Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
JAGER, DIRK Dirk Jaager mr. slager naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1803 266 182r
JAGER, DIRK Dirk Jaager naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1810 268 356v
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jaager mr. slager koper keuken en plaats Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jaager, c.u. mr. slager naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems Jaager naastligger ten noorden Lanen 91 1799 265 205r
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jaager mr. vleeschouwer koper huis Lanen 89 1797 265 20v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jaager mr. vleeschouwer naastligger ten oosten Lanen 89 1797 265 20v
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo verkoper Noorderhaven 100 1643 235 55v
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo verkoper buiten Harlingen 1643 235 56r
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo verkoper Romastraat 33 1643 235 56v
, NICOLAAS de erfgenamen van wijlen Nicolao Jacobaeo verkoper Weverstraat 1643 235 61r
, NICOLAAS Nicolo Jacobaeo verpachter grond Lanen 13 1618 230 128r
, Jacobaeus, q.q. protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven NZ 1630 232 143r
, Nicolaeus Jacobaeus postulant koper huis Noorderhaven 100 1622 230 319r
, NICOLAAS proc.postulant Nicolaus Jacobaeus koper huis Romastraat 1630 232 135r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeus procureur postulant verkoper q.q. Sint Jacobstraat 4 1615 229 262r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeus procureur postulant koper huis en achterplaats Zoutsloot 40 1620 230 238r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeus verkoper q.q. Grote Kerkstraat 46 1624 230 376v
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaeus procureur postulant voor het gerecht koper huis, hof en kamer Gardenierstraat 1632 233 55r
, NICOLAAS Nicolaus Jacobaus procureur fiscaal verkoper Sint Odolphisteeg 8 1640 234 95v
, NICOLAAS Nicolai Jacobes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1639 234 72v
JACOBI, JAKOB Jacob Jacobi, c.u. stadsbode huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 13 1811 269 137r
JACOBI, JELLE Jelle Jacobi bouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 98 1787 262 225v
JACOBI, JELLE Jelle Jacobi naastligger ten westen Spinstraat 11 1808 268 29v
JACOBI, JELLE Jelle Jacobi stadsbouwmeester koper Spinstraat 11 1786 262 72v
JACOBI, JELLE Jelle Jacobi bouwmeester naastligger ten noorden Voorstraat 49 1783 261 82r
JACOBI, JELLE Jelle Jacobi naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1810 269 30r
JACOBI, KLAAS Klaas Jacobi huurder (p.j.) Steenhouwersstraat 4 1811 269 147r
JACOBIDES, oud burgemeester Jacobides naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ 1715 245 246v
JACOBIDES, burgemeester Jacobides naastligger ten noorden Vijver 9 1712 245 167v
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobides naastligger ten oosten Kruisstraat 10oost 1706 244 343r
JACOBIDES, A. oud burgemeester A. Jacobides verkoper Sint Christoffelsteeg 6 1715 245 249v
JACOBIDES, AART burgemeester Aart Jacobides verkoper Kleine Bredeplaats 5 1710 245 130r
JACOBIDES, EMILIUS Aemilius Jacobides, q.q. apotheker verwandelaar Noorderhaven 111 1693 243 57v
JACOBIDES, AART oud burgemeester Aert Jacobides verkoper Vijver 7 1715 245 254r
JACOBIDES, oud burgemeester Arelius Jacobides reversaalhouder Heiligeweg 24 1706 244 340r
JACOBS, KORNELIS JOHANNES Cornelis Johannes Jacobs verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1786 262 79v
JACOBI, J. J. Jacoby bouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
JACOBI, JELLE Jelle Jacoby bouwmeester naastligger ten westen Noorderhaven 98achter 1801 266 31v
JACOBI, JELLE Jelle Jacoby bouwmeester verkoper Voorstraat 71achter 1793 264 149v
, JAN Jan de Jaeger herbergier en stadstrompetter koper huis genaamd de Witte Aernt, en het nieuwe achterhuis Noorderhaven 104 de Witte Arend 1672 240 103v
, ROELOF Roeliff Jaem verkoper q.q. Franekereind 6 1620 230 203v
, ROELOF Roeliff Jaem verkoper Franekereind 6 1620 230 203v
, ROELOF Roeliff Jaem verkoper q.q. Franekereind 6 1620 230 203v
PIETERS, Jacops Pyters Jaepman naastligger ten oosten Noorderhaven 14 1652 236 189v
JOOSTES, JAN wijlen Jan Joostes Jaeringa ontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper Voorstraat 61 1736 249 106r
JANS, JOOST wijlen Joost Jans Jaeringa ontvanger van Kimswerd en gedeputeerde Vijf Deelen Zeedijken buitendijks erflater Voorstraat 61 1736 249 106r
JANS, JOOST Joost Jans Jaeringa koopman koper door niaar mouterij en eest ([voor de drie percelen in deze akte]) Carl Visschersteeg 16 1729 247 297v
JAGER, CATHARINA Catharina de Jager verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va
JAGER, DIRK Dirk Jager naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1808 268 122r
JAGER, DIRK Dirk Jager mr. slager koper huis Brouwersstraat 20 1799 265 142r
JAGER, DIRK Dirk Jager mr. slager huurder (p.j.) Kromme Elleboogsteeg OZ 1807 267 320r
JAGER, DIRK Dirk Jager mr. slager koper huis Hofstraat 45 1800 265 271v
JAGER, DIRK Dirk Jager naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1802 266 115v
JAGER, JAN Jan de Jager stadstrompetter naastligger ten westen Noorderhaven 106achter 1680 241 64v
JAGER, JAN de erfgenamen van wijlen Jan de Jager naastligger ten westen Noorderhaven 106 1681 241 122v
JAGER, JAN Jan de Jager, de jonge trompetter onder verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va
JAGER, JAN wijlen Jan de Jager torenblazer erflater Noorderhaven 104 1681 241 39va
JAGER, JOHANNA Johanna de Jager verkoper Noorderhaven 104 1681 241 39va
JAGER, JOHANNA Johanna de Jager verkoper Lanen 5 1700 244 74v
JAGER, JOHANNES Johannes Jager koper huis Heiligeweg 11 1799 265 163r
JAGER, JOHANNES Johannes Jager mr. slager verkoper Heiligeweg 11 1806 267 281r
JAGER, JOHANNES Johannes Jager mr. slager huurder Noorderhaven 26 1798 265 69r
JAGER, JOHANNES Johannes Jager mr. slager koper huis, voorheen steenhouwerij Heiligeweg 34 1804 267 55v
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jager mr. slager verkoper Voorstraat 74 1786 262 107v
JAGER, JOHANNES WILLEMS Johannes Willems Jager huurder Kerkpoortstraat 55 1796 264 309v
JAGER, MEINT Meinte Jager naastligger ten noorden Lanen 91 1793 264 127v
JAGER, MEINT Meinte de Jager huurder Rozenstraat 3 1809 268 209r
JAGER, MEINT Meinte Jager, e.a. naastligger ten noorden Rozengracht 27 1807 267 289v
JAGER, MEINT Meinte Jager, c.s. naastligger ten noorden Rozengracht 27 1808 268 99v
JAGER, MEINT Meinte W. Jager mr. slager verkoper Kerkpoortstraat 26 1806 267 258r
JAGER, MEINT Meinte Jager naastligger ten noorden Rozengracht 27 1806 267 235v
JAGER, MEINT Meinte de Jager naastligger ten noorden Rozengracht 27 1809 268 236v
JAGER, MEINT Meinte de Jager naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 24 1809 268 236v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jager tichelaar op Grettingabuurt koper huis Grote Kerkstraat 2 1787 262 205v
JAGER, MEINT WILLEMS Meinte Willems de Jager naastligger ten noorden Lanen 91 1789 263 146v
JAGER, MEINT Meynte Jager mr. slager koper stal en wagenhuis Kerkpoortstraat 26 1798 265 95v
JAGER, WILLEM Willem Jager mr. slager koper huis Heiligeweg 11 1806 267 281r
JAGER, WILLEM Willem Jager naastligger ten westen Heiligeweg 13 1810 269 56r
JAGER, SIJKE Zijke Jager koper Lanen 74 1806 267 215v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES Neeltje Fokkes Jagersma koper Noorderhaven 70 1808 268 89v
JAGERSMA, NEELTJE FOKKES wijlen Neeltje Fokkes Jagersma verkoper Noorderhaven 70 1809 268 297r
, ANDRIES Andries Jamezon huurder Lanen 3 1783 261 47v
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius verkoper Wortelstraat 8 1776 259 4v
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius verkoper Fabrieksstraat 26 1776 259 6r
JANSONIUS, GEERTJE Geertie Jansonius verkoper Voorstraat 29 1776 259 7r
EILERTS, JAN wijlen Jan Ellers Jansz verkoper Voorstraat 81voor 1774 258 162v
EILERTS, JAN wijlen Jan Ellers Jansz verkoper Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
, NICOLAAS ds. Nicolaus Jarichides verkoper Kromme Elleboogsteeg 1 1689 242 275v
JARDINGA, JOOST JANS Joost Jans Jaringa ontvanger koper huis Voorstraat 61 1727 247 12v
JAS, JAN Jan Beernd Jas, c.s. huurder Molenpad NZ 1758 254 174v
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema naastligger ten westen Voorstraat 40 1682 241 220v
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema naastligger ten noorden Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1685 242 84v
JEDEMA, ANTJE JELLES Antie Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Noorderhaven 68 1685 242 84v
JEDEMA, EVA JELLES Eva Jelles Jeddema, jongedochter koper dubbele woning Hofstraat 31 1681 241 158v
JEDEMA, JANKE REINERS wijlen Jancke Reiners Jeddema erflater Havenplein 18oost 1680 241 68v
JEDEMA, JANKE REINERS de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddema naastligger ten westen Havenplein 18oost 1680 241 68v
JEDEMA, JANKE REINERS de hof van de erfgenamen van wijlen Jancke Reiners Jeddema naastligger ten oosten Zoutsloot 1681 241 129v
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reiners Jeddema naastligger ten oosten Wortelstraat 1 1678 241 22r
JEDEMA, JANKE REINERS de hof van Jancke Reyners Jeddema naastligger ten oosten Hoogstraat 27 1677 240 270r
JEDEMA, JANKE REINERS Jancke Reyners Jeddema koper van 1/2 huis Lanen 19 1671 240 67r
JEDEMA, JELLE REINERS de erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1679 241 12ra
JEDEMA, JELLE REINERS de erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1679 241 12ra
JEDEMA, JELLE REINERS de erfgenamen van wijlen Jelle Reiners Jeddema naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1681 241 167v
JEDEMA, JELLE REINERS Jelle Reiners Jeddema koper grondpacht van 1-15-00 CG Sint Odolphisteeg OZ 1665 239 14v
JEDEMA, JELLE REINERS Jelle Reiners Jeddema koper twee aan elkaar staande kamers Voorstraat 38 1661 238 71v
JEDEMA, JELLE REINERS de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema naastligger ten westen Voorstraat 40achter 1671 240 69v
JEDEMA, JELLE REINERS de hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1686 242 110v
JEDEMA, JELLE REINERS de hof van de erfgenamen van wijlen Jelle Reyners Jeddema naastligger ten noorden Zuiderhaven 71 1686 242 110v
JEDEMA, IEFKE JELLES de verkoper Yffke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, IEFKE JELLES Yffke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Raamstraat 6noord 1685 242 74r
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema naastligger ten noorden Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Voorstraat 25 1685 242 83v
JEDEMA, IEFKE JELLES de verkopers Yfke Jelles Jeddema, c.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 68 1685 242 84v
JEDEMA, IEFKE JELLES Yfke Jelles Jeddema verkoper van 1/2 Noorderhaven 68 1685 242 84v
, C. C. Jelbema landmeter betrokkene (heeft gemeten: greidland 5 pm, 11 einsen en 3 roeden) ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
JELGERHUIS, BAARTJE Baatje Jelgerhuis, voor haar vijf minderjarige kinderen verkoper Weeshuisstraat 17 1792 264 357v
JELGERHUIS, LIJSBET Elisabeth Jelgerhuis koper Voorstraat 48 1802 266 97v
JELGERHUIS, LIJSBET Elisabeth Jelgerhuis huurder Voorstraat 48 1802 266 97v
JELGERSMA, de weduwe van burgemeester Jelgersma naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33achter 1754 253 172r
JELGERSMA, oud burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
JELGERSMA, oud burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 5 1774 258 133r
JELGERSMA, burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Nieuweburen 13 1781 260 32r
JELGERSMA, de vroedsman Jelgersma naastligger ten noorden Droogstraat 13 1694 243 113r
JELGERSMA, de vroedsman Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1694 243 115v
JELGERSMA, de weduwe van burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Lanen 52 1755 253 230v
JELGERSMA, de hof van de erfgenamen Jelgersma naastligger ten oosten Zuidersteeg 11 1761 255 50v
JELGERSMA, de erfgenamen van wijlen dr. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, de erfgenamen van wijlen burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Nieuweburen 13 1782 260 230r
JELGERSMA, burgemeester Jelgersma naastligger ten zuiden Vijverstraat 6 1741 250 7ra
JELGERSMA, burgemeester Jelgersma naastligger ten zuiden Vijverstraat 6 1779 259 178r
JELGERSMA, de hof van vroedsman Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1733 248 215r
JELGERSMA, oud burgemeester Jelgersma naastligger ten westen Zoutsloot 47 1701 244 103r
JELGERSMA, ANTJE Antie Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1717 245 299r
JELGERSMA, ANTJE Antie Jelgersma verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, ANTJE WILTS Antie Wiltetus Jelgersma koper Zuiderstraat 1712 245 185r
JELGERSMA, ANTJE WILTS Antje Wiltetus Jelgersma verkoper van 1/6 Droogstraat 15 1703 244 230v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Wasbleek 1762 255 128v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1763 255 229v
JELGERSMA, B. de weduwe van burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Lanen 52 1757 254 62v
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersma naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1768 257 255r
JELGERSMA, B. wijlen B. Jelgersma verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, B. wijlen B. Jelgersma verkoper Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1767 257 3v
JELGERSMA, B. burgemeester B. Jelgersma naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 5 1767 257 3v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1774 258 171v
JELGERSMA, B. oud burgemeester B. Jelgersma naastligger ten oosten Lanen 48 1773 258 125v
JELGERSMA, B. oud burgemeester B. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1773 258 125v
JELGERSMA, B. dr. B. Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Schritsen 43 1760 255 36r
JELGERSMA, B. B. Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1776 259 20v
JELGERSMA, BERNARDUS Berhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek 1764 256 42r
JELGERSMA, BERNARDUS Berhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleek 1764 256 42r
JELGERSMA, BERNARDUS dr. Bernardus Jelgersma koper van 1/2 Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, BERNARDUS de weduwe van dr. Bernardus Jelgersma bewoner Voorstraat 11oost 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS vroedsman Bernardus Jelgersma medicinae doctor koper drie woningen aan elkaar en weefwinkels Wasbleek WZ 1755 253 226r
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek WZ 1755 253 226r
JELGERSMA, BERNARDUS dr. Bernardus Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 9 1777 259 62v
JELGERSMA, BERNARDUS oud burgemeester dr. Bernardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1778 259 123r
JELGERSMA, BERNARDUS burgemeester Bernardus Jelgersma naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1767 257 30r
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersma medicinae doctor en koopman verkoper Zoutsloot 64 1758 254 140r
JELGERSMA, BERNARDUS Bernardus Jelgersma medicinae doctor en koopman verkoper Droogstraat 77 1758 254 140r
JELGERSMA, BERNARDUS gezworen gemeensman dr. Bernardus Jelgersma koper q.q. Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, BERNARDUS de heer Bernhardus Jelgersma naastligger ten zuiden Rozengracht 26 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS de heer Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman koper deftig pan- en estrikwerk met 2 ovens, knechtenwoning en paardenstal Rozengracht 26 1748 251 218r
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Rozengracht 26 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Rinnertspijp 1 1781 260 106r
JELGERSMA, BERNARDUS het wagenhuis van Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS het pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS het pan- en estrikwerk van Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS het vierde perceel in deze akte van Bernhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman koper van 1/2 deftig panwerk, woonhuis met tuintje, paardenstal en wagenhuis Zoutsloot 64 1757 254 58v
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman Bernhardus Jelgersma medicinae doctor en koopman koper van 1/2 deftig panwerk, woonhuis met tuintje, paardenstal en wagenhuis Droogstraat 77 1757 254 58v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Voorstraat 11oost 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten zuiden Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Noorderhaven 54 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman geniaarde koper Noorderhaven 64 1756 254 36r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman geniaarde koper Voorstraat 21 1756 254 36r
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Voorstraat 11west 1781 260 109v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma erflater Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen dr. Bernhardus Jelgersma eerdere eigenaar Rozengracht 28 1781 260 145r
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma erflater Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, BERNARDUS burgemeester Bernhardus Jelgersma geniaarde koper Noorderhaven 52 1767 257 30r
JELGERSMA, BERNARDUS burgemeester Bernhardus Jelgersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 52 1767 257 30r
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma medicinae doctor koper huis en weefwinkel Wasbleek 1764 256 39v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten oosten Wasbleek 1764 256 39v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten westen Wasbleek 1764 256 39v
JELGERSMA, BERNARDUS Bernhardus Jelgersma naastligger ten noorden Wasbleek 1764 256 39v
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Zuiderstraat 1781 260 99r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman koper huis Voorstraat 11west 1760 255 1r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1760 255 1r
JELGERSMA, BERNARDUS gemeensman dr. Bernhardus Jelgersma koopman naastligger ten noorden Voorstraat 11west 1760 255 1r
JELGERSMA, BERNARDUS vroedsman dr. Bernhardus Jelgersma koper huis of woning Wasbleek 1764 256 42r
JELGERSMA, BERNARDUS wijlen Bernhardus Jelgersma verkoper Noorderhaven 36 1781 260 100v
JELGERSMA, EETSKE Eetske Jelgersma verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, IDSKE Idske Jelgersma koper van 1/2 Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, IDSKE Idske Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1759 254 249v
JELGERSMA, IDSKE WILTS Idske Wiltetus Jelgersma koper hof met prieel en belvedere met twee verdiepingen en keldertje Zuiderstraat 1712 245 185r
JELGERSMA, IDSKE WILTS de tuin van Idske Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Zuidersteeg 11 1724 246 189r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 16 1664 238 241r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 14 1664 238 241r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 12 1664 238 241r
JELGERSMA, N. N. Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1808 268 76r
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Rozengracht 26 1781 260 57v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Rinnertspijp 1 1781 260 106r
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Voorstraat 11oost 1781 260 109v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Noorderhaven 54 1781 260 109v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Voorstraat 11west 1781 260 109v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Zuiderstraat 1781 260 99r
JELGERSMA, SIETSKE Sydske Jelgersma verkoper Noorderhaven 36 1781 260 100v
JELGERSMA, SIETSKE Sytske Jelgersma verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, SIETSKE Sytske Jelgersma verkoper Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, TEEKE Taeke Jelgersma fijnschilder verkoper van 1/3 Zoutsloot 83 1759 254 245v
JELGERSMA, TRIJNTJE WILTS Trijntie Wiltetus Jelgersma verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma, c.u. apotheker verkoper Gardenierstraat 2 1664 238 240v
JELGERSMA, Vulthetus Jelgersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 54 1665 239 26v
JELGERSMA, W. burgemeester W. Jelgersma verpachter grond Zoutsloot 30 1746 251 115r
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper en erfgenaam Rozengracht 26 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleek 13 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, BERNARDUS Willekes Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1733 248 221r
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1686 242 158v
JELGERSMA, WILT de gemeensman Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Noorderhaven 38 1695 243 179r
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma, c.u. naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1740 250 93r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Noorderhaven 38 1732 248 80r
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma verpachter grond stal ([voor de stal]) Zoutsloot 30 1745 251 98v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma verkoper q.q. Zuiderhaven 38achter 1728 247 216v
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Lanen 48 1742 250 266r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Noorderhaven 87 1737 249 207v
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1742 250 266r
JELGERSMA, WILT de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Wiltetus Jelgersma koper tuin met zomerhuis Moriaanstraat ZZ 1704 244 262v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Zoutsloot 101 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Zoutsloot 105 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT de weduwe van burgemeester Wiltetus Jelgersma verpachter grond paardenstal Zoutsloot 30 1752 253 32r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Heerensteeg 6 1735 249 3va
JELGERSMA, WILT de erfgenamen van wijlen burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Zoutsloot 43 1705 244 288r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma koper huis Voorstraat 43 1734 249 1r
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1683 241 272r
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1701 244 93v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
JELGERSMA, WILT de hof van wijlen burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Zuidersteeg 11 1756 254 8v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten zuiden Droogstraat 15achter 1689 242 288v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma verkoper Voorstraat 43 1735 249 33v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Zoutsloot 101 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1702 244 185r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Lanen 52 1734 249 4r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Zoutsloot 105 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker koper huis Noorderhaven 92 1734 249 5r
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 33achter 1689 242 289r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker naastligger ten zuiden Noorderhaven 92 1734 249 5r
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Voorstraat 11west 1683 241 237v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper Zoutsloot 45 1731 248 51r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Heerensteeg 6 1735 249 8ra
JELGERSMA, WILT de tuin van Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1727 247 50v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1737 249 190v
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Lanen 48 1744 251 29r
JELGERSMA, WILT burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten zuiden Lanen 48 1744 251 29r
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma verkoper q.q. Karremanstraat 13 1735 249 95r
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1703 244 226r
JELGERSMA, WILT de hof van oud burgemeester Wiltetus Jelgersma naastligger ten oosten Moriaanstraat 1 1704 244 250v
JELGERSMA, WILT Wiltetus Jelgersma naastligger ten westen Lanen 52achter 1726 246 269v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma apotheker geniaarde koper Drie Roemersteeg 5 1727 247 56v
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma apotheker verkoper q.q. Schritsen 64 1742 250 219v
JELGERSMA, WILT wijlen oud burgemeester Wiltetus Jelgersma erflater Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
JELGERSMA, WILT oud burgemeester Wiltetus Jelgersma verkoper van 1/2 Droogstraat 15 1703 244 230v
JELGERSMA, WILT vroedsman Wiltetus Jelgersma naastligger ten zuiden Noorderhaven 88oost 1734 248 347v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant verkoper Grote Ossenmarkt 1a 1782 260 227v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernardus Jelgersma predikant verkoper Lanen 50 1782 260 229r
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Rinnertspijp 1 1781 260 106r
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Voorstraat 11oost 1781 260 109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Noorderhaven 54 1781 260 109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Voorstraat 11west 1781 260 109v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Nieuweburen 11 1781 260 97v
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Zuiderstraat 1781 260 99r
JELGERSMA, WILT BERNARDUS Wiltetus Bernhardus Jelgersma predikant verkoper Noorderhaven 36 1781 260 100v
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, c.u. verkoper Gardenierstraat 2 1671 240 62r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten zuiden Zoutsloot 12 1670 240 1r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1669 239 189r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Voorstraat 49 1666 239 40r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma, c.s. naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1696 243 242r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten noorden buiten Harlingen 1671 240 54r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma apotheker koper provisioneel huis Zoutsloot 45 1682 241 52va
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1671 240 41r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma apotheker koper huis Voorstraat 47 1659 237 184r
JELGERSMA, WILT de verkochte kamer van Wilthetus Jelgersma naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1667 239 82r
JELGERSMA, WILT Wilthetus Jelgersma naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1682 241 55va
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma apotheker naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1669 239 197v
JELGERSMA, Wulthetus Jelgersma, c.soc. apotheker naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1658 237 176ar
JELGERSMA, IETJE Yda Jelgersma koper Schritsen 62 1750 252 98r
JELGERSMA, IETJE TEEKES Yda Teekes Jelgersma koper Weverstraat 14 1730 247 330v
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma koper huis Schritsen 64 1801 265 295v
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma naastligger ten westen Schritsen 66 1802 266 172v
JELGERSMA, IEPE Ype Jelgersma verkoper Schritsen 64 1803 266 294v
JELGERSMA, JETSKE Ytske Jelgersma naastligger ten westen Zuiderstraat 1717 245 299r
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma verkoper Voorstraat 29 1806 267 279v
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma koper Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
JELGERSMA, SIETSKE Zydske Jelgersma naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
JELGERSMA, SIETSKE Zytske Jelgersma koper Hoogstraat 1 1806 267 262v
JELLEMA, ALBERT Albert Jellema schooldienaar koper huis Schritsen 57 1726 246 248v
JELLEMA, KORNELIS WILLEMS Cornelis Willems Jellema, c.u. koper 1/2 huis Voorstraat 49 1666 239 40r
JELLEMA, JOHANNES Johannes Jellema predikant verkoper Schritsen 57 1739 250 34v
JELLEMA, SJOUKE WIEBES Sioucke Wybes Jellema koper huis en stal ten oosten van het huis daer de Pauw uutsteckt Grote Bredeplaats 4 1616 230 22v
JELLEMA, SIEBREN Sybren Jellema verkoper Schritsen 57 1739 250 34v
JELLEMA, SJOUKE WIEBES de crediteuren van wijlen Syoucke Wybes Jellema verkoper Grote Bredeplaats 4 1620 230 249r
JELLEMA, SJOUKE WIEBES wijlen Syoucke Wybes Jellema verkoper Grote Bredeplaats 4 1620 230 251r
JELLEMA, SJOUKE WIEBES voor een deel achter de Pauw het erf van Syoucke Wybes Jellema naastligger ten westen Grote Bredeplaats 6oost_voor 1616 230 31v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS de weduwe en erfgenamen van wijlen burgemeester Taco Wybrants Jellema verkoper van 1/2 Poortje OZ 1699 243 400v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS vroedsman Taecke Wybrants Jellema koper pakhuis Prinsenstraat 4 1675 240 193v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Taeke Wybrands Jellema naastligger ten oosten Zuiderhaven 3 1676 240 228v
JELLEMA, TEEKE WIEBRENS burgemeester Take Wybrandts Jellema politiemeester betrokkene Scheerstraat 1 1679 241 52v
JELLEMA, TIETJE Tyttie Jellema koper Grote Kerkstraat 19een_achter 1678 241 17r
JELLEMA, TIETJE Tyttie Jellema naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19een_achter 1678 241 17r
JELLEMA, TIETJE Tyttie Jellema naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19een_achter 1678 241 17r
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellema verkoper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellema koper Weverstraat 1681 241 145r
JELLEMA, TEEKES Ydwerke Taekes Jellema, jongedochter verkoper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
JELMERSMA, Jelmersma, c.u. bode huurder (p.j.) Lanen 33 1721 246 108r
JELMERSMA, ANDRIES Andris Jelmersma gerechtsbode geniaarde koper van 1/3 Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
JELSMA, FEIKE HARINGS burgermajoor Feike Haringhs Jelsma koper huis met loods en plaats Brouwersstraat 11 1691 242 343r
JELSMA, FEIKE HARINGS burgermajoor Feike Haringhs Jelsma huurder voor 15 jaren (p.j.) Brouwersstraat 11 1691 242 343r
JELSMA, IETJE Ytje Jelsma, c.s. huurder Zuiderhaven 77west 1754 253 152v
JELTINGA, AAFKE Aefke Jeltinga, voor zich en de twee kinderen verkoper Hofstraat 1630 232 137v
JELTINGA, AAFKE Aefke Jeltinga koper Rozengracht NZ 1627 232 26v
JELTINGA, JELTJE Jeltie van Jeltinga verkoper Simon Stijlstraat 6 1670 240 22ar
JELTINGA, JELTJE juffrouw Jeltie van Jeltinga afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Noordijs 15 1647 235 255v
JELTINGA, SCHELTE Schelte van Jeltinga verkoper Noordijs 15 1647 235 255v
JENSMA, ANTJE Anna Jensma koper 2/8 huis Zuiderhaven 65 1699 244 25v
JENSMA, ANTJE Anna Jensma eigenaar van 6/8 Zuiderhaven 65 1699 244 25v
JENSMA, ANTJE wijlen Anna Jensma verkoper Hondenstraat 3west 1729 247 240r
JENSMA, ANTJE Anna Jensma verkoper Rozengracht 14 1689 242 270v
JENSMA, ANTJE Anna Jensma koper door niaar 1/8 huis Zuiderhaven 65 1695 243 133v
JENSMA, ANTJE Anna Jensma, c.s. eigenaar van 7/8 Zuiderhaven 65 1695 243 133v
JENSMA, ANTJE Anna Jensma huurder Zuiderhaven 65 1695 243 133v
JENSMA, ANTJE wijlen Anna Jensma erflater Zuiderhaven 65 1729 247 229r
JENSMA, ANTJE Anne Jensma koper Hofstraat 12a 1676 240 247v
JENSMA, MEILE Meyle Jensma naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1605 228 469v
JENSMA, MEILE Meyle Jensma verwandelaar Schritsen 1604 228 387v
, ERNST Ernst Augustus Jenths chirurgijn verkoper Simon Stijlstraat 7 1749 251 267v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiema kapitein geniaarde koper Grote Kerkstraat 12 1679 241 27v
JENTJEMA, ABEL Abelus Jentiema kapitein bewoner Zuiderhaven 71a 1682 241 185r
JENTJEMA, TJOMME Tjomme Jentjema kapitein huurder Zuiderhaven ZZ 1675 240 174v
, ANTJE Anna Jentsma verkoper van 1/4 Hofstraat 12a 1694 243 116r
REINERS, JELLE Jelle Reyners Jiddema koper huis en hof Voorstraat 38 1660 238 50r
, JAN de weduwe van Jan Jilyet naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1623 230 345v
LASES, MARTEN Marten Lases Joch? verkoper Zoutsloot 1 1655 237 45r
, ELIAS Elias de Jode winkelier huurder Grote Bredeplaats 3 1736 249 147v
DOUWES, TJEERD Tieerd Douwes Jollema verkoper Rozengracht 1652 236 207r
, KLAAS het voormalige tichelwerk van Claas Jonas naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
, KLAAS Claas Jonas koper provisioneel Lanen 62 1669 239 35ra
KLASES, KLAAS wijlen Claas Clasen Jonas, de oude verkoper Hondenstraat 13 1666 239 56r
, KLAAS verkoper Claes Jonas naastligger ten westen Vijverstraat 5achter 1646 235 223r
, KLAAS Claes Jonas naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 12 1656 237 55r
, KLAAS tichelwerk van Claes Jonas naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
KLASES, KLAAS Claes Claesen Jonas, de jonge naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen ZZ 1660 238 44r
KLASES, KLAAS Claes Claessen Jonas koper 1/4 van 12 pm land ten zuiden van Harlingen 1655 237 34v
KLASES, KLAAS Claes Claesses Jonas, c.u. verkoper (z.v. Claes Jonas) Vijverstraat 5achter 1646 235 223r
TEEKES, DOUWTJE wijlen Doutien Teekes Jonas erflater Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
TEEKES, DOUWTJE wijlen Doutjen Teekes Jonas erflater Noorderhaven 2 1733 248 241v
, GEERTRUIDA Geertruit Jonas geniaarde koper Noorderhaven 7 1738 249 291r
, SIEBREN wijlen Sybren Jonas wijdschipper verkoper van 1/5 Hoogstraat 19 1682 241 54va
JONKER, HARMEN Harmen Joncker koper 1/10 huis ([staat: 135 Philipsgulden][voor de twee percelen in deze akte]) Grote Kerkstraat 26 1617 230 80v
JONKER, HARMEN Harmen Joncker verkoper Grote Kerkstraat 15 1621 230 281r
JONKER, HARMEN Harmen Joncker verkoper Grote Kerkstraat 26 1617 230 98r
JONG, A. A. de Jong verkoper Noorderhaven 11 1809 268 203r
JONG, AALTJE DOUWES verkoper Aaltje Douwes de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 9 1808 268 84r
JONG, AALTJE DOUWES Aaltje Douwes de Jong verkoper Noorderhaven 9 1808 268 84r
JONG, ABEL Abel M. de Jong scheepstimmerbaas verkoper van 2/4 Zuiderhaven 16 1802 266 88r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 16 1800 265 241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 16 1800 265 241r
JONG, ABEL MEINERTS Abel Meinderts de Jong scheepstimmerman koper 1/4 timmerwerf, loods, timmerschuur, scheepshelling, woonhuis en stal Zuiderhaven 16 1800 265 222r
JONG, ANDRIES JOHANNES Andries Johannis de Jong mr. verver verkoper Vijverstraat 24 1787 262 204v
JONG, KLAAS KLASES Claas Claasen de Jong mr. schoenmaker koper huis Bildtstraat 21 1776 258 247r
JONG, KLAAS KLASES wijlen Claas Claasen de Jong verkoper Bildtstraat 21 1794 264 196v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman verkoper van 1/5 Hoogstraat 53 1732 248 160v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman naastligger ten noorden Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 118v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman koper pakhuis Herenknechtenkamerstraat 19 1736 249 119r
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1733 248 186v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman verkoper van 1/5 Weverstraat 1 1732 248 156r
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
JONG, KORNELIS Cornelis de Jong koopman verkoper van 1/5 Nieuwstraat 18 1732 248 159r
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1724 246 210v
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jong koper huis Sint Odolphisteeg 2 1727 247 49v
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jong koopman verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1737 249 191r
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1778 259 143v
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirksen de Jong, bejaard vrijgezel verkoper Noorderhaven 12 1788 262 269r
JONG, EESGE DIRKS Easge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
JONG, EELKE Eeltje de Jong naastligger ten oosten Havenplein 14 1798 265 103r
JONG, ELTE Eltje P. de Jong zeilmaker verkoper Havenplein 16 1801 266 16r
JONG, EESGE DIRKS Esge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1778 259 143v
JONG, FEIKJE JOHANNES Feikje Hannes de Jong huurder (p.pm.p.j.) ten oosten van Harlingen 1791 263 332v
JONG, FEIKJE HANSES Feykje Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
JONG, GERKJE DOEDES Gerkje Doedes de Jong koper Franekereind 34 1785 262 4r
JONG, GERKJE DOEDES Gerkje Doedes de Jong verkoper Franekereind 34 1796 264 306v
JONG, GERRIT Gerrit de Jong koffieschenker naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1771 257 232v
JONG, GERRIT Gerryt de Jong koffieschenker naastligger ten westen Noorderhaven 96 1771 257 247r
JONG, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerryt de Jong naastligger ten westen Noorderhaven 96 1779 259 192r
JONG, GERRIT Gerryt de Jong verkoper Zuiderhaven 7 1788 263 3v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker koper deftig huis of koffiehuis Noorderhaven 92 1765 256 100v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 83achter 1766 256 189r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81achter 1766 256 190r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r
JONG, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts de Jong koffieschenker verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jong koopman koper huis of winkel Voorstraat 13 1788 263 46r
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jong koper huis Zuiderhaven 7 1786 262 83r
JONG, GERRIT SIPKES Gerryt Sipkes de Jong koopman verkoper Voorstraat 13 1795 264 280r
JONG, HANS HANSES kinderen van Hans Hansen de Jong, c.s. naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
JONG, J. de weduwe J. de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1810 269 30r
JONG, J. de weduwe van J. de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1792 264 51r
JONG, JAN Jan de Jong huurder voorboven (p.w.) Grote Kerkstraat 24 1771 257 207r
JONG, JAN Jan W. de Jong verkoper Vijverstraat 4 1806 267 206r
JONG, JAN GERRITS Jan Gerryts de Jong huurder Noorderhaven 87 1777 259 87r
JONG, JOHANNES Johan Willem de Jong schipper koper huis Vijverstraat 4 1803 266 266r
JONG, JOSEF de weduwe van Joseph de Jong huurder (p.j.) Molenpad 4 1806 267 272r
JONG, JURJEN Jurjen de Jong naastligger ten noorden Voorstraat 47 1787 262 212v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong winkelier geniaarde koper Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong, c.u. huurder Grote Kerkstraat 14 1758 254 149r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 6achter 1756 254 35r
JONG, JURJEN KARSTES wijlen Jurjen Carsten de Jong verkoper Voorstraat 62 1767 256 250r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong verkoper Zuiderstraat 25 1757 254 77r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Carsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 23 1757 254 79r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper Jan Ruurdstraat 3 1758 254 155v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 83achter 1766 256 189r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81achter 1766 256 190r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r
JONG, JURJEN GERRITS Jurjen Gerryts de Jong mr. schoenmaker verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 17 1756 254 37v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 21 1756 254 37v
JONG, JURJEN KARSTES Jurjen Karsten de Jong koopman verkoper Zuiderstraat 2 1756 254 38v
JONG, KLAAS PIETERS Klaas Pieters de Jong mr. metselaar koper huis Hoogstraat 24 1804 267 100v
JONG, KLAASKE HANSES Klaaske Hanzes de Jong koper Heiligeweg 2 1786 262 134r
JONG, LIJSBET KORNELIS wijlen Lijsbet Cornelis de Jong verkoper Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
JONG, LIJSBET KORNELIS wijlen Lijsbet Cornelis de Jong verkoper van 1/2 Zuiderhaven 46 1745 251 66v
JONG, LIJSBET KORNELIS Lijsbet Cornelis de Jong koper Zuiderhaven 48 1740 250 120v
JONG, LIJSBET KORNELIS wijlen Lijsbeth Cornelis de Jong verkoper Noorderhaven 92 1747 251 196v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
JONG, MARIA GERRITS Marijke Gerryts de Jong, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 83achter 1766 256 189r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81achter 1766 256 190r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r
JONG, MARIA GERRITS meerderjarige vrijster Marijke Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JONG, MARTJEN HANSES Martjen Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
JONG, PIETER Pieter K. de Jong naastligger ten noorden Nutstraat 2 1761 255 107v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 18 1774 258 145v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderstraat 18 1774 258 145v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Ceimpes de Jong eigenaar van 1/4 Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong betrokkene (levert klei voor het pan-en estrikwerk volgens contract van 10-04-1768) Droogstraat 7west 1773 258 128r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman erflater Zoutsloot 34 1776 258 251r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 18 1770 257 162r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderstraat 18 1770 257 162r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 26 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman verkoper van 2/3 van 1/2 Zuiderhaven 26 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong erflater Zuiderhaven 26 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong koopman verkoper van 2/3 van 1/2 Zuiderstraat 22 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES wijlen Pieter Keimpes de Jong erflater Zuiderstraat 22 1775 258 234r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat 25 1749 252 8r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderstraat 21 1774 258 169v
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 20 1770 257 168r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat 20 1770 257 168r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderhaven 28 1759 254 198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderhaven 28 1759 254 198r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 20 1767 257 19r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat 20 1767 257 19r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong, c.s. naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1755 253 232v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman koper van 1/4 Zuiderhaven 36west 1766 256 170r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman koper huis Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong naastligger ten zuiden Zuiderhaven 24 1766 256 171r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Ceimpes de Jong koopman verkoper Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman verkoper q.q. Voorstraat 30 1753 253 53v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman verkoper q.q. Voorstraat 30achter 1753 253 56v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman verkoper q.q. Noorderhaven 85 1753 253 58v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman verkoper q.q. Kerkpoortstraat 29 1753 253 60v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderstraat 29 1753 253 112v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten westen Zuiderstraat 27 1768 257 86r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman koper huis Zoutsloot 32 1766 256 167r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman koper huis Zuiderstraat 22 1759 254 185v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong, c.u. koopman naastligger ten oosten Zuiderstraat 22 1759 254 185v
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten noorden Zuiderstraat 25 1757 254 77r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1766 256 170r
JONG, PIETER KEIMPES Pyter Keimpes de Jong koopman koper Noorderhoofd 1 1754 253 167r
JONG, REIN WIEBES Rein Wybes de Jong oud houtzaagmolenaar en koopman koper huis Grote Bredeplaats 9 1802 266 164v
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
JONG, REIN WIEBES Reyn Wybes de Jong koopman naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
JONG, STIJNTJE GERRITS Stijntje Gerryts de Jong, meerderjarige vrijster verkoper Voorstraat 3 1766 256 200v
JONG, STIJNTJE GERRITS Stijntje Gerryts de Jong, meerderjarige vrijster verkoper van 1/4 van 1/4 Schritsen 64 1766 256 223v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81twee_achter 1766 256 186v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91 1766 256 187v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Noorderhaven 91achter 1766 256 187v
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 83achter 1766 256 189r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 81achter 1766 256 190r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Rommelhaven 16 1766 256 191r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Voorstraat 94 1766 256 192r
JONG, STIJNTJE GERRITS meerderjarige vrijster Stijntje Gerryts de Jong verkoper van 1/4 van 1/2 Kleine Kerkstraat 16 1766 256 193r
JONG, TJEERD TJEERDS Tjeerd Tjeerds de Jong, c.u. mr. bakker huurder (p.j.) Zuiderstraat 25 1757 254 77r
JONG, TJEERD TJEERDS [als huurder] Tjeerd Tjeerds de Jong naastligger ten oosten Zuiderstraat 23 1757 254 79r
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jong verkoper Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jong verkoper Noorderhaven 89 1790 263 198r
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jong koopvrouw koper Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
JONG, TRIJNTJE HANSES Trijntje Hanses de Jong verkoper van 1/3 Voorstraat 62 1766 256 176r
JONG, WIEPKJE MARTENS wijlen Wypkjen Martens de Jong verkoper Franekereind 21 1775 258 214r
JONG, IESK Yske de Jong executeur van Baarderadeel verkoper q.q. Voorstraat 65 1784 261 256r
JONGEMA, PIETER Pieter Jongama verkoper buiten Harlingen 1600 228 215v
, FRANS Frans Jongbloedt, c.u. sergeant aanhandelaar huis (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende) Karremanstraat 14 1655 237 16r
, FRANS zijn daarnaast staande woning van Frans Jongbloedt, c.u. sergeant verwandelaar (sergeant onder Poppe van Burmania de Oostende) Karremanstraat 16 1655 237 16r
JONGBLOED, FRANS de erfgenamen van wijlen oud burgersergeant Frans Jongbloet verpachter grond Achterstraat 1667 239 86r
JONGBLOED, FRANS de erfgenamen van wijlen oud burgersergeant Frans Jongbloet verkoper Achterstraat 1667 239 86r
JONGBLOED, FRANS Frans Jongbloet sergeant compagnie kapitein Poppe van Burmania koper huis Karremanstraat 16 1654 236 250v
JONGBLOED, PIETER JANS Pyter Jansen Jongbloet naastligger ten westen Liemendijk 1648 236 46v
JANS, Fock Jansen Jongblom mr. kleermaker verkoper Hoogstraat 34 1659 237 194r
JONGE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis de Jonge schipper naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1691 242 349v
JONGE, KORNELIS Cornelis de Jonge koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1735 249 85r
JONGE, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis de Jonge schipper naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1699 244 31r
JONGE, GERRIT JANS Gerryt Jansen de Jonge, c.u. mr. chirurgijn huurder (totaal p.j.) Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
JONGE, JAN JANS Jan Jansen de Jonge, c.u. huurder Zuiderhaven 36oost 1699 244 2v
JONGE, JAN JANS Jan Jansen de Jonge koopman koper hof met bellividere (theehuis ?) Zuiderstraat 1699 244 14r
JONGE, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jonge naastligger ten oosten Zuiderstraat ZZ 1734 249 6v
, FRANS Frans Jongebloedt naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1664 238 233v
, de weduwe van Jongejans huurder Schritsen 5oost 1762 255 159r
JONGEMA, FOEKJE PIETERS Foekje Pieters Jongema geniaarde koper Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
JONGESTAL, ALLERT PIETERS ridder Allardt Piter van Jongestal raad Hof van Friesland verkoper ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jongh naastligger ten oosten Noorderhaven 90 1727 247 22r
JONG, KORNELIS KORNELIS de verkoper Cornelis Cornelis de Jongh, c.u. koopman naastligger ten noorden Voorstraat 47 1724 246 204r
JONG, KORNELIS KORNELIS Cornelis Cornelis de Jongh koopman verkoper Voorstraat 47 1724 246 204r
JONG, PIETER KEIMPES Pieter Keimpes de Jongh naastligger ten westen Zuiderstraat 31 1746 251 144r
JONG, RIENK HANSES Rienk Hansen de Jongh koper door niaar Franekereind 29oost 1745 251 62v
JONG, TRIJNTJE Trijntje de Jongh verkoper Noorderhaven 91achter 1789 263 98v
JONG, TRIJNTJE PIETERS Trijntje Pieters de Jongh koper Noorderhaven 89 1785 261 259v
JANS, JAN Jan Jansen Jonghma koopman geniaarde koper Noorderhaven 95 1724 246 203v
JONGEMA, AALTJE JANS Aaltje Jans Jongma verkoper Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
JONGEMA, AALTJE JANS Aeltie Jans Jongma koper Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
JONGEMA, ANTJE RICHARDS Antje Rijkerts Jongma koper Voorstraat 57achter 1804 267 30v
JONGEMA, DOEKE JANS Doeke Jans Jongma verkoper Zuiderstraat 1702 244 173r
JONGEMA, DOEKELTJE Doekjen Jongma verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1756 254 22v
JONGEMA, DOEKELTJE DOEKES wijlen Doekjen Doekes Jongma erflater Zoutsloot 24 1773 258 92v
JONGEMA, DOEKELTJE DOEKES Doekjen Doekes Jongma verkoper Hoogstraat 21 1754 253 194v
JONGEMA, FOKKE Focke Jongma, minderjarige zoon verkoper Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
JONGEMA, FOKKE Focke Jongma, minderjarige zoon verkoper Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
JONGEMA, FOKKE Focke Jongma, minderjarige zoon verkoper Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
JONGEMA, FOEKJE Foeckje Jongma, minderjarige dochter verkoper Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
JONGEMA, FOEKJE Foekje Jongma, minderjarige dochter verkoper Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
JONGEMA, FOEKJE Foekje Jongma, minderjarige dochter verkoper Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltie Jans Jongma koper Zuiderstraat 14 1748 251 210r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma koper door niaar huis Zuiderstraat 12 1749 252 24v
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma bewoner Zuiderstraat 14 1764 256 25r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma winkelierse verkoper Zuiderstraat 14 1764 256 25r
JONGEMA, GEELTJE JANS Geeltje Jans Jongma winkelierse verkoper Zuiderstraat 12 1764 256 26v
JONGEMA, HENDRIK Hendrik Jongma koopman verkoper van 1/4 Bildtpoort (gebied) 1749 251 285v
JONGEMA, HENDRIK JANS wijlen Hendrik Jansen Jongma koopman erflater Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
JONGEMA, HENDRIK JANS wijlen Hendrik Jansen Jongma koopman erflater Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
JONGEMA, HENDRIK JANS wijlen Hendrik Jansen Jongma koopman erflater Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
JONGEMA, HINKE JANS Hinke Jans Jongma verkoper Noorderhaven 42 1749 252 32r
JONGEMA, HINKE JANS Hinke Jansen Jongma koper huis Noorderhaven 42 1732 248 81v
JONGEMA, HIELKJE DOEKES wijlen Hylkjen Doekes Jongma verkoper Bildtstraat 21 1746 251 152r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 1734 248 349r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 1734 248 349r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman koper helling en timmerwerf Zuiderhaven ZZ 1746 251 157r
JONGEMA, JAN de koper Jan Jongma koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1746 251 157r
JONGEMA, JAN de koper Jan Jongma koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1746 251 157r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1734 248 328r
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongma naastligger ten noorden Werfpad 1758 254 125v
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten westen Werfpad ZZ 1739 250 7r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1739 250 7r
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 1732 248 147v
JONGEMA, JAN Jan Jongma koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 1732 248 147v
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongma naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1749 251 265v
JONGEMA, JAN Jan Jongma naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1743 251 24v
JONGEMA, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jongma naastligger ten noorden Werfpad ZZ 1754 253 187r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman verkoper Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1778 259 119v
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman verkoper Prinsenstraat 2 1780 260 5v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma mr. boekbinder koper huis Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman koper houtwerf Zuiderhaven ZZ 1731 248 38r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1731 248 38r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1731 248 38r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma verkoper Zuiderstraat 1702 244 173r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman koper Noorderhaven 42 1732 248 81v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman koper schuur Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma naastligger ten zuiden Zuidersteeg 1 1702 244 164r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman verkoper Herenwaltje 7 1698 243 336r
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman koper huis en hof, en daarnaast staand vervallen huis of smederij Zuiderhaven ZZ 1731 248 27v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1731 248 27v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koopman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1731 248 27v
JONGEMA, JAN JANS Jan Jansen Jongma koper huis, huissteed en [hout]werf Zuiderhaven 52west 1731 248 11v
JONGEMA, JAN JANS de hof van Jan Jansen Jongma naastligger ten zuiden Zuidersteeg 1 1702 244 169r
JONGEMA, MAAIKE Mayke Jongma, minderjarige dochter verkoper Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
JONGEMA, MAAIKE Mayke Jongma, minderjarige dochter verkoper Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
JONGEMA, MAAIKE Mayke Jongma, minderjarige dochter verkoper Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
JONGEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Jongma bewoner en mede-eigenaar Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
JONGEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Jongma smalschipper verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
JONGEMA, PIETER JANS Pieter Jansen Jongma, thans ter zee uitlandig schipper verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v
JONGEMA, PIETER JANS wijlen Pytter Jansen Jongma verkoper Rozengracht 8 1746 251 148r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1760 255 41r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1760 255 43ar
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 14 1764 256 25r
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper q.q. Zuiderstraat 12 1764 256 26v
JONGEMA, SALOMON burgemeester van Franeker Salomon Jongma koper huis Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne of Zeeburg 1780 260 5v
JONGEMA, SALOMON Salomon Jongma koopman verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1761 255 53r
JONGEMA, SALOMON burgemeester Salomon Jongma verkoper Prinsenstraat 2 1784 261 222r
JONGSMA, ANTJE Anna Clasina Jongsma koper Noorderhaven 57west 1785 262 3r
JONGSMA, JAN JANS Jan Jansen Jongsma koopman verkoper van 1/16 Lanen 87 1730 247 316r
JONKER, C. C. A. Jonker naastligger ten zuiden Romastraat 4 1810 269 81r
JONKER, C. C. A. Jonker naastligger ten zuiden Romastraat 4 1809 268 278v
JONKER, C. C. Jonker koopman naastligger ten westen Hofstraat 21west 1808 268 176r
JONKER, C. C. Jonker koopman naastligger ten noorden Hofstraat 21west 1808 268 176r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker, of zijn successeuren verpachter grond Hofstraat 25 1801 265 288r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1805 267 130r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman verkoper Noorderhaven 39 1808 268 161v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten westen Voorstraat 48 1802 266 97v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koper huis Lanen 28 1810 269 6r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper pakhuis Noorderhaven 39 1808 268 25r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1802 266 67v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman verkoper Schritsen 55 1799 265 167v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten noorden Schritsen 25 1801 265 293r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman koper huis Bargebuurtspoortje WZ 1802 266 106v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1803 266 243v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker geniaarde koper Lanen 13 1795 264 299v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper huis Lanen 37 1808 268 179r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten westen Romastraat 25 1810 269 18r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1807 267 327v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker naastligger ten westen Achterstraat 5 1797 265 50v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 110v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper huis Brouwersstraat 18 1810 268 356v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman naastligger ten noorden Hofstraat 13 1809 268 230r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper huis en hof Hofstraat 17west de Fontein 1795 264 275v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koper huis Hofstraat 23 1809 268 270r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper huis Bildtpoort (gebied) OZ 1803 266 222v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper huis Schritsen 55 1799 265 157r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker verkoper Grote Kerkstraat 27 1811 269 121r
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman koper huis Romastraat 13 1803 266 187v
JONKER, KORNELIS Cornelis A. Jonker koopman huurder (p.j.) Romastraat 13 1803 266 187v
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker koopman koper twee woningen Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
JONKER, KORNELIS Cornelis Jonker verkoper Lanen 34 1801 265 286r
JONKER, KORNELISKE Cornelis Jonker naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1803 266 302r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonker schuitschipper verkoper Kleine Bredeplaats 2 1785 261 279r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Adriaans Jonker schuitschipper koper huis Kleine Bredeplaats 2 1783 261 59r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman verkoper Voorstraat 9 1795 264 283v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman verkoper Noorderhaven 98achter 1801 266 31v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Voorstraat 46 1797 265 38r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Grote Kerkstraat 27 1802 266 71v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker verkoper Rapenburg 4 1804 267 6r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker verkoper Voorstraat 46 1800 265 272v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koper huis (winkel) Voorstraat 9 1789 263 87v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Rapenburg 4 1800 265 274v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis Achterstraat 3 1796 264 337v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koper huis Lanen 34 1799 265 183v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker, c.u. koopman geniaarde koper Rommelhaven 26b 1793 264 161r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper huis en weefwinkel Hofstraat 19oost 1803 266 188v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker, c.u. naastligger ten noorden Hofstraat 19oost 1803 266 188v
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman koper van 1/2 huis Lanen 80 1803 266 190r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 81r
JONKER, KORNELIS ARJENS Cornelis Arjens Jonker koopman verkoper Achterstraat 3 1799 265 133r
JONKER, HENDRIK Hendrick Jonker, c.u. naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1714 245 209v
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Jonker, c.u. verkoper Hoogstraat 25 1718 246 25v
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrick Hendricks Jonker, c.u. verkoper Hoogstraat 17 1718 246 25v
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Jonker, c.u. koper huis en stallinge ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 25 de Rode Ploeg 1714 245 230r
JONKER, HENDRIK HENDRIKS Hendrik Hendriks Jonker, c.u. koper nieuwe stallinge ([voor de twee percelen in deze akte]) Hoogstraat 17 1714 245 230r
, HENDRIK Hendrik Jonkje, c.u. huurder Noorderhaven 90 1755 253 245r
, HENDRIK Hendrik Jonkje, c.u. huurder Voorstraat 45oost 1755 253 245r
, HENDRIK [als huurder] Hendrik Jonkje naastligger ten noorden Voorstraat 45 1755 253 246r
JONKMAN, AAFKE SIEBRENS Aafke Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat 48 1721 246 106v
JONKMAN, FROUKJE SIEBRENS Frouckjen Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat 48 1721 246 106v
JONKMAN, GEERTJE SIEBRENS Geertie Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat 48 1721 246 106v
JONKMAN, SIEBRENS Hendrixjen Sybrens Jonkman verkoper Nieuwstraat 48 1721 246 106v
JOOSTEN, MARIA Maria Josepha Joosten koper Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v
JORDAAN, ANDRIES Andries Jordan verkoper Rozengracht 2 1784 261 179r
JORDAAN, ANDRIES wijlen Andries Martin Jordan kamerbewaarder Admiraliteit erflater Rozengracht 2 1784 261 179r
JORDAAN, ANDRIES Andries Jordan naastligger ten westen Nieuweburen 5 1780 259 281r
JORDAAN, ANDRIES Andrys Martin Jordan bode Admiraliteit in Friesland koper huis, 2 woningen, tuin, en weefwinkel Rozengracht 2 1769 257 124v
JORDAAN, ANTJE Anna Sophia D. Jordan verkoper Rozengracht 2 1784 261 179r
JORDAAN, JAN Jan Gregorius Jordan verkoper Rozengracht 2 1784 261 179r
, FOKELE Fokele Jorisma mr. chirurgijn verkoper van 1/3 Kerkpoortstraat 9 1732 248 92r
JORNA, oud burgemeester Jorna naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 145r
JORNA, BERNARDUS Bernardus Jorna predikant koper q.q. stalling of pakhuis Voorstraat 11west 1759 254 249v
JORNA, CATHARINA Catharina Jorna geniaarde koper Noorderhaven 64 1756 254 36r
JORNA, CATHARINA Catharina Jorna geniaarde koper Voorstraat 21 1756 254 36r
JORNA, CATHARINA juffrouw Catharina Jorna geniaarde koper Noorderhaven 52 1767 257 30r
JORNA, HOITE HESSELS Hoyte Hessels Jorna verkoper van 1/4 Voorstraat 65 1784 261 256r
JORNA, JAN HESSELS Jan Hessels Jorna verkoper van 1/4 Voorstraat 65 1784 261 256r
JORNA, SIEMEN Simon Jorna apotheker koper 1/2 huis genaamd het Engels huis Zuiderhaven 48 het Engels Huis 1664 238 232v
JORNA, SIEMEN Regerend burgemeester Simon Jorna koper huis Kleine Bredeplaats 1 1686 242 159v
JORNA, SIEMEN de vroedsman Simon Jorna koper provisioneel huis en erf met tuin en bleekveld en een vrije uit- en ingang naar de Lanen Voorstraat 50 1670 239 41va
JORNA, SIEMEN vroedsman Simon Jorna naastligger ten oosten Weverstraat 1672 240 89v
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Simon Jorna naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
JORNA, SIEMEN de nagelaten en geabandonneerde boedel van oud burgemeester Simon Jorna verkoper Kleine Bredeplaats 1 1712 245 171r
JORNA, SIEMEN de ingang naar de hof van Simon Jorna naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1668 239 30va
JORNA, SIEMEN de verkochte hof van Simon Jorna naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1668 239 30va
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Simon Jorna verkoper Kerkpoortstraat 27 1677 240 249v
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Simon Jorna verkoper Voorstraat 50 1677 240 250v
JORNA, SIEMEN de hof van vroedsman Symen Jorna, c.u. naastligger ten westen Weverstraat 1676 240 235r
JORNA, SIEMEN gemeensman Symen Jorna apotheker bewoner Voorstraat 64 1682 241 51ra
JORNA, SIEMEN vroedsman Symen Jorna, c.u. verkoper van 1/2 Zuiderhaven 48 1667 239 123v
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u. apotheker koper huis alwaer de Silverbergh uithanght Kerkpoortstraat 27 de Silverbergh 1669 239 196v
JORNA, SIEMEN de hof van vroedsman Symon Jorna, c.u. naastligger ten noorden onbekend 1676 240 234r
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u. verkoper onbekend 1676 240 234r
JORNA, SIEMEN de verkochte hof van vroedsman Symon Jorna, c.u. naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1676 240 234v
JORNA, SIEMEN oud burgemeester Symon Jorna apotheker huurder Voorstraat 64 1684 242 39r
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u. verkoper Kerkpoortstraat NZ 1676 240 234v
JORNA, SIEMEN vroedsman Symon Jorna, c.u. verkoper Weverstraat 1676 240 235r
JORNA, SIEMEN de vroedsman Symon Jorna koper provisioneel hof met prieel, bomen en planten met een vrije uit- en ingang door de poort n.h. zuiden en de steeg n.h. noorden Kerkpoortstraat 1668 239 28va
JORNA, TETJE Tettie Jorna verkoper Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
JORRITSMA, Ayte Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
JORRITSMA, BAUKJE Bauckien Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dircx Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dirx Jorritsma verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
JORRITSMA, F. F. Jorritsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
JORRITSMA, FOKKE Focke Jorritsma naastligger ten westen Noorderhaven 4 1725 246 246v
JORRITSMA, FOEKE Foeke Jorritsma naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 9 1729 247 296v
JORRITSMA, FOEKE DIRKS wijlen Foeke Dircx Jorritsma erflater Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, FOEKE DIRKS wijlen Foeke Dirx Jorritsma erflater Noorderhaven 2 1733 248 241v
JORRITSMA, FOEKE DIRKS wijlen Foeke Dirx Jorritsma erflater Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
JORRITSMA, FOKELE Foekle Jorritsma, n.u. mr. chirurgijn koper door niaar huis Noorderhaven 76 1724 246 209r
JORRITSMA, FOKELE Foekle Jorritsma, n.u. mr. chirurgijn koper door niaar huis Noorderhaven 78 1724 246 209r
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsma raad Hof van Friesland verkoper q.q. Karremanstraat 2 1684 242 28v
JORRITSMA, FRANS de ed. mog. heer Francois van Jorritsma raad Hof van Friesland verkoper q.q. Grote Bredeplaats 2 1684 242 29r
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
JORRITSMA, IDS Its Jorritsma koopman verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
JORRITSMA, SIEBREN Sybren Jorritsma koopman verkoper Zuiderstraat 10 1806 267 287r
JORRITSMA, TJALLING huisman Tjalling Jorritsma verkoper van 1/4 Brouwersstraat 21achter 1798 265 111r
JORRITSMA, TRIJNTJE Trijntie Jorrytsma verkoper van 1/2 Voorstraat 50 1643 235 92r
JORRITSMA, TRIJNTJE Trijntie Jorrytsma verkoper van 1/2 Voorstraat 44 1643 235 92r
, BENEDICTUS Benedictus Joseph joods koopman koper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
JAKOBS, IEPE burgemeester Ipe Jacobs Jouckema koper 1/2 huis en ledige plaats Voorstraat 51 1601 228 270r
, RUURD jhr. Ruuerd van Juckama verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Voorstraat 66 1624 230 391v
JUCKEMA, BAUKJE Bauckien Juckema koper Zuiderplein 1achter 1611 229 13v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckema koper Zuiderplein 3 1611 229 12v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckema koper Achterstraat 1615 229 264v
JUCKEMA, IEPE Ippe Juckema bode Admiraliteit in Friesland naastligger ten zuiden Brouwersstraat 26 1667 239 21ra
JUCKEMA, RUURD jhr. Riuerd Juckema verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Voorstraat 66 1625 231 71v
JUCKEMA, RUURD Ruierdt Juckema verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Voorstraat 66 1626 231 119r
JUCKEMA, RUURD jkr. Ruirdt Juckema verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Voorstraat 66 1633 233 92v
JUCKEMA, RUURD Ryuerd Juckema verpachter grond ([staat: 1-00-00 GG]) Voorstraat 66 1631 233 35v
JUCKEMA, RUURD Ruyrdt Jukama verpachter grond Voorstraat 66 1638 234 71r