Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ea  Ee  Ei  Eo  Eu  Ey  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Henderyna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 4 1772 258 61r
WILDSCHUT, HENDRIKJE E. Hendryna E. Wildschut verkoper van 1/2 Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda huurder Franekereind NZ 1778 259 127v
MENALDA, POPPE E. Poppe E. Menalda koopman verkoper Franekereind NZ 1778 259 127v
EEBES, ANTJE Antie Ebbes koper Franekerpoort (gebied) 1670 240 7r
EEBES, KORNELIS de hof van Cornelis Ebbes naastligger ten westen Rozengracht 27 1631 232 187r
EEBES, SJOUKJE Sjoukjen Ebbes naastligger ten noorden Noordijs 8 1739 250 25v
EEBES, SIETSKE de erfgenamen van wijlen Sydske Ebbes naastligger ten zuiden Noordijs 4 1729 247 238v
IEBELES, TETJE Tettie Ebeles winkelier koper Kleine Kerkstraat 2 1694 243 79v
EVERTS, ANTJE Antie Eberts koper Schritsen 18 1709 245 96r
EEBES, DOEDE Doede Ebes verkoper Voorstraat 74 1636 233 180r
EEBES, EEDE Ede Ebes naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1598 228 117v
EEBES, HIBBE Hibbe Ebes koper Liemendijk NZ 1630 232 133v
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1660 238 58r
EEBES, PIETER Pytter Ebes naastligger ten westen Wasbleekstraat 3 1660 238 53v
IEBELES, Jantyen Ebles koper Sint Jacobstraat 1627 232 29v
, ABE Abbe Ebrichs naastligger ten noorden Schoolsteeg WZ 1632 233 47r
, JANKE Janneke Eddrickx verkoper Hofstraat 47oost 1646 235 194v
, SIEBREN Sibrant Ede Feytema verkoper Heiligeweg 7 1613 229 138v
EEDES, Aeckhien Edes koper Lanen 58 1681 241 142v
EEDES, AALTJE wijlen Aeltie Edes erflater Voorstraat 11oost 1620 230 203r
EEDES, ANTJE Anna Edes koper Voorstraat 95 1598 228 115v
EEDES, BERBER Berber Edes koper Gardenierstraat NZ 1656 237 70v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema protesteert vanwege redemptie van 1/3 Voorstraat 61 1628 232 71r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verpachter grond ([staat: zevenenvijftigstehalve stuiver]) Noorderhaven 112 1619 230 167v
EEDES, KORNELIS nu Cornelis Edes Feytema naastligger ten westen Voorstraat 58 1611 229 11r
EEDES, KORNELIS het huis van Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1612 229 78v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper onbekend 1622 230 327r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1613 229 148r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1611 229 61v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 54 1612 229 84v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Fabrieksstraat 1614 229 232v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1634 233 144v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edes Feytema verkoper onbekend 1625 231 84r
EEDES, DOUWE Douue Edes , meerderjarig soldaat verkoper (soldaat onder de compagnie van de manhaftige kapitein Snuck tot Isendick in Vlaanderen garnizoen houdend) buiten Harlingen 1617 230 71v
EEDES, ELBRICHJE Elbrich Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
EEDES, GRIETJE Grietie Edes protesteert vanwege fraude met de huurjaren Voorstraat 50 1643 235 92r
EEDES, GRIETJE Grietie Edes niaarnemer ratione proximitatis Voorstraat 50 1643 235 92r
EEDES, HIBBE de weduwe van Hibbe Edes verkoper van 1/2 Lanen 3 1655 237 18r
EEDES, JAKOB Jacob Edes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema verkoper Voorstraat 61 1628 232 71r
EEDES, JAKOB Jacob Edes Feytema koopman verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 18 1627 231 162r
EEDES, JAN Jan Edes koper huis daer den Exter uuthanght, met het kamertje ten oosten Hofstraat NZ de Ekster 1627 232 24r
EEDES, JAN de weduwe van wijlen Jan Edes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1682 241 202r
EEDES, JELLE Jelle Edes verkoper Grote Bredeplaats 2 1684 242 35r
EEDES, MARTEN het huis van Marten Edes naastligger ten westen Weverstraat 1654 236 261v
EEDES, MARTJEN het huis van Martien Edes naastligger ten westen Weverstraat ZZ 1656 237 100r
EEDES, REIN Rein Edes koper schuur en jonge hovinge met bomen en plantagie Droogstraat 45 1628 232 60v
EEDES, REIN de loods van de verkoper Rein Edes naastligger ten westen William Boothstraat 1626 231 110v
EEDES, REIN Rein Edes verkoper William Boothstraat 1626 231 110v
EEDES, REIN Rein Edes verkoper Noordijs 7 1626 231 100r
EEDES, REIN Rein Edes , c.u. verkoper Droogstraat 45 1633 233 111v
EEDES, REIN Reyn Edes , c.sorore naastligger ten zuiden Noordijs 5 1622 230 317v
EEDES, SIEBREN de weduwe van wijlen Sibrant Edes naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg WZ 1622 230 311r
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1628 232 37r
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes verpachter grond Sint Jacobstraat 17 1622 230 310r
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes verpachter grond Noorderhaven 110 1616 230 27v
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Voorstraat 61 1628 232 71r
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1627 232 29r
EEDES, SIEBREN Sibrant Edes Feytema koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 56west 1625 231 62v
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema verkoper van 1/4 Voorstraat 56west 1625 231 62v
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sibrant Edes Feytema verpachter grond ([staat: gulden]) Roeperssteeg OZ 1622 230 296r
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema verkoper Romastraat NZ 1626 231 130v
EEDES, SIEBREN wijlen Sibrant Edes Feytema koper Roeperssteeg OZ 1626 231 131r
EEDES, SIEBREN de kinderen van haar en van Sibrant Edes Feytema verpachter grond Roeperssteeg OZ 1626 231 131r
EEDES, SIEBREN de weduwe en erfgenamen van wijlen Sybrandt Edes Feytema verpachter grond Sint Jacobstraat 4 1634 233 130v
EEDES, SIEBREN Sybrandt Edes Feytema verkoper Hondenstraat 12 1617 230 86r
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema koper Rozengracht 26 1630 232 165v
EEDES, SIEBREN wijlen Sybrant Edes Feytema verkoper Hondenstraat 13 1634 233 148r
EEDES, TJALTJE Tial Edes , vrijster koper door niaar ratione sanguinis huis en plaatsje Weverstraat 1619 230 173r
EEDES, TJEERD Tjaard Edes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1800 265 225v
EEDES, TJITSKE Tjietske Edes , jongedochter verkoper Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
EEDES, WATSE Waatse Edes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Franekereind 23oost 1598 228 102r
EEDES, Waatzes Edes koper huis waar de Sneecker Lijnbaen uithangt Noorderhaven 42 de Sneecker Lijnbaen 1598 228 99v
EEDES, WATSE Watse Edes verpachter grond Franekereind 23west 1611 229 33r
EDGERS, ANTJE Antie Edgers naastligger ten westen Hondenstraat 5west 1777 259 28v
EDGERS, ANTJE Antie Edgers verkoper Hondenstraat 5west 1777 259 28v
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers mr. compasseur verkoper Grote Kerkstraat 19 1695 243 143r
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edgers mr. kompasmaker verkoper Grote Kerkstraat 19een_achter 1695 243 146r
EDGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Edgers verkoper Grote Kerkstraat 17 1705 244 296r
EDGERS, DOUWE wijlen Douue Edgers naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord 1628 232 79r
EDGERS, DOUWE wijlen Douue Edgers verkoper Karremanstraat 24zuid 1662 238 132r
EDGERS, DOUWE wijlen Douwe Edgers koper Karremanstraat 26 1629 232 81v
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. naastligger ten noorden William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
EDGERS, IEKE Eke Edgers , c.m. en c.s. verkoper William Boothstraat 6zuid 1714 245 217v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers koper huis Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1631 232 178v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1624 231 15v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten westen Gardenierstraat 1628 232 75v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Voorstraat 12 1634 233 138r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1636 234 9v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers , c.u. verpachter grond Vijverstraat 1618 230 107r
EDGERS, FEDDE oud burgerhopman Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1633 233 89v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Vijverstraat 1618 230 107r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1621 230 266r
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers afgewezen niaarnemer ratione proximitatis Romastraat 1623 230 353r
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers naastligger ten oosten Romastraat 1623 230 353r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Brouwersstraat 1b 1635 233 162v
EDGERS, FEDDE burgerhopman Fedde Edgers koper door niaar ratione proximitatis Noordijs 27 1624 230 389v
EDGERS, FEDDE de proclamant Fedde Edgers naastligger ten oosten Noordijs 27 1624 230 389v
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verpachter grond Vijverstraat NZ 1620 230 245r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten oosten Gardenierstraat 1634 233 144r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper Voorstraat 14achter 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers verkoper q.q. Voorstraat 14achter 1630 232 131r
EDGERS, FEDDE Fedde Edgers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1635 233 165r
EDGERS, HIELKJE wijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
EDGERS, HIELKJE wijlen Hylk Edgers verkoper ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
EDGERS, de weduwe Ietscke Edgers naastligger ten westen Franekereind 3 1612 229 113r
EDGERS, JETSKE de erfgenamen van wijlen Jetske Edgers naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1623 230 346v
EDGERS, MARIA Marijke Edgers verkoper Rozengracht 8 1778 259 158r
EDGERS, SIEUWKE Syuck Edgers verkoper Gardenierstraat 1627 231 159v
EDGERS, Sywcke Edgers verkoper Zeilmakersstraat 19 1630 232 138v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verpachter grond Grote Kerkstraat 3 1625 231 51r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema niaarnemer Voorstraat 56west 1625 231 62v
EEDES, KORNELIS de hof van Cornelis Edis Feytema naastligger ten zuiden Weverstraat ZZ 1629 232 104r
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats ZZ 1619 230 189v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1619 230 189v
EEDES, KORNELIS Cornelis Edis Feytema gebruiker Kerkpoortstraat NZ 1625 231 81v
EEDES, HIELKE Hylcke Edis naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1626 231 121r
EEDES, JAN Jan Edis naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 232 24v
EEDES, REIN Reyn Edis koper huis, brouwerij, mouterij, weitwasserij, 2 eesten, 2 bakken, 2 koeschuren en een turfschuur Voorstraat 14 1633 233 89v
EEDES, SIEBRICHJE Sibrich Edis naastligger ten noorden Lanen 85oost 1620 230 256r
FEITEMA, SIEBREN EEDES wijlen Sybrant Edis Feitema verkoper Simon Stijlstraat 6 1626 231 125r
EEDES, de erfgenamen van wijlen Wilbrant Edis naastligger ten zuidwesten onbekend 1620 230 212v
EDSES, SIEUWKE Siucke Edses naastligger ten oosten Gardenierstraat 1627 232 9r
, MARIA Maria Edsgaers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers koper Hondenstraat 3west 1734 248 296r
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers verkoper Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
EDGERS, ANTJE Antie Edsgers geniaarde koper Grote Bredeplaats 6oost_achter 1732 248 93r
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers schoolmeester koper huis Hondenstraat 8 1751 252 104v
EDGERS, KORNELIS Cornelis Edsgers , c.u. schooldienaar geniaarde koper onbekend 1741 250 179r
EDGERS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Edsgers huurder Hondenstraat 8 1765 256 112v
EDGERS, KORNELIS wijlen Cornelis Edsgers schoolmeester verkoper Hondenstraat 8 1765 256 112v
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
EDGERS, DOETJE Doetie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v
TADEMA, EVERT EDGERS de boedel van wijlen Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker verkoper Grote Kerkstraat 12 1791 263 352v
TADEMA, EVERT EDGERS Evert Edsgers Tadema mr. korfmaker koper huis Grote Kerkstraat 12 1788 262 302v
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
EDGERS, GEERTJE Geertie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v
EDGERS, GEERTJE Geertje Edsgers naastligger ten westen Noorderhaven 14 1759 254 218ar
EDGERS, MARIA Marike Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 21 1734 248 293r
EDGERS, TRIJNTJE Trijntie Edsgers verkoper van 1/4 Rozengracht 14 1735 249 45v
EDGERS, TRIJNTJE Trijntje Edsgers , c.s. huurder Lanen 40 1762 255 145r
EDGERS, WOPKE wijlen Wopke Edsgers koper Heiligeweg 19 1774 258 181r
EESGES, ANTJE Antje Edsges koper 2/5 huis Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, DOETJE Doetje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
EESGES, GEERTJE Geertie Edsges , c.s. verkoper Schritsen 11 1720 246 60r
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, GEERTJE Geertje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
EESGES, MARIA Marijke Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, MARIA Marijke Edsges , meerderjarige vrijster verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
EESGES, MARIA Marijke Edsges koper 1/3 dwarshuis met extra grote hof, twee kamers en weefwinkel Rozengracht 8 1746 251 148r
EESGES, MARIA Marijke Edsges eigenaar van 1/3 Rozengracht 8 1746 251 148r
EESGES, TRIJNTJE Trijntie Edsges verkoper Rozengracht 8 1746 251 148r
EESGES, TRIJNTJE Trijntje Edsges verkoper Karremanstraat 16 1728 247 124v
EESGES, TRIJNTJE Trijntje Edsges verkoper van 1/32 Voorstraat 73 1729 247 285v
EESGES, WOPKE de weduwe van Wopke Edsges naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1772 258 44r
EESGES, WOPKE wijlen Wopke Edsges matroos op het Admiraliteitsjacht koper Spekmarkt 6 1753 253 48v
EESGES, WOPKE wijlen Wopke Edsges verkoper Grote Bredeplaats 10 1757 254 81r
EESGES, IEMKJE Ymkien Edsges verkoper Nieuwstraat 50 1723 246 185v
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven NZ 1600 228 202v
EEBES, JAN Jan Eebes verkoper q.q. Noorderhaven 1600 228 218r
EEBES, RIEMKJE wijlen Rieme Eebes verkoper Noorderhaven NZ 1600 228 202v
EEBES, RITSKE Ritske Eebes , c.u. mr. kistmaker verkoper Karremanstraat 30 1643 235 86r
EEBES, RITSKE Ritske Eebes bruidegom 1601 228 262r
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles koper kamer Noordijs OZ 1659 237 190v
IEBELES, GOSSE Gosse Eebles naastligger ten oosten Noordijs OZ 1659 237 185r
, BEREND Bernt Eeckel naastligger ten westen Voorstraat 67 1616 230 35r
IEKES, BEREND Baernt Eeckes ijzerkramer koper huis en schuur Scheerstraat 8oost 1613 229 125v
IEKES, BEREND Bernt Eeckes ijzerkramer verkoper Scheerstraat 8oost 1616 230 15r
IEKES, DIRK Dirk Eeckes koopman verkoper Hoogstraat 18 1710 245 103r
IEKES, DIRK Dirk Eeckes koopman verkoper Rommelhaven 13 1710 245 103r
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes koper Liemendijk WZ 1619 230 180v
IEKES, FOEKJE Foeck Eeckes verkoper Karremanstraat WZ 1624 231 25v
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Kleine Kerkstraat ZZ 1628 232 40r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat 1628 232 40r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat 1628 232 40r
IEKES, FROUKJE Frouck Eeckes verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1628 232 39r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Kleine Kerkstraat ZZ 1628 232 40r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat 1628 232 40r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat 1628 232 40r
IEKES, GRIETJE Grietie Eeckes verkoper Grote Kerkstraat ZZ 1628 232 39r
IEKES, JAN Jan Eeckes naastligger ten oosten Lanen 20 1710 245 137r
IEKES, LIEUWE Lieuwe Eeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 10 1637 234 25r
IEKES, PIETER Pyter Eeckes koper kamer William Boothstraat 16 1611 229 10v
IEKES, SIPKE Sipcke Eeckes verkoper Franekereind 27 1600 228 213r
EEDES, wijlen Aergie Eedes erflater Lanen 58 1702 244 154v
EEDES, ANTJE Anne Eedes verkoper (gesuccumbeerde) Lanen 36 1600 228 233r
EEDES, ANTJE Anne Eedes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 27 1600 228 233r
EEDES, AATJE wijlen Atke Eedes koper Heiligeweg 58 1618 230 133v
EEDES, BERBER Barber Eedes verkoper William Boothstraat OZ 1635 233 168v
BOER, KLAAS EEDES Claas Eedes de Boer mr. huistimmerman verkoper Grote Ossenmarkt 15 1753 253 64v
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Voorstraat 61 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 106achter 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 106 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, KORNELIS EEDES Cornelis Eedes Feitema, broeder van de verkopers verkoper buiten Harlingen 1620 230 235r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1615 230 4v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1617 230 67r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema naastligger ten oosten Voorstraat 30 1616 230 20r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Sint Jacobstraat 8 1616 230 50v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedes Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1615 230 1v
EEDES, GRIETJE Griettie Eedes koper Zoutsloot 53tuin 1642 235 31v
EEDES, HENDRIK vrijgezel Hendrick Eedes verkoper Lanen 58 1681 241 142v
EEDES, IDS Ids Eedes verkoper Peterseliestraat 1631 232 180v
EEDES, IDS Idts Eedes naastligger ten oosten Peterseliestraat 1614 229 196r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Voorstraat 61 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Noorderhaven 106achter 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 1/3 huis met kamers en ledige pkaats daar recht achter Noorderhaven 106 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Voorstraat 61 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106achter 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 8 1/2 pm land genaamd Holckebergh buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, JAKOB EEDES Jacob Eedes Feitema koper 6 pm land genampt de sate Ropens, en rente buiten Harlingen 1620 230 235r
EEDES, JAN Jan Eedes lijnslager naastligger ten westen Hofstraat NZ 1633 233 95r
EEDES, JAN Jan Eedes lijnslager naastligger ten noorden Hofstraat NZ 1633 233 95r
EEDES, REIN de hof van Rein Eedes naastligger ten noorden Droogstraat 39 1630 232 145r
EEDES, REIN burgerhopman Reyn Eedes naastligger ten noorden Lanen 15 1635 233 157r
EEDES, SASKER Sasker Eedes verkoper van 1/3 van 1/2 Romastraat 1 1600 228 188v
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Voorstraat 61 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Noorderhaven 106achter 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper Noorderhaven 106 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Voorstraat 61 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106achter 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema eigenaar van 1/3 Noorderhaven 106 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r
FEITEMA, SIEBREN EEDES Sibrant Eedes Feitema koper buiten Harlingen 1620 230 235r
EEDES, SJOERD Sioerd Eedes verkoper buiten Harlingen 1615 229 267r
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten zuiden Roeperssteeg 1631 232 170r
EEDES, SIEBREN Sybrant Eedes naastligger ten noorden Roeperssteeg 1631 232 170r
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten oosten Weeshuisstraat 17 1802 266 50v
EEDES, TJEERD Tjaard Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1793 264 79v
EEDES, TJEERD Tjeerd Eedes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 4 1802 266 68v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Grote Bredeplaats ZZ 1620 230 215r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema verkoper (gesuccumbeerde) Hondenstraat 13 1620 230 215r
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Noorderhaven 112 1620 230 234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v
EEDES, KORNELIS Cornelis Eedis Feytema, broeder van de verkopers verkoper Roeperssteeg OZ 1620 230 234v
EEDES, EEUWE Euwe Eedis koper huis en eigendom van de plaats, daar het huis op staat met de wal daarvoor gelegen Zuiderhaven 29 1625 231 80r
EEDES, HIELKE Hylcke Eedis koper 2/3 huis Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
EEDES, HIELKE Hylcke Eedis eigenaar van 1/3 Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
EEDES, JAKOB Jacob Eedis koper kamer Fabrieksstraat WZ 1618 230 145v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper eeuwige rente van 10-00-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 5-00-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte]) Noorderhaven 112 1620 230 234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 2-17-08 CG ([voor alle grondpachten in deze akte]) Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper grondpacht van 3-10-00 CG ([voor alle grondpachten in deze akte]) Roeperssteeg OZ 1620 230 234v
EEDES, JAKOB Jacob Eedis Feytema koper rente van enige percelen grond ([voor alle grondpachten in deze akte]) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Lanen NZ 1620 230 215v
EEDES, JAN Jan Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijverstraat 1620 230 215v
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Vijver OZ 1620 230 215v
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) onbekend 1620 230 215v
EEDES, JAN mr. Jan Eedis chirurgijn verkoper (chirurgijn van de compagnie den gestrengen heren oversten Eysinga) Gardenierstraat 1620 230 215v
EEDES, JAN Jan Eedis koper kamer Gardenierstraat 1620 230 227v
EEDES, JAN Jan Eedis , e.a. mr. chirurgijn huurder (in dienst van compagnie van de gestrenge heren overste luitenanten van July van Eysinga) Lanen 39 1617 230 101v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema verpachter grond Lanen 85oost 1619 230 161v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Sint Jacobstraat 8 1620 230 234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Noorderhaven 112 1620 230 234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Sint Jacobstraat 10 1620 230 234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Roeperssteeg OZ 1620 230 234v
EEDES, SIEBREN Sibrant Eedis Feytema koper Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht OZ 1620 230 234v
EEDES, TEEKE Take Eedis verkoper Kleine Kerkstraat WZ 1619 230 169r
EEDES, WIEBREN Wybrant Eedis koper tuin of ledige plaats in de noorder nieuwestad 1618 230 151r
EESGES, TIETE wijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 25 1732 248 113r
EESGES, TIETE wijlen Tiete Eedsges koper Karremanstraat 25 1732 248 113r
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Franekereind 27 1692 243 2va
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Nieuwstraat 50 1693 243 47r
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper Nieuwstraat 48 1693 243 47v
IEKES, ANTJE Antie Eekes verkoper van 1/4 Droogstraat 63 1693 243 42v
IEKES, ANTJE Antje Eekes verkoper Both Apothekerstraat 2 1689 242 277r
IEKES, LIJSBET Elisabeth Eekes Eekema verkoper Voorstraat 16 1766 256 179r
IEKES, JAN Jan Eekes mr. kleermaker verkoper Lanen 45 1688 242 247r
IEKES, JAN Jan Eekes mr. kleermaker koper 3/4 huis Lanen 22 1696 243 211v
IEKES, JAN Jan Eekes , c.u. mr. kleermaker eigenaar van 1/4 Lanen 22 1696 243 211v
IEKES, PIER Pier Eekes verkoper Kleine Bredeplaats 16achter 1658 237 166v
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker en koopman koper huis Vissersstraat 12 1773 258 107r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda mr. bakker koper woning Vissersstraat 12 1767 257 25r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Voorstraat 90 1771 257 213r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Eekes Menalda naastligger ten westen Hofstraat 1 1774 258 148v
MENALDA, POPPE IEKES wijlen Poppe Eekes Menalda koopman verkoper q.q. Romastraat 29 1789 263 145r
IEKES, SJOERD Sioerd Eekes verkoper van 1/3 Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
IEKES, SIPKE Sipcke Eekes verkoper Nieuwstraat 66 1600 228 213v
IEKES, SJOERD Sjoerd Eekes veerschipper op Sneek koper 1/4 huis Heiligeweg 50 1705 244 275v
EELKEMA, KLAAS IEKES Claes Eekkes Eelcoma geadmitteerde landmeter betrokkene ten zuiden van Harlingen 1681 241 164r
, IEFKE Iffcke Eelcke verkoper Romastraat 8 1602 228 285v
EELKES, ALEF grondpacht uit de kamer van wijlen Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg 1624 231 28r
EELKES, ALEF Aleff Eelckes naastligger ten noorden Schoolsteeg 1605 228 443v
EELKES, ALEF grondpacht uit het huis van Aleff Eelckes eigenaar perceel Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
EELKES, ALEF Aleff Eelckes koper huis Schoolsteeg 1599 228 142v
EELKES, ANTJE Anna Eelckes verkoper Zuiderhaven 21 1602 228 333v
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten oosten onbekend 1622 230 323r
EELKES, ANTJE Anna Eelckes naastligger ten westen Peterseliestraat 1627 232 2v
EELKES, ANNE Anne Eelckes Harmannus crediteur (triumphant) Kleine Bredeplaats 10 1615 229 282v
EELKES, ANTJE Antie Eelckes verkoper Brouwersstraat 23 1616 230 42v
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Lanen 32 1628 232 52r
EELKES, ANTJE wijlen Antie Eelckes verkoper Jekelsteeg 1 1628 232 52r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1656 237 78v
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1659 237 239r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1653 236 244r
EELKES, BOKKE Bocke Eelckes naastligger ten noorden Nieuwstraat 34 1654 236 265r
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma koopman geniaarde koper q.q. Voorstraat 40 1682 241 220v
EELKEMA, KLAAS EELKES Claes Eelckes Eelcoma, J.U.D. advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
EELKES, DIRK wijlen Dirk Eelckes koper Hofstraat 41 1711 245 163r
EELKES, DOETJE Doed Eelckes , q.q. koper kamer Romastraat 6 1653 236 240r
EELKES, DOETJE de kamer van Doetie Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost 1661 238 110v
EELKES, DOETJE Doetje Eelckes naastligger ten westen Romastraat 4oost 1664 238 225r
EELKES, DOEIE Doeye Eelckes , c.u. turfdrager koper kamer Fabrieksstraat WZ 1675 240 209v
EELKES, DOEIE Doie Eelckes turfdrager koper twee huisjes of kamers Zoutsloot 96 1668 239 167v
EELKES, DOEIE de kamer van Doie Eelckes naastligger ten noorden Fabrieksstraat WZ 1667 239 88v
EELKES, DOEIE Doje Eelckes , c.u. verkoper Lombardstraat 1668 239 166v
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes verkoper Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
EELKES, DOEIE wijlen Doye Eelckes turfdrager verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
EELKES, DIRK Durck Eelckes koper kamer Lanen NZ 1644 235 136r
EELKES, EELKJE Eelck Eelckes , c.soc. koper huis met plaats ten noorden Rozengracht 27 1651 236 147r
EELKES, Emmerich Eelckes , c.u. koper huis Romastraat 4oost 1711 245 161r
EELKES, EMMERIK Emmerick Eelckes koper huis en erf met een klein tuinte erachter Nieuwstraat 13 1709 245 100v
EELKES, EMMERIK Emmerik Eelckes verkoper Nieuwstraat 13 1714 245 211v
EELKES, FEKKE Fecke Eelckes protesteert Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v
EELKES, FRANSKE Franske Eelckes verkoper Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
EELKES, GEERTJE de erfgenamen van wijlen Gertie Eelckes verkoper Zoutsloot 59 1718 246 23r
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. koper kamer Kruisstraat 5west 1647 235 266v
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. verwandelaar Kruisstraat 5west 1650 236 123v
EELKES, HAITSE Haytse Eelckes , c.u. aanhandelaar kamer Kerkpoortstraat NZ 1650 236 124v
EELKES, HENDRIK Hendrick Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3 1633 233 88r
EELKES, HISKE His Eelckes verkoper Peterseliestraat 1655 237 39r
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes mr. bakker koper huis en bakkerij Heiligeweg 6 1686 242 125v
EELKES, JAKOB Jacob Eelckes , c.u. naastligger ten westen Nieuwstraat 1719 246 44r
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper Kerkpad 1 1647 235 260r
EELKES, JAN Jan Eelckes verkoper q.q. Wortelstraat 3 1633 233 88r
EELKES, JAN Jan Eelckes , c.u. koper huis Hofstraat 41 1660 238 22r
KROL, JAN EELKES Jan Eelckes Krol geniaarde koper Weverstraat 1656 237 73r
EELKES, JELTJE Jel Eelckes koper Kleine Ossenmarkt 4 1606 228 490v
EELKES, JELTJE Jel Eelckes , voor zich en haar kinderen verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1625 231 58r
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1678 241 8v
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 11 1675 240 24ra
EELKES, JELTJE de kamer van Jeltie Eelckes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 7 1675 240 24ra
EELKES, JELTJE Jeltie Eelckes naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 9 1680 241 74v
EELKES, IESE vrijgezel Jisse Eelckes koper van 1/4 Bildtstraat 14 1680 241 116v
EELKES, JOCHEM Jochum Eelckes betrokkene onbekend OZ 1741 250 150r
EELKES, LIEUWE Lieuue Eelckes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 6 1623 230 337r
EELKES, LOLKJE Lock Eelckes verkoper Peterseliestraat 1614 229 196r
EELKES, LOLKJE Lolck Eelckes verkoper Kruisstraat NZ 1625 231 74r
EELKES, LIEUWE Lyuue Eelckes zeilmaker koper van 1/2 Drie Roemersteeg OZ 1611 229 32r
EELKES, NEELTJE Neeltie Eelckes verkoper Kruisstraat 1628 232 70r
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Hoogstraat 14 1630 232 115r
EELKES, PIETER Pieter Eelckes naastligger ten oosten Rommelhaven 9 1630 232 115r
EELKES, PIETER Pieter Eelckes koper huis Hoogstraat 16 1624 230 387r
EELKES, PIETJE Pytie Eelckes verkoper Kruisstraat 1628 232 70r
EELKES, REINER Reiner Eelckes koper huis Zoutsloot NZ 1625 231 69r
EELKES, REINER Reinier Eelckes verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1623 230 362v
EELKES, REINER Reyner Eelckes naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1631 233 6r
EELKES, REINER Reyner Eelckes mr. metselaar koper huis Nieuwstraat 38 1686 242 156v
EELKES, RIENK Rinck Eelckes verpachter grond Nieuwstraat 1632 233 46v
EELKES, RIENKJE Rinck Eelckes verkoper ([staat: en van denselven svangbaer gaende]) Droogstraat NZ 1626 231 102v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 271v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1677 240 272r
EELKES, RINNERT de erfgenamen van wijlen Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1685 242 72v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten westen Noorderhaven 51 1679 241 35v
EELKES, RINNERT Rinnert Eelckes naastligger ten oosten Noorderhaven 47 1678 241 5ra
EELKES, RINNERT het huis van Rinnert Eelckes , c.soc. naastligger ten zuiden Noordijs 8 1677 240 248r
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelckes Eelcoma verkoper Moriaanstraat NZ 1683 241 241v
EELKES, Rins ? Eelckes verkoper Brouwersstraat 23 1616 230 42v
EELKES, TRIJNTJE Trijn Eelckes koper Herenwaltje 1 1613 229 159v
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelckes koper van 1/2 Bildtstraat 14 1680 241 116v
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntie Eelckes Banga koper door niaar 1/8 van ca. 7 pm land ten zuidoosten van Harlingen 1650 236 103r
EELKES, TIEMEN vrijgezel Tymen Eelckes koper van 1/4 huis Bildtstraat 14 1680 241 116v
EELKES, WESSELTJE Wessel Eelckes koper Rozengracht 29 1611 229 14v
EELKES, WIETSKE Wydtske Eelckes verkoper van 1/2 Carl Visschersteeg 16 1683 242 5r
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten oosten Zuiderstraat 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes naastligger ten westen Zuiderstraat 1680 241 109v
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes koper Zuiderstraat 1680 241 110r
EELKES, IETJE Ydtie Eelckes verkoper Zuiderstraat NZ 1696 243 226v
EELKES, IETSEN wijlen Ydtse Eelckes koper Kruisstraat 5oost 1614 229 208r
, HISKE His Eeldtkes , voor haar vier onmondige kinderen verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
ELINGS, SIEMEN Symen Eelings koper huis Hoogstraat 32 1642 235 29v
EELKES, ANDRIESKE Andrieske Eelkes huurder Lanen 45 1809 268 198v
EELKES, ANNE de weduwe van Anne Eelkes huurder Sint Christoffelsteeg WZ 1763 255 229r
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker naastligger ten westen Schritsen 53 1738 249 355v
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten westen Zoutsloot 32 1749 252 6v
EELKES, ANNE de weduwe van Anne Eelkes naastligger ten noorden Droogstraat 37 1753 253 40r
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker aanhandelaar huis en tuintje Noorderhaven 65 1741 250 152v
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verkoper van 3/4 Lanen 62 1741 250 179v
EELKES, ANNE Anne Eelkes mr. bakker verwandelaar Noorderhaven 18 1741 250 152v
EELKES, ANNE Anne Eelkes naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1642 235 45r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer verkoper ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
BAKKER, ANNE EELKES Anne Eelkes Backer aanhandelaar 3 pm weiland ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Backer verkoper Zoutsloot 30 1752 253 32r
BAKKER, ANNE EELKES wijlen Anne Eelkes Bakker erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v
EELKES, AREND Antie Eelkes naastligger ten westen Karremanstraat 28zuid 1642 234 163v
EELKEMA, ANTJE EELKES Antie Eelkes Eelcoma koper William Boothstraat 5 1700 244 65v
EELKES, AREND burgemeester Arent Eelkes verkoper Hofstraat ZZ 1723 246 165v
EELKES, AUKE Aucke Eelkes verkoper Heiligeweg 6 1703 244 210r
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes naastligger ten noorden Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
EELKES, AUKJE Aukjen Eelkes verkoper Zoutsloot 20achter 1707 245 16r
EELKES, DOETJE Doetie Eelkes naastligger ten oosten Romastraat 2 1660 238 60v
EELKES, DOOITSE Dooytse Eelkes verkoper Zoutsloot 47 1719 246 49r
HINGST, DOOITSE EELKES Dooytse Eelkes Hingst luitenant ter zee Admiraliteit koper Vijver 4 1786 262 91v
EELKES, DOOITSE Dooytze Eelkes Hinxt luitenant kolonel en kapitein ter zee Admiraliteit koper huis en erf Voorstraat 60 1792 264 58r
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. turfdrager verkoper Zoutsloot 96 1674 240 166v
EELKES, DOEIE Doye Eelkes , c.u. koper kamer Fabrieksstraat 1664 238 211v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eeke Eelkes Wildschut verkoper q.q. Noordijs 13 1751 252 178v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut koper Voorstraat 28 1738 249 221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut naastligger ten oosten Voorstraat 28 1738 249 221v
WILDSCHUT, EELKJE EELKES Eelkjen Eelkes Wildschut verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v
EELKES, FEIE Feye Eelkes schuitschipper koper huis Hondenstraat 2 1704 244 247v
ADEMA, FOKELTJE EELKES Fokeltie Eelkes Adema verkoper Hoogstraat 7 1749 252 2v
EELKES, GERRIT Gerrit Eelkes koper huis Zoutsloot 1 1671 240 63r
EELKES, GRIETJE Grietie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1684 242 3ra
EELKES, GRIETJE Grietje Eelkes koper Achterstraat 1651 236 146v
EELKES, GRIETJE Grytie Eelkes naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1687 242 163r
EELKES, HAITSE wijlen Haitse Eelkes koper Lammert Warndersteeg 7 1663 238 187r
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Noorderhaven 24 1779 259 222v
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Rozengracht 18 1780 259 271v
WILDSCHUT, HENDRIKJE EELKES Henderina Eelkes Wildschut verkoper Rozengracht 16 1780 259 271v
EELKES, HESSELTJE Hesseltie Eelkes verkoper Nutstraat 2 1747 251 192v
EELKES, HESSELTJE Hesseltje Eelkes verkoper van 1/5 Grote Ossenmarkt 25achter 1728 247 69r
SCHOONHOVEN, HINKE EELKES Hinke Eelkes Schoonhoven verkoper Lanen 75 1809 268 193r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes verkoper van 1/2 Franekerpoort (gebied) 1694 243 92r
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes , c.s. naastligger ten westen Franekerpoort (gebied) 1720 246 70v
EELKES, JAKOB Jacob Eelkes koper kamer Franekerpoort (gebied) 1700 244 81v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Werfpad 1782 260 172v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker koper huis Zoutsloot 40 1760 255 23r
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Werfpad ZZ 1782 260 173v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten westen Werfpad ZZ 1782 260 174v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1788 263 54r
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker koper door niaar huis Hofstraat 35 1779 259 200v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1779 259 200v
EELKES, JAN Jan Eelkes gleibakker verkoper Zoutsloot 40 1763 255 216v
EELKES, JAN Jan Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1785 261 276r
KROL, JAN EELKES de weesvoogden en de efgenamen van Jan Eelkes Croll verkoper Hofstraat 41 1668 239 27ra
EELKES, JELLE verkopers zoon Jelle Eelkes , c.u. mr. huistimmerman bewoner Kleine Bredeplaats 23 1772 258 41v
EELKES, JELLE Jelle Eelkes , minderjarige koper huis en tuintje Nutstraat 2 1747 251 192v
EELKES, JELLE Jelle Eelkes huurder Kleine Bredeplaats 23 1775 258 239r
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes verkoper van 550/11450 Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes mr. brouwer verkoper Noorderhaven 37 1741 250 163v
EELKES, JOCHEM Jochum Eelkes boterkoper verkoper q.q. Noorderhaven 44 1731 248 64r
BUTTERKOPER, JOCHEM EELKES Jogchum Eelkes Butterkooper mr. pannenbakker verkoper Lanen 7 1743 250 296v
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Schritsen 16 1757 254 90r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Zuiderhaven 61 1757 254 91r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Scheerstraat 1 1757 254 92r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Heiligeweg 34 1757 254 93r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker en koopman verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1772 258 49r
EELKES, PIER Pier Eelkes verkoper Voorstraat 2 1757 254 94r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper van 2/3 Schritsen 17 1750 252 99r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1782 260 170v
EELKES, PIER Pier Eelkes , c.s. bakker naastligger ten zuiden Werfpad ZZ 1782 260 174v
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Lanen 2 1756 254 41r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1778 259 125r
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker verkoper Werfpad ZZ 1782 260 175v
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten zuiden Lanen 28 1774 258 168v
EELKES, PIER Pier Eelkes bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1759 254 243r
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1784 261 198v
EELKES, PIER Pier Eelkes mr. kleinbakker koper huis Noorderhaven 46 1741 250 183r
EELKES, PIER Pier Eelkes , n.u. naastligger ten oosten Schritsen 17 1751 252 166r
EELKES, PIER Pier Eelkes naastligger ten oosten Vijverstraat 30 1771 257 236r
EELKES, PIER de weduwe van Pier Eelkes naastligger ten oosten Schritsen 17 1789 263 102r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker naastligger Romastraat 1781 260 138r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r
BAKKER, PIER EELKES Pier Eelkes Bakker koopman verkoper q.q. Ooievaarsteeg 23 1779 259 221r
BAKKER, PIER EELKES wijlen Pier Eelkes Bakker koopman erflater van 1/2 Zuiderhaven 9 1759 254 234v
BAKKER, PIER EELKES de weduwe van Pier Eelkes Bakker bakker naastligger ten oosten Schritsen 17 1792 264 354r
EELKES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Voorstraat 66 1640 234 94r
EELKES, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Eelkes verkoper Hoogstraat 16 1640 234 94r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes naastligger ten westen Noorderhaven 32 1730 247 379r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. timmerman koper huis Lanen 66 1739 250 6r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. timmerman verkoper Lanen 66 1750 252 100r
EELKES, PIETER Pieter Eelkes mr. huistimmerman verkoper Kerkpoortstraat 57 1763 255 265r
BAKKER, PIETER EELKES Pieter Eelkes Backer eigenaar van 1/2 ten oosten van Harlingen 1742 250 225r
BUTTERKOPER, PIETER EELKES wijlen Pieter Eelkes Butterkoper erflater Simon Stijlstraat 2 1739 250 39v
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1753 253 76v
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. huistimmerman koper huis met weefwinkel Kerkpoortstraat 57 1751 252 174r
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. gortmaker verkoper van 1/4 Noorderhaven 44 1731 248 64r
EELKES, PIETER Pyter Eelkes mr. timmerman naastligger ten oosten Lanen 64 1742 250 276v
EELKES, PIETER Pyter Eelkes naastligger ten oosten Hofstraat 35 1757 254 78v
EELKES, PIETER Pytter Eelkes huistimmerman naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r
EELKES, REINER Reiner Eelkes mr. metselaar bewoner Kleine Kerkstraat 9 1706 245 1v
EELKES, REINER Reyner Eelkes mr. metselaar verkoper Nieuwstraat 38 1696 243 236r
EELKES, REINER Reyner Eelkes , c.u. keurmeester van het seildoek verkoper Zoutsloot NZ 1642 234 167r
EELKEMA, RINNERT EELKES het nagelaten weeskind van wijlen Rinnert Eelkes Eelcoma koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 97achter 1683 241 65va
EELKES, RUURD Ruyrd Eelkes huurder Karremanstraat 30 1689 242 279r
EELKES, SJOUKE Siouke Eelkes koopman koper huis met de Rode Leeuw in de gevel Rommelhaven 15 de Rode Leeuw 1698 243 379v
GERLSMA, SJOUKE EELKES Sjouke Eelkes Gerlsma rechter van Barradeel koper huis en huis erachter Noorderhaven 97 1704 244 240v
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelkes koper Voorstraat 69 1625 231 55r
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
BANGA, TRIJNTJE EELKES Trijntje Eelkes Banga koper 1/8 van ca. 7 pm land in 2 stukken ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
EELKES, WESSEL wijlen Wessel Eelkes erflater Schritsen 4 1613 229 173r
EELKES, IETJE Yttie Eelkes geniaarde koper Noorderhaven 58 1685 242 87v
EELKES, RIEMKJE Remk Eelkis , c.soc. naastligger ten westen onbekend 1622 230 321r
EELKES, FEIE Feje Eelties , c.u. schuitschipper geniaarde koper Weeshuisstraat 11 1713 245 192r
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1725 246 243r
EELKES, FEIE Feye Eelties naastligger ten westen Hondenstraat 4 1726 246 260r
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Achterstraat 18 1778 259 111r
EELKES, TRIJNTJE Trijntie Eelties koper Karremanstraat 11 1778 259 95r
EELKES, AAFKE Aafke Eeltjes bewoner Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes koper Spinstraat NZ 1757 254 57v
EELKES, DOEDE wijlen Doede Eeltjes verkoper Spinstraat ZZ 1764 256 23r
EELKES, FEIE Feye Eeltjes naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1730 247 326v
EELKES, MAAIKE Maayke Eeltjes koper Nieuwstraat 56 1800 265 244r
EELKES, TABE Tabe Eeltjes paardenkoopman verkoper q.q. Voorstraat 65 1784 261 256r
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Karremanstraat 11 1782 260 310r
EELKES, TRIJNTJE Trijntje Eeltjes verkoper Achterstraat 18 1782 260 310r
IEMES, AGE Agge Eemes naastligger ten zuiden Grote Bredeplaats 18 1604 228 431v
IEMES, EELKJE Eelck Eemes crediteur (triumphant) Heiligeweg 1615 229 258r
IEMES, GEERTJE Geertie Eemes koper huis en plaats ([staat: Geertie Eeme Bauckes dr.]) Vijverstraat 6 1627 232 30v
IEMES, JAN de crediteuren van wijlen Jan Eemes verkoper Droogstraat 1601 228 278r
IEMTES, ALKE Aelcke Eemtes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1611 229 27v
, PIETER Pieter Eenckes verkoper Gardenierstraat ZZ 1628 232 43r
IEPES, Lyoepck Eepes naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1614 229 203r
, HANS wijlen Hans Eerck verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1613 229 185r
, AALTJE Aaltje Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
, GEERTJE Geertje Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
, JAN Jan Eercx , c.u. grootschipper koper huis Lanen 6 1654 236 250r
, PIETER Pieter Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
, TIJS Thijs Eercx verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
EEDES, MAAIKE Mayke Eerdes koper Lanen 20 1808 268 94r
ERRITS, MAAIKE Mayke Eerdts koper Hofstraat 16 1763 255 196r
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v
EERKES, AALTJE Aaltje Eerks koper Kerkpoortstraat 59 1761 255 56r
EERKES, AREND wijlen Arent Eerks verkoper Lanen 56 1728 247 100r
EERKES, FOKKE Focke Eerks huurder voorhuis (p.j.) Zuiderhaven 15 1769 257 120v
EERKES, FOKKE Focke Eerks verkoper Zuiderhaven 15 1769 257 120v
EERKES, GEERTJE Geertje Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Lanen 77 1663 238 16ra
EERKES, JAN wijlen Jan Eerks verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman verkoper Grote Bredeplaats 22 1762 255 154v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman koper huis bestaande uit boven kamers en beneden 2 pakhuizen Prinsenstraat 2 1755 253 220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma koopman huurder pakhuis Prinsenstraat 2 1755 253 220r
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma naastligger ten noorden Prinsenstraat 4 1778 259 119v
JONGEMA, JAN EERKES wijlen Jan Eerks Jongma koopman verkoper Prinsenstraat 2 1780 260 5v
JONGEMA, JAN EERKES Jan Eerks Jongma mr. boekbinder koper huis Grote Bredeplaats 22 1735 249 91v
EERKES, PIETER Pieter Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v
EERKES, TIJS Thijs Eerks verkoper Lanen 77 1663 238 168v
EERKES, TJITSKE Tytske Eerks verkoper Kleine Kerkstraat 10 1720 246 91r
AYLVA, JOUKE ERNSTES huis en erf van Joucke Eernst van Aylva naastligger ten oosten Noorderhaven 102 1616 230 36v
ERNSTES, KOENRAAD wijlen Coenraad Eernstes eerdere eigenaar Noorderhaven 28 1617 230 69r
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper onbekend 1677 241 1v
ERNSTES, JAKOB Jacob Eernstes verkoper Hofstraat 21west 1679 241 58v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1668 239 175v
ERNSTES, MARTEN Marten Eernstes koper twee kamers onbekend 1677 241 1v
, HENDRIK Hendrick Eernstys koper huis of kamer Both Apothekerstraat WZ 1611 229 64v
EERKES, AALTJE Aeltie Eerx verkoper Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
EERKES, JAN de weduwe van Jan Eerx naastligger ten noorden Schritsen 3 1675 240 176v
EERKES, LIEKELE Lyckle Eerx , c.u. koper woning Lanen 66achter 1657 237 123r
EERKES, TIJS wijlen Tijs Eerx verkoper Zoutsloot 95 1729 247 288r
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Lanen 77 1663 238 16ra
EERKES, TRIJNTJE de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Trijntje Eerx verkoper van 1/6 Comediesteeg 6 1663 238 16ra
EESGES, HARMEN Harmen Eesges erfgenaam Kerkpoortstraat NZ 1605 228 455r
EESGES, HARMEN Harmen Eesges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ 1605 228 455r
EESGES, LIEUWE Lieuwe Eesges naastligger ten noorden Heiligeweg 62 1600 228 222r
EESGES, TIETE Tytte Eesges , c.u. herbergiers huurder (p.j.) Noorderhaven 74 1674 240 133r
, HIBBE Hibbe Eessts koper provisioneel woning en panwerk Franekertrekvaart 1613 229 186v
, HIBBE Hibbe Eestes verkoper Nieuwstraat 54 1615 229 278r
, HIBBE Hibbe Eests verkoper Franekerpoort (gebied) 1613 229 174v
, HIBBE Hibbe Eests verkoper Franekertrekvaart 1613 229 186v
, ALLERT Allert Eeters koper kamer en stal op door verkopers gepachte grond Hofstraat 1614 229 215r
IETES, IETE Eete Eetes verpachter grond Sint Odolphisteeg WZ 1615 229 263v
IETES, IETE het weeskind van wijlen Eete Eetis naastligger ten oosten Franekereind 30oost 1620 230 234r
EEUWES, HIBBE Hebbe Eeues koper finaal huis Heiligeweg 38 1615 229 266v
EEUWES, JANKE Jantien Eeuues koper onbekend 1633 233 113v
EEUWES, HANS de weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1677 240 273v
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1665 239 6v
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Kleine Bredeplaats 13 1676 240 221r
EEUWES, HANS de weduwe van Hans Eeuwes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1684 242 13r
EEUWES, HANS Hans Eeuwes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1665 239 1ra
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
EEUWES, HANS wijlen Hans Eeuwes verkoper Rapenburg ZZ 1669 239 35ra
EEUWES, HARRIT Harrit Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11 1753 253 102r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Hofstraat 7 1735 249 104v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1752 253 29v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Hofstraat 7 1743 251 18r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11 1758 254 130r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdrager naastligger ten noorden Romastraat 5 1757 254 73r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdrager koper woning Gardenierstraat 16 1756 253 258r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes verkoper Gardenierstraat 16 1768 257 58r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1765 256 108r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11 1766 256 212r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes varenspersoon koper kamer Both Apothekerstraat 15zuid 1735 249 98r
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes turfdrager koper van 1/2 Both Apothekerstraat 9 1752 253 19v
EEUWES, HARRIT Harryt Eeuwes naastligger ten noorden Romastraat 5 1763 256 13r
EEUWES, HILTJE Hiltje Eeuwes koper Schritsen 35 1795 264 246r
EEUWES, HILTJE Hiltje Eeuwes verkoper Grote Ossenmarkt 11 1805 267 157r
EEUWES, HILTJE Hiltje Eeuwes koper Zoutsloot 84 1806 267 264r
EEUWES, JANKE Janke Eeuwes koper Zoutsloot 47 1803 266 307v
EEUWES, JANKE Jantien Eeuwes koper Brouwersstraat 16 1632 233 72r
EEUWES, JOB huisman Job Eeuwes verkoper q.q. Hoogstraat 2 1804 267 99v
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes naastligger ten westen Rapenburg 1 1802 266 99r
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes meesterknecht bij Mollema en Wieger Harmens verkoper Kerkpoortstraat 55 1804 267 78r
EEUWES, JOHANNES Johannes Eeuwes scheepstimmerman koper huis Kerkpoortstraat 55 1798 265 88r
EEUWES, OENE Oene Eeuwes wever naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55 1650 236 129v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arien Eeverts Oosterbaen naastligger ten noorden onbekend 1669 239 193r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Eeverts Oosterbaan koopman verkoper q.q. Hoogstraat 9 1745 251 92v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Eeverts Oosterbaan koopman verkoper q.q. Hoogstraat 7 1745 251 95v
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Eeverts , voor haar kinderen verkoper van 1/3 Zeilmakersstraat 19 1692 242 387v
EVERTS, DIRKJE Dirkjen Eeverts koper kamer Droogstraat 12 1693 243 32r
EVERTS, EELKJE Eelkjen Eeverts geniaarde koper Werfpad 1693 243 68v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts slager verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 25 1691 242 364r
EVERTS, FRANS Frans Eeverts slager verkoper van 1/6 Grote Ossenmarkt 25 1691 242 364r
EVERTS, FRANS het huis van Frans Eeverts grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 11west 1694 243 115v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts vleeshouwer naastligger ten westen Voorstraat 11west 1694 243 115v
EVERTS, FRANS Frans Eeverts vleeshouwer naastligger ten noorden Voorstraat 11west 1694 243 115v
EVERTS, HENDRIK burgemeester Hendrick Eeverts , n.u. naastligger ten westen Zoutsloot 47 1719 246 49r
EVERTS, HENDRIKJE Hendrickje Eeverts verkoper Hoogstraat 41 1691 242 345v
EVERTS, HIELKE Hylcke Eeverts naastligger ten zuiden Oosterkeetstraat 1 1599 228 179r
EVERTS, JAN Jan Eeverts naastligger ten westen Zoutsloot 63 1807 267 318v
EVERTS, JAN twee kamers bewoond door Jan Eeverts , c.s. grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1692 243 17v
EVERTS, JAN Jan Eeverts , c.u. koper kamer Hofstraat 15 1692 243 18v
EVERTS, JAN Jan Eeverts , c.s. naastligger ten oosten Hofstraat 13 1692 243 19r
EVERTS, JAN Jan Eeverts koekbakker koper ledige plaats of hof met bomen, kruiden en planten Weverstraat ZZ 1633 233 98r
EVERTS, MATTEUS de weduwe van Mathijs Eeverts naastligger ten zuiden Heiligeweg 29 1660 238 54r
EVERTS, PIETER Pyter Eeverts verkoper Zuiderstraat 1644 235 121r
EVERTS, EEUWKJE Euck Eewerts koper Havenplein 1599 228 177r
EVERTS, HENDRIK burgemeester Hendrick Eewerts naastligger ten zuiden Noorderhaven 52 1720 246 75r
OOSTERBAAN, JAN EVERTS de hypothecaire crediteuren van wijlen Jan Eewerts Oosterbaan verkoper Liemendijk 3 1684 242 46v
OOSTERBAAN, JAN EVERTS de hypothecaire crediteuren van wijlen Jan Eewerts Oosterbaan verkoper Liemendijk 3 1684 242 46v
EVERTS, SEERPKE Seerpjen Eewerts verkoper ten zuiden van Harlingen 1784 261 209r
EVERTS, TJERK Tjerck Eewerts , en kinderen verkoper Bildtstraat 22 1720 246 63r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egbarts naastligger ten westen Heiligeweg 60 1640 234 117v
EGBERTS, JAN Jan Egbarts molenaar naastligger ten oosten Rozengracht 34 1656 237 98v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egbarts , c.u. koper huis en hof Noorderhaven 57west 1657 237 120r
EGBERTS, KORNELIS de weduwe en erfgenamen van wijlen Cornelis Egberdts naastligger ten oosten Voorstraat 21 1633 233 107r
EGBERTS, KORNELIS de weduwe van Cornelis Egberdts bewoner Voorstraat 23 1634 233 155r
EGBERTS, RIJK Rijck Egbers verkoper onbekend 1606 228 520r
EGBERTS, ALBERT Albert Egberts , c.u. huurder kamer (p.j.) Noorderhaven 35 1777 259 34v
EGBERTS, ANSKJE Ansck Egberts verkoper Romastraat 1606 228 502ar
EGBERTS, BRECHTJE Brecht Egberts verkoper Kleine Bredeplaats 16 1606 228 496v
EGBERTS, KLAAS wijlen Claes Egberts naastligger ten zuiden Brouwersstraat 19achter 1628 232 33r
EGBERTS, KLAAS wijlen Claes Egberts naastligger ten oosten Brouwersstraat 21 1633 233 122r
EGBERTS, KLAAS wijlen Claes Egberts naastligger ten westen Brouwersstraat 19achter 1628 232 45v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts koper Voorstraat 23 1625 231 87v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts , c.u. verkoper Lanen 72 1660 238 62r
EGBERTS, KORNELIS het nagelaten weeskind van wijlen Cornelis Egberts verkoper Voorstraat 47 1671 240 5ra
EGBERTS, KORNELIS het nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
EGBERTS, KORNELIS het nagelaten weeskind van Cornelis Egberts verkoper Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts verkoper Grote Bredeplaats 19 1626 231 128v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts verkoper Zoutsloot 13 1667 239 109r
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts , c.u. verkoper Zoutsloot 1 1667 239 111v
EGBERTS, KORNELIS Cornelis Egberts , c.u. koper huis Lanen 72 1659 237 183v
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts naastligger ten noorden Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DANIEL Daniel Egberts verkoper Zoutsloot NZ 1680 241 21va
EGBERTS, DIRK Dirck Egberts roermaker verkoper Vijverstraat 1597 228 21v
EGBERTS, EGBERT wijlen Egbert Egberts verkoper onbekend 1626 231 116r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1631 233 35r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1626 231 124v
EGBERTS, GRIETJE de erfgenamen van wijlen Griet Egberts verkoper ([staat: Griet Stevens]) Heiligeweg 58 1657 237 112v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper Rozengracht 19 1611 229 15r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts verkoper Gardenierstraat 1620 230 242r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 332v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper Gardenierstraat 1613 229 165v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1640 234 117v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts koper Heiligeweg 58 1620 230 233r
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1629 232 121v
EGBERTS, GRIETJE Griet Egberts Rijscamp verkoper Grote Bredeplaats 27 1615 230 6v
EGBERTS, HARING Haring Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 9 1670 240 5r
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper verkoper q.q. Voorstraat 47 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper verkoper q.q. Kerkpoortstraat 13 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts grootschipper verkoper q.q. Fabrieksstraat 2 1671 240 5ra
EGBERTS, HARING Haring Egberts smid naastligger ten oosten Noorderhaven NZ 1600 228 195r
EGBERTS, HARING de weduwe van Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1625 231 85r
EGBERTS, HARING de weduwe van Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1625 231 42r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1649 236 87r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts stadssmid verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9 1615 230 12r
EGBERTS, HARING Haringh Egberts koopman verkoper Grote Werf 2noord 1669 239 193v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Egberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1769 257 123v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Egberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1742 250 249r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Egberts naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 34 1767 257 13r
EGBERTS, IEMKJE Imckien Egberts koper Noorderhaven 52 1667 239 83r
EGBERTS, JAKOB het huis van Jacob Egberts molenaar naastligger ten oosten Rozengracht 34 1672 240 90r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 5 1774 258 158v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 5 1762 255 120r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 9 1763 255 241v
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
EGBERTS, JAKOB Jacob Egberts naastligger ten noorden Simon Stijlstraat 9 1779 259 181r
EGBERTS, JAN Jan Egberts kuiper verkoper q.q. Noordijs 7 1601 228 267r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11 1620 230 207r
EGBERTS, JAN de kamer van Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1652 236 208r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1654 236 258v
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1661 238 93v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar naastligger ten noorden onbekend 1659 237 191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts verkoper onbekend 1659 237 191v
EGBERTS, JAN Jan Egberts huurder Rommelhaven 14 1742 250 279v
EGBERTS, JAN Jan Egberts , c.u. molenaar verkoper Kerkpoortstraat 22 1666 239 60v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar naastligger ten oosten Rapenburg 1645 235 166r
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar koper huis Kerkpoortstraat ZZ 1660 238 69v
EGBERTS, JAN Jan Egberts molenaar naastligger ten oosten Rozengracht 34 1660 238 55r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten oosten Rapenburg 1647 236 3r
EGBERTS, JAN Jan Egberts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1654 236 267v
DEVENTER, JAN EGBERTS wijlen Jan Egberts van Deventer koper Zoutsloot 88 1650 236 128r
EGBERTS, JAN Jan Egberts Lammering verkoper Scheerstraat 9 1762 255 174v
AKKER, JELMER EGBERTS medehuurder Jelmer Egberts Acker verkoper Voorstraat 62 1785 262 14r
AKKER, JELMER EGBERTS Jelmer Egberts Acker winkelier koper 1/4 huis Voorstraat 62 1776 259 12v
EGBERTS, JOHANNES Johannes Egberts huurder tweede huis Wasbleek 92 1782 260 216r
EGBERTS, LIEUWE Lieuwe Egberts naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1667 239 108r
EGBERTS, LIEUWE Liuwe Egberts , c.u. koper kamer en loods onbekend 1652 236 191r
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
EGBERTS, MARIA Marijke Egberts verkoper van 1/2 Schritsen 49 1726 246 250r
EGBERTS, MARIA Marike Egberts naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1685 242 90v
EGBERTS, MAAIKE Maycke Egberts verkoper van 1/2 (dochter van Griet Hilbrants) onbekend 1611 229 30v
EGBERTS, OTTE Otte Egberts rogverschieter koper kamer, plaats en hofje Kerkpad WZ 1655 237 46r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1664 238 220r
EGBERTS, OTTE Otte Egberts naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1665 239 22v
EGBERTS, OTTE Otte Egberts koper loodske Kerkpoortstraat 1656 237 87r
EGBERTS, PIETER Pieter Egberts verkoper Liemendijk WZ 1622 230 315r
EGBERTS, RIEMKJE Riemcke Egberts koper huis Lanen 71 1643 235 75r
EGBERTS, RIEMKJE Riempcke Egberts verkoper van 1/2 Zuiderhaven 9 1615 230 12r
EGBERTS, RIJK Rijck Egberts naastligger ten oosten Anjelierstraat ZZ 1614 229 220r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 7 1649 236 74r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koper huis en plaats Zoutsloot 43 1644 235 109r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Zoutsloot 45 1655 237 4v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts , c.u. verkoper Zoutsloot 49 1657 237 127r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 57oost_voor 1673 240 126v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 57oost_achter 1670 240 2v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 9 1651 236 181v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 7 1658 237 168r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten oosten Bildtstraat 9 1651 236 169r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 57oost_voor 1671 240 56r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopman verkoper ten zuiden van Harlingen 1669 239 208r
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopman koper ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts koopman naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1662 238 132v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Egberts protesteert vanwege een hypotheek Lanen 40 1644 235 106v
OFFRINGA, ROELOF EGBERTS Roelof Egberts Offringa koper huis en herberg Franekereind 23oost de Ooievaar 1739 250 18r
EGBERTS, TEETSKE Taatske Egberts verkoper Noorderhaven 27 1626 231 127r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts koper huis Nieuwstraat 60 1621 230 287r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1623 230 336r
EGBERTS, TEEKE Taecke Egberts naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1623 230 345v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts koper huis met plaatsje en loodsje daar achter Noorderhaven 27 1623 230 347v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts verkoper Kleine Bredeplaats OZ 1628 232 74v
EGBERTS, TEETSKE Taedske Egberts naastligger onbekend 1628 232 76r
EGBERTS, TEETSKE het huis gekocht door Taetske Egberts naastligger ten westen Noorderhaven 29 1624 230 382r
EGBERTS, TEETSKE Taetske Egberts koper huis met een kamer daarachter Kleine Bredeplaats 1626 231 139v
EGBERTS, TEEKE Take Egberts , c.u. huurder Franekereind 23west 1619 230 190v
EGBERTS, TRIJNTJE de loods van Trijn Egberts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 260v
EGBERTS, TRIJNTJE de loods van Trijn Egberts naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 11een_achter 1615 229 281v
EGBERTS, TRIJNTJE Trijn Egberts verkoper Both Apothekerstraat OZ 1615 230 11v
EGBERTS, TJITSKE Tyeetske Egberts koper Herenknechtenkamerstraat 19 1627 232 12v
EGBERTS, WARNER Warner Egberts , c.u. verkoper Weverstraat NZ 1668 239 163v
EGBERTS, WARNER Warner Egberts koper huis Kruisstraat 5oost 1667 239 115r
EGBERTS, WARNER Warner Egberts soldaat koper kamer en een weefwinkel Kerkpad WZ 1667 239 72v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts koper huis Grote Kerkstraat 26 1601 228 243v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts naastligger ten zuiden Noorderhaven 52 1620 230 231r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts koekbakker naastligger ten westen Voorstraat 11oost 1620 230 210v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 244r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts koekbakker koper nieuwe kamer getekend met C (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 244v
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts koekbakker naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 245r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts verkoper Schritsen 8 1710 245 108r
EGBERTS, WILLEM Willem Egberts koekbakker naastligger ten westen Voorstraat 11oost 1620 230 203r
EGBERTS, WILLEM burgemeester Willem Egberts koper huis Voorstraat 23 1635 233 165v
EGBERTS, IEMKJE Ymckien Egberts koper Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
IEGES, HANS wijlen Hans Egges verkoper Steenhouwersstraat 2 1620 230 218r
EGBERTS, HARING Haeringh Eghberts smid naastligger ten oosten Noorderhaven 5 1599 228 178r
EGBERTS, HENDRIK Hendrick Eibers Koitker koper huis Tiepelsteeg OZ 1719 246 45v
EGBERTS, AALTJE Aeltie Eiberts Klinkhoff verkoper Brouwersstraat 14 1723 246 155r
EGBERTS, BERBER Berber Eiberts verkoper Bildtstraat 1 1728 247 3va
EGBERTS, BERBER wijlen Berber Eiberts erflater Bargebuurtspoortje WZ 1782 260 225r
EGBERTS, GRIETJE Gryttie Eiberts huurder Wortelstraat 8 1702 244 158v
EGBERTS, GRIETJE Gryttie Eiberts huurder Wortelstraat 11 1702 244 158v
EGBERTS, HARING de erfgenamen van wijlen Haring Eiberts naastligger ten westen Noorderhaven 27 1699 244 5v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1759 254 227v
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
EGBERTS, HENDRIK Hendrik Eiberts Kroitker mr. bontwever verkoper Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
EGBERTS, HILTJE Hiltje Eiberts koper Gardenierstraat 16 1756 253 258r
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts koper provisioneel 4/5 huis en tuin Simon Stijlstraat 7 1749 251 7va
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts trekveerschipper op Leeuwarden koper 1/5 huis en tuin Simon Stijlstraat 7 1749 251 267v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts beurtschipper verkoper Bildtstraat 17 1755 253 235v
EGBERTS, JAKOB Jacob Eiberts naastligger ten zuiden Simon Stijlstraat 5 1759 254 216v
EGBERTS, JAN Jan Eiberts timmerman naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1692 242 377r
POOL, JAN EGBERTS wijlen Jan Eiberts Pool verkoper van 1/2 Zuiderhaven 34oost 1704 244 260r
POOL, JAN EGBERTS Jan Eiberts Pool naastligger ten westen Zuiderhaven 36west 1694 243 87v
EGBERTS, JELTJE Jeltje Eiberts verkoper Bildtstraat 1 1728 247 3va
EGBERTS, MARIA Mary Eiberts verkoper Kleine Kerkstraat 7 1708 245 41r
MUNTER, MICHIEL EGBERTS Michiel Eiberts Munter, c.u. mr. hoedenmaker koper huis Voorstraat 45 1718 246 1r
EGBERTS, THOMAS Tomas Eiberts huurder (p.w.) Vijver 3 1783 261 22v
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts scheepstimmerman koper woning Schritsen 8 1709 245 81r
EGBERTS, WILLEM het houtstek van Tieerd Sioerds voor en agter de camer van Willem Eiberts naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1708 245 46v
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts geniaarde koper Werfpad 1708 245 48r
EGBERTS, WILLEM Willem Eiberts koper huis Jan Ruurdstraat 5 1710 245 128r
EGBERTS, ROBIJN de weduwe van Robijn Eigberts naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1677 240 263v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eigberts verkoper q.q. Scheffersplein 27 1657 237 262v
EGBERTS, ROBIJN Robijn Eigberts verkoper q.q. Franekereind 23oost 1657 237 262v
EILERTS, HENDRIK wijlen Hendrik Eilerts erflater Schritsen 26 1699 243 393r
EILES, EILE Eile Eiles koemelker geniaarde koper Grote Kerkstraat 33 1722 246 151v
EILES, EELKE Eelcke Eilis verkoper Zuiderstraat 19 1636 234 10v
EILERTS, GRIETJE Grietie Eillerts koper Drie Roemersteeg 1 1644 235 142r
EIMERTS, JAN Jan Eimers bewoner onbekend 1606 228 497v
EIMERTS, JAN de weduwe van Jan Eimers bewoner Lammert Warndersteeg WZ 1606 228 493r
EISES, JOHANNA Johanna Eises koper Hoogstraat 47 1743 250 288v
EITS, JAN Jan Eits , c.u. huurder (p.j.) Hoogstraat 43 1787 262 237r
IEKES, GERBEN Gerben Ekes chirurgijn verkoper van 1/4 Lanen 22 1696 243 211v
IEKES, LAAS de erfgenamen van wijlen Laes Ekes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 8zuid 1728 247 215v
IEKES, LAAS Laes Ekes schipper koper huis Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
IEKES, LAAS Laes Ekes , c.u. schipper bewoner Kleine Bredeplaats 10 1719 246 39v
EKEMA, LIJSBET IEKES Lijsbet Ekes Ecoma, bejaarde vrijster verkoper van 3/12 Hoogstraat 19 1740 250 80v
EKEMA, LIJSBET IEKES Lijsbet Ekes Ecoma, bejaarde vrijster verkoper van 3/12 Droogstraat 22 1740 250 87v
IEKES, PIER de kamers nu van Pier Ekes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r
IEKES, PIER Pier Ekes verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis Brouwersstraat 27 1772 258 1r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper huis annex koekenbakkerij; met woonkelder Voorstraat 86 1761 255 88r
MENALDA, POPPE IEKES Poppe Ekes Menalda koopman koper fraai huis Brouwersstraat 26 1766 256 152v
MENALDA, POPPE IEKES de tuin van Poppe Ekes Menalda naastligger ten westen Fabrieksstraat 6 1772 258 65r
IEKES, SJOERD Sioerd Ekes schipper op Sneek verkoper van 1/4 Lanen 22 1696 243 211v
IEKES, SIEUWKE Siouke Ekes verkoper van 1/4 Lanen 22 1696 243 211v
IEKES, SIPKE Sipcke Ekes koper huis Nieuwstraat 62 1598 228 112v
IEKES, SIPKE de proclamant Sipcke Ekes , c.u. naastligger ten zuiden Nieuwstraat 62 1598 228 112v
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes schipper op Sneek verkoper Heiligeweg 40 1692 242 386r
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes veerschipper op Sneek naastligger ten oosten Heiligeweg 50 1706 244 313r
IEKES, SJOERD Sjoerd Ekes veerschipper op Sneek verkoper van 1/4 Heiligeweg 50 1706 244 313r
ELBERTS, ABRAHAM Abraham Elberts wijdschipper koper huis en tuin Zoutsloot 49 1727 247 7v
ELBERTS, HARMEN Harmen Elberts besteller van het Grootveerschippersgilde verkoper van 1/2 Hofstraat 35 1779 259 200v
ELBERTS, RINNERT Rinnert Elberts bewoner Rinnertspijp WZ 1600 228 228v
, ABE Abbe Elbrichs , voor zijn kinderen verkoper Voorstraat 91 1635 233 175v
, ABE Abbe Elbrichs verkoper Gardenierstraat 1617 230 94r
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmaker koper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uythanght Voorstraat 91 de Grauwe Gans 1631 233 14r
, ABE Abbe Elbrichs hoedenmaker koper 1/5 van 1/2 huis daer den Grauuen Gans uytsteeckt Voorstraat 91 de Grauwe Gans 1631 233 14v
, ABE Abbe Elbrichs , c.u. hoedenmaker huurder Voorstraat 34 1631 232 172v
, JANKE Jantien Elbrichs koper Brouwersstraat 13 1635 233 177v
, JANKE Jantien Elbrichs verkoper Brouwersstraat 11 1618 230 130v
, JANKE Jantien Elbrichs verkoper Brouwersstraat 13 1639 234 74r
, JANKE Jantien Elbrichs koper Brouwersstraat 13 1615 229 272r
EELKES, Wissel Elckes koper Zuiderhaven 21 1602 228 333v
EILERTS, JAN Jan Elderts mr. timmerman koper huis Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
EILERTS, JAN Jan Elderts mr. timmerman koper huis met graanzolders en een pakhuis erachter Noorderhaven 63 1753 253 121r
, JUDITH Judith Eleasar koper Lanen 76 1776 258 255v
, NATHANAEL Nathan Eleasar huurder bendengedeelte Heiligeweg 11 1799 265 163r
ELINGS, SIKKE Sicke Elens mr. chirurgijn verkoper Sint Jacobstraat 3 1639 234 88r
ELINGS, SIKKE Sicke Elens chirurgijn naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10noord 1642 234 168v
ELINGS, SIXTUS mr. Sixtus Elens naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 12 1653 236 225r
ELINGS, SIXTUS mr. Sixtus Elens , c.u. verkoper Sint Jacobstraat 10zuid 1654 236 265r
ELINGS, THEODORUS Theodorus Johannes Elens verkoper Sint Jacobstraat 4 1630 232 142v
IELES, HANS Hans Eles koper Schritsen 5 1635 233 169r
, JAN Jan Geert Elfers , c.u. verkoper Scheerstraat 11 1777 259 80v
ELIAS, KORNELIS Cornelis Elias huurder Rapenburg 12 1694 243 79r
ELIAS, KORNELIS Cornelius Elias huurder Rapenburg 12 1687 242 202v
ELIAS, HANS Hans Elias , c.u. huurder Zoutsloot 87 1781 260 67r
ELIAS, HANS Hans Elias verkoper Franekereind 21 1808 268 154r
WIT, HANS ELIAS Hans Elias de Witt koper huis Franekereind 21 1803 266 225v
ELIAS, JOHANNES Johannes Elias huurder (p.j.) Hoogstraat 2 1793 264 117v
ELIAS, JOHANNES Johannes Elias , c.u. huurder Herenwaltje 9 1804 267 25v
ELIAS, JOHANNES Johannes Elias , c.u. huurder Herenwaltje 11 1804 267 25v
ELIAS, JOUKJE Joukjen Elias koper Vijverstraat 21 1763 255 225v
ELIAS, JOUKJE Joukjen Elias koper Kleine Bredeplaats 24 1760 255 7v
ELIAS, LIJSBET Lijsbet Elias verkoper Rozengracht 17 1661 238 87r
ELIAS, LIJSBET wijlen Lijsbet Elias erflater Kerkpoortstraat 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET wijlen Lijsbet Elias erflater Grote Kerkstraat NZ 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET wijlen Lijsbet Elias erflater Weverstraat 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET wijlen Lijsbet Elias erflater Weverstraat 6 1663 238 20ra
ELIAS, LIJSBET wijlen Lijsbet Elias erflater Rozengracht NZ 1663 238 180r
ELIAS, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Lijsbeth Elias verkoper Noorderhaven 54 1665 239 26v
ELIAS, LIJSBET de erfgenamen van wijlen Lijsbeth Elias verkoper Noorderhaven 54 1665 239 26v
ELIAS, MARTJEN Martentie Elias koper Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
ELIAS, MARTJEN Martijntje Elias verkoper Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
ELIAS, PIETER Pyter Elias Rijckart verkoper q.q. Lanen 74 1712 245 164r
ELEASARS, JUDITH Judith Eliasar verkoper Lanen 76 1782 260 288r
, ABRAHAM Abraham Elikan verkoper Voorstraat 36 1807 267 336r
ELINGS, JANKE Jantjen Elinghs koper Spinstraat 11 1637 234 42r
ELINGS, LIEUWKJE Liauck Elinghs verkoper Sint Jacobstraat 4 1643 235 91r
ELINGS, SIEMEN Symen Elinghs koper huis Zuiderstraat 1648 236 38v
ELINGS, SIEMEN het andere huis van Symen Elinghs naastligger ten noorden Rapenburg 1648 236 22v
ELINGS, SIEMEN Symen Elinghs verkoper Rapenburg 1648 236 22v
ELINGS, TEEDE Tade Elinghs verkoper Nieuwstraat 42 1622 230 326r
ELINGS, DOUWE Douue Elings verkoper Kleine Bredeplaats 11 1655 237 19v
ELINGS, DOUWE wijlen proc.liberis Douwe Elings koper van 1/2 Lanen 50 1659 237 181r
ELINGS, JAKOB Jacob Elings koper kamer Kromme Elleboogsteeg 1598 228 90r
ELINGS, PIETER Pieter Elings naastligger ten westen Schritsen 37 1624 231 16r
ELINGS, PIETER wijlen Pieter Elings verkoper Schritsen 35 1629 232 90v
ELINGS, SIKKE wijlen Sicke Elings koper van 1/2 buiten Harlingen 1657 237 128r
ELINGS, SIKKE Sicke Elings verkoper Lanen 15 1635 233 157r
ELINGS, SIKKE wijlen Sicke Elings koper van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
ELINGS, SIKKE wijlen Sicko Elings verkoper Voorstraat 81 1676 240 236r
ELINGS, SIKKE wijlen Sikke Elings eigenaar van 1/2 ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
ELINGS, SIEMEN Simen Elings naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 67 1645 235 165v
ELINGS, SIEMEN Simon Elings verkoper Hoogstraat 32 1643 235 46v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Heerensteeg 1 1652 236 193v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 28 1650 236 127r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper nieuw gebouwd hoekhuis met een kleine plaats en bakhuis erachter Rapenburg 1644 235 156v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Rapenburg 1644 235 156v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis Nieuwstraat 30 1649 236 94v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 28 1651 236 147v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings verkoper Franekerpoort (gebied) 1648 236 10r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis met een plaats Rapenburg 1644 235 150r
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis Achterstraat ZZ 1647 235 268v
ELINGS, SIEMEN Symen Elings koper huis, loods en plaats en met een vrije uit- en ingang ten zuiden Rapenburg 1644 235 139r
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koper huis en herberg Rommelhaven 18 de Aardappelbeurs 1805 267 161v
, ABRAHAM Abraham Elkan Levy koopman verkoper Rommelhaven 18 1805 267 177r
EELKES, EELKE Eelck Elkes verkoper Hofstraat NZ 1657 237 122av
EILERTS, JAN Jan Ellerds verkoper Noorderhaven 63 1781 260 20v
, JAN Jan Ellerdts naastligger ten westen Lanen 78 1634 233 152r
EILERTS, JAN wijlen Jan Ellers Jansz verkoper Voorstraat 81voor 1774 258 162v
EILERTS, JAN wijlen Jan Ellers Jansz verkoper Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
EILERTS, JAN mr. Jan Ellert bewoner Lanen 76a 1638 234 57v
EILERTS, ANTJE Antie Ellerts koper Brouwersstraat 3 1684 242 20v
EILERTS, ANTJE Antie Ellerts koper Achterstraat ZZ 1692 242 396r
EILERTS, DIRK wijlen Dirck Ellerts verkoper Franekereind 26 1715 245 246r
EILERTS, DIRK de weduwe van Dirk Ellerts naastligger ten westen Franekereind 28 1707 245 11v
EILERTS, DIRK Dirk Ellerts trekschipper op Leeuwarden koper huis Franekereind 26 1703 244 191r
EILERTS, FREERK Freeck Ellerts , c.u. geniaarde koper Gardenierstraat ZZ 1642 234 181r
EILERTS, FREERK Freerck Ellerts verkoper onbekend 1666 239 48v
EILERTS, FREERK wijlen Freerck Ellerts bierdrager naastligger ten oosten Droogstraat 18 1680 241 79r
EILERTS, GRIETJE Grietie Ellerts naastligger ten oosten Lanen 50 1694 243 118r
EILERTS, GRIETJE Grietie Ellerts naastligger ten westen Lanen 54 1698 243 364v
EILERTS, GRIETJE Grietie Ellerts naastligger ten oosten Lanen 50 1698 243 370v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts trekschipper op Leeuwarden koper schoenmakersperk Schritsen 56 1690 242 317r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts naastligger ten westen Schritsen 56 1690 242 317r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u. verkoper Zoutsloot OZ 1676 240 218v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts naastligger ten westen Schritsen 28 1690 242 319r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u. mr. schoenmaker en trekschipper geniaarde koper William Boothstraat 29 1687 242 212v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts naastligger ten westen Schritsen 28 1690 242 324v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts , c.u. mr. schoenmaker en trekschipper naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1687 242 214r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts trekschipper op Leeuwarden koper 1/2 schoenmakersperk met vier kuipen met een huisje daarboven, twee kalkdobben en een put Schritsen 56zuidoost 1689 242 293r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts koper 1/2 schoenmakersperk met drie kuipen, twee kalkdobben, een eeckhuis en gereedschappen onbekend 1673 240 120r
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts mr. schoenmaker koper schoenmakersperk met vier kuipen met een huisje daarboven, twee kalkdobben en een put Schritsen 56zuidoost 1673 240 120v
EILERTS, HENDRIK Hendrick Ellerts schipper op Leeuwarden koper huis Schritsen 26 1690 242 314v
EILERTS, JAN Jan Ellerts protesteert vanwege een vordering ten oosten van Harlingen 1647 235 262v
EILERTS, JAN Jan Ellerts verkoper Grote Kerkstraat 26 1599 228 132v
EILERTS, JAN Jan Ellerts blauwverver huurder Kleine Bredeplaats 25 1687 242 175r
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer naastligger ten oosten Zuiderhaven 24 1683 242 6v
EILERTS, JAN Jan Ellerts van Laer, c.u. koper huis, loods en plaats Nieuwstraat 34 1653 236 244r
EILERTS, JAN grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Jan Ellerts van Laer eigenaar perceel Voorstraat 56oost 1694 243 105r
EILERTS, PIETER Peter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1632 233 73v
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts smid naastligger ten noorden Vijver 1 1633 233 79v
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts naastligger ten westen Hondenstraat 14 1619 230 178r
EILERTS, PIETER Pieter Ellerts naastligger ten noorden Vijver 1 1626 231 151v
EILERTS, PIETER Piter Ellerts smid naastligger ten westen Hondenstraat 14 1628 232 69v
EILERTS, REMMERT Rimmer Ellerts koper kamer, loodsje en erf Havenplein 24 1606 228 511r
EILERTS, REMMERT Rimmert Ellerts naastligger ten zuiden Havenplein 22 1606 228 510v
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 26 1619 230 197v
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts , c.u. naastligger ten oosten Karremanstraat 24zuid 1615 229 252r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts verkoper Karremanstraat 24zuid 1615 229 252r
EILERTS, WIEGER de plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten onbekend 1621 230 278r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts naastligger ten noorden Karremanstraat 26 1620 230 209r
EILERTS, WIEGER de dwarskamer eerder van de verkoper Wieger Ellerts schipper naastligger ten zuiden Karremanstraat 24noord 1628 232 79r
EILERTS, WIEGER Wieger Ellerts schipper verkoper Karremanstraat 24noord 1628 232 79r
EILERTS, WIEGER de ledige plaats van Wieger Ellerts naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1623 230 370r
EILES, ANDRIES Andries Elles naastligger ten zuiden Vijver 9 1801 266 10r
EILES, ANDRIES Andries Elles mr. scheepstimmerman verkoper Vijverstraat 13 1809 268 305v
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizen Vijverstraat 13 1799 265 130v
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizen Vijverstraat 15 1799 265 130v
EILES, ANDRIES Andries Elles koper drie huizen Vijverstraat 17 1799 265 130v
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichter verkoper Zoutsloot 85 1777 259 76r
EILES, KORNELIS Cornelis Elles opzichter verkoper Droogstraat NZ 1777 259 77v
EILES, JANKE Janke Elles verkoper Kerkpoortstraat NZ 1686 242 121v
EELSES, BAUKJE Bauck Elses koper Zeilmakersstraat 19 1617 230 71r
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 11west 1689 242 281r
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Voorstraat 73 1689 242 281r
EELSES, SJOERD wijlen Sioerd Elses erflater Sint Jacobstraat 15 1689 242 281r
EELSES, SJOERD wijlen Sioerdt Elses verkoper Kleine Bredeplaats 2 1684 242 14r
EELSES, SJOERD Sjoerd Elses verkoper Zoutsloot 102 1680 241 85r
EELSES, SJOERD Sjoerdt Elses verkoper Simon Stijlstraat 2 1680 241 63r
ELTES, BAUKJE wijlen Bauck Eltes verkoper Zeilmakersstraat 19 1626 231 95v
ELIAS, JELGER Jelger Elyas huurder (p.w.) Bargebuurtspoortje 2 1751 252 125v
, JANKE Janneke Embrichs verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1623 230 362v
, JANKE Janneke Embrichs koper Zoutsloot NZ 1625 231 69r
, LEENTJE Leyntie Embrichs koper Weverstraat 15 1622 230 318v
, GEERTRUIDA Truycke Embrichs verkoper Grote Kerkstraat 31midden 1623 230 362v
IEMKES, EVERTJE Evertie Emckes verkoper van 1/5 Sint Odolphisteeg 22 1733 248 259r
IEMES, BAUKJE Bauck Emes bruid 1604 228 422r
IEMES, GERLOF Gerloff Emes scheepstimmerlieden naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1696 243 235r
RING, HANS IEMES Hans Emes de Ringh, c.u. koper huis, brouwerij en mouterij Zoutsloot 30 1641 234 132r
IEMES, HITJE Hidke Emes verkoper Zuiderstraat 1616 230 18r
IEMES, JAN Jan Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 55 1624 230 382v
IEMES, JAN Jan Emes , voor zich verkoper Schritsen 50achter 1627 232 22v
IEMES, JAN Jan Emes , thans uitlandig verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
IEMES, JANKE Jantyen Emes koper Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
IEMES, JANKE Jantyen Emes verkoper Schritsen 41 1621 230 259v
IEMES, LEENTJE Leyntie Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 55 1624 230 382v
IEMES, de erfgenamen van wijlen Pyttie Emes naastligger ten zuiden Hoogstraat 47 1657 237 124r
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper huis onbekend 1701 244 111r
IEMES, TJALLING Tjalling Emes koper kamer met gang en de grond waarop dit staat onbekend 1700 244 73v
IEMES, TJALLING Tjallingh Emes verkoper onbekend 1703 244 215v
IEMES, WIERD Wierd Emes verkoper van 1/3 Voorstraat 55 1624 230 382v
IEMES, WIERD Wierd Emes verkoper Schritsen 50achter 1627 232 22v
IEMES, JAN Jan Emis naastligger ten zuiden Droogstraat 1599 228 165r
IEMES, JAN Jan Emis verkoper Sint Jacobstraat 1achter 1598 228 107v
IEMES, LEENTJE Leyntie Emis verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
IEMES, WIERD Wierd Emis verkoper Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
, SJOERD de kamer van Sjoerdt Emkles grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 72 1704 244 263r
EMMERIKS, AUKJE Auckien Emmericks koper Rapenburg NZ 1675 240 203v
EMMERIKS, LEENTJE Leentie Emmericks verkoper Droogstraat NZ 1619 230 180r
EMMERIKS, NIESKE Niescke Emmericks koper Franekereind 19 1615 229 278v
, NIESKE Niescke Emmerickx verkoper Zuiderstraat NZ 1635 233 169v
, LIJSBET Lieske Emmericx verkoper Franekereind 29west 1611 229 62v
, LIJSBET Liesken Emmericx verkoper Franekereind 29oost 1611 229 63r
EMMERIKS, KORNELIS Cornelis Emmeriks schipper koper woning Herenknechtenkamerstraat 17 1741 250 200v
EMMERIKS, KORNELIS Cornelis Emmeriks smakschipper koper huis Schritsen 8 1739 250 13v
EMMERIKS, WILLEM Willem Emmeriks bontwever koper huis met plaatske en tuintje Weverstraat 10 1758 254 127r
EMMERIKS, WILLEM Willem Emmeriks bontwever verkoper Weverstraat 10 1765 256 90v
EMMERIKS, GEERTRUIDA Geertruydt Emmerix koper Kerkpad 1 1613 229 179r
, Leenthie Emmerixs koper Droogstraat 1611 229 12r
, JAN Jan Emmis verwandelaar onbekend 1599 228 168v
IEMKES, SJOERD de kamer van Siuerd Empkes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Voorstraat 72 1624 231 33r
, LIJSBET Lijske Emrichts koper Grote Kerkstraat 31midden 1623 230 362v
, SIETSKE Sits Encke verkoper Noordees (gebied) 1617 230 70v
ENNES, BAUKE Baucke Enes glasmaker naastligger ten westen Lanen 52 1633 233 127r
ENNES, BAUKE Baucke Enes verkoper Grote Bredeplaats 19 1626 231 128v
ENNES, GEERTJE Geert Enes verkoper Grote Bredeplaats 19 1626 231 128v
ENNES, GRIETJE Grietie Enes verkoper Grote Bredeplaats 19 1626 231 128v
ENNES, RINSKE Rintske Enes koper Achterstraat ZZ 1627 232 1v
EGBERTS, JAN Jan Engberts mr. bontwever koper huis Nieuwstraat 19 1774 258 165r
ENGELS, ANTJE Antie Engeles koper Herenwaltje 17 1733 248 268r
ENGELS, IEMKJE wijlen Imke Engeles erflater Kerkpoortstraat 18 1738 249 267v
ENGELS, ROBERT Robert Engeles gebruiker Droogstraat 1605 228 480v
ENGELS, BRECHTJE Bregtje Engels verkoper Hofstraat 30 1763 255 226r
ENGELS, BRECHTJE Bregtje Engels koper Hofstraat 30 1753 253 88v
ENGELS, KLAAS Claas Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69 1714 245 215v
ENGELS, KLAAS Claes Engels naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 65 1710 245 131v
ENGELS, KLAAS Claes Engels naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69 1732 248 137r
ENGELS, KLAAS wijlen Claes Engels verkoper Kerkpoortstraat 67 1729 247 243v
ENGELS, ENGEL Engel Engels naastligger ten zuiden Rozengracht 1652 236 207r
ENGELS, ENGEL Engel Engels , c.u. geniaarde koper Grote Kerkstraat 44 1644 235 129v
ENGELS, ENGEL Engel Engels verkoper Gardenierstraat 1636 234 9v
ENGELS, ENGEL Engel Engels koper huis en ledige plaats Gardenierstraat 1634 233 144r
ENGELS, GEERT Geert Engels , e.a. huurder Scheerstraat 12 1717 245 279v
ENGELS, TRIJNTJE Trijn Engels naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 5 1599 228 133r
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
ENNES, BAUKE Baucke Enis verkoper Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
ENNES, GEERTJE Geertie Enis verkoper Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
ENNES, GEERTJE Geertien Enis verkoper van 1/2 Lanen 50 1626 231 150r
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Grote Bredeplaats 19 1623 230 372v
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Grote Bredeplaats 25achter 1623 230 372v
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Noorderhaven 28achter 1623 230 372v
ENNES, GRIETJE Grietie Enis verkoper Grote Bredeplaats 21 1623 230 372v
ENNES, ANTJE Antie Ennes verkoper Franekereind 10 1750 252 86r
ENNES, BAUKE Baucke Ennes naastligger ten westen Lanen 52 1640 234 96r
ENNES, KORNELIS Cornelis Ennes molenaar koper woning Zuidersteeg ZZ 1772 258 48r
ENNES, KORNELIS de kopers Cornelis Ennes , c.u. molenaar naastligger ten oosten Zuidersteeg ZZ 1772 258 48r
ENNES, KORNELIS Cornelis Ennes molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Zuiderpoortsmolen, met woonhuis en stalling Zuiderpoortsmolen 1 de Zuiderpoortsmolen 1771 257 203r
MOLENAAR, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Molenaar verkoper Kromme Elleboogsteeg 1798 265 78v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiga naastligger ten oosten Zuiderstraat 6 1785 262 46r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wiga naastligger ten oosten Zuiderstraat 6 1789 263 90v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga mr. molenaar koper huis bestaande uit twee woningen Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga rogmolenaar verkoper Lammert Warndersteeg 13 1802 266 65v
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga verkoper van 1/4 Noordermolen 1 1800 265 233v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga mr. molenaar verkoper Noordermolen 1 1782 260 226r
WIJGA, KORNELIS ENNES grutterij van Cornelis Ennes Wijga naastligger ten zuiden Heiligeweg 2 1786 262 134r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga geniaarde koper Brouwersstraat 1 1786 262 136r
WIJGA, KORNELIS ENNES de weduwe van Cornelis Ennes Wijga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1796 264 335r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1797 265 52r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wijga rogmolenaar verkoper Molenpad 4 1802 266 55v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wijga naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 13 1785 262 29r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga koper 1/10 wind rogge- en weitmolen, huis en stallen Zuiderpoortsmolen 1 1779 259 184r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga eigenaar van 1/2 Zuiderpoortsmolen 1 1779 259 184r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 1 1784 261 239v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Grote Bredeplaats 25 1783 261 86r
WIJGA, KORNELIS ENNES wijlen Cornelis Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Zuiderpoortsmolen 1 1802 266 84v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga mr. molenaar koper huis Zuidersteeg 2 1778 259 130v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga, c.u. mr. molenaar naastligger ten zuiden Zuidersteeg 2 1778 259 130v
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga koper 1/10 en 1/30 rogge- en weitmolen met woning en stal Zuiderpoortsmolen 1 1786 262 116r
WIJGA, KORNELIS ENNES Cornelis Ennes Wyga mr. molenaar koper huis Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
VRIES, GEERTJE ENNES meerderjarige vrijster Geertie Ennes de Fries verkoper van 39/96 Schritsen 65b 1740 250 122v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertie Ennes de Vries koper Bildtstraat 20 1750 252 55v
VRIES, GEERTJE ENNES Geertje Ennes de Vries verkoper Voorstraat 81 1749 251 256v
VRIES, GEERTJE ENNES wijlen Geertje Ennes de Vries verkoper Bildtstraat 20 1762 255 122r
ENNES, JAKOB Jacob Ennes koemelker koper huis en stal Kerkpoortstraat 22 1762 255 163r
ENNES, JAN de kinderen van Jan Ennes verkoper William Boothstraat OZ 1640 234 119r
ENNES, JANKE Jantje Ennes koper Kerkpoortstraat 53 1805 267 148r
ENNES, JETSKE Jetske Ennes koper Liemendijk 1806 267 246r
ENNES, LEENTJE Leyntie Ennes koper Noordijs 7 1625 231 36v
VRIES, SIKKE ENNES Sicke Ennes de Vries verkoper Grote Kerkstraat 5 1751 252 110v
ENNES, SIKKE Sikke Ennes , c.f. huurder Voorstraat 81 1749 251 256v
ENNES, SIKKE Sikke Ennes bontwever koper Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Fries verkoper Schritsen 65b 1740 250 122v
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries verkoper q.q. Moriaanstraat 1 1766 256 180r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries verkoper q.q. Lanen 78 1766 256 145r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries verkoper q.q. Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries verkoper q.q. Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
VRIES, SIKKE ENNES Sikke Ennes de Vries verkoper q.q. Wasbleek 1766 256 148r
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 41 1805 267 152v
ENNES, TEEKJE Taekje Ennes koper Grote Kerkstraat 39 1805 267 152v
ENNES, TJEERD vroedsman Tjeerd Ennes verkoper van 1/2 Hofstraat 47west 1682 241 189v
ENNES, TJEERD de andere helft van de woning, bewoond door Tjeerd Ennes naastligger ten oosten Voorstraat 81 1676 240 236r
ENNES, TJEERD Tjeerd Ennes mr. bakker koper huis, mouterij Voorstraat 83 1674 240 138v
VRIES, TJERK ENNES Tjerk Ennes de Fries verkoper Schritsen 65b 1740 250 122v
VRIES, TJERK ENNES Tjerk Ennes de Vries huurder huis Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
VRIES, TRIJNTJE ENNES Trijntie Ennes de Fries verkoper Schritsen 65b 1740 250 122v
WIJGA, IEKE ENNES Ycke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen, huis en div. Noordermolen 1 de Noordermolen 1761 255 49v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat 9 1793 264 134v
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten noorden Anjelierstraat 9 1794 264 213r
ENNES, IEKE Yke Ennes naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1792 264 41v
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wijga rogmolenaar verkoper van 3/4 Noordermolen 1 1800 265 233v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar koper 1/4 wind rogge- en weitmolen genaamd de Noordermolen Noordermolen 1 de Noordermolen 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wijga mr. molenaar eigenaar van 1/2 Noordermolen 1 1782 260 226r
WIJGA, IEKE ENNES de stalling van wijlen Yke Ennes Wyga naastligger ten noorden Karremanstraat 4 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES de boedel van wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 4 1800 265 235r
WIJGA, IEKE ENNES wijlen Yke Ennes Wyga rogmolenaar verkoper Karremanstraat 2 1800 265 236r
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 2 1771 257 208v
WIJGA, IEKE ENNES Yke Ennes Wyga molenaar koper door niaar huis en bleekveld Karremanstraat 4 1771 257 208v
ENOCHS, JAN Jan Enoch verkoper van 1/24 Brouwersstraat 14achter 1695 243 185r
EINTES, ARJEN Arjen Entes schipper huurder achterhuis Kleine Bredeplaats 14 1807 267 314r
, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Enttens naastligger ten noorden onbekend 1637 234 43v
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes koper Klaverbladstraat 3 1611 229 11v
IEPKES, IEMKJE Impck Epckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
IEPKES, SJOERD Sioerdt Epckes koper voor- en achterhuis Voorstraat 40 1617 230 67v
IEPKES, SJOERD Syuert Epckes naastligger ten oosten Voorstraat 38 1620 230 213v
IEPKES, SJOERD Syuert Epckes naastligger ten oosten Voorstraat 38 1619 230 193r
IEPKES, IEMKJE Ympck Epckes koper Rozengracht 19 1611 229 15r
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Epes Zeestra naastligger ten westen Rozengracht 7oost 1696 243 237v
IEPES, ANSKE vroedsman Anske Epes Zeestra verkoper Noorderhaven 72 1696 243 248v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckema koper Zuiderplein 3 1611 229 12v
JUCKEMA, BAUKJE IEPES Bauckien Epes Juckema koper Achterstraat 1615 229 264v
IEPES, KLAAS Claes Epes mr. smid koper door niaar van 1/2 Nieuwstraat 52 1696 243 261r
IEPES, DIRK Dirck Epes naastligger ten westen Voorstraat 23 1624 230 379v
IEPES, IEME wijlen Eme Epes verkoper Zoutsloot 30 1696 243 238v
IEPES, IEPE Epe Epes naastligger ten zuiden Zoutsloot 98 1599 228 146v
IEPES, HISKE His Epes koper Nieuwstraat 46 1613 229 130r
IEPES, ENNE Inne Epes koper huis, brouwerij, mouterij en bierkamer ten oosten van de brouwerij staand Zoutsloot 30 1650 236 141r
IEPES, de weduwe Janthie Epes naastligger ten westen Achterstraat NZ 1612 229 109v
IEPES, JOCHEM Jochum Epes glasmaker naastligger ten noorden Zuiderplein 3 1611 229 12v
IEPES, MEINOU Meinu Epes verkoper q.q. Schritsen 67 1624 230 377r
IEPES, MEINOU Meinu Epes verkoper q.q. Schritsen 67 1624 230 377r
IEPES, MINKE Mintie Epes koper 1/2 huis, gleibakkerij, ledige plaats en schuur Schritsen 50 1656 237 70r
IEPES, PIETER Pieter Epes koper huis of kamer Nieuwstraat 52 1628 232 61v
IEPES, PIETER Pieter Epes naastligger ten noorden Nieuwstraat 54 1631 233 11v
IEPES, PIETER Pieter Epes koper huis Lanen 50 1631 232 185r
IEPES, PIETER Pieter Epes , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 50 1631 232 185r
IEPES, PIETER Piter Epes koper door niaar woning met daarachter een plaatske Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
IEPES, PIETER Piter Epes naastligger ten oosten Scheerstraat ZZ 1659 237 191r
IEPES, PIETER Piter Epes koper huis Schritsen 68 1626 231 113v
IEPES, PIETER Piter Epes koper hoekhuis Brouwersstraat 2 1626 231 114r
KRUIS, POPPE IEPES Poppe Epes Cruys verkoper q.q. Brouwersstraat 23 1616 230 42v
IEPES, TEEDE Taede Epes , c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1648 236 12v
IEPES, TIETJE Tied Epes crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1622 230 324r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u. molenaar koper woning Herenwaltje 19 1711 245 159r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u. molenaar naastligger ten zuiden Herenwaltje 19 1711 245 159r
IEPES, TIJS Tijs Epes , c.u. molenaar naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1711 245 159r
IEPES, WATSE Watse Epes protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven NZ 1622 230 296r
IEPES, FOKKE Focke Epeus verkoper Spinstraat 1597 228 39v
IEPES, PIETER het huis van wijlen Pieter Epis naastligger ten westen Noorderhaven 18 1618 230 118v
IEPKES, ANTJE Anna Epkes verkoper Kerkpoortstraat NZ 1625 231 94v
IEPKES, KOENRAAD het sterfhuis van Coene Epkes verkoper Zoutsloot 1681 241 129v
IEPKES, IEMKJE Emck Epkes verkoper Klaverbladstraat 3 1619 230 184v
LUDINGA, GERRIT IEPKES Gerryt Epkes Ludinga verkoper Kleine Bredeplaats 10 1808 268 78v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1775 258 230r
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 16 1753 253 63v
IEPKES, LIEUWE oud huisman Lieuwe Epkes verkoper Ooievaarsteeg ZZ 1772 258 55v
IEPKES, LIEUWE Lieuwe Epkes naastligger ten westen Nieuwstraat 14 1772 258 2ra
IEPKES, SIERD wijlen Sierd Epkes verkoper Noorderhaven 90 1626 231 106r
IEPKES, SJOERD Sioerd Epkes verkoper q.q. Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
IEPKES, SJOERD Sioerd Epkes verkoper q.q. Simon Stijlstraat 7 1620 230 224r
IEPKES, SJOERD Sioerd Epkes naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg OZ 1617 230 99r
IEPKES, SJOERD Siuerd Epkes naastligger ten oosten Voorstraat 38 1621 230 291v
IEPKES, SJOERD wijlen Siuerd Epkes verkoper Noorderhaven 90 1625 231 92r
IEPKES, SJOERD de weduwe en erfgenamen van wijlen Suierd Epkes naastligger ten westen Voorstraat ZZ 1625 231 37r
IEPES, GERRIT Gerryt Eppes mr. schoenmaker huurder (p.j.) Karremanstraat 11 1782 260 310r
IEPES, GRIETJE Grietie Eppes koper Kromme Elleboogsteeg 3 1696 243 206r
IEPES, GERRIT Gerrit Eppis , c.u. huurder (p.j.) Karremanstraat 1788 263 1r
ERASMUS, ARJEN Arian Erasmi glasmaker verkoper Hoogstraat 15 1612 229 110r
ERASMUS, ARJEN Arian Erasmi glasmaker verkoper van 1/4 Zoutsloot 76 1612 229 112r
ERASMUS, ARJEN Arien Erasmi verkoper van 1/4 Herenwaltje 10 1620 230 246v
ERASMUS, ERASMUS de kamers van Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat 1644 235 155r
ERASMUS, ERASMUS Asmus Erasmi naastligger ten oosten Peterseliestraat NZ 1653 236 228v
ERASMUS, SIEMEN Simon Erasmi verkoper Hoogstraat 15 1612 229 110r
ERASMUS, SIEMEN Symen Erasmi verkoper van 1/4 Zoutsloot 76 1612 229 112r
ERASMUS, SIEMEN Symen Erasmi verkoper van 1/4 Herenwaltje 10 1620 230 246v
ARENDS, ELSKE huisman Elske Erents koper door niaar huis en tuin Wasbleek ZZ 1687 242 162v
, HANS eerder van mijnheer Hans Erichs naastligger ten westen Vijver WZ 1617 230 58r
, HANS Hans Erichs verkoper Voorstraat 2 1615 229 257r
, HANS nagelaten door wijlen Hans Erichs verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 257r
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Voorstraat 2 1615 229 246r
EERKES, HANS als eerdere eigenaar Hans Ericks , c.u. naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
EERKES, HANS wijlen de heer Hans Ericks erflater Lammert Warndersteeg 1zuid 1615 229 246r
EERKES, TIJS Thijs Ericks graandrager koper huis en plaatske Zoutsloot 95 1708 245 69r
EERKES, TIJS de weduwe van Thijs Ericks naastligger ten oosten Zoutsloot 93 1729 247 261v
EERKES, Tjiekzke Ericks koper huis Kleine Kerkstraat 10 1717 245 282v
, HANS burgemeester Hans Ericx koper huis Vijverstraat 11 1598 228 86v
, HANS Hans Ericx lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Weverstraat 1612 229 106r
, HANS burgemeester Hans Ericx verpachter grond Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Ericx naastligger Lammert Warndersteeg 1603 228 357r
, HANS de zoutkeet van Hans Ericx naastligger Kromme Elleboogsteeg 1616 230 47v
, HANS wijlen Hans Ericx verkoper Lammert Warndersteeg 1zuid 1614 229 189v
, HANS Hans Ericx rentmeester van Harlingen protesteert q.q. Gardenierstraat 1598 228 118r
, HANS de eerstgeprefereerde crediteuren van wijlen Hans Ericx verkoper Franekereind 6 1618 230 110r
, HANS de keet van wijlen Hans Ericx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1613 229 166r
, HANS de [zout]keten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
, HANS de hof van Hans Ericx naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1601 228 238r
, HANS Hans Ericx lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Vijver WZ 1613 229 167r
, HANS de hof van Hans Ericx naastligger ten oosten Vijverstraat 1614 229 233r
, HANS de keeten van Hans Ericx naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
, NICOLAAS wijlen Niclaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 1602 228 289r
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 16 1602 228 322r
, NICOLAAS Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 16 1602 228 322r
, NICOLAAS de hof van Nicolaes Ericx naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1598 228 87v
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 26 1603 228 342v
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 26 1603 228 342v
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx koper Havenplein 14 1598 228 116r
, NICOLAAS wijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 16 1600 228 234v
, NICOLAAS wijlen mr. Nicolaes Ericx naastligger ten westen Havenplein 16 1600 228 234v
, NICOLAAS wijlen Nicolaes Ericx naastligger ten oosten Havenplein 16 1603 228 350r
EERKES, JAN Jan Eriks naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 20 1747 251 205r
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1627 232 18r
EERKES, HANS de hof van de kopers Hans Erix , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 11 1598 228 86v
EERKES, HANS de getimmerde kamers van Hans Erix naastligger ten westen Vijver 6tuin 1656 237 63r
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1656 237 63r
EERKES, HANS Hans Erix eerdere eigenaar Vijver 6tuin 1692 242 405r
EERKES, HANS burgemeester Hans Erix rentmeester van Harlingen koper huis Voorstraat 2 1597 228 24r
EERKES, HANS de zoutkeet van burgemeester Hans Erix naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de steeg]) Lammert Warndersteeg WZ 1605 228 485v
EERKES, JAN Jan Erix naastligger ten westen Lanen 12 1656 237 71r
EERKES, LIEKELE Lyckle Erix koper huis Hondenstraat 9 1677 240 262r
ERNSTES, ABE Abe Ernstes koper woning Zoutsloot 1 1716 245 272v
ERNSTES, HENDRIK Hendrick Ernstes verkoper Schritsen 12 1615 229 261r
ERNSTES, HENDRIK Hendrick Ernstes mr. metselaar koper huis Vijverstraat NZ 1635 233 163v
ERNSTES, JAKOB Jacob Ernstes bootsgezel huurder Spinhuisstraat NZ 1695 243 169v
ERNSTES, MARTEN wijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 4 1721 246 92v
ERNSTES, MARTEN wijlen Marten Ernstes verkoper Weverstraat 6 1721 246 92v
ERNSTES, MARTEN wijlen Marten Ernstes verkoper Both Apothekerstraat OZ 1711 245 144r
ERRITS, RINSE Rinse Erryts van Berghen kastelein in Roma koper huis Nieuwstraat 21 Rome 1784 261 132r
EESGES, GERRIT Gerrit Esges huurder Rommelhaven ZZ 1728 247 99r
EESGES, HARMEN Harmen Esges verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat NZ 1605 228 446r
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges grootschipper verkoper van 1/2 Voorstraat 85 1696 243 207r
EESGES, LIEUWE wijlen Lieuwe Esges schipper verkoper Voorstraat 1 1715 245 236v
EESGES, WOPKE Wopke Esges stuurman naastligger ten oosten Spekmarkt 1 1737 249 182v
IETES, Ete Etes , c.soc. protesteert vanwege achterstallige grondpacht Sint Christoffelsteeg OZ 1605 228 462v
IETES, IETE eerder de erfgenamen van wijlen Ete Etes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ 1628 232 68r
IETES, de erfgenamen van wijlen Ete Etes verpachter grond Sint Christoffelsteeg OZ 1624 231 35v
IETES, Ete Etes koper grondpacht van 1-15-00 CG Sint Christoffelsteeg OZ 1606 228 525v
IETES, OBBE wijlen Obbe Eties koper Zoutsloot 61 1655 237 40v
IETES, wijlen Ete Etis erflater Franekereind 32 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater onbekend 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
IETES, wijlen Ete Etis erflater Franekereind 34 1626 231 146r
, BAUKJE wijlen Baukje Ettjes koper Sint Christoffelsteeg 1633 233 81v
, BAUKJE wijlen Baukje Ettjes koper Lanen 83 1633 233 81v
EDSES, FETJE Fed Etzes , geassisteerd met haar zonen verkoper van 1/2 Kleine Bredeplaats 16 1656 237 98r
EEUWES, JANKE Jantien Eues koper Rozengracht ZZ 1642 235 12r
EEUWES, JANKE Jantien Eues koper Brouwersstraat 16 1631 233 5r
EEUWES, OENE Oene Eues , c.u. koper twee kamers Rapenburg 1649 236 68r
EEUWES, OENE Oene Eues koper huis Schritsen 55 1641 234 158r
EEUWES, RINSKE Rinscke Eues verkoper Achterstraat 1634 233 143r
, GEERT Geert Euis naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19 1632 233 53v
, HIBBE Hibbe Eustes koper van 1/4 huis Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
EEUWES, HANS Hans Euues , c.soc. bewoner Lanen 21 1657 237 257v
EEUWES, HANS Hans Euues koper 1/2 van een groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterij Scheffersplein 27 1657 237 106r
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koopman verkoper Grote Kerkstraat 26 1631 232 174v
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koopman verkoper Heiligeweg 36 1631 232 174v
EEUWES, HIBBE Hibbe Euues koper Lanen NZ 1630 232 133r
EEUWES, JANKE Jantien Euues koper Carl Visschersteeg WZ 1641 234 140v
EEUWES, OENE mr. Oene Euues , c.u. verkoper Schritsen 55 1649 236 70v
, Janthyn Euuis verwandelaar Schritsen 1632 233 58v
, Janthyn Euuis aanhandelaar Weverstraat 1632 233 58v
, JANKE Jantien Euuis verkoper Sint Christoffelsteeg 1633 233 83r
EEUWES, BONSE Bonte Euwes verkoper Franekereind NZ 1613 229 161v
EEUWES, FOKKE Focco Euwes rogdrager koper kamer met ledige plaetse en steeg Alemanssteeg 1605 228 468r
EEUWES, HANS de weduwe van wijlen Hans Euwes naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1683 241 269r
EEUWES, HANS Hans Euwes koper huis en schuur geschikt als koemelkerij met een vrje steeg ten westen Rapenburg ZZ 1668 239 22va
EEUWES, HARRIT Harryt Euwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord 1740 250 136v
EEUWES, HARRIT Harryt Euwes naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat 15noord 1742 250 262r
EEUWES, HIBBE Hibbe Euwes koper kamer Kerkpoortstraat 9 1634 233 133r
EEUWES, JAN Jan Euwes mr. verver en glasmaker verkoper Lanen 13 1795 264 299v
EEUWES, JANKE Jantie Euwes verkoper Sint Jacobstraat 7 1636 234 1v
EEUWES, OENE Oenne Euwes verkoper Kerkpoortstraat 55achter 1652 236 201r
EEUWES, SIEBE Sibbe Euwes , c.u. naastligger ten westen Franekereind NZ 1613 229 161v
EEUWES, TRIJNTJE Trijntie Euwes verkoper Achterstraat NZ 1695 243 186r
EVERTS, Mathia Everardi verkoper q.q. Fabrieksstraat 1614 229 232v
EVERTS, KLAASKE Claescke Everdts koper Zuiderhaven 29 1634 233 153r
EVERTS, PIETER Pyter Everdts verkoper Zoutsloot 28 1635 233 168r
EVERTS, ELSKE Elsjen Evers koper Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
, SIEMEN Simon Everses geniaarde koper van 1/2 Hondenstraat 4 1752 252 231v
EVERTS, PIETER de verkoper Pyter Evert naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 9 1650 236 120v
EVERTS, sergeant Everts huurder (p.j.) Hoogstraat 11 1793 264 118v
EVERTS, AUKJE Acke Everts koper Achterstraat 1666 239 42r
EVERTS, AAFKE Aefke Everts verkoper van 1/12 Zuiderstraat 29 1728 247 73r
EVERTS, AALTJE wijlen Aeltien Everts erflater Herenwaltje 17 1696 243 205r
EVERTS, AALTJE Alyt Everts , bejaarde vrijster verkoper van 3/8 Lanen 13 1747 251 188v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskind verkoper Noorderhaven 107 1782 260 315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskind verkoper Schritsen 11 1782 260 315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskind verkoper Lanen 71een_achter 1782 260 315v
WIJNALDA, ANNE EVERTS Anne Everts Wijnalda, kindskind verkoper Lanen NZ 1782 260 315v
EVERTS, ANTJE Antje Everts koper Bildtstraat 15 1689 242 276r
EVERTS, ANTJE Antje Everts verkoper Voorstraat 70 1663 238 194r
EVERTS, ANTJE Antje Everts verkoper Voorstraat 70achter_oost 1663 238 194r
EVERTS, ANTJE Antje Everts verkoper Voorstraat 70achter 1663 238 194r
POSTMA, ANTJE EVERTS Antje Everts Postma koper Havenplein 16 1801 266 16r
EVERTS, ARJEN Arien Everts , cum fratribus koper huis, hof met bomen, planten en huissteden Grote Bredeplaats 2 de Pauw 1657 237 121r
EVERTS, ARJEN Arien Everts naastligger ten westen Zuiderhaven 13 1659 238 4v
EVERTS, ARJEN Arien Everts koopman koper huis of 2 kamers onder 1 dak met het mede gebruik van de steeg ten westen Liemendijk 1666 239 63r
EVERTS, ARJEN de mede participanten van de molen in de stadsdwinger bij de hof van Arjen Everts koper Achterstraat 1674 240 145v
EVERTS, ARJEN steeg lopend langs de lijnbaan van Arjen Everts naastligger ten noorden Zoutsloot 111 1664 238 210r
EVERTS, ARJEN steeg lopend langs de lijnbaan van Arjen Everts naastligger ten noorden Zoutsloot 107 1664 238 210r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaan koper provisioneel huis, hof met prieel Liemendijk NZ 1679 241 6ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1684 242 22r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan erflater Liemendijk NZ 1684 242 3ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan erflater Grote Bredeplaats 2 1684 242 3ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan erflater Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS wijlen Arjen Everts Oosterbaan erflater Bargebuurt 1684 242 3ra
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaan koper door niaar kamer onbekend 1669 239 193r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaen koopman koper schuur geschikt voor stalling van 4 paarden Franekerpoort (gebied) 1679 241 46v
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaen koper ledige plaats Achterstraat NZ 1682 241 199r
OOSTERBAAN, ARJEN EVERTS Arjen Everts Oosterbaen naastligger ten westen Achterstraat NZ 1682 241 199r
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper finaal kamer nr. 9 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4midden 1660 238 7ra1
EVERTS, ARJEN Arrien Everts koper finaal kamer nr. 10 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 4noord 1660 238 7ra1
EVERTS, ARJEN Arryen Everts koper finaal lijnbaan geschikt om een touw van ca. honderd vadem lang te slaan Anjelierstraat 1 1659 237 236v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 3 1598 228 125r
EVERTS, AATJE Ath Everts koper Oosterkeetstraat 3 1598 228 125v
EVERTS, AUKJE Aukjen Everts koper van 1/3 Noorderhaven 18 1710 245 137v
EVERTS, AUKJE Aukjen Everts koper Voorstraat 43 1735 249 33v
OOSTERBAAN, AUKJE EVERTS Aukjen Everts Oosterbaen verkoper van 1/8 Voorstraat 73 1729 247 285v
EVERTS, BAUKE de huisplaats van Baucke Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1645 235 169v
EVERTS, BAUKE Baucke Everts verkoper onbekend 1637 234 23v
EVERTS, BAUKJE de huisstede van Bauk Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 27 1640 234 110v
EVERTS, BAUKE Bauke Everts naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1622 230 316v
EVERTS, BERBER Berber Everts koper Voorstraat 62 1785 262 14r
EVERTS, BERBER Berber Everts verkoper Voorstraat 62 1797 265 53v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten westen Droogstraat 21 1747 251 182r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan koopman koper q.q. Voorstraat 85 1731 248 18v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1732 248 109v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 19 1758 254 153r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1752 252 214v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1732 248 110v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS de tuin van Claas Everts Oosterbaan koopman naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1747 251 202r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1741 250 151v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1741 250 152v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claas Everts Oosterbaan naastligger ten zuiden Zoutsloot 18 1752 252 232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan koopman verkoper q.q. Voorstraat 87 1741 250 8ra
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1746 251 116r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan koopman verkoper q.q. Nutstraat WZ 1731 248 34r
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaan verkoper van 1/2 Zoutsloot 18 1752 252 232v
OOSTERBAAN, KLAAS EVERTS Claes Everts Oosterbaen koopman koper schuur, stalling en zomerhuis Karremanstraat 13 1735 249 95r
WIJNGAARD, KLAAS EVERTS wijlen Claes Everts Wijngaerden erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
WIJNGAARDEN, KLAAS EVERTS wijlen Claes Everts Wijngaerden erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper Grote Kerkstraat 11 1612 229 74r
EVERTS, KLAASKE Claeske Everts verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 39v
EVERTS, DIRKJE Dirckjen Everts naastligger ten noorden Noorderhaven 91 1716 245 259r
EVERTS, DIRK Dirk Everts , c.u. huurder Weverstraat 3 1789 263 82v
EVERTS, DIRK Dirk Everts huistimmerman verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r
EVERTS, DIRKJE Dirkjen Everts naastligger ten noorden Noorderhaven 91 1697 243 269v
EVERTS, EELKE Eeltie Everts , c.u. huurder Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
EVERTS, EELKE Eeltje Everts huurder Romastraat 8 1783 261 118r
EVERTS, ELSKE Elsjen Everts verkoper Grote Bredeplaats 5west 1803 266 233r
EVERTS, EVERT Evert Everts , c.u. verkoper Romastraat NZ 1614 229 235r
EVERTS, FEIKE Feycke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost 1642 234 171v
EVERTS, FEIKE de erfgenamen van wijlen Feycke Everts verkoper Scheffersplein 27 1657 237 106r
EVERTS, FEIKE huis en mouterij van Feycke Everts moutmaker naastligger ten zuiden Scheffersplein 25 1656 237 57r
EVERTS, FEIKE wijlen Feycke Everts moutmaker erflater Scheffersplein 27 1657 237 262v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts moutmaker koper door niaar huis, loods, plaats en tuin Franekereind 23oost 1646 235 215v
EVERTS, FEIKE de mouterij en kamers van Feycke Everts naastligger ten westen v/h huis Franekereind 23oost 1636 234 1r
EVERTS, FEIKE wijlen Feycke Everts moutmaker erflater Franekereind 23oost 1657 237 262v
EVERTS, FEIKE Feycke Everts koper groot nieuw huis, 3 huisjes ten noorden en een mouterij Scheffersplein 27 1624 231 25r
EVERTS, FEIKE Feycke Everts teruggetrokken koper Herenwaltje 10 1620 230 246v
EVERTS, FEIKE de erfgenamen van wijlen Feycke Everts , c.s. verkoper Franekereind 23oost 1657 237 105v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost 1646 235 215v
EVERTS, FEIKE Feyke Everts naastligger ten westen Franekereind 23oost 1646 235 216v
EVERTS, FOKKE Focke Everts koper huis Alemanssteeg 1604 228 426r
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekie Everts Oosterbaan naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1732 248 108v
OOSTERBAAN, FOEKJE EVERTS Foekie Everts Oosterbaan, meerderjarige vrijster verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1732 248