Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ja  Je  Ji  Jo  Ju  Jy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
STOK, HARKE J. Harke J. van der Stok naastligger ten westen Bildtpoort (gebied) 1786 262 57r
WESTRA, HENDRIK J. Henricus J. Westra verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 14 1799 265 169v
GEERMANS, JAKOB J. Jacobis J. Germans keurslijfmaker koper huis Brouwersstraat 8 1799 265 186r
NAUTA, MARTJEN J. Martie J. Nauta verkoper Noordijs 4 1782 260 254r
OLDAANS, PIETER J. Pieter J. Oldaens koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 20 1729 247 246r
ARJENS, ALBERT Albert Jaanes naastligger ten noorden Nieuwstraat 38 1750 252 61v
JEENS, AGE Age Jaans wever naastligger ten noorden Nieuwstraat 40 1715 245 240v
JARICHS, KLAAS Claas Jaarigs Bretton mr. hoedenmaker verkoper Voorstraat 1 1747 251 189v
JARICHS, MURKJE Murkjen Jaarigs verkoper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
JARICHS, PIER burgemeester Pier Jaarigs Betton verkoper q.q. Hondenstraat 8 1732 248 5ra
JAKOBS, JOHANNES Johannes Jac. Kerkhooven koper Gardenierstraat NZ 1800 265 275v
JAKOBS, GEERTJE wijlen Geurtie Jaccobs verkoper Kerkpoortstraat NZ 1682 241 49ra
JAKLES, JAKLE Jakele Jackeles koopman verkoper q.q. ten oosten van Harlingen 1796 264 361r
JAKOBS, PIEKE Pyke Jackes jonggezel matroos koper huis Werfpad 1732 248 73r
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles koper Noorderhaven 112achter 1640 234 113v
JAKLES, DIEUWKE Dieucke Jackles verkoper Scheerstraat 3 1658 237 159v
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jackles verkoper Heiligeweg 11 1806 267 281r
JAKLES, TRIJNTJE Trijntje Jackles koper Grote Kerkstraat 14achter 1803 266 278r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacob Banga crediteur (triumphant) Voorstraat 52oost 1614 229 195r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS wijlen Christiaen Jacob van der Voorda verkoper Schritsen 21 1633 233 118v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacob secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper q.q. Noorderhaven 72 1687 242 207r
BANGA, RINSKE JAKOBS Rints Jacob Banga verkoper Heiligeweg 38 1611 229 59r
BANGA, SJOUKJE JAKOBS Siouck Jacob Banga crediteur (triumphant) Voorstraat 52oost 1614 229 195r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobes , c.u. scheepstimmerman koper huis Romastraat 4oost 1661 238 110v
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Banga, c.u. verkoper Franekerpoort (gebied) 1654 236 274v
BANGA, EMILIUS JAKOBS Aemilius Jacobi Banga apotheker koper hof met alle toebehoren Franekerpoort (gebied) 1654 236 262v
HILLEBRANDS, MINKE JAKOBS Minke Jacobi Hillebrand verkoper Drie Roemersteeg OZ 1719 246 44v
BRAAM, JAKOBS Jacobs Braam koper door niaar huis Sint Odolphisteeg 1 1705 244 274r
JAKOBS, AAFKE Aafke Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JAKOBS, AAKJE Aak Jacobs verkoper van 1/3 Lanen 33 1779 259 209v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aak Jacobs Houtkoper geniaarde koper Hoogstraat 1 1781 260 154v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper verkoper Noorderhaven 76 1791 263 330v
HOUTKOPER, AAKJE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper verkoper Noorderhaven 78 1791 263 330v
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper koper Noorderhaven 76 1783 261 115r
HOUTKOPER, AKE JAKOBS Aake Jacobs Houtkoper koper Noorderhaven 78 1783 261 115r
JAKOBS, AALTJE Aaltie Jacobs koper Ooievaarsteeg OZ 1721 246 106v
JAKOBS, AALTJE Aaltje Jacobs verkoper Droogstraat 61 1662 238 135r
JAKOBS, AARON Aaron Jacobs huurder Grote Kerkstraat 25 1796 265 2r
JAKOBS, AART Aart Jacobs mr. chirurgijn koper huis Vijver 7 1687 242 200r
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
JAKOBS, AART vroedsman Aart Jacobs naastligger ten westen Vijver 6tuin 1695 243 167r
JAKOBS, AART Aart Jacobs mr. chirurgijn verkoper Lammert Warndersteeg WZ 1691 242 363r
JAKOBS, ATE Aate Jacobs schipper op Leeuwarden naastligger ten oosten Franekereind 26 1669 239 36ra
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1659 238 10r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor 1738 249 231r
JAKOBS, ABE de erfgenamen van wijlen Abbe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor 1751 252 131v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs eerdere bewoner Bildtstraat 19 1676 240 229v
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat NZ 1684 242 21r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs smid naastligger ten westen Achterstraat ZZ 1692 242 396r
JAKOBS, ABE Abbe Jacobs mr. smid koper huis Achterstraat 2 1684 242 21v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs smid naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1662 238 138r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten zuiden Bildtstraat 17 1664 238 204v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs huurder voor 7 jaren Zuiderstraat 31 1724 246 198v
JAKOBS, ABE de smederij gebruikt door Abe Jacobs smid naastligger ten oosten Achterstraat 5 1686 242 113v
JAKOBS, ABE Abe Jacobs naastligger ten noorden Zuiderstraat 6voor 1736 249 137r
JAKOBS, ABE Abe Jacobs mr. ijzersmid koper huis en smederij Zuiderstraat 8 1724 246 190r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs koekbakker huurder Voorstraat 73 1618 230 150r
JAKOBS, ABRAHAM Abraham Jacobs huurder (p.j.) Rommelhaven 16 1766 256 191r
JAKOBS, ABRAHAM Abram Jacobs verkoper Droogstraat 59 1650 236 133v
BLOK, ARJEN JAKOBS Adriaen Jacobs Blocq koopman verkoper van 1/2 Voorstraat 45 1617 230 101r
JAKOBS, AAGJE Aecht Jacobs bruid 1601 228 264v
JAKOBS, AAFKE Aeff Jacobs bruid 1602 228 306r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Gardenierstraat 2 1705 244 304v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat 1614 229 226r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven 91 1616 230 33r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Hofstraat 1614 229 215r
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Noorderhaven 60 1612 229 121v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Zuiderhaven NZ 1615 230 9v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs koper Kerkpad 1 1707 245 18v
JAKOBS, AAFKE Aeffke Jacobs verkoper Kerkpad 1 1710 245 105v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koopvrouw koper Voorstraat 75 1628 232 72v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koopvrouw koper Voorstraat 75achter 1628 232 72v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Gardenierstraat 2 1701 244 133v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Rozengracht 18achter 1720 246 79r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs geniaarde koper Both Apothekerstraat 3 1701 244 121v
JAKOBS, AAFKE wijlen Aefke Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Voorstraat 75 1630 232 160r
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs koper Grote Kerkstraat 18 1702 244 170v
JAKOBS, AAFKE Aefke Jacobs verkoper Franekereind 6 1620 230 203v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Droogstraat 41 1641 234 128r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 8west_achter 1681 241 44ra
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs verkoper Blindemanssteeg 1707 245 27r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Zuiderhaven 13 1631 232 170v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 17 1698 243 334v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper onbekend 1648 236 14r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs naastligger ten oosten onbekend 1648 236 14r
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Hoogstraat 29 1633 233 111r
JAKOBS, AALTJE wijlen Aeltie Jacobs verkoper van 16/32 Zoutsloot 89 1748 251 239v
JAKOBS, AALTJE Aeltie Jacobs koper Romastraat NZ 1633 233 112r
JAKOBS, AALTJE Aeltien Jacobs koper onbekend 1637 234 23v
JAKOBS, AALTJE Aeltje Jacobs koper Zoutsloot 89 1730 247 302v
JAKOBS, AART vroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Vijver 5 1694 243 75r
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn koper huis bestaande uit 4 bijzondere woningen die allen verhuurd worden Lammert Warndersteeg 10 1692 242 382r
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn koper huis Kleine Bredeplaats 5 1686 242 105v
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn verkoper q.q. Noorderhaven 75 1691 242 22ra
JAKOBS, AART mr. Aert Jacobs naastligger ten westen Lanen 9 1692 242 402r
JAKOBS, AART vroedsman Aert Jacobs naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 3 1695 243 145r
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn koper woning of kamer Sint Christoffelsteeg WZ 1691 242 354v
JAKOBS, AART Aert Jacobs mr. chirurgijn koper 1/2 huis Vijver 7 1682 241 224v
JAKOBS, AGE Age Jacobs pannenbakker verkoper Schritsen 18 1746 251 129r
JAKOBS, AGE Age Jacobs meesterknecht huurder huis Rozengracht 13 1746 251 138r
JAKOBS, AGE Agge Jacobs verkoper q.q. Voorstraat 56oost 1626 231 155v
JAKOBS, AUKJE Akke Jacobs verkoper van 1/2 Zoutsloot 1 1600 228 217v
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs , c.u. verkoper Bildtstraat 4 1661 238 103r
JAKOBS, ALBERT Albart Jacobs koper kamer Hofstraat 41 1668 239 27ra
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 6 1620 230 214v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper Klaverbladstraat 19 1612 229 102r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koster koper huis Kerkpad 18 1682 241 190r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Brouwersstraat 3 1752 253 23v
JAKOBS, ALBERT wijlen Albert Jacobs verkoper Kerkpad 18 1720 246 76v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u. koper schuur Bildtstraat 4 1658 237 161r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper door niaar huis Brouwersstraat 1 1735 249 77v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u. huurder (p.j.) Franekerpoort (gebied) 1770 257 175v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopman naastligger ten zuiden Brouwersstraat 1 1735 249 77v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper huis met plaats, 15 x 24 havenistenvoeten onbekend 1599 228 179v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter 1742 250 226v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koopman verkoper Brouwersstraat 1 1737 249 175v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs wijdschipper koper door niaar huis Romastraat 13 1761 255 75r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Kerkpad 20 1682 241 213v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs koper kamer Kerkpad WZ 1681 241 163v
JAKOBS, ALBERT wijlen Albert Jacobs koster verkoper Kerkpad 20 1719 246 40r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs naastligger ten noorden Brouwersstraat 12zuid_achter 1736 249 117r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs wijdschipper verkoper Romastraat 13 1761 255 84v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
JAKOBS, ALBERT de weduwe van Albert Jacobs koster naastligger ten oosten onbekend 1705 244 269v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat 1622 230 333r
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs , c.u. huurder Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs damastwever verkoper Schritsen 48 1732 248 126v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs eigenaar van 1/9 Franekereind 6 1620 230 203v
JAKOBS, ALBERT Albert Jacobs verkoper Carl Visschersteeg WZ 1728 247 209r
JAKOBS, ALBERT wijlen Albert Jacobs koster van de grote kerk verkoper Hofstraat 41 1707 245 38v
KOSTER, ALBERT JAKOBS de weduwe van Albert Jacobs Coster naastligger ten oosten Vianen ZZ 1727 247 24v
JAKOBS, ALBERT burgervaandrig Albert Jacobs Noordga fabrikant koper woning Gardenierstraat 2 1755 253 203r
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomeren portier verkoper Franekereind 8 1620 230 247v
POMMEREN, ALBERT JAKOBS Albert Jacobs van Pomeren verkoper q.q. Lanen 39 1617 230 101v
BERG, ALLERT JAKOBS Aldert Jacobs van den Berg schipper huurder (p.j.) Schritsen 25 1801 265 293r
JAKOBS, OUTGER Alger Jacobs , voor zich en voor zijn moeder verkoper Zuiderhaven ZZ 1615 229 255r
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 40 1754 253 132v
JAKOBS, ALLE wijlen Alle Jacobs verkoper Hoogstraat 38 1771 257 204r
JAKOBS, ALLE wijlen Alle Jacobs verkoper Hoogstraat 40 1771 257 205r
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs mr. ijzersmid geniaarde koper Lombardstraat 1 1750 252 53v
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs mr. ijzersmid koper huis Hoogstraat 40 1754 253 148r
JAKOBS, ALLE Alle Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten westen Hoogstraat 40 1754 253 148r
JAKOBS, ALLERT burgemeester Allert Jacobs lid Gedeputeerde Staten van Friesland verkoper Grote Bredeplaats 18 1597 228 2r
JAKOBS, ALLERT Allert Jacobs verkoper onbekend 1600 228 227v
JAKOBS, ALLERT burgemeester Allert Jacobs verkoper Hoogstraat 2 1606 228 516v
JAKOBS, ALLERT wijlen oud burgemeester Allert Jacobs eerdere bewoner Grote Bredeplaats 5oost 1615 229 266r
JAKOBS, ALLERT oud burgemeester Allert Jacobs naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 5oost 1615 229 266r
JAKOBS, ALLERT burgemeester Allert Jacobs naastligger ten westen Voorstraat NZ 1601 228 257r
JAKOBS, ALLERT burgemeester Allert Jacobs verkoper q.q. onbekend 1604 228 414v
JAKOBS, ALLERT Allert Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 40 1737 249 169r
JAKOBS, ANDRIES Andries Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 55west 1663 238 185r
JAKOBS, ANDRIES mr. Andries Jacobs verkoper Zuiderhaven 33 1616 230 45r
JAKOBS, ANDRIES mr. Andries Jacobs verkoper Grote Ossenmarkt 2 1616 230 45r
JAKOBS, ANDRIES mr. Andries Jacobs verkoper Zuiderhaven 35 1616 230 45r
JAKOBS, ANDRIES mr. Andries Jacobs verkoper Zuiderhaven 37 1616 230 45r
JAKOBS, ANDRIES mr. Andries Jacobs koper hoekhuis en gebouw met zes gevels Zuiderhaven 33 1612 229 93r
JAKOBS, ANDRIES mr. Andries Jacobs koper hoekhuis en gebouw met zes gevels Grote Ossenmarkt 2 1612 229 93r
JAKOBS, ANDRIES mr. Andries Jacobs koper hoekhuis en gebouw met zes gevels Zuiderhaven 35 1612 229 93r
JAKOBS, ANDRIES mr. Andries Jacobs koper hoekhuis en gebouw met zes gevels Zuiderhaven 37 1612 229 93r
JAKOBS, ANDRIES wijlen Andries Jacobs wijdschipper verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 10 1703 244 201r
JAKOBS, ANDRIES mr. Andries Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven 39 1614 229 229r
JAKOBS, ANDRIES wijlen Andries Jacobs koper Oosterkeetstraat 1620 230 244r
JAKOBS, ANDRIES Andries Jacobs schipper koper huis met alle gereedschappen vandien Grote Bredeplaats 25west 1605 228 486v
JAKOBS, ANTJE Anke Jacobs koper Noorderhaven 27 1628 232 58v
JAKOBS, ANTJE Anke Jacobs verkoper van 1/8 Zuiderstraat 8 1724 246 190r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 11 1629 232 114r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs koper Hoogstraat 14 1630 232 115r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs koper Rommelhaven 9 1630 232 115r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs verkoper Both Apothekerstraat 15zuid 1625 231 60r
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs bruid 1604 228 388v
JAKOBS, ANTJE Anna Jacobs eerdere eigenaar Hoogstraat 2 1606 228 516v
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Jacobs naastligger ten westen onbekend 1604 228 414v
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van zijn wijlen zuster Anna Jacobs verkoper onbekend 1604 228 414v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga geniaarde koper ([staat: Anna Jacob Banga dr.]) Voorstraat 19 1613 229 131r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga koper huis of woning Droogstraat 57 1635 233 167v
BANGA, ANTJE JAKOBS de erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Banga verkoper van 3/8 Franekereind 15 1646 235 207v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga verkoper Droogstraat 57 1642 235 24v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga verkoper Lammert Warndersteeg 1625 231 66r
BANGA, ANTJE JAKOBS Anna Jacobs Banga lakenkoper koper 1/6 hoekhuis Franekereind 15 1612 229 99r
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Jacobs Bangga verkoper van 3/8 Franekereind 15 1646 235 238v
JAKOBS, ANTJE Anne Jacobs bruid 1602 228 311v
JAKOBS, ANTJE Anne Jacobs koper finaal Gardenierstraat 1603 228 348v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs verkoper onbekend 1632 233 43v
JAKOBS, ANNE Anne Jacobs eigenaar van 1/2 Havenplein ZZ 1674 240 159v
BANGA, ANTJE JAKOBS Anne Jacobs Banga koper kamer met het eigendom van de oisdrup en de halve muur Lammert Warndersteeg 1617 230 97v
VLIET, ANNE JAKOBS wijlen Anne Jacobs Vliet wijdschipper verkoper Havenplein 18west 1684 242 56r
VLIET, ANNE JAKOBS Anne Jacobs Vliet wijdschipper verkoper van 1/5 Hoogstraat 19 1682 241 54va
JAKOBS, ANSKE wijlen Ansche Jacobs wijdschipper verkoper van 1/2 Schritsen 54 1679 241 55v
JAKOBS, ANSKJE Ansck Jacobs koper provisioneel Heiligeweg 34 1604 228 408v
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs verkoper q.q. Droogstraat 61 1672 240 11va
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs scheepstimmerman koper huis Drie Roemersteeg 1661 238 74r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.u. koper 6 pm land ten zuiden van Harlingen 1656 237 94r
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.u. koper tichelwerk met over, loodsen, vormerskamer, veintehuys, steenplaatsen etc. ten zuiden van Harlingen 1656 237 63v
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs naastligger ten zuiden ten noordoosten van Harlingen 1668 239 29va
JAKOBS, ANSKE wijlen Anske Jacobs naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1684 242 43v
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
JAKOBS, ANSKE timmerwerf van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen ZZ 1664 238 208r
JAKOBS, ANSKE de timmerwerf en land van Anske Jacobs naastligger ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
JAKOBS, ANSKE Anske Jacobs , c.s. naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1666 239 10ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum koper 9 pm 11 einsen 3 roeden en 4 voeten greidland (per pm) ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum, c.u. naastligger ten oosten ten noordoosten van Harlingen 1662 238 140r
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum aanhandelaar 4 pm land ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
DEERSUM, ANSKE JAKOBS Anske Jacobs Deersum verwandelaar ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs koper Zeilmakersstraat 13 1807 267 293r
JAKOBS, ANTONIUS Anthony Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 13 1810 269 31r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs , minderjarige verkoper Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs erflater Noorderhaven 60 1700 244 63v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Nieuwstraat 31 1686 242 121r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Vijverstraat 14 1736 249 150r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Franekereind 6 1641 234 130v
JAKOBS, ANTJE grondpacht uit het huis van Antie Jacobs eigenaar perceel Hondenstraat 9 1708 245 53r1
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Kerkpoortstraat ZZ 1680 241 95v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Bargebuurt WZ 1735 249 53r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Lombardstraat 8 1715 245 248r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Heiligeweg 46een_achter 1647 235 241v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Vijverstraat 22 1742 250 267r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs geniaarde koper Rapenburg 6west 1680 241 67r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Heiligeweg ZZ 1690 242 338r
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs koper Voorstraat 57 1740 250 98r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper 1/2 huis Grote Bredeplaats 1657 237 116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs eigenaar van 1/2 Grote Bredeplaats 1657 237 116r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper Gardenierstraat 1615 229 242v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Brouwersstraat 4 1744 251 48v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Rozengracht 23 1646 235 196r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper kamer, loods en plaats Peterseliestraat 1662 238 146r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper huis Zuidersteeg 11 1724 246 189r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Blindemanssteeg 1671 240 58v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Lanen 13 1754 253 194r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs koper Rapenburg 10west 1688 242 261r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs huurder Voorstraat 62 1719 246 46r
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs verkoper van 1/8 Heiligeweg 28 1724 246 190v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Doncker koper kamer Noorderhaven 28achter 1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE Antie Jacobs Doncker naastligger ten westen Noorderhaven 28achter 1659 237 207v
JAKOBS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Antie Jacobs Doncker naastligger ten noorden Voorstraat 91 1733 248 237r
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs Forsenburgh verkoper Lanen 22 1662 238 13va
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs Vorssenborgh erflater Zuiderhaven 77oost 1680 241 22ra
JAKOBS, ANTJE wijlen Antie Jacobs Vorzenborg erflater Voorstraat 63 1679 241 16va
JAKOBS, ANTJE meerderjarige vrijster Antje Jacobs koper huis Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs huurder Grote Kerkstraat 17 1809 268 327v
JAKOBS, ANTJE minderjarige Antje Jacobs koper door niaar huis met weefwinkel, plaatsje en tuin Heiligeweg 3 1756 254 31v
JAKOBS, ANTJE wijlen Antje Jacobs verkoper Sint Jacobstraat 14 1797 265 33r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Heiligeweg 3 1782 260 222r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , mediante patre verkoper van 1/14 (=1/7 van 1/2) Scheerstraat 10 1750 252 72v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs koper Kerkpoortstraat 67 1775 258 235r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs koper Sint Jacobstraat 14 1781 260 148r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Brouwersstraat 4 1759 254 186v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs , minderjarig verkoper van 1/2 Lanen 35 1751 252 109v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 27 1745 251 56r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Heiligeweg 13 1775 258 240r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs verkoper Vijverstraat 14 1778 259 132r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, ANTJE Antje Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
BROUWER, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Brouwer verkoper Hoogstraat 39 1794 264 174v
OOSTERHOUT, ANTJE JAKOBS Antje Jacobs Oosterhout koper Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs koper Zoutsloot 8 1634 233 149v
JAKOBS, ANTJE Antke Jacobs koper Jan Ruurdstraat 5 1635 233 161v
JAKOBS, APOLLONIA Apollonia Jacobs koper Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
JAKOBS, APOLLONIA Apolonia Jacobs koper door niaar Romastraat NZ 1733 248 261r
JAKOBS, ARJEN Ariaen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1606 228 495r
JAKOBS, Ariaentgien Jacobs koper huis daert Swarte Schaap uuthanght Grote Bredeplaats het Zwarte Schaap 1601 228 245r
LOO, ARJAANTJE JAKOBS Ariaenthie Jacobs van Loo koper Hoogstraat 15 1612 229 110r
JAKOBS, ARJEN de weduwe van wijlen Arian Jacobs naastligger ten westen Droogstraat NZ 1619 230 180r
JAKOBS, ARJEN de erfgenamen van wijlen Arian Jacobs naastligger ten westen Droogstraat NZ 1626 231 102v
JAKOBS, ARJEN Arian Jacobs blauwverver bewoner Zoutsloot NZ 1611 229 18v
JAKOBS, ARJEN de weduwe van wijlen Arien Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 65 1631 232 171v
JAKOBS, ARJEN Arien Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1629 232 120v
JAKOBS, ARJAANTJE Arjaentie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 32v
JAKOBS, ARJAANTJE Arjaentie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67achter 1693 243 33r
JAKOBS, ATE grondpacht uit het huis van Ate Jacobs eigenaar perceel Franekereind 28 1699 244 9r
JAKOBS, ATE grondpacht uit het huis van Ate Jacobs eigenaar perceel Franekereind 28 1680 241 25ra1
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Franeker koper van 1/4 Franekereind 30west 1640 234 111v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs schipper op Leeuwarden geniaarde Franekereind 26 1650 236 129r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs huurder Wortelstraat 15 1803 266 242r
JAKOBS, ATE de weduwe van Ate Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 26 1684 242 31v
JAKOBS, ATE grondpacht uit het huis van Ate Jacobs eigenaar perceel Franekereind 28 1681 241 41va
JAKOBS, ATE de weduwe van Ate Jacobs voormalig bewoner Franekereind 28 1686 242 114r
JAKOBS, ATE wijlen Ate Jacobs trekschipper verkoper Franekereind 28 1686 242 114r
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u. naastligger ten westen Franekereind 30 1660 238 37v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs , c.u. schipper op Leeuwarden verkoper van 1/4 Franekereind 30 1660 238 37v
JAKOBS, ATE Ate Jacobs naastligger Franekereind 30 1661 238 99r
JAKOBS, AATJE de weduwe Atie van Atie Jacobs verkoper Droogstraat 45 1641 234 129r
JAKOBS, AATJE de weduwe Atie Jacobs naastligger ten westen Droogstraat 43 1641 234 139r
JAKOBS, AATJE Atie Jacobs verkoper Droogstraat 43 1641 234 139r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs protesteert vanwege een vordering Voorstraat 48 1611 229 67r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs verkoper Kerkpad 7 1626 231 122v
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs koper Romastraat 1626 231 123r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs koper Franekereind ZZ 1611 229 57r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs verkoper Brouwersstraat 5 1625 231 44r
JAKOBS, AATJE Atke Jacobs crediteur (triumphant) Vijver 3 1626 231 102r
JAKOBS, ATE Atte Jacobs kuiper verkoper Franekereind 30oost 1620 230 234r
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs verkoper Romastraat 1630 232 135r
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs naastligger ten noorden ([staat: Attie Wytses]) Droogstraat 45 1650 236 115v
JAKOBS, AATJE de kamer van Attie Jacobs naastligger ten oosten ([staat: Attie Wytses]) Droogstraat 53 1637 234 23v
JAKOBS, AATJE Attie Jacobs koper Kerkpad 7 1625 231 44v
JAKOBS, AATJE de andere kamer van Attie Jacobs naastligger ten westen ([staat: Attie Wytses]) Droogstraat 43 1657 237 137v
JAKOBS, AATJE de andere kamer van Attie Jacobs naastligger ten westen ([staat: Attie Wytses]) Droogstraat 43 1660 238 70r
JAKOBS, AATJE de kamer van Attke Jacobs naastligger ten westen ([staat: Attke Wytses]) Droogstraat 53 1635 233 159r
JAKOBS, AATJE de kamer van Attke Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 53 1614 229 220v
JAKOBS, AUKJE Auck Jacobs koper kamer Oosterkeetstraat 1 1601 228 249r
JAKOBS, AUKJE Auck Jacobs koper Rozengracht NZ 1625 231 69v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Spinhuisstraat ZZ 1654 236 268r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs koper huis Schritsen 55 1680 241 75v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 38 1650 236 142v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs verkoper Karremanstraat 4 1634 233 134r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Spinhuisstraat 1679 241 27r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs bakker naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1688 242 223r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. verkoper Romastraat 2 1670 240 14r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar koper huis Grote Kerkstraat 40west 1644 235 127r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , vader van de koper verkoper Grote Kerkstraat 40west 1655 237 32v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Hoogstraat 26 1684 242 40v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 84 1662 238 141r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Romastraat 4west 1670 240 31v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar verkoper Liemendijk 1620 230 208r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Schritsen 55 1712 245 184r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , zwager van de kopers metselaar verkoper Heiligeweg 26 1629 232 89v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar naastligger ten zuiden Lanen 70achter 1683 241 270v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Steenhouwersstraat WZ 1682 241 233v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar koper huis Heiligeweg 26 1628 232 42v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar koper kamer Karremanstraat 4 1630 232 155r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Hoogstraat 28 1643 235 40r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Hoogstraat 28 1680 241 29va
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. mr. metselaar koper huis of woning Romastraat 2 1666 239 58r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs koper kamer of huis met plaatsje daarachter Liemendijk 1619 230 162v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar koper kamer Liemendijk 6 1630 232 157v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten noorden Liemendijk 6 1630 232 157v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten oosten Schritsen 53 1693 243 68r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar koper huis Hoogstraat 26 1634 233 142r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. bewoner Hoogstraat 26 1634 233 142r
JAKOBS, AUKE kamer bewoond door Aucke Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1692 243 17v
JAKOBS, AUKE kamer bewoond door Aucke Jacobs grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1692 243 17v
JAKOBS, AUKE de verkoper Aucke Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Karremanstraat 2 1633 233 109v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs , c.u. metselaar verkoper Karremanstraat 2 1633 233 109v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot 88 1644 235 104r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper Grote Kerkstraat 40west 1655 237 3r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1653 236 233r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar koper woning of kamer met voorhuisje Lanen 66 1687 242 217v
JAKOBS, AUKE de kopers Aucke Jacobs , c.u. mr. metselaar naastligger ten zuiden Lanen 66 1687 242 217v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar verkoper q.q. Voorstraat 71achter 1704 244 356r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Hoogstraat 28 1690 242 328r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten westen Heiligeweg 28 1629 232 120r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar koper huis Lanen 66achter 1685 242 68r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar naastligger ten westen Hoogstraat 28 1635 233 174r
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs mr. metselaar eerdere eigenaar Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JAKOBS, AUKE Aucke Jacobs metselaar naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11achter 1663 238 167v
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs metselaar naastligger ten oosten Zoutsloot 88 1650 236 128r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs , c.u. verkoper Liemendijk ZZ 1642 235 11v
JAKOBS, AUKE de kamer van Auke Jacobs naastligger Zuiderhaven 52 1665 239 10r
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs verkoper Heiligeweg 23 1717 245 285v
JAKOBS, AUKE Auke Jacobs mr. metselaar naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 11een_achter 1686 242 117r
JAKOBS, AUKJE een klein kamertje bewoond door Aukjen Jacobs huurder Zuiderhaven ZZ 1715 245 252r
JAKOBS, BERBER Barbar Jacobs koper Noorderhaven 50 1642 235 17r
JAKOBS, BERBER Barbar Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
JAKOBS, BERBER Barbar Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Franekereind 15 1636 234 8r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Heiligeweg 21 1638 234 50r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs koper Heiligeweg 27zuid 1624 230 388r
JAKOBS, BERBER Barbara Jacobs Forsenburgh verkoper Fabrieksstraat WZ 1655 237 53r
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs verkoper Heiligeweg 27zuid 1632 233 72ar
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs aanhandelaar Schritsen 1632 233 58v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs verwandelaar Weverstraat 1632 233 58v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs koper Rommelhaven 12 1736 249 146v
JAKOBS, BERBER Barber Jacobs Forsenburgh verkoper Scheerstraat 5 1656 237 62v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs koper huis Kerkpoortstraat 51 1732 248 78r
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs verkoper van 1/2 van 1/3 Pothondjessteeg ZZ 1619 230 197r
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs metselaar naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1732 248 115v
JAKOBS, BARTELD Bartel Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 21 1731 248 66v
JAKOBS, BARTELD Bartelt Jacobs protesteert Noordijs 1 1599 228 135v
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaar verkoper van 1/4 Heiligeweg 13 1734 248 291v
JAKOBS, BARTELD Bartle Jacobs metselaar verkoper van 5/8 Kerkpoortstraat 51 1734 248 295r
JAKOBS, BAUKJE Bauck Jacobs koper Brouwersstraat 21 1600 228 196r
JAKOBS, BAUKJE wijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
JAKOBS, BAUKJE wijlen Bauck Jacobs erflater Heiligeweg 1622 230 333r
JAKOBS, BAUKJE wijlen Bauck Jacobs verkoper van 1/2 Brouwersstraat 1622 230 333r
JAKOBS, BAUKJE wijlen Bauck Jacobs erflater Brouwersstraat 1622 230 333r
JAKOBS, BAUKJE Bauck Jacobs verkoper Gardenierstraat 1611 229 53r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper Grote Kerkstraat 35 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper Kruisstraat NZ 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper buiten Harlingen 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga verkoper onbekend 1630 232 151r
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauck Jacobs Banga koper Brouwersstraat 23 1613 229 128r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs mr. timmerman koper huis Lanen 56 1676 240 216r
JAKOBS, BAUKE Baucke Jacobs timmerman naastligger ten westen Lanen 58 1681 241 142v
BANGA, BAUKJE JAKOBS Bauk Jacobs Banga verkoper Kruisstraat 3oost 1641 234 157r
JAKOBS, BAUKE Bauke Jacobs , uitlandig in 1782 verkoper Sint Odolphisteeg 11 1782 260 205r
JAKOBS, BAUKE de weduwe van Bauke Jacobs naastligger ten oosten Lanen 54 1698 243 364v
JAKOBS, BAUKJE Baukjen Jacobs verkoper Droogstraat 20west 1672 240 81v
JAKOBS, BEREND Beerend Jacobs , c.u. huurder Noorderhaven 96 1779 259 192r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper huis Hofstraat 47west 1682 241 189v
JAKOBS, BEREND de weeskinderen van Beern Jacobs verkoper Franekereind 6 1620 230 203v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper kamer Peterseliestraat 1663 238 185r
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs koper provisioneel Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs verkoper Hofstraat 47west 1688 242 257v
JAKOBS, BEREND Beern Jacobs , c.u. verkoper Grote Kerkstraat 28 1672 240 79r
JAKOBS, BEREND Beernd Jacobs koper huis en herberg genaamd de Drie Hoefijzers Zuiderhaven 1oud de Drie Hoefijzers 1774 258 176r
JAKOBS, BEREND Beernd Jacobs verkoper Zuiderhaven 1oud 1777 259 88r
JAKOBS, BEITSKE Beitske Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 8 1693 243 71v
JAKOBS, BENEDICTUS de kinderen van Benedictus Jacobs verkoper Franekereind 6 1620 230 203v
JAKOBS, BERBER Berbar Jacobs verkoper Franekertrekvaart ZZ 1647 235 264v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs verkoper Rommelhaven 12 1750 252 62v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs koper Weverstraat ZZ 1630 232 124r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs verkoper Heiligeweg 21 1644 235 143v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs naastligger ten zuiden Lanen 76 1806 267 227v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 46een_achter 1662 238 159r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs verkoper Heiligeweg 28 1633 233 27v
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs koper Nieuwstraat 62 1743 251 25v
JAKOBS, BERBER het testament van wijlen Berber Jacobs verkoper Nieuwstraat 62 1770 257 145ar
JAKOBS, BERBER de kamer en hof van Berber Jacobs Forsenburch naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 1653 236 248r
JAKOBS, BERBER de kamer en hof van Berber Jacobs Forsenburch naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1653 236 248r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Forsenburch verkoper Kerkpoortstraat 1653 236 248r
JAKOBS, BERBER Berber Jacobs Forsenburg verkoper Kerkpoortstraat 27 1655 237 11v
JAKOBS, BERBER Berbera Jacobs Forsenburgh koper huis en plaats Heiligeweg 48 1654 236 274r
JAKOBS, BERBER Berbercke Jacobs Forsenburgh verkoper Heiligeweg 46een_achter 1647 235 241v
JAKOBS, BERBER Berberke Jacobs koper Kleine Bredeplaats 25 1705 244 267r
JAKOBS, BEREND Berent Jacobs , c.u. lichterman verkoper Hofstraat 47west 1691 242 353v
JAKOBS, BEREND Bern Jacobs timmerman naastligger ten zuiden Zoutsloot 80 1602 228 298r
JAKOBS, BEREND Bernt Jacobs timmerman verkoper Lanen 44achter 1597 228 6v
JAKOBS, BIEKE Beycke Jacobs , voor zich en haar kinderen verkoper Zuiderhaven 15 1653 236 245r
JAKOBS, BEITSKE wijlen Beytsche Jacobs geniaarde koper Hofstraat 37 1689 242 274r
JAKOBS, BEITSKE de kinderen van wijlen Beytske Jacobs koper Heiligeweg 25 1685 242 89r
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs koper Heiligeweg 25 1685 242 89r
JAKOBS, BEITSKE de kinderen van Beytske Jacobs koper Heiligeweg 8 1685 242 89v
JAKOBS, BEITSKE Beytske Jacobs verkoper Schritsen 56zuidoost 1689 242 293r
JAKOBS, BOTE de erfgenamen van wijlen Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 24 1743 251 9v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs mr. sleefmaker naastligger ten noorden Romastraat 13 1729 247 236r
JAKOBS, BOTE de tuin van Botte Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1724 246 206v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , c.u. koper huis en tuintje Heiligeweg 20 1715 245 232v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper kamer Heiligeweg 22 1717 245 297r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1717 245 297r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper provisioneel huis met een tuintie Lanen 84 1712 245 315v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs bierdrager naastligger ten zuiden Lanen 71vier_achter 1680 241 69v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , c.s. bierdrager naastligger ten noorden ([staat: Trijntje Hayes segh Botte Jacobs bierdrager c.s.]) Lanen 71twee_achter 1703 244 222v
JAKOBS, BOTE de erfgenamen van wijlen Botte Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1732 248 72r
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs koper huis Heiligeweg 22 1723 246 159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten oosten Heiligeweg 22 1723 246 159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 22 1723 246 159v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs sleefmaker verkoper Franekereind 32 1727 247 27v
JAKOBS, BOTE Botte Jacobs , n.u. naastligger ten zuiden Lanen 71vier_achter 1704 244 256r
JAKOBS, BOTJE Bottie Jacobs koper Scheffersplein OZ 1694 243 104v
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs goudsmid bewoner Kleine Bredeplaats 8noord 1598 228 98r
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs , e.a. goudsmid huurder Voorstraat 20 1616 230 12v
JAKOBS, BOUWE Bouue Jacobs goudsmid eerdere bewoner Kleine Bredeplaats 8noord 1598 228 108v
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs huurder woning 1 Raamstraat 3achter 1774 258 132r
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs , e.a. goudsmid huurder Voorstraat 20 1618 230 147r
JAKOBS, BOUWE Bouwe Jacobs , c.u. huurder Voorstraat 93 1802 266 86v
JAKOBS, BRECHTJE Brechtie Jacobs naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 6 1713 245 194r
JAKOBS, BRECHTJE Brechtje Jacobs verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 10 1703 244 201r
JAKOBS, BRECHTJE Bregtie Jacobs koper woning Sint Odolphisteeg 4 1709 245 81v
JAKOBS, BRECHTJE wijlen Bregtje Jacobs verkoper Spinstraat 1753 253 79r
JAKOBS, BRECHTJE Bregtje Jacobs koper Schoolstraat 1 1727 247 42r
JAKOBS, CATHARINA Catalina Jacobs Cloribus koper kamer onbekend 1622 230 313r
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
JAKOBS, CHRISTIAAN Christiaen Jacobs verkoper van 1/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS de weeskinderen van Christiaen Jacobs van der Voorda verkoper van 1/8 Schritsen 35 1633 233 127v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 62r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda naastligger ten zuiden Jekelsteeg 1 1628 232 52r
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Jekelsteeg 1 1624 230 381v
VOORDA, CHRISTIAAN JAKOBS Christiaen Jacobs Voorda koper huis met ledige plaats ten zuiden Schritsen 21 1624 230 381v
JAKOBS, CHRISTINA Christina Jacoba Jacobs verkoper van 1/6 Schritsen 66 1770 257 163r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar verkoper q.q. Nieuwstraat 30 1738 249 18va
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar verkoper q.q. Nieuwstraat 30 1738 249 19ra
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. huurder Heiligeweg 58 1776 259 1r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs , c.u. houtkoper naastligger ten zuiden Droogstraat 6 1731 248 44v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar verkoper Nieuwstraat 30 1738 249 335v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs metselaar koper woning en erf Hofstraat 21midden 1731 247 389r
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs mr. metselaar verkoper Ooievaarsteeg 11 1740 250 131v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs koper kamer Noordees (gebied) 1598 228 81v
JAKOBS, KLAAS Claas Jacobs bakkersgezel koper huis of woning Nieuwstraat 19 1697 243 280r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1731 248 56v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman koper huis Drie Roemersteeg 9 1737 249 159v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Braam koopman naastligger ten noorden Schritsen 5 1733 248 217r
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoper koper huis en zomerkeuken Noorderhaven 57oost_voor 1731 248 43v
HOUTKOPER, KLAAS JAKOBS Claas Jacobs Houtkoper wijdschipper verkoper Noorderhaven 57oost 1776 258 252v
JAKOBS, KLAASKE Claaske Jacobs verkoper Moriaanstraat NZ 1680 241 117v
JAKOBS, KLAAS wijlen Claes Jacobs verkoper Karremanstraat 25 1626 231 106r
JAKOBS, KLAAS wijlen Claes Jacobs mr. bakker verkoper Nieuwstraat 19 1702 244 154r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs verkoper Romastraat 11 1688 242 221r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker naastligger ten zuiden Zoutsloot 38 1624 231 13v
JAKOBS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Jacobs procureur fiscaal verkoper Kerkpoortstraat NZ 1643 235 94r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs verkoper Liemendijk NZ 1654 236 269v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs Embder bakker naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1631 233 8v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1634 233 135v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs , c.u. koper huis Romastraat 11 1684 242 11r
JAKOBS, KLAAS de hof van Claes Jacobs naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1634 233 128r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker huurder Voorstraat 17west 1616 230 21r
JAKOBS, KLAAS de kamer van Claes Jacobs naastligger Gardenierstraat ZZ 1636 234 11r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1624 230 386v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bewoner Karremanstraat 25 1634 233 141r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker koper huis met plaats en loods daarachter Karremanstraat 25 1624 230 378r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker naastligger ten noorden Karremanstraat 27 1624 230 379r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs naastligger ten zuiden Nieuwstraat 13 1699 244 14v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs Embder bakker huurder Voorstraat 17 1616 230 13v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs koper huis waarin drie woningen Franekereind 1605 228 467v
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker verkoper Karremanstraat 25 1625 231 94r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs huistimmerman koper huis of kamer, met loodsje Bildtstraat WZ 1727 247 29r
JAKOBS, KLAAS Claes Jacobs bakker naastligger ten zuiden Karremanstraat 23 1631 233 5v
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper huis Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem ontvanger van het dorp Midlum en koopman te Harlingen koper Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 5 1734 248 324r
BRAAM, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Braem koopman koper huis Lanen 12 het Oud Raadhuis 1729 247 265r
DANSER, KLAAS JAKOBS Claes Jacobs Danser metselaar koper huis Zoutsloot 28 1734 248 284r
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs koper Zoutsloot 96 1668 239 167v
JAKOBS, KLAASKE Claeske Jacobs verkoper Lammert Warndersteeg 7 1678 241 13v
SWART, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Swart koper Nieuwstraat 9 1725 246 229v
WIJNALDA, KLAASKE JAKOBS Claeske Jacobs Winalda verkoper Voorstraat 68 1708 245 67v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graankoper koper huis en weefwinkel Nieuwstraat 3 1777 259 50r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs huistimmerman koper huis, loods en plaats Romastraat 11 1688 242 221r
JAKOBS, KORNELIS het huis gekocht door Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Lanen 79 1716 245 261r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u. huurder woning Scheffersplein OZ 1746 251 119r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1647 235 256v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper van 1/4 Heiligeweg 3 1600 228 199v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Fabrieksstraat 20 1789 263 69v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs huistimmerman verkoper Sint Odolphisteeg 7 1681 241 136v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Nieuwstraat 31 1686 242 121r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Zoutsloot 1 1681 241 137r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 36 1780 259 251r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieter koper huis Hoogstraat 34 1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieter naastligger ten zuiden Hoogstraat 34 1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper huis Hoogstraat 32 1765 256 118r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs graanverschieter naastligger ten westen Hoogstraat 34 1775 258 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt 1681 241 137v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt 1681 241 138r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1701 244 88r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Bargebuurt 1681 241 138v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper huis met een plaats erachter onbekend 1597 228 60r
JAKOBS, KORNELIS wijlen Cornelis Jacobs verkoper Simon Stijlstraat 2 1738 249 225v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Voorstraat 6 1741 250 199v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Herenknechtenkamerstraat 17 1741 250 200v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleekstraat WZ 1781 260 57v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1692 243 13v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs bontwever verkoper Zeilmakersstraat 5 1763 255 231v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1705 244 307v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs winkelier koper door niaar pakhuis Hoogstraat 34 1768 257 83v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 34 1768 257 83v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 16 1809 268 218v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs , c.u. verkoper Romastraat 11 1715 245 253v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. bontwever huurder (p.j.) Wasbleekstraat WZ 1781 260 145r
JAKOBS, KORNELIS het huis van Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 1achter 1624 231 21v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Karremanstraat 15 1766 256 229r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 1 1728 247 78r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Tiepelsteeg 1721 246 99v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs voormalig huurder Hoogstraat 21 1776 258 262r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper Gardenierstraat NZ 1711 245 159v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Gardenierstraat ZZ 1728 247 203v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper van 1/3 onbekend 1705 244 269v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Liemendijk 40 1728 247 204v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 13 1693 243 70v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 36 1782 261 5r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper Voorstraat 5 1728 247 205v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs mr. huistimmerman verkoper Lanen 81 1722 246 143r
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs koper 2/3 huis Noorderhaven 18 1808 268 115v
JAKOBS, KORNELIS Cornelis Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur niaarnemer Droogstraat NZ 1739 250 41r
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur aanhandelaar tuintje naast het huis van Brouwersstraat 8 1738 249 274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verwandelaar Brouwersstraat 10 1738 249 274v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Backer distillateur verkoper Brouwersstraat 8 1743 250 289v
BAKKER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Bakker distillateur koper Brouwersstraat 8 1739 250 4r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 28 1786 262 121v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Hondenstraat 5west 1802 266 157v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis Fabrieksstraat 20 1786 262 122v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koper huis Zoutsloot 67 1788 262 258r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Fabrieksstraat WZ 1789 263 70v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman verkoper Hoogstraat 32 1802 266 160v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster huurder (p.j.) Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster naastligger ten oosten Zuiderhaven 54 1786 262 66r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster verkoper Nieuwstraat 5 1789 263 75r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 4 1786 262 68r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster verkoper Steenhouwersstraat 2 1789 263 76v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koper huis Hondenstraat 3 1780 259 286ar
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster cementmolenaar en koopman koper huis Steenhouwersstraat 2 1786 262 74r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster koopman koper huis en weefwinkel Weverstraat 3 1786 262 143v
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Coster, c.s. naastligger ten oosten Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
GEESTDORP, KORNELIS JAKOBS het huis van de erfgenamen van wijlen Cornelis Jacobs Geestdorp grondpacht verschuldigd aan dit perceel Brouwersstraat 27 1631 233 32r
KOSTER, KORNELIS JAKOBS Cornelis Jacobs Koster koopman verkoper Weverstraat 3 1789 263 82v
JAKOBS, KORNELISKE Corneliske Jacobs koper Noorderhaven 25 1691 242 348v
JAKOBS, KORNELISKE Corneliske Jacobs koper Moriaanstraat 8 1710 245 118v
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs wever naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1601 228 263v
JAKOBS, DIRK wijlen Dierck Jacobs verkoper Wortelstraat NZ 1598 228 114v
JAKOBS, DIRK Dierck Jacobs naastligger ten noorden Noordees (gebied) 1617 230 70v
JAKOBS, DIEUWKE Dieucke Jacobs koper Vioolsteeg 1625 231 78r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuer Jacobs verkoper Voorstraat 12 1597 228 67v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuuer Jacobs verkoper Rommelhaven 8 1616 230 31r
JAKOBS, DIEUWKE de crediteuren van Dieuuer Jacobs , voor zich en haar kinderen verkoper Rommelhaven 8 1618 230 146r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuuer Jacobs verkoper Rommelhaven 8 1616 230 21v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuw Jacobs verkoper Noordijs 1 1599 228 135v
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwer Jacobs verkoper Rommelhaven 8een_achter 1597 228 25r
JAKOBS, DIEUWKE Dieuwerke Jacobs koper dwarshuis Hoogstraat 1645 235 161v
JAKOBS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirck Jacobs eigenaar perceel Franekereind 13 1656 237 61r
JAKOBS, DIRK als bewoner Dirck Jacobs bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg 1noord 1693 243 60r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs bakker verkoper Droogstraat 1679 241 48r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. bakker huurder Franekereind 16 1694 243 113v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. schoenmaker koper schoenmakersperk en looierij met toebehoren, hoekhuis en loods ten oosten, vrije uit- en ingang door een steeg naar de straat onbekend 1667 239 105r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs huurder Lanen 58 1681 241 142v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs schoenmaker naastligger ten westen Romastraat 1661 238 11ra
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat NZ 1659 237 193r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs koper 1/4 perk met 2 kuipen en de halve dobbe Zoutsloot 1 1659 237 211r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs mr. schoenmaker koper 3/4 huis Franekereind 13 1661 238 97r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Heiligeweg 23 1717 245 285v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Romastraat 4oost 1664 238 225r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper Zoutsloot 1 1667 239 110v
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs , c.u. mr. schoenmaker koper 1/4 huis Franekereind 13 1659 237 216r
JAKOBS, DIRK Dirck Jacobs verkoper William Boothstraat 1625 231 56v
JAKOBS, DIRK als huurder Dirck Jacobs bakker naastligger ten noorden Lammert Warndersteeg OZ 1692 243 5v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs verkoper Nieuwstraat 16 1719 246 35v
JAKOBS, DIRK grondpacht uit het huis van Dirk Jacobs eigenaar perceel Franekereind 13 1665 239 6r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel onbekend 1781 260 33v
JAKOBS, DIRK de weduwe van Dirk Jacobs verkoper Romastraat ZZ 1675 240 206v
JAKOBS, DIRK grondpacht uit de kamer van Dirk Jacobs schoenmaker eigenaar perceel Romastraat ZZ 1670 239 218v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs schoenmaker verkoper Rommelhaven 11 1670 240 3ra
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs mr. metselaar verkoper Weverstraat 1 1781 260 87v
JAKOBS, DIRK wijlen Dirk Jacobs schoenmaker verkoper Franekerpoort (gebied) 1670 240 3ra
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u. schoenmaker verkoper Raamstraat 5 1663 238 175r
JAKOBS, DIRK de woning van Dirk Jacobs naastligger ten westen Liemendijk NZ 1714 245 202r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker huurder (p.j.) Lanen 74 1770 257 162v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker verkoper Lanen 74 1770 257 162v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis Zuiderhaven NZ 1776 259 10v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper door niaar dubbel huis en weefwinkel Grote Kerkstraat 42 1778 259 126v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper door niaar dubbel huis en weefwinkel Grote Kerkstraat 44 1778 259 126v
JAKOBS, DIRK de kinderen van wijlen zijn broeder Dirk Jacobs verkoper Zeilmakersstraat 9 1718 246 31v
JAKOBS, DIRK de kinderen van zijn wijlen broer Dirk Jacobs verkoper van 1/2 Zoutsloot 25 1718 246 32r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis Lammert Warndersteeg 18 1779 259 176r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. bakker verkoper Droogstraat 57 1697 243 306r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. metselaar koper huis en weefwinkel met 4 getouwen Fabrieksstraat 6 1779 259 177r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs kuipersgezel koper huis met plaatsje en loodsje Achterstraat 3 1700 244 78r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs zeeman verkoper van 1/6 Noorderhaven 60 1698 243 360v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs , c.u. koper 1/4 schoenmakersperk Zoutsloot 1 1664 238 227v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker koper huis Lanen 74 1746 251 113r
JAKOBS, DIRK het pakhuis van Dirk Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat 3 1718 246 3r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. sleefmaker naastligger ten oosten Lanen 72 1748 251 241v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs verkoper van 1/8 Zuiderstraat 8 1724 246 190r
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs naastligger ten oosten Lanen 72 1753 253 123r
JAKOBS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs naastligger ten oosten Achterstraat 3 1719 246 33v
JAKOBS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirk Jacobs naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 27 1669 239 212v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs mr. bakker verkoper van 1/8 Heiligeweg 28 1724 246 190v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs metselaar koper huis en tuintje Lanen 33 1779 259 209v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer, meerderjarige vrijgezel verkoper Franekereind 30west 1729 247 236v
JAKOBS, DIRK Dirk Jacobs Clinkhamer, meerderjarige vrijgezel verkoper Weverstraat NZ 1729 247 236v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs gebruiker Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs schuitvaarder verkoper Kleine Kerkstraat 7achter 1603 228 370v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs verkoper van 1/2 Noorderhaven 33 1602 228 280v
JAKOBS, DOEDE de hof of ledige plaats van Doede Jacobs naastligger ten zuiden Voorstraat 78 1638 234 59v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs voerman koper huis, erf en stalling Droogstraat 1685 242 92v
JAKOBS, DOEDE als bewoner Doede Jacobs voerman naastligger ten noorden Hoogstraat 11 1693 243 38v
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs mr. bakker koper huis al waar De Morgenstar in de gevel staat Lanen 85oost de Morgenster 1691 242 339v
JAKOBS, DOEDE wijlen Doede Jacobs mr. bakker en distillateur verkoper van 1/2 Voorstraat 4 1692 242 25ra
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs mr. bakker naastligger ten westen Lanen 85oost 1691 242 339v
JAKOBS, DOEDE wijlen Doede Jacobs mr. bakker en distillateur verkoper van 1/2 Lanen 85oost 1692 242 25va
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 41achter 1599 228 158v
JAKOBS, DOEDE het huis van Doede Jacobs schuitvaarder naastligger ten oosten Kleine Kerkstraat 7 1599 228 184r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs verkoper Lanen 85west 1692 242 26ra
JAKOBS, DOEDE wijlen Doede Jacobs mr. bakker en distillateur verkoper Lanen 85west 1692 242 26ra
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs mr. bakker naastligger ten westen Voorstraat 8 1687 242 11va
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs distillateur koper 1/3 huis Lanen 85west 1683 242 1r
JAKOBS, DOEDE Doede Jacobs distillateur bewoner Lanen 85west 1683 242 1r
JAKOBS, de kamer van Doede? Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1655 237 4v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs verkoper Hofstraat 41 1711 245 163r
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs verkoper Hofstraat 13 1707 245 9r
JAKOBS, DOETJE wijlen Doedtie Jacobs verkoper Scheerstraat 7 1695 243 118v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs koper Hofstraat 15 1703 244 227v
JAKOBS, DOETJE Doedtie Jacobs koper Hofstraat 41 1707 245 38v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doedtje Jacobs Houtkoper koper Heiligeweg 24 1780 259 233v
JAKOBS, DOETJE Doetie Jacobs koper Hofstraat 17west 1733 248 265r
JAKOBS, DOETJE Doetie Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 60 1698 243 360v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs koper huis met tuintje Molenpad NZ 1758 254 174v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper Zuiderhaven 29 1752 253 33v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper van 1/2 Hofstraat 17west 1757 254 100v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper van 1/2 Hofstraat 17west 1757 254 100v
JAKOBS, DOOITSE de kamer van Doetje Jacobs naastligger ten oosten Tiepelsteeg 1721 246 99v
JAKOBS, DOETJE wijlen Doetje Jacobs erflater Simon Stijlstraat 6 1756 254 47v
JAKOBS, DOETJE Doetje Jacobs verkoper Lombardstraat 1 1750 252 53v
HOUTKOPER, DOETJE JAKOBS Doetje Jacobs Houtkoper verkoper van 1/3 Lanen 33 1779 259 209v
JAKOBS, DOEIE Dooye Jacobs koper provisioneel kamer Heiligeweg 7 1620 230 208v
JAKOBS, DOUWE Douue Jacobs , c.u. verkoper Peterseliestraat 1661 238 116r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs koopman verkoper Grote Kerkstraat 41 1658 237 160v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs koper 1/2 huis genaamd het Engels huis Zuiderhaven 48 het Engels huis 1664 238 233r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 115v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 41 1728 247 140v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , c.s. en q.q. verkoper Hoogstraat 16 1657 237 109r
JAKOBS, DOUWE grondpacht uit het huis daer de Vergulden Knijptangh uithanght, van Douwe Jacobs eigenaar perceel Franekerpoort (gebied) de Vergulde Knijptang 1679 241 30r
JAKOBS, DOUWE medeverkoper Douwe Jacobs , bejaarde vrijgezel naastligger ten westen Noorderhaven 19 1745 251 99v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , bejaarde vrijgezel verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
JAKOBS, DOUWE de kamer van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten noorden Lanen 45 1688 242 247r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 9 1669 239 186v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1668 239 29ra
JAKOBS, DOUWE de twee nagelaten kinderen van wijlen Douwe Jacobs mr. ijzersmid verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 39 1747 251 195r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1666 239 6va
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1668 239 137v
JAKOBS, DOUWE de weduwe van Douwe Jacobs huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 11 1804 267 7r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smid naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1687 242 166v
JAKOBS, DOUWE het huis van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1677 240 259v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 154r
JAKOBS, DOUWE de kamer van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten noorden Lanen 45 1675 240 21va
JAKOBS, DOUWE het huis van de weduwe van Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1675 240 191r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 126v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten westen Noorderhaven 83 1751 252 129r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat 1665 239 13r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. timmerman verkoper Spinhuisstraat 1657 237 138v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten westen Moriaanstraat 4 1735 249 72r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs naastligger ten oosten Lanen 40 1648 236 19r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs wever naastligger ten westen Rapenburg ZZ 1671 240 60r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs smid naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1682 241 188r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs mr. smid naastligger ten noordoosten Hoogstraat 36 1665 239 16r
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs , c.u. koper huis Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
JAKOBS, DOUWE Douwe Jacobs verkoper Gardenierstraat 10 1658 237 141v
JAKOBS, DOEIE de verkoper Doye Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 6 1636 234 7r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 6 1636 234 7r
JAKOBS, DOEIE de erfgenamen van wijlen Doye Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven ZZ 1643 235 38v
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs waagmeester koper door niaar huis daer Sodoma uitsteeckt, met loods en ledige plaats Grote Kerkstraat 6 Sodoma 1632 233 39r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 6 1632 233 39r
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 6 1641 234 137v
JAKOBS, DOEIE Doye Jacobs verkoper Heiligeweg 7 1647 235 252r
JAKOBS, DIRK Durk Jacobs mr. metselaar koper huis Vijver 9 1771 257 239v
JAKOBS, DIEUWKE Dyeucke Jacobs koper ten oosten van Harlingen 1598 228 119r
JAKOBS, DIRK Dyrck Jacobs wever naastligger ten oosten Gardenierstraat ZZ 1605 228 452v
JAKOBS, DIEUWKE Dyuuer Jacobs verkoper Noorderhaven 108 1598 228 107r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, Eaeble Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
JAKOBS, EEDE wijlen Ede Jacobs verkoper Hondenstraat 9 1611 229 45v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1686 242 157v
REINALDA, EEDE JAKOBS gemeensman Edo Jacobs Reynalda, c.u. verkoper Nieuwstraat 40 1693 243 36r
JAKOBS, EEDE wijlen Eede Jacobs verkoper Heiligeweg 7 1613 229 138v
JAKOBS, EELKE de plaats van Eelck Jacobs naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1597 228 51r
JAKOBS, EELKJE Eelckien Jacobs koper Vijver 10 1699 243 393v
JAKOBS, EELKE Eelke Jacobs verkoper van 1/6 Noorderhaven 60 1698 243 360v
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, EELKE huisman Eeltje Jacobs verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
KUIPER, EESGE JAKOBS Eesge Jacobs Kuiper mr. gortmaker verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vliet naastligger ten westen Bildtstraat 12 1705 244 302v
VLIET, EGBERT JAKOBS Egbert Jacobs Vliet naastligger ten noorden Bildtstraat 12 1705 244 302v
JAKOBS, EGBERT Eibert Jacobs koper kamer Grote Ossenmarkt 19 1670 240 25r
JAKOBS, ELBRICHJE Elbrig Jacobs koper onbekend 1626 231 116r
JAKOBS, Elfke Jacobs huurder Brouwersstraat 20 1729 247 246r
JAKOBS, wijlen Elsabeth??? Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 1 1663 238 17va
JAKOBS, ELSKE Elske Jacobs verkoper Franekereind 29oost 1717 245 295v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1615 229 248v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh naastligger ten oosten Noordijs 7 1615 229 248v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh verpachter grond ([staat: 3 oorden van 2-00-00 GG]) Noordijs 7 1625 231 36v
RING, IEME JAKOBS Eme Jacobs de Ringh naastligger ten oosten Noordijs 7 1625 231 36v
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs koper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 356r
JAKOBS, ENGEL Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje WZ 1771 257 224r
JAKOBS, ENGELTJE Engeltje Jacobs naastligger ten noorden Bargebuurtspoortje 1768 257 79ar
JAKOBS, ENNE de curator over Enne Jacobs verkoper van 1/6 Nieuwstraat 50 1629 232 85r
JAKOBS, EVERT Evert Jacobs brouwer koper 1/2 huis ([staat: Lb]) Hondenstraat 13 1634 233 148r
JAKOBS, EVERT de koper Evert Jacobs naastligger ten noorden Hondenstraat 13 1634 233 148r
JAKOBS, EWOUT de moeder van Evout Jacobs zeilmaker eigenaar van 1/2 Noorderhaven 67 1640 234 104r
JAKOBS, EWOUT Evout Jacobs zeilmaker huurder Noorderhaven 67 1640 234 104r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs verkoper van 1/3 Noorderhaven 20 1679 241 38r
JAKOBS, EVERT Ewert Jacobs Duymke naastligger ten westen Zoutsloot 1 1685 242 73v
JAKOBS, EGBERT Eybert Jacobs Vlyet wijdschipper verkoper Grote Ossenmarkt 19 1679 241 47v
RUITENSCHILD, FEITSE JAKOBS Feitze Jacobs Ruitenschild huurder Moriaanstraat NZ 1788 262 248r
JAKOBS, FEMKE Femme Jacobs koper Hoogstraat 29achter 1611 229 17r
JAKOBS, FENTJE Fenne Jacobs verkoper Hoogstraat 29achter 1623 230 361r
JAKOBS, FENTJE de erfgenamen van wijlen Fenne Jacobs verkoper Schritsen 10 1667 239 89v
JAKOBS, FENTJE Fenne Jacobs koper Spinstraat 7 1634 233 140v
JAKOBS, FENTJE Fennecken Jacobs bruid 1600 228 192v
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Banga koper Herenknechtenkamerstraat NZ 1615 229 248r
BANGA, FEIKJE JAKOBS Feyck Jacobs Banga verkoper Vijverstraat 1618 230 107r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focco Jacobs Haspelman, c.u. mr. scheepstimmerman koper huis met een steeg terzijde Zuiderhaven ZZ 1659 237 209v
JAKOBS, FOKKE Focke Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
JAKOBS, FOKKE Focke Jacobs koper provisioneel ledige plaats van 24 x 136 voet, eertijds een werf Zuiderhaven ZZ 1680 241 70v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1686 242 122v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS wijlen Focke Jacobs Haspelman mr. scheepstimmerman verkoper Zuiderstraat 1695 243 159r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS de erfgenamen van wijlen Focke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten Werfpad ZZ 1698 243 351r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman teruggetrokken niaarnemer ratione sanguinis Brouwersstraat 12noord 1656 237 97r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1689 242 288r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1687 242 190v
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS wijlen Focke Jacobs Haspelman mr. scheepstimmerman koper Zuiderhaven ZZ 1697 243 307r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Focke Jacobs Haspelman naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1689 242 280r
JAKOBS, FOKJE Fockje Jacobs verkoper onbekend 1672 240 101v
JAKOBS, FOEKJE Foeckien Jacobs koper Liemendijk NZ 1667 239 87v
JAKOBS, FOEKJE Foeckien Jacobs verkoper Lanen NZ 1630 232 146v
JAKOBS, FOEKJE Foekje Jacobs verkoper Droogstraat 61 1785 261 277r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiper verkoper Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Cuiper verkoper q.q. Noorderhaven 89 1791 263 345r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper van 1/3 Noorderhaven 89 1785 261 259v
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper koper van 1/2 huis (p.j.) Noorderhaven 89 1790 263 198r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper Kleine Kerkstraat 16 1804 267 55r
KUIPER, FOEKJE JAKOBS Foekje Jacobs Kuiper verkoper Romastraat 29 1789 263 145r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs geniaarde koper Grote Kerkstraat 35 1697 243 325r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs geniaarde koper Werfpad ZZ 1712 245 169v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs koper Grote Kerkstraat 33 1699 244 33r
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltie Jacobs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Fabrieksstraat 18 1764 256 38v
JAKOBS, FOKELTJE de hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek 1764 256 39v
JAKOBS, FOKELTJE Fokeltje Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 31west 1764 256 40v
JAKOBS, FOKELTJE de hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Wasbleek 1764 256 42r
JAKOBS, FOKELTJE de hypothecaire en personele crediteuren van Fokeltje Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
HASPELMAN, FOKKE JAKOBS Fokke Jacobs Haspelman naastligger ten oosten Zuiderhaven 1687 242 198v
JAKOBS, FOLKERT Folckert Jacobs verkoper Vijverstraat 30 1624 231 23v
JAKOBS, FOLKERT Folckert Jacobs , mede voor zich verkoper q.q. Franekereind 6 1620 230 203v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomeren koper Grote Kerkstraat 1a 1630 232 164v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomeren koper huis en plaats ten zuiden daaraan gelegen, strekkende achter haar Grietie huisinge tot aan de huis van de voors. Hagen Heiligeweg 58 1626 231 124v
POMMEREN, FOLKERT JAKOBS Folckert Jacobs van Pomeren verkoper Noordijs 27 1624 230 389v
JAKOBS, FOLKERT de weduwe van Folkert Jacobs naastligger ten oosten Lanen 82 1779 259 186v
JAKOBS, FOLKERT Folkert Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas mr. slotmaker naastligger ten oosten Lanen 82 1737 249 172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de* Haas slotmaker naastligger ten westen Lanen 93 1740 250 90r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas mr. slotmaker verkoper Lanen 82 1737 249 172v
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas mr. slotmaker koper huis Both Apothekerstraat 3 de Oude Stokerij 1784 261 216r
HAAS, FOLKERT JAKOBS Folkert Jacobs de Haas naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 3 1784 261 216r
JAKOBS, FOKELTJE Fookeltje Jacobs koper Grote Kerkstraat 31west 1760 255 15r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper q.q. Grote Kerkstraat 19 1619 230 195v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper q.q. Grote Kerkstraat 19 1619 230 195v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Noorderhaven 60 1619 230 196r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper van 1/16 William Boothstraat OZ 1659 237 210v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Oosterkeetstraat 6 1617 230 83v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Heiligeweg 60 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Heiligeweg 58 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Havenplein 18oost 1622 230 320v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs zeevarende verkoper van 1/3 onbekend 1705 244 269v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten zuiden Rommelhaven 18twee_achter 1643 235 90v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Vijverstraat 7 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs koopman koper huis Tiepelsteeg 1797 265 19v
JAKOBS, FRANS de koper Frans Jacobs , c.u. koopman naastligger ten noorden Tiepelsteeg 1797 265 19v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 15noord 1805 267 179r
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Vijverstraat 9 1640 234 117v
JAKOBS, FRANS Frans Jacobs verkoper Schritsen ZZ 1641 234 126v
ADAM, FRANS JAKOBS hout- en molenhuis van Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1663 238 200r
ADAM, FRANS JAKOBS de erfgenamen van wijlen Frans Jacobs de Adam eerdere eigenaar Schritsen 56noordwest 1667 239 119r
ADAM, FRANS JAKOBS de erfgenamen van wijlen Frans Jacobs de Adam naastligger ten oosten Zuiderhaven 65 1667 239 119v
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam verkoper Kerkpoortstraat 65 1660 238 64v
ADAM, FRANS JAKOBS de weduwe en kinderen van Frans Jacobs de Adam verkoper Schritsen 56noordwest 1667 239 20va
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam, c.f. koper ledige plaats Grote Ossenmarkt 2 1651 236 170r
ADAM, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Adam geniaarde koper Raamstraat 5achter 1655 237 10v
VRIES, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Fries protesteert vanwege een competentie Brouwersstraat 12noord 1621 230 263v
VRIES, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Fries protesteert Grote Kerkstraat 12 1622 230 295r
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringh verkoper Voorstraat 17west 1620 230 205v
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringh koper huis (westelijke helft) waar de Olde Liew uithangt Voorstraat 17west de Olde Liew 1616 230 21r
RING, FRANS JAKOBS Frans Jacobs de Ringh koper kamer Droogstraat 39 1614 229 202v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs wagenaar bewoner Zuiderstraat 1621 230 261v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. Liemendijk NZ 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs , c.u. koper huis, loods en plaats Bildtpoort (gebied) 1647 235 256v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1660 238 25r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs wagenaar verkoper Zuiderstraat 1611 229 55r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten zuiden Noordijs 15 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger-generaal van de Admiraliteit en ontvanger van de boelgoederen naastligger ten noorden Noordijs 15 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. Noordijs 15 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK het huis van Freerck Jacobs koopman naastligger ten zuiden Noordijs 19 1672 240 86v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijken afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Wasbleek ZZ 1687 242 162v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. Noordijs 4 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. ten noorden van Harlingen 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1659 238 13v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Zuiderstraat NZ 1615 230 8v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten noorden Zoutsloot 94 1659 237 193v
JAKOBS, FREERK de ledige plaats van de verkopers Freerck Jacobs naastligger ten westen Zuiderstraat 1612 229 96r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks en koopman verkoper q.q. Zuiderhaven 79 1676 240 242v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Zuiderstraat 1612 229 96r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper q.q. Noordermolen 1 1686 242 151r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verkoper Carl Visschersteeg OZ 1670 240 23v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper Rozengracht 7west 1683 241 260r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs verpachter grond Zuiderstraat 1614 229 221r
JAKOBS, FREERK de ledige plaats van Freerck Jacobs wagenaar naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 1614 229 221r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs kuiper naastligger ten oosten Lanen 36 1616 230 53r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs kuiper naastligger ten oosten Schritsen 27 1616 230 53r
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 1 1651 236 173v
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. Noorderhaven 43 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK Freerck Jacobs ontvanger Vijf Deelen Zeedijken buitendijks verkoper q.q. Noorderhaven 41 1679 241 6ra
JAKOBS, FREERK de weduwe van Freerck Jacobs Hinxt naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1674 240 140r
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs ontvanger naastligger ten noorden Lanen 17achter 1705 244 299r
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs mr. scheepstimmerman verkoper Zoutsloot 1 1665 239 17r
JAKOBS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs naastligger ten oosten Franekereind 13 1716 245 278v
JAKOBS, FREERK de erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs naastligger ten noorden Franekereind 13 1716 245 278v
JAKOBS, FREERK Freerk Jacobs secretaris Vijf Deelen Zeedijken verkoper q.q. Herenwaltje 1685 242 92r
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst koper provisioneel 1/2 hof Gardenierstraat 1669 239 40va
HINGST, FREERK JAKOBS Freerk Jacobs Hingst, c.u. koper 1/2 hof met een prieeltje, bomen, planten en wijnstokken (in het geheel voor 600 GG ?) Gardenierstraat ZZ 1669 239 206v
SCHELTINGA, FREERK JAKOBS de erfgenamen van wijlen Freerk Jacobs Scheltinga naastligger ten noorden Lanen 17 1719 246 42r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Frouckjen Jacobs Braam koper huis en ledige plaats met vrije in- en uitgang door de Sint Odolophisteeg Sint Odolphisteeg 7 1725 246 230v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukje Jacobs Braam koper Sint Odolphisteeg 5 1699 244 12r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukje Jacobs Braam verkoper Rapenburg NZ 1756 253 257v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem verkoper van 1/4 Droogstraat 47 1728 247 143r
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem koper Zuiderhaven 37 1727 246 303v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem huurder Zuiderhaven 37 1727 246 303v
BRAAM, FROUKJE JAKOBS Froukjen Jacobs Braem koper door niaar huis Havenplein 26 1728 247 196v
JAKOBS, GATSKE Gaats Jacobs koper Zuiderplein 3 1632 233 56r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Voorstraat 68 1597 228 31v
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Bildtstraat 22 1613 229 152r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs koper Bildtstraat 19 1621 230 271r
JAKOBS, GEERTJE Geert Jacobs verkoper Bildtstraat 19 1631 233 18r
GRAAF, GEERTJE JAKOBS Geerthie Jacobs de Graeff koper onbekend 1620 230 224v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Noorderhaven 47 1658 237 169av
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper Bildtstraat 22 1620 230 205r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs huurder Rommelhaven 4een_achter 1721 246 106r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 6/72 Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper q.q. Franekereind 36 1738 249 19va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Schritsen 24 1613 229 186r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Zuiderhaven NZ 1613 229 186r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/72 Franekereind 30 1739 250 1va
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/5 Grote Bredeplaats 9 1731 247 384r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper 1/3 huis Nieuwstraat 25 1739 250 9r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs eigenaar van 2/3 Nieuwstraat 25 1739 250 9r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 15 1710 245 107v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/14 Zuiderhaven 54 1626 231 145r
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 3/20 ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs koper Lanen 70 1634 233 132v
JAKOBS, GEERTJE wijlen Geertie Jacobs erflater Noorderhaven 47 1678 241 5ra
JAKOBS, GEERTJE Geertie Jacobs verkoper van 1/7 van 1/2 Noorderhaven 108 1624 230 381r
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs verkoper Hoogstraat 17 1614 229 239r
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs koper Noorderhaven 76 1615 229 253r
JAKOBS, GEERTJE Geertien Jacobs koper Noorderhaven 78 1615 229 253r
POMMEREN, GEERTJE JAKOBS Geertien Jacobs van Pomeren koper Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
JAKOBS, GEERTJE Geertje Jacobs verkoper Liemendijk 1667 239 103v
HOUTKOPER, GEERTJE JAKOBS Geertje Jacobs Houtkoper koper Grote Kerkstraat 35 1810 268 343r
JAKOBS, GEERTJE Geertke Jacobs koper Zoutsloot NZ 1598 228 116v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper Liemendijk NZ 1654 236 269v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs koper Liemendijk NZ 1647 235 258v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs , voor zich en haar kinderen verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1716 245 265v
JAKOBS, GEESKE Geeske Jacobs verkoper van 1/6 Zuiderhaven ZZ 1727 246 314v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs , c.u. olieslagersknecht huurder achterkamer (p.j.) Hoogstraat 16 1770 257 173r
JAKOBS, GERBEN wijlen Gerben Jacobs koper Nieuwstraat 48 1611 229 25r
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JAKOBS, GERBEN Gerben Jacobs mr. koperslager verkoper q.q. Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GERKE Gerke Jacobs mr. ijzersmid verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 25 1767 257 16r
JAKOBS, GERKE Gerke Jacobs mr. ijzersmid verkoper van 1/2 Weverstraat 2 1767 256 235r
JAKOBS, GERLOF Gerleff Jacobs aanhandelaar huis ([gewandeld tegen een schip omtrent vijf lasten]) onbekend 1598 228 77v
JAKOBS, GERLOF grondpacht uit het huis van Gerliff Jacobs eigenaar perceel Lanen 45achter 1613 229 182v
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerlof Jacobs de Vries koopman koper huis Noordijs 14 1805 267 124r
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerlof Jacobs de Vries naastligger ten westen Noordijs 14 1805 267 124r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs koper huis met loods en klein leeg plaatsje erachter strekkende tot aan het achterhuis van Tonys Intes Droogstraat 16 1616 230 55v
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs huurder van 1/3 Vijverstraat ZZ 1661 238 98r
JAKOBS, GERLOF Gerloff Jacobs koper Lanen ZZ 1665 239 30r
VRIES, GERLOF JAKOBS Gerloff Jacobs de Vries koper Voorstraat 97 1802 266 149v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs , c.u. mr. lijnslager verkoper Havenplein 16 1722 246 131v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1789 263 71v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 8 1697 243 285r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs koper van 1/2 Zoutsloot 10 1697 243 290r
JAKOBS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Jacobs verkoper Kerkpoortstraat 25 1654 236 257r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager koper 1/2 lijnbaan Havenpoort 1 1701 244 136v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager eigenaar van 1/2 Havenpoort 1 1701 244 136v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager koper 1/2 kamer Zoutsloot 10 1701 244 137r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager eigenaar van 1/2 Zoutsloot 10 1701 244 137r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs lijnslager koper 1/2 lijnbaan Havenpoort 1 1693 243 51r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs mr. sleefmaker koper huis en woning naast en aan elkaar Heiligeweg 8 1743 251 23v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs mr. lijnslager verkoper Zoutsloot 10 1702 244 165r
JAKOBS, GERRIT de erfgenamen van wijlen Gerrit Jacobs koopman koper noord-ent hof Kerkpoortstraat 1653 236 248r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs mr. lijnslager koper huis Havenplein 16 1703 244 205v
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 16achter 1787 262 154r
JAKOBS, GERRIT Gerrit Jacobs huurder voorste deel Rozenstraat 1 1727 247 392v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs mr. sleefmaker verkoper Heiligeweg 8 1761 255 65r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager koper huis Herenwaltje 7 het Blauw Panhuis 1768 257 41r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 16achter 1786 262 61v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs , met toestemming van zijn kinderen en de Armevoogden turfdrager verkoper Herenwaltje 7 1783 261 128v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager koper huis Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ 1773 258 72v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs kooltjer naastligger ten oosten Hoogstraat 24 1729 247 237av
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Herenwaltje 5 1768 257 48r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1786 262 130r
JAKOBS, GERRIT de weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 52 1752 252 216v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs turfdrager koper huis Gardenierstraat 10 1770 257 183r
JAKOBS, GERRIT de weduwe van Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 21 1752 252 217v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koper 2/3 kamer daer den Stenen? Troffel uuthanght Franekerpoort (gebied) de Stenen? Troffel 1599 228 170r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Hoogstraat 28 1719 246 53v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Gardenierstraat 12 1791 263 329r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koekbakker koper huis Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 204v
JAKOBS, GERRIT het huis gekocht door Gerryt Jacobs lijnslager naastligger ten westen Havenplein 22 1703 244 206v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs koekbakker verkoper Lammert Warndersteeg 1noord 1614 229 207v
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Gardenierstraat NZ 1787 262 185r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten westen Heiligeweg 12 1760 255 35r
JAKOBS, GERRIT Gerryt Jacobs naastligger ten noorden Romastraat 15 1789 263 106r
JAKOBS, Gertgie Jacobs koper Achterstraat 1611 229 24r
JAKOBS, Gertgien Jacobs koper onbekend 1604 228 428r
JAKOBS, GEERTJE Gertie Jacobs koper 2/3 huis Nieuwstraat 25 1737 249 161r
JAKOBS, GIJSBERT Gijbert Jacobs verkoper van 1/6 Heiligeweg 32 1718 246 4r
JAKOBS, GIJSBERT Gijsbert Jacobs naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
JAKOBS, GIJSBERT Gijsbert Jacobs stoelmaker koper huis Grote Kerkstraat 22 1699 243 399r
JAKOBS, wijlen Goeytyen Jacobs verkoper Droogstraat 57 1620 230 214r
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs koper kamer Herenwaltje 1 1613 229 159v
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs koper provisioneel huis Droogstraat 1601 228 247r
JAKOBS, GOOITSEN Goytien Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1616 230 38r
JAKOBS, GOOITSEN Goytyen Jacobs naastligger ten noorden Herenwaltje 3 1621 230 280r
JAKOBS, GOOITSEN wijlen Goytyen Jacobs verkoper Herenwaltje 1 1625 231 50r
JAKOBS, GOOITSEN de nagelaten weeskinderen van wijlen Goytyen Jacobs verkoper Herenwaltje 1 1625 231 50r
JAKOBS, GOOITSEN de drie voorkinderen van wijlen Goytyen Jacobs verkoper Herenwaltje 1 1625 231 50r
JAKOBS, GOOITSEN Goytyen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1626 231 154r
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs , voor zich en haar kinderen verkoper Sint Jacobstraat 4 1625 231 38v
JAKOBS, GRIETJE de kamer van Griet Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1612 229 91r
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 31west 1615 229 280v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Lanen 24 1617 230 84r
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Rozengracht 27 1627 232 10v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Franekertrekvaart NZ 1631 232 186v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper Sint Jacobstraat 4 1624 230 389r
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper van 2/20 ten oosten van Harlingen 1622 230 296v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper Noorderhaven 114 1656 237 59v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Heiligeweg 38 1615 229 257v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper ten oosten van Harlingen 1628 232 46v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs koper Karremanstraat 27 1633 233 124v
JAKOBS, GRIETJE Griet Jacobs verkoper Franekereind 6 1620 230 203v
JAKOBS, GRIETJE de curatoren over Grietie Jacobs verkoper van 1/6 Nieuwstraat 50 1629 232 85r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Heiligeweg 58 1676 240 216v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Lombardstraat 8 1715 245 248r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs koper Gardenierstraat 1626 231 126r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs koper Gardenierstraat 4 1634 233 151r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper (requireerde) Zuiderhaven 79 1676 240 242v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs koper Heiligeweg 56 1676 240 242v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 9 1682 241 182v
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Rozengracht 7west 1683 241 260r
JAKOBS, GRIETJE Grietie Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 23achter 1682 241 225r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper Gardenierstraat 4 1650 236 143r
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkoper Hoogstraat 47 1775 258 203r
JAKOBS, GRIETJE de nalatenschap van Grietje Jacobs verkoper Droogstraat 59 1783 261 45v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper van 1/2 Kerkpoortstraat 23 1795 264 292v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs verkoper Weverstraat 3 1786 262 143v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper Romastraat 13 1780 259 277v
JAKOBS, GRIETJE Grietje Jacobs koper Hoogstraat 47 1771 257 218r
JAKOBS, GRIETJE Griettje Jacobs verkoper Kromme Elleboogsteeg 3 1801 265 296r
JAKOBS, GRIETJE Gritie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67 1693 243 32v
JAKOBS, GRIETJE Gritie Jacobs verkoper van 1/12 Noorderhaven 67achter 1693 243 33r
JAKOBS, GRIETJE zijn kinderen bij wijlen zijn voorvrouw Gryet Jacobs verkoper Kleine Bredeplaats 8noord 1598 228 98r
JAKOBS, GRIETJE Gryet Jacobs koper Heiligeweg 38 1615 229 265r
JAKOBS, GRIETJE Grytie Jacobs verkoper (verkoper voor haarzelf en de andere crediteuren. Dit met toestemming van de weduwe van Ambrosio) Rozengracht 40 1613 229 185v
JAKOBS, GRIETJE Grytie Jacobs koper Zuiderhaven 13 1668 239 177r
LANGE, GRIETJE JAKOBS Grytie Jacobs de Lange koper door niaar kamer Rapenburg 10oost 1687 242 182r
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs verkoper Schritsen 4 1703 244 234v
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs , minderjarig verkoper Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, GRIETJE Gryttje Jacobs , minderjarig kind verkoper van 1/6 Rozengracht 2 1769 257 124v
JAKOBS, Grytyen Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1627 231 167v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1791 263 313v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs geniaarde koper Hoogstraat 19 1784 261 155v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs koper woning Schritsen 59 1781 260 39v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Schritsen 59 1781 260 39v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs , c.u. naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1785 262 25v
JAKOBS, HAIE Haaye Jacobs turfdrager geniaarde koper Hoogstraat 14 1787 262 183r
JAKOBS, HAAKJE wijlen Hack Jacobs verkoper Liemendijk 1619 230 162v
JAKOBS, HAANTJE Haentie Jacobs varenspersoon koper huis Tiepelsteeg 1732 248 125v
JAKOBS, HAANTJE Haentje Jacobs oud varenspersoon verkoper Tiepelsteeg 1759 254 227v
JAKOBS, HAASKE Haessie Jacobs verkopers als mede-erfgenamen van Kerkpoortstraat 1682 241 201r
JAKOBS, HAIE Haeye Jacobs koper huis Schritsen 61 1771 257 196v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs koper huis Schritsen 61 1802 266 133v
JAKOBS, HAIE Haje Jacobs , c.u. naastligger ten noorden Schritsen 61 1802 266 133v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Achterstraat 1649 236 80r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koper hoekhuis Karremanstraat 19 1644 235 98v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. geniaarde koper Liemendijk ZZ 1642 235 11v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 14 1657 237 119r
JAKOBS, HANS wijlen Hans Jacobs soldaat in de compagnie van capt. v.d. Wayen betrokkene Gardenierstraat ZZ 1684 242 48r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs koemelker verkoper Karremanstraat 19 1659 237 196r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koemelker verkoper Hoogstraat 17achter 1656 237 58v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper naastligger ten westen Droogstraat NZ 1644 235 105r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 12 1646 235 233v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs schoenlapper geniaarde koper Achterstraat 1644 235 121v
JAKOBS, HANS Hans Jacobs , c.u. verkoper Karremanstraat 19 1656 237 72r
JAKOBS, HANS mr. Hans Jacobs van der Burcht protesteert vanwege een obligatie ten noorden van Harlingen 1600 228 220v
HUIER, HANS JAKOBS Hans Jacobs Huyer verkoper Grote Ossenmarkt 12 1657 237 123v
RING, HANS JAKOBS Hans Jacobs de Ring naastligger ten westen Herenwaltje 1600 228 234r
JAKOBS, HANS Hans Jacobs de Rynch bruidegom 1597 228 29v
JAKOBS, HARING Haring Jacobs verkoper Zuiderhaven 21 1644 235 133v
JAKOBS, HARMEN Harmen Jacobs lakenkoper koper huis, loods en plaats daarachter Lanen 52 1625 231 79r
JAKOBS, HARMEN Harmen Jacobs mr. slotmaker koper huis Sint Odolphisteeg 8 1682 241 184v
JAKOBS, HARMEN Harmen Jacobs trekveerschipper op Dokkum verkoper Sint Odolphisteeg 8 1704 244 251r
KRAMER, HARMEN JAKOBS Harmen Jacobs Cremer bruidegom 1606 228 527v
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs koopman koper huis Zuiderstraat 29 1803 266 235r
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs joods koopman koper huis Zuiderhaven 25 1803 266 204r
JAKOBS, HARTOG Hartog Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderstraat 31 1806 267 223v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs wijdschipper verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1681 241 32va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs wijdschipper verkoper q.q. Brouwersstraat 19achter 1681 241 32va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs oud turfdrager verkoper Heiligeweg 50 1810 269 87r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1811 269 157v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs , c.u. verkoper Heiligeweg ZZ 1690 242 338r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1681 241 38va
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1805 267 110v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 61 1802 266 112v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs verkoper Schritsen 61 1802 266 112v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten westen Schritsen 63 1780 259 291v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs koper huis Heiligeweg 50 1785 262 27r
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 52 1809 268 191v
JAKOBS, HAIE Haye Jacobs wijdschipper verkoper q.q. Karremanstraat 22 1681 241 32va
JAKOBS, HEIN Hein Jacobs huurder Scheffersplein OZ 1758 254 175v
JAKOBS, Hemcke Jacobs verkoper Noorderhaven 50 1683 241 245r
JAKOBS, HINKE Hencke Jacobs koper Noorderhaven 50 1662 238 148v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs mr. gortmaker koper pakhuis Sint Christoffelsteeg 4 1713 245 196v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs , c.u. mr. gortmaker verkoper Sint Christoffelsteeg 4 1714 245 220v
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmaker naastligger ten westen Lanen 81 1722 246 143r
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs gortmaker naastligger ten noorden Lanen 81 1722 246 143r
JAKOBS, HENDRIK Hendrick Jacobs verkoper Kruisstraat 1628 232 70r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs mr. gortmaker naastligger ten zuiden Sint Christoffelsteeg 6 1728 247 211r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs mr. gortmaker naastligger ten westen Sint Christoffelsteeg 6 1728 247 211r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs oud schuitschipper verkoper Karremanstraat 16 1778 259 108r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schuitschipper koper provisioneel woning Vijver 6 1754 253 274r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker naastligger ten westen Lanen 81 1728 247 144r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs gortmaker naastligger ten noorden Lanen 81 1728 247 144r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten noorden Karremanstraat 18 1771 257 202v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs schuitschipper verkoper Vijver 6 1755 253 206v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs turfdrager koper huis Karremanstraat 16 1747 251 167v
JAKOBS, HENDRIK wijlen Hendrik Jacobs varensgezel verkoper Vijver 7 1731 247 384v
JAKOBS, HENDRIK wijlen Hendrik Jacobs erflater Bildtstraat 17 1755 253 235v
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs scheepstimmerman koper huis Bildtstraat 17 1732 248 155r
JAKOBS, HENDRIK Hendrik Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 14 1763 256 11r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1728 247 64v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u. koper ledige plaats Schoolsteeg WZ 1657 237 128v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs geniaarde koper Kleine Kerkstraat 18 1731 248 41v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten westen Noordijs 6 1650 236 130r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1723 246 166r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs huurder Noordijs 1 1737 249 180r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten westen Voorstraat 91 1657 237 259r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u. huurders Grote Kerkstraat 3 1731 247 382r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.u. bewoner Grote Kerkstraat 3 1733 248 206r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten westen Noordijs 6 1661 238 85v
JAKOBS, HESSEL de kamer van Hessel Jacobs naastligger ten noorden onbekend 1647 236 2v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs , c.s. naastligger ten westen Hoogstraat 35 1723 246 176r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs naastligger ten oosten Hoogstraat 31 1728 247 138v
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinghst verkoper Schoolsteeg WZ 1667 239 104v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.s. verkoper Zeilmakersstraat WZ 1663 238 198v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst huurder (p.j.) Voorstraat 75 1676 240 215r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst, c.u. verkoper Bargebuurt 16 1662 238 158r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst naastligger ten westen Noordijs 6 1661 238 10va
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper huis Voorstraat 89 1649 236 65r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper huis met paardestal en een plaatsje ten zuiden daarachter Noordijs 6achter 1644 235 146v
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst verkoper Voorstraat 93west 1667 239 75r
HINGST, HESSEL JAKOBS de schuur van Hessel Jacobs Hingst naastligger ten westen Noordijs 6 1644 235 147r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst verkoper Voorstraat 95 1667 239 77r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper finaal kamer nr. 7 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 6 1660 238 7ra1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper finaal kamer nr. 8 van de westerse kamers Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst koper kamer Vijver WZ 1659 238 4r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst gortmaker verkoper Klaverbladstraat 2 1666 239 61r
HINGST, HESSEL JAKOBS Hessel Jacobs Hingst naastligger ten westen Noordijs 6 1655 237 43r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxt huurder (p.j.) Voorstraat 70 1676 240 35va
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxt verkoper Kruisstraat 6 1671 240 72r
JAKOBS, HESSEL Hessel Jacobs Hinxt, c.u. koper kamer Voorstraat 95 1645 235 167v
JAKOBS, HESTER Hester Jacobs bruid 1601 228 267v
JAKOBS, HETTE Hette Jacobs herbergierse bewoner Noorderhaven 108 1679 241 15ra
JAKOBS, HIBBE de weduwe van Hibbe Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 22 1777 259 51r
JAKOBS, HIBBE Hibbe Jacobs mr. timmerman koper huis Grote Kerkstraat 23achter 1776 258 245v
JAKOBS, HIBBE wijlen Hibbe Jacobs mr. timmerman verkoper Grote Kerkstraat 23achter 1778 259 112r
JAKOBS, HIBBE wijlen Hibbe Jacobs mr. timmerman verkoper Heiligeweg 24 1780 259 233v
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 69 1702 244 160r
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs winkelier koper huis Kerkpoortstraat 67 1696 243 195r
JAKOBS, HIDDE Hidde Jacobs Soetevischer koper huis Grote Kerkstraat 24 1636 234 8v
JAKOBS, HILTJE de weduwe Hill Jacobs naastligger ten noorden Sint Christoffelsteeg 1597 228 70v
JAKOBS, HILTJE Hill Jacobs verkoper Sint Christoffelsteeg 1597 228 70v
SCHAR, HILLEBRAND JAKOBS de weeskinderen van wijlen Hillebrandt Jacobs Schar verkoper Lanen 85west 1683 242 1r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs winkelier verkoper Zuiderhaven 18 1737 249 176v
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper van 1/3 Hoogstraat 1 1701 244 90r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Hoogstraat 1 1701 244 90r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper van 1/2 Franekereind 23west 1684 242 13r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Hondenstraat 5oost 1737 249 162r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Voorstraat 5 1747 251 206v
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs koper Voorstraat 5 1734 248 314r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs naastligger ten zuiden Zuiderhaven 16 1737 249 171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs naastligger ten westen Zuiderhaven 16 1737 249 171r
JAKOBS, HILTJE Hiltie Jacobs verkoper Zuiderhaven 16 1737 249 171r
STELLINGWERF, HILTJE JAKOBS Hiltie Jacobs Stellingwerff koper Schoolstraat 1 1699 244 8v
JAKOBS, HINKE wijlen Hinke Jacobs erflater Schritsen 2 1809 268 251v
JAKOBS, HINKE Hinske Jacobs koper Brouwersstraat 3 1725 246 236v
JAKOBS, HINKE Hinske Jacobs huurder voor 5 jaren Brouwersstraat 3 1725 246 236v
JAKOBS, HISKE His Jacobs koper Noorderhaven 42 1598 228 99v
JAKOBS, HISKE Hiske Jacobs koper Liemendijk 40 1751 252 153r
JAKOBS, HOUKJE Holkjen Jacobs verkoper Zuidersteeg 2 1778 259 130v
JAKOBS, HOUKJE Houck Jacobs verkoper Jekelsteeg 1 1611 229 67v
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
JAKOBS, HIELKJE Hycke Jacobs Beitzegat verkoper van 1/5 van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylckjen Jacobs Bonk koper Noorderhaven 8 1721 246 111v
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonck verkoper van 1/2 Voorstraat 97 1720 246 90r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonk verkoper van 1/2 Noordijs 10 1720 246 92r
BONKE, HIELKJE JAKOBS Hylkje Jacobs Bonk verkoper Voorstraat 97achter 1721 246 94r
JAKOBS, HIELKJE Hylkjen Jacobs verkoper Noorderhaven 60 1700 244 63v
JAKOBS, IEDE Ide Jacobs gortmaker verkoper Vissersstraat ZZ 1669 239 194r
JAKOBS, de curator van Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven 1597 228 19v
JAKOBS, Iemcke Jacobs verkoper Noorderhaven 1597 228 9v
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar verkoper Kerkpoortstraat 1682 241 203r
JAKOBS, IEME Ieme Jacobs molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat ZZ 1667 239 98r
JAKOBS, IEMKJE wijlen Im Jacobs verkoper Liemendijk ZZ 1636 234 4r
JAKOBS, IEMKJE Imck Jacobs verkoper ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
JAKOBS, IEME Ime Jacobs molenaar naastligger ten oosten Vissersstraat ZZ 1669 239 194r
JAKOBS, IEPE burgemeester Ipe Jacobs Jouckema koper 1/2 huis en ledige plaats Voorstraat 51 1601 228 270r
ROMKEMA, IEPE JAKOBS burgemeester Ipe Jacobs Romkema koper provisioneel 1/2 van twee kamers met ledige plaats Noorderhaven 98 1602 228 303r
JAKOBS, ISAAK Isaac Jacobs stadsmeter verkoper Nieuwstraat WZ 1686 242 105r
JAKOBS, IDSKE Itske Jacobs , dochter verkoper Grote Kerkstraat 27 1758 254 264r
JAKOBS, JAKOBJE de verkoperse Jaapje Jacobs naastligger ten westen Zoutsloot 65 1777 259 32v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapje Jacobs verkoper Zoutsloot 65 1777 259 32v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper Zoutsloot 65 1748 251 249v
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs koper keuken of achterkamer Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE de koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten zuiden Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE de koperse Jaapjen Jacobs naastligger ten oosten Zoutsloot 63 1759 254 208r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapjen Jacobs geniaarde koper Brouwersstraat 3 1720 246 59r
JAKOBS, JAKOBJE Jaapkje Jacobs verkoper Zoutsloot 63 1783 261 101v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , voor zijn zoon verkoper q.q. Nieuwstraat 1633 233 114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper van 1/2 Nieuwstraat 1633 233 114v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaar naastligger ten noorden Schritsen 32 1616 230 28r
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs molenaar verkoper Zuiderstraat 1617 230 64v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaar verkoper Schritsen 32 1616 230 28r
JAKOBS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs pottenbakker verkoper Vijverstraat 12 1638 234 55v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , minderjarig verkoper van 1/8 Hoogstraat 9 1745 251 92v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaar grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat 1611 229 55r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper 1/2 huis, plaats en kamer ([staat: Lb]) Noorderhaven 67 1645 235 186v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs eigenaar van 1/2 Noorderhaven 67 1645 235 186v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs molenaar naastligger ten noordwesten Zuiderstraat 1611 229 55r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , zwager van de koper verkoper Schritsen 56noordoost 1633 233 85r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper Voorstraat 12achter 1662 238 152v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper kamer onbekend 1602 228 324v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , minderjarig verkoper van 1/8 Hoogstraat 7 1745 251 95v
JAKOBS, JAKOB de weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Heiligeweg 58 1676 240 216v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 1twee_achter 1599 228 167r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bruidegom 1604 228 403v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper q.q. Droogstraat 22 1622 230 313v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten noorden van Harlingen 1702 244 179r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Schritsen 65b 1633 233 76v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten zuiden Karremanstraat 1597 228 46r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bewoner Achterstraat ZZ 1612 229 69r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 24 1729 247 281v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Noorderhaven 107 1624 231 3r
JAKOBS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1630 232 138r
JAKOBS, JAKOB grondpacht uit het huis van Jacob Jacobs eigenaar perceel Zuiderstraat 1674 240 147r
JAKOBS, JAKOB tweede echtgenoot Jacob Jacobs verkoper Grote Bredeplaats 9 1618 230 131v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Vijverstraat 22 1742 250 267r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs varenspersoon koper woning Gardenierstraat NZ 1749 251 261v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Friesland koper q.q. Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs bewoner Achterstraat ZZ 1612 229 81r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper huis met een plaats daarachter en het gebruik van de 1/2 steeg Schritsen 36 1601 228 256r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Friesland koper q.q. Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
JAKOBS, JAKOB de weesvoogden als de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs metselaar verkoper Schritsen 15achter 1640 234 115r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter 1628 232 42r
JAKOBS, JAKOB de weduwe van Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 52 1667 239 73r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter 1630 232 154v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. koper huis Moriaanstraat 12 1633 233 106r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Friesland koper q.q. Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 52 1622 230 304v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 27 1620 230 241v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs ontvanger Admiraliteit in Friesland koper q.q. Zuiderhaven ZZ 1628 232 62v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter 1627 231 170v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs verkoper Karremanstraat 25 1634 233 141r
JAKOBS, JAKOB de nagelaten weeskinderen van wijlen Jacob Jacobs molenaar verkoper Zuiderstraat 1617 230 59r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs mr. boendermaker huurder (p.j.) Grote Kerkstraat 6 1772 258 2v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 28 1634 233 141r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. koper provisioneel huis Heiligeweg 56 de Swarte Leers 1671 240 5ra
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs huurder voor 2 jaren ten noordoosten van Harlingen 1687 242 10va
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs verkoper Grote Kerkstraat 28 1634 233 141v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. huurder Herenknechtenkamerstraat 19 1789 263 138r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten noorden Schritsen 15achter 1626 231 104r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs naastligger ten oosten Schritsen 52 1620 230 232v
JAKOBS, JAKOB de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs molenaar verkoper Schritsen 36 1620 230 202r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Rommelhaven 18twee_achter 1643 235 90v
JAKOBS, JAKOB de heer/dr.? Jacob Jacobs koper huis Zuiderstraat 1660 238 21v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs eerste deurwaarder Hof van Friesland verkoper q.q. Noorderhaven 58 1637 234 40v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs huurder Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs zoutzieder verkoper q.q. William Boothstraat 3 1633 233 124r
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs , c.u. matroos koper huis Vijverstraat 22 1720 246 89v
JAKOBS, JAKOB wijlen Jacob Jacobs erflater Gardenierstraat NZ 1766 256 153v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs koper huis met de ledige plaats erachter Schritsen 54 1618 230 126v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs verkoper Heiligeweg 6 1703 244 210r
JAKOBS, JAKOB als meyer Jacob Jacobs huurder ten zuiden van Harlingen 1659 237 219r
GROOT, JAKOB JAKOBS wijlen Jacob Jacobs de Groot huurder ten noordoosten van Harlingen 1668 239 30ra
HINGST, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Hingst verkoper Schritsen 61 1664 238 206r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper verkoper van 1/3 Lanen 33 1779 259 209v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Both Apothekerstraat OZ 1781 260 134v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1782 260 185v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Lammert Warndersteeg 15 1782 260 186v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Nieuweburen 27 1781 260 138ar
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper verkoper Hofstraat 22 1782 260 219v
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Lammert Warndersteeg 7 1781 260 139r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Lammert Warndersteeg 13 1781 260 140r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Hoogstraat 17 1781 260 141r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Kerkpoortstraat 1 1781 260 142r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Kerkpoortstraat 12 1781 260 143r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Kerkpoortstraat 27 1782 260 234r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Grote Kerkstraat 46 1782 260 235r
HOUTKOPER, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Houtkoper beurtschipper op Amsterdam verkoper Hoogstraat 25 1782 260 236r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta verkoper Noorderhaven 47 1658 237 169av
POPTA, JAKOB JAKOBS de weduwe en erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1674 240 133r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandig verkoper Rozengracht 30 1761 255 112v
POPTA, JAKOB JAKOBS de erfgenamen van wijlen Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Voorstraat 31 1670 240 20v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, thans uitlandig verkoper Wasbleekstraat WZ 1761 255 112v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1664 238 226r
POPTA, JAKOB JAKOBS huis of kamer van verkoper Jacob Jacobs Popta naastligger ten oosten Achterstraat 1646 235 231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u. verkoper Achterstraat 1646 235 231r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u. koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen Voorstraat 29 de Vergulden Engel 1660 238 54v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta naastligger ten westen Noorderhaven 74 1660 238 68r
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta, c.u. koper 3/5 huis waar de Vergulden Engel uithangt, met een eigen steeg ten westen Noorderhaven 72 de Vergulden Engel 1660 238 54v
POPTA, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Popta verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman koper 1/2 van 2 dwarskamers Hofstraat 37 1678 241 12v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman eigenaar van 1/2 Hofstraat 37 1678 241 12v
SCHOTSMAN, JAKOB JAKOBS Jacob Jacobs Schotsman, c.u. koper van 1/2 twee dwarskamers aan elkaar Hofstraat 37 1672 240 113v
JAKOBS, JAKOB Jacob Jacobs Vervalje koopman verkoper Lanen 60 1746 251 125r
JAKOBS, JAKOB Jacobus Jacobs verkoper van 7/24 Romastraat 27 1737 249 158v
JAKOBS, JAKOBJE Jaepje Jacobs koper huis Hofstraat 1 1692 242 388r
JAKOBS, Jaepjen Jacobs huurder voor (p.j.) Zuiderhaven 57 1695 243 140r
JAKOBS, JARICH Jaerig Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven 69 1725 246 243r
JAKOBS, JARICH Jaerigh Jacobs verkoper q.q. Sint Jacobstraat 5 1719 246 56v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs papiermaker bruidegom 1600 228 212r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieter verkoper q.q. Brouwersstraat 10 1630 232 163r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper q.q. Voorstraat 95 1640 234 120r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Vijverstraat 8 1660 238 24r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Wortelstraat 17 1659 237 243r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u. mr. timmerman huurder Rommelhaven 8 1783 261 69v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieter naastligger ten westen Voorstraat 61 1628 232 71r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. kangieter koper hof met bomen, planten, prieel en kamers Hofstraat 14 1647 236 4v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Voorstraat 57 1636 234 18v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. smid verkoper Scheerstraat 7 1781 260 25v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieter naastligger ten oosten Noorderhaven 104 1659 237 220v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieter naastligger ten zuiden Noorderhaven 104 1659 237 220v
JAKOBS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten noorden Heiligeweg 32 1720 246 91v
JAKOBS, JAN het perk van Jan Jacobs naastligger ten noorden Raamstraat 5achter 1642 235 18r
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 26 1749 251 251r
JAKOBS, JAN de schuur van Jan Jacobs naastligger ten oosten Droogstraat 1705 244 300v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs slotmaker bewoner Lanen 32 1611 229 68r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper provisioneel hof met bomen en planten Zuiderhaven 1648 236 23v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. vleeshouwer koper door niaar woning Vijverstraat 16 1702 244 178r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Zuiderhaven 1648 236 23v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpijpen koper huis Nieuwstraat 58 1753 253 81v
JAKOBS, JAN het panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 16 1667 239 16ra
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten zuiden Peterseliestraat OZ 1688 242 245v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs verkoper Lanen 32 1611 229 68r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier naastligger ten zuiden Nieuwstraat 58 1753 253 81v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs smid naastligger ten westen Scheerstraat 12 1741 250 165r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpoort koper 5/6 huis Noorderhaven 19 de Ark van Noach of het Groot Wanschapen 1745 251 99v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs portier van de Franekerpoort eigenaar van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
JAKOBS, JAN het pas gekochte huis van Jan Jacobs timmerman naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 26 1710 245 134r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper huis met een kamer daarachter Kleine Bredeplaats OZ 1628 232 74v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs verkoper onbekend 1695 243 183r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u. mr. timmerman koper huis Heiligeweg 36 1710 245 134v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.u. mr. timmerman koper woning gebruikt als steenhouwerswinkel Heiligeweg 34 1710 245 135r
JAKOBS, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs verpachter grond Grote Ossenmarkt 1a 1691 242 351v
JAKOBS, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 1a 1691 242 351v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieter naastligger ten westen Voorstraat 61 1656 237 95r
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs mr. ijzersmid naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1754 253 132v
JAKOBS, JAN eigenaar van huis genaamd Wanschapen Jan Jacobs naastligger ten oosten Noorderhaven 17 het Wanschapen 1764 256 78v
JAKOBS, JAN de andere plaats van Jan Jacobs tingieter naastligger ten zuiden Hofstraat 1648 236 25v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Wortelstraat 17 1659 237 189v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs mr. ijzersmid verkoper Hoogstraat 40 1754 253 132v
JAKOBS, JAN het estrikwerk van Jan Jacobs naastligger ten westen Hofstraat 16 1660 238 29r
JAKOBS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Hondenstraat 13 1716 245 266r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper boven- en benedenkamer onbekend 1628 232 76r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs tingieter verkoper Hofstraat 1648 236 25v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs turfdrager koper huis Oosterkeetstraat 8 1793 264 140v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten oosten Scheerstraat 6achter 1735 249 57v
JAKOBS, JAN wijlen Jan Jacobs verkoper Noorderhaven 19 1776 258 249v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs kooltjer huurder (p.j.) Heiligeweg 11 1754 253 133v
JAKOBS, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten zuiden Rozenstraat WZ 1661 238 109r
JAKOBS, JAN de weduwe en erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten westen Rozenstraat WZ 1661 238 109r
JAKOBS, JAN Jan Jacobs naastligger ten westen Zuiderstraat 1626 231 100v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs mr. ijzersmid koper huis, loods en tuin Scheerstraat 10 1730 247 341v
JAKOBS, JAN de weduwe van Jan Jacobs naastligger ten zuiden Hoogstraat 40 1771 257 205r
JAKOBS, JAN het panwerk van de erfgenamen van wijlen Jan Jacobs naastligger ten oosten Rozengracht 13 1667 239 90v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs huurder Bildtstraat 21 1680 241 28ra
JAKOBS, JAN Jan Jacobs koper door niaar huis en een plaatsje erachter Voorstraat 57 1644 235 145v
JAKOBS, JAN Jan Jacobs , c.soc. verkoper Rommelhaven 26 1652 236 211r
JAKOBS, JAN huisman Jan Jacobs