Rapenburg 5 1799 265 179v0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens koper huis Rapenburg 5 1799 265 179v0
, JOHANNES Johannes Fok huurder Rapenburg 5 1799 265 179v0
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg 5 1799 265 179v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 5 1799 265 179v0
GERRITS, SIETSE Sytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 5 1799 265 179v0
GERRITS, SIETSE Sytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 5 1799 265 179v0
FINK, M. M. Vink naastligger ten noorden Rapenburg 5 1799 265 179v0
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Rapenburg 5 1799 265 179v0
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Rapenburg 5 1799 265 179v0
FRANSES, ANTJE Antje Fransen verkoper Rapenburg 5 1799 265 179v0
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Rapenburg 5 1799 265 179v0
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamer Rapenburg 5 1675 240 173r0
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamer Rapenburg 5 1675 240 173r0
, het perceel in de vorige akte naastligger ten oosten Rapenburg 5 1675 240 173r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 5 1675 240 173r0
HIBBES, EILERT de kamer van Ellert Hebbes naastligger ten westen Rapenburg 5 1675 240 173r0
HIBBES, EILERT de kamer van Ellert Hebbes naastligger ten westen Rapenburg 5 1675 240 173r0
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg 5 1675 240 173r0
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg 5 1675 240 173r0
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg 5 1675 240 173r0
CONRADI, A. A. J. Conradi secretaris koper huis en weefwinkel Rapenburg 5 1804 267 56r0
, JOHANNES Johannes Fok huurder (p.j.) Rapenburg 5 1804 267 56r0
FINK, M. M. Vink naastligger ten oosten Rapenburg 5 1804 267 56r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 5 1804 267 56r0
GERRITS, SIETSE Sytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 5 1804 267 56r0
GERRITS, SIETSE Sytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg 5 1804 267 56r0
CONRADI, A. A. J. Conradi naastligger ten noorden Rapenburg 5 1804 267 56r0
HARMENS, JOHANNES huisman Johannes Harmens verkoper Rapenburg 5 1804 267 56r0
HARMENS, JOHANNES huisman Johannes Harmens verkoper Rapenburg 5 1804 267 56r0
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis, weefwinkel, loods en plaats Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis, weefwinkel, loods en plaats Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
BARTELDS, SJOERD Sioerd Bartels koper huis, weefwinkel, loods en plaats Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
JOHANNES, RINSKE Rinske Johannes koper Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
JOHANNES, RINSKE Rinske Johannes koper Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirx wever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirx wever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
DIRKS, DIRK Dirk Dirx wever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
HERES, JAKOB Jacob Heres verkoper van 1/2 Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
HERES, JAKOB Jacob Heres verkoper van 1/2 Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerds verkoper van 1/2 Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
TJEERDS, SIJKE Sijke Tieerds verkoper van 1/2 Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper van 1/2 Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
WIENSENS, IJSBRAND wijlen IJsbrant Wyntjes verkoper van 1/2 Rapenburg 6oost 1663 238 162v0
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts mr. linnenwever koper door niaar huis Rapenburg 6west 1694 243 81r0
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts mr. linnenwever koper door niaar huis Rapenburg 6west 1694 243 81r0
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts mr. linnenwever koper door niaar huis Rapenburg 6west 1694 243 81r0
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks sleefmaker geniaarde koper Rapenburg 6west 1694 243 81r0
RIENKS, NANNE Nanningh Riencks sleefmaker geniaarde koper Rapenburg 6west 1694 243 81r0
JANS, EVERT Evert Jansen bontreder naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1694 243 81r0
JANS, EVERT Evert Jansen bontreder naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1694 243 81r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1694 243 81r0
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6west 1694 243 81r0
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6west 1694 243 81r0
BERENDS, THOMAS Thomas Beernts naastligger ten westen Rapenburg 6west 1694 243 81r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1694 243 81r0
, verkoper Rapenburg 6west 1694 243 81r0
, BEREND Beernd Pelster mr. bontwever koper huis Rapenburg 6west 1763 255 226v0
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes koper Rapenburg 6west 1763 255 226v0
JOHANNES, GEERTJE Geertje Johannes koper Rapenburg 6west 1763 255 226v0
, JAN de weduwe van wijlen Jan Blommers naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1763 255 226v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1763 255 226v0
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten westen Rapenburg 6west 1763 255 226v0
JANS, GERRIT Gerryt Jansen naastligger ten westen Rapenburg 6west 1763 255 226v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1763 255 226v0
MULDER, ANTJE Antje Mulders verkoper Rapenburg 6west 1763 255 226v0
LOHMAN, BEREND wijlen Beernd Lomans mr. bontwever verkoper Rapenburg 6west 1763 255 226v0
EEUWES, HANS Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrije steeg ten westen Rapenburg 6west 1668 239 22va0
EEUWES, HANS Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrije steeg ten westen Rapenburg 6west 1668 239 22va0
EEUWES, HANS Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrije steeg ten westen Rapenburg 6west 1668 239 22va0
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrandts mr. linnenwever naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1668 239 22va0
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrandts mr. linnenwever naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1668 239 22va0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1668 239 22va0
, naastligger ten westen Rapenburg 6west 1668 239 22va0
JANS, KLAAS Claes Jansen pannenbakker naastligger ten westen Rapenburg 6west 1668 239 22va0
JANS, KLAAS Claes Jansen pannenbakker naastligger ten westen Rapenburg 6west 1668 239 22va0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1668 239 22va0
ROORDA, JAKOB vroedsman Jacob Roorda verkoper q.q. Rapenburg 6west 1668 239 22va0
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg 6west 1668 239 22va0
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg 6west 1668 239 22va0
HAMSTRA, ROELOF GEERTS Roelof Geerts Hamstra koopman koper huis Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
HAMSTRA, ROELOF GEERTS Roelof Geerts Hamstra koopman koper huis Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
GERRITS, FRANS Frans Gerryts huurder Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
GERRITS, FRANS Frans Gerryts huurder Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
, WILLEM Willem Plating naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
, JAKOB Jacobus naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
FRANSES, ANTJE Antje Franssen verkoper Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
DONKER, HENDRIK wijlen Hendrik Donker verkoper Rapenburg 6oost 1799 265 177r0
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrants koper huis Rapenburg 6west 1648 236 46r0
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrants koper huis Rapenburg 6west 1648 236 46r0
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts wever naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1648 236 46r0
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts wever naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1648 236 46r0
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1648 236 46r0
, MARTEN de weduwe van wijlen Marten bleker naastligger ten westen Rapenburg 6west 1648 236 46r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1648 236 46r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen verkoper Rapenburg 6west 1648 236 46r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen verkoper Rapenburg 6west 1648 236 46r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen verkoper Rapenburg 6west 1648 236 46r0
BLOEM, JAN ARENDS Jan Arends Blom mr. bontwever koper huis en tuin Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
BLOEM, JAN ARENDS Jan Arends Blom mr. bontwever koper huis en tuin Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
BLOEM, JAN ARENDS Jan Arends Blom mr. bontwever koper huis en tuin Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
BERENDS, GEESKE Geeske Barents koper Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
BERENDS, GEESKE Geeske Barents koper Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
BERENDS, GEESKE Geeske Barents koper Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits bontwever naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
GERRITS, GERRIT Gerrit Gerrits bontwever naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients bontwever naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rients bontwever naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
BERENDS, BEREND Barent Barents mr. bontwever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
BERENDS, BEREND Barent Barents mr. bontwever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
BERENDS, BEREND Barent Barents mr. bontwever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
POPPES, JAKOB Jacob Poppes mr. bontwever verkoper Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
POPPES, JAKOB Jacob Poppes mr. bontwever verkoper Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
JANS, GRIETJE Grietje Jans verkoper Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
JANS, GRIETJE Grietje Jans verkoper Rapenburg 6oost 1740 250 126v0
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaen mr. lijnslager koper huis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvesten Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaen mr. lijnslager koper huis bestaande uit 2 kamers, loods en plaats met drue uitgangen naar de stadsvesten Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
DIRKS, SIEBREN Sybrandt Dircks huurder Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
DIRKS, SIEBREN Sybrandt Dircks huurder Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
DIRKS, SIEBREN Sybrandt Dircks huurder Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
JURJENS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens , c.s. naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
JURJENS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens , c.s. naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brughman mr. zwaardveger verkoper Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
ANDRIES, MARIA Maria Andries verkoper Rapenburg 6oost 1689 242 291v0
, JAN Jan H. Teutling mr. bontwever koper huis Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
SANDERS, JAN Jan Sanders huurder (p.j.) Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
SANDERS, JAN Jan Sanders huurder (p.j.) Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Nij naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
JANS, GERRIT Gerryt Jans naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
JANS, GERRIT Gerryt Jans naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
, JAN Jan H. Teutling bontwever verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
PIETERS, RUURD Ruurd Pieters verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
BARTLING, ANTJE de goederen van Anna Bartling verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
WERF, JAN WILLEMS Jan Willems van der Werf verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
RIENSTRA, SIKKE Sikko Rienstra procureur postulant verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
KRAMER, JOHANNES Johannes Cramer koopman verkoper q.q. Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
KRAMER, ANTJE Anna Gezina Kramer verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
BARTLING, AALTJE wijlen Alida Bartling verkoper Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
BARTLING, DIRK wijlen Dirk Bartling erflater Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
WESTENDORP, GEESKE wijlen Gezina Westendorp erflater Rapenburg 6oost 1782 260 188v0
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuur Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuur Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
ANNES, KLAAS Claas Annes koper provisioneel huis en schuur Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrands naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
WIEBRENS, DOUWE Douwe Wybrands naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
JANS, KLAAS Claas Jansen pannenbakker naastligger ten westen Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
JANS, KLAAS Claas Jansen pannenbakker naastligger ten westen Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs , voor haar kinderen verkoper Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
JAKOBS, JANKE Jancke Jacobs , voor haar kinderen verkoper Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman verkoper q.q. Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
RINNERTS, EELKE Eelke Rinnerts koopman verkoper q.q. Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
HANSES, GEERTJE Geertje Hanses verkoper Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
HANSES, GEERTJE Geertje Hanses verkoper Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg 6west 1669 239 35ra0
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman, c.u. koper huis, loods en plaats met een tuin Rapenburg 6oost 1671 240 60r0
OEDES, SAPE Sape Oedes leertouwer naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1671 240 60r0
OEDES, SAPE Sape Oedes leertouwer naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1671 240 60r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1671 240 60r0
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs wever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1671 240 60r0
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs wever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1671 240 60r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1671 240 60r0
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Rapenburg 6oost 1671 240 60r0
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Rapenburg 6oost 1671 240 60r0
BARTELDS, SJOERD Sjoerdt Bartels verkoper Rapenburg 6oost 1671 240 60r0
BRANDSMA, POPPE JAKOBS Poppe Jacobs Bransma mr. dopjeswever koper huis met loods, plaatske en tuin Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
BRANDSMA, POPPE JAKOBS Poppe Jacobs Bransma mr. dopjeswever koper huis met loods, plaatske en tuin Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
SIEUWES, Jaukie Sjouwes koper Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
SIEUWES, Jaukie Sjouwes koper Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
JURJENS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
JURJENS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Jurjens naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
JANS, BEREND Berent Jansen naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
JANS, BEREND Berent Jansen naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
BERENDS, THOMAS Tomas Beerns naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaan mr. lijnslager en koopman verkoper Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
OOSTERBAAN, EVERT JANS Ewert Jansen Oosterbaan mr. lijnslager en koopman verkoper Rapenburg 6oost 1702 244 165v0
RIED, JAKOB Jacob Riet bontwever koper van 1/2 huis Rapenburg 6 1807 267 296r0
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins bontwever koper van 1/2 Rapenburg 6 1807 267 296r0
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins bontwever koper van 1/2 Rapenburg 6 1807 267 296r0
BRUINS, ANTONIUS Anthoon Bruins bontwever koper van 1/2 Rapenburg 6 1807 267 296r0
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Rapenburg 6 1807 267 296r0
STINSTRA, G. de erfgenamen van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten zuiden Rapenburg 6 1807 267 296r0
, ROELOF Roelof moutmaker naastligger ten westen Rapenburg 6 1807 267 296r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6 1807 267 296r0
HAAN, SUSANNA Susanne de Haan verkoper q.q. Rapenburg 6 1807 267 296r0
BROUWER, HEIN wijlen Hein Brouwer verkoper q.q. Rapenburg 6 1807 267 296r0
, HENDRIK Hendrik Weghuizen, n.u. verkoper Rapenburg 6 1807 267 296r0
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontwever verkoper Rapenburg 6 1807 267 296r0
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontwever verkoper Rapenburg 6 1807 267 296r0
, N. N. koper provisioneel huis en weefwinkel Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
BARTLING, CATHARINA Catharina Bartling, voor haar drie minderjarige kinderen verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
, JAN wijlen Jan Teutling verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
JANS, DIRK Dirk Jans Teutling, minderjarig kind verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
JANS, DIRK Dirk Jans Teutling, minderjarig kind verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
JANS, JOHANNES Johannes Jans Teutling, minderjarig kind verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
JANS, JOHANNES Johannes Jans Teutling, minderjarig kind verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
JANS, GEESKE Gezina Jans Teutling, minderjarig kind verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
JANS, GEESKE Gezina Jans Teutling, minderjarig kind verkoper Rapenburg 6oost 1793 264 359r0
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. timmerman koper huis, weefwinkel en ledige plaats Rapenburg 6oost 1650 236 114v0
WIENSENS, IJSBRAND Isbrant Wynties , c.u. timmerman koper huis, weefwinkel en ledige plaats Rapenburg 6oost 1650 236 114v0
, N. N. naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1650 236 114v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1650 236 114v0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1650 236 114v0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1650 236 114v0
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wever naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1650 236 114v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1650 236 114v0
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts verkoper Rapenburg 6oost 1650 236 114v0
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts verkoper Rapenburg 6oost 1650 236 114v0
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts , c.u. koper huis, loods en ledige plaats (of jaarlijkse afbetaling van 50 GG tot een bedrag van 582 GG is voldaan) Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
LAMMERTS, GOSSE Gosse Lammerts , c.u. koper huis, loods en ledige plaats (of jaarlijkse afbetaling van 50 GG tot een bedrag van 582 GG is voldaan) Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
, FREERK Freerck wever naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
, N. N. naastligger ten zuiden Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten westen Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels , c.u. mr. smid verkoper Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels , c.u. mr. smid verkoper Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
BARTELDS, SJOERD Sioerdt Bartels , c.u. mr. smid verkoper Rapenburg 6oost 1644 235 138r0
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. bontwever koper huis Rapenburg 6west 1738 249 262r0
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. bontwever koper huis Rapenburg 6west 1738 249 262r0
BERENDS, BEREND Berend Berends mr. bontwever koper huis Rapenburg 6west 1738 249 262r0
JANS, ANTJE Antie Jans koper Rapenburg 6west 1738 249 262r0
JANS, ANTJE Antie Jans koper Rapenburg 6west 1738 249 262r0
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1738 249 262r0
POPPES, JAKOB Jacob Poppes naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1738 249 262r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1738 249 262r0
GERRITS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Gerrits naastligger ten westen Rapenburg 6west 1738 249 262r0
GERRITS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Gerrits naastligger ten westen Rapenburg 6west 1738 249 262r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1738 249 262r0
GELINDE, PIETER Pieter Gelinde koopman verkoper q.q. Rapenburg 6west 1738 249 262r0
BUITENPOST, JAKOB Jacob Buitenpost koopman verkoper q.q. Rapenburg 6west 1738 249 262r0
, verkoper Rapenburg 6west 1738 249 262r0
RUURDS, SIPKE Sipke Ruyrdts koper door niaar huis en tuintje Rapenburg 6west 1680 241 67r0
RUURDS, SIPKE Sipke Ruyrdts koper door niaar huis en tuintje Rapenburg 6west 1680 241 67r0
SAKES, ATE Ate Saeckes geniaarde koper Rapenburg 6west 1680 241 67r0
SAKES, ATE Ate Saeckes geniaarde koper Rapenburg 6west 1680 241 67r0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs geniaarde koper Rapenburg 6west 1680 241 67r0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs geniaarde koper Rapenburg 6west 1680 241 67r0
, KLAAS Claes Marijn naastligger ten oosten Rapenburg 6west 1680 241 67r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 6west 1680 241 67r0
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Rapenburg 6west 1680 241 67r0
SIERKS, HARKE Harcke Zierx naastligger ten westen Rapenburg 6west 1680 241 67r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 6west 1680 241 67r0
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Rapenburg 6west 1680 241 67r0
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Rapenburg 6west 1680 241 67r0
KLASES, JAN Jan Clasen verkoper Rapenburg 6west 1680 241 67r0
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen erflater Rapenburg 6west 1680 241 67r0
JANS, KLAAS wijlen Claes Jansen erflater Rapenburg 6west 1680 241 67r0
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamer Rapenburg 7 1675 240 172v0
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamer Rapenburg 7 1675 240 172v0
, het perceel in de vorige akte naastligger ten oosten Rapenburg 7 1675 240 172v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 7 1675 240 172v0
KNIJFF, WILLEM de in de volgende akte genoemde kamer van dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg 7 1675 240 172v0
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg 7 1675 240 172v0
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg 7 1675 240 172v0
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg 7 1675 240 172v0
FINK, MINNE oud burgemeester Minno Vink koper kamer en weefwinkel Rapenburg 7 1794 264 185r0
JANS, JAN Jan Jansen huurder (p.j.) Rapenburg 7 1794 264 185r0
JANS, JAN Jan Jansen huurder (p.j.) Rapenburg 7 1794 264 185r0
MENALDA, POPPE de weduwe van wijlen Poppe Menalda naastligger ten oosten Rapenburg 7 1794 264 185r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 7 1794 264 185r0
, N. N. naastligger ten westen Rapenburg 7 1794 264 185r0
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 7 1794 264 185r0
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis luitenant verkoper q.q. Rapenburg 7 1794 264 185r0
SLUIS, PIETER MINNES Pieter Minnes van der Sluis luitenant verkoper q.q. Rapenburg 7 1794 264 185r0
HANNEMA, JAN Jan Hannema koopman verkoper q.q. Rapenburg 7 1794 264 185r0
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Rapenburg 7 1794 264 185r0
FREERKS, WIEGER wijlen Wieger Fredriks stadsbierdrager verkoper Rapenburg 7 1794 264 185r0
SOEK, BEREND JANS Beerend Jansen Soek mr. bontwever koper door niaar huis Rapenburg 8 1774 258 149v0
SOEK, BEREND JANS Beerend Jansen Soek mr. bontwever koper door niaar huis Rapenburg 8 1774 258 149v0
GERRITS, HEIN Hein Gerrits mr. brouwer geniaarde koper Rapenburg 8 1774 258 149v0
GERRITS, HEIN Hein Gerrits mr. brouwer geniaarde koper Rapenburg 8 1774 258 149v0
, BEREND Beernd Zoek huurder (p.j.) Rapenburg 8 1774 258 149v0
STINSTRA, G. de weduwe van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten oosten Rapenburg 8 1774 258 149v0
STINSTRA, G. de weduwe van wijlen dr. G. Stinstra naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1774 258 149v0
, GERRIT Gerrit Nijweert naastligger ten westen Rapenburg 8 1774 258 149v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1774 258 149v0
VERBRUGGEN, ANTONIUS Anthoni Verbruggen bontwever verkoper Rapenburg 8 1774 258 149v0
GOOITSENS, LOURENS Lourens Goytiens linnenwever koper huis Rapenburg 8 1677 240 264r0
GOOITSENS, LOURENS Lourens Goytiens linnenwever koper huis Rapenburg 8 1677 240 264r0
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie IJsbrandts koper Rapenburg 8 1677 240 264r0
IJSBRANDS, GRIETJE Grietie IJsbrandts koper Rapenburg 8 1677 240 264r0
LANGE, JAKOB JURJENS vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten oosten Rapenburg 8 1677 240 264r0
LANGE, JAKOB JURJENS vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten oosten Rapenburg 8 1677 240 264r0
LANGE, JAKOB JURJENS vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1677 240 264r0
LANGE, JAKOB JURJENS vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1677 240 264r0
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brugman naastligger ten westen Rapenburg 8 1677 240 264r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1677 240 264r0
PIETERS, SAPE Sape Pyters , c.u. leertouwer verkoper Rapenburg 8 1677 240 264r0
PIETERS, SAPE Sape Pyters , c.u. leertouwer verkoper Rapenburg 8 1677 240 264r0
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontwever koper door niaar huis Rapenburg 8 1778 259 147v0
HARMENS, HENDRIK Hendrik Harmens bontwever koper door niaar huis Rapenburg 8 1778 259 147v0
WILLEMS, ANTJE Antje Willems geniaarde koper Rapenburg 8 1778 259 147v0
WILLEMS, ANTJE Antje Willems geniaarde koper Rapenburg 8 1778 259 147v0
BROUWER, HEIN wijlen Hein G. Brouwer koopman geniaarde koper Rapenburg 8 1778 259 147v0
STINSTRA, de weduwe van wijlen G. Stinstra naastligger ten oosten Rapenburg 8 1778 259 147v0
STINSTRA, de weduwe van wijlen G. Stinstra naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1778 259 147v0
, GERRIT de weduwe van wijlen Gerryt Nij naastligger ten westen Rapenburg 8 1778 259 147v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1778 259 147v0
WILLEMS, ANTJE Antje Willems verkoper van 1/2 Rapenburg 8 1778 259 147v0
WILLEMS, ANTJE Antje Willems verkoper van 1/2 Rapenburg 8 1778 259 147v0
SOEK, BEREND JANS wijlen Beernd Jans Soek mr. bontwever verkoper van 1/2 Rapenburg 8 1778 259 147v0
SOEK, BEREND JANS wijlen Beernd Jans Soek mr. bontwever verkoper van 1/2 Rapenburg 8 1778 259 147v0
SCHRIK, SJOERD Sjoerd Schrik koopman verkoper q.q. Rapenburg 8 1778 259 147v0
BROUWER, HEIN Hein Brouwer koopman verkoper q.q. Rapenburg 8 1778 259 147v0
SOEK, JAN Jan B. Soek verkoper Rapenburg 8 1778 259 147v0
JANS, BEREND Beernt Janses mr. timmerman koper huis Rapenburg 8 1688 242 261r0
JANS, BEREND Beernt Janses mr. timmerman koper huis Rapenburg 8 1688 242 261r0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Rapenburg 8 1688 242 261r0
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Rapenburg 8 1688 242 261r0
LANGE, JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten oosten Rapenburg 8 1688 242 261r0
LANGE, JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten oosten Rapenburg 8 1688 242 261r0
LANGE, JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1688 242 261r0
LANGE, JAKOB JURJENS de erfgenamen van wijlen vroedsman Jacob Jurjens de Lange naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1688 242 261r0
BRUGMAN, JAKOB Jacob Brughman naastligger ten westen Rapenburg 8 1688 242 261r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1688 242 261r0
LOURENS, TJALLING Tjallingh Louwrens mr. dopjeswever verkoper Rapenburg 8 1688 242 261r0
LOURENS, TJALLING Tjallingh Louwrens mr. dopjeswever verkoper Rapenburg 8 1688 242 261r0
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts koper huis Rapenburg 8 1729 247 255v0
GERRITS, GERRIT Gerryt Gerryts koper huis Rapenburg 8 1729 247 255v0
JANS, ELSKE Elske Jans koper Rapenburg 8 1729 247 255v0
JANS, ELSKE Elske Jans koper Rapenburg 8 1729 247 255v0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten oosten Rapenburg 8 1729 247 255v0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten oosten Rapenburg 8 1729 247 255v0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1729 247 255v0
RIENKS, HENDRIK Hendrik Rienkx naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1729 247 255v0
JAKOBS, POPPE de erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs naastligger ten westen Rapenburg 8 1729 247 255v0
JAKOBS, POPPE de erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs naastligger ten westen Rapenburg 8 1729 247 255v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1729 247 255v0
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. blauwverver verkoper Rapenburg 8 1729 247 255v0
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. blauwverver verkoper Rapenburg 8 1729 247 255v0
DOUWES, HARMEN Harmen Douwes mr. blauwverver verkoper Rapenburg 8 1729 247 255v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen koper 2/3 woning Rapenburg 8 1715 245 244v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen koper 2/3 woning Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, JANKE Janke Beerns koper Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, JANKE Janke Beerns koper Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, JANKE Janke Beerns koper Rapenburg 8 1715 245 244v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen eigenaar van 1/3 Rapenburg 8 1715 245 244v0
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen eigenaar van 1/3 Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, JANKE Janke Beerns eigenaar van 1/3 Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, JANKE Janke Beerns eigenaar van 1/3 Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, JANKE Janke Beerns eigenaar van 1/3 Rapenburg 8 1715 245 244v0
, NANNE Nanningh sleefmaker naastligger ten oosten Rapenburg 8 1715 245 244v0
, NANNE Nanningh sleefmaker naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1715 245 244v0
JAKOBS, POPPE de erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs naastligger ten westen Rapenburg 8 1715 245 244v0
JAKOBS, POPPE de erfgenamen van wijlen Poppe Jacobs naastligger ten westen Rapenburg 8 1715 245 244v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, JAKOB Jacob Beerns verkoper Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, IEFKE Yffke Beerns verkoper Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, IEFKE Yffke Beerns verkoper Rapenburg 8 1715 245 244v0
BERENDS, IEFKE Yffke Beerns verkoper Rapenburg 8 1715 245 244v0
JANS, FRANS Frans Jans bontwever koper huis Rapenburg 8 1789 263 134r0
JANS, FRANS Frans Jans bontwever koper huis Rapenburg 8 1789 263 134r0
HARMENS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Harmens naastligger ten oosten Rapenburg 8 1789 263 134r0
HARMENS, HENDRIK de weduwe van wijlen Hendrik Harmens naastligger ten oosten Rapenburg 8 1789 263 134r0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1789 263 134r0
, JAN Jan Teutling naastligger ten westen Rapenburg 8 1789 263 134r0
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1789 263 134r0
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters koopman verkoper q.q. Rapenburg 8 1789 263 134r0
PIETERS, LUCAS Lucas Pieters koopman verkoper q.q. Rapenburg 8 1789 263 134r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens bleker verkoper q.q. Rapenburg 8 1789 263 134r0
HARMENS, JOHANNES Johannes Harmens bleker verkoper q.q. Rapenburg 8 1789 263 134r0
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper Rapenburg 8 1789 263 134r0
GERRITS, GEESKE Geeske Gerryts verkoper Rapenburg 8 1789 263 134r0
JANS, GERRIT wijlen Gerryt Janzen Nijeweer erflater Rapenburg 8 1789 263 134r0
JANS, GERRIT wijlen Gerryt Janzen Nijeweer erflater Rapenburg 8 1789 263 134r0
BLOEM, ANTJE wijlen Antje Blom erflater Rapenburg 8 1789 263 134r0
VERBRUGGEN, ANTONIUS Anthony Verbruggen bontwever koper huis Rapenburg 8 1768 257 84v0
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u. naastligger ten oosten Rapenburg 8 1768 257 84v0
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u. naastligger ten oosten Rapenburg 8 1768 257 84v0
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u. naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1768 257 84v0
WESTENDORP, BEREND JANS Beernd Jans Westendorp, n.u. naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1768 257 84v0
BLOEM, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Blom naastligger ten westen Rapenburg 8 1768 257 84v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1768 257 84v0
SOEK, BEREND JANS Beernd Jans Soek bontwever verkoper Rapenburg 8 1768 257 84v0
SOEK, BEREND JANS Beernd Jans Soek bontwever verkoper Rapenburg 8 1768 257 84v0
PIETERS, SAPE Zape Pieters leertouwer koper finaal huis met een plaatske Rapenburg 8 1665 239 1ra0
PIETERS, SAPE Zape Pieters leertouwer koper finaal huis met een plaatske Rapenburg 8 1665 239 1ra0
REINERS, WIEBE Wybe Reiners koper provisioneel Rapenburg 8 1665 239 1ra0
REINERS, WIEBE Wybe Reiners koper provisioneel Rapenburg 8 1665 239 1ra0
LANGE, JAKOB vroedsman Jacob de Lange naastligger ten oosten Rapenburg 8 1665 239 1ra0
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1665 239 1ra0
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1665 239 1ra0
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1665 239 1ra0
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Rapenburg 8 1665 239 1ra0
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Rapenburg 8 1665 239 1ra0
BARTELDS, SJOERD Sjoerd Bartels naastligger ten westen Rapenburg 8 1665 239 1ra0
, N. N. naastligger ten noorden Rapenburg 8 1665 239 1ra0
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen verkoper Rapenburg 8 1665 239 1ra0
TIJSES, DIEUWKE Dieucke Tijssen verkoper Rapenburg 8 1665 239 1ra0
FREERKS, FREERK de kinderen van wijlen Freerk Freerx verkoper Rapenburg 8 1665 239 1ra0
FREERKS, FREERK de kinderen van wijlen Freerk Freerx verkoper Rapenburg 8 1665 239 1ra0
SOEK, BEREND JANS vrijgezel Beernd Jansen Soek bontwever koper deftig huis met daarin een weefwinkel Rapenburg 8 1759 254 189v0
SOEK, BEREND JANS vrijgezel Beernd Jansen Soek bontwever koper deftig huis met daarin een weefwinkel Rapenburg 8 1759 254 189v0
WIETSES, HEIN Hein Wytzes , n.u. naastligger ten oosten Rapenburg 8 1759 254 189v0
WIETSES, HEIN Hein Wytzes , n.u. naastligger ten oosten Rapenburg 8 1759 254 189v0
WIETSES, HEIN Hein Wytzes , n.u. naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1759 254 189v0
WIETSES, HEIN Hein Wytzes , n.u. naastligger ten zuiden Rapenburg 8 1759 254 189v0
BLOEM, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Blom naastligger ten westen Rapenburg 8 1759 254 189v0
, naastligger ten noorden Rapenburg 8 1759 254 189v0
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstraten crediteur q.q. Rapenburg 8 1759 254 189v0
HOOGSTRATEN, KLAAS WILLEMS Claes Willems Hoogstraten crediteur q.q. Rapenburg 8 1759 254 189v0
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens crediteur q.q. Rapenburg 8 1759 254 189v0
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens crediteur q.q. Rapenburg 8 1759 254 189v0
ARJENS, ROBIJN Robijn Arjens crediteur q.q. Rapenburg 8 1759 254 189v0
LUITJENS, REMMERT de boedel van Rimmert Luitjens crediteur Rapenburg 8 1759 254 189v0
LUITJENS, REMMERT de boedel van Rimmert Luitjens crediteur Rapenburg 8 1759 254 189v0
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes crediteur Rapenburg 8 1759 254 189v0
IEPKES, TRIJNTJE Trijntje Ypkes crediteur Rapenburg 8 1759 254 189v0
JANS, BEREND Beernt Jansen , gecommitteerde uit de roomse weversstand mr. bontwever verkoper q.q. Rapenburg 8 1759 254 189v0
JANS, BEREND Beernt Jansen , gecommitteerde uit de roomse weversstand mr. bontwever verkoper q.q. Rapenburg 8 1759 254 189v0
GERRITS, WESSEL Wessels Gerryts , gecommitteerde uit de roomse weversstand mr. bontwever verkoper q.q. Rapenburg 8 1759 254 189v0
GERRITS, WESSEL Wessels Gerryts , gecommitteerde uit de roomse weversstand mr. bontwever verkoper q.q. Rapenburg 8 1759 254 189v0
GERRITS, GERRIT de nagelaten kinderen van wijlen Gerryt Gerryts bontwever verkoper Rapenburg 8 1759 254 189v0
GERRITS, GERRIT de nagelaten kinderen van wijlen Gerryt Gerryts bontwever verkoper Rapenburg 8 1759 254 189v0
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamer Rapenburg 9oost 1675 240 171v0
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper kamer Rapenburg 9oost 1675 240 171v0
JANS, JAN de kamer van Jan Jansen naastligger ten oosten Rapenburg 9oost 1675 240 171v0
JANS, JAN de kamer van Jan Jansen naastligger ten oosten Rapenburg 9oost 1675 240 171v0
, naastligger ten zuiden Rapenburg 9oost 1675 240 171v0
KNIJFF, WILLEM het perceel in de volgende akte, verkocht door dr. Wilhelmus Knijff naastligger ten westen Rapenburg 9oost 1675 240 171v0
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg 9oost 1675 240 171v0
TJEPKES, SEERP de hof van Seerp Tjepkes naastligger ten noorden Rapenburg 9oost 1675 240 171v0
KNIJFF, WILLEM dr. Wilhelmus Knijff secretaris Universiteit van Franeker verkoper Rapenburg 9oost 1675 240 171v0
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper door niaar kamer Rapenburg 9west 1675 240 172r0
TJEPKES, SEERP Seerp Tjepkes koper door niaar kamer Rapenburg 9west 1675 240 172r0
SIEBRENS, DOUWE Douwe Sybrens geniaarde koper Rapenburg 9west 1675 240 172r0
SIEBRENS, DOUWE Douwe Sybrens geniaarde koper Rapenburg 9west 1675 240 172r0
, het perceel in de vorige akte naastligger ten oosten Rapenburg 9west