Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, GERRIT Gerryt Paardekamper, c.u. mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleek 1762 255 128v
PAUW, SIEBREN Sibrand Paauw koper huis Voorstraat 89 1666 239 36r
, BOUWE Bouwe Paep verkoper Zoutsloot ZZ 1683 241 70ra
, BOUWE Bouwe Paep zoon van de verkoper onbekend 1683 241 70va
, JAN wijlen Jan Paep verkoper Zoutsloot ZZ 1683 241 70ra
, JAN wijlen Jan Paep verkoper en moeder en wettige voorstander over haar 2 kinderen onbekend 1683 241 70va
, JAN kopers broeder Jan Paep eigenaar van 1/4 Schritsen 64 1687 242 201v
JANS, JAN wijlen Jan Jansen Paep, de jonge verkoper Grote Kerkstraat 28 1682 241 214v
, JOHANNES Joannes Paep verkoper Zoutsloot ZZ 1683 241 70ra
, JOHANNES Joannes Paep zoon van de verkoper onbekend 1683 241 70va
PALUDANUS, DIRK Dirck Paludanus naastligger ten noorden Brouwersstraat 19achter 1681 241 32va
PALUDANUS, J. wijlen J. Theodorus Paludanus predikant erflater Brouwersstraat 13 1684 242 14v
PALUDANUS, PETRUS Petrus Paludanus verkoper van 1/2 Brouwersstraat 13 1684 242 14v
PALUDANUS, THEODORUS Theodorus Paludanus predikant koper huis Brouwersstraat 13 1672 240 77r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus klerk Admiraliteit verkoper q.q. Rozengracht 2 1784 261 179r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus commies ter secretarie koper huis Zuiderhaven 57 1791 263 336r
PALUDANUS, THOMAS Thomas Paludanus, c.u. huurder Voorstraat 29 1806 267 279v
, SIEBE Sybe Pannebacker verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Panninga verkoper q.q. Rapenburg 18 1694 243 76r
WIEBES, WIEBE Wybe Wybes Panninga verkoper q.q. Rapenburg 20 1694 243 76r
, JANKE Jancke Paradijs koper Noorderhaven 76 1670 240 19v
, JANKE Jancke Paradijs naastligger ten oosten Noorderhaven 76 1670 240 19v
, JANKE Jancke Paradijs koper Kerkpoortstraat NZ 1671 240 71r
JANS, JANKE de verkoperse Jancke Jans Paradijs bewoner Noorderhaven 76 1689 242 282v
JANS, JANKE de verkoperse Jancke Jans Paradijs bewoner Noorderhaven 78 1689 242 282v
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijs verkoper Noorderhaven 76 1689 242 282v
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijs verkoper Noorderhaven 78 1689 242 282v
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijs verkoper Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
JANS, JANKE Jancke Jans Paradijs verkoper Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
PERK, JAN JANS Jan Jansen Park varensgezel koper huis Spekmarkt 1 1809 268 210v
PERK, JAN JANS Jan Jansen Park varensgezel huurder (p.j.) Spekmarkt 1 1809 268 210v
PERK, REINER JANS Reinder Jans Park varensgezel koper huis Zoutsloot 37 1809 268 216r
, LIJSBET Lijsbet Parre, nom. lib. verkoper van 1/2 Heiligeweg 27midden 1717 245 279r
ROMMERTS, LIJSBET Lijsbeth Rombouts van der Parre koper Schritsen 37 1688 242 251v
PARS, de weduwe van Pars naastligger ten zuiden Droogstraat 24 1765 256 144r
PARS, AREND wijlen Arent Pars koper Hoogstraat 21 1763 255 258v
PARS, AREND wijlen Arent Pars verkoper Hoogstraat 21 1770 257 177v
PIETERS, SIEMEN Symen Pyters Parsijn naastligger ten westen Noorderhaven 7 1726 246 277v
PAS, Bois Pas huurder Havenplein 16 1633 233 119r
PAS, PIETER de weduwe van Pieter Pas huurder zuidelijke benedenkamer (p.j.) Hoogstraat 53 1764 256 51r
PAS, PIETER de weduwe van wijlen Pyter Pas huurder zuid beneden (p.j.) Hoogstraat 53 1764 256 70v
DOUWES, ANDRIES Andries Douues Pascaert, c.u. kapitein van de heeren directeurs verkoper Lanen 71een_achter 1644 235 125r
, de erfgenamen van wijlen Ago Pasco naastligger ten oosten Klaverbladstraat 27 1698 243 335v
PIETERS, ANTJE Antie Pyters Paterborus verkoper Achterstraat ZZ 1662 238 151r
PAUW, ANNE Anne Pau naastligger ten westen Franekereind 29oost 1645 235 189r
, JAN Jan Christ. Paulwiky geweermaker koper huis Grote Ossenmarkt 11 1793 264 81r
PAUW, oud burgemeester Pauw naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1702 244 167ar
PAUW, oud burgemeester Pauw naastligger ten westen Voorstraat 91 1707 245 34r
PAUW, Pauw naastligger ten zuiden Vioolsteeg OZ 1708 245 61r
PAUW, de hof van oud burgemeester Pauw naastligger ten noorden Rozengracht 7oost 1708 245 70v
PAUW, ANTJE KEIMPES Antie Keimpes Pauw verkoper van 1/5 Werfpad 1706 244 317v
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauw trekveerschipper en winkelier koper huis Grote Kerkstraat 18 de Haan 1735 249 19r
PAUW, JAN BOUWES Jan Bouwes Pauw naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrants Pauw grootschipper verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 25achter 1676 240 247r
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauw naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1668 239 164v
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauw schipper naastligger ten oosten Vijverstraat ZZ 1671 240 32r
PAUW, JAN SIEBRENS Jan Sybrens Pauw naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost 1675 240 187v
PAUW, JAN SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauw naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost 1680 241 70v
PAUW, JAN SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauw naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
PAUW, JAN SIEBRENS de erfgenamen van wijlen Jan Sybrens Pauw naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1681 241 141v
PAUW, S. oud burgemeester S. Pauw naastligger ten westen Hofstraat 16 1701 244 110r
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauw verkoper Schritsen 2 1680 241 17va
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauw verkoper Jan Ruurdstraat 1 1680 241 17va
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibrandus Pauw verkoper Vijverstraat 21 1680 241 17va
PAUW, SIEBREN burgemeester dr. Sibrandus Pauw geniaarde koper Kerkpad WZ 1685 242 96v
PAUW, SIEBREN burgemeester Sibrandus Pauw verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 3 1685 242 98v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sibrandus Pauw koper grondpacht van 4-00-00 CG Rozengracht NZ 1694 243 106v
PAUW, SIEBREN de hof van oud burgemeester Sibrandus Pauw eigenaar perceel Rozengracht NZ 1694 243 106v
PAUW, SIEBREN vroedsman en oud burgemeester Sibrandus Pauw geniaarde koper Hofstraat 16 1697 243 326r
PAUW, SIEBREN de [geniaarde] koper Sibrandus Pauw, c.u. naastligger ten zuiden Hofstraat 16 1697 243 326r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sibrandus Pauw koper kamer, loodske en een gedeelte van het erf en grond met bomen en planten, groot: 29 voeten i.h.vierkant Hofstraat 16 1698 243 363r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauw koper grond en erf met bomen en planten Hofstraat ZZ 1698 243 365v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauw naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1698 243 365v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauw naastligger ten noorden Hofstraat ZZ 1698 243 365v
PAUW, SIEBREN oud burgemeester en vroedsman Sibrandus Pauw, c.u. koper grondpacht van 4-00-00 CG Hofstraat ZZ 1698 243 378v
PAUW, SIEBREN vroedsman Sibren Pauw koper provisioneel 5 1/2 pm bouwland ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandt Pauw koper klein kamertje Voorstraat 89een_achter 1695 243 154r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandt Pauw naastligger ten zuiden Voorstraat 89een_achter 1695 243 154r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauw koper 1/2 van 6 pm land bestaande in 2 strukken waarvan de ene een bleek is ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauw naastligger ten oosten Voorstraat 87 1694 243 73r
PAUW, SIEBREN oud burgemeester Sybrandus Pauw koper hof met prieel Rozengracht NZ 1694 243 90v
PAUW, SIEBREN Sybrandus Pauw verkoper Rozengracht NZ 1694 243 108r
PAUW, SIEBREN Sybren Pauw koopman naastligger ten westen Voorstraat 91 1670 240 19r
PAUW, TJEERD de crediteuren van vrouw en kinderen van Tjeerd Pauw verkoper Zuiderhaven 36west 1692 242 377r
PAUW, TJEERD de tuin van Tjeerd Pauw naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1692 242 378r
PAUW, TJEERD de crediteuren van vrouw en kinderen van Tjeerd Pauw verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 242 378r
PAUW, TJEERD JANS Tjeerd Jansen Pauw koper door niaar tuin en prieel Zuiderhaven ZZ 1691 242 340r
PAUW, TJEERD SIEBRENS Tjeerd Sybrens Pauw naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1691 242 340r
PAUW, TJEERD JANS de hof van Tjeerdt Janses Pauw naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1684 242 19r
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
, CATHARINA Catharina Maria Pauwels koper huis en grote hof met zomerhuis Kerkpad 16 1751 252 168v
, CATHARINA mevrouw Catharina Maria Pauwels verkoper William Boothstraat 5 1753 253 73v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Voorstraat 44 1753 253 92r
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Grote Kerkstraat 37 1753 253 128v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pauwels verkoper Zuidoostersingel 1 1755 253 198v
, ANTJE Anna Elisabeth Pawlowski, zuster van de erflater verkoper Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
, Gotliebe Pawlowski, zuster van de erflater verkoper Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johan Christoph Pawlowski geweermaker erflater Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
, MARIA Maria Dorothea Pawlowski, zuster van de erflater verkoper Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
, JOHANNES Johannes Peaus naastligger ten oosten Zuiderhaven 9 1759 254 234v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux koopman koper huis Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 5 1805 267 117v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux koopman koper huis Voorstraat 65 1806 267 277v
PEAUX, HARMEN Harmanus Peaux verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1810 269 35v
PEAUX, HARMEN Hermanus Peaux koopman koper wagenhuis en stalling Droogstraat 63 1806 267 271r
PEAUX, HARMEN Hermanus Peaux koopman verkoper q.q. Schritsen 49 1810 269 91r
PEAUX, HARMEN Hermanus Peaux koopman verkoper q.q. Lanen 54 1810 269 110r
PEAUX, JOHANNES Johannes Peaux mr. pruikenmaker koper huis en erf Zuiderhaven 11 de Nieuwe Pinas 1746 251 114r
PEAUX, P. vroedsman P. Peaux huurder van een gedeelte van de begane grond (p.j.) Prinsenstraat 2 1787 262 184r
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten zuiden Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PEAUX, P. de weduwe van P. Peaux, en zoon naastligger ten westen Prinsenstraat 6 1804 267 72v
PEAUX, P. P. Peaux koopman naastligger ten oosten Voorstraat 63 1807 267 331v
PEAUX, P. P. Peaux koopman naastligger ten noorden Voorstraat 63 1807 267 331v
PEAUX, P. P. Peaux naastligger ten westen Droogstraat 65 1807 267 356r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
PEAUX, PIER Pierre Peaux naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1774 258 154v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 5 1782 260 168v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper q.q. Noorderhaven 88 1782 260 246r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper q.q. Nieuwstraat 22 1782 260 290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper Nieuwstraat 22 1782 260 290r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux naastligger ten oosten Zuiderhaven 9 1784 261 226r
PEAUX, PIER Pierre Peaux verkoper q.q. Scheffersplein 7 1786 262 84r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper q.q. Lanen 80 1789 263 80v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux koper huis Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER Pierre Peaux, c.u. naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 3 1789 263 113v
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper q.q. Zuiderhaven 77oost 1794 264 229r
PEAUX, PIER vroedsman Pierre Peaux verkoper q.q. Zuiderhaven 77west 1795 264 284v
PEAUX, PIER Pierre Peaux koopman verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 15 1800 265 238r
PEAUX, PIER Pierre Peaux koopman verkoper q.q. Rinnertspijp 1 1800 265 239r
PEAUX, PIER Pierre Peaux verkoper q.q. Rommelhaven 28 1800 265 240r
JOHANNES, JANKE Janke Johannes Pectol koopvrouw koper huis Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
JOHANNES, JANKE Janke Johannes Pectol huurder Kleine Kerkstraat 9 1809 268 187v
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peen verkoper Kleine Bredeplaats 17 1785 261 296r
KLASES, JAKOB Jacob Clases Peen timmerman koper huis Nieuwstraat WZ 1785 261 297r
PEREBOOM, MARIA Maria Peereboom koper Rozemarijnstraat 1 1757 254 72r
PEIMA, JAN Jan Peima gerechtsbode koper huis waar de Groene Molen uithangt Franekereind 1 de Groene Molen 1758 254 152r
PEIMA, JAN Jan Peima gerechtsbode bewoner Lanen 80 1759 254 207r
PEIMA, JAN Jan Peima gerechtsbode verkoper Franekereind 1 1761 255 86v
PEISEL, ROELOF vrijgezel Roelof Peisel koper huis en bakkerij Noorderhaven 26 1801 266 41r
, HENDRIK de weduwe van Hendrick Pels? naastligger ten westen onbekend 1601 228 255r
, NANNE Nanne van Pelsen naastligger ten zuiden Rapenburg 1657 237 135r
, BEREND Beernd Pelster mr. bontwever koper huis Rapenburg 6oost 1763 255 226v
PERFECT, REINER PIETERS Reyner Pyters Perfect naastligger ten oosten Schritsen 56zuidoost 1689 242 293r
PERFECT, REINER PIETERS Reyner Pyters Perfect naastligger ten zuiden Schritsen 56zuidoost 1689 242 293r
PERFECT, REINER PIETERS Reynert Pytters Perfect mr. schoenmaker verkoper Schritsen 56 1690 242 317r
PERSIJN, de weduwe van Persijn naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
PERSIJN, de weduwe van Persijn naastligger ten zuiden Vijver 1 1808 268 116v
PERSIJN, de weduwe van Persijn naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 14 1808 268 116v
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, ANTJE JANS Anna Jans Persijn verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Nieuwstraat 13 1780 259 278r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukje IJsbrands Persijn erflater Havenplein 3 1780 259 279r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS Baukjen IJsbrands Persijn koper Voorstraat 37 1726 246 253r
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Persijn erflater Voorstraat 37 1780 259 274r
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijn koper huis Schritsen 1oost 1809 268 220r
PERSIJN, LIJSBET JANS Elisabeth Jans Persijn huurderse Schritsen 1oost 1809 268 220r
PERSIJN, GOSSE PIETERS Gosse Pieters Persijn naastligger ten oosten Sint Odolphisteeg 13 1761 255 70v
PERSIJN, GOSSE PIETERS wijlen Gosse Pieters Persijn verkoper Lanen 51 1779 259 191r
PERSIJN, GOSSE PIETERS wijlen Gosse Pieters Persijn verkoper Lanen 45 1779 259 193v
PERSIJN, GRIETJE JANS Grietie Jans Persijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, GRIETJE JANS Grietie Jans Persijn verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, LIJSBET JANS Lijsbeth Jans Persijn verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, POPPE Poppe Persijn koopman verkoper q.q. Rapenburg 4 1800 265 274v
PERSIJN, POPPE Poppe Persijn koopman verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
PERSIJN, POPPE Poppe J. Persijn koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 18 1802 266 115v
PERSIJN, POPPE Poppe J. Persijn koopman koper pan- en estrikwerk, woonhuis, knechtswoning en tuin Rozengracht 21 1803 266 275r
PERSIJN, POPPE Poppe Persijn koopman koper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg 3 1804 267 84r
PERSIJN, POPPE JANS Poppe Jans Persijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, POPPE JANS Poppe Jans Persijn verkoper Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, SASKE Saske Persijn koper Noordijs 23 1786 262 138r
PERSIJN, SASKE Saske Persijn koper door niaar Voorstraat 75 1795 264 252r
PERSIJN, SASKE Saske Persijn verkoper Voorstraat 75 1798 265 92v
PERSIJN, SASKE Saske J. Persijn verkoper Rozengracht 21 1803 266 275r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijn koper huis en reede ? Kleine Bredeplaats 15 1778 259 96r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijn koper huis en reede ? Sint Jacobstraat 13 1778 259 97r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Persijn verkoper Voorstraat 71 1803 266 286r
PERSIJN, SIEMEN PIETERS Symen Pyters Persijn naastligger ten westen Noorderhaven 7 1726 246 255v
PERSIJN, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieters Persijn naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 12va
PERSIJN, SIEMEN PIETERS wijlen Symon Pieters Persijn naastligger ten oosten Havenplein 1 1731 247 13va
PERSIJN, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Pieters Persijn verkoper Zuiderhaven 35 1674 240 165r
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntie Symons Persijn geniaarde koper Noorderhaven 85 1753 253 58v
PERSIJN, TRIJNTJE SIEMENS Trijntje Symons Persijn verkoper Schritsen 45 1761 255 105v
PERSIJN, BAUKJE IJSBRANDS wijlen Baukjen IJsbrands Perzijn verkoper Voorstraat 51 1775 258 226r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijn naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijn naastligger ten oosten Vijver 3 1785 261 262r
PERSIJN, POPPE Poppe Perzijn naastligger ten oosten Vijver 5 1785 262 17r
PERSIJN, POPPE de weduwe van Poppe Perzijn naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v
PERSIJN, SASKE Saske Perzijn verkoper Kleine Bredeplaats 15 1782 261 7r
PERSIJN, SASKE JANS Saske Jans Perzijn verkoper van 1/2 Noordijs 27 1806 267 261r
PERSIJN, TRIJNTJE Trijntje Perzijn koper Herenwaltje 9 1755 253 242v
PESMA, mr. Pesma verkoper q.q. Schritsen 37 1767 256 251r
PESMA, DIEUWKE Dieuke Pesma verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
PESMA, DIEUWKE Dieuwe Pesma verkoper Zoutsloot 13 1787 262 226v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Fabrieksstraat 18 1777 259 43v
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Hofstraat 41 1783 261 17r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Lanen 33 1784 261 186r
PESMA, DIEUWKE Dieuwke Pesma verkoper Lanen 21 1785 261 310r
PESMA, H. H. Pesma procureur naastligger ten oosten Lanen 74 1746 251 113r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma procureur postulant verkoper q.q. Zoutsloot 20 1740 250 132r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma procureur postulant verkoper q.q. Noordijs 4 1741 250 155r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma procureur postulant koper huis Lanen 76 1742 250 271r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Weverstraat 1749 251 281r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Weverstraat ZZ 1749 251 282v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Noorderhaven 65 1752 252 214v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper huis Noorderhaven 49 1752 252 215v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1752 252 237r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Lanen 76 1755 253 237v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Vismarkt 1 1759 254 222v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris ontvanger tbv schuldsanering van Zuiderhaven 23 1759 254 223v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Vijver 7 1759 254 224v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Gardenierstraat 9 1759 254 225v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Gardenierstraat 7 1759 254 226v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Noorderhoofd 3 1761 255 55r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Schritsen ZZ 1761 255 59v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Grote Kerkstraat 23 1761 255 95r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Hoogstraat 53 1764 256 51r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Hoogstraat 12 1764 256 77r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Voorstraat 87 1765 256 113r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Lanen 78 1766 256 145r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Lanen 78 1766 256 145r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat OZ 1766 256 173r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Lanen 21achter 1766 256 174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Grote Kerkstraat 22 1766 256 175r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma geniaarde koper van 1/2 Lanen 21 1766 256 178r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Lanen 21 1766 256 178r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Moriaanstraat 1 1766 256 180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Moriaanstraat 1 1766 256 180r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper woning en weefwinkel Fabrieksstraat 18 1766 256 216r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Weverstraat 2 1767 256 235r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper provisioneel huis Hoogstraat 12 1764 256 263r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Schritsen 66 1770 257 163r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma, nomine proprio notaris koper huis Lanen 33 1770 257 174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Lanen 33 1770 257 174r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Franekereind 14 1771 257 199r
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper pakhuis Noorderhaven 44 1772 258 14v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper Noorderhaven 44 1772 258 26v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris verkoper q.q. Zuiderhaven 4 1773 258 67v
PESMA, HENDRIK Hendrik Pesma notaris koper door niaar huis Hofstraat 41 1773 258 111v
PET, JAN Jan Pet naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1709 245 92r
PET, JAN Jan Pet, c.u. schipper huurder Zoutsloot 59 1760 255 20r
PET, JAN Jan van der Pet schipper naastligger ten zuiden Nieuwstraat 32 1788 262 265r
PET, JOHANNES Johannes van der Pet koopman verkoper Nieuwstraat 34 1798 265 86v
, JOHANNES Joannes Petreaus advocaat Hof van Friesland verkoper Voorstraat 67 1677 241 2v
PETRI, ANTONIUS Anthonius Petri predikant verkoper buiten Harlingen 1654 236 264r
PETTEN, REINER Reyner van Petten koper nieuw huis Noorderhaven 109 1637 234 24v
PETTINGA, G. G. Pettinga koopman koper huis Gardenierstraat 2 1789 263 96r
PETTINGA, G. G. Pettinga, c.s. naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1791 263 355r
PETTINGA, G. G. Pettinga naastligger ten oosten Brouwersstraat 3 1797 265 27r
PETTINGA, G. G. Pettinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1797 265 27r
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettinga mr. chirurgijn koper door niaar huis en gortmakerij Brouwersstraat 1 1786 262 136r
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettinga mr. chirurgijn koper door niaar huis Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
PETTINGA, GERARDUS Gerardus Pettinga naastligger ten noorden Brouwersstraat 1b 1788 262 240v
PETTINGA, GERBEN Gerbrand Pettinga naastligger ten zuiden Heiligeweg 2 1793 264 135v
PETTINGA, GERBEN Gerbrand Pettinga koper huis Heiligeweg 30 1799 265 203r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman verkoper q.q. Lanen 5 1802 266 52v
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman verkoper q.q. Dalpad 7 1802 266 53v
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman koper door niaar huis Zuiderhaven 21 1802 266 104r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1807 268 9r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga naastligger ten westen Heiligeweg 4 1807 268 9r
PETTINGA, GERBEN Gerbrandus Pettinga koopman koper huis en bakkerij Heiligeweg 4 1808 268 74r
PETTINGA, GERBEN de koper Gerbrandus Pettinga naastligger ten zuiden Heiligeweg 4 1808 268 74r
PETTINGA, HIELKE DIRKS Hylcke Dirx Pettinga verkoper van 1/4 Lanen 22 1696 243 211v
PIETERS, AGE wijlen Age Pieters Pettingh verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r
PEIMA, JANKE Jancke Tiltus van Peyma, als landheer koper provisioneel tichelwerk met gereedschappen en de landen waar het werk op staat ten oosten van Harlingen 1600 228 191r
PEIMA, SIEBE Sybe Peyma naastligger ten oosten Voorstraat 32 1627 231 173r
PEIMA, SIEBE Sybe Peyma verkoper Voorstraat 34 1631 232 172v
PEIMA, WORP Werp Peyma naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg WZ 1627 232 4v
PEIMA, WORP Worp Peyma, e.a. bewoner Voorstraat 2 1615 229 246r
PEIMA, WORP Worp Peyma verkoper Scheffersplein 23 1619 230 159r
PEISEL, Peysel bakker naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 23 1808 268 147r
PFEIFFER, wijlen Pfeiffer commies afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
PFEIFFER, de heer Pfeiffer naastligger ten noorden Comediesteeg 3 1811 269 119r
PFEIFFER, de heer Pfeiffer naastligger ten noorden Lanen 79 1811 269 119r
PFEIFFER, Pheiffer commies naastligger ten noorden Lanen 75 1809 268 193r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis, tuin en stalling Voorstraat 54 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper wagenhuis Comediesteeg 1 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten westen Comediesteeg 1 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland koper huis Comediesteeg 2 1807 267 347r
PFEIFFER, FERDINAND Ferdinand Fredrik Pheiffer commies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland naastligger ten noorden Comediesteeg 2 1807 267 347r
FELTEN, AALTJE Aeltie Gerriyts Phelten koper Noorderhaven 75 1642 234 163r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, AALTJE GERRITS Aeltie Gerryts Phelten verkoper buiten Harlingen 1611 229 29r
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Phelten koper huis Grote Kerkstraat 46 1619 230 190r
FELTEN, ANSKJE EESGES Ansck Aesges Phelten verkoper ([volgens protest in de marge: wijlen Ansck Aesges]) buiten Harlingen 1623 230 367v
FELTEN, ANSKJE EESGES de nagelaten weeskinderen van wijlen Ansck Aesges Phelten verkoper Grote Kerkstraat 46 1624 230 376v
FELTEN, ANTJE GERRITS Antgie Gerryts Phelten verkoper van 1/2 Schritsen 5 1611 229 35r
FELTEN, ANTJE EDGERS Antie Aegers Phelten eerdere eigenaar buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, ANTJE EESGES Antie Aesges Phelten, innocent verkoper Zoutsloot NZ 1631 233 15v
FELTEN, ANTJE GERRITS Antie Gerryts Phelten verkoper Hoogstraat 17 1640 234 106r
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Hoogstraat 17 1630 232 115v
FELTEN, BRECHTJE HARMENS Brechtie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Hoogstraat 17 1630 232 115v
FELTEN, FETJE HARMENS Fettie Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
FELTEN, GEERTJE Geertie Phelten verkoper Midlumerlaan 1671 240 46r
FELTEN, GEERTRUIDA Geertruydt van Phelten verkoper ten noordoosten van Harlingen 1677 240 273r
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Phelten verkoper van 1/4 Hoogstraat 17 1630 232 115v
FELTEN, GERRIT HARMENS Gerryt Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
FELTEN, GIJSBERT EESGES Gijsbert Aesges Phelten verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 19r
FELTEN, GRIETJE EESGES Griet Aesges Phelten verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 19r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Phelten verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 19r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Phelten verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ 1612 229 114r
FELTEN, HARMEN EESGES Harmen Aesges Phelten huurder Hondenstraat 13 1615 230 4v
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerrits Phelten naastligger ten westen Hoogstraat 19 1638 234 63v
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerryts Phelten verkoper van 1/2 Schritsen 5 1611 229 35r
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerryts Phelten koper hoekhuis genaamd de Olde Kerkpoort Grote Kerkstraat 24 de Oude Kerkpoort 1613 229 183v
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerryts Phelten protesteert vanwege een hypotheek Heiligeweg 34 1615 230 2r
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerryts Phelten verkoper Grote Kerkstraat 24 1616 230 52v
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerryts Phelten koper panwerk Zoutsloot 64 1617 230 92v
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerryts Phelten naastligger ten zuiden Zoutsloot 64 1617 230 92v
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerryts Phelten naastligger ten westen Droogstraat 22 1621 230 274v
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerryts Phelten naastligger ten westen Droogstraat 22 1623 230 363v
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerryts Phelten verkoper q.q. Voorstraat ZZ 1625 231 37r
FELTEN, HARMEN GERRITS burgemeester Harmen Gerryts Phelten verkoper q.q. Voorstraat ZZ 1625 231 37r
FELTEN, HARMEN GERRITS Harmen Gerryts Phelten naastligger ten oosten Hoogstraat 15 1627 231 165v
FELTEN, HARMEN EESGES Herman Aesges Phelten bewoner Zuiderstraat 1604 228 422v
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Phelten verkoper van 1/4 Hoogstraat 17 1630 232 115v
FELTEN, JAAIKE HARMENS Jaycke Harmens Phelten verkoper van 1/4 Droogstraat ZZ 1630 232 116r
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Phelten koper buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, JELTJE GERRITS Jelcke Gerryts Phelten afgewezen niaarnemer ratione proximitatis ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
FELTEN, MAAIKE de erfgenamen van wijlen Maycke Phelten verkoper Droogstraat NZ 1644 235 105r
FELTEN, MAAIKE GERRITS Mayke Gerryts Phelten verkoper Droogstraat 41 1632 233 65v
FELTEN, PETRUS dr. Petrus Phelten eerdere eigenaar ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
FELTEN, PIETER Pieter Phelten naastligger ten noorden buiten Harlingen 1611 229 27r
FELTEN, PIETER wijlen Pieter Phelten koper buiten Harlingen 1623 230 367v
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc. naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmen Phelten, c.soc. naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
FELTEN, PIETER HARMENS Pieter Harmens Phelten naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
FELTEN, PIETER Pyter Phelten koper ca. 7 einsen greidland buiten Harlingen 1611 229 29r
HARMENS, EESGE de hof van Aesge Harmans Pheltens naastligger ten zuiden onbekend 1625 231 84r
EESGES, HARMEN Harmen Aesges Pheltens huurder Hondenstraat 13 1615 230 1v
GERRITS, HARMEN burgemeester Harmen Gerryts Pheltens koper huis met de ledige plaats erachter Hoogstraat 17 1614 229 239r
, Idtgien Pheltens verkoper van 1/9 Voorstraat 48 1611 229 67r
, Idtgien Pheltens verkoper q.q. Voorstraat 48 1611 229 67r
, JAKOB Jacob Pheltens verkoper van 1/9 Voorstraat 48 1611 229 67r
, SIPKE Sipcke Pheltens verkoper van 1/9 Voorstraat 48 1611 229 67r
, LEENDERT wijlen Lenerdt Pickstock erflater Kerkpad 22 1639 234 72r
, LEENDERT de erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickston verkoper Vioolsteeg 1639 234 86r
, LEENDERT de erfgenamen van wijlen Lenerdt Pickston verkoper Kerkpad WZ 1639 234 86r
HARMENS, RINSE Rinse Harmens Picquer verkoper van 1/4 Nieuwstraat 21 1784 261 132r
, ds. Pieckenbroek huurder Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
PIEKENBROEK, F. ds. F. Piekenbroek predikant huurder Hofstraat 17west 1757 254 100v
, G. G. Piekenga naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1803 266 215r
, GOSLING Gosling Piekenga koper huis Voorstraat 63 het Gouden Ketting 1801 266 22v
, GOSLING Gosling Piekenga koopman verkoper Rapenburg NZ 1802 266 67v
, GOSLING Gosling Piekenga koopman verkoper van 1/2 Hofstraat 19oost 1803 266 188v
, GOSLING Gosling Piekenga koopman koper huis Kleine Kerkstraat 10 1805 267 176r
, GOSLING Gosling Piekenga koopman verkoper Voorstraat 63 1807 267 331v
, GOSLING Gosling Piekenga koopman verkoper Grote Bredeplaats 25 1811 269 149v
, LIJSBET Elisabeth Piekinga verkoper Noordijs 14 1795 264 266v
GOSLINGS, LIJSBET Elisabeth Goslings Piekinga koper Noordijs 14 1792 264 31r
, GOSLING Gosling Piekinga mr. schoenmaker koper huis Romastraat 4oost 1780 259 290v
, GOSLING Gosling Piekinga koopman koper huis Voorstraat 49 1783 261 82r
, GOSLING Gosling Piekinga koopman geniaarde koper Havenplein 8 1784 261 253r
, GOSLING Gosling Piekinga naastligger ten oosten Voorstraat 47 1787 262 212v
, GOSLING Gosling Piekinga koopman koper Nieuwstraat WZ 1788 263 37r
, GOSLING Gosling Piekinga koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
, GOSLING Gosling Piekinga verkoper Scheffersplein 3 1789 263 84v
, GOSLING Gosling Piekinga koper huis Hofstraat 19oost 1791 263 289v
, GOSLING Gosling Piekinga koper huis Noorderhaven 34 1791 263 343r
, GOSLING Gosling Piekinga koopman koper huis Kerkpoortstraat 57 1791 263 373v
, GOSLING Gosling Piekinga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 61 1792 264 17r
, GOSLING Gosling Piekinga koopman verkoper Romastraat ZZ 1794 264 172v
, GOSLING Gosling Piekinga koopman geniaarde koper van 1/2 Grote Bredeplaats 7 1794 264 177v
, GOSLING Gosling Piekinga koopman verkoper Noorderhaven 34 1800 265 213r
PIJPER, KLAAS Claas Pieper zoutdrager koper hof, tuin en zomerhuis Weverstraat 8 1804 267 15r
PIJPER, KLAAS Claas Pieper zoutdrager koper huis Weverstraat 10 1804 267 15r
PIJPER, KLAAS Claas Pieper naastligger ten westen Weverstraat 14 1810 269 75v
PIJPER, KLAAS Klaas Pieper naastligger ten westen Weverstraat 14 1806 267 285v
PIERSMA, ANTJE Antie Piersma verkoper Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
PIERSMA, LIJSBET Lijsbet Tiepken Piersma verkoper Weverstraat 1712 245 165r
PIERSMA, LIJSBET TJEPKES Lijsbeth Tjepkes Piersma verkoper Zeilmakersstraat 2 1693 243 65v
PIERSMA, PETRUS dr. Petrus Piersma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper Heiligeweg 62 1698 243 381v
PIERSMA, IEPKE HARMENS Yepke Harmens Piersma verkoper William Boothstraat OZ 1684 242 38v
PIERSON, ds. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 3va
PIERSON, ds. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 81 1745 251 3va
PIERSON, ds. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1745 251 5ra
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 79 1763 255 238r
PIERSON, J. ds. J. Pierson, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 81 1763 255 238r
PIERSON, JAKOB ds. Jacobus Pierson gereformeerd predikant koper Noorderhaven 73 1748 251 213r
PIERSON, MARIA juffrouw Maria Magteld Pierson koper Zuiderhaven 55 1754 253 183r
PIERSON, MARIA Maria Machtelt Pierson verkoper Zuiderhaven 55 1758 254 154v
PIERSON, JAKOB wijlen Jac. Pierzon predikant naastligger ten westen Noorderhaven 75 1784 261 247v
PIERSON, JAKOB wijlen Jacobus Pierzon hervormd predikant erflater Noorderhaven 75 1784 261 247v
PIERSON, JAKOB wijlen Jacobus Pierzon hervormd predikant erflater Noorderhaven 73 1784 261 248r
TEUNIS, SIEMEN wijlen Simen Tonis van der Piet koper Schritsen ZZ 1641 234 126v
TEUNIS, SIEMEN wijlen Simen Tonis van der Piet koper door niaar Zuiderhaven 71 1641 234 139v
TEUNIS, SIEMEN wijlen burgemeester Simen Tuenis van der Piet verkoper Schritsen 50 1643 235 62v
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Piet koper kamer Zuiderhaven 49 1640 234 107r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Piet naastligger ten oosten Zuiderhaven 49 1640 234 107r
, SIEMEN het huis van het kind van Symen van der Piet naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17achter 1646 235 199r
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Piet koper door niaar ledige plaats of vervallen huis achter de hof van Frans Reyners Templar Schritsen ZZ 1634 233 151v
TEUNIS, SIEMEN oud burgervaandrig Symen Teunis van der Piet koper huis Voorstraat 78 1638 234 59v
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Piet koper kamer Voorstraat 78 1638 234 60v
TEUNIS, SIEMEN Symmen Theunis de Piet koper hovinge Schritsen 50achter 1627 232 22v
TEUNIS, SIEMEN Symmen Theunis de Piet naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1627 232 22v
TEUNIS, SIEMEN burgervaandrig Symon Thoenis van der Piet koper kamer Ooievaarsteeg 1636 234 11v
TEUNIS, SIEMEN burgersergeant Symon Tonis van der Piet gleibakker koper huis, loods en ledige plaats daarachter Zuiderhaven 65 1632 233 62v
PIETERS, JANKE ALBERTS Jancke Albarts Pieters naastligger ten noorden Schoolsteeg 1658 237 162r
PIETERSEN, PIETER JANS Pieter Jans Pietersen koper huis en herberg Zuiderstraat 6 het Zwart Paard 1805 267 160v
, JORIS Joris Pifroens protesteert vanwege een vordering Voorstraat 51 1601 228 270r
, PIETER Pieter Pihron koopman verkoper q.q. Herenknechtenkamerstraat 19 1663 238 22va
PIJL, MAAIKE HANSES Mayck Hansen Pijl koper 7 einsen greidland in Harlinger Mieden ([staat: Mayck Hans Pijls dr.]) buiten Harlingen 1623 230 367v
PIJL, MAAIKE HANSES Maycke Hans Pijl koper buiten Harlingen 1611 229 29r
, SIETSE Sytse Pijlaker mr. metselaar koper van 1/2 Molenpad 14 1785 261 305r
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpe gleibakker koper huis met plaats daar achter ([voor de twee percelen in deze akte]) Schritsen 50 1621 230 259r
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpe gleibakker koper plaatsje of schoenmakersperk met huisje ([voor de twee percelen in deze akte]) onbekend 1621 230 259r
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpe verpachter grond Schritsen 52 1622 230 304v
TEUNIS, SIEMEN Simon Toenis van der Pijpe naastligger ten westen Schritsen 52 1622 230 304v
PIJPER, BEREND de weduwe van Beernd Pijper huurder (p.w.) Fabrieksstraat 34 1781 260 40v
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
ALBERTS, ALBERT grondpacht uit de kamer van de weduwe van Albert Alberts Pijplingh eigenaar perceel Carl Visschersteeg 1654 236 266v
, MARIA Maria Pikkert koper Brouwersstraat 14 1775 258 215r
, JANKE Janke Piktol naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 7 1809 268 226r
, NANNE het huis van Nanne van Pilsen naastligger ten oosten Hofstraat 47west 1654 236 258r
SIERKS, GERRIT Gerryt Siercx Pinplinch verkoper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
, ALBERT de kamer van Albard Pipelingh naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1648 236 23r
, PIETER Pyter Piphroen naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1647 235 248r
PIPHRON, doctor Piphron naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
PIPHRON, Piphron protesteert Karremanstraat WZ 1618 230 127v
PIPHRON, dr. Piphron, c.u. crediteur (triumphant) Nieuwstraat 46 1621 230 288v
PIPHRON, de schuur van dr. Piphron naastligger ten oosten Hondenstraat 1 1625 231 93r
PIPHRON, de schuur van dr. Piphron naastligger ten oosten Hondenstraat 1 1626 231 106r
PIPHRON, dr. Piphron naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter 1629 232 112r
PIPHRON, dr. Piphron advocaat Hof van Friesland koper 1/2 huis met een plaatsje daarachter Lanen 12 1630 232 141v
PIPHRON, de erfgenamen van wijlen dr. Piphron naastligger ten oosten Lanen 6 1642 234 181v
PIPHRON, Piphron koopman verpachter grond Kerkpoortstraat 1663 238 21va
PIPHRON, dr. Piphron huurder Noorderhaven 64 1687 242 172r
PIPHRON, AGE Agaeus Piphron, c.u. medicinae doctor huurder Voorstraat 37 1677 240 253v
PIPHRON, AGE als huurder dr. Agaeus Piphron, c.u. naastligger ten westen Voorstraat 25 1685 242 83v
PIPHRON, AGE Aggaeus Piphron medicinae doctor koper Voorstraat 50 1682 241 180v
PIPHRON, DOETJE AGES Doetie Aggaeus Piphron verkoper Voorstraat 50 1692 243 1ra
PIPHRON, G. G. P. Piphron teruggetrokken niaarnemer ratione proximitatis onbekend 1620 230 224v
PIPHRON, G. G. P. Piphron naastligger ten oosten onbekend 1620 230 224v
PIPHRON, G. G. Piphron protesteert vanwege een hypotheek Lanen 37 1622 230 305r
PIPHRON, G. G. P. Piphron protesteert vanwege de conditie van de middelmuur Lanen 63 1622 230 312v
PIPHRON, G. G. P. Piphron koper door niaar ratione sanguinitatis huis Grote Bredeplaats ZZ 1622 230 314r
PIPHRON, G. G. Piphron protesteert vanwege een hypotheek Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
PIPHRON, G. G. Piphron verkoper Grote Kerkstraat 1633 233 123r
PIPHRON, JURJEN dr. Georgius Piphron naastligger ten noorden Lanen 63 1622 230 312v
PIPHRON, JURJEN doctor Georgius Piphron koper huis met de eigendom van de halve steeg ten noorden tussen dit huis en de keet van burgermr. Saeff Hendricks; belast met 1/5 part van een floreen rente William Boothstraat 27 1624 231 22v
PIPHRON, JURJEN doctor Georgius Piphron koper huis Lanen 45 1625 231 49r
PIPHRON, JURJEN de erfgenamen van wijlen dr. Georgius Piphron naastligger ten oosten Lanen 45achter 1648 236 50r
PIPHRON, JORIS dr. Joris Piphron protesteert vanwege een hypotheek Lanen 76 1611 229 66r
PIPHRON, JORIS PIETERS Joris Pieters Piphron advocaat en practizijn verkoper Nieuwstraat 46 1613 229 130r
PIPHRON, JORIS SIEMENS het huis van Joris Symons Piphron naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6west 1671 240 64v
PIPHRON, P. dr. P. Piphron naastligger ten oosten Lanen 8 1636 233 182r
PIPHRON, PIETER JORIS Peter Joris Piphron verkoper Nieuwstraat 36 1641 234 154r
PIPHRON, PIETER Pieter Piphron naastligger ten oosten Voorstraat 35 1660 238 63v
PIPHRON, PIETER Pieter Piphron naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1663 238 180r
PIPHRON, PIETER de hof van Pieter Piphron naastligger ten oosten Rozengracht 19 1666 239 55v
PIPHRON, PIETER JORIS Pieter Joris Piphron koper door niaar ratione proximitatis Hofstraat 20 1660 238 27v
PIPHRON, PIETER JORIS Pieter Joris Piphron naastligger ten zuiden Noorderhaven 82 1664 238 236r
PIPHRON, PIETER JORIS de hof van Pieter Joris Piphron naastligger ten oosten Rozengracht 19 1664 238 23va
PIPHRON, PIETER Piter Piphron verkoper Zuiderhaven 37 1646 235 200r
PIPHRON, PIETER JORIS Pyter Joris Piphron verpachter grond Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
PIPHRON, PIETER JORIS de boedel van wijlen Pyter Joris Piphron koopman verkoper Zuiderhaven 1oud 1677 240 252v
PIPHRON, PIETER JORIS de boedel van wijlen Pyter Joris Piphron koopman verkoper Voorstraat 37 1677 240 253v
PIPHRON, PIETER JORIS het huis van Pyter Joris Piphron naastligger ten zuiden Lanen 57 1677 240 254r
PIPHRON, PIETER JORIS de hof van Pyter Joris Piphron naastligger ten noorden Lanen 57 1677 240 254r
PIPHRON, PIETER JORIS de crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphron verkoper Lanen 57 1677 240 254r
PIPHRON, PIETER JORIS de stal van Pyter Joris Piphron naastligger ten noorden Lanen 61 1677 240 254v
PIPHRON, PIETER JORIS de crediteuren van de boedel van wijlen Pyter Joris Piphron verkoper Lanen 61 1677 240 254v
PIPHRON, PIETER JORIS de gecommitteerde crediteuren van wijlen Pyter Joris Piphron koopman verkoper van 1/2 Rozengracht NZ 1676 240 34va
PIPHRON, PIETER JORIS de gecommitteerde crediteuren van wijlen Pyter Joris Piphron verkoper Rozengracht NZ 1676 240 35ra
PIPHRON, PIETER JORIS de tuin van Pyter Joris Piphron naastligger ten oosten Rozengracht 23 1688 242 258r
PIPHRON, PIETER de ingang van de hof van Pytter Piphron naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1667 239 90r
PIPHRON, PIETER de ingang van de hof van Pytter Piphron naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1669 239 187v
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron koper 1/2 huis Voorstraat 37 1652 236 215v
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron koopman koper huis Achterstraat ZZ 1657 237 114v
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron naastligger ten oosten Voorstraat 35 1657 237 138r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron koopman naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1666 239 59r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron, e.a. naastligger ten noorden Achterstraat NZ 1666 239 59r
PIPHRON, PIETER JORIS Pytter Joris Piphron koopman verkoper q.q. Achterstraat 1 1666 239 59v
PIPHRON, SINTJE Syntie Piphron verkoper Zuiderhaven 37 1646 235 200r
PIPHRON, SINTJE JORIS Syntie Joris Piphron koper Lanen 12 1656 237 71r
PIPHRON, SINTJE Syntje Piphron, zuster van de koper eigenaar van 1/2 Voorstraat 37 1652 236 215v
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirot koper Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
, PIETER Pieter Pivet koopman verkoper Voorstraat 67 1725 246 227v
PLA, JAN Jan de Pla verkoper van 1/4 Zuiderhaven 8 1658 237 157v
PLAATS, F. F. van der Plaats naastligger ten oosten Voorstraat 65 1782 260 277r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1733 248 200r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Voorstraat 69 1737 249 200v
PLAATS, FOLKERT de hof van Folkert van der Plaats koopman naastligger ten zuiden Gardenierstraat 12 1738 250 2r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1743 251 19r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 16 1750 252 59v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Voorstraat 69 1750 252 68r
PLAATS, FOLKERT de tuin van Folkert van der Plaats naastligger ten noorden Romastraat 29 1750 252 71r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten zuiden Gardenierstraat 18 1751 252 124v
PLAATS, FOLKERT wijlen Folkert van der Plaats boekverkoper erflater Hondenstraat 4 1752 252 231v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats boekverkoper verkoper Vijver 6tuin 1752 252 234r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats boekverkoper verkoper Romastraat NZ 1752 253 1r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats, jr. huurder Noorderhaven 62 1771 257 222v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats, jr. huurder Noorderhaven 62 1772 258 20v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 16 1772 258 30v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1772 258 38v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 14 1781 260 71v
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten oosten Voorstraat 65 1784 261 256r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats koper William Boothstraat 6zuid 1797 265 15r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats naastligger ten zuiden Nieuwstraat 38 1803 266 279r
PLAATS, FOLKERT Folkert van der Plaats boekverkoper verkoper Voorstraat 67 1804 267 96r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaats naastligger ten oosten Voorstraat 65 1732 248 140r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaats boekbinder en -verkoper verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jans van der Plaats boekverkoper verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jansen van der Plaats verkoper Noorderhaven 79 1725 246 227r
PLAATS, FOLKERT JANS Folkert Jansen van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 14 1734 248 310r
PLAATS, JAN Jan van der Plaats koopman huurder kelder (p.j.) Noorderhaven 56 1749 252 16v
PLAATS, JAN Jan van der Plaats koopman huurder kelder (p.j.) Noorderhaven 58 1749 252 16v
PLAATS, V. de heer V. van der Plaats naastligger ten westen Brouwersstraat 28 1788 262 262v
PLAATS, V. V. van der Plaats verkoper Nieuwstraat 40 1804 267 27r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats koper huis Zuiderhaven 79 1778 259 118v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats naastligger ten westen Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Weverstraat 13 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Weverstraat 13 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Weverstraat 11 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Weverstraat 11 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Weverstraat 5 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Weverstraat 5 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Weverstraat 7 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Weverstraat 7 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Weverstraat 9 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Weverstraat 9 1791 263 360r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Herenwaltje 17 1791 263 364r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Herenwaltje 17 1791 263 364r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Nieuweburen 23 1791 263 366v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Nieuweburen 23 1791 263 366v
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Molenpad 6 1791 263 369r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Molenpad 6 1791 263 369r
PLAATS, FOLKERT de heer Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper van 1/3 Lanen 71 1791 263 370ar
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekhandelaar verkoper q.q. Lanen 71 1791 263 370ar
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats boekverkoper koper Nieuwstraat 40 1801 266 1r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats verkoper Zuiderhaven 79 1803 266 230v
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats verkoper van 3/9 Voorstraat 55 1804 267 29r
PLAATS, FOLKERT Volkert van der Plaats verkoper van 3/9 Voorstraat 57achter 1804 267 30v
, FOLKERT Folkert van der Plaets naastligger ten zuiden Gardenierstraat 16 1743 250 294r
, FOLKERT Folkert van der Plaets boekverkoper verkoper Grote Bredeplaats 6west 1752 252 229r
, FOLKERT Folkert van der Plaets boekverkoper verkoper Herenknechtenkamerstraat 1752 252 230r
, FOLKERT Folkert van der Plaets boekverkoper verkoper Vijver 12 1752 252 230v
, FOLKERT Folkert van der Plaets naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
, FOLKERT Folkert van der Plaets naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1754 253 188r
, FOLKERT Folkert van der Plaets naastligger ten westen Sint Jacobstraat 12 1760 255 22r
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaets mr. boekbinder verkoper q.q. Romastraat 5 1728 247 116v
JANS, FOLKERT Folkert Jans van der Plaets naastligger ten westen Sint Jacobstraat 14 1734 249 17r
GERRITS, HARMEN Harmen Gerryts Plag bontwever koper huis Nieuwstraat 36 1756 253 255r
, Plagge koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34 1798 265 86v
, Plagge koopman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34 1809 268 188v
, BEREND de erfgenamen van wijlen Beerent Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1803 266 279r
, BEREND Beernd Plagge koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Nieuwstraat 36 1780 259 258r
, BEREND Beernd Plagge koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Nieuwstraat WZ 1780 259 258r
, BEREND Beernd Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1796 264 322r
, H. H. Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 13 1804 267 49r
, HARMEN Harmen Plagge bontwever naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1761 255 66v
, HARMEN Harmen Plagge mr. bontwever koper huis met twee weefwinkels Nieuwstraat 11 1771 257 231r
, HARMEN Harmen Plagge naastligger ten zuiden Nieuwstraat 34 1772 258 60r
, HARMEN Harmen Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1779 259 214r
, HARMEN Harmen Plagge bewoner Nieuwstraat 36 1780 259 258r
, HARMEN Harmen Plagge verkoper Nieuwstraat 36 1780 259 258r
, HARMEN Harmen Plagge verkoper Nieuwstraat WZ 1780 259 258r
, HARMEN Harmen Plagge naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1783 261 63r
, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Plagge naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1783 261 121r
PLANTINGA, KLAAS Claas Plantinga voormalig bewoner Franekereind 34 1799 265 164r
PLANTINGA, KLAAS wijlen Claas Plantinga verkoper Franekereind 34 1799 265 164r
PLANTINGA, KLAAS JANS Claas Jans Plantinga koper 1/2 huis Franekereind 34 1796 264 306v
PLANTINGA, TEEKE Teeke Plantinga commies van de lands gemene middelen koper huis en grond Zuiderhaven 79 1806 267 191r
PLANTINUS, JAN KLASES Jan Claeses Plantinus mr. sleefmaker en rogmeter koper huis en tuintje of bleekveld Liemendijk 4 1744 251 45v
PLANTINUS, JAN KLASES wijlen Jan Claeses Plantinus verkoper Liemendijk 4 1759 254 217r
PLAS, PIETER Pieter Plas bontwerker naastligger ten oosten Gardenierstraat 1718 246 20ar
PLAS, PIETER Pieter Plas, c.u. en c.soc. huurder Wasbleek 1769 257 97v
PLAS, PIETER PIETERS Pieter Pieters Plas huurder woning en weefwinkel ten westen (p.j.) Liemendijk NZ 1776 258 250r
PLAS, PIETER Pyter Plas huurder (p.j.) Anjelierstraat 16 1765 256 143v
PLAS, PIETER Pytter Plas huurder Liemendijk ZZ 1771 257 235r
PLAS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Plas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16 1674 240 156r
PLAS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Plas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16 1674 240 157r
PLAS, STOFFEL de erfgenamen van wijlen Stoffel Plas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16 1672 240 12va
PLAS, STOFFEL KLASES de erfgenamen van wijlen Stoffel Claessen Plas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va
, WILLEM Willem Plating naastligger ten oosten Rapenburg 6oost 1799 265 177r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruirds Platte koper huis met een kamer erachter Schoolstraat 1 1696 243 188r
PLATTE, KLAAS RUURDS Claas Ruurds Platte korendrager verkoper Schoolstraat 1 1699 244 8v
PLETTENBERG, de heer van Plettenberg naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1782 260 169v
PLETTENBERG, de heer van Plettenberg naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1782 260 174v
PLETTENBERG, de heer van Plettenberg naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1782 260 175v
PLETTENBERG, H. Jonkheer H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1765 256 91v
PLETTENBERG, H. hoogwelgebboren heer jhr. H. W. baron van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1781 260 32r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Nieuweburen 13 1782 260 230r
PLETTENBERG, H. H. W. van Plettenberg naastligger ten oosten Scheerstraat 2 1789 263 101r
PLETTENBERG, H. de erfgenamen van wijlen oud burgemeester H. W. van Plettenberg verkoper Scheerstraat 4 1802 266 60r
PLETTENBERG, HANS burgemeester jhr. Hans Willem baron van Plettenberg koper huis (of 100 zilveren ducatons) William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenberg naastligger ten zuiden William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenberg naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS jhr. Hans Willem baron van Plettenberg naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1764 256 29r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenberg verkoper q.q. Nieuwstraat 34achter 1770 257 171r
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenberg verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
PLETTENBERG, HANS Gedeputeerde Staat en burgemeester jonkheer Hans Willem baron van Plettenberg verkoper q.q. Scheffersplein OZ 1771 257 221v
PLETTENBERG, HANS Jr. Hans Willem van Plettenberg eigenaar en bewoner Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
PLETTENBERG, HANS burgemeester Hans Willem van Plettenberg verkoper Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
PLETTENBERG, HANS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester jhr. Hans Willem van Plettenberg verkoper Nieuweburen 15 1802 266 58r
JANS, HENDRIK Hendrick Jans Pleucken koper finaal huis met plaats of houtstek ten oosten Scheerstraat 2 1603 228 354r
JANS, HENDRIK Hendrick Jansen Pleucken verkoper Lanen 82 1605 228 464v
PLOEG, WILLEM Willem Ploeg naastligger ten oosten Scheerstraat 8midden 1751 252 146v
PLOEG, WILLEM JOHANNES Willem Johannes Ploeg bontwever verkoper Scheerstraat 8oost 1768 257 36v
PLOEG, WILLEM Willem Ploegh mr. bontwever koper huis Scheerstraat 8oost 1750 252 56v
JOHANNES, ANTJE Anna Johannes Plutschouw koper Schritsen 53 1810 269 115r
, HARMEN Harmanus Plutschouw, c.u. huurder Kerkpoortstraat 15 1806 267 207v
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Heiligeweg 38 1773 258 88v
POEL, ENGELTJE de weduwe Engeltie van der Poel naastligger ten noorden Karremanstraat 13 1778 259 94r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Karremanstraat 13 1778 259 94r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Karremanstraat 11 1778 259 95r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel naastligger ten westen Achterstraat 18 1778 259 111r
POEL, ENGELTJE Engeltie van der Poel verkoper Achterstraat 18 1778 259 111r
POELSTRA, JAKOB PIETERS Jacob Pieters Poelstra mr. bakker koper huis en bakkerij Franekereind 19 1809 268 298v
POELSTRA, JAKOB PIETERS de kopers Jacob Pieters Poelstra, c.u. mr. bakker huurder (p.j.) Franekereind 19 1809 268 298v
POELSTRA, SIETSE Sytse Poelstra, c.u. huurder Heiligeweg 4 1739 250 77v
POELSTRA, SIETSE Sytse S. Poelstra, c.u. huurder huis (p.j.) Droogstraat 21 1747 251 182r
POELSTRA, SIETSE SIPKES Sytse Sipkes Poelstra pikeur verkoper van 1/3 Heiligeweg 4 1739 250 77v
, PIETER Pytter Poeltje bewoner achterhuis Zuiderhaven 9 1759 254 234v
, HANS Hans Poff naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1614 229 209r
, HANS Hans Poff huurder perceel 3 buiten Harlingen 1615 229 243v
, HANS het tichelwerk van Hans Poff naastligger ten oosten van Harlingen 1619 230 185v
, HANS Hans Poff naastligger ten zuiden Alemanssteeg OZ 1623 230 359r
, HANS Hans Poff naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1624 231 2v
HANSES, HANS Hans Hansen Poff huurder Franekertrekvaart 1615 229 251v
HANSES, HANS het tichelwerk van Hans Hansen Poff naastligger ten noorden Franekertrekvaart 1615 229 251v
HANSES, HANS Hans Hansen Poff koper kamer Grote Kerkstraat 19 1619 230 195v
HANSES, HANS Hans Hansen Poff verkoper Heiligeweg 23 1624 230 388v
HANSES, HANS Hans Hanses Poff koper huisstede voor en achter 21 houtvoeten breed ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele]) Zuiderhaven NZ 1625 231 73r
HANSES, HANS Hans Hanses Poff koper kamer ([betaling in 100.000 stenen, waarvan 70.000 bonte en 30.000 gele]) Zuiderhaven NZ 1625 231 73r
HANSES, HANS Hans Hanses Poff verkoper Zuiderhaven NZ 1625 231 74v
HANSES, HANS Hans Hanses Poff verkoper Zuiderhaven NZ 1625 231 74v
HANSES, HANS Hans Hanssen Poff bruidegom 1603 228 346r
, GERRIT wijlen Gerryt Poggeman erflater Kerkpoortstraat 65 1782 261 3r
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggeman verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 65 1782 261 3r
GERRITS, HEIN Hein Gerryts Poggeman verkoper Achterstraat 1786 262 131r
JANS, GERRIT Gerrit Jansen Pogman bontwever verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1773 258 116r
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogman koper Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
JANS, GERRIT Gerrit Janzen Pogman bontwever verkoper q.q. Kerkpoortstraat 65 1773 258 114v
POL, BEREND Beerend Pol naastligger ten oosten Achterstraat 29 1809 268 239v
POL, BEREND Beerend Pol koper dubbel huis westelijke gedeelte ([voor het dubbele huis in deze akte]) Anjelierstraat 39 1809 268 266r
POL, BEREND Beerend Pol koper dubbel huis oostelijk gedeelte ([voor het dubbele huis in deze akte]) Anjelierstraat 41 1809 268 266r
POL, BEREND Beernt Pol naastligger ten oosten Achterstraat 29 1798 265 116r
POL, BEREND Beernt Pol bontwever koper huis Liemendijk NZ 1798 265 117r
POL, BEREND Berend Pol koper huis en weefwinkel Liemendijk ZZ 1798 265 120r
POL, BERNARDUS Bernardus Pol korendrager koper huis Anjelierstraat 34 1810 269 19v
POL, JAN Jan van der Pol mr. timmerman naastligger ten westen Lanen 81achter 1784 261 206r
POL, JAN Jan van der Pol mr. timmerman verkoper Lanen 81achter 1784 261 206r
POL, JAN Jan van der Pol mr. timmerman verkoper Lanen 79 1787 262 231v
POL, JAN Jan van der Pol huurder Lanen 60 1788 263 31v
POL, JAN Jan van der Pol huurder Lanen 60 1791 263 304r
POLAK, MINKE Minke S. Polak koper Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
POLET, MATTEUS Matthijs Polet koper huis Bildtstraat 24 1791 263 325v
POLET, MATTEUS Matthijs Polet, c.u. verkoper Bildtstraat 24 1793 264 93v
POL, JAN Jan van der Poll timmermansknecht verkoper Lanen 81 1782 260 304v
POL, JAN Jan van de Poll huurder (p.j.) Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
POL, JAN Jan van de Poll mr. timmerman koper van 1/2 Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
POL, JAN Jan van de Poll mr. timmerman naastligger ten westen Grote Kerkstraat 44 1784 261 139r
POL, JAN Jan van der Poll mr. timmerman koper van 1/2 Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
POL, JAN Jan van der Poll mr. timmerman naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
POL, JAN Jan van der Poll mr. timmerman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 42 1784 261 140r
POL, JAN Jan van de Poll mr. timmerman koper huis Lanen 79 1784 261 141r
POL, JAN Jan van der Poll mr. timmerman verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
POL, JAN Jan van der Poll mr. timmerman verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
POLS, GEERTJE MEINERTS Gertke Meynerts Pols, voor zich en haar kinderen verkoper Hofstraat 9 1613 229 159r
POLS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Pols naastligger ten westen onbekend 1599 228 176r
POLS, HENDRIK Hendrick Pols naastligger ten westen onbekend 1601 228 250v
POLS, MARTJEN ARENDS Martine Arents Pols geniaarde koper Hofstraat 9 1613 229 159r
, PIETER Pytter Polsbroeck naastligger ten noorden Lanen 81achter 1687 242 191v
JOHANNES, PIETER Pieter Johannes Polscher schuitschipper koper huis Zoutsloot 93 1780 259 232v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomeren verkoper q.q. Lanen 39 1617 230 101v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomeren portier verkoper Franekereind 8 1620 230 247v
POMMEREN, ALLERT Allert van Pomeren protesteert vanwege een vordering Franekereind 6 1620 230 203v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomeren verkoper Noordijs 27 1624 230 389v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomeren koper huis en plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende achter haar Grietie huisinge tot aan de huis van de voors. Hagen Heiligeweg 58 1626 231 124v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomeren koper Grote Kerkstraat 1a 1630 232 164v
POMMEREN, FOLKERT JANS de drie nagelaten voorkinderen van wijlen Folckert Jans van Pomeren verkoper Heiligeweg 58 1629 232 121v
POMMEREN, FOLKERT JANS wijlen Folckert Jans van Pomeren verkoper Heiligeweg 58 1629 232 121v
POMMEREN, GEERTJE JAKOBS Geertien Jacobs van Pomeren koper Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
POMMEREN, JAKOB schuur en erf van de weduwe van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten westen Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
POMMEREN, JAKOB de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren geniaarde koper buiten Harlingen 1606 228 504r
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten oosten Franekereind 4 1611 229 31v
POMMEREN, JAKOB het tichelwerk van Jacob van Pomeren verkoper onbekend 1611 229 60v
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten oosten Franekereind 4 1612 229 83r
POMMEREN, JAKOB de schuur van Jacob van Pomeren naastligger ten westen Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
POMMEREN, JAKOB steeg en huis van de erfgenamen van wijlen Jacob van Pomeren naastligger ten westen Franekereind 8 1615 229 250r
POMMEREN, JAKOB grondpacht uit het huis daer de Gulden Moelen uutsteeckt van de weduwe van Jacob van Pomeren eigenaar perceel ([staat: 1-00-00 GG]) Franekereind 6 1618 230 110r
POMMEREN, JAKOB een loods eerder van Jacob van Pomeren naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1621 230 284v
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomeren verkoper van 7/20 ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
POMMEREN, JAKOB de erfgenamen van wijlen burgemeester Jacob van Pomeren verkoper ten oosten van Harlingen 1622 230 305v
POMMEREN, JAKOB Jacob van Pomeren verkoper van 1/2 Lammert Warndersteeg WZ 1656 237 91v
POMMEREN, JAKOB JANS Jacob Jansen van Pomeren naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 25 1624 230 385r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 25 1623 230 372r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren koper huis, strekkende voor aan de straat af tot aan de brouwerij van Aeltien Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
POMMEREN, JAN JAKOBS de goot van Jan Jacobs van Pomeren naastligger Heiligeweg 54 1627 232 20v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren verkoper Grote Kerkstraat 27 1642 234 165r
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1644 235 105v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1644 235 114v
POMMEREN, JAN JAKOBS Jan Jacobs van Pomeren verkoper Fortuinsteeg 2 1645 235 178r
POMMEREN, JAKOB wijlen Jacob van Pommeren erflater Zuiderstraat 1613 229 178r
PONTANUS, de kamer van Pontanus naastligger ten westen Gardenierstraat 4 1650 236 143r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper huis en ledige plaats erachter met een tuin en vrije uitgang naar de Dirck Lieuwessteeg, strekkende zuidwaarts tot aan het huis van de verkoper Voorstraat 10 1644 235 151v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus verkoper ([AlleFriezen: Dionisius Pontanus x Aelcke Jans van Hemert]) Voorstraat 10 1645 235 190r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper kamer of loods Voorstraat 10twee_achter 1645 235 190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus naastligger ten noorden Voorstraat 10twee_achter 1645 235 190v
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus, c.u. koper loods Voorstraat 10 1645 235 191r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus koper kamer Voorstraat 10een_achter 1646 235 229r
PONTANUS, DIONISIUS Dionisius Pontanus verkoper Gardenierstraat 2 1655 237 41v
PONTANUS, DIONISIUS Dionysius Pontanus, c.u. koper kamer Gardenierstraat 2 1646 235 223v
POOL, AALTJE JANS Aeltie Jansen Pool verkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost 1704 244 260r
POOL, EGBERT JANS Engbert Jansen Pool mr. bontwever koper woning en weefwinkel Vianen 1753 253 86r
POOL, JAKOB Jacob Pool naastligger ten westen William Boothstraat 16 1611 229 10v
POOL, JAKOB Jacob Pool naastligger ten zuiden Noordees (gebied) 1613 229 149v
POOL, JAKOB de weduwe van Jacob Pool naastligger ten noorden onbekend 1741 250 179r
POOL, JAKOB PAULUS Jacob Paulus Pool verkoper Noordees (gebied) 1617 230 70v
POOL, JAN ledige plaats of timmerwerf van Jan Pool naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1688 242 248v
POOL, JAN EGBERTS Jan Eiberts Pool naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1694 243 87v
POOL, JAN EGBERTS wijlen Jan Eiberts Pool verkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost 1704 244 260r
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Pool scheepstimmerman koper huis Zuiderhaven 34oost 1687 242 193r
POOL, JAN EGBERTS Jan Eyberts Pool mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven ZZ 1689 242 288r
POOL, JAN EGBERTS wijlen Jan Eyberts Pool mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderhaven ZZ 1696 243 253v
POELMAN, FREERK Fredrik Poolman huurder Herenwaltje 7 1730 247 346r
POORT, hof gekocht door wed. Poort naastligger ten zuiden Heiligeweg 60noord 1767 256 242r
POORT, hof gekocht door wed. Poort naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1767 256 242r
POORT, ARJEN DIRKS Arjen Dirks Poort koper huis Brouwersstraat 15 1801 265 287v
POORT, BOUWE FEDDES Bouwe Feddes Poort naastligger ten westen Scheerstraat 3 1805 267 174v
POORT, KLAAS Claas Poort mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 169v
POORT, KLAAS mr. Claas Poort naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1767 256 257r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort verkoper q.q. Nieuwstraat 14 1779 259 198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort verkoper q.q. Nieuwstraat 16 1779 259 198r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1782 260 187v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn verkoper Heiligeweg 48 1782 260 192v
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort chirurgijn koper door niaar huis en weefwinkel Droogstraat ZZ 1782 260 207r
POORT, KLAAS vroedsman Claas Poort mr. chirurgijn verkoper q.q. Hoogstraat 23 1781 260 312r
POORT, KLAAS Claas Poort naastligger ten oosten Kruisstraat 1782 261 4r
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poort geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 2 1771 257 208v
POORT, KLAAS vroedsman Claes Poort geniaarde koper van 1/4 Karremanstraat 4 1771 257 208v
POORT, FOKELTJE JANS Fokeltje Jans Poort koper Hofstraat 29 1798 265 105r
POORT, FOKELTJE JANS Fokeltje Jans Poort huurder Hofstraat 29 1798 265 105r
POORT, HENDRIK Hendrik Poort mr. bakker koper huis Romastraat NZ 1808 268 180v
POORT, JAN Jan van der Poort mr. schoenmaker verkoper Schritsen 62 1684 242 29v
POORT, JAN Jan Poort naastligger ten zuiden Zuiderplein 5noord 1764 256 85r
POORT, JAN ARJENS Jan Arjens Poort houtarbeider verkoper Zuiderplein 5zuid 1767 256 253r
POORT, JAN ARJENS de weduwe van Jan Arjens Poort huurder Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort koper Ooievaarsteeg WZ 1780 259 234v
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Hoogstraat 23 1784 261 188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Droogstraat 24 1784 261 188r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Kruisstraat 3west 1784 261 234r
POORT, KLAAS vroedsman Klaas Poort mr. chirurgijn verkoper Ooievaarsteeg 1785 261 299r
POORT, TJEERD Tjeerd Poort mr. chirurgijn koper huis Heiligeweg 48 1728 247 117v
POORT, TJEERD oud burgemeester en vaandrig Tjeerd Poort naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1730 247 367v
POORT, TJEERD oud burgervaandrig Tjeerd Poort naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1732 248 79r
POORT, TJEERD de weduwe van hopman Tjeerd Poort naastligger ten noorden Heiligeweg 46 1760 255 21r
POORT, TJEERD wijlen Tjeerd Poort mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Rommelhaven 18drie_achter 1766 256 169v
POORT, TJEERD wijlen burgerhopman Tjeerd Poort mr. chirurgijn koper Kruisstraat 3west 1767 256 244r
POORT, TJEERD KLASES oud burgervaandrig Tjeerd Claesen Poort mr. chirurgijn koper kamer Rommelhaven 18drie_achter 1732 248 71v
, JAN Jan Christiaan Pootenberg kapitein op het transportjacht van de Admiraliteit verkoper Zoutsloot 20 1756 253 252r
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popma koper huis onbekend 1736 249 121r
POPPING, SIBBELTJE Sibilla Popping koper Rapenburg 1657 237 135r
POPTA, de hof van dr. Popta naastligger ten oosten Rozenstraat 3zuid 1648 236 9r
POPTA, de hof van dr. Popta naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1648 236 27v
POPTA, gemeensman Popta naastligger ten zuiden Hofstraat 1654 236 248v
POPTA, schuur en hof van burgemeester Popta naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1657 237 139v
POPTA, schuur en hof van burgemeester Popta naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1657 237 139v
POPTA, burgemeester Popta naastligger ten oosten Voorstraat 17west 1658 237 147v
POPTA, de weduwe van Popta koopman naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1717 245 300v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 1r
POPTA, ARJEN WIERDS de andere erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Zoutsloot NZ 1627 232 2r
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierdts Popta naastligger ten oosten Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3r
POPTA, ARJEN WIERDS de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Adriaen Wierdts Popta verkoper Peterseliestraat 1627 232 3v
POPTA, ARJEN WIERDS Adriaen Wierts Popta verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Adryaen Wierdts Popta verkoper Voorstraat 45 1634 233 146r
POPTA, AAGJE TJEBBES Aeghien Tyebbes Popta koper William Boothstraat OZ 1620 230 252r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta, mede voor zich verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper kamer met loods Zoutsloot NZ 1627 232 2r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper kamer Peterseliestraat 1627 232 2v
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de noordelijkste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3r
POPTA, ANDRIES WIERDS Andries Wierdts Popta koper de middelste van drie kamers Peterseliestraat 1627 232 3v
POPTA, ANTJE JOOSTES Antje Joosten Popta verkoper Heiligeweg 32 1771 257 183v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Arian Wierdts Popta verkoper Voorstraat 63 1627 231 172v
POPTA, ARJEN WIERDS de erfgenamen van wijlen Arian Wierts Popta verkoper Roeperssteeg 7 1627 231 171r
POPTA, AATJE Attie Popta naastligger ten noorden Zuiderhaven 69 1720 246 66r
POPTA, AATJE Attie Popta verkoper Zuiderhaven 69 1720 246 66r
POPTA, Attie Popta naastligger ten zuiden Zuiderhaven 69achter 1720 246 72r
POPTA, AATJE Attie Popta, c.s. verkoper Zuiderhaven 69achter 1720 246 72r
POPTA, AATJE Attje Popta koper Zuiderplein 1 1710 245 132r
POPTA, juffrouw Belicke van Popta koper door niaar 4 pm land (per pm) ten oosten van Harlingen 1655 237 36v
POPTA, Belike Popta naastligger ten oosten Voorstraat 29 1654 236 276v
POPTA, BEELTJE Belike Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1656 237 92r
POPTA, BEELTJE het huis van wijlen Belike Popta naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1658 237 159r
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Popta koper Voorstraat 38 1638 234 70v
POPTA, BEELTJE SJOERDS Belike Sioerdts Popta koper Grote Bredeplaats 31 1647 235 242r
POPTA, BEELTJE Belyke Popta verkoper Zuiderhaven 33 1653 236 234r
POPTA, BEELTJE Belyke Popta koper grondpacht van 1-04-00 CG onbekend 1656 237 81r
POPTA, BEELTJE grondpacht uit het huis bewoond door Belyke Popta bewoner onbekend 1656 237 81r
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbart Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1640 234 103r
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Popta naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1644 235 118r
POPTA, GIJSBERT de erfgenamen van wijlen Gijsbert Popta naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1650 236 138v
POPTA, GIJSBERT TJEBBES Gijsbert Tiebbes Popta naastligger ten westen Scheerstraat 8oost 1630 232 114v
POPTA, HENDRIK Hendrick Popta verkoper Voorstraat 29 1691 242 371v
POPTA, HENDRIK Hendrik Popta verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, HENDRIK Hendrik Popta verkopers van 2/3 Noorderhaven 87 1685 242 82v
POPTA, HENDRIK Hendrik Popta, vrijgezel majoor? verkoper Zoutsloot NZ 1697 243 328v
POPTA, HESSEL de hof van Hessel Popta naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1646 235 200v
POPTA, HESSEL de hof van Hessel Popta naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1646 235 200v
POPTA, HESSEL Hesselius Popta verkoper Zuiderhaven 71 1641 234 139v
POPTA, HESSEL mede directeur Hesselus Popta koper van 1/2 Hofstraat 1640 234 93v
POPTA, IETJE Ida van Popta verkoper Hofstraat ZZ 1654 236 273v
POPTA, J. het pakhuis van J. Popta naastligger ten zuiden Raamstraat 6zuid 1702 244 173v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1632 233 62v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Voorstraat 48 1636 234 17v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat 48 1636 234 17v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koper ca. 6 pm bouwland ten zuidoosten van Harlingen 1640 234 101r
POPTA, JAKOB de ledige plaats of huisstede van Jacob Popta naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacob Popta naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1642 235 13r
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacob Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1642 235 18v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten westen Kerkpoortstraat 22 1644 235 134v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1646 235 228r
POPTA, JAKOB Jacob Popta protesteert vanwege wil eerst de koopbrief zien buiten Harlingen 1647 235 255r
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1647 236 5v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koper 7 pm 6 einsen 7 penningen 5 roeden en 5 voeten greidland ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB een stuk van Jacob Popta naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1648 236 19v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, c.u. koper door niaar 1/2 huis Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
POPTA, JAKOB Jacob Popta eigenaar van 1/4 Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1652 236 204r
POPTA, JAKOB het huis van Jacob Popta naastligger ten noorden Voorstraat 37 1652 236 215v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat 48 1655 237 4v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat 48 1655 237 23r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1655 237 27r
POPTA, JAKOB de oude schuur van wijlen Jacob Popta naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1669 239 188r
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Popta naastligger ten westen Voorstraat 31 1675 240 21va
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Popta koopman huurder (p.j.) Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
POPTA, JAKOB wijlen Jacob Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper provisioneel pakhuis Rinnertspijp 1 1682 241 55va
POPTA, JAKOB de verkoper Jacob Popta naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, JAKOB Jacob Popta verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper groot huis Noorderhaven 87 1685 242 82v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman verkoper Noorderhaven 87 1685 242 82v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koper tuin Droogstraat 67 1687 242 193v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden Noorderhaven 72 1687 242 207r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot 64 1689 242 268v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Droogstraat 77 1689 242 268v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman verkoper Voorstraat 29 1691 242 371v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot 64 1692 242 385v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman naastligger ten westen Droogstraat 7 1692 242 385v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper huis Zoutsloot 56 1694 243 112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Popta koopman naastligger ten oosten Zoutsloot 56 1694 243 112r
POPTA, JAKOB de hof van Jacob Popta koopman naastligger ten zuiden Zoutsloot 56 1694 243 112r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper Herenwaltje 10 1695 243 127v
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten oosten Droogstraat 63 1699 243 402v
POPTA, JAKOB Jacob Popta, c.u. koopman koper pakhuis Zuiderhaven 69 1702 244 176r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman verkoper van 1/4 Herenwaltje 10 1703 244 207v
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper door niaar huis Raamstraat 8 1703 244 230r
POPTA, JAKOB Jacob Popta naastligger ten zuiden Zoutsloot 62 1705 244 303r
POPTA, JAKOB Jacob Popta koopman koper kamer met potkast Zoutsloot 58 1706 244 335v
POPTA, JAKOB de uitgang van de hof van Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot 58 1706 244 335v
POPTA, JAKOB de weduwe van Jacob Popta naastligger ten westen Noorderhaven 89 1711 245 140r
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman naastligger ten westen Zoutsloot 64 1719 246 38r
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Popta koopman naastligger ten westen Droogstraat 77 1719 246 38r
POPTA, JAKOB Jacob Popta mr. chirurgijn verkoper van 1/2 Noorderhaven 34 1723 246 154v
POPTA, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Popta naastligger ten oosten Zoutsloot 54 1731 247 389v
POPTA, JAKOB Jacob Popta mr. chirurgijn verkoper Heiligeweg 21 1731 248 66v
POPTA, JAKOB JAKOBS huis of kamer van verkoper Jacob Jacobs Popta naastligger ten oosten Achterstraat 1646 235 231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u. verkoper Achterstraat 1646 235 231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta verkoper Noorderhaven 47 1658 237 169av
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u. koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen Voorstraat 29 de Vergulden Engel 1660 238 54v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u. koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen Noorderhaven 72 de Vergulden Engel 1660 238 54v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1660 238 68r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1664 238 226r
POPTA, JAKOB JAKOBS de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Voorstraat 31 1670 240 20v
POPTA, JAKOB JAKOBS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1674 240 133r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandig verkoper Rozengracht 30 1761 255 112v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandig verkoper Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
POPTA, JAKOB LEENDERTS Jacob Lenerts Popta verkoper Voorstraat 29 1691 242 371v
POPTA, JAKOB SEERPS Jacob Seerps Popta verkoper van 1/3 Zoutsloot 52 1733 248 281r
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Popta eigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen) buiten Harlingen 1615 229 243v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta bruidegom 1602 228 319r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het eerste ca. 3 pm greidland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het tweede ca. 4 pm bouwland, genaamd het Langland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koopman koper 1/5 van 2/5 van ca. 9 pm land in drie verscheidene stukken, waarvan het derde ca. 2 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte]) buiten Harlingen 1614 229 222r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koper huis Brouwersstraat OZ 1616 230 21r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta protesteert vanwege een borgtocht Voorstraat 67 1616 230 35r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta, c.u. naastligger ten westen Voorstraat 48 1618 230 124r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta naastligger ten noorden Voorstraat 37 1618 230 148r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koper van 1/2 ten zuidoosten van Harlingen 1634 233 140r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta koper 1/2 schuur Both Apothekerstraat 1638 234 69r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta naastligger ten oosten Voorstraat 38 1638 234 70v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta protesteert vanwege een testament Voorstraat 50 1639 234 80v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta naastligger ten westen (achter) Voorstraat 50 1639 234 80v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1639 234 84r
POPTA, JAKOB TJEBBES land van Jacob Tiebbes Popta naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1640 234 92r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta verkoper van 1/2 Zuiderhaven 71 1641 234 139v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta verkoper Voorstraat 52west 1642 234 162r
POPTA, JAKOB TJEBBES kopers vader Jacob Tiebbes Popta naastligger ten westen Voorstraat 50achter 1643 235 83r
POPTA, JAKOB TJEBBES de tuin van Jacob Tiebbes Popta naastligger ten westen Voorstraat 44 1643 235 92r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tiebbes Popta naastligger ten westen Lanen 69 1645 235 181r
POPTA, JAKOB TJEBBES de hof van Jacob Tiebbes Popta naastligger ten noorden Lanen 65achter 1653 236 220r
POPTA, JAKOB TJEBBES wijlen Jacob Tiebbes Popta erflater Hofstraat ZZ 1654 236 273v
POPTA, JAKOB TJEBBES huis en hof van wijlen Jacob Tiebbes Popta naastligger ten noorden Lanen 65west_achter 1663 238 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tjebbes Popta koper huis strekkende zuidwaarts tot het huis van wijlen Lolcke Anis Noorderhaven 82 1615 229 264r
POPTA, JAKOB TJEBBES de hof nagelaten door Jacob Tjebbes Popta naastligger ten noorden Lanen 65west_achter 1705 244 305v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tybbes Popta naastligger ten westen Lanen 69 1645 235 166v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koper 5 pm land ([geen prijs vermeld]) ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koper huis Lanen 63 1622 230 312v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta verkoper q.q. Grote Kerkstraat 35 1623 230 335v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten oosten Voorstraat NZ 1624 230 390r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten oosten Voorstraat 38 1624 231 6r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koper 1/8 huis, schuur, tuin en twee kamers, strekkende van het diept zuidwaarts tot aan de steeg responderende op de Lanen Voorstraat 52west 1624 231 21r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta protesteert vanwege twee hypotheken Lanen 45 1625 231 49r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45 1625 231 49r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper Vijver 5 1627 231 161v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten noorden ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman koper eeuwige rente van 10-00-00 GG uit een huis op de Oosterdijk te Sneek, genaamd Het Witte Hoefijser ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht het Witte Hoefijzer (Sneek) 1628 232 49r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman koper grondpacht van 1-10-00 CG uit het huis daer het Blauw Schaep uuthanght ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Lanen 91 het Blauwe Schaap 1628 232 49r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman koper grondpacht van 1-08-00 CG uit een huis ([voor de drie grondpachten in deze akte]) Hoogstraat 22 1628 232 49r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper buiten Harlingen 1628 232 54r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta koopman geniaarde koper buiten Harlingen 1628 232 54r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1628 232 66v
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta verpachter grond Schoolsteeg OZ 1631 233 22r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta verkoper q.q. Sint Jacobstraat 6 1631 233 27r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tyebbes Popta naastligger ten oosten Noorderhaven 80 1633 233 79r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Popta protesteert vanwege een gerechtigheid Voorstraat 48 1611 229 67r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Popta naastligger ten westen Voorstraat 48 1611 229 67r
POPTA, JAKOB TJEBBES Jacob Tziebbes Popta koper pacht en rente uit landen ([staat: tien schipponden Littouws vlas van 60-00-00 CG per schippond]) onbekend 1613 229 138r
POPTA, JAKOB de ledige plaats van Jacop Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1649 236 88v
POPTA, JAN Jan Popta mr. koekbakker verkoper Grote Bredeplaats 19 1744 251 34v
POPTA, JAN WIERDS Jan Wierdts Popta verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
POPTA, JANKE JOOSTES Janke Joostes Popta koper Grote Kerkstraat 27 1748 251 207v
POPTA, Jidtie Popta verpachter grond paardenstal Sint Christoffelsteeg 1 1650 236 144r
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u. mr. kleermaker verkoper Brouwersstraat 1b 1716 245 274v
POPTA, JOOST Joost Popta, c.u. koper 1/4 en 1/8 huis Heiligeweg 25 1717 245 287r
POPTA, JOOST Joost Popta verkoper Heiligeweg 25 1718 246 1v
POPTA, JOOST Joost Popta mr. kleermaker naastligger ten zuiden Heiligeweg 34 1730 247 302r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u. mr. kleermaker koper huis Brouwersstraat 1b 1713 245 197r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta mr. kleermaker koper huis Heiligeweg 32 1727 246 305v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta mr. chirurgijn verkoper Rozengracht 30 1761 255 112v
POPTA, LEENDERT JAKOBS Leendert Jacobs Popta, mede voor zich mr. chirurgijn verkoper Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
POPTA, LEENDERT Lenert Popta verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, LEENDERT Lenert Popta koopman verkoper Noorderhaven 87 1685 242 82v
POPTA, LEENDERT wijlen Lenert Popta verkoper Voorstraat 29 1691 242 371v
POPTA, LIJSBET Lijsbettje Popta verkoper onbekend 1665 239 13r
POPTA, LUTSKE TJEBBES Lutscke Tiebbes Popta verkoper Kleine Bredeplaats 18 1635 233 166r
POPTA, LUTSKE Lutske Popta koper Voorstraat 29 1644 235 141r
POPTA, LUTSKE Lutske Popta, ongehuwde dochter verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, LUTSKE ongehuwde dochter Lutske Popta verkoper Noorderhaven 87 1685 242 82v
POPTA, LUTSKE Lutske Popta verkoper Voorstraat 29 1691 242 371v
POPTA, LUTSKE WIERDS wijlen Lutske Wierdts Popta verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta koper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
POPTA, MARIA Maria Popta verkoper Voorstraat 29 1644 235 141r
POPTA, MICHIEL Michiel Popta verkoper Voorstraat 29 1644 235 141r
POPTA, OTJE JOOSTES Ottje Joostes Popta verkoper van 1/8 Schritsen 11 1729 247 284r
POPTA, PIETER wijlen Pytter Popta cementmaker verkoper q.q. Noorderhaven 87 1737 249 207v
POPTA, REMMERT burgervaandrig Rembartus Popta koper van 1/2 hof met planten en een kamer ten noorden ervan Hofstraat 1640 234 93v
POPTA, REMMERT Rembartus Popta verkoper van 1/2 Zuiderhaven 71 1641 234 139v
POPTA, REMMERT burgerhopman Rembartus Popta, c.f. koper kamer Hofstraat ZZ 1649 236 58v
POPTA, REMMERT burgerhopman Rembartus Popta, c.f. naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1649 236 58v
POPTA, REMMERT Rembartus Popta, c.f. naastligger ten zuiden Hofstraat ZZ 1649 236 58v
POPTA, REMMERT gezworen gemeensman Rembartus Popta koper schuur Hofstraat ZZ 1654 236 273v
POPTA, REMMERT gemeensman Rembartus Popta verkoper Voorstraat 29 1654 236 276v
POPTA, ROMMERT burgerhopman Rombartus Popta naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1647 235 248r
POPTA, ROMMERT huis (1) is het sterfhuis van de heer burgemeester Rombartus Popta eerdere bewoner Voorstraat 25 1662 238 150r
POPTA, S. S. Popta verkoper q.q. Bargebuurt 16 1796 264 325r
POPTA, S. S. Popta naastligger ten westen Achterstraat NZ 1799 265 180v
POPTA, SIKKE Sicco Popta verkoper q.q. Voorstraat 69 1796 264 326r
POPTA, SIKKE Sicco Popta chirurgijn koper gedeelte van een huis Noorderhaven 53 1799 265 132r
POPTA, SIKKE Sicco Popta chirurgijn naastligger ten oosten Noorderhaven 53 1799 265 132r
POPTA, SIKKE Sicco Popta chirurgijn naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
POPTA, SIETSKE Siedske Popta betrokkene (akkoord van 15-09-1751) Voorstraat 30 1785 262 40r
POPTA, SIKKE Sikke Popta mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 55 1786 262 119r
POPTA, SIKKE Sikke Popta mr. chirurgijn verkoper q.q. Zuiderhaven 77west 1801 265 302r
POPTA, SIKKE Sikke Popta mr. chirurgijn verkoper q.q. Grote Ossenmarkt 18 1803 266 263r
POPTA, SIKKE Sikko Popta mr. chirurgijn koper door niaar houtschuur Droogstraat 15 1788 263 39r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Popta koper 1/2 van een stuk land (per pm) ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
POPTA, SJOERD TJEBBES het huis waar Dantzigh uitsteekt van Sioerd Tiebbes Popta naastligger ten oosten Voorstraat 17 Dantzigh 1616 230 13v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerd Tiebbes Popta verpachter grond Spinhuisstraat 1630 232 151v
POPTA, SJOERD TJEBBES hof en kamer van Sioerd Tiebbes Popta naastligger ten westen Spinhuisstraat 1630 232 151v
POPTA, SJOERD TJEBBES hof en kamer van Sioerd Tiebbes Popta naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1630 232 151v
POPTA, SJOERD TJEBBES gemeensman Sioerd Tiebbes Popta verkoper Spinhuisstraat 1630 232 151v
POPTA, SJOERD burgemeester Sioerdt Popta koper door niaar 2 1/2 pm land ten zuiden van Harlingen 1639 234 78r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Popta naastligger ten westen Voorstraat 21 1633 233 107r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Popta koper van 1/2 greidland genaamd Fetse Fenne (per pm) ten zuidoosten van Harlingen 1634 233 140r
POPTA, SJOERD TJEBBES de kamer van verkoper Sioerdt Tiebbes Popta naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1635 233 160v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Popta verkoper Spinhuisstraat 1635 233 160v
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Popta naastligger ten oosten Voorstraat 23 1635 233 165v
POPTA, SJOERD TJEBBES de kamer van Sioerdt Tiebbes Popta naastligger ten noorden Voorstraat 23 1635 233 165v
POPTA, SJOERD TJEBBES gemeensman Sioerdt Tiebbes Popta naastligger ten oosten Rozengracht 2 1635 233 171r
POPTA, SJOERD TJEBBES Sioerdt Tiebbes Popta protesteert vanwege een testament Voorstraat 50 1639 234 80v
POPTA, SJOUKJE ANDRIES Siouckien Andries Popta, met echtgenoot en broer verkoper Grote Bredeplaats 31 1647 235 242r
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Popta protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ 1622 230 296r
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Popta naastligger ten oosten Voorstraat 23 1624 230 379v
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Popta naastligger ten westen Zuiderhaven 1625 231 67v
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1627 232 32r
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerd Tyebbes Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1628 232 45v
POPTA, SJOERD TJEBBES Siuerdt Tyebbes Popta verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25 1625 231 71r
POPTA, SJOERD Sjoerdt Popta naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1632 233 62v
POPTA, SIETSKE Sydske Popta verkoper van 5/12 Droogstraat NZ 1749 252 15v
POPTA, SIETSKE Sydske Popta verkoper Voorstraat 32 1751 252 159r
POPTA, SIETSKE Sydske Popta verkoper Sint Odolphisteeg WZ 1751 252 159r
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoerdt Tyebbes Popta naastligger ten oosten Noorderhaven 58 1626 231 144r
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoerdt Tyebbes Popta naastligger ten zuiden Noorderhaven 58 1626 231 144r
POPTA, SJOERD TJEBBES Syoert Tziebbes Popta koper door niaar Scheerstraat 8west 1611 229 33v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta koper huis met een ledige plaats er achter onbekend 1616 230 24v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tiebbes Popta, c.u. naastligger ten oosten onbekend 1616 230 24v
POPTA, SJOERD TJEBBES Syourdt Tsiebbes Popta koper huis en plaats daer Dantzick uutsteeckt Voorstraat 19 Dantzick 1615 229 274r
POPTA, SIETSKE Sytske Popta verkoper van 5/12 Noorderhaven 87 1737 249 207v
POPTA, SIETSKE Sytske Popta, oud 14 jaren verkoper Noorderhaven 87 1737 249 207v
POPTA, SIETSKE Sytske Popta koper door niaar Sint Odolphisteeg 2 1745 251 65v
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Popta koper hof met bomen en planten Hofstraat ZZ 1647 235 248r
POPTA, TJERK dr. Tarquinius Popta koper huis met zomerkeuken Noorderhaven 100 1651 236 160r
POPTA, TIBERIUS Tiberius Popta verpachter grond ([blijkens een niaar]) Lanen 71 1643 235 75r
POPTA, TIBERIUS Tiberius Popta niaarnemer vanwege grondheerschap Lanen 71 1643 235 75r
POPTA, TIBERIUS monseigneur Tiberius Popta koper hof met bomen, plantagie en een kamer Voorstraat 50achter 1643 235 83r
POPTA, TIBERIUS monsieur Tiberius Popta geniaarde koper Lanen 71een_achter 1644 235 125r
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Grote Bredeplaats 16 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Grote Kerkstraat 1a 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) onbekend de Appelboom 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Voorstraat 68 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 3-00-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) onbekend 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 1-13-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) onbekend 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) Simon Stijlstraat 3 1649 236 90v
POPTA, TIBERIUS de heer Tiberius Popta koper grondpacht van 1-15-00 CG ([voor de acht grondpachten in deze akte]) onbekend 1649 236 90v
POPTA, TJEBBE de hof van Tiebbe Popta naastligger ten zuiden Lanen 69 1645 235 166v
POPTA, TJEBBE SJOERDS wijlen mr. Tiebbe Syuerts Popta koper door niaar Scheerstraat 8west 1611 229 33v
POPTA, TJEBBE TJEBBES Tiebbe Tiebbes Popta naastligger ten oosten Schoolstraat 2 1614 229 222v
POPTA, TIEDE WILLEMS Tiede Willems Popta verkoper q.q. Grote Kerkstraat 11 1620 230 207r
POPTA, TJEBBE TJEBBES de erfgenamen van wijlen Tjebbe Tjebbes Popta naastligger ten westen Voorstraat 31 1633 233 86r
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Popta, ongehuwde dochter verkoper Noorderhaven 72 1685 242 82r
POPTA, TRIJNTJE ongehuwde dochter Trijntie Popta verkoper Noorderhaven 87 1685 242 82v
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Popta koper Noorderhaven 60 1700 244 63v
POPTA, TRIJNTJE Trijntie Popta naastligger ten zuiden Noorderhaven 26 1717 245 306r
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Popta verkoper van 1/5 Voorstraat 29 1698 243 372v
POPTA, TRIJNTJE JAKOBS Trijntie Jacobs Popta koper van 1/7 huis en plaats Noorderhaven 60 1716 245 268v
POPTA, TJEPKJE mr. Tyebbe Popta koper Noordijs 7 1615 229 248v
POPTA, TJEBBE mr. Tyebbe Popta verkoper Noordijs 7 1625 231 36v
POPTA, TJEBBE mr. Tyebbe Popta verpachter grond Franekereind 13 1625 231 45r
POPTA, WIERD SJOERDS de erfgenamen van wijlen Wierd Sioerdts Popta verkoper Lanen 44 1637 234 47v
POPTA, IETJE Yda van Popta koper Lanen 69 1658 237 171av
POPTA, IETJE Yda van Popta verkoper Rozengracht 42 1659 237 203v
JANS, HIELKJE Hyke Jans Porten verkoper Noorderhaven 57oost 1802 266 56v
, JAN Jan Porten schipper naastligger ten westen Noorderhaven 59 1785 261 273r
, JAN Jan Porten naastligger ten westen Noorderhaven 61 1785 261 303r
, JAN Jan Porten naastligger ten oosten Noorderhaven 57west 1785 262 3r
FOPPES, JAN Jan Foppes Porten wijdschipper koper huis Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
FREERKS, JAN Jan Freerks Porten oud beurtschipper verkoper Noorderhaven 57oost 1802 266 56v
PORTIER, de heer Portier naastligger ten zuiden Noordijs 21 1752 253 2v
PORTIER, H. H. Portier naastligger ten zuiden Franekereind 32 1756 254 16r
PORTIER, H. H. Portier naastligger ten westen Franekereind 32 1756 254 16r
PORTIER, H. de weduwe van H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1766 256 159v
PORTIER, H. de erfgenamen van wijlen de weduwe H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1776 258 263r
PORTIER, H. de erfgenamen van wijlen de weduwe van H. Portier naastligger ten westen Franekereind 36 1778 259 102r
PORTIER, HARMEN Harm Portier koopman verkoper Lammert Warndersteeg 3 1739 250 73v
PORTIER, het koolstek van Harm. Portier koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 79 1733 248 235r
PORTIER, HARMEN Harmannus Portier koopman koper Lammert Warndersteeg 3 1721 246 107r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u. zoutzieder koper huis Franekereind 16 1726 246 274v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper Zuiderhaven 83 1726 246 278v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper ankersmidse en blokmakerij genaamd de Hoge Tinne Prinsenstraat 2 de Hoge Tinne 1727 246 309r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman koper huis Kruisstraat 5oost 1727 247 23v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper kamer of woning Lammert Warndersteeg WZ 1728 247 84v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper woning tegenover het huis genaamd de Witte Gevel Kruisstraat 5west 1728 247 85v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Kruisstraat 5west 1728 247 85v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper huis Lammert Warndersteeg 10 het Wapen van Batavia 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 10 1728 247 86v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper huis William Boothstraat 3 1728 247 104r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Zuiderhaven 83 1730 247 361v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper brouwerij genaamd het Klaverblad Franekereind 24 het Klaverblad 1730 247 370v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost 1731 247 374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman verkoper Kruisstraat 5oost 1731 247 374v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman naastligger ten noorden Kruisstraat 5west 1731 247 375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman verkoper Kruisstraat 5west 1731 247 375r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper Rapenburg ZZ 1731 247 391v
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portier naastligger ten oosten Franekereind 28 1731 248 2r
PORTIER, HARMEN de koper Harmanus Portier naastligger ten zuiden Franekereind 28 1731 248 2r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier zoutzieder en koopman verkoper Zuiderhaven 81 1735 249 48r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1736 249 132v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koper kamer Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1737 249 170r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper timmerwerf Zuiderhaven 16 1737 249 171r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper twee kamers, boet en timmerhuis Zuiderhaven 18 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten oosten Zuiderhaven 18 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten noorden Zuiderhaven 18 1737 249 176v
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier koper door niaar huis Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten oosten Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten zuiden Rapenburg ZZ 1737 249 212r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper q.q. Hondenstraat 14 1738 249 220v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Franekereind 16 1739 250 35v
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier, c.s. naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1740 250 94v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper door niaar huis Franekereind 28 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s. naastligger ten zuiden Franekereind 28 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.s. naastligger ten westen Franekereind 28 1740 250 133r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier verkoper Prinsenstraat 2 1742 250 272v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Lombardstraat 2 1745 251 69v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1745 251 78v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman naastligger ten westen Zuiderhaven 16 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper Zuiderhaven 16 1746 251 132r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier verkoper Zuiderhaven 18 1746 251 143r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1749 251 269r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten oosten Franekereind 26 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Franekereind 26 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Franekereind 26 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper woning en weefwinkel Rapenburg NZ 1750 252 104r
PORTIER, HARMEN de heer Harmanus Portier koper huis met een tuintje en een voormalige paardenstal Franekereind 30 1752 252 196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier, c.u. naastligger ten westen Franekereind 30 1752 252 196r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Weverstraat 1 1752 252 226r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1753 253 126r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper huis en hof Weverstraat 8 1755 253 206r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier verkoper Rapenburg NZ 1756 253 257v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman verkoper William Boothstraat 3 1756 254 7r
PORTIER, HARMEN de tuin van Harmanus Portier naastligger ten zuiden Rapenburg 16 1757 254 68r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier koopman koper groot huis met tuin Franekereind 34 1758 254 122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Franekereind 34 1758 254 122v
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten zuiden Weverstraat 10 1758 254 127r
PORTIER, HARMEN Harmanus Portier naastligger ten westen Weverstraat 10 1758 254 127r
PORTIER, HARMEN wijlen de heer Harmanus Portier verkoper Weverstraat 8 1761 255 52r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koopman koper huis, hof en gorthuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Franekereind 30west 1729 247 236v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koopman koper schuur of koestal ([voor de twee percelen in deze akte]) Weverstraat NZ 1729 247 236v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koopman koper huis Franekereind 28 1731 248 2r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier verkoper Lammert Warndersteeg 10 1731 248 22v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koper door niaar huis, vroeger brouwerij Franekereind 26 Haantje brouwerij 1749 252 33r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier verkoper Rapenburg 16 1757 254 68r
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koopman verkoper Kerkpoortstraat 1757 254 73v
PORTIER, HARMEN Hermanus Portier koopman verkoper Noordijs 21zuid 1757 254 75v
PORTIER, JETSKE HILLES Jetske Hilles Portier koper van 1/3 Rommelhaven 26b 1783 261 71v
POSSELMAN, JAN JANS Jan Jansen Posselman, thans ter zee koper door niaar Karremanstraat 8 1701 244 95v
POST, KORNELIS als bewoner Cornelis Post naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36west 1692 242 377r
POST, KORNELIS Cornelis Post naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1696 243 235r
POST, KORNELIS Cornelis Post naastligger ten zuiden Zuiderstraat 1698 243 351v
POST, KORNELIS wijlen Cornelis Post, c.u. verkoper Zuiderstraat 1702 244 161v
POST, KORNELIS GERRITS Cornelis Gerrits Post, c.u. koper huis Zuiderstraat 1694 243 93r
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper q.q. Hoogstraat 39 1794 264 174v
POST, EELKE Eelke van der Post kastelein koper wagenhuis Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper Hoogstraat 51 1799 265 148r
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper Hoogstraat 53 1799 265 148r
POST, EELKE Eelke van der Post verkoper Ooievaarsteeg 6 1799 265 151r
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post kastelein koper huis Hoogstraat 53 1788 262 307v
POST, EELKE JANS Eelke Jans van der Post, c.u. kastelein naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1788 262 307v
POST, JAN JANS Jan Jansen Post schipper naastligger ten oosten Lanen 43 1701 244 104r
POST, JAN JANS Jan Jansen Post schipper naastligger ten noorden Lanen 43 1701 244 104r
POST, JAN JANS Jan Jansen Post, c.u. verkoper van 1/5 Noorderhaven 79 1725 246 227r
POST, JAN JANS de nalatenschap van wijlen Jan Jansen Post mr. tingieter verkoper Lanen 45 1728 247 214v
POST, JOHANNES Johannes ten Post luitenant van een compagnie infanterie verkoper q.q. Brouwersstraat 13 1684 242 14v
POST, PIEBE Piebe Post, c.u. huurder (p.j.) Lanen 82a 1800 265 217v
POST, PIEBE Piebe Post, c.u. huurder Lanen 82a 1800 265 253r
POST, PIETER Pieter Post kunstschilder huurder Voorstraat 57 1783 261 80v
POST, PIETER Pieter Post mr. schilder koper huis Voorstraat 19 1797 265 21v
POST, PIETER Pieter Post mr. verver naastligger ten oosten Voorstraat 17 1799 265 193v
POST, PIETER Pieter Post huurder (p.j.) Havenplein 16 1801 266 16r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Post verkoper Grote Bredeplaats 11 1759 254 218r
POST, SANNEKE WILLEMS Sanneke Willems Post verkoper Noorderhaven 14 1759 254 218ar
POST, TJERK burgervaandrig mr. Tjerck ten Post verkoper Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
POSTHUMA, TIEMEN TIEMENS Timen Tymens Postema mr. chirurgijn koper huis Sint Jacobstraat 10zuid 1659 238 2r
POSTHUMA, DOUWTJE DOUWES Douwtje Douwes Posthuma koper Havenplein 18west 1763 255 227r
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthuma koper tuin, kamer, gallerij en kelder Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
POSTHUMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Posthuma naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1806 267 210v
POSTHUMA, THOMAS Thomas Posthuma, c.u. huurder (p.j.) Kerkpoortstraat 57 1768 257 69v
POSTHUMA, TJITSKE Tjietske S. Posthuma verwandelaar Hondenstraat 2 1807 267 343v
POSTHUMUS, burgerhopman colonel Posthumus naastligger ten zuiden Heiligeweg 68 1698 243 348r
POSTHUMUS, KLAAS Claas Posthumus mr. loodgieter koper huis Zoutsloot 61 1788 263 45r
POSTHUMUS, GERRIT GERRITS Gerrit Gerryts Posthumus mr. schoenmaker koper huis Hoogstraat 28 1773 258 119v
POSTHUMUS, J. wijlen J. F. Posthumus verkoper Both Apothekerstraat 1 1809 268 264r
POSTHUMUS, J. de weduwe van J. F. Posthumus naastligger ten westen Zuiderhaven 77oost 1810 268 355r
POSTHUMUS, JAKOB Jacob Posthumus, c.u. bewoner Schritsen 53 1781 260 129r
POSTHUMUS, JAN Jan Posthumus, c.u. huurder Schritsen 23 1808 268 85r
POSTHUMUS, JAN Jan Posthumus verkoper van 1/6 Voorstraat 83 1808 268 86v
POSTHUMUS, JAN KORNELIS Jan Cornelis Posthumus, c.u. huurder Schritsen 23 1803 266 289r
POSTHUMUS, JAN wijlen Jansen Posthumus verkoper van 1/16 Wortelstraat 1 1729 247 292v
POSTHUMUS, JELLE KORNELIS Jelle Cornelis Posthumus mr. gortmaker en koopman verkoper Schritsen 23 1803 266 289r
POSTHUMUS, JOHANNES JOHANNES Joannes Joannes Posthumus mr. kuiper huurder Voorstraat 17oost 1683 242 3v
POSTHUMUS, JOHANNES minderjarige Johannes Posthumus verkoper Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
POSTHUMUS, JOHANNES Johannes Posthumus koper huis en weefwinkel Both Apothekerstraat 1 1805 267 111v
POSTHUMUS, JOHANNES FRANSES wijlen Johannes Franzen Posthumus koper Zuiderhaven 40 1801 265 281v
POSTHUMUS, NICOLAAS EEBES Nicolaus Aebes Posthumus verwandelaar van 1/3 Noorderhaven 111 1693 243 57v
POSTHUMUS, RIENK Rienik Posthumus bode Admiraliteit in Friesland verkoper Grote Bredeplaats 4 1705 244 289r
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumus bode Admiraliteit in Friesland koper huis Grote Bredeplaats 4 1699 244 33v
POSTHUMUS, RIENK Rienk Posthumus bode Admiraliteit koper hof met prieel en belvidere met twee verdiepingen en kelder Zuiderstraat 1702 244 173r
POSTHUMUS, RIENK de erfgenamen van wijlen Rienk Posthumus raad Admiraliteit in Friesland verkoper Zuiderpoortsmolen 1 1706 244 313v
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumus notaris en hypodidascalus verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
POSTHUMUS, THEODORUS burgerhopman Theodorus Posthumus notaris en hypodidascalus verkoper Heiligeweg 66 1698 243 385r
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgervaandrig Theodorus Theodori Posthumus huurder Grote Bredeplaats 10 1678 241 4ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus notaris en 1e gezworen klerk ter secretarie koper van 1/2 huis Heiligeweg 66 1686 242 157v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus eerste gezworen klerk koper huis Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
POSTHUMUS, THOMAS minderjarige Thomas Posthumus verkoper Kleine Bredeplaats 14 1698 243 384r
POSTHUMUS, THOMAS Tomas Posthumus, in zijn qlt.als in de coopbrieff vermeld mr. chirurgijn verkoper Kleine Bredeplaats 14 1710 245 109r
PIETERS, JOHANNES Johannes Pyters Postkast mr. gortmaker verkoper van 1/2 Noorderhaven 57oost_voor 1731 248 43v
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postma koper Havenplein 16 1801 266 16r
POSTMA, ANTJE JARICHS Antje Jarigs Postma verkoper van 1/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
POSTMA, KLAAS KLASES Claas Claazes Postma mr. leidekker koper huis Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
POSTMA, EVERT Evert Postma, c.u. huurder (p.j.) Scheerstraat 4 1808 268 32r
POSTMA, GERRIT de weduwe van Gerrit Postma naastligger ten noorden Hoogstraat 30 1801 265 306r
POSTMA, GERRIT GERRITS Gerryt Gerryts Postma mr. schoenmaker geniaarde koper Brouwersstraat 19 1781 260 160r
POSTMA, HENDRIKJE Hendrikje J. Postma, meerderjarige dochter koper huis Lombardstraat 8 1790 263 226r
POSTMA, HENDRIKJE Hendrikje J. Postma, c.p. huurder (p.j.) Lombardstraat 8 1790 263 226r
POSTMA, HINKE BOUWES Hinke Bouwes Postma herbergier geniaarde koper Zoutsloot 59 1760 255 20r
POSTMA, JAKOB Jacob S. Postma trekveerschipper op Franeker koper Lombardstraat 8 1790 263 226r
POSTMA, JAN JANS Jan Jansen Postma verkoper van 1/6 Kerkpoortstraat 49 1805 267 153v
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma koper huis Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 42 1785 261 285r
POSTMA, NICOLAAS Nicolaas Postma verkoper Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
POSTMA, PIEBE PIETERS Piebe Pieters Postma koper huis, thans ledig Noordijs 10 1801 265 303r
POSTMA, PIETER Pieter Postma verkoper Voorstraat 19 1801 265 297r
POSTMA, ROELOF ROELOFS Roelof Roelofs Postma metselaar geniaarde koper Karremanstraat 13 1778 259 94r
POSTMA, TJITSKE Tjietske Postma koper Grote Bredeplaats 4 1777 259 46r
POSTMA, TIEMEN TIEMENS Tymen Tymens Postma, c.u. verkoper Sint Jacobstraat 10zuid 1661 238 119r
POSTHUMA, JOHANNES wijlen Johannes Postuma koper Zuiderhaven 77west 1809 268 240v
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot, c.u. wijdschipper koper huis Voorstraat 82 1722 246 142v
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot koopman en gecommitteerde Doopsgezinde weeshuizen verkoper van 1/6 Ooievaarsteeg WZ 1730 247 312r
POT, KLAAS JANS Claes Jansen Pot naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 21 1743 251 21r
POT, JAN Jan Pot naastligger ten oosten Wortelstraat NZ 1696 243 198v
POT, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Pot naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1714 245 203r
POT, JAN Jan Pot naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1747 251 187v
POT, JAN Jan Pot naastligger ten oosten Noorderhaven 8 1759 254 196v
POT, JAN Jan Pot naastligger ten zuiden Zoutsloot 94 1767 257 31v
POT, JAN KLASES Jan Claesen Pot oud wijdschipper verkoper q.q. Weverstraat ZZ 1727 247 25v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot winkelier koper huis Karremanstraat 20 1747 251 177r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot koper huis Noorderhaven 10 1751 252 113r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot koopman verkoper Karremanstraat 20 1751 252 136v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1754 253 141v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten westen Noorderhaven 28 1756 254 6r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot uitdrager koper voortreffelijk groot huis Noorderhaven 16 1759 254 188v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten oosten Noorderhaven 14 1759 254 218ar
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot koopman koper 1/2 huis Zoutsloot 96 1760 254 254r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot koopman verkoper van 1/8 Karremanstraat 23 1760 254 255r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot verkoper q.q. Karremanstraat 23 1760 254 255r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1762 255 143v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 13 1763 255 186r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot naastligger ten oosten Noorderhaven 8 1764 256 47v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot, thans gedetineerd requirant Noorderhaven 26 1770 257 146r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot verkoper Noorderhaven 26 1770 257 152v
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot verkoper Noorderhaven 10 1770 257 153r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot verkoper Zoutsloot 96 1770 257 155r
POT, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Pot verkoper Noorderhaven 16 1770 257 156v
POT, JAN ROELOFS Jan Roeloffs Pot naastligger ten oosten Wortelstraat NZ 1700 244 75v
POT, JAN ROELOFS Jan Roelofs Pot naastligger ten oosten Wortelstraat NZ 1697 243 328r
POT, ROELOF JANS Roeloff Jansen Pot naastligger ten westen Scheerstraat 11 1708 245 40v
CHRISTIAANS, JAN wijlen Jan Christiaens Potemberg kapitein op het Admiraliteitsjacht verkoper Grote Bredeplaats 6west 1761 255 102r
, Potenberg kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 4 1759 254 228r
, JAN Jan Potenberg naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1752 252 232v
, JAN Jan Christiaan Potenberg kapitein op het Admiraliteitsjacht koper huis Grote Bredeplaats 6west de Pauw 1755 253 208v
POT, KLAAS Claas Poth naastligger ten zuiden Zeilmakersstraat 17 1733 248 216r
HENDRIKS, GOVERT Govert Hendricks Potkast naastligger ten noorden Zuiderhaven 19zuid 1688 242 246r
HENDRIKS, GOVERT de erfgenamen van wijlen Govert Hendriks Potkast naastligger ten zuiden Zuiderhaven 17 1698 243 357r
GOVERTS, HENDRIK Hendrik Gowerts Potkast mr. bakker verkoper Zuiderhaven 19noord 1703 244 231v
, JOHANNA het gorthuis van Johannes Potkast grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hondenstraat 5oost 1732 248 129r
, JOHANNES Johannes Potkast naastligger ten oosten Vijverstraat 19 1753 253 42v
, JOHANNES de weduwe van Johannes Potkast naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
, JOHANNES wijlen Johannes Pieter Potkast verkoper Grote Bredeplaats 12 1773 258 66r
, JOHANNES wijlen Johannes Pieter Potkast verkoper Hondenstraat 5oost 1773 258 66r
PIETERS, JOHANNES wijlen Johannes Pieters Potkast verkoper Vijverstraat 21 1756 254 5r
, JOHANNES stalling of gorthuis van Johannis Potkast grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hondenstraat 3west 1734 248 296r
, JOHANNES Johannis Potkast naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1736 249 134v
, JOHANNES Johannis Potkast naastligger ten noorden Hondenstraat 5west 1736 249 155r
PIETERS, JOHANNES Johannis Pieters Potkast koopman koper huis Hondenstraat 5oost 1737 249 162r
PIETERS, JOHANNES de gorterij van Johannis Pytters Potkast grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hondenstraat 5west 1736 249 155r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Potkast naastligger ten westen Noorderhaven 61 1709 245 100r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendrix Potkast, n.u. naastligger ten westen Noorderhaven 61 1725 246 224v
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast mr. gortmaker koper hof Zuiderhaven 38twee_achter 1731 247 388r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast naastligger ten noorden Zuiderhaven 38twee_achter 1731 247 388r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast mr. gortmaker verkoper Zuiderhaven 40 1731 248 59r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast huurder Zuiderstraat 13 1738 249 339r
GOVERTS, IEKE Ycke Goverts Potkast mr. lijnslager en koopman verkoper q.q. Noorderhaven 34 1738 249 281v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v
GOVERTS, IEKE de erfgenamen van wijlen Ycke Goverts Potkast verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v
GOVERTS, IEKE Ycke Gowerts Potkast, c.u. mr. gortmaker koper huis Noorderhaven 49 1707 245 10r
GOVERTS, IEKE Yeke Goverts Potkast, c.u. mr. gortmaker koper tuin Zuiderhaven 38een_achter 1726 246 251v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman koper huis Zoutsloot 52 1733 248 281r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman naastligger ten westen Zoutsloot 52 1733 248 281r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koper lijnbaan, gebouwd in 1733 Havenpoort 1 1734 248 282v
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker en koopman verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. gortmaker koper huis Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast mr. lijnslager en koopman verkoper Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koopman koper 1/2 huis Heiligeweg 6 1743 251 13r
GOVERTS, IEKE Yke Goverts Potkast koper provisioneel 1/2 huis Heiligeweg 6 1743 251 1ra
, MARIA Maria Pots verkoper Lombardstraat 2 1683 241 266r
AGES, JAN wijlen Jan Aeges Pottael verkoper Droogstraat 20west 1672 240 81v
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potter mr. pottenbakker koper huis Brouwersstraat 12zuid_achter 1691 242 342r
POTTER, ALBERT ALBERTS Albert Alberts Potter mr. pottenbakker naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter 1691 242 342r
POTTER, JAN HENDRIKS Jan Hendriks Potter naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 7 1766 256 213r
ABES, DIRK Dirck Abbes Pottie koper kamer Weverstraat NZ 1660 238 35r
, DIRK Dirk Pottie koper Lombardstraat 4 1660 238 44v
DIRKS, HANS grondpacht uit de woning van Hans Dirx Pottie eigenaar perceel Romastraat ZZ 1670 239 218v
POTTING, J. de weduwe van J. Potting naastligger ten westen Grote Kerkstraat 31west 1809 268 271r
POTTING, JAKOB Jacobus Potting mr. horlogemaker koper huis Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
POTTING, JAKOB Jacobus Potting naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
POTTING, JAKOB Jacobus Potting naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1790 263 187v
POTTING, JAKOB Jacobus Potting mr. horlogemaker verkoper Hoogstraat 19 1792 264 28v
POTTING, JAKOB Jacobus Potting naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1802 266 71v
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Potting naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 81r
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Potting naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1808 268 110v
POTTING, JAKOB de weduwe van Jacobus Potting naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 27 1811 269 121r
ABES, DIRK wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Franekerpoort (gebied) 1664 238 230r
ABES, DIRKJE de erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Achterstraat 7 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Oude Turfkade WZ 1665 239 2ra
ABES, DIRKJE de erfgenamen van wijlen Dirk Abbes Pottje verkoper Anjelierstraat 1665 239 2ra
, JAN Jan Poulus, c.s. naastligger ten zuiden Heiligeweg 8 1772 258 40v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Kerkpad 16 1753 253 111r
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Zuiderstraat 29 1753 253 112v
, CATHARINA vrouw Catharina Maria Pouwels verkoper Hoogstraat 53 1753 253 113v
, TRIJNTJE Trijntje Pouwlus geniaarde koper Rozengracht 9 1730 247 300v
, GERRIT Gerrit Praal naastligger ten westen Droogstraat 61 1662 238 135r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Praus verkoper van 1/2 Zoutsloot 42 1806 267 247r
HENDRIKS, DOROTHEA Dorothea Hendriks Praus, minderjarig verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
, HENDRIK wijlen Hendrik Praus verkoper van 1/2 Liemendijk 1806 267 246r
, HENDRIK wijlen Hendrik Praus verkoper van 1/2 Liemendijk 1806 267 246r
, HENDRIK wijlen Hendrik Praus erflater Zoutsloot 42 1806 267 247r
, HENDRIK wijlen Hendrik Praus verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
JOOSTES, HENDRIK wijlen Hendrik Joosten Praus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 1789 263 130r
JOOSTES, HENDRIK wijlen Hendrik Joosten Praus naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1789 263 130r
JOOSTES, HENDRIK wijlen Hendrik Joosten Praus verkoper Grote Kerkstraat 1789 263 130r
, JOHANNA Johanna Praus verkoper van 1/2 Liemendijk 1806 267 246r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Praus verkoper Liemendijk 1806 267 246r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Praus verkoper van 1/2 Zoutsloot 42 1806 267 247r
HENDRIKS, PIETER Pieter Hendriks Praus, minderjarig verkoper Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
, GERRIT Gerrit Prick naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1731 248 70r
PRIGGE, Prigge kapitein naastligger ten zuiden Romastraat ZZ 1718 246 30r
PRIGGE, Prigge, n.u. kapitein naastligger ten oosten Romastraat 2 1718 246 31r
PRIGGE, Prigge, n.u. kapitein naastligger ten zuiden Romastraat 2 1718 246 31r
PRIGGE, Prigge kapitein naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1725 246 230r
PRIGGE, Prigge kapitein naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 9 1731 248 16r
PRIGGE, Prigge kapitein grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1733 248 265r
PRIGGE, de stal van Prigge kapitein naastligger ten westen Zoutsloot 21 1740 250 111v
PRIGGE, de stal van Prigge kapitein naastligger ten westen Zoutsloot 21 1751 252 144r
PRIGGE, L. L. Prigge kapitein afgewezen niaarnemer Rozengracht 22 1722 246 144r
PRIGGE, L. L. V. Prigge kapitein naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 6oost_achter 1732 248 93r
PRIGGE, L. L. Prigge kapitein naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 10 1742 250 232r
PRIGGE, LIEUWE Lievius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland koper door niaar huis Grote Bredeplaats 6oost_achter 1732 248 93r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland koper door niaar kamer of woning Romastraat ZZ 1716 245 260r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland koper huis, stallingen en kamers Zoutsloot 17 1720 246 78v
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 8oost 1723 246 165r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland koper huis Grote Bredeplaats 8west_voor 1727 247 5r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge, c.u. naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 8west_voor 1727 247 5r
PRIGGE, LIEUWE Livius Prigge kapitein Admiraliteit in Friesland koper