Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Da  De  Di  Do  Du  Dy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
TOUSSAINT, J. D. J. D. Toussaint medeverkoper en gebruiker Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
FABER, MEILE D. de geabandonneerde boedel van Meile D. Faber verkoper Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
FABER, MEILE D. de gerepudieerde boedel van wijlen Meile D. Faber mr. grofsmid verkoper Kromme Elleboogsteeg 1793 264 107v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams koper Gardenierstraat 1767 256 230r
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams naastligger ten westen Gardenierstraat 1772 258 8v
DAAMS, LUTSKE Loetske Daams verkoper Gardenierstraat 1772 258 8v
DAAMS, LUTSKE Lyoedts Daams koper kamer Oosterkeetstraat 3 1621 230 276v
DAAMS, KORNELIS Cornelis Daems naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1631 233 18r
DAAMS, KORNELIS Cornelis Daems , c.u. en c.s. verkoper Noorderhaven 113 1652 236 200r
DAAMS, DIEUWKE Dieuke Daems koper Oosterkeetstraat 5 1727 247 8v
DAAMS, JAN Jan Daems , c.u. koper ledige plaats Zuidersteeg 9 1651 236 168v
, ANTJE Anna Damels verkoper Gardenierstraat 1597 228 7v
DAAMS, KORNELIS Cornelis Damis verkoper Bildtstraat 17 1633 233 118r
MINNEN, KLAAS Claes Dammen van Minnen koper kamer Weverstraat 1639 234 88v
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Romastraat 1597 228 37r
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Romastraat 1597 228 37v
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 38r
DANIELS, ANTJE Anna Daniels verkoper Gardenierstraat 1597 228 44r
DANIELS, ANTJE Anne Daniels verkoper Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
DANIELS, ANTJE Anne Daniels aanhandelaar Heiligeweg 46 1602 228 286r
DANIELS, KORNELIS Cornelis Daniels bewoner Franekerpoort (gebied) 1652 236 200v
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Kleine Bredeplaats 22 1628 232 44r
DANIELS, DANIEL Daniel Daniels Seyes koper Vijver 9 1628 232 44r
DANIELS, EVA Eva Daniels koper Havenplein 16 1603 228 350r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels arbeider verkoper van 1/48 Karremanstraat 23 1760 254 255r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder (p.j.) Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager koper woning Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels huurder Droogstraat 23 1771 257 227v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis Grote Kerkstraat 27 1779 259 218r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels , c.u. naastligger ten westen Grote Kerkstraat 29 1781 260 114v
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper van 1/2 Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 25 1783 261 93r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels koper huis Kerkpad 2 1784 261 138r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels naastligger ten noorden Kerkpad 2 1784 261 138r
DANIELS, HENDRIK Hendrik Daniels turfdrager verkoper Grote Kerkstraat 27 1784 261 203r
DANIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 4 1802 266 167r
DANIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 6 1802 266 167r
DANIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 8 1802 266 167r
DANIELS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Daniels , c.s. naastligger ten noorden Kerkpad 10 1802 266 167r
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels koper door niaar 1/2 huis, loods en plaats Zoutsloot 87 1665 239 19r
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels eigenaar van 1/2 Zoutsloot 87 1665 239 19r
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels koper Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v
DANIELS, HENDRIKJE Hendrikjen Daniels verkoper Nieuwstraat 19 1743 251 16v
DANIELS, HENDRIK Hendriks Daniels naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 44 1785 261 284r
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels mr. beeldhouwer huurder Zoutsloot 87 1781 260 118r
DANIELS, JOHANNES Johannes Daniels , c.u. mr. beeldhouwer huurder (p.j.) Zoutsloot 61 1788 263 45r
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper Voorstraat 91 1657 237 259r
DANIELS, JOHANNES de nagelaten weeskinderen van wijlen mr. Johannis Daniels verkoper 1657 237 259r
DANIELS, JOOST Joost Daniels , gesterkt met zijn vader koper kamer Nieuwstraat 1705 244 308v
DANIELS, LAMKE Lamke Daniels huurder (p.w.) Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
DANIELS, MICHIEL Michiel Daniels huurder (p.j.) Lanen 50 1782 260 229r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels uitdraagster verkoper Moriaanstraat 10 1757 254 78r
DANIELS, NEELTJE Neeltje Daniels huurder Romastraat 27 1781 260 9r
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels verkoper Kerkpoortsmolen 1 1675 240 205v
DANIELS, FILIPPUS Philippus Daniels Eilsenius verkoper Bildtpoortsmolen 1 1678 241 18v
DANIELS, PIETER Pieter Daniels huurder woning Zuiderhaven 49 1774 258 192v
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper woning Kerkpoortstraat 45 1724 246 191r
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten westen Kerkpoortstraat 47 1738 249 266v
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels koper huis Lammert Warndersteeg 16 1742 250 239v
DANIELS, PAULUS Poulus Daniels naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 18 1769 257 100r
DANIELS, PAULUS Pouwlus Daniels varensgezel verkoper Kerkpoortstraat 45 1743 251 5r
DANIELS, PIETER Pyter Daniels , c.u. huurder (p.j.) Zuiderhaven 13 1743 250 284v
DANIELS, PIETER Pyter Daniels mr. pruikenmaker koper door niaar huis Lanen 64 1752 253 22r
DANIELS, PIETER Pyter Daniels naastligger ten oosten Lanen 62 1754 253 190v
DANIELS, PIETER de drie nagelaten kinderen van wijlen Pyter Daniels pruikenmaker verkoper Lanen 64 1760 255 27r
DANIELS, PIETER Pytter Daniels huurder Noordijs 1 1737 249 180r
DANIELS, REINER Reinier Daniels koper huis Kruisstraat 5oost 1703 244 217v
DANIELS, REINER Reinier Daniels , c.u. verkoper Kruisstraat 5oost 1718 246 20v
DANIELS, REINER Reynier Daniels gleibakker verkoper Lammert Warndersteeg 12 1723 246 173r
DANIELS, RINSKE Rinske Daniels geniaarde koper Zuiderhaven 17 1745 251 64r
DANIELS, TEUNIS Teunis Daniels , c.u. bewoner Hoogstraat 21 1772 258 18r
BEVA, TRIJNTJE DANIELS Trijntje Daniels Beva verkoper Westerstraat 43 1790 263 261r
DANIELS, WOUTER Wouter Daniels huurder bovenkamer Voorstraat 51 1775 258 226r
DANIELS, ANTJE Anna Danyels verkoper Romastraat NZ 1599 228 174r
DAVIDS, HENDRIK Hendrick David Houtingh, c.u. koper huis Voorstraat 62 1642 234 169v
DAVIDS, GERRIT Gerrit Davids koper huis Hofstraat 47west 1722 246 141r
DAVIDS, HENDRIK de weduwe van Hendrik Davids huurder Kerkpoortstraat 61 1810 269 21v
DAVIDS, JANKE Janke Davids koper Bargebuurtspoortje WZ 1727 247 9v
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1728 247 98v
DAVIDS, JANKE Janke Davids naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids verkoper Achterstraat 3 1700 244 78r
DAVIDS, RINSKE Rinske Davids koper kamer met stoep en loyff (luifel) daar voor Hoogstraat 15achter 1701 244 101r
DAVIDS, WILLEM Willem Davids scheepstimmerman koper huis en tuintje Zoutsloot 71 1787 262 238v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids naastligger ten westen Zoutsloot 79 1790 263 251v
DAVIDS, WILLEM Willem Davids , voor zijn twee minderjarige kinderen scheepstimmerbaas koper huis Lanen 21achter 1799 265 168v
DAVIDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten noorden Lanen 21 1801 266 19r
DAVIDS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Davids naastligger ten oosten Zoutsloot 67 1808 268 43v
DAVIDS, ISAAK Ysaack Davids , c.s. huurder Grote Kerkstraat 36 1806 267 234r
DEDDES, EILERT Ellert Deddes crediteur (triumphant) q.q. onbekend 1602 228 321v
DEDDES, HERE Heere Deddes schuitschipper koper huis Zuiderhaven 6 1768 257 66v
DEDDES, HERE de erfgenamen van wijlen Here Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1782 260 292v
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1771 257 201v
DEDDES, HERE Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1773 258 67v
DEDDES, HERE de erfgenamen van wijlen Herre Deddes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1783 261 88r
DEDDES, SIETSKE Syts Deddes koper William Boothstraat OZ 1635 233 168v
, TJITSKE Tietske Deerxs verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v
, JORK Jorcke Derckes koper twee kamers Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
DIRKS, ARJEN Arien Dercx koopman verkoper Liemendijk 1615 229 271v
DIRKS, ROMKE Romke Derx trekschipper op Dokkum-Stroobos verkoper Voorstraat 92 1696 243 232v
, JANKE Janke Dicx verkoper Voorstraat 32 1705 244 281v
FINK, KLAAS DIRKS grondpacht uit het huis van Claes Dierck Finck eigenaar perceel Voorstraat 67 1605 228 476r
DIRKS, LAAS Laes Diercks naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1616 230 44v
, HINNE Henne Dierckssen koper huis en plaats Brouwersstraat 14 1617 230 61r
DIRKS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Dierckx eigenaar perceel Voorstraat 67 1605 228 450v
DIRKS, ANTJE Anna Diercx koper onbekend 1598 228 108r
DIRKS, ANTJE Anne Diercx aanhandelaar huis Lanen 1597 228 63r
DIRKS, ARJEN Ariaen Diercx houtkoper koper dwarskamer en ledige plaats Bildtstraat 15 1617 230 76r
DIRKS, BAUKJE Bauck Diercx verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1601 228 244v
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finck koper oud huis of vier kamer Voorstraat 73achter 1602 228 316v
FINK, KLAAS DIRKS Claes Diercx Finck naastligger ten zuiden Voorstraat 73achter 1602 228 316v
DIRKS, IEMKJE Eeme Diercx koper Noordijs 27 1606 228 522r
DIRKS, ELSKE Els Diercx verkoper Gardenierstraat 1597 228 61v
DIRKS, FOLKERT Folckert Diercx Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v
DIRKS, GERBEN Gerbrandt Diercx verpachter grond Franekereind ZZ 1599 228 143r
DIRKS, GERRIT Gerryt Diercx koper 1/2 huis Noordijs 27 1606 228 522r
DIRKS, GERRIT Gerryt Diercx naastligger ten oosten Romastraat 5 1614 229 214r
DIRKS, GRIETJE Griedt Diercx koper Poortje 1598 228 90v
DIRKS, GRIETJE Griet Diercx koper Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
DIRKS, HANS grondpacht uit het huis van Hans Diercx eigenaar perceel Kleine Bredeplaats 22 1597 228 63v
DIRKS, HINNE Hinne Diercx verwandelaar Hofstraat ZZ 1618 230 142v
DIRKS, JAN Jan Diercx opperman naastligger ten westen Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
DIRKS, JAN mr. Jan Diercx chirurgijn en apotheker verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 115r
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Diercx houtzager verkoper Schritsen 5 1606 228 491v
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter koper kamer Weverstraat 1614 229 219r
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter naastligger ten noorden Weverstraat 1614 229 219r
DIRKS, JANKE Jan Diercx verkoper Weverstraat 1614 229 219r
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1614 229 219v
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
DIRKS, JAN Jan Diercx crediteur (triumphant) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
DIRKS, JAN Jan Diercx zoutmeter verkoper Rinnertspijp 1 1616 230 16v
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1617 230 61v
DIRKS, JAN Jan Diercx naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
DIRKS, JAN Jan Diercx gecommitteerde koopmans bode op Amsterdam verkoper Brouwersstraat 11 1618 230 130v
DIRKS, JELTJE Jelcke Diercx verwandelaar Vijverstraat 1615 229 284v
DIRKS, JELLE Jelle Diercx grootschipper koper huis met tuin of plaats erachter Zuiderstraat ZZ 1617 230 89v
DIRKS, JELLE Jelle Diercx naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1617 230 91r
DIRKS, JOEKE Jucke Diercx verwandelaar Vijverstraat 1615 229 284v
DIRKS, LAAS Laes Diercx metselaar verkoper Achterstraat NZ 1617 230 86v
DIRKS, LAAS Laes Diercx mr. metselaar koper huis Achterstraat NZ 1617 230 88v
DIRKS, LAAS Laes Diercx naastligger ten noorden Brouwersstraat 11 1618 230 130v
DIRKS, LAMMERT Lammert Diercx koper dwarskamer met tuin Herenwaltje 1600 228 234r
DIRKS, PIETER het jongste weeskind van wijlen Pieter Diercx , als zijnde voor 1/4 erfgenaam koper ten noorden van Harlingen 1599 228 142r
DIRKS, RINSKE Reynscke Diercx koper Brouwersstraat 4 1614 229 210r
DIRKS, RIKSTJE Ricxt Diercx koper Bildtstraat 19 1616 230 23v
DIRKS, SAAPKE Saepke Diercx koper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 95v
DIRKS, SAAPKE Saepke Diercx verkoper Kleine Bredeplaats 23 1598 228 96r
DIRKS, SIETSE Sytse Diercx verkoper Bildtstraat 15 1614 229 233v
DIRKS, TIEMEN Thimen Diercx aanhandelaar kamer of zomerhuis Hofstraat ZZ 1618 230 142v
DIRKS, TJITSKE Tietscke Diercx koper Lanen 9west 1617 230 93v
DIRKS, TRIJNTJE de kinderen van wijlen Trijn Diercx erflater Noordijs 27 1606 228 522r
DIRKS, TRIJNTJE de kinderen van wijlen Trijn Diercx erflater Noordijs 27 1606 228 522r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Diercx verkoper Noordijs 27 1606 228 522r
, HINNE Henne Diercxen koper huis en plaats Brouwersstraat 14 1617 230 62r
DIRKS, JAN Jan Dierkx verkoper van 1/4 Nieuwstraat 1633 233 114v
DIRKS, BERBER Barber Dierx koper Lanen 3 1603 228 356r
DIRKS, BAUKJE Bauck Dierx koper Noorderhaven 41 1604 228 416v
DIRKS, SAKE Saecke Dierx bakker koper Noordijs 2 1618 230 135v
DIEDERIKS, DIRK Dirck Dietters bruidegom 1602 228 329v
DJURRES, PIER wijlen Pier Dieurres koper Schritsen 15 1649 236 81v
DEIES, SIEBE Sybe Dijes verkoper Scheffersplein 1604 228 418v
, DIRK Dierck Diltes smid verkoper Achterstraat NZ 1616 230 44v
, DIRK Dierck Diltes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1617 230 86v
DJOERDS, DJOERD Dioerd Dioerdts koper huis met de loods daarachter Hondenstraat ZZ 1626 231 134v
DJOERDS, DOEDE Doede Dioerdts naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1602 228 334r
DJOERDS, JAN Jan Dioerdts scheepstimmerman koper kamer of woning Nieuwstraat 52 1684 242 39v
DJOERDS, TRIJNTJE Trijn Dioerdts naastligger ten westen Hondenstraat 10 1631 233 25v
DIONISIUS, het huis van dr. Dionisius naastligger ten oosten Lanen 36 1643 235 65v
DIONISIUS, JAKOB Jacob Dionisius verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r
DIONISIUS, JAKOB Jacob Dionisius verkoper q.q. Noorderhaven 108 1624 230 381r
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar koper kamer Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v
DJURRES, PIER Pier Diorres metselaar koper provisioneel de voorste van twee kamers achterelkaar Nieuwstraat 62 1614 229 200v
DJURRES, PIER verkopers andere woning Pier Diorres , c.u. metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
DJURRES, PIER Pier Diorres verkoper Franekerpoort (gebied) 1615 229 259v
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 62 1618 230 116v
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar verpachter grond Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten oosten Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
DJURRES, PIER de verkopers Pier Diorres , c.u. mr. stadsmetselaar naastligger ten zuiden Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. stadsmetselaar verkoper Nieuwstraat WZ 1622 230 329r
DJURRES, PIER Pier Diorres naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1629 232 109v
DJURRES, PIER Pier Diorres mr. metselaar koper 2/20 huis Schritsen 15achter 1630 232 154v
DJURRES, PIER de weduwe van Pier Diorres naastligger ten westen Schritsen 17 1643 235 88v
DJURRES, PIER Pyer Diorres naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 35 1617 230 82r
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1599 228 183v
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1600 228 197v
DJURRES, ROMMERT Rommert Diorres verkoper (gesuccumbeerde) Heiligeweg 34 1601 228 250r
DJURRES, PIER Pier Diorris metselaar naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1619 230 182v
DIRKS, IETJE Ydtie Dirck verkoper onbekend 1650 236 111v
HEMERT, ARJEN DIRKS Adriaen Dircks van Hemert verpachter grond Liemendijk WZ 1632 233 58r
DIRKS, AAGJE Aechjen Dircks koper finaal huis met een hof en planten Hoogstraat 35 1694 243 4ra
DIRKS, AAFKE Aeff Dircks , voor zich en haar kinderen verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1621 230 254v
DIRKS, AALTJE wijlen Aeltie Dircks verkoper William Boothstraat 1625 231 48r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks naastligger ten noorden Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dircks verkoper Carl Visschersteeg OZ 1627 231 171v
DIRKS, ALBERT Albert Dircks gleibakker huurder Schritsen 68 1690 242 309v
DIRKS, AMERENS Amerens Dircks koper Droogstraat ZZ 1612 229 103V
DIRKS, ANDRIES Andries Dircks mr. metselaar verkoper van 2/3 Hoogstraat 2 1717 245 280r
DIRKS, ANNE Anne Dircks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 13 1688 242 258r
DIRKS, ANTJE Anti Dircks verkoper Grote Kerkstraat 15 1625 231 82v
DIRKS, ANTJE Anti Dircks verkoper Kleine Kerkstraat 9 1625 231 82v
DIRKS, ANTJE Antie Dircks , zuster van de verkoper koper 1/14 huis Grote Kerkstraat 26 1620 230 231v
DIRKS, ANTJE Antie Dircks , zuster van de verkoper koper 1/14 huis Heiligeweg 36 1620 230 231v
DIRKS, ANTJE Antie Dircks koper Grote Ossenmarkt 19 1632 233 53v
DIRKS, ARJEN Ariaen Dircks verpachter grond Karremanstraat 25 1624 230 378r
DIRKS, ARJAANTJE Ariaentie Dircks koper Zoutsloot 30 1627 232 19v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks koper huis met ledige plaats erachter Noorderhaven 15 1612 229 89v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 22 1620 230 205r
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 27 1620 230 241v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , c.u. koper mouterij en ledige plaats Herenwaltje 10 1620 230 246v
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks verpachter grond Bildtstraat 24 1621 230 269v
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 24 1621 230 269v
DIRKS, ARJEN de verkoper Arian Dircks naastligger ten westen Bildtstraat 24 1621 230 269v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Bildtstraat 24 1621 230 269v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
DIRKS, ARJEN grondpacht uit het huis van Arian Dircks eigenaar perceel Droogstraat 22 1623 230 363v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Karremanstraat 25 1623 230 365v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Karremanstraat 27 1624 230 379r
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 113 1624 231 12v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 111 1624 231 12v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper q.q. Noorderhaven 109 1624 231 13r
DIRKS, ARJEN Arian Dircks crediteur (triumphant) Hoogstraat 25 1626 231 129v
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verkoper Droogstraat 22 1627 232 8r
DIRKS, ARJEN Arian Dircks verpachter grond Liemendijk ZZ 1627 232 10r
HEMERT, ARJEN DIRKS Arian Dircks van Hemert betrokkene Noorderhaven 111 1625 231 67r
HEMERT, ARJEN DIRKS Arie Dircks Hemert naastligger ten oosten William Boothstraat WZ 1637 234 26v
DIRKS, ARJEN Arien Dircks , meerderjarig verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
DIRKS, ARJEN Arien Dircks houtkoper koper huis met ledige plaats daar achter Droogstraat 22 1621 230 274v
DIRKS, ARJEN Arien Dircks koper huis, loods en plaats Brouwersstraat 5 1625 231 44r
DIRKS, ARJEN het huis van Arien Dircks houtkoper naastligger ten oosten Droogstraat NZ 1629 232 81r
DIRKS, ARJEN de mouterij van Arien Dircks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1630 232 116r
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1629 232 119r
DIRKS, ARJEN Arien Dircks naastligger ten oosten Droogstraat 8 1629 232 119r
DIRKS, ARJEN de mouterij van Arien Dircks naastligger ten zuiden Herenwaltje 6 1632 233 64r
DIRKS, ARJEN mr. Arien Dircks eigenaar van 1/2 Kerkpad WZ 1669 239 199r
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemert koper q.q. Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v
HEMERT, ARJEN DIRKS Arien Dircks van Hemert koper q.q. Schoolsteeg 1632 233 43r
DIRKS, ARJEN Arjan Dircks koper kamer Bildtstraat 15 1625 231 77r
DIRKS, ARJEN Arjan Dircks naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1625 231 77r
DIRKS, Aryn Dircks verkoper q.q. Zuiderhaven NZ 1616 230 54v
DIRKS, AUKJE wijlen Auck Dircks verkoper Voorstraat 40 1619 230 160r
DIRKS, AUKE Aucke Dircks , c.u. mr. huistimmerman verkoper Schritsen 28 1690 242 324v
DIRKS, AUKE Aucke Dircks naastligger ten oosten Zuiderhaven 45 1718 246 18v
DIRKS, BERBER Barbar Dircks koper Zuiderhaven 33 1625 231 55v
DIRKS, BERBER Barbar Dircks koper Zuiderhaven 37 1625 231 56r
DIRKS, BAUKJE Bauck Dircks koper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
DIRKS, BAUKE Baucke Dircks huurder voor 1 jaar buiten Harlingen 1611 229 27r
DIRKS, BOTJE Bottie Dircks bewoner Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
DIRKS, BRECHTJE Brechtie Dircks verkoper Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v
DIRKS, KLAAS het huis nu van Claes Dircks naastligger ten westen onbekend 1602 228 324v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Brouwersstraat 9 1620 230 240r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipper verkoper q.q. Schritsen 30 1624 230 380r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks schipper verkoper q.q. Lammert Warndersteeg 10 1624 230 383r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks koper Sint Jacobstraat 1627 232 29v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks verkoper Rommelhaven 2west 1628 232 45r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. koper kamer Spinhuisstraat ZZ 1636 233 182r
DIRKS, KLAAS Claes Dircks naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ 1642 235 15v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks ruilebuit naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1649 236 65v
DIRKS, KLAAS Claes Dircks , c.u. verkoper Havenplein 24 1667 239 106v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen 42achter 1618 230 141r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks naastligger ten oosten Lanen 40 1619 230 161r
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dircks naastligger ten noorden Lanen 42achter 1624 231 22r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks distillateur koper Lanen 21 1668 239 141v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircks , c.u. distillateur koper nieuwe kamer Carl Visschersteeg WZ 1669 239 186r
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor zich verkoper Hofstraat 37 1618 230 117v
DIRKS, DIEUWKE Diew Dircks , voor haar vijf voorkinderen verkoper q.q. Hofstraat 37 1618 230 117v
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks koper Alemanssteeg 1613 229 125r
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks kleermaker naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks koper Vijverstraat 6 1627 232 30v
DIRKS, DIRK Dirck Dircks zakkendrager bewoner Schoolsteeg OZ 1629 232 108v
DIRKS, DIRK wijlen Dirck Dircks bezemmaker naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1629 232 121r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks kistmaker koper huis Liemendijk 1634 233 145r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks convooimeester Admiraliteit in Friesland verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r
DIRKS, DIRK Dirck Dircks naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1681 241 43ra
GROOT, DIRK DIRKS Dirck Dircks de Groot kistmaker koper huis met de ledige plaats daar achter Voorstraat 68 1637 234 41r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Oosterkeetstraat 1 1648 236 17r
DIRKS, DIRKJE Dirckien Dircks verkoper Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
DIRKS, DIRKJE Dirckyen Dircks verkoper van 1/2 Sint Odolphisteeg WZ 1627 232 4v
DIRKS, DOUWE grondpacht uit de huisstede van Douue Dircks eigenaar perceel ([staat: 2-00-00 GG]) Heiligeweg 13 1613 229 182v
DIRKS, DOUWE het panwerk van Douwe Dircks naastligger ten oosten Franekertrekvaart NZ 1624 231 14v
DIRKS, EEDE Ede Dircks naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1598 228 131r
DIRKS, EEDE de erfgenamen van wijlen Eede Dircks naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1613 229 143v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman koper 1/3 huis Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, EELKE Eelke Dircks koopman eigenaar van 1/3 Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, ENGELTJE Engel Dircks verkoper Kromme Elleboogsteeg 1677 240 272v
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1612 229 84r
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks houtkoper verkoper q.q. Heiligeweg 38 1615 229 257v
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks , armvoogd consenteert Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
DIRKS, FEKKE Fecke Dircks naastligger ten westen Hoogstraat 16 1624 230 387r
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Hoogstraat 14 1630 232 115r
DIRKS, FEKKE wijlen Fecke Dircks verkoper Rommelhaven 9 1630 232 115r
DIRKS, FEIKE het huis genaamd het Fortuin, van Feycke Dircks naastligger ten westen Franekereind 15 het Fortuin 1612 229 99r
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1613 229 156r
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks , alias Cleyne verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1613 229 156r
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 21v
DIRKS, FOLKERT Folckert Dircks Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks koper kamer Hofstraat 14 1615 230 8r
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks , [staat: Foockel Rompckes] naastligger ten westen Hofstraat ZZ 1618 230 138v
DIRKS, FOKELTJE Foockel Dircks koper kamer Hofstraat ZZ 1619 230 183v
DIRKS, FRANS Frans Dircks koper twee kamers met een ledige plaats ten noorden Anjelierstraat 9 1624 231 18r
DIRKS, FRANS Frans Dircks koper twee kamers met een ledige plaats ten noorden Liemendijk 2 1624 231 18r
DIRKS, FRANS Frans Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 62 1627 232 23r
DIRKS, FRANS Frans Dircks brouwer naastligger ten westen Grote Bredeplaats 21 1638 234 55r
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert verkoper q.q. Hoogstraat 17 1630 232 115v
HEMERT, FRANS DIRKS Frans Dircks van Hemert verkoper q.q. Droogstraat ZZ 1630 232 116r
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Droogstraat 1 1620 230 219v
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Gardenierstraat 1620 230 227v
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper verkoper onbekend 1621 230 278r
DIRKS, FREERK Freerck Dircks koper kamer Zoutsloot 94 1622 230 307v
DIRKS, FREERK Freerck Dircks houtkoper koper 3/4 van twee huissteden Zoutsloot 21 1626 231 109v
DIRKS, FREERK de koper Freerck Dircks houtkoper eigenaar van 1/4 Zoutsloot 21 1626 231 109v
DIRKS, FREERK Freerck Dircks naastligger ten oosten Zoutsloot 17 1628 232 72r
DIRKS, FREERK het andere huis van verkoper Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot 96 1632 233 57r
DIRKS, FREERK Freerck Dircks verkoper Zoutsloot 96 1632 233 57r
DIRKS, FREERK de kamer van wijlen Freerck Dircks naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1660 238 57v
DIRKS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerck Dircks eerdere eigenaar Bargebuurtspoortje 2zuid 1668 239 162v
DIRKS, FREERK Freerk Dircks , c.u. verkoper Bildtstraat 14 1646 235 206v
DIRKS, GEERTJE Geertie Dircks koper Voorstraat 99 1617 230 88r
DIRKS, GERBEN Gerbrant Dircks verpachter grond Franekereind 34 1626 231 146r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koper kamer Heiligeweg ZZ 1620 230 255v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koopman koper huis en plaats Zoutsloot ZZ 1623 230 338r
DIRKS, GERRIT wijlen Gerryt Dircks verkoper Romastraat 1623 230 358v
DIRKS, GERRIT de plaats gekocht door Gerryt Dircks naastligger ten noorden Noorderhaven 111 1624 231 12v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks koper noordelijkste plaats van drie plaatsen, op beide einden 26 houtvoeten Noorderhaven 109 1624 231 13r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks naastligger ten westen Kruisstraat NZ 1625 231 44r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks houtkoper verkoper Heiligeweg 46twee_achter 1625 231 45v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircks naastligger ten noorden Noorderhaven 111 1625 231 67r
KET, GERRIT DIRKS burgemeester Gerryt Dircks Keth verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r
KET, GERRIT DIRKS burgemeester Gerryt Dircks Keth verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r
DIRKS, GOVERT Govert Dircks verpachter grond Voorstraat 93achter 1612 229 98r
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Franekereind 29oost 1613 229 153v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Nieuwstraat 64 1615 229 240r
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks koper Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Hoogstraat 1achter 1622 230 307r
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper onbekend WZ 1624 231 17v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks verkoper Kerkpad 7 1625 231 44v
DIRKS, GRIETJE Griet Dircks , vrijster verkoper Franekerpoort (gebied) 1630 232 137r
DIRKS, HADEWICH Hadu Dircks verkoper Karremanstraat 27 1620 230 241v
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten oosten Romastraat 6 1669 239 199v
DIRKS, HANS Hans Dircks naastligger ten zuiden Liemendijk 1684 242 56v
DIRKS, HANS Hans Dircks Boorder koper provisioneel huis met 1/2 timmerhelling ten noordoosten van Harlingen 1683 241 64va
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircks verkoper Grote Kerkstraat 26 1620 230 231v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircks verkoper Heiligeweg 36 1620 230 231v
DIRKS, HINNE [een uitgang naar] Henne Dircks naastligger ten oosten Molenpad 1 1681 241 36va
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks verkoper Heiligeweg 20 1623 230 336v
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmaker verkoper Lanen 84 1623 230 344r
DIRKS, HESSEL Hessel Dircks schoenmaker koper huis, strekkende van voor het diept tot achter aan het huis van wijlen Gerryt Harmens Franekereind 1625 231 52r
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks protesteert vanwege een hypotheek Rozengracht 2 1622 230 328v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Zuiderstraat 1626 231 100v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper Zuiderhaven NZ 1629 232 113v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zuiderstraat 12 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zuiderstraat 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 32 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 William Boothstraat 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Hofstraat 41 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Hofstraat ZZ 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 William Boothstraat OZ 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Liemendijk 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Zoutsloot NZ 1630 232 116v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircks verkoper van 1/2 Schritsen 36 1630 232 116v1
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris van de boelgoederen verkoper Lanen NZ 1659 238 13r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de erfgenamen van wijlen de oude heer burgemeester Hillebrandt Dircks Hillebrandts secretaris van de boelgoederen verkoper Voorstraat 38achter 1659 238 13r
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten westen Hofstraat 14 1615 230 8r
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Brouwersstraat 14 1618 230 111r
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Hofstraat ZZ 1618 230 111v
DIRKS, HINNE Hinne Dircks koper twee oude kamers Rapenburg 1625 231 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten oosten Rapenburg 1625 231 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dircks naastligger ten noorden Rapenburg 1625 231 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dircks verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 81r
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1668 239 155v
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger Vijverstraat 18 1668 239 32ra
DIRKS, HOMME Homme Dircks naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1677 240 262v
DIRKS, HOMME Homme Dircks stuurman naastligger ten oosten Vijverstraat 14 1679 241 36r
DIRKS, HOUKJE Houck Dircks verkoper Alemanssteeg 1632 233 61v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks verkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks schoenmaker naastligger ten westen Lanen NZ 1630 232 133r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. schoenmaker koper tuin Schritsen ZZ 1630 232 139v
DIRKS, JAKOB het perk van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Schritsen 52achter 1637 234 37v
DIRKS, JAKOB de weduwe van Jacob Dircks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 64 1694 243 86v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircks mr. bakker koper huis Grote Kerkstraat 23 1708 245 76r
DIRKS, Jaeptien Dircks verkoper William Boothstraat 1625 231 48r
DIRKS, JAN Jan Dircks koper kamer Kerkpoortstraat ZZ 1601 228 274v
DIRKS, JAN Jan Dircks koper kamer Kerkpoortstraat 1601 228 275r
DIRKS, JAN Jan Dircks opperman naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1602 228 333r
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Klaverbladstraat 19 1612 229 102r
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder ten oosten van Harlingen 1613 229 144v
DIRKS, JAN Jan Dircks huurder Franekertrekvaart 1613 229 152v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verwandelaar Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 156v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter aanhandelaar kamer Weverstraat 15 1613 229 157r
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1613 229 166v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 4 1613 229 173r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 24 1613 229 186r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar koper huis met een ledige plaats en pothuis daer de Groene Pot uuthanght Schritsen 42 1614 229 225r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. timmerman koper huis met een ledige plaats en kamer daar achter Brouwersstraat 13 1615 229 272r
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Klaverbladstraat 5 1618 230 124v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Weverstraat 15 1618 230 140v
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1619 230 184v
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
DIRKS, JAN de verkoper Jan Dircks , c.u. mr. metselaar naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. metselaar verkoper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1620 230 233v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1620 230 245r
DIRKS, JAN Jan Dircks beedigd zoutmeter verkoper Klaverbladstraat 5 1621 230 268r
DIRKS, JAN Jan Dircks zoutmeter verkoper Klaverbladstraat WZ 1621 230 275v
DIRKS, JAN Jan Dircks koper provisioneel huis daer den Drie Loodtsluyden uitsteecken onbekend de Drie Loodsluiden 1621 230 281v
DIRKS, JAN wijlen Jan Dircks naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1622 230 309r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 30 1624 230 380r
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten westen Schritsen 30 1624 230 386v
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1624 231 15r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1626 231 104r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1627 231 170v
DIRKS, JAN Jan Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 40 1628 232 34r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Schritsen 15achter 1628 232 42r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1628 232 51r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 24 1628 232 57v
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1629 232 92r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten zuiden Weverstraat 1629 232 95v
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwer koper huis Schritsen 27 1629 232 97r
DIRKS, JAN Jan Dircks brouwer naastligger ten oosten Schritsen 27 1629 232 97r
DIRKS, JAN hof en ledige plaats van Jan Dircks metselaar naastligger ten noorden Spinhuisstraat 1630 232 126r
DIRKS, JAN Jan Dircks oud zoutdrager verkoper Franekerpoort (gebied) 1632 233 46r
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Lanen 36 1632 233 47v
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Schritsen 27 1632 233 47v
DIRKS, JAN Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 5 1632 233 48v
DIRKS, JAN Jan Dircks oud zoutmeter koper huis Zoutsloot 96 1632 233 57r
DIRKS, JAN Jan Dircks geniaarde koper Schritsen ZZ 1634 233 151v
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, JAN naastligger Jan Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
DIRKS, JAN Jan Dircks naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 3 1636 233 178v
DIRKS, JAN Jan Dircks verkoper Lombardstraat 1637 234 35r
DIRKS, JAN Jan Dircks mr. goudsmid naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 3 1668 239 146v
DIRKS, JAN de weduwe van Jan Dircks Bossent naastligger ten westen Lanen 24 1627 232 16r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Cuyck verkoper Franekereind 8 1615 229 250r
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircks Kuyck verkoper q.q. William Boothstraat OZ 1682 241 53va
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, JAN DIRKS Jan Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
WOLF, JAN DIRKS de twee weeskinderen van wijlen Jan Dircks de Wolff verkoper Brouwersstraat 10 1630 232 163r
DIRKS, JANKE Jantien Dircks , en haar absente zuster verkoper van 1/2 Romastraat 3 1631 233 30r
DIRKS, JILLERT Jeldert Dircks koper huis genaempt ofte getekent metten Roden Leuw Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1627 232 30r
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks aanhandelaar Hofstraat 1627 231 173v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1627 231 173v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircks afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Noorderhaven 90 1630 232 163v
DIRKS, JETSKE de afgewezen niaarnemer Jetske Dircks , c.u. naastligger ten westen Noorderhaven 90 1630 232 163v
HILLEBRANDS, JETSKE DIRKS Jetske Dircks Hillebrants verkoper Hofstraat ZZ 1647 235 248r
DIRKS, JOB wijlen Job Dircks mr. gortmaker en stadsmakelaar verkoper Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va
DIRKS, JOB de voorkinderen van wijlen Job Dircks mr. gortmaker en stadsmakelaar verkoper Kleine Bredeplaats 16 1676 240 36va
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks koper huis Rommelhaven 8een_achter 1634 233 145v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1638 234 53r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1642 235 30v
DIRKS, JOCHEM het bakkershuis van Jochum Dircks naastligger ten westen Rommelhaven 10 1642 235 33r
DIRKS, JOHANNES als huurster de weduwe van Johannis Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 64 1694 243 86v
DIRKS, JOEKE Jucke Dircks aanhandelaar huis, loods en plaats Zuiderhaven NZ 1614 229 217v
DIRKS, JOEKE wijlen Jucke Dircks grootschipper verkoper Zuiderhaven NZ 1616 230 54v
DIRKS, JOEKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Jucke Dircks verkoper Zuiderhaven NZ 1617 230 57v
DIRKS, LAAS Laas Dircks mr. metselaar verkoper Brouwersstraat 25 1616 230 46v
DIRKS, LAAS het onlangs gekochte huis van Laas Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten westen Hofstraat 1611 229 48r
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis waar de Blauwe Troffel uitsteekt met daarachter een dwarskamer Brouwersstraat 25 1612 229 111v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 13 1615 229 272r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Both Apothekerstraat 1617 230 59v
DIRKS, LAAS Laes Dircks mr. metselaar koper huis Drie Roemersteeg OZ 1620 230 228r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat WZ 1621 230 258r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verkoper Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
DIRKS, LAAS Laes Dircks koper huis met ledige plaats daar achter Lanen 38 1621 230 277r
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Brouwersstraat WZ 1621 230 290v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1625 231 92v
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Hoogstraat 51 1626 231 98r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noorden Nieuwstraat 48 1626 231 106r
DIRKS, LAAS de uitgang van de hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat NZ 1626 231 130v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten westen Hofstraat NZ 1627 232 24r
DIRKS, LAAS Laes Dircks verpachter grond ([bedrag niet vermeld]) Hoogstraat 51 1627 232 32v
DIRKS, LAAS Laes Dircks naastligger ten noordoosten Hoogstraat 36 1628 232 69r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar verpachter grond Hoogstraat 51 1629 232 112v
DIRKS, LAAS uitgang vh hof van Laes Dircks naastligger ten oosten Romastraat 1630 232 135r
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar naastligger ten oosten Lanen 36 1632 233 47v
DIRKS, LAAS Laes Dircks metselaar naastligger ten oosten Schritsen 27 1632 233 47v
DIRKS, LAAS het huis van Laes Dircks naastligger ten oosten Noordijs 1 1632 233 51r
DIRKS, LAAS Laes Dircks verkoper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, LIENTJE wijlen Lijntie Dircks verkoper Weverstraat 1631 233 34r
DIRKS, LIJSBET Lijsbet Dircks eigenaar van 1/4 onbekend 1619 230 188r
DIRKS, LOURENS Lourens Dircks verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r
DIRKS, MARIA Marya Dircks koper Lammert Warndersteeg 1613 229 157v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Lanen 36 1632 233 47v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper Schritsen 27 1632 233 47v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks koper huis Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r
DIRKS, MAAIKE de koperse Maycke Dircks naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1647 235 243r
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircks verkoper Rommelhaven 4een_achter 1693 243 67r
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircks koper Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r
ZANDSTRA, MAAIKE DIRKS Mayke Dircks Sanstra koper Liemendijk 4 1715 245 251v
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks koper Jan Ruurdstraat 3 1619 230 192r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper (gesuccumbeerde) Grote Ossenmarkt 1621 230 274r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verpachter grond Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
DIRKS, MEINTJE Meyntie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 3 1629 232 94r
DIRKS, MINKE Meynts Dircks koper Kerkpoortstraat NZ 1619 230 183r
DIRKS, MINKE Mijntie Dircks koper Weverstraat ZZ 1629 232 104r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks , meerderjarig verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 24 1614 229 236v
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Schritsen 2 1679 241 17va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Jan Ruurdstraat 1 1679 241 17va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper Vijverstraat 21 1680 241 17va
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircks verkoper van 1/2 Rozengracht 22 1715 245 241r
ROORDA, NEELTJE DIRKS Neeltie Dircks Roorda koper Rozengracht NZ 1694 243 90v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks olieslager naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper q.q. Zuiderhaven NZ 1618 230 109v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks olieslager naastligger ten noorden Oosterkeetstraat 6 1618 230 113v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks , nom. curatorio protesteert vanwege een hypotheek Grote Bredeplaats 13 1621 230 261r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper q.q. Franekereind 17 1622 230 295v
DIRKS, PIETER wijlen Pieter Dircks verkoper q.q. Schritsen 67 1624 230 377r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks , c.soc. verkoper q.q. Zuiderhaven 8 1625 231 41r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks verkoper Noordijs 1627 232 21r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks koper huis Hoogstraat 51 1629 232 112v
DIRKS, PIETER Pieter Dircks koper deftige en neringrijke zoutkeet met de panne daar in zijnde en een woning aan de noordzijde van de keet Nieuwstraat 42 1715 245 234r
DIRKS, PIETER Pieter Dircks Cruicebroer, voor zich en zijn kinderen verkoper Rozengracht 14 1629 232 84r
DIRKS, PIETJE Pietke Dircks naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ 1623 230 359r
DIRKS, PIETER Piter Dircks naastligger ten zuiden onbekend 1628 232 76r
DIRKS, POPPE Poppe Dircks consenteert Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
DIRKS, PIETER Pyter Dircks naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1613 229 136r
DIRKS, PIETER Pytter Dircks , c.u. koper kamer Romastraat 6 1669 239 199v
DIRKS, PIETER Pytter Dircks scheepstimmerman geniaarde koper Spinhuisstraat 1683 242 7r
DIRKS, RIKSTJE Richt Dircks verkoper onbekend 1623 230 337v
DIRKS, RIKSTJE Ricxt Dircks verkoper Bildtstraat 19 1617 230 87r
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircks koper Lanen 86 1616 230 27r
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircks verkoper onbekend 1622 230 313r
DIRKS, RIENK Rienck Dircks verkoper van 1/15 Grote Bredeplaats 26west 1636 234 6v
DIRKS, RINSKE Rinske Dircks koper Lanen 3 1612 229 103r
DIRKS, RINSKE Rinske Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1612 229 103V
DIRKS, RIKSTJE Rixt Dircks koper Zuiderplein 3 1629 232 109r
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, RIKSTJE DIRKS Rixtie Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
DIRKS, ROMMERT Rombert Dircks verkoper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, ROMKE Romcke Dircks , c.s. naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1666 239 9ra
DIRKS, SARA Sara Dircks koper Karremanstraat 23 1694 243 80v
DIRKS, SARA Sara Dircks koper Karremanstraat 23 1694 243 80v
DIRKS, SEERP Seerp Dircks , broeder van de koper verkoper Noordijs 1 1723 246 161v
DIRKS, Serckie Dircks verkoper Alemanssteeg 1632 233 61v
DIRKS, SIEBREN Sibrant Dircks koper huis Sint Odolphisteeg 9 1623 230 357r
DIRKS, SIKKE Sicke Dircks , meerderjarig verkoper Romastraat 1621 230 266r
DIRKS, SJUK mr. Siouck Dircks bewoner Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakker koper en huurder 1/8 huis met bakhuis en ledige plaats erachter Franekereind 3 1617 230 98v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakker naastligger ten oosten Noordijs 4 1619 230 179v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks koper kamer met weefwinkel Schoolsteeg OZ 1620 230 206v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1620 230 206v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks niaarnemer ratione vicinitatis Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakker koper lege molenaarsplaats Franekerpoort (gebied) 1629 232 89r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks bakker koper 1/8 huis, bakhuis en ledige plaats Franekereind 3 1629 232 105r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircks koopman koper huis, twee kamers aanelkaar met een plaats Rommelhaven 24achter 1630 232 141r
DIRKS, SIPKE brouwerij en mouterij van Sipcke Dircks naastligger ten noorden Rommelhaven 24achter 1630 232 141r
DIRKS, Sipert Dircks naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 25 1623 230 372r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks koper 1/3 huis Franekereind 3 1621 230 277v
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks verkoper q.q. Grote Kerkstraat NZ 1627 231 164r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks bakker en koopman koper 2 1/2 pm bouwland, zijnde de westelijke helft van de venne van Jan Schroor ([per pm]) ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks verkoper q.q. Droogstraat NZ 1631 233 17r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircks naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1648 236 12v
DIRKS, SIPKE het huis van Sipke Dircks naastligger ten westen Franekereind 9 1648 236 16r
HILAARDA, SIERK DIRKS vroedsman Sjerck Dircks Hylaarda mr. chirurgijn koper tuin Klaverbladstraat 3 1690 242 331r
HILAARDA, SIERK DIRKS vroedsman Sjerck Dircks Hylaarda, c.soc. eerdere eigenaar (volgens koopbrief dd 09-01-1684) Noorderhaven 88 1691 242 358r
DIRKS, SJOERD Sjoerd Dircks naastligger ten oosten Voorstraat 1 1698 243 391v
DIRKS, SJOERD Sjoerdt Dircks , c.u. mr. bakker huurder (p.j.) Voorstraat 4 1692 242 25ra
DIRKS, SIEBREN Sybrandt Dircks huurder Rapenburg 8 1689 242 291v
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dircks naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg OZ 1629 232 104v
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dircks naastligger ten westen Lanen NZ 1630 232 146v
DIRKS, SIEBRICHJE Sybrich Dircks verkoper Weverstraat NZ 1651 236 172v
DIRKS, SIEPT Sypert Dircks koper huis Heiligeweg 38 1622 230 304r
DIRKS, SIEPT Sypert Dircks naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 25 1624 230 385r
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
DIRKS, SIETSE Sytse Dircks naastligger ten noorden Peterseliestraat OZ 1689 242 298r
DIRKS, SIETSE Sytske Dircks koper door niaar Schritsen 13achter 1732 248 98r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks koper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, TEETSKE Teetske Dircks verkoper Drie Roemersteeg 1635 233 177r
DIRKS, TEUNTJE Teuntie Dircks koper Noorderhaven 48 1629 232 108r
DIRKS, TIEMEN Thiman Dircks pottenbakker verkoper van 1/2 Rommelhaven 18twee_achter 1628 232 71v
DIRKS, Thiutie ? Dircks verkoper Alemanssteeg 1632 233 61v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend 1628 232 79v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper onbekend 1628 232 79v
DIRKS, TJITSKE Tiedscke Dircks koper Hoogstraat 38 1628 232 79v
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dircks verkoper Romastraat 5 1666 239 43r
DIRKS, TJEPKE Tiepcke Dircks koper van 1/2 huis met een kelder Vismarkt 1 1666 239 44r
DIRKS, TJITSKE Tiets Dircks koper Lanen 9oost 1647 235 262r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper Franekereind 8 1615 229 250r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper William Boothstraat 1625 231 48r
DIRKS, TRIJNTJE Trijn Dircks verkoper Kerkpad 3 1632 233 68v
DIRKS, TRIJNTJE Trijncke Dircks koper Hoogstraat NZ 1600 228 209v
DIRKS, TRIJNTJE wijlen Trijnke Dircks erflater Hoogstraat NZ 1621 230 271v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dircks , meerderjarig verkoper Romastraat 1621 230 266r
DIRKS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Dircks verkoper Hoogstraat 29 1628 232 73v
DIRKS, TRIJNTJE Trijntie Dircks koper Brouwersstraat 7 1668 239 154v
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircks verkoper Hofstraat ZZ 1620 230 220r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircks , c.u. pottenbakker verkoper Weverstraat ZZ 1633 233 98r
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dircks naastligger ten westen Brouwersstraat 20een_achter 1646 235 238r
DIRKS, WATSE Watse Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1689 242 277r
DIRKS, WATSE Watze Dircks naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 2 1694 243 85r
DIRKS, WIEPKE Wepke Dircks verkoper Droogstraat ZZ 1714 245 209v
DIRKS, WIEBREN Wibrant Dircks verkoper van 1/4 Hoogstraat 37 1626 231 156r
DIRKS, WIERD Wierdt Dircks verkoper q.q. Schritsen 3 1636 233 178r
DIRKS, WILLEM Willem Dircks koper huis genaamd Lieuuenburgh Moriaanstraat 7 Lieuuenburgh 1660 238 31r
DIRKS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Dircks brouwer verkoper Noorderhaven 15 1667 239 123r
DIRKS, WILLEM de erfgenamen van wijlen Willem Dircks brouwer verkoper Kerkpoortstraat 22 1668 239 160v
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Keth verkoper van 1/6 Voorstraat 7 1627 232 6r
KET, WILLEM DIRKS Willem Dircks Keth verkoper van 1/6 Noorderhaven 46 1627 232 6r
DIRKS, WIEPKE wijlen Wipke Dircks koper Hoogstraat 15 1721 246 101v
DIRKS, WIEBREN Wybren Dircks koper 1/2 huis Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dircks eigenaar van 1/2 Sint Christoffelsteeg 1657 237 130r
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind 28 1680 241 25ra1
MEULEN, DIRKS Yebell Dircks van der Meulen verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
SMID, DIRKS Ylbrand Dircks Smidt verkoper Zuiderhaven 24 1683 242 6v
DIRKS, IETJE Ytie Dircks koper Droogstraat 45 1628 232 60v
DIRKS, IETJE Yttie Dircks koper van 1/2 Rommelhaven 26 1629 232 95r
DIRKS, IETJE Yttie Dircks eigenaar van 1/2 Rommelhaven 26 1629 232 95r
DIRKS, SIERK huis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 110 de gekroonde wereld 1678 241 9v
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
DIRKS, SIERK Zierck Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1679 241 15ra
DIRKS, SIERK mr. Zierck Dircks naastligger ten westen Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
DIRKS, ANNE Anne Dircksen verkoper Grote Ossenmarkt 18 1645 235 187v
DIRKS, ARJEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Arien Dircksen verpachter grond Liemendijk ZZ 1636 234 4r
DIRKS, KLAAS Claes Dircksen naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1652 236 196r
HOLSTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dircksen van Holsteyn naastligger ten noorden Achterstraat 5 1673 240 116v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircksen brouwer naastligger ten zuiden Lombardstraat 1649 236 97r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircksen brouwer naastligger ten noorden Lombardstraat 1649 236 97r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten noorden Liemendijk ZZ 1636 234 4r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1644 235 107r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen verkoper Rapenburg 1648 236 46r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1650 236 114v
DIRKS, DIRK de kamer van Dirck Dircksen naastligger ten noorden Blindemanssteeg 1671 240 58v
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen mr. bakker koper huis Noorderhaven 12 1688 242 252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen mr. bakker huurder (p.j.) Noorderhaven 12 1688 242 252r
DIRKS, DIRK Dirck Dircksen naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1721 246 96v
DIRKS, HANS Hans Dircksen , c.u. koper kamer Romastraat 8 1668 239 149v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircksen , c.u. koper hof Wasbleekstraat 3 1649 236 76r
DIRKS, IEME Ime Dircksen naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1648 236 27r
DIRKS, JAN het huis van Jan Dircksen zoutdrager naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1629 232 104r
DIRKS, JAN Jan Dircksen naastligger ten westen Schritsen 4 1636 234 10r
DIRKS, JAN Jan Dircksen verkoper Klaverbladstraat OZ 1637 234 34v
DIRKS, JAN Jan Dircksen , c.s. verkoper Vijverstraat ZZ 1645 235 189v
DIRKS, JAN wijlen Jan Dircksen stuurman verkoper Zoutsloot 1 1654 236 263v
DIRKS, JAN Jan Dircksen goudsmid naastligger ten westen Schritsen 4 1681 241 173v
DIRKS, JAN Jan Dircksen mr. metselaar koper Schritsen 33 1688 242 255v
DIRKS, JAN Jan Dircksen mr. metselaar koper Lanen 40 1688 242 255v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Cuyck koopman geniaarde koper Romastraat 1690 242 325v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1682 241 51va
KUIK, JAN DIRKS oud burgemeester Jan Dircksen Kuyck koper huis en stallen Franekerpoort (gebied) 1688 242 249v
KUIK, JAN DIRKS Jan Dircksen Kuyck geniaarde koper Lanen 23 1690 242 324r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. zilversmid koper provisioneel huis Voorstraat 63 1679 241 16va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda koper provisioneel huis genaamd de Paeschwegh Schritsen 2 de Paaschwegh 1679 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid verkoper Schritsen 2 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid verkoper Jan Ruurdstraat 1 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid verkoper Vijverstraat 21 1680 241 17va
ROORDA, JAN DIRKS de weduwe van Jan Dircksen Roorda naastligger ten oosten Liemendijk ZZ 1689 242 301v
ROORDA, JAN DIRKS de hof van wijlen Jan Dircksen Roorda mr. goudsmid naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1694 243 102v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten oosten Lanen 36 1647 235 249v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten oosten Schritsen 27 1647 235 249v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen naastligger ten zuiden Lanen 38 1647 236 3v
DIRKS, LAAS Laes Dircksen verkoper Lanen 38 1647 236 3v
DIRKS, LOURENS Lourens Dircksen koper huis Spinhuisstraat NZ 1646 235 195v
DIRKS, PIETER Pieter Dircksen scheepstimmerman koper kamer, de noordelijkste van twee aan elkaar gebouwde kamers, de andere (ten zuiden gelegen) is eigendom van Willem, bootsgezel Grote Kerkstraat 11twee_achter 1693 243 67v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dircksen naastligger ten zuiden Vijver 1649 236 60r
DIRKS, SIEBREN Sybren Dircksen verkoper Vijver 1649 236 60r
DIRKS, AAFKE Aaff Dirckx koper huis of kamer Schritsen 1612 229 92v
DIRKS, AAGJE Achie Dirckx verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
DIRKS, ANTJE Antie Dirckx verkoper Alemanssteeg NZ 1635 233 168v
DIRKS, ARJEN Ariaen Dirckx verpachter grond Karremanstraat 27 1633 233 124v
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Zoutsloot 1 1630 232 156r
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Zoutsloot 1 1630 232 156v
DIRKS, ARJEN Arien Dirckx verpachter grond Karremanstraat 27 1631 233 8v
DIRKS, ARJEN de weduwe van Arien Dirckx naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1646 235 193r
HEMERT, ARJEN DIRKS wijlen Arien Dirckx van Heemert naastligger ten oosten Droogstraat 8 1647 235 265v
HEMERT, ARJEN DIRKS wijlen Arien Dirckx van Heemert verkoper Droogstraat 8 1647 235 265v
DIRKS, Arjeantie Dirckx koper Droogstraat 39 1630 232 145r
DIRKS, ARJEN de weduwe en erfgenamen van wijlen Aryen Dirckx naastligger ten zuiden Herenwaltje 4 1635 233 168r
DIRKS, BRECHTJE Brecht Dirckx verkoper Bildtstraat 7 1630 232 149v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx metselaar verkoper Lanen 38 1633 233 115v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx naastligger ten oosten Noordijs 1 1634 233 147r
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx , c.u. koper kamer Spinhuisstraat 1649 236 74v
DIRKS, KLAAS Claes Dirckx koper huis Anjelierstraat 4 1649 236 82v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirckx koper door niaar huis Lombardstraat 1649 236 97r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx koper 1/6 huis Alemanssteeg ZZ 1631 232 183v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx verwandelaar Alemanssteeg ZZ 1631 232 184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx aanhandelaar kamer Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx koper 1/2 huis Alemanssteeg 1632 233 61v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. koper huis Brouwersstraat 27 1644 235 113v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1645 235 182v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx naastligger ten oosten Achterstraat 1649 236 80r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx kistmaker naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1650 236 107v
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. koper Achterstraat 1650 236 123r
DIRKS, DIRK Dirck Dirckx , c.u. koper huis Grote Kerkstraat 17 1651 236 166v
DIRKS, Dircx Dirckx naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1646 235 202v
DIRKS, DOUWE de plaats van de erfgenamen van wijlen Douue Dirckx naastligger Grote Kerkstraat 12 1635 233 167r
DIRKS, ELING Elingh Dirckx verkoper Lanen ZZ 1635 233 167r
DIRKS, FEIKE Fijke Dirckx verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
DIRKS, FRANS Frans Dirckx naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
DIRKS, FREERK Freeck Dirckx koper ledige plaats (nu behuisd) Herenwaltje 1630 232 154r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx van Hemert verkoper Bargebuurt 28 1649 236 58r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx Hemert naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1650 236 104r
HEMERT, FREERK DIRKS Freerck Dirckx Hemert verkoper Zoutsloot 21 1650 236 104r
HEMERT, FREERK DIRKS het huis van Freerck Dirckx van Hemert naastligger ten westen ([dit is aan de overkant van de straat]) Noorderhaven 63 1652 236 210r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirckx verkoper Zoutsloot 1633 233 117r
DIRKS, HANS Hans Dirckx mr. scheepstimmerman koper provisioneel vervallen peerdenstal Liemendijk ZZ 1681 241 43ra
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirckx verkoper Alemanssteeg ZZ 1631 232 183v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dirckx verkoper Noordijs 5 1653 236 226r
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dirckx verkoper q.q. Voorstraat 91 1631 233 14v
DIRKS, HILTJE Hiltie Dirckx , zuster van de verkoperse niaarnemer ratione sanguinis Weverstraat NZ 1651 236 172v
DIRKS, HINNE burgerhopman Hinne Dirckx verkoper onbekend 1649 236 75r
DIRKS, HINNE het huis van Hinne Dirckx naastligger ten westen Rapenburg 1649 236 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dirckx verkoper Rapenburg 1649 236 79v
DIRKS, HINNE Hinne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 83v
DIRKS, HINNE wijlen oud-burgerhopman Hinne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat 1649 236 97v
DIRKS, HINNE de ruyghscherne van burgerhopman Hinne Dirckx naastligger ten oosten Molenpad 1 1650 236 115r
DIRKS, IEME Ieme Dirckx koper hof met bomen, bloemen en planten Achterstraat 1646 235 231r
DIRKS, IEME het huis van Ime Dirckx naastligger ten zuiden Hoogstraat 20 1646 235 214v
DIRKS, IEME Ime Dirckx , c.u. koper nieuwe schuur of paardenstal Zuiderhaven ZZ 1648 236 26v
DIRKS, IEME Ime Dirckx koper door niaar schuur, paardenstal, koestal en een ledige plaats, wijd 24 voeten Zuiderhaven ZZ 1648 236 28r
DIRKS, ENNE Inne Dirckx verkoper Kerkpoortstraat NZ 1649 236 64v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirckx schipper op Leeuwarden koper huis Nieuwstraat 48 1654 236 249v
DIRKS, JAN Jan Dirckx naastligger ten westen Schritsen 15achter 1630 232 154v
DIRKS, JAN Jan Dirckx naastligger ten westen Schritsen 28 1631 233 19v
DIRKS, JAN Jan Dirckx mr. metselaar naastligger ten oosten of naastligger ten westen Schritsen ZZ 1647 235 250v
DIRKS, JAN wijlen Jan Dirckx koper Zuiderstraat 1648 236 51r
DIRKS, JAN de kamer gekocht door Jan Dirckx naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1649 236 98v
DIRKS, JAN Jan Dirckx naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1651 236 178r
DIRKS, JETSKE Jetske Dirckx koper Voorstraat 43 1632 233 70r
DIRKS, JETSKE Jetske Dirckx naastligger ten oosten Noorderhaven 88 1647 235 265r
DIRKS, JETSKE Jetske Dirckx naastligger ten westen Voorstraat 45 1651 236 178v
DIRKS, JOCHEM Jochem Dirckx naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg OZ 1636 234 12r
DIRKS, JOCHEM Jochum Dirckx verkoper onbekend 1649 236 95r
DIRKS, LAAS Laas Dirckx mr. metselaar koper kamer Hofstraat 1611 229 48r
DIRKS, LAAS Laes Dirckx naastligger ten westen onbekend 1647 235 270r
DIRKS, LAAS de hof van Laes Dirckx naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15noord 1648 236 25r
DIRKS, LAMMERT Lammert Dirckx , c.u. koper huis Karremanstraat 2 1650 236 107v
DIRKS, MAAIKE Maycke Dirckx koper Brouwersstraat 10 1634 233 150v
DIRKS, MAAIKE het hofje van Maycke Dirckx naastligger ten noorden ([staat: Maycke Fockes]) Brouwersstraat 12noord_achter 1644 235 110v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dirckx koper door niaar huis Brouwersstraat 12noord 1646 235 236r
DIRKS, MAAIKE de niaarnemerse Mayke Dirckx naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1646 235 236r
DIRKS, MICHIEL Michiel Dirckx verkoper Heiligeweg NZ 1631 232 166r
DIRKS, PIETER Pieter Dirckx naastligger ten oosten Rozengracht 10 1630 232 159v
DIRKS, PIETER Pieter Dirckx naastligger ten oosten Rozengracht 12 1630 232 159v
DIRKS, PIETER Pieter Dirckx naastligger ten oosten Rozengracht 14 1630 232 159v
DIRKS, PIETER Pieter Dirckx naastligger ten oosten Rozengracht 10 1631 233 21v
DIRKS, PIETER Pieter Dirckx naastligger ten oosten Rozengracht 12 1631 233 21v
DIRKS, PIETER Pieter Dirckx naastligger ten oosten Rozengracht 14 1631 233 21v
DIRKS, PIETER Pyter Dirckx naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 19 1633 233 121v
DIRKS, PIETER wijlen Pyter Dirckx verkoper Rozengracht 14 1648 236 9v
DIRKS, RINSKE Rins Dirckx koper Hoogstraat 19 1638 234 63v
DIRKS, RIKSTJE Rixst Dirckx koper Voorstraat 9 1631 233 13r
DIRKS, SIEMEN Simon Dirckx koper huis Karremanstraat 28zuid 1638 234 51r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dirckx koper ledige plaats Franekerpoort (gebied) 1634 233 149r
DIRKS, SIPKE de kopers Sipcke Dirckx , c.u. naastligger ten oosten Franekerpoort (gebied) 1634 233 149r
DIRKS, SIPKE de tuin van Sipcke Dirckx naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) ZZ 1636 234 10r
DIRKS, SIPKE Sipke Dirckx , q.q. verkoper q.q. Hoogstraat 20 1646 235 214v
DIRKS, Siple Dirckx koopman koper ca. 4 pm greidland ten zuidoosten van Harlingen 1652 236 203r
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dirckx naastligger ten oosten Kerkpad 3 1632 233 68v
DIRKS, SIEBREN Sybrant Dirckx verkoper Vijver 1649 236 78v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirckx verkoper onbekend 1649 236 60v
DIRKS, SIEBREN Sybren Dirckx , c.u. verkoper Vijverstraat ZZ 1650 236 110r
DIRKS, TJEERD wijlen? Tieerd Dirckx verkoper Noorderhaven 14 1649 236 77r
DIRKS, TJITSKE Tiets Dirckx naastligger ten westen Lanen 9oost 1647 235 262r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx pottenbakker koper kamer Brouwersstraat 16 1632 233 72r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg 2 1643 235 62r
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx , c.u. geniaarde koper Brouwersstraat 12noord 1646 235 236r
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx koper kamer Carl Visschersteeg WZ 1648 236 37r
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx pottenbakker koper door niaar kamer en plaats Schritsen 1649 236 93r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx naastligger ten zuiden Schritsen 1649 236 93r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dirckx pottenbakker naastligger ten noorden Carl Visschersteeg WZ 1650 236 125v
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dirckx verkoper Carl Visschersteeg WZ 1651 236 168r
DIRKS, WILLEM Willem Dirckx verkoper Zoutsloot 1633 233 117r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirckx , c.u. scheepstimmerman koper nieuw huis Zuiderstraat 1648 236 21r
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirckx naastligger ten noorden Zuiderstraat 1649 236 89v
DIRKS, WIEBREN Wybren Dirckx , c.u. verkoper Zuiderstraat 1649 236 92r
DIRKS, IETJE Ydtie Dirckx verkoper Rapenburg NZ 1651 236 174v
DIRKS, IEME Yeme Dirckx , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1654 236 275r
ROORDA, JAN DIRKS de erfgenamen van wijlen Jan Dirckxen Roorda naastligger ten oosten Voorstraat 26 1699 243 401v
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Schritsen 1652 236 197r
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r
DIRKS, TIEMEN de erfgenamen van wijlen Tymen Dirckxen verkoper Carl Visschersteeg 1652 236 197r
, ARJEN Arien Dirckxs bruidegom 1605 228 483r
DIRKS, FRANS Frans Dirckz verkoper Sint Jacobstraat 8 1632 233 42v
DIRKS, ABE Abe Dircx , c.u. koper twee kamers Kerkpoortstraat 1660 238 15v
DIRKS, ABE Abe Dircx verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1666 239 42v
DIRKS, ARJEN Adriaen Dircx bruidegom 1602 228 292v
DIRKS, AAFKE Aefke Dircx koper kamer Vijverstraat 1651 236 180r
DIRKS, AALTJE Aeltgien Dircx bakster protesteert vanwege een vordering Achterstraat 1601 228 253v
DIRKS, AALTJE wijlen Aeltie Dircx erflater Midlumerlaan 1660 238 55v
DIRKS, AALTJE wijlen Aeltie Dircx erflater Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1660 238 55v
DIRKS, AMERENS Amerens Dircx verkoper in de noorder nieuwestad 1616 230 44r
DIRKS, AMERENS Ammerens Dircx verkoper Wortelstraat 2 1612 229 107r
DIRKS, ANTJE Anna Dircx koper Schritsen 5 1611 229 35r
DIRKS, ANTJE Anneken Dircx koper Franekerpoort (gebied) 1597 228 45v
DIRKS, ANTJE Antie Dircx aanhandelaar Alemanssteeg ZZ 1631 232 184v
DIRKS, ANTJE Antie Dircx verwandelaar Carl Visschersteeg WZ 1631 232 184v
DIRKS, ANTJE Antie Dircx , mede voor haar kinderen verkoper Zuiderhaven NZ 1634 233 129r
DIRKS, ANTJE Antie Dircx naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1655 237 4v
DIRKS, ANTJE Antie Dircx naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1655 237 4v
DIRKS, ARJEN de proclamanten Ariaen Dircx , c.u. houtkoper naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1617 230 76r
DIRKS, ARJAANTJE Ariaentie Dircx koper Voorstraat 43 1659 237 182v
DIRKS, ARJEN wijlen Arien Dircx naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1661 238 85r
DIRKS, ARJEN Arjen Dircx verpachter grond (af te kopen voor 80-00-00 CG) Herenwaltje 1632 233 74v
DIRKS, ARJEN de hof van Arrien Dircx koopman naastligger ten oosten Droogstraat 9 1633 233 96v
DIRKS, ARJEN Aryan Dircx verpachter grond Liemendijk ZZ 1634 233 142v
DIRKS, ARJEN Aryen Dircx verpachter grond Liemendijk 1634 233 145r
DIRKS, ARJEN Aryen Dircx naastligger ten oosten Noorderhaven 75 1635 233 159v
DIRKS, AUKE de erfgenamen van wijlen Aucke Dircx verkoper Brouwersstraat 21 1657 237 252v
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
DIRKS, BAARTE wijlen Baert Dircx verkoper Heiligeweg 54 1614 229 192r
JORRITSMA, BAUKJE DIRKS Bauckien Dircx Jorritsma verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
DIRKS, BERBER wijlen Berber Dircx erflater Zuiderhaven 37 1646 235 200r
DIRKS, KLAAS Claes Dircx , c.u. verkoper Hoogstraat NZ 1656 237 90v
FINK, KLAAS DIRKS Claes Dircx Vinck koper huis en ledige plaats Voorstraat 73 1602 228 287r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircx koper huis Lanen 42 1602 228 279r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircx brouwer naastligger ten oosten Noordijs 5 1653 236 226r
DIRKS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Dircx naastligger ten oosten Noordijs 7 1656 237 89v
DIRKS, KORNELIS de loods van de weduwe van Cornelis Dircx naastligger ten oosten Noordijs 5achter 1656 237 89v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dircx stoker naastligger ten noorden Brouwersstraat 18 1666 239 35r
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dircx koper Voorstraat 30 1616 230 20r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx kistmaker koper huis Karremanstraat 4 1634 233 134r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1644 235 138r
DIRKS, DIRK Dirck Dircx mr. kuiper koper kamer Gardenierstraat 10 1658 237 141v
DIRKS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmaker naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 19 1658 237 155v
DIRKS, DIRK het huis genaamd het Spinwiel van Dirck Dircx naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 19 het Spinnewiel 1658 237 169r
DIRKS, DIRK het huis van de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx kistmaker naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ 1658 237 250v
DIRKS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx naastligger ten noorden Lanen 89 1660 238 65v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx koper kamer Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1683 241 248v
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Dircx eigenaar perceel Tiepelsteeg 1681 241 41va2
GROOT, DIRK DIRKS de erfgenamen van wijlen Dirck Dircx de Groot verkoper Voorstraat 68 1658 237 145v
DIRKS, DIRK Dirck Dircx Mock naastligger ten oosten Hondenstraat 1 1657 237 121v
DIRKS, DOEDE Doede Dircx verkoper Hofstraat 27 1725 246 216v
DIRKS, DOUWE Douwe Dircx koper huis met ledige plaats Heiligeweg 13 1611 229 1r
DIRKS, EGBERT wijlen Egbert Dircx verkoper van 1/2 onbekend 1611 229 30v
DIRKS, ELSKE Els Dircx verkoper Franekereind 1613 229 143r
DIRKS, ELSKE Elske Dircx verkoper Weverstraat 1658 237 175v
DIRKS, FEIKE Feycke Dircx naastligger ten oosten Hoogstraat 12 1602 228 327v
DIRKS, FEIKE Feycke Dircx naastligger ten oosten Rommelhaven 7 1602 228 327v
DIRKS, FEIKE Feycke Dircx protesteert vanwege een hypotheek ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
JORRITSMA, FOEKE DIRKS wijlen Foeke Dircx Jorritsma erflater Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
DIRKS, FOLKERT Folkert Dircx , alias Cleyne naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 38r
DIRKS, FRANS Frans Dircx bruidegom 1604 228 403r
DIRKS, FRANS Frans Dircx bakker verkoper van 1/2 Schritsen 5 1611 229 35r
DIRKS, FRANS Frans Dircx koper huis en brouwerij met de ledige plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende van voren de straat tot achter aan de haven Grote Bredeplaats 19 1626 231 143r
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 2 1633 233 109v
DIRKS, FRANS Frans Dircx naastligger ten westen Karremanstraat 4 1634 233 134r
DIRKS, FRANS de hof van burgemeester Frans Dircx naastligger ten westen Achterstraat 1660 238 67r
HEMERT, FRANS DIRKS wijlen Frans Dircx van Hemert verkoper Hoogstraat 17 1640 234 106r
DIRKS, FREERK de kamers van wijlen Freerck Dircx naastligger ten noorden Zoutsloot 21 1661 238 118v
DIRKS, FREERK het huis van Freerk Dircx naastligger ten noorden William Boothstraat WZ 1635 233 175r
DIRKS, GABE Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
DIRKS, GABE het erf van Gabbe Dircx naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 2 1612 229 94v
DIRKS, Geertgien Dircx verkoper onbekend 1603 228 356v
DIRKS, GEERTJE Geertie Dircx verkoper Rozengracht 27 1655 237 17v
DIRKS, GEESKE Geiske Dircx , dochter van de verkoperse koper door niaar huis Weverstraat 1656 237 73r
DIRKS, GERRIT wijlen Gerrit Dircx houtkoper verkoper Zoutsloot ZZ 1632 233 76r
DIRKS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Dircx naastligger ten westen Grote Kerkstraat 16 1643 235 54v
DIRKS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Dircx naastligger ten westen Heiligeweg 13 1643 235 54v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dircx rogdrager verkoper Franekerpoort (gebied) 1643 235 74v
DIRKS, GERRIT weduwe van Geryt Dircx naastligger ten oosten Romastraat 5 1606 228 497r
DIRKS, GRIETJE Griet Dircx koper Hoogstraat 1achter 1614 229 217r
DIRKS, GRIETJE wijlen Grietie Dircx verkoper Grote Kerkstraat 36 1631 232 186r
DIRKS, GRIETJE de erfgenamen van wijlen Grietien Dircx naastligger ten westen ten noorden van Harlingen 1603 228 359r
DIRKS, HERE Heere Dircx , c.u. verpachter grond Noorderhaven 42 1598 228 99v
DIRKS, HERE Heere Dircx lijndraaier verkoper Noorderhaven 42 1598 228 99v
DIRKS, HERE Heere Dircx lijndraaier bewoner ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
DIRKS, HERE Heere Dircx lijndraaier verkoper (gesuccumbeerde) ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircx koper kamer Hofstraat NZ 1633 233 95r
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircx verkoper onbekend 1655 237 37v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircx naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat NZ 1656 237 75v
DIRKS, HINNE burgerhopman Henne Dircx naastligger ten zuiden Moriaanstraat 12 1643 235 81r
DIRKS, HESSEL wijlen Hessel Dircx verkoper onbekend 1656 237 66v
DIRKS, HILLEBRAND burgemeester Hilbrant Dircx naastligger ten noorden Zuiderstraat ZZ 1633 233 92r
HILLEBRANDS, HILLEBRAND DIRKS de heer Hillebrant Dircx Hillebrants, c.u. koper 4 einsen 14 penningen 2 roeden en 9 1/2 voeten bouwland ten noordoosten van Harlingen 1660 238 49v
DIRKS, Hillie Dircx wolnaaister naastligger ten westen Lanen 54 1675 240 21va
DIRKS, HILTJE Hiltie Dircx wolnaaister naastligger ten westen Lanen 54 1655 237 41r
DIRKS, HILTJE Hiltie Dircx naastligger ten oosten Lanen 50 1658 237 153v
DIRKS, HILTJE Hiltie Dircx wolnaaister naastligger ten oosten Lanen 50 1659 237 181r
DIRKS, HILTJE Hiltie Dircx wolnaaister naastligger ten oosten Lanen 50 1690 242 330v
DIRKS, HINNE burgerhopman Hinne Dircx naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1643 235 38r
DIRKS, HINNE burgerhopman Hinne Dircx eerdere eigenaar Kerkpoortstraat 49 1659 237 240v
DIRKS, HOMME Homme Dircx , c.u. eigenaar van 1/2 Vijverstraat 18 1653 236 237v
DIRKS, HIELKJE Hylck Dircx koper Grote Kerkstraat 35 1643 235 46r
DIRKS, IEME Ieme Dircx , c.u. verkoper Zuiderhaven ZZ 1655 237 23v
DIRKS, JAKOB de perken van Jacob Dircx naastligger ten zuiden Schritsen 52achter 1633 233 119v
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx schipper op Leeuwarden verkoper Nieuwstraat 48 1658 237 176r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx aanhandelaar huis Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
DIRKS, JAKOB Jacob Dircx verwandelaar Ooievaarsteeg 15 1732 248 114r
DIRKS, JAN Jan Dircx protesteert vanwege een vordering Grote Bredeplaats NZ 1598 228 101r
DIRKS, JAN wijlen Jan Dircx naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1599 228 138v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten noorden Zoutsloot 98 1599 228 146v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten zuiden Zoutsloot 102 1599 228 147r
DIRKS, JAN Jan Dircx verkoper q.q. Zuiderstraat 1602 228 295r
DIRKS, JAN Jan Dircx verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1602 228 295r
DIRKS, JAN Jan Dircx verkoper q.q. Noorderhaven 66 1602 228 295r
DIRKS, JAN Jan Dircx metselaar naastligger ten noorden Rinnertspijp 1605 228 454v
DIRKS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Dircx houtzager verkoper Lanen 12 1606 228 512v
DIRKS, JAN wijlen Jan Dircx naastligger ten westen Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v
DIRKS, JAN Jan Dircx zoutdrager naastligger ten zuiden Klaverbladstraat 3 1611 229 11v
DIRKS, JAN Jan Dircx koper kamer Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 26v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten zuiden Weverstraat 1613 229 158v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten noorden Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten oosten Vijverstraat 1618 230 107r
DIRKS, JAN Jan Dircx zoutmeter naastligger ten zuiden Klaverbladstraat WZ 1618 230 128v
DIRKS, JAN Jan Dircx zoutmeter verkoper Klaverbladstraat WZ 1618 230 128v
DIRKS, JAN het huis van Jan Dircx zoutdrager naastligger ten zuiden Weverstraat 1631 233 34r
DIRKS, JAN het huis van Jan Dircx naastligger ten westen Weverstraat 1633 233 85v
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten oosten onbekend 1642 235 28r
DIRKS, JAN Jan Dircx naastligger ten westen Schritsen 28 1642 235 37r
DIRKS, JAN de weduwe van Jan Dircx naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1656 237 83v
DIRKS, JAN de weduwe van Jan Dircx naastligger ten noorden Zuiderhaven NZ 1656 237 84r
DIRKS, JAN Jan Dircx stuurman naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1663 238 21va
DIRKS, JAN Jan Dircx Vuylpraet naastligger ten westen onbekend 1601 228 239r
DIRKS, JETSKE Jetske Dircx verkoper Voorstraat 43 1659 237 182v
DIRKS, JETSKE Jetske Dircx huurder Lanen NZ 1659 238 13r
DIRKS, Jochoom Dircx naastligger ten noorden Voorstraat 75 1642 235 26v
DIRKS, JOCHEM Jochum Dircx naastligger ten noorden Droogstraat 45 1633 233 111v
DIRKS, JOCHEM grondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakker eigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG]) Zoutsloot 32 1635 233 164v
DIRKS, JOCHEM grondpacht uit twee kamers van Jochum Dircx bakker eigenaar perceel ([staat: 4-00-00 GG]) Zoutsloot 34 1635 233 164v
DIRKS, JOCHEM wijlen gemeensman Jochum Dircx eerdere eigenaar Rommelhaven 8 1659 237 204v
DIRKS, JOCHEM de erfgenamen van wijlen Jochum Dircx verpachter grond Weverstraat 15 1662 238 130r
DIRKS, JOCHEM het huis van wijlen Jochum Dircx naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1663 238 182r
DIRKS, JOCHEM wijlen gemeensman Jochum Dircx eerdere bewoner Rommelhaven 8 1660 238 5va
DIRKS, JOCHEM het sterfhuis van gemeensman Jochum Dircx naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter 1660 238 5va
DIRKS, JOCHEM de erfgenamen van wijlen Jochum Dircx verpachter grond Weverstraat 15 1662 238 13ra
DIRKS, JOCHEM het huis van wijlen Jochum Dircx naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_achter 1663 238 21ra
DIRKS, JOHANNES Johannes Dircx verkoper Noorderhaven 42 1645 235 180v
DIRKS, JOEKE Juke Dircx koper huis Vijverstraat 1611 229 56v
DIRKS, JURJEN Jurgen Dircx naastligger Both Apothekerstraat OZ 1611 229 20v
DIRKS, LAAS de uitgang van de hof van Laas Dircx naastligger ten oosten Romastraat 1626 231 123r
DIRKS, LAAS Laas Dircx verkoper Hoogstraat 38 1632 233 63v
DIRKS, LAAS Laes Dircx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1613 229 128r
DIRKS, LAAS Laes Dircx naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1616 230 42v
DIRKS, LAAS grondpacht uit het huis van Laes Dircx eigenaar perceel Hoogstraat 38 1628 232 79v
DIRKS, LAAS Laes Dircx metselaar verpachter grond Hofstraat NZ 1633 233 95r
DIRKS, LAAS de kamer van Laes Dircx naastligger ten zuiden Lanen 38 1655 237 47r
DIRKS, LAMMERT Lambert Dircx verkoper q.q. Droogstraat 1612 229 91r
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx , c.u. slager koper schuur Bargebuurt 7 het Oude Commediantshuis 1659 237 198r
DIRKS, LIEUWE Lieuue Dircx huurder Grote Kerkstraat 41 1659 237 201v
DIRKS, LIJSBET Lijsbeth Dircx verkoper Weverstraat 1656 237 73r
DIRKS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Dircx verkoper Grote Bredeplaats 27 1662 238 125v
DIRKS, LOURENS Lourens Dircx zeilmaker verkoper Franekereind 6 1641 234 130v
DIRKS, MAAIKE Maicke Dircx verkoper Hoogstraat 1twee_achter 1599 228 167r
DIRKS, MARGARETA Margareta Dircx naastligger ten noorden Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
DIRKS, MARGARETA Margarete Dircx verkoper Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
DIRKS, MARGARETA Margarita Dircx verkoper Drie Roemersteeg 1611 229 55v
DIRKS, MARGARETA Margriete Dircx verkoper ([blijkens een protest]) Drie Roemersteeg 1606 228 500v
DIRKS, MARIA Mary Dircx bruid 1605 228 450r
DIRKS, MARIA Mary Dircx naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 19 1655 237 4v
DIRKS, MARIA Mary Dircx naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1655 237 4v
DIRKS, MAAIKE de verkoperse Maycke Dircx naastligger ten noorden Brouwersstraat 12noord 1656 237 97r
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircx verkoper Brouwersstraat 12noord 1656 237 97r
DIRKS, MAAIKE Maycke Dircx verkoper Schritsen 64achter 1660 238 59r
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircx verkoper Lanen 36 1643 235 85v
DIRKS, MAAIKE Mayke Dircx verkoper Schritsen 27 1643 235 85v
DIRKS, MEINTJE Meintie Dircx koper van 1/2 Lanen 39 1661 238 78r
DIRKS, NEELTJE Neeltie Dircx koper dwarshuis met een huis erachter voorheen gebruikt als haringhang Zuiderhaven 50 1664 238 207r
DIRKS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Dircx naastligger ten oosten Noorderhaven 78 1603 228 342r
DIRKS, PIETER de weeskinderen van wijlen Pieter Dircx naastligger ten zuiden Noordijs 5 1604 228 390v
DIRKS, PIETER Pieter Dircx naastligger ten zuiden Hoogstraat 53 1633 233 83v
DIRKS, PIETER wijlen Piter Dircx koper Rozengracht 14 1645 235 178v
DIRKS, PIETER Pyter Dircx koper huis Lombardstraat 1611 229 54r
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircx naastligger ten westen Jekelsteeg 1 1604 228 430v
DIRKS, RIEMKJE Rieme Dircx verkoper Lanen 86 1618 230 105v
DIRKS, RINSKE Rins Dircx verkoper Lanen 3 1613 229 127v
DIRKS, RINSKE Rintske Dircx verkoper Hoogstraat 29achter 1611 229 17r
DIRKS, ROMKE Romke Dircx , c.s. naastligger ten zuiden Heiligeweg 40 1666 239 49r
DIRKS, ROMMERT Rommert Dircx verkoper Lanen 50 1631 232 185r
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx verkoper van 1/3 Rozengracht NZ 1663 238 180r
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx verkoper van 1/3 Alemanssteeg OZ 1663 238 180v
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx verkoper van 1/3 Weverstraat NZ 1663 238 181r
DIRKS, RUURD Ruierd Dircx verkoper van 1/3 Weverstraat 6 1663 238 181v
DIRKS, SIKKE Sicke Dircx naastligger ten oosten Scheffersplein 23 1656 237 55v
DIRKS, SJOUKE Sioucke Dircx , c.u. timmerman geniaarde koper Zuiderhaven ZZ 1659 237 181v
DIRKS, SJOUKE Sioucke Dircx , c.u. timmerman koper twee kamers met een loods Rozenstraat WZ 1661 238 109r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper 3/8 huis, bakhuis en plaats Franekereind 3 1612 229 113r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx verpachter grond Kruisstraat 5oost 1614 229 208r
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u. bakker koper huis, plaats en vrije steeg Franekereind 5 1633 233 77v
DIRKS, SIPKE de proclamanten Sipcke Dircx , c.u. bakker naastligger ten westen Franekereind 5 1633 233 77v
DIRKS, SIPKE de proclamanten Sipcke Dircx , c.u. bakker naastligger ten noorden Franekereind 5 1633 233 77v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx koper 4 pm 7 einsen 15 penningen 3 roeden greidland (per pm) ten noorden van Harlingen 1634 233 139v
DIRKS, SIPKE Sipcke Dircx , c.u. verkoper Vijverstraat 18 1653 236 237v
DIRKS, SIPKE nu betaald door Sipcke Dircx eigenaar perceel Droogstraat 1656 237 61r1
DIRKS, SIPKE de erfgenamen van wijlen Sipcke Dircx naastligger ten westen Franekereind 7 1660 238 67v
DIRKS, SIPKE het huis en plaats van de weduwe van Sipcke Dircx naastligger ten oosten Noordijs 25 1661 238 91v
DIRKS, SIPKE de hof van Sipke Dircx naastligger ten noorden Franekerpoort (gebied) 1632 233 74r
DIRKS, SIPKE het andere huis van Sipke Dircx , c.u. naastligger ten westen Franekereind 7 1653 236 241r
DIRKS, SIPKE Sipke Dircx , c.u. verkoper Franekereind 7 1653 236 241r
DIRKS, Sundach Dircx , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats 22 1603 228 361r
DIRKS, SIEBREN Sybrandt Dircx verkoper Hofstraat 41 1616 230 35v
DIRKS, SIETSKE Sydts Dircx koper Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
DIRKS, SIETSKE Syts Dircx koper Lanen 42 1602 228 279r
DIRKS, SIETSE de weduwe van Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1642 235 45r
DIRKS, SIETSE de erfgenamen van wijlen Sytse Dircx naastligger ten noorden Peterseliestraat 1661 238 116r
DIRKS, SIETSKE Sytske Dircx koper Vijverstraat 15 1732 248 102v
DIRKS, TJOMME Tiomme Dircx bakker naastligger ten zuiden Bildtstraat 9 1651 236 181v
DIRKS, TRIJNTJE Trijncke Dircx koper Hoogstraat 29 1615 229 240v
DIRKS, TRIJNTJE de weduwe Trijntie Dircx naastligger ten westen Vijverstraat 7 1640 234 117v
DIRKS, TRIJNTJE de plaats van de weduwe Trijntie Dircx naastligger ten noorden Vijverstraat 1 1655 237 19r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircx verwandelaar Schritsen 1632 233 58v
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircx aanhandelaar ledige plaats of hof Weverstraat 1632 233 58v
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircx verkoper Sint Christoffelsteeg 1633 233 83r
DIRKS, TIEMEN Tymen Dircx koper dwarshuis, timmerhuis en een ledige plaats daarachter onbekend 1633 233 113v
DIRKS, TIEMEN burgervaandrig Tymen Dircx , c.u. verkoper Kerkpoort (gebied) 1643 235 77r
DIRKS, WILLEM Willem Dircx naastligger ten oosten Noorderhaven 13 1656 237 90r
DIRKS, WILLEM Willem Dircx brouwer naastligger ten westen Rozengracht 8 1656 237 94v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx koper huis Noorderhaven 19 1660 238 35v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx naastligger ten westen Noorderhaven 19 1660 238 35v
DIRKS, WILLEM Willem Dircx verkoper Rozengracht 6 1660 238 43r
ALMA, IEDE DIRKS olderman van het bakkersgilde Yde Dircx Alma verkoper Grote Ossenmarkt ZZ 1659 237 203r
DIRKS, IETJE Ydt Dircx koper Hoogstraat 1achter 1599 228 166v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen verkoper Brouwersstraat 27 1646 235 205v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen , c.u. koper kamer Kromme Elleboogsteeg OZ 1661 238 114v
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen sergant en mr. kuiper naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 15 1683 241 241r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Mock naastligger ten noorden Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
DIRKS, DIRK Dirck Dircxen Sicx naastligger ten westen Grote Kerkstraat 19 1655 237 44v
STORK, DIRK DIRKS Dirck Dircxen Stork sergeant koper huis Kerkpoortstraat 9 1682 241 182v
DIRKS, HENDRIK Hendrick Dircxen naastligger ten westen Zoutsloot 1 1659 238 5v
DIRKS, HINNE Hinne Dircxen naastligger ten noorden Molenpad 1 1644 235 111r
DIRKS, JAKOB herberg de Oyevaer bij de Franekerpijpen van Jacob Dircxen herbergier betrokkene onbekend de Ooievaar 1660 238 6va
DIRKS, JAN de achtergelaten goederen van de erfgenamen van wijlen Jan Dircxen verkoper Lammert Warndersteeg 1606 228 505r
DIRKS, JAN Jan Dircxen , alimentator van zijn moey verkoper Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 116r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid koper 3/4 huis alwaer de Stadtsroeper uithangt Voorstraat 28 de Stadsroeper 1682 241 186r
ROORDA, JAN DIRKS Jan Dircxen Roorda mr. goud- en zilversmid eigenaar van 1/4 Voorstraat 28 1682 241 186r
DIRKS, JETSE Jetse Dircxen verkoper Karremanstraat 19 1682 241 202v
DIRKS, JOCHEM gemeensman Jochum Dircxen naastligger ten westen Rommelhaven 12 1658 237 174av
DIRKS, LAAS Laes Dircxen , c.u. mr. metselaar naastligger ten zuiden Brouwersstraat 23 1614 229 201r
DIRKS, LAAS Laes Dircxen mr. metselaar verkoper Brouwersstraat 23 1614 229 201r
DIRKS, LAAS Laes Dircxen verkoper Lanen 38 1643 235 41v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 15zuid 1643 235 64v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15zuid 1643 235 64v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Lanen 36 1643 235 85v
DIRKS, LAAS Laes Dircxen naastligger ten oosten Schritsen 27 1643 235 85v
DIRKS, REIER weesmeester Reyer Dircxen Spijcker verkoper Noorderhaven 10 1653 236 223r
DIRKS, SIEMEN Symen Dircxen boterkoper huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 24 1661 238 106v
DIRKS, WILLEM Willem Dircxen , c.u. brouwer koper huis, brouwerij en hof achter het huis en brouwerij en een kamer ten zuiden van de hof tegenover de lange lijnbaan en heeft de weduwe van Claes Dircxen ten westen Rozengracht 6 1654 236 256v
DIRKS, WILLEM Willem Dircxen brouwer naastligger ten westen Rozengracht 8 1655 237 266r
DIRKS, WILLEM Willem Dircxen koper brouwerij-mouterij met huis en tuintje ten noorden tot aan de ringmuur, ook nog een paardenstal en een eigen steeg tot aan de Lanen Simon Stijlstraat 6 1661 238 95r
DIRKS, JAN Jan Dircxs koper huis, brouwerij, mouterij en gereedschappen Lanen 36 1626 231 125v
DIRKS, JAN Jan Dircxs koper huis, brouwerij, mouterij en gereedschappen Schritsen 27 1626 231 125v
DIRKS, LAAS Laes Dircxs metselaar verpachter grond Hofstraat 9 1613 229 159r
DIRKS, LAAS Laes Dircxs metselaar naastligger ten westen Hofstraat 9 1613 229 159r
DIRKS, LAAS Laes Dircxs naastligger ten noorden Brouwersstraat 27 1613 229 163r
DIRKS, KORNELIS wijlen Cornelis Dircxsen brouwer koper huis Kleine Bredeplaats 11 1655 237 19v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman koper woning Voorstraat 52achter 1718 246 32v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52achter 1718 246 32v
DIRKS, EELKE Eelcke Dirk , c.u. koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52achter 1718 246 32v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk mr. knoopmaker en turfdrager verkoper van 7/24 Rapenburg 12 1729 247 274v
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk mr. knoopmaker en turfdrager koper van 1/2 5/12 huis Schritsen 11 1729 247 284r
DIRKS, JAKOB Jacob Dirk mr. knoopmaker en turfdrager eigenaar van 7/12 Schritsen 11 1729 247 284r
IJSENBEEK, JAN DIRKS Jan Dirk IJsenbeek naastligger ten oosten Noorderhaven 71 1726 246 281r
DIRKS, PIETER Pyter Dirk turfdrager koper huis Lanen 91 het Blauw Lam 1731 248 48r
DIRKS, PIETER de koper Pyter Dirk turfdrager naastligger ten noorden Lanen 91 1731 248 48r
IJSENBEEK, TRIJNTJE DIRKS wijlen Trijntie Dirk IJsenbeek erflater Heiligeweg 23 1717 245 285v
DIRKS, AALTJE Aaltie Dirks verkoper van 1/4 William Boothstraat 3 1732 248 91r
DIRKS, AALTJE Aaltje Dirks koper van 1/2 Lanen 45 1663 238 178r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Heiligeweg 38 1761 255 77r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
DIRKS, ABEL Abel Dirks mr. schoenmaker verkoper van 1/3 Bargebuurt 24 1761 255 99r
DIRKS, ABEL wijlen Abel Dirks schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 15 1766 256 225r
DIRKS, Aebert Dirks bontwever koper huis Kerkpoortstraat 39 1771 257 195v
DIRKS, AGE Aege Dirks mr. koordewerker koper huis Heiligeweg 13 1734 248 291v
SCHIERE, AAGJE DIRKS Aegjen Dirks Schiere verkoper van 1/3 Zuiderstraat 29 1728 247 73r
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks naastligger ten zuiden Hoogstraat 21 1723 246 187v
DIRKS, AALTJE Aeltie Dirks verkoper Hoogstraat 21 1723 246 187v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema doodgraver verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema mr. steenhouwer en doodgraver koper huis Heiligeweg 22 1752 253 30v
AGEMA, AGE DIRKS Age Dirks Agema koper huis Heiligeweg 34 1757 254 93r
DIRKS, AUKJE Akke Dirks koper Gardenierstraat 4 1808 268 152v
DIRKS, AUKJE Akke Dirks huurder Gardenierstraat 4 1808 268 152v
DIRKS, ALBERT Albart Dirks koper woning bestaande uit kamer, loods en plaats Nieuwstraat 34 1664 238 229r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks bontwever koper huis Lammert Warndersteeg WZ 1746 251 111v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman koper tuin, kamer en kelder Gardenierstraat 9 1759 254 225v
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Gardenierstraat 7 1759 254 226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat 7 1759 254 226v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1763 255 178v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman koper door niaar woning Gardenierstraat 7 1763 256 2r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman naastligger ten oosten Gardenierstraat 7 1763 256 2r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks timmerman naastligger ten noorden Gardenierstraat 7 1763 256 2r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. timmerman verkoper Gardenierstraat 1767 256 230r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. Timmerman koper door niaar huis Rommelhaven 8 1767 256 237r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten westen Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1767 257 7r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1767 257 252r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1773 258 109r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. huistimmerman koper door niaar 2/3 huis en tuin Rommelhaven 6 1774 258 150v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1774 258 150v
DIRKS, ALBERT Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6een_achter 1775 258 221r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. huistimmerman koper 1/3 huis Rommelhaven 8 1776 258 261r
DIRKS, ALBERT Albert Dirks mr. huistimmerman naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1776 258 261r
DIRKS, ALBERT de weduwe van wijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1779 259 306v
DIRKS, ALBERT de erfgenamen van wijlen Albert Dirks timmerman naastligger ten westen Rommelhaven 12 1781 260 125r
DIRKS, ALBERT de weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1782 260 178v
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1782 260 274r
DIRKS, ALBERT de weduwe van Albert Dirks naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 9 1783 261 21r
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks mr. timmerman verkoper Rommelhaven 8 1783 261 69v
DIRKS, ALBERT wijlen Albert Dirks verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
DIRKS, ANDRIES Andries Dirks mr. metselaar koper huis Noorderhaven 90 1724 246 210v
SCHIERE, ANDRIES DIRKS Andries Dirks Schiere mr. pruikenmaker koper huis Hoogstraat 16 1770 257 173r
DIRKS, ANDRIES wijlen Andrys Dirks mr. metselaar erflater Noorderhaven 90 1727 247 22r
DIRKS, AGNIETJE Angenietje Dirks reversaalhouder Romastraat 29 1789 263 145r
DIRKS, ANNE Anne Dirks , c.p. mr. bakker koper door niaar huis Noordijs 1 1714 245 230v
DIRKS, ANNE Anne Dirks mr. kleermaker koper huis Lanen 74 1729 247 289r
DIRKS, ANNE Anne Dirks naastligger ten westen Lanen 76 1742 250 271r
DIRKS, ANNE Anne Dirks mr. kleermaker verkoper Lanen 74 1746 251 113r
DIRKS, ANNE Anne Dirks Yepey mr. zilversmid koper koopmanshuis Voorstraat 66 het Engels Laken 1788 262 297r
YPEY, ANNE DIRKS Anne Dirks Ypey mr. zilversmid verkoper Voorstraat 66 1804 267 22r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Zoutsloot 80 1724 246 195r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Zuiderhaven 1734 248 349r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Lanen 45 1734 248 351r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Schritsen 11 1735 249 66r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Werfpad ZZ 1739 250 7r
DIRKS, ANTJE Antie Dirks geniaarde koper Raamstraat 3 1739 250 33v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend 1740 250 110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper onbekend 1740 250 110v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks koper Karremanstraat 22 1747 251 187v
DIRKS, ANTJE Antie Dirks verkoper Grote Kerkstraat 40 1751 252 142r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks koper Schritsen 5 1730 247 331r
DIRKS, ANTJE wijlen Antje Dirks erflater Zuiderhaven 17 1741 250 6ra
DIRKS, ANTJE Antje Dirks koper huis Zoutsloot 20 1756 253 252r
DIRKS, ANTJE Antje Dirks verkoper Grote Kerkstraat 2 1768 257 54r
DIRKS, AREND Arend Dirks mr. bontwever koper huis Grote Kerkstraat 41 1781 260 91r
DIRKS, AREND de weduwe van Arend Dirks huurder (p.j.) Droogstraat ZZ 1782 260 207r
DIRKS, AREND de boedel van wijlen Arend Dirks verkoper Grote Kerkstraat 41 1783 261 42v
POORT, ARJEN DIRKS Arjen Dirks Poort koper huis Brouwersstraat 15 1801 265 287v
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman verkoper Noorderhaven 79 1751 252 154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman verkoper Droogstraat 27 1751 252 154r
VLASBLOEM, ARNOLDUS DIRKS Arnoldus Dirks Vlasbloem suikerraffineerder en koopman verkoper Noorderhaven 83 1751 252 154r
DIRKS, mr. Arrjan Dirks koper Kerkpad WZ 1665 239 4va
DIRKS, ARJEN wijlen Arrjen Dirks verpachter grond Zoutsloot 39 1667 239 77v
DIRKS, ARJEN wijlen Arrjen Dirks verpachter grond Zoutsloot 67 1667 239 78v
DIRKS, AATJE Attje Dirks verkoper Hoogstraat 40 1810 269 46r
DIRKS, AATJE Attje Dirks verkoper Hoogstraat 40 1810 269 46r
DIRKS, AUKE Auke Dirks mr. kistmaker verkoper Zuiderhaven 47 1728 247 67r
DIRKS, AUKE Auke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Bargebuurt 16 1796 264 325r
DIRKS, AUKE Auke Dirks naastligger ten noorden Bargebuurt WZ 1797 265 34r
DIRKS, AUKJE Aukjen Dirks , meerderjarige vrijster verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
AGEMA, BAARTJE DIRKS Baatje Dirks Agema voormalig bewoner Brouwersstraat 10 1786 262 70r
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Zuiderhaven 47 1751 252 117v
AGEMA, BAARTJE DIRKS meerderjarige vrijster Baetje Dirks Agema verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 13 1751 252 119r
AGEMA, BAARTJE DIRKS wijlen Batje Dirks Agema erflater Brouwersstraat 10 1786 262 70r
DIRKS, BAUKE Bauke Dirks naastligger ten noorden Kerkpad 32 1799 265 140r
DIRKS, BAUKJE Baukje Dirks huurder Bargebuurt 26 1808 268 174v
DIRKS, BEREND wijlen Beernd Dirks verkoper van 1/4 Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
DIRKS, BEREND Beernt Dirks korfmaker koper provisioneel huis Grote Kerkstraat 16 1752 253 270r
DIRKS, BEERT Beert Dirks brouwer naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1730 247 309r
DIRKS, BEERT Beert Dirks brouwer koper hof en zomerhuis Romastraat 35 1731 247 390r
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwer winkelier koper huis Bildtstraat 21 1731 248 60v
BROUWER, BEERT DIRKS burgervaandrig Beert Dirks Brouwer koopman verkoper Bildtstraat 21 1737 249 215r
BROUWER, BEERT DIRKS Beert Dirks Brouwer koopman verkoper Romastraat 35 1769 257 140r
DIRKS, LIJSBET de kamer van de erfgenamen van wijlen Bettie Dirks naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 17 1715 245 254v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Kerkpad 32 1758 254 121v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks , meerderjarige vrijster verkoper Franekereind 34 1758 254 122v
DIRKS, BOTJE Bottje Dirks verkoper Nieuwstraat WZ 1766 256 224v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleper koper huis Karremanstraat 30 1783 261 9v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleper naastligger ten westen Karremanstraat 32 1783 261 23v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks sleper naastligger ten noorden Karremanstraat 32 1783 261 23v
DIRKS, BOUWE Bouwe Dirks naastligger ten oosten Droogstraat ZZ 1789 263 144r
DIRKS, BOUWE de weduwe van Bouwe Dirks naastligger ten noorden Noorderhaven 107 1796 264 320v
DIRKS, BRUIN Bruin Dirks verkoper Kerkpoortstraat 18 1788 262 266r
DIRKS, KASPER Caspar Dirks mr. bontwever huurder Grote Kerkstraat 31west 1734 248 331r
DIRKS, KASPER Casper Dirks , c.u. huurder Sint Jacobstraat 6 1731 248 8v
DIRKS, KASPER Casper Dirks huurder Romastraat 27 1737 249 158v
DIRKS, KASPER Casper Dirks mr. bontwever verkoper q.q. Romastraat 27 1737 249 158v
DIRKS, CATHARINA Catharine Dirks Schouwburg koper huis Kleine Kerkstraat 6 1779 259 201v
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaan Dirks naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 5 1743 251 27r
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks verkoper Schritsen 48 1718 246 22v
DIRKS, CHRISTIAAN Christiaen Dirks mr. ijzersmid koper 1/2 huis Sint Jacobstraat 7 1735 249 30r
DIRKS, Christyaan Dirks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 11 1756 254 29v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks naastligger ten zuiden Havenplein 22 1665 239 1ra
DIRKS, KLAAS Claas Dirks verkoper Ooievaarsteeg WZ 1783 261 15r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varenspersoon verkoper Lanen 43 1792 264 18v
DIRKS, KLAAS Claas Dirks varensgezel koper huis Lanen 43 1798 265 96v
DIRKS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Dirks naastligger ten oosten Lanen 41 1809 268 202r
DIRKS, KLAAS Claas Dirks molenaarsarbeider koper huis Lanen 24 1810 269 17r
BILKER, KLAAS DIRKS Claas Dirks Bilker verkoper q.q. Zuiderhaven 1666 239 50r
DIRKS, KLAAS Claes Dirks verkoper Voorstraat 74 1626 231 121r
DIRKS, KLAAS Claes Dirks verkoper Heiligeweg 27zuid 1701 244 132v
FONTEIN, KLAAS DIRKS Claes Dirks Fontein koopman verkoper Droogstraat NZ 1733 248 231r
DIRKS, KORNELIS Corneles Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1758 254 168r
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks naastligger ten oosten Noordijs 7 1662 238 119v
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks naastligger ten oosten Noordijs 7 1664 238 213v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks koper Lanen 21 1668 239 21va
DIRKS, KORNELIS de kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks koopman verkoper van 10/72 Zuiderhaven 1oud 1709 245 78r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks , c.u. koper huis Karremanstraat 22 1715 245 233v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1723 246 158v
DIRKS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks naastligger ten westen Hofstraat 1 1724 246 191v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1726 246 285r
DIRKS, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks naastligger ten westen Hofstraat 1 1735 249 80v
DIRKS, KORNELIS de zoon van Cornelis Dirks zeefmaker naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1737 249 181v
DIRKS, KORNELIS wijlen Cornelis Dirks huurder Karremanstraat 22 1738 249 341r
DIRKS, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Dirks naastligger ten westen Hofstraat 1 1738 249 289r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks schipper koper huis Karremanstraat 12 1740 250 109v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten zuiden Karremanstraat 10 1759 254 230r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks arbeider verkoper Karremanstraat 12 1763 255 201v
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks naastligger ten oosten Zoutsloot 59 1768 257 81r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks sleefmaker verkoper Zoutsloot 61 1769 257 139r
DIRKS, KORNELIS Cornelis Dirks verkoper Kerkpoortstraat 2 1771 257 194v
DIRKS, KORNELIS wijlen Cornelis Dirks verkoper Kerkpoortstraat 39 1771 257 195v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Havenplein 18oost 1773 258 98r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis en tuin Voorstraat 8 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra koper huis Poortje 3 1781 260 15v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester huurder beneden Prinsenstraat 2 1784 261 222r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS burgervaandrig Cornelis Dirks Zijlstra havenmeester verkoper Sint Jacobstraat 6 1791 263 287v
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra oud havenmeester verkoper Sint Odolphisteeg 11 1797 265 62r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra koper Simon Stijlstraat 6 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra koper Simon Stijlstraat 8 1809 268 260r
ZIJLSTRA, KORNELIS DIRKS Cornelis Dirks Zijlstra koper Simon Stijlstraat 2 1809 268 260r
DIRKS, DIEUWKE Dieucke Dirks koper Schritsen 1614 229 206r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks koper Kleine Bredeplaats 4 1777 259 26v
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks koper Kleine Bredeplaats 15 1786 262 111r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks geniaarde koper Schritsen 58 1788 263 8r
DIRKS, DIEUWKE Dieuwke Dirks geniaarde koper Schritsen ZZ 1788 263 8r
DIRKS, DIRK het huis van Dirk Dirks naastligger ten oosten Achterstraat 1637 234 43r
DIRKS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Dirks eigenaar perceel ([voor 1/1]) Karremanstraat 4 1637 234 43r
DIRKS, DIRK de weduwe van Dirk Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1751 252 113r
DIRKS, DIRK Dirk Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjer bewoner Zoutsloot 21 1784 261 158v
DIRKS, DIRK Dirk Dirks baantjer verkoper Zoutsloot 21 1784 261 158v
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
JONG, DIRK DIRKS Dirk Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1778 259 143v
DIRKS, DIRKJE Dirkje Dirks verkoper Grote Kerkstraat 20 1767 257 8v
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 1758 254 134r
DIRKS, DIRKJE Dirkjen Dirks verkoper Fabrieksstraat 1758 254 134r
DIRKS, DOETJE Doedtie Dirks verkoper Sint Odolphisteeg 18 1739 250 7v
DIRKS, DOETJE Doetie Dirks koper Schritsen 62 1753 253 37v
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks verkoper Brouwersstraat 3 1752 253 23v
DIRKS, DOETJE Doetje Dirks winkelier koper Grote Ossenmarkt 15 1759 254 222r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks huurder Rapenburg ZZ 1730 247 350r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , c.u. huurder (p.j.) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1741 250 161r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31achter 1777 259 54r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , oud in het 45ste jaar hovenier koper huis en tuin Klaverbladstraat 14 1782 260 203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks , oud in het 45ste jaar hovenier koper huis en tuin Klaverbladstraat 16 1782 260 203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenier huurder (p.j.) Klaverbladstraat 14 1782 260 203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenier huurder (p.j.) Klaverbladstraat 16 1782 260 203r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Fabrieksstraat 28achter 1782 260 296r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 31achter 1784 261 230r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks naastligger ten noorden Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenier verkoper Klaverbladstraat 14 1795 264 298r
DIRKS, DOUWE Douwe Dirks hovenier verkoper Klaverbladstraat 16 1795 264 298r
BOLTA, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Bolta, c.u. koper huis en bakkerij Bildtstraat 11 1714 245 205v
BOLTA, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Bolta verkoper Bildtstraat 11 1728 247 124r
SIDERIUS, DOUWE DIRKS Douwe Dirks Siderius koper huis Both Apothekerstraat 8 1782 260 213v
JONG, EESGE DIRKS Easge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1770 257 153r
DIRKS, EDGER Edger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1769 257 114v
DIRKS, EDGER Edsger Dirks naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 9 1774 258 173r
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman geniaarde koper Voorstraat 52west 1726 246 261v
DIRKS, EELKE de [geniaarde] kopers Eelke Dirks , c.u. koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1726 246 261v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman koper huis Karremanstraat 18 1729 247 283v
DIRKS, EELKE Eelke Dirks koopman verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman en fabrikant koper huis en weefwinkel voor vijf getouwen Fabrieksstraat 6 1733 248 185v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koper kamer Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut naastligger ten oosten Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut naastligger ten zuiden Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut naastligger ten noorden Lanen NZ 1738 249 278r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman verkoper q.q. Droogstraat 37 1753 253 40r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1757 254 96v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1757 254 96v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten oosten Voorstraat 52west 1758 254 118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut koopman naastligger ten zuiden Voorstraat 52west 1758 254 118r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelke Dirks Wildschut, n.u. koopman crediteur Hofstraat 12a 1765 256 128v
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschut koopman koper hof en zomerhuis Weverstraat NZ 1735 249 51r
WILDSCHUT, EELKE DIRKS Eelko Dirks Wiltschut koopman naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1735 249 51r
JONG, EESGE DIRKS Esge Dirks de Jong naastligger ten oosten Noorderhaven 10 1778 259 143v
DIRKS, FERK Feerk Dirks koopman verkoper Schritsen 22 1810 269 2r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Rapenburg 4 1808 268 123v
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Kruisstraat 5oost 1808 268 124r
DIRKS, FEIKE Feike Dirks verkoper van 1/3 Lammert Warndersteeg 8 1808 268 124r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50 1803 266 219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 50achter 1803 266 219r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Schritsen 54 1803 266 226v
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Ooievaarsteeg 11 1803 266 228r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Bargebuurtspoortje 1803 266 236r
KAMSMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Kamsma verkoper van 1/3 Noorderhaven 100 1803 266 250r
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema huistimmerman koper huis Droogstraat 59 1808 268 21r
TADEMA, FEIKE DIRKS Feike Dirks Tadema naastligger ten westen Droogstraat 61 1810 269 62v
DIRKS, FEMKE Femme Dirks verkoper Bargebuurt 20 1774 258 142v
DIRKS, FEIKE Feyke Dirks , c.u. huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
DIRKS, FOPPE Foppe Dirks koopman verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1737 249 184r
DIRKS, FOPPE Foppe Dirks mr. metselaar koper huis Schritsen 2 de Paasweg 1739 250 59v
DIRKS, FOPPE Foppe Dirks naastligger ten westen Schritsen 4 1761 255 72v
DIRKS, FRANS de kamer van Frans Dirks naastligger ten westen Achterstraat 1637 234 43r
DIRKS, FRANS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Frans Dirks verkoper Grote Bredeplaats 21achter 1665 239 14v
DIRKS, FREERK Freerk Dirks naastligger ten oosten Noorderhaven 57oost 1636 234 19r
DIRKS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerk Dirks eerdere eigenaar Bargebuurt 20 1665 239 2r
DIRKS, FREERK Freerk Dirks scheepstimmerman koper huis Schritsen 22 1796 264 308r
DIRKS, FREERK Freerk Dirks naastligger ten westen Schritsen 24 1804 267 92r
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein zoutzieder koper Heiligeweg 7 1735 249 23ar
FONTEIN, FREERK DIRKS Freerk Dirks Fontein zoutzieder en koopman verkoper Heiligeweg 7 1743 250 295r
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 23 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 24 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 22 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 20 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 18 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 16 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 14 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 12 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 10 1660 238 7ra
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurt 8 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Zoutsloot 21noord 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 12 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 10 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 8 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 2zuid 1660 238 7ra2
HEMERT, FREERK DIRKS de kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert verkoper Bargebuurtspoortje 2noord 1660 238 7ra2
DIRKS, FREERKJE Freerkje Dirks koper Lanen 76 1782 260 288r
DIRKS, GEERTJE Geertie Dirks , minderjarig verkoper van 1/2 Voorstraat 37 1726 246 253r
DIRKS, GEERTJE Geertie Dirks verkoper Gardenierstraat 4 1778 259 133r
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks koper Nieuwstraat 48 1805 267 184r
DIRKS, GEERTJE Geertje Dirks naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1805 267 184r
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertje Dirks verkoper Nieuwstraat 50 1806 267 242v
DIRKS, GEERTJE wijlen Geertje Dirks verkoper Nieuwstraat 48 1806 267 244r
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Voorstraat 30 1753 253 53v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Voorstraat 30achter 1753 253 56v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Noorderhaven 85 1753 253 58v
DIRKS, GEPKE Gepke Dirks verkoper Kerkpoortstraat 29 1753 253 60v
DIRKS, GERRIT Gerrit Dirks , c.u. huurder (p.j.) Zuiderstraat 31west 1730 247 370r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks bontwever verkoper van 1/2 Scheerstraat 5 1763 255 233v
DIRKS, GERRIT de weduwe van Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 2 1771 257 208v
DIRKS, GERRIT de weduwe van Gerryt Dirks huurder (p.j.) Karremanstraat 4 1771 257 208v
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks , c.u. eigenaar Zoutsloot 97 1782 260 166r
DIRKS, GERRIT Gerryt Dirks lantaarnopsteker verkoper Zoutsloot 97 1782 260 166r
DIRKS, GEERTJE wijlen Gertie Dirks koper Drie Roemersteeg 5