Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Pa  Pe  Pi  Po  Pu  Py  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nieuwstraat 20 1775 258 211r
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2werf 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1oost 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Nutstraat 1west 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. wijlen F. P. Schellingwou verkoper Grote Werf 2 1775 258 216v
SCHELLINGWOU, F. P. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
SCHELLINGWOU, F. P. de weduwe van F. P. Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
TROMPETTER, J. P. J. P. Trompetter naastligger ten westen Noorderhaven 17 1782 260 299r
NIJBOER, JAKOB P. Jacob P. Nijboer koopman verkoper Zuiderhaven 1 1782 260 240r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper Grote Ossenmarkt 3 1774 258 133r
P., JAKOB Jacob P. Nijeboer koopman verkoper Grote Ossenmarkt 5 1774 258 133r
P., LUBBERT Lubbert P. Buldt koper van 1/2 Franekereind 34 1782 260 252r
P., MINNE Minne P. Houttuin naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1800 265 254v
, PIETER het nagelaten weeskind van wijlen Pieter P? crediteur (triumphant) Voorstraat 1604 228 401v
PAULUS, REIN Rein Paals verkoper (gesuccumbeerde) Vijver 3 1626 231 102r
PAULUS, REIN Rein Paals , voor zich en zijn onmondige kinderen verkoper Vijver 3 1626 231 108v
PAULUS, REINER Reiner Paals bewoner Vijver 3 1626 231 113r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1611 229 65v
PAULUS, REIN Reyn Paals veerschipper koper nieuw huis en ledige plaats Vijver 3 1612 229 79r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 5 1612 229 122r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1613 229 183r
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten noorden Vijver 5 1617 230 63v
PAULUS, REIN Reyn Paals naastligger ten zuiden Vijver 1 1618 230 127r
PAULUS, SJOERD de erfgenamen van wijlen Siuerd Paals naastligger ten oosten Voorstraat 32 1627 231 173r
PABES, HAITSE de erfgenamen van wijlen Haytse Pabes huurder zolder (p.j.) Rommelhaven 26b 1766 256 158v
PABES, JAN wijlen Jan Pabes verkoper Sint Jacobstraat 7 1631 233 37v
PABES, JAN de vier nagelaten weeskinderen van wijlen Jan Pabes verkoper Sint Jacobstraat 7 1631 233 37v
PABES, JAN wijlen Jan Jan Pabes koper Peterseliestraat ZZ 1647 235 267r
PABES, JAN de kamer van Jan Pabes naastligger ten westen Gardenierstraat ZZ 1662 238 130v
PABES, JAN Jan Paebes koper huis, loods en ledige plaats Sint Jacobstraat 7 1623 230 353v
PABES, TEEKE Tacke Paebes verkoper van 1/3 Zoutsloot 80 1629 232 99v
PABES, TRIJNTJE wijlen Trijn Paebes erflater Achterstraat NZ 1682 241 199r
PAULUS, REIN Rein Paels naastligger ten zuiden Vijver 1 1626 231 151v
, WILLEM Willem Pakes naastligger ten zuiden Zoutsloot 54 1666 239 63v
PAULUS, REIN Reyn Pals naastligger ten zuiden Vijver 1 1632 233 73v
PAULUS, ANTJE Antie Palses koper Grote Kerkstraat 12 1670 239 216v
PAULUS, ANTJE Antie Palses verkoper Grote Kerkstraat 12 1679 241 27v
PAULUS, BAUKE Baucke Palses verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, KARST Carst Palses naastligger ten oosten Romastraat 11 1658 237 179v
PAULUS, FROUKJE Frouwkje Palses geniaarde koper Schritsen 50achter 1790 263 213r
PAULUS, GRIETJE Grietie Palses verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, JAN burgervaandrig Jan Palses koper 1/2 van 5 pm weiland ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PAULUS, JAN Jan Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
PAULUS, JAN wijlen Jan Palses koopman verkoper Kerkpoortsmolen 1 1688 242 228v
REITSMA, JAN PAULUS burgerhopman Jan Palses Rietsma verkoper Heiligeweg 40 1666 239 49r
REITSMA, JAN PAULUS burgervaandrig Jan Palses Rietsma verkoper q.q. Heiligeweg 40 1666 239 9ra
PAULUS, JELTJE Jeltie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
PAULUS, KARST Karst Palses , c.u. koper kamer Romastraat 13 1651 236 182r
PAULUS, STIJNTJE Stijntie Palses verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
PAULUS, STIJNTJE Stijntje Palzes koper ten zuiden van Harlingen 1664 239 1r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers koper kamer en weefwinkel Romastraat 8 1612 229 108v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten westen Romastraat ZZ 1613 229 134v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers aanhandelaar kamer en ledige plaats met een vrye uitgang achter in de Molenaarsstraat Brouwersstraat 15 1615 229 268v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers , c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 15 1615 229 268v
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers verkoper Romastraat 8 1615 229 269r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 13 1615 229 272r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten noorden Brouwersstraat OZ 1616 230 14r
PASSCHIERS, PASSCHIER Passchier Passchiers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 11 1618 230 130v
PASSCHIERS, PASSCHIER wijlen Passchier Passchiers verkoper Brouwersstraat 15 1634 233 156r
, JAN de kinderen van wijlen Jan Paulesen verkoper Grote Kerkstraat 39 1789 263 376r
, JAN Jan Paulesen verkoper Wasbleek 1789 263 376r
PAULUS, ANTJE Antie Pauli geniaarde koper Franekereind 23oost 1646 235 215v
PAULUS, Gerardo Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v
PAULUS, GODFRIED Godefridus Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v
PAULUS, TJERK Tierck Pauli verkoper van 1/2 Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus pannenboeter koper Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
PAULUS, DANIEL Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 3 1777 259 50r
PAULUS, DANIEL de weduwe van Daniel Paulus naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1783 261 25v
PAULUS, DANIEL de erfgenamen van wijlen Daniel Paulus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 5 1789 263 75r
BEVA, DANIEL PAULUS Daniel Paulus Beva naastligger ten zuiden Lammert Warndersteeg 14 1771 257 190v
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva pannenboeter verkoper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
BEVA, DANIEL PAULUS wijlen Daniel Paulus Beva erflater Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
PAULUS, DIRK Dirk Paulus turfdrager verkoper Lanen 72 1772 258 63r
PAULUS, EVERT Evert Paulus reidmaker koper huis en bakkerij Heiligeweg 4 1754 253 181r
PAULUS, EVERT Evert Paulus mr. reidmaker koper van 1/2 Herenknechtenkamerstraat 19 1756 254 22v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva koper huis en bakkerij Zuiderstraat 25 1757 254 77r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva mr. reidmaker koper huis Moriaanstraat 10 1757 254 78r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva mr. reidmaker koper door niaar huis Zuiderstraat 23 1757 254 79r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva mr. reidmaker verkoper Heiligeweg 4 1758 254 151r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva mr. reidmaker verkoper Moriaanstraat 10 1758 254 173v
BEVA, EVERT PAULUS Evert Paulus Beva naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40west 1776 258 258r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus gardenier naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1732 248 114r
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus turfdrager verkoper Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus naastligger ten westen Lanen 74 1770 257 162v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus naastligger ten noorden Schritsen 61 1771 257 196v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Lanen 72 1776 259 23v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Lanen 72 1806 267 216v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus , c.s. huurder Heiligeweg 46 1760 255 21r
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus turfdrager verkoper Bargebuurtspoortje 12 1764 256 62v
PAULUS, HESSEL Hessel Paulus zakkendrager koper huis Hofstraat 22 1782 260 219v
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus verkoper Hofstraat 22 1782 260 251r
PAULUS, HESSEL de weduwe van Hessel Paulus naastligger ten zuiden Kruisstraat 10west 1783 261 116r
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 35 1787 262 224v
PAULUS, HESSEL wijlen Hessel Paulus verkoper Grote Kerkstraat 33 1790 263 284r
POOL, JAKOB PAULUS Jacob Paulus Pool verkoper Noordees (gebied) 1617 230 70v
PAULUS, JAN Jan Paulus huistimmerman koper Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
PAULUS, JAN Jan Paulus huistimmerman eigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
PAULUS, JAN Jan Paulus huistimmerman koper huis Hofstraat 29 1772 258 37v
PAULUS, JAN Jan Paulus mr. huistimmerman koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Grote Bredeplaats 12 1773 258 66r
PAULUS, JAN Jan Paulus koper huis ([voor de twee percelen in deze akte]) Hondenstraat 5oost 1773 258 66r
PAULUS, JAN de weduwe van Jan Paulus naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1773 258 100r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman verkoper Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman naastligger ten zuiden Rozengracht 14 1774 258 151v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman verkoper Rozengracht 14 1774 258 151v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Zuiderhaven 49 1774 258 192v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Heiligeweg 8 1774 258 193r
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Hofstraat 27 1776 259 7av
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1776 259 11v
PAULUS, JAN Jan Paulus naastligger ten westen Grote Kerkstraat 41 1776 259 22v
PAULUS, JAN Jan Paulus koopman koper door niaar huis Hondenstraat 5west 1777 259 28v
PAULUS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten noorden Raamstraat 1 1784 261 161r
PAULUS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1784 261 250r
PAULUS, JAN wijlen Jan Paulus erflater Hofstraat 29 1790 263 276v
LANSENBERG, JAN PAULUS wijlen Jan Paulus Lansenberg erflater Zuiderhaven 47 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS wijlen Jan Paulus Lansenberg erflater Heiligeweg 6 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS wijlen Jan Paulus Lansenberg erflater Grote Kerkstraat 39 1780 259 307v
LANSENBERG, JAN PAULUS de nagelaten minderjarige kinderen van Jan Paulus Lansenberg verkoper Both Apothekerstraat 3 1780 259 307v
PAULUS, JEEN de erfgenamen van wijlen Jane Paulus naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 10 1782 260 218r
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper huis en loods Karremanstraat 28noord 1638 234 49v
PAULUS, JOHANNES Joannes Paulus koper hoekhuis Karremanstraat 24noord 1644 235 154v
PAULUS, JOHANNES Johannes Paulus timmerman koper Both Apothekerstraat 3 1770 257 180r
PAULUS, SIEBE Sybe Paulus koper huis Zoutsloot 42 1808 268 39v
PAULUS, TEEKE Taeke Paulus , n.u. naastligger ten zuiden Bildtstraat 4 1756 253 253v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus naastligger ten noorden Zuiderstraat 13 1777 259 52v
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus mr. grofsmid koper huis en smederij Zuiderstraat 15 1777 259 73r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus , c.u. mr. grofsmid huurder (p.j.) Zuiderstraat 15 1777 259 73r
PAULUS, WIEGER Wieger Paulus smid naastligger ten westen Zuiderstraat 17 1779 259 180r
PAULUS, WIEGER Wyger Paulus , c.u. huurder (p.w.) Kleine Kerkstraat 18 1769 257 108r
, JAN de nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Grote Bredeplaats 12 1789 263 376r
, JAN de nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Hondenstraat 5oost 1789 263 376r
, JAN de nagelaten kinderen van wijlen Jan Paulusen verkoper Hondenstraat 5west 1789 263 376r
PAULUS, METJE Met Pauuels naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1636 234 4r
PAULUS, HANS Hans Pauwels koper huis onbekend 1637 234 23v
PAULUS, HENDRIK Hendrik Pauwels naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
PAULUS, JANKE Jancke Pauwels naastligger ten noorden Both Apothekerstraat 11 1667 239 85v
PAULUS, IEFKE Yfke Pauwels koper ten zuiden van Harlingen 1752 252 221r
BEVA, EVERT PAULUS Evert Pauwlus Beva naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 40 1756 254 30v
PAULUS, TJEERD de kamer van Tjeerdt Pauws , c.s. naastligger ten oosten Zuiderstraat 1684 242 32v
PIERS, EELKE Eelke Peers verkoper Zuiderhaven 37 1726 246 260v
PIETERS, BAUKE Baucke Peters naastligger ten oosten Vijverstraat 26 1650 236 116v
PIETERS, KLAAS Claes Peters grootschipper koper kamer met een plaatsje erachter Zuiderhaven ZZ 1643 235 38v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper van 1/3 Heiligeweg 60 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper van 1/3 Heiligeweg 58 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat 7 1640 234 117v
HAGEN, KLAASKE PIETERS Claeske Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat 9 1640 234 117v
PIETERS, DOEKE Doecke Peters koper door niaar huis Heiligeweg 44 1630 232 146r
PIETERS, DOEDE Doede Peters , c.u. gortmaker verkoper Kruisstraat 3west 1640 234 108v
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 60 1640 234 117v
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
PIETERS, DOEDE Doede Peters naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1655 237 32r
PIETERS, FRANS Frans Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIETERS, GRIETJE Grytie Peters verkoper Voorstraat 21 1600 228 208v
PIETERS, HARMEN Harmen Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 60 1640 234 117v
PIETERS, HARTMAN Hartman Peters huurder (p.j.) Voorstraat 2 1653 236 241v
PIETERS, HEILTJE Heyltie Peters verkoper van 1/2 Droogstraat 13 1642 234 180v
PIETERS, HILLEBRAND Hillebrand Peters naastligger ten zuiden Bildtstraat 13 1652 236 199v
PIETERS, HILTJE Hiltie Peters verkoper Zoutsloot 113 1642 235 15v
PIETERS, IETJE Id Peters koper Kerkpoortstraat NZ 1642 235 35r
VERHAGEN, ISAAK PIETERS Isack Peters Verhagen koper hoekhuis Voorstraat 2 1653 236 241v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters naastligger ten westen ten noordoosten van Harlingen 1642 235 13v
PIETERS, JAKOB Jacob Peters , c.u. koopman koper huis Heiligeweg 68 1652 236 198v
PIETERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
PIETERS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Peters naastligger ten noorden Heiligeweg 66 1655 237 32r
HAGEN, JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagen verpachter grond Heiligeweg 60 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS wijlen Jacob Peters Hagen erflater Heiligeweg 60 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS het voormalige huis van Jacob Peters Hagen naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS wijlen Jacob Peters Hagen erflater Heiligeweg 58 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS wijlen Jacob Peters Hagen erflater Vijverstraat 7 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS de erfgenamen van wijlen Jacob Peters Hagen naastligger ten westen Vijverstraat 9 1640 234 117v
HAGEN, JAKOB PIETERS wijlen Jacob Peters Hagen erflater Vijverstraat 9 1640 234 117v
PIETERS, JAN Jan Peters naastligger ten westen Rozengracht ZZ 1642 235 12r
PIETERS, JAN Jan Peters mr. schoenmaker verkoper Noorderhaven 35 1652 236 216v
PIETERS, JOOST Joost Peters bakker verpachter grond Zuiderhaven NZ 1642 234 172r
PIETERS, LAAS Laes Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Heiligeweg 60 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Heiligeweg 58 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat 7 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen verkoper van 1/3 Vijverstraat 9 1640 234 117v
HAGEN, MARIA PIETERS Maritie Peters Hagen koper Noorderhaven 13 1642 234 166v
PIETERS, MAAIKE Maycke Peters koper Karremanstraat 24noord 1641 234 150r
PIETERS, MAAIKE Mayke Peters verkoper Sint Jacobstraat 10 1640 234 109v
PIETERS, PIETER Peter Peters Cantie, c.u. verkoper Sint Odolphisteeg 6 1641 234 123v
PIETERS, RIEMER Rieme Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIETERS, RINTJE Rintie Peters eigenaar van 1/2 Noorderhaven 35 1652 236 216v
PIETERS, RINTJE Rintie Peters verkoper Noorderhaven 35 1652 236 216v
PIETERS, SIEUWKE Siouke Peters verkoper Kruisstraat ZZ 1642 234 169r
PIETERS, TJEERD Tiaerdt Peters , c.u. verkoper Brouwersstraat 7 1656 237 82r
PIETERS, TRIJNTJE Trijn Peters verkoper Hondenstraat 8 1653 236 226v
PIETERS, TRIJNTJE Trijntie Peters koper Zuiderhaven ZZ 1655 237 48v
DREYER, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Peters Dreyer eigenaar van 1/2 Schritsen 50 1656 237 70r
DREYER, TRIJNTJE PIETERS Trijntie Peters Dreyer, gesterkt met haar zonen verkoper Schritsen 50 1656 237 70r
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters koper Havenplein 16 1642 235 34r
PIETERS, TRIJNTJE Trintie Peters koper Noorderhaven 6 1651 236 182v
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters koper door niaar schoenmakersperk Raamstraat 5achter 1655 237 10v
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten westen Raamstraat 5achter 1655 237 10v
PIETERS, TIEMEN Tymen Peters naastligger ten noorden Raamstraat 5achter 1655 237 10v
PIETERS, WIEBREN Wybrant Peters afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Lammert Warndersteeg 1zuid 1655 237 13r
PIETERS, DINGENA wijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA wijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA wijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA wijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA wijlen Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, DINGENA Dingen Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven 77 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, HANS Hans Petersen verkoper Zuiderhaven ZZ 1640 234 120v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Voorstraat 10 1619 230 157v
PIETERS, KAREL Caerle Petri a Boeunz notaris verkoper q.q. Sint Jacobstraat 8 1619 230 157v
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinus, q.q. deurwaarder Hof van Friesland betrokkene onbekend 1660 238 6va
PIETERS, SIXTUS Sixtus Petri Arnoldinus deurwaarder Hof van Friesland crediteur (triumphant) q.q. Zoutsloot 1662 238 15va
PIETERS, THEODORUS Theodorus Petri notaris, landmeter, wijnrooier en klerk ter secretarie koper van 1/2 Heiligeweg 66 1686 242 157v
PIETERS, THEODORUS de erfgenamen van wijlen Theodorus Petri notaris koper huis Vijver 6 1691 242 368v
VEER, GEERTJE PETRUS Geertje Petrus van der Veer koper Brouwersstraat 21 1808 268 49v
PETRUS, HENDRIK Hendrik Petrus huurder boven (p.w.) Drie Roemersteeg OZ 1805 267 166r
AUSTROPHORUS, ANNE PETRUS Annius Petry Austrophorus notaris koper huis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopend Zuiderplein 1 1615 229 254r
, PIETER Pyter Phases verkoper Moriaanstraat 4 1711 245 154v
FILIPPUS, JAN [als bewoner?] Jan Philippis naastligger ten zuiden Lanen 82a 1800 265 217v
FILIPPUS, Gotschalp Philippus huurder huis (p.j.) Kerkpoortstraat 13 1791 263 380r
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus koper huis en gorterij Heiligeweg 64 1736 249 128v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus winkelier naastligger ten oosten Heiligeweg 64 1736 249 128v
FILIPPUS, HINKE Hincke Philippus naastligger ten noorden Heiligeweg 64 1736 249 128v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper huis en hof Franekereind 8 1714 245 222v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper twee woningen Lammert Warndersteeg 2 1714 245 222v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus verkoper van 1/2 Weeshuisstraat 17 1726 246 249v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus verkoper van 1/2 Schritsen 49 1726 246 250r
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper van 1/3 Zoutsloot 99 1741 250 201v
FILIPPUS, HINKE Hinke Philippus koper q.q. Achterstraat 49 1741 250 201v
FILIPPUS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hinke Philippus verpachter grond Moriaanstraat 12 1754 253 163v
FILIPPUS, HINKE de erfgenamen van wijlen Hinke Philippus naastligger ten oosten Heiligeweg 66 1756 253 253r
FILIPPUS, HINKE de erfgenamen van wijlen Hinke Philippus naastligger ten zuiden Heiligeweg 66 1756 253 253r
FILIPPUS, JAN Jan Philippus koper huis Raamstraat 8 1797 265 25v
FILIPPUS, JAN [als bewoner?] Jan Philippus naastligger ten zuiden Lanen 82a 1800 265 253r
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus verkoper Zuiderhaven 9achter 1727 247 57v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus koper kamer Zoutsloot NZ 1728 247 98v
FILIPPUS, JANKE Janke Philippus verkoper Bargebuurtspoortje WZ 1730 247 365r
FILIPPUS, JOHANNES de weduwe van Johannes Philippus naastligger ten westen Droogstraat 37 1800 265 223r
FILIPPUS, JURJEN Jurrien Philippus naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 67 1696 243 195r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus huurder Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Voorstraat 49 1783 261 82r
FILIPPUS, FILIPPINA Philippina Philippus koper Kerkpoortstraat 57 1791 263 373v
FILIPPUS, Philippyntie Philippus verkoper Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
FILIPPUS, FILIPPINA Phillippina Philippus Pirot koper Grote Bredeplaats 25 1789 263 65v
FILIPPUS, Phylippijntje Philippus koper Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
FILIPPUS, Phylippyna Philippus koper Voorstraat 63 1801 266 22v
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3 1777 259 30r
FILIPPUS, SARA Sara Philippus geniaarde koper Franekereind 3 1777 259 30r
FILIPPUS, IEFKE Yfke Philippus koper Droogstraat 1705 244 300v
FILIPPUS, SWAANTJE Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 30 1795 264 247v
FILIPPUS, DIRK Dierck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1618 230 119v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips crediteur (triumphant) onbekend 1597 228 50v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1619 230 153v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten westen Hoogstraat 25 1626 231 129v
FILIPPUS, DIRK Dirck Philips naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1630 232 162v
FILIPPUS, DIRK Dirk Philips koper q.q. Gardenierstraat 1627 232 24v
FILIPPUS, GERRIT Gerryt Philips schoenlapper naastligger ten zuiden Franekerpoort (gebied) 1622 230 325r
FILIPPUS, GIJSBERT wijlen Gijsbert Philips verkoper Havenplein 8 1632 233 75r
FILIPPUS, HANS Hans Philips soldaat onder de guarde van zijne excellentie verkoper WZ 1652 236 218v
FILIPPUS, IENSE Intse Philips protesteert vanwege een vordering Zoutsloot 76 1597 228 71r
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips koper keet Nieuwstraat 42 1605 228 479v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutzieder koper 1/4 zoutkeet Nieuwstraat 40 1612 229 99v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips zoutzieder eigenaar van 3/4 Nieuwstraat 40 1612 229 99v
FILIPPUS, JAKOB Jacob Philips naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 23 1613 229 133v
FILIPPUS, JAKOB wijlen Jacob Philips verkoper Nieuwstraat 42 1622 230 326r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u. verkoper Zoutsloot 52 1663 238 171v
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u. stadshooiloeger koper huis en schuur Molenpad 1 1691 242 355r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.u. stadshooiloeger huurder voor 8 jaren Molenpad 1 1691 242 355r
FILIPPUS, JAN de schuur van Jan Philips mr. slager naastligger ten westen Molenpad 1 1699 243 402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager verkoper Molenpad 1 1699 243 402r
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager verkoper Rapenburg ZZ 1699 244 13r
FILIPPUS, JAN Jan Philips , c.s. naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 49 1702 244 145v
FILIPPUS, JAN Jan Philips mr. slager en hooiloeger verkoper Lammert Warndersteeg OZ 1708 245 67r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips van Bodendijck mr. koekbakker koper huis Noorderhaven 48 1680 241 73r
FILIPPUS, JURJEN Jurjen Philips Bodendijck koekbakker naastligger ten noorden Voorstraat 7a-west 1682 241 192r
FILIPPUS, JURJEN wijlen Jurrien Philips verkoper Kerkpoortstraat 69 1702 244 160r
FILIPPUS, LOURENS de kamer eerder van Lourens Philips naastligger ten zuiden Spinstraat 11 1660 238 60r
FILIPPUS, de erfgenamen van wijlen Mancke Philips naastligger ten oosten Lanen 45 1613 229 182v
FILIPPUS, Maritgien Philips verkoper Noorderhaven 21 1614 229 238r
FILIPPUS, MAAIKE de erfgenamen ex testamento van hun wijlen bestemoeder Maycke Philips koper 3/7 woning Lanen 24 1617 230 84r
FILIPPUS, MAAIKE het grote nieuwe huis op de oude Zuiderwal nagelaten door wijlen Maycke Philips naastligger ten zuiden Lanen 24 1617 230 84r
FILIPPUS, MAAIKE Maycke Philips koper Lanen 24 1627 232 16r
FILIPPUS, MAAIKE Maycke Philips verkoper van 1/16 Hondenstraat 6 1633 233 87v
FILIPPUS, FILIPPUS Philip Philips verkoper q.q. Hondenstraat 6 1633 233 87v
FILIPPUS, FILIPPUS Philips Philips naastligger ten westen Lanen 1605 228 439v
FILIPPUS, PIETER Pieter Philips naastligger ten oosten Schritsen 52 1599 228 171v
FILIPPUS, PIETER Pieter Philips naastligger ten westen Schritsen 56noordwest 1601 228 272v
FILIPPUS, PIETER Pieter Philips verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 54 1602 228 296v
FILIPPUS, TEUNIS Thoenis Philips trommeter koper huis Lanen 85oost 1619 230 161v
FILIPPUS, JAN Jan Phillips mr. slager verkoper Molenpad 9 1706 244 330v
FILIPPUS, DIRK de weduwe van Dirck Phlips naastligger ten oosten Hoogstraat 21 1650 236 131r
REGNERI, GOOITSKE PIEBES Goyckien Pibes Regneri, pro se verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r
PIEBES, GRIETJE Grietie Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r
PIEBES, HISKE His Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r
PIEBES, HOTSKE Hotske Pibes verkoper Hoogstraat 38 1632 233 63v
PIEBES, HIELKJE Hylckien Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes , c.u. koper huis Zuiderstraat 17 1641 234 153v
PIEBES, JAKOB Jacob Pibes mr. timmerman koper huis Zuiderstraat 17 1651 236 165v
PIEBES, JAN Jan Pibes protesteert vanwege een vordering Rinnertspijp WZ 1598 228 83r
PIEBES, JAN het huis eerder van Jan Pibes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 17 1635 233 176r
PIEBES, MELIS de erfgenamen van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1637 234 42v
PIEBES, MELIS huis en houtstek van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1641 234 157v
PIEBES, MELIS de erfgenamen van wijlen Melis Pibes naastligger ten oosten Achterstraat NZ 1642 235 14r
PIEBES, MEEUWIS Mevis Pibes verkoper Zuiderstraat NZ 1636 234 3v
PIEBES, NIESKE Nieske Pibes verkoper van 1/2 Zoutsloot 26 1637 234 44r
PIEBES, PAULUS Pals Pibes verkoper Zuiderstraat NZ 1636 234 3v
PIEBES, PIEBE Pibe Pibes verkoper Voorstraat 52west 1642 234 162r
PIEBES, PIETJE wijlen Pitie Pibes verkoper van 1/2 Voorstraat 95 1640 234 120r
PIEBES, RUURD Ruierd Pibes naastligger ten noorden Schritsen 36 1665 239 20v
PIEBES, SIBBELTJE Sibbel Pibes verkoper van 1/5 van 1/3 Schritsen 3 1636 233 178r
PIEBES, SIEDS de weduwe van wijlen Syds Pibes naastligger ten zuiden Achterstraat 1646 235 213v
PIEBES, WIEBREN wijlen Wibrant Pibes verkoper Hoogstraat 10 1637 234 42v
, WIEBREN grondpacht uit het gewezen huis van Wibrant Pibis eigenaar perceel Schoolsteeg 1624 231 28r
PIEBES, AALTJE Aeltie Piebes verkoper Noorderhaven 100 1622 230 319r
PIEBES, AALTJE Aeltie Piebes verkoper Voorstraat 52west 1624 231 21r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes koopman koper schuur en stalling Vijverstraat 14 1679 241 36r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 19achter 1689 242 269r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18 1690 242 327v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes naastligger ten westen Vijverstraat 20 1691 242 349r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdrager verkoper Vijverstraat 18 1692 242 375r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdrager verkoper Vijverstraat 14 1692 242 375v
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdrager verkoper Lanen 86 1692 242 376r
PIEBES, ALEWIJN Alewijn Piebes uitdrager verkoper Heiligeweg 15 1692 242 376v
PIEBES, ALEWIJN de erfgenamen van wijlen Alewijn Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 18 1701 244 99r
PIEBES, ANTJE Antie Piebes koper Schritsen 27 1681 241 140r
PIEBES, ANTJE Antie Piebes koper Kleine Ossenmarkt 8 1695 243 156v
PIEBES, BOTE Bottie Piebes verkoper onbekend 1677 241 1v
PIEBES, BOTJE Bottie Piebes koper Rinnertspijp 10 1739 250 37r
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes koper Hofstraat 35 1667 239 115v
PIEBES, DIEUWKE Dieucke Piebes verkoper Hofstraat 35 1686 242 157r
PIEBES, DIEUWKE Dieuke Piebes Agginga verkoper William Boothstraat 35 1694 243 111r
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis, tuin Gardenierstraat 9 1727 247 47v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten noorden Gardenierstraat 9 1727 247 47v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes koper huis Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
PIEBES, DOETJE Doetje Piebes naastligger ten westen Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Voorstraat 61 1681 241 121r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper van 1/2 Noorderhaven 106 1681 241 122v
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 16 1681 241 131r
PIEBES, GEERTJE Geertie Piebes verkoper Zuiderstraat 1695 243 159r
PIEBES, GERRITJE Gerrittje Piebes koper Hondenstraat 10 1802 266 168v
PIEBES, GERRIT Gerryt Piebes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Zuiderstraat 31 1619 230 169v
PIEBES, GERRIT Gerryt Piebes naastligger ten zuidwesten Zuiderstraat 31 1619 230 169v
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes verkoper Kleine Bredeplaats 16 1783 261 98r
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
PIEBES, GRIETJE Grietje Piebes verkoper Grote Kerkstraat 30 1795 264 236v
PIEBES, GRIETJE Grytje Piebes geniaarde koper Heiligeweg 19 1773 258 118r
PIEBES, GRIETJE Gryttje Piebes koper huis, schuur en koemelkerij Grote Kerkstraat 30 1756 254 1r
PIEBES, GRIETJE Gryttje Piebes koper provisioneel huis Kleine Bredeplaats 16 1770 257 257r
PIEBES, HARING Haring Piebes verkoper Voorstraat 52west 1624 231 29r
PIEBES, HARMEN Harmen Piebes verkoper Noorderhaven 100 1622 230 319r
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes koper William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
PIEBES, IEMKJE Imkjen Piebes naastligger ten zuiden William Boothstraat 6noord 1728 247 90v
PIEBES, JAKOB de weduwe van Jacob Piebes bewoner Lanen 21achter 1734 248 319v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder (p.j.) Nieuweburen 11 1781 260 97v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 Borstelsteeg 4 1809 268 246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 Borstelsteeg 6 1809 268 246v
PIEBES, JAKOB Jacob Piebes huurder G-159 Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
PIEBES, JAN Jan Piebes verkoper Noorderhaven 100 1622 230 319r
PIEBES, JAN Jan Piebes , broeder van de koper verkoper Voorstraat 52west 1623 230 354r
PIEBES, JANKE Janke Piebes koper Vijverstraat 20 1782 260 301r
PIEBES, JETSKE Jetske Piebes verkoper Noorderhaven NZ 1620 230 250r
PIEBES, LAMMERT Lammert Piebes verkoper ten zuiden van Harlingen ZZ 1788 263 34v
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond onbekend 1622 230 323r
PIEBES, MARTEN Marten Piebes verpachter grond Kruisstraat 5oost 1623 230 340r
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes bakker verpachter grond Franekereind 13 1625 231 45r
PIEBES, MARTEN de erfgenamen van wijlen Marten Piebes verpachter grond Lammert Warndersteeg 1625 231 54v
PIEBES, MELIS Melis Piebes naastligger ten noorden Noordijs 4 1619 230 179v
PIEBES, MELIS Melis Piebes naastligger ten oosten Zuiderhaven 1625 231 67v
PIEBES, MEEUWIS wijlen Mevis Piebes erflater Noorderhaven 20 1679 241 38r
PIEBES, MEEUWIS Mevus Piebes koper huis Noorderhaven 62 1627 232 23r
PIEBES, MEEUWIS Mevus Piebes naastligger ten westen Noorderhaven 62 1627 232 23r
PIEBES, het huis van Mewis Piebes naastligger ten zuiden onbekend 1672 240 103r
PIEBES, MONSE de vrouw van Monse Piebes huurder huis (p.j.) Franekereind 20 1765 256 264r
PIEBES, MONSE de vrouw van Monse Piebes huurder pakhuis (p.j.) Franekereind 20 1765 256 264r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes verkoper Noorderhaven 100 1622 230 319r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes koper 1/8 huis, erf en de kamers daar achter Voorstraat 52west 1623 230 354r
PIEBES, PIEBE Piebe Piebes , broeder van de verkoper koper 1/8 part van een huis en kamers Voorstraat 52west 1624 231 29r
PIEBES, PIETER Pieter Piebes koper huis en tuin Franekereind 40 1808 268 145r
PIEBES, PIETJE Pietie Piebes koper huis Sint Odolphisteeg WZ 1677 241 1r
PIEBES, PIETJE Pietke Piebes schoenmaker koper Schritsen ZZ 1626 231 138v
PIEBES, PIETJE Pytke Piebes koper Voorstraat 95 1628 232 58r
PIEBES, SJOERD Sioerd Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
TALMA, SJOERD PIEBES Sjoerd Piebes Talma koopman verkoper Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
PIEBES, WIKJE wijlen Wickjen Piebes verkoper Nieuwstraat 18 1742 250 224r
PIEBES, WIETSE Wietse Piebes koopman naastligger ten westen Rozengracht 20 1706 244 338v
PIEBES, WIKJE Wikjen Piebes koper Nieuwstraat 18 1736 249 123v
PIEBES, WIETSE de weduwe van wijlen Wytse Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 40 1620 230 238r
PIEBES, WIETSE de weduwe van Wytse Piebes naastligger ten westen Droogstraat 51 1627 231 160r
PIEBES, WIETSE de weduwe van Wytse Piebes naastligger ten oosten Droogstraat 45 1627 232 13v
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes naastligger ten zuiden Voorstraat 97achter 1683 241 65va
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes koopman verkopers van 1/3 Franekereind 17 1686 242 115r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht 16 1688 242 234v
PIEBES, WIETSE het houtstek van Wytse Piebes naastligger ten westen Noorderhaven 91 1697 243 269v
PIEBES, WIETSE de crediteuren van Wytse Piebes koopman verkoper Noorderhaven 89 1711 245 140r
PIEBES, WIETSE de crediteuren van Wytse Piebes verkoper Rozengracht 18 1711 245 140v
PIEBES, WIETSE de erfgenamen van wijlen Wytse Piebes naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1716 245 267r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes verkoper ten noordoosten van Harlingen 1716 245 268r
HUIDEKOPER, WIETSE PIEBES Wytse Piebes de Huidekoper koopman verkoper Rozengracht 17 1697 243 310r
PIEBES, WIETSE Wytse Piebes van Talm naastligger ten oosten Rozengracht 16achter 1688 242 16ra
TALMA, WIETSE PIEBES burgerhopman Wytse Piebes Talma verkoper q.q. Tiepelsteeg 1721 246 93r
TALMA, WIETSE PIEBES burgerhopman Wytse Piebes Talma verkoper q.q. Heiligeweg 26 1721 246 93v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma koopman koper tuin Both Apothekerstraat WZ 1726 246 259v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytse Piebes Talma koopman naastligger ten zuiden Both Apothekerstraat WZ 1726 246 259v
TALMA, WIETSE PIEBES de kinderen van wijlen Wytse Piebes Talma verkoper van 1/4 Rapenburg ZZ 1731 247 391v
TALMA, WIETSE PIEBES de geabandonneerde boedel van wijlen Wytse Piebes Talma koopman verkoper Voorstraat 99 1731 248 32r
TALMA, WIETSE PIEBES wijlen Wytse Piebes Talma erflater Voorstraat 87 1741 250 8ra
PIEBES, WIETSE de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 40 1624 231 5r
PIEBES, WIETSE de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 40 1624 231 9v
PIEBES, WIETSE wijlen Wytze Piebes verkoper Zoutsloot 38 1624 231 13v
PIEBES, WIETSE de schuur van Wytze Piebes naastligger ten westen Zoutsloot 40 1625 231 43r
PIEBES, WIETSE Wytze Piebes koopman verkoper van 2/3 Voorstraat 17oost 1683 242 3v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma koopman koper huis genaamd De Spijkerboor Zuiderhaven ZZ de Spijkerboor 1725 246 218v
TALMA, WIETSE PIEBES Wytze Piebes Talma koopman verkoper Zuiderhaven ZZ 1729 247 221r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes verkoper Bildtstraat 21 1727 247 55r
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper huis William Boothstraat 6zuid 1728 247 60v
PIEBES, IEMKJE Ymkjen Piebes koper William Boothstraat 2 1738 249 264v
PIEBES, MELIS Melis Piebis naastligger ten oosten Hoogstraat 10 1626 231 129r
PIEBES, REINER Reiner Piebis , broeder en zwager van de kopers verkoper Hoogstraat 10 1626 231 129r
PIEBES, WIEBREN Wybren Piebis koper 1/3 en 1/12 huis (is tevens bewoner) Hoogstraat 10 1626 231 129r
PIEKES, AAFKE Aefke Pieckes verkoper Lanen 36 1682 241 219v
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes , c.u. koper huis, loods, plaats, put en een vrije steeg ten zuiden (strekkende van voren van de straat tot achter aan het huis van wijlen Wobbel Tjaerdts) Sint Jacobstraat 13 1672 240 106r
PIEKES, KLAAS Claes Pieckes de Graed naastligger ten westen Vianen ZZ 1701 244 106v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes naastligger ten westen Hofstraat 27 1700 244 87r
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes turfdrager verkoper Kromme Elleboogsteeg WZ 1703 244 209r
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes koper woning Spinstraat ZZ 1703 244 225v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes turfdrager koper woning Hofstraat 41 1714 245 212v
PIEKES, HESSEL Hessel Pieckes verkoper Hofstraat ZZ 1724 246 196r
PIEKES, JAN Jan Pieckes , c.soc. naastligger ten zuiden Vijver 9 1628 232 44r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijver 1649 236 60r
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten noorden Vijver 1649 236 60r
PIEKES, JAN Jan Pieckes koper huis Grote Ossenmarkt 14 1649 236 72v
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 16 1653 236 225v
PIEKES, JAN Jan Pieckes naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1653 236 229r
PIEKES, SIEMEN Simen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1659 237 218r
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes , c.u. verkoper Vijverstraat 1651 236 180r
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes naastligger ten oosten Pothondjessteeg 8 1653 236 227v
PIEKES, SIEMEN Symen Pieckes verkoper q.q. Herenwaltje 17 1657 237 260r
PIEKES, TEEKE Taacke Pieckes verkoper Kruisstraat 10west 1597 228 58r
PIEKES, TEEKE in de saete van Teacke Pieckes gebruiker onbekend 1605 228 449r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes koper woning Hofstraat 27 1700 244 87r
PIEKES, TJALLING Tjalling Pieckes gleibakker verkoper Oosterkeetstraat 6 1701 244 109v
PIEKES, TJALLING de weduwe van Tjalling Pieckes naastligger ten oosten Hofstraat 25 1718 246 11r
PIEKES, TJALLING de kamer van Tjallingh Pieckes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1704 244 245v
GRAAT, KLAAS PIEKES Claes Piekes de Graad naastligger ten zuidoosten Vianen 2 1705 244 310r
GRAAT, KLAAS PIEKES mr. Claes Piekes de Graad geadmitteerde landmeter naastligger ten westen Vianen 1716 245 276v
GRAAT, KLAAS PIEKES de erfgenamen van wijlen Claes Piekes de Graad naastligger ten westen Vianen ZZ 1719 246 43v
PIEKES, DIRK Dirk Piekes huurder Hofstraat 22 1782 260 251r
PIEKES, ENGELTJE Engeltje Piekes koper William Boothstraat 3 1763 256 7r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes uitdrager huurder 2e gedeelte (p.j.) Voorstraat 62 1764 256 76r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 8 1766 256 194r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes schoenmaker koper huis Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes huurder Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 12 1771 257 212v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes verkoper Kleine Kerkstraat 10 1772 258 25v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes koopman koper Romastraat 4west 1774 258 147v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes mr. schoenmaker huurder Grote Bredeplaats 23achter 1780 259 292v
PIEKES, GOSLING Gosling Piekes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1795 264 275v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper woning Oosterkeetstraat 6 1694 243 81v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdrager verkoper Hofstraat 25 1706 245 1r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdrager koper dwarshuis Kerkpad 32 1707 245 32r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. turfdrager verkoper Kerkpad 32 1709 245 102r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes steenvoerder koper woning Kerkpad 1 1710 245 105v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes turfdrager verkoper Kerkpad 1 1714 245 208v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Hofstraat 41 1715 245 255v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes geniaarde koper Peterseliestraat 1718 246 29r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. turfdrager koper huis met bakoven maar zonder bakkersgereedschappen Hofstraat 47west 1718 246 33r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. geniaarde koper Kerkpoortstraat 22 1722 246 129r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes , c.u. verkoper Hofstraat 47west 1722 246 141r
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes koper 10/12 huis Hofstraat ZZ 1723 246 165v
PIEKES, HESSEL Hessel Piekes verkoper Lammert Warndersteeg 14 1723 246 173v
PIEKES, JAN Jan Piekes verkoper Grote Ossenmarkt 14 1657 237 119r
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten westen Vijverstraat NZ 1660 238 19v
PIEKES, JAN Jan Piekes naastligger ten zuiden Vijver WZ 1662 238 155r
PIEKES, SIEMEN Symen Piekes , c.u. koper doorgaand huis en erf Kleine Ossenmarkt 4 1651 236 164r
PIEKES, TJALLING de weduwe en erfgenamen van wijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden Scheerstraat 12 1717 245 279v
PIEKES, TJALLING wijlen Tialling Piekes naastligger ten zuiden William Boothstraat 2 1738 249 264v
PIEKES, TJALLING de woning van Tjalling Piekes naastligger ten oosten Hofstraat 25 1706 245 1r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes koper huis William Boothstraat WZ 1706 245 5r
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34 1707 245 30v
PIEKES, TJALLING Tjalling Piekes naastligger ten westen Kerkpad 34 1707 245 31v
PIEKES, TJALLING de kamer van Tjalling Piekes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1709 245 314v
PIEKES, TJALLING de weduwe van wijlen Tjalling Piekes naastligger ten zuiden Lombardstraat 1725 246 215v
PIEKES, TJALLING wijlen 1 e man Tjalling Piekes verkoper Hofstraat 27 1725 246 216v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes verkoper van 1/12 Grote Ossenmarkt 10 1688 242 236r
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes koper van 1/2 61/96 huis Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes eigenaar van 1/6 Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
PIEKES, TJEERD Tjeerdt Piekes eigenaar q.q. Grote Bredeplaats 9 1688 242 237v
PIEKES, WOPKE Wopke Piekes naastligger ten westen Hoogstraat 23 1697 243 270v
PIEKES, WOPKE Wopke Piekes naastligger ten oosten Hoogstraat 19 1709 245 77v
PIERS, Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven 5 1727 247 31r
PIERS, de hof van Aemerens Piers naastligger Kerkpoortstraat NZ 1644 235 146r
PIERS, Amerens Piers naastligger ten oosten Kromme Elleboogsteeg 9 1642 235 23r
PIERS, AMERENS Amerens Piers protesteert vanwege iets eerdere koop van een naastligger Zuiderhaven 6 1643 235 50r
PIERS, de hof van Amerens Piers naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 19 1646 235 194r
PIERS, AMERENS de hof van de erfgenamen van wijlen Amerens Piers naastligger ten westen Kerkpoortstraat 1658 237 171v
PIERS, ANDRIES Andries Piers koper huis Achterstraat ZZ 1681 241 166v
PIERS, ANDRIES Andries Piers koper hof Liemendijk 1682 241 221v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk 1682 241 221v
PIERS, ANDRIES Andries Piers pottenbakker koper huis en estrikwerk Zoutsloot 1683 241 270r
PIERS, ANDRIES Andries Piers mr. gleibakker koper huis Zoutsloot 107 1686 242 154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers mr. gleibakker naastligger ten noorden Zoutsloot 107 1686 242 154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers mr. gleibakker naastligger ten oosten Zoutsloot 107 1686 242 154v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u. estrikbakker verwandelaar Zoutsloot ZZ 1688 242 224r
PIERS, ANDRIES Andries Piers estrikbakker aanhandelaar kamer Achterstraat ZZ 1688 242 224v
PIERS, ANDRIES Andries Piers , c.u. naastligger ten oosten Achterstraat ZZ 1688 242 224v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten oosten Zoutsloot 105 1688 242 239v
PIERS, ANDRIES Andries Piers naastligger ten noorden Zoutsloot 105 1688 242 239v
PIERS, ANDRIES burgerhopman Andries Piers pannenbakker koper 1/2 huis en loods met een kamer daarachter, die zijn uitgang heeft aan de NZ van het huis van Jan Freerx op de zgn. Brouwersgracht Schritsen 64 1692 242 402v
PIERS, ANDRIES burgerhopman Andries Piers eigenaar van 1/2 Schritsen 64 1692 242 402v
PIERS, ANDRIES de verkoper burgerhopman Andries Piers naastligger ten westen Brouwersstraat 6 1692 242 403v
PIERS, ANDRIES de verkoper burgerhopman Andries Piers naastligger ten noorden Brouwersstraat 6 1692 242 403v
PIERS, ANDRIES burgerhopman Andries Piers , c.u. verkoper Brouwersstraat 6 1692 242 403v
PIERS, ANDRIES Andries Piers pottenbakker koper schuur Franekerpoort (gebied) 1684 242 3ra
PIERS, ANDRIES oud burgerhopman Andries Piers estrikbakker koper kamer onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten oosten onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten zuiden onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten westen onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES het estrikwerk van Andries Piers estrikbakker naastligger ten noorden onbekend 1695 243 183r
PIERS, ANDRIES Andries Piers mr. estrikbakker naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1696 243 192v
PIERS, ANDRIES oud burgerhopman Andries Piers estrikbakker koper door niaar kamer Liemendijk ZZ 1702 244 150v
PIERS, ANDRIES de stalling van oud burgerhopman Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1703 244 204r
PIERS, ANDRIES de hof van Andries Piers naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1703 244 216v
PIERS, ANDRIES gemeensman Andries Piers koper door niaar hof met bomen, planten en somerhuis Liemendijk NZ 1710 245 116r
PIERS, ANDRIES de stalling van de gemeensman Andries Piers naastligger ten oosten Liemendijk NZ 1710 245 116r
GLADSMA, ANDRIES PIERS oud burgerhopman Andries Piers Gladsma estrikbakker verkoper q.q. Noorderhaven 97 1704 244 240v
GLADSMA, ANDRIES PIERS de hof van gemeensman Andries Piers Gladsma naastligger ten noorden Zoutsloot 95 1708 245 69r
PIERS, ANDRIES oud hopman Andries Piers Glatsma naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1702 244 150v
PIERS, ANNE Anne Piers , c.u. naastligger ten westen Karremanstraat 4 1630 232 155r
PIERS, ANNE de hof van Anne Piers naastligger ten westen Karremanstraat 4 1630 232 155r
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris Vijf Deelen Zeedijken koper kamer Weverstraat 1643 235 61r
PIERS, ANNE Anne Piers secretaris Vijf Deelen Zeedijken naastligger ten oosten Weverstraat 1643 235 61r
PIERS, ANNE de hof van Anne Piers naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1652 236 215r
PIERS, ANNE de kamer van Anne Piers secretaris naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1655 237 11v
PIERS, ANNE enige kamers van Anne Piers secretaris naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 27 1658 237 247v
PIERS, ANNE de nakomelingen van Anne Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 11een_achter 1686 242 117r
REENSTRA, ANNE PIERS Anne Piers Reenstra naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1629 232 91r
REENSTRA, ANNE PIERS het verkochte is het sterfhuis van Anne Piers Reenstra secretaris voormalig bewoner Zoutsloot 1661 238 8va
PIERS, ANTJE Antie Piers koper Liemendijk 1630 232 145v
PIERS, ANTJE Antie Piers verkoper Liemendijk NZ 1631 233 24r
PIERS, ANTJE Antie Piers koper Bargebuurt 20 1730 247 330r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
PIERS, ANTJE Antje Piers verkoper van 1/5 Noorderhaven 5 1727 247 31r
PIERS, ANTJE meerderjarige vrijster Antje Piers verkoper Bargebuurt 20 1732 248 141r
PIERS, ANTJE Antje Piers koper Bildtstraat 14 1781 260 11r
PIERS, BERBER Barber Piers verkoper Liemendijk NZ 1648 236 30r
PIERS, BAUKE Bauke Piers huurder Fabrieksstraat 18 1781 260 9r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers koper Zuiderstraat 12 1719 246 51r
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, BAUKJE Baukje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, BENEDICTUS wijlen Benedictus Piers bewoner Zuiderstraat 1727 247 50v
PIERS, BENEDICTUS Benedix Piers huurder Voorstraat 62 1719 246 46r
PIERS, BINTJE Bentie Piers koper Grote Kerkstraat 1a 1663 238 170v
PIERS, BERBER Berbar Piers koper Lanen 44achter 1636 234 2r
PIERS, BERBER Berber Piers koper Bildtstraat 19 1683 241 257r
PIERS, Bijntie Piers koper Lanen 39 1675 240 209r
PIERS, BINTJE Bintie Piers verkoper van 1/2 Hoogstraat 37 1684 242 49r
PIERS, KORNELIS Cornelis Piers verkoper van 1/2 Noorderhaven 25 1640 234 115v
PIERS, KORNELIS Cornelis Piers slotmaker koper huis Grote Kerkstraat 25 1809 268 206r
PIERS, KRIJN Crijn Piers naastligger ten noorden Carl Visschersteeg 1615 229 284r
PIERS, DIRK Dierck Piers naastligger ten westen Romastraat 5 1614 229 214r
PIERS, DIRK Dirck Piers naastligger ten oosten Romastraat 1 1617 230 62v
PIERS, DIRK Dirck Piers koper provisioneel huis Kerkpoortstraat NZ 1618 230 121v
PIERS, DIRK de erfgenamen van wijlen Dirck Piers bedsteekwever naastligger ten oosten Romastraat 1 1631 233 7v
PIERS, DIRK wijlen Dirck Piers verkoper van 1/2 Romastraat 3 1631 233 30r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. koper huis Schritsen 55 1658 237 155r
MINNEMA, DIRK PIERS Dirck Piers Minnema, c.u. verkoper Schritsen 55 1661 238 88v
PIERS, DIRK Dirk Piers huurder (p.j.) Wasbleek 23 1784 261 237v
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten oosten Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
PIERS, DIRK Dirk Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg ZZ 1798 265 89r
PIERS, DOEKE Doecke Piers verkoper Heiligeweg 44 1631 233 23v
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiper koper huis Lanen 33 1647 235 267v
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiper naastligger ten westen Lanen 35 1655 237 4v1
PIERS, DOEDE Doede Piers kuiper naastligger ten westen Lanen 35 1655 237 49r
PIERS, DOEDE Doede Piers koper van 1/2 huis alwaer de Vette Os placht uit te hangen, loods en plaats Lanen 21 de Vette Os 1662 238 142r
PIERS, DOEDE de erfgenamen van wijlen Doede Piers verkoper van 1/2 (per decreet) Lanen 21 1668 239 141v
PIERS, DOEDE wijlen Doede Piers kuiper erflater Lanen 33 1668 239 21va
PIERS, DOEDE wijlen Doede Piers kuiper erflater Lanen 21 1668 239 21va
PIERS, DOEDE het huis genaamd de Vette Os, van de erfgenamen van wijlen Doede Piers , c.s. naastligger ten zuiden Lanen 21achter de Vette Os 1684 242 12v
PIERS, DOEDE de erfgenamen van wijlen Doede Piers verkoper Grote Kerkstraat 29 1718 246 8v
PIERS, DOETJE Doedtie Piers verkoper Schritsen 68 1674 240 166r
PIERS, DOETJE de crediteuren van Doedtie Piers verkoper Kleine Bredeplaats 10 1675 240 212r
PIERS, DOETJE het huis nagelaten door wijlen Doedtie Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 12 1675 240 28ra
PIERS, DOEKELE Doekle Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
PIERS, DOETJE Doetje Piers koper huis Kleine Bredeplaats 10 1664 238 211r
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Grote Ossenmarkt 4 1712 245 180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers , c.u. koper gleibakkerij Zuiderhaven 33 1712 245 180v
PIERS, EELKE Eelcke Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r
PIERS, EELKE Eelke Piers huurder Zuiderhaven ZZ 1706 244 332v
PIERS, EELKE Eelke Piers verkoper Bildtstraat 13 1719 246 55r
PIERS, IEPE Eepe Piers mullener koper provisioneel huis en getimmert 1604 228 400v
PIERS, IEPE het molenaarshuis van Eepe Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel 1604 228 401r
PIERS, EEUWE de erfgenamen van wijlen Eeuwe Piers naastligger ten oosten Voorstraat 99 1731 248 32r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers verkoper Gardenierstraat 5 1732 248 154r
PIERS, ENGELTJE Engeltie Piers huurder Karremanstraat 22 1738 249 341r
PIERS, EEUWE Euwe Piers koper huis Voorstraat 101 1700 244 45r
PIERS, FERK Ferck Piers naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 28 1672 240 97v
PIERS, FOEKE [de steeg van] Foecke Piers naastligger ten westen Voorstraat 55 1624 230 382v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS rentmeester Foecke Piers Heemstra koper ledige plaats of huisstede onbekend 1627 232 20r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS rentmeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten oosten onbekend 1627 232 20r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS rentmeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen onbekend 1627 232 20r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra niaarnemer ratione proximitatis Zoutsloot 91 1630 232 158v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra naastligger ten oosten Zoutsloot 91 1630 232 158v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra huidige eigenaar van de vijver Achterstraat ZZ 1631 232 182r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra, c.u. naastligger ten westen Herenwaltje 1631 232 184r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS Foecke Piers Heemstra verkoper Herenwaltje 1631 232 184r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen Voorstraat 89 1657 237 115v
HEEMSTRA, FOEKE PIERS wijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten westen Voorstraat 89 1666 239 36r
HEEMSTRA, FOEKE PIERS wijlen oud burgemeester Foecke Piers Heemstra naastligger ten noorden Voorstraat 89 1666 239 36r
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERS de weduwe van Folkert Piers Schellingwouw naastligger ten oosten Zuiderstraat 1776 259 20v
SCHELLINGWOU, FOLKERT PIERS de weduwe van Folkert Piers Schellingwouw naastligger ten noorden Zuiderstraat 1776 259 20v
PIERS, FROUKJE Frouk Piers huurder Schritsen 28 1642 235 6v
PIERS, GATSKE Gaetske Piers koper van 1/3 Karremanstraat 18 1664 238 233v
PIERS, GEERTJE Geertje Piers koper van 1/3 Karremanstraat 18 1664 238 233v
PIERS, GERBEN de erfgenamen van wijlen Gerben Piers naastligger ten oosten Romastraat 27 1732 248 72v
PIERS, GERLOF Gerliff Piers koper 1/5 huis en mouterij Voorstraat 75 1611 229 51v
PIERS, GERLOF Gerloff Piers verkoper van 3/5 Voorstraat 75 1612 229 111r
PIERS, GERLOF Gerloff Piers verkoper van 3/5 Voorstraat 75achter 1612 229 111r
PIERS, GRIETJE Griet Piers verkoper Rommelhaven 10 1638 234 53r
PIERS, GRIETJE Griet Piers verkoper Lanen 41 1638 234 53r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers koper Droogstraat 53 1660 238 30v
PIERS, GRIETJE Grietie Piers verkoper Noorderkade 13 1673 240 125r
PIERS, GRIETJE Grietie Piers koper huis Wortelstraat 1 1678 241 22r
GRAAF, GRIETJE PIERS Grietje Piers de Graaff verkoper Dalpad 9 1740 250 104r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers koper Drie Roemersteeg 7 1619 230 181r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten noorden Drie Roemersteeg 9 1619 230 181v
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1621 230 275r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ 1626 231 105r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers verkoper Drie Roemersteeg OZ 1626 231 112r
PIERS, HANS wijlen Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1656 237 68v
PIERS, HANS de weduwe van Hans Piers naastligger ten zuiden Drie Roemersteeg 5 1659 237 184v
PIERS, HARING Haringh Piers koper kamer Sint Jacobstraat 1634 233 128r
PIERS, HARKE Harke Piers , c.u. huurder grote binnenkamer (p.j.) Zuiderhaven 57 1777 259 60r
REENSTRA, HARMEN PIERS de hof van Harmen Piers Reenstra naastligger ten westen Liemendijk ZZ 1629 232 91r
PIERS, HERE Heere Piers koper kamer, weefwinkel en plaatsje daarachter ([staat: 200-00-00 GG min een rijksdaalder]) Achterstraat 1634 233 143r
PIERS, HERE Heere Piers verkoper Liemendijk NZ 1635 233 158r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer verkoper van 1/8 Schritsen 64 1692 242 402v
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u. koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van het land, huis en water behorend aan de Ludinga kerk Heiligeweg 16 het Peertie 1693 243 61r
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u. koper 1/2 huis, brouwerij, mouterij, met een bierhuis ten oosten en 1/2 aandeel van het land, huis en water behorend aan de Ludinga kerk Heiligeweg 18 het Peertie 1693 243 61r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat 11 1701 244 106r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat 11 1701 244 117r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat 11 1702 244 190r
PIERS, HEIN Hein Piers brouwer naastligger ten westen Heiligeweg 18 1703 244 198r
PIERS, HEIN mr. brouwer Hein Piers , c.u. koper woning Tiepelsteeg 1708 245 61v
PIERS, HEIN Hein Piers , c.u. naastligger ten westen Tiepelsteeg 1708 245 61v
PIERS, HEIN de weduwe van Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 14 1710 245 129r
PIERS, HEIN Hein Piers naastligger ten oosten Heiligeweg 20 1715 245 232v
PIERS, HEIN het wagenhuis van de weduwe van Hein Piers naastligger ten zuiden Heiligeweg 20 1715 245 232v
PIERS, HEIN weduwe v Hein Piers naastligger ten noorden Gardenierstraat 7 1726 246 268v
PIERS, HEIN wijlen Hein Piers koper Peterseliestraat ZZ 1728 247 202v
BROUWER, HEIN PIERS Hein Piers Brouwer naastligger ten noorden Gardenierstraat 11 1704 244 249r
PIERS, HINNE Henne Piers verkoper van 1/2 van 1/2 Heiligeweg 1622 230 333r
PIERS, HINNE Henne Piers verkoper van 1/2 van 1/2 Brouwersstraat 1622 230 333r
PIERS, HERE Here Piers protesteert q.q. vanwege eigenaarschap van 1/2 Zuiderstraat 1621 230 261v
PIERS, HESSEL Hessel Piers naastligger ten oosten Vijver 1 1618 230 127r
PIERS, HEIN wijlen Heyn Piers mr. brouwer koper Gardenierstraat 9 1727 247 47v
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zuiderhaven 19zuid 1763 256 10r
PIERS, HINKE Hinke Piers koper Droogstraat 18 1768 257 92v
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zoutsloot 34 1776 258 251r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper Zoutsloot 34 1776 258 251r
PIERS, HINKE Hinke Piers verkoper van 1/3 Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
PIERS, HIELKJE Hylk Piers verkoper Liemendijk WZ 1622 230 315r
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat 1776 259 20v
PIERS, IEMKJE Immetie Piers koper Zuiderstraat 13 1777 259 52v
PIERS, IEMKJE Immetje Piers verkoper Zuiderstraat NZ 1782 260 284r
PIERS, IENSKE Ints Piers verkoper Zuiderstraat NZ 1613 229 170v
PIERS, JAKLE huisman Jackle Piers verkoper q.q. Noorderhaven 2 1733 248 241v
PIERS, JAKLE huisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
PIERS, JAKLE huisman Jackle Piers verkoper q.q. Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
PIERS, JARICH Jaerich Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 36 1687 242 206r
PIERS, JARICH Jaerigh Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 38achter 1698 243 332v
PIERS, JAN Jan Piers koper huis Kleine Bredeplaats 2 1630 232 161v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Brouwersstraat 10 1630 232 163r
PIERS, JAN Jan Piers verkoper Brouwersstraat 12noord 1631 233 17v
PIERS, JAN Jan Piers verkoper Spinhuisstraat ZZ 1636 233 182r
PIERS, JAN Jan Piers koper huis Voorstraat 12achter 1647 235 257v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 4 1650 236 99v
PIERS, JAN Jan Piers , c.u. verkoper Kleine Bredeplaats 2 1650 236 101v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten oosten Drie Roemersteeg 1661 238 74r
PIERS, JAN de weduwe van Jan Piers verkoper Voorstraat 12achter 1662 238 152v
PIERS, JAN Jan Piers naastligger ten zuiden Tiepelsteeg WZ 1684 242 41r
PIERS, JAN Jan Piers verkoper van 1/8 Schritsen 64 1692 242 402v
PIERS, JAN wijlen Jan Piers houtkoper verkoper Heiligeweg 16 1693 243 61r
PIERS, JAN wijlen Jan Piers houtkoper verkoper Heiligeweg 18 1693 243 61r
PIERS, JAN Jan Piers karreman koper huis Oosterkeetstraat 8 1700 244 35r
PIERS, JAN de weduwe van Jan Piers naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1718 246 21v
PIERS, JAN de weduwe van wijlen Jan Piers naastligger ten oosten William Boothstraat 3 1719 246 55v
PIERS, JAN Jan Piers huurder (p.j.) Weverstraat 9 1791 263 360r
GROOT, JAN PIERS Jan Piers de Groot, c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 32 1669 239 208v
PIERS, JARICH Jarig Piers tamboer bewoner Weverstraat NZ 1681 241 147r
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 21 1702 244 153v
PIERS, JARICH Jarig Piers naastligger ten westen Nieuwstraat 40 1706 244 317r
PIERS, JARICH Jarigh Piers Bretton koper huis Nieuwstraat 1682 241 226r
PIERS, JELTJE Jel Piers , voor zich en haar kinderen verkoper Lanen NZ 1624 230 374v
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper onbekend 1648 236 14r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers naastligger ten oosten Molenpad 1 1691 242 355r
PIERS, JELTJE Jeltie Piers verkoper Molenpad 1 1691 242 355r
PIERS, JELTJE Jeltje Piers naastligger ten westen Noorderhaven 17 1764 256 78v
PIERS, JETSKE Jetske Piers koper Grote Kerkstraat 29 1695 243 5va
PIERS, JETSKE Jetske Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 31west 1710 245 115v
PIERS, JETSKE de erfgenamen van wijlen Jetske Piers verkoper Grote Kerkstraat 29 1718 246 8v
PIERS, JOCHEM Jochem Piers naastligger ten westen Noorderhaven 110 1634 233 152v
PIERS, JOHANNES Johannes Piers naastligger ten westen Noorderhaven 110 1626 231 156v
PIERS, JOHANNES Johannis Piers naastligger ten westen Noorderhaven 110 1626 231 148v
PIERS, JOHANNES Johannis Piers , c.u. verkoper Noorderhaven 108 1639 234 87r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Noorderhaven 83 1603 228 379r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Noorderhaven 85 1603 228 379r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper Zoutsloot 40 1644 235 128v
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper kamer en loods Zoutsloot NZ 1648 236 13r
PIERS, JOUKE Joucke Piers , c.u. verkoper onbekend 1650 236 132r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper door niaar 1/2 kamer Zoutsloot NZ 1655 237 33r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1655 237 33r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper huis waar het Blau Schaep in de gevel staat Lanen 91 het Blau Schaep 1659 238 5r
PIERS, JOUKE Joucke Piers koper huis Lanen 89 1660 238 65v
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten zuiden Lanen 89 1660 238 65v
PIERS, JOUKE Joucke Piers kooltjer naastligger ten westen Zoutsloot 87 1665 239 19r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten oosten Zoutsloot 61 1667 239 101r
PIERS, JOUKE Joucke Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1674 240 150v
PIERS, JOUKE Jouke Piers geniaarde koper van 1/2 ten noordoosten van Harlingen 1651 236 167r
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjer geniaarde koper buiten Harlingen 1668 239 169v
PIERS, JOUKE naastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 2 1688 242 231r
PIERS, JOUKE Jouke Piers kooltjer naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1688 242 231r
PIERS, JOUKE wijlen Jouke Piers kooltjer koper Zoutsloot 64 1692 242 385v
PIERS, JOUKE wijlen Jouke Piers kooltjer koper Droogstraat 7 1692 242 385v
PIERS, JOUKE wijlen Jouke Piers naastligger ten westen Zoutsloot 70 1695 243 6ra
PIERS, JOUKE de erfgenamen van wijlen Jouke Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1702 244 140v
PIERS, JOUKE naastligger ten zuiden Jouke Piers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v
PIERS, JOUKE Jouke Piers naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1711 245 143v
PIERS, JOUKE wijlen Jouke Piers naastligger ten westen Zoutsloot 70 1711 245 145v
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Lanen 64 1717 245 285r
PIERS, LAAS Laas Piers naastligger ten westen Schritsen 53 1733 248 220r
PIERS, LAAS Laes Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r
PIERS, LAAS Laes Piers naastligger ten westen Lanen 64 1731 248 28v
PIERS, LAAS Laes Piers oud schipper verkoper van 1/4 Lanen 62 1741 250 179v
PIERS, LAAS Laes Piers oud schipper verkoper Kleine Ossenmarkt 2 1745 251 91v
PIERS, LIEUWE Lieuue Piers koopman verkoper Kleine Bredeplaats 25 1705 244 267r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper van 1/6 Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
PIERS, LIEUWE de hof van Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Gardenierstraat ZZ 1709 245 90r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 23 1719 246 35r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers verkoper Lanen 18 1719 246 57r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers mr. tichelbaas koper woning Zuiderhaven 9achter 1727 247 57v
PIERS, LIEUWE de koper Lieuwe Piers naastligger ten zuiden Zuiderhaven 9achter 1727 247 57v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten westen Lanen 1 1728 247 115r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 7 1728 247 123r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers koopman naastligger ten westen Lanen 1 1731 248 31v
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers mr. tichelbaas en koopman koper 4 pm greidland ten oosten van Harlingen 1732 248 167r
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers koopman koper Kleine Bredeplaats 25 1740 250 131r
PIERS, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1742 250 260r
PIERS, LIEUWE de erfgenamen van wijlen Lieuwe Piers naastligger ten westen Zuiderhaven 11 1746 251 114r
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers verkoper Zeilmakersstraat OZ 1749 251 255v
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers verkoper Voorstraat 82 1752 252 204v
PIERS, LIEUWE wijlen Lieuwe Piers verkoper Kleine Bredeplaats 25 1758 254 165r
PIERS, LIEUWE Lieuwe Piers naastligger ten oosten Zuiderhaven 7 1759 254 192v
PIERS, LIJSBET wijlen Lijsbet Piers verkoper q.q. onbekend 1624 230 391r
PIERS, LUCAS Lucas Piers , c.u. scheepstimmerman huurder (p.j.) Bargebuurt 8 1787 262 197v
PIERS, LUTSKE Lutske Piers koper Karremanstraat 30 1689 242 279r
PIERS, LUTSKE Lutske Piers huurders Karremanstraat 30 1689 242 279r
PIERS, LUITJEN Luytien Piers naastligger ten westen Gardenierstraat 1597 228 61v
PIERS, MAAIKE Mayke Piers naastligger ten westen Schritsen 1644 235 144r
PIERS, NIESKE Nieske Piers koper Zoutsloot 91 1739 250 44v
PIERS, NIESKE Nieske Piers verkoper Zoutsloot 91 1750 252 96r
PIERS, PIER verkoper Pier Piers verpachter grond Vijver 3 1612 229 79r
PIERS, PIER Pier Piers kuiper verkoper Vijver 3 1612 229 79r
PIERS, PIER enen Pier Piers koper provisioneel huis daert Gulden Hart uuythanckt Vijver 5 het Gouden Hart 1613 229 130v
PIERS, PIER Pier Piers kuiper koper huis of 2 kamers Vijver 1 1613 229 183r
PIERS, PIER de verkoper Pier Piers , c.u. naastligger ten oosten Kleine Bredeplaats 16achter 1622 230 310v
PIERS, PIER de verkoper Pier Piers , c.u. naastligger ten westen Kleine Bredeplaats 16achter 1622 230 310v
PIERS, PIER Pier Piers verkoper Kleine Bredeplaats 16achter 1622 230 310v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18 1623 230 369r
PIERS, PIER Pier Piers gortmaker naastligger ten noorden ([dit is aan de overkant van de straat]) Hondenstraat 14 1628 232 69v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten oosten Vijver 1 1632 233 73v
PIERS, PIER Pier Piers naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 18 1635 233 166r
PIERS, PIER Pier Piers verkoper q.q. Franekerpoort (gebied) 1639 234 75v
STELLINGWERF, PIER PIERS Pier Piers Stellingwerff mr. tingieter verkoper Lanen 82 1735 249 93v
PIERS, PIETER Pieter Piers koper woning Bargebuurt 20 1730 247 330r
PIERS, PIETJE Pietertje Piers Beket verkoper Hondenstraat 8 1801 266 32v
PIERS, PIETJE Pietje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, PIETJE Pietje Piers verkoper Hondenstraat 8 1790 263 205v
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Havenplein 16 1633 233 119r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
PIERS, PIETER Pyter Piers verkoper q.q. Voorstraat 81een_achter 1727 246 308r
PIERS, PIETER meerderjarige vrijgezel Pyter Piers verkoper Bargebuurt 20 1732 248 141r
PIERS, RINNERT Rinnert Piers huurder Schritsen 28 1642 235 6v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers , c.u. koper kamer Heerensteeg 1 1652 236 193v
PIERS, RINNERT Rinnert Piers naastligger ten oosten Heerensteeg 2 1658 237 246v
PIERS, RINNERT de weduwe van Rinnert Piers naastligger ten oosten Heerensteeg 2 1665 239 24v
PIERS, RINSKE Rinske Piers verkoper Kerkpoortstraat 2 1671 240 43v
PIERS, RUURD Ruierdt Piers , vrijgezel verkoper Schritsen 32een_achter 1665 239 20v
PIERS, SAAKJE Saakje Piers verkoper Zuiderhaven ZZ 1778 259 144v
PIERS, SAAKJE wijlen Saakjen Piers erflater Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saakjen Piers Gladsma koper Zoutsloot 65 1739 250 47r
PIERS, SAAKJE Saakjen Piers Gladstra verkoper Zoutsloot 65 1748 251 249v
PIERS, SAAPKE Saapjen Piers verkoper Brouwersstraat 22 1756 254 12v
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers koper Brouwersstraat 22 1751 252 157v
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbende verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbende verkoper van 1/3 huis Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma, veniam aetatis bekomen hebbende verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, SAAKJE PIERS Saekjen Piers Gladsma verkoper van 1/6 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
PIERS, SAAKJE Saekjen Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers timmerman naastligger ten westen Noorderhaven 110 1801 266 37v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper van 1/2 pakhuis, nu spinzolder Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman verkoper van 1/2 Rommelhaven 18een_achter 1804 267 73v
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper van 1/2 huis Hofstraat 17oost 1805 267 168r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. timmerman koper huis Molenpad 4 1808 268 153r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers mr. huistimmerman koper huis en tuin Rapenburg 16 1809 268 235v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoeve koper huis Noorderhaven 108 1801 265 299v
HOEVE, SCHELTE PIERS Schelte Piers van der Hoeve naastligger ten westen Rapenburg 22 1809 268 259r
PIERS, SCHELTE Schelte Piers van der Hoeven mr. timmerman koper pakhuis Rommelhaven 18een_achter 1806 267 237r
PIERS, SEERP Seerp Piers naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1663 238 16ra
PIERS, SEERP Seerp Piers , voor zijn drie kinderen verkoper Hoogstraat 45 1663 238 18va
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers , en crediteuren verkoper Kerkpad 7 1648 236 50v
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers verkoper Kerkpoortstraat 1653 236 222v
PIERS, SIBBELTJE Sibbel Piers koper Scheffersplein 25 1656 237 57r
PIERS, SIBBELTJE Sibbeltie Piers koper kamer Kerkpoortstraat 1651 236 171v
PIERS, SIETSKE Syts Piers koper Voorstraat 75 1611 229 52r
PIERS, SIETSKE Syts Piers verkoper van 2/5 Voorstraat 75 1612 229 111r
PIERS, SIETSKE Syts Piers verkoper van 2/5 Voorstraat 75achter 1612 229 111r
PIERS, TEEKJE Taekjen Piers verkoper Nieuwstraat 1778 259 113r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Zeilmakersstraat 11 1774 258 178r
PIERS, TETJE Tetje Piers verkoper Bildtstraat 19 1780 259 236v
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Poortje 11 1734 249 10v
PIERS, TETJE Tettie Piers naastligger ten noorden Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers verkoper Poortje 13 1737 249 163r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 3 1740 250 86r
PIERS, TETJE Tettie Piers koper Lanen 17 1746 251 158r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper Noorderhaven 13 1756 253 254v
PIERS, TETJE Tettje Piers verkoper Noorderhaven 15 1765 256 109r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Voorstraat 89 1765 256 119r
PIERS, TETJE Tettje Piers geniaarde koper Noordijs 1 1765 256 129v
PIERS, Tettje Piers naastligger ten noorden Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
PIERS, TETJE Tettje Piers winkelierse geniaarde koper Lanen 17achter 1767 256 241r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Lanen 17achter 1767 256 241r
PIERS, TETJE Tettje Piers koper huis Bildtstraat 19 1769 257 138r
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten westen Zoutsloot 18 1774 258 187v
PIERS, TETJE Tettje Piers naastligger ten noorden Bildtstraat 21 1776 258 247r
PIERS, TETJE Tettje Piers Acringa verkoper Raamstraat 1 1784 261 161r
PIERS, TIETJE Tied Piers verkoper Voorstraat 75 1611 229 52r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstra verkoper Kromme Elleboogsteeg 1 1667 239 65v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de onlangs verkochte kamer van Tietscke Piers Heemstra naastligger ten westen Weverstraat 6 1667 239 66r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erfgenamen van wijlen Tietscke Piers Heemstra verkoper Weverstraat 6 1667 239 66r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 9 1666 239 57v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra verkoper Kerkpoortstraat 9 1666 239 57v
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra verkoper Voorstraat 90 1667 239 84r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra naastligger ten oosten Weverstraat 1667 239 89r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de verkochte kamers van de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra naastligger ten westen Weverstraat 1667 239 89r
HEEMSTRA, TJITSKE PIERS de erfgenamen van wijlen Tietske Piers Heemstra verkoper Weverstraat 1667 239 89r
PIERS, TJITSKE Tjieske Piers naastligger ten zuiden Bargebuurt 20 1766 256 154r
PIERS, TJITSE Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1767 256 234v
PIERS, TJITSKE Tjietske Piers naastligger ten noorden Bargebuurt 24 1768 257 47v
PIERS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1775 258 197v
PIERS, TJITSE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1782 260 193v
PIERS, TJITSKE de erfgenamen van wijlen Tjietske Piers naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1787 262 172r
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers koper Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers naastligger ten oosten Lammert Warndersteeg 9 1680 241 119v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
PIERS, TRIJNTJE Trijntie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, TRIJNTJE hun wijlen moeder Trijntje Piers erflater Both Apothekerstraat 2 1703 244 213r
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsma koper Liemendijk 4 1744 251 45v
GLADSMA, TRIJNTJE PIERS Trijntje Piers Gladsma verkoper Liemendijk 4 1759 254 217r
PIERS, TJERK Tsjerk Piers houtmolenaar verkoper q.q. Weverstraat ZZ 1727 247 25v
PIERS, TJITSKE Tyeedts Piers naastligger ten noorden Rommelhaven 8een_achter 1619 230 189r
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers verkoper Zoutsloot 87 1747 251 183v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper huis Zoutsloot 18 1752 252 232v
PIERS, TJITSKE Tzietske Piers koper woning Bargebuurt 22 1758 254 119v
PIERS, Uupcke Piers naastligger ten oosten Schritsen 21 1633 233 118v
PIERS, WABE Wapke Piers koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1728 247 89v
PIERS, WIEPKE Wepke Piers koopman verkoper q.q. Zoutsloot 26 1728 247 62r
PIERS, WIENSEN wijlen Wijnsen Piers naastligger ten zuiden Schritsen 26 1724 246 199r
PIERS, WOPKE Wopcke Piers naastligger ten westen Schritsen 67 1612 229 77r
PIERS, WOPKE het huis van Wopcke Piers naastligger ten westen Schritsen 67 1612 229 85v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten westen Schritsen 67 1624 230 377r
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1624 230 381v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten oosten Schritsen 21 1624 230 381v
PIERS, WOPKE Wopke Piers naastligger ten westen Schritsen 67 1624 230 386r
PIERS, WOPKE Wopke Piers verkoper ten zuiden van Harlingen 1626 231 96v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west 1760 255 13v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73west 1760 255 28v
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1763 255 252r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1761 255 264r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten noorden Zuiderhaven 73oost 1773 258 100r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten westen Raamstraat 3achter 1774 258 132r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1777 259 65r
PIERS, WOUTER Wouter Piers naastligger ten zuiden Raamstraat 3 1780 259 296v
PIERS, WOUTER Wouter Piers schuitschipper verkoper Raamstraat 5 1781 260 53r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Karremanstraat 13 1735 249 95r
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 3va
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 101 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Zoutsloot 105 1735 249 8ra
GLADSMA, IETJE PIERS Ytie Piers Gladsma verkoper van 1/3 Heerensteeg 6 1735 249 8ra
PIERS, IETJE Yttie Piers Gladtsma verkoper van 1/6 Schritsen 64 1742 250 219v
PIERS, ANDRIES Andries Piersen pannenbakker koper provisioneel ([staat: twintig zilveren ducatons]) Zoutsloot ZZ 1683 241 70ra
PIERS, BEREND Beernt Piersen huurder graanzolder (p.j.) Zuiderhaven 57 1777 259 60r
PIERS, PIER Pier Piersen verkoper William Boothstraat 1625 231 48r
PIERS, PIER Pier Piersen koper huis Zoutsloot 95 1649 236 79r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1653 236 229r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten zuiden Karremanstraat 1655 237 4v1
PIERS, PIER het huis van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1659 237 239v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1657 237 259v
PIERS, PIER de erfgenamen van wijlen Pier Piersen naastligger ten oosten Vijverstraat NZ 1660 238 19v
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker koper leeg plaatske of tuin Achterstraat 1660 238 67r
PIERS, PIER Pier Piersen estrikbakker naastligger ten zuiden Achterstraat 1660 238 67r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker koper huis Franekereind 7 1660 238 67v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen Zoutsloot 105 1663 238 170r
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Vijver 1 1665 239 29r
PIERS, PIER Pier Piersen koper door niaar huis Zoutsloot 105 1668 239 152v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten westen ([blijkens een niaar]) Zoutsloot 105 1668 239 152v
PIERS, PIER Pier Piersen koper hang Liemendijk 1675 240 203r
PIERS, PIER de estrik- en pottenbakkerij van Pier Piersen naastligger ten westen Liemendijk 1675 240 203r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker koper huis, loods en plaats Herenwaltje 10 1675 240 213r
PIERS, PIER Pier Piersen , c.u. pottenbakker naastligger ten westen Herenwaltje 10 1675 240 213r
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind 9 1676 240 222v
PIERS, PIER Pier Piersen pottenbakker naastligger ten westen Franekereind 9 1676 240 229r
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen pottenbakker verkoper Zoutsloot 1683 241 270r
PIERS, PIER recht van waterlossing onder de hof van Pier Piersen estrikbakker naastligger Achterstraat 49 1681 241 30ra
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen koper Schritsen 64 1687 242 201v
PIERS, PIER wijlen Pier Piersen koper Zoutsloot 105 1688 242 239v
PIERS, PIER Pier Piersen naastligger ten oosten Zoutsloot 105 1688 242 239v
PIERS, PIER het erf van Pier Piersen estrikbakker naastligger Liemendijk 1696 243 229r
PIERS, PIETER Pieter Piersen verkoper Both Apothekerstraat 8 1656 237 100v
, PIER het huis van wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1662 238 128v
, PIER het pothuis van Pier Piersens naastligger ten westen Heerensteeg 2 1665 239 24v
, PIER wijlen Pier Piersens naastligger ten oosten Vijver 1 1681 241 159r
, PIER de weduwe van Pier Piersens naastligger ten oosten Franekereind NZ 1681 241 30ra
, PIER wijlen Pier Pierses eigenaar van 1/4 Schritsen 64 1687 242 201v
PIERS, PIER Pier Pierssen verpachter grond Vijver 3 1626 231 108v
PIERS, PIER het huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 108v
PIERS, PIER het huis van Pier Pierssen naastligger ten noorden Vijver 3 1626 231 113r
, JAKOB wijlen Jacobus Pierzon hervormd predikant naastligger ten oosten Noorderhaven 73 1784 261 248r
PIETERS, GRIETJE Grietie Pieter Siuerdts verkoper van 1/6 ten noorden van Harlingen 1628 232 36r
VALK, HARING PIETERS oud vaandrig Haring Pieter Falk naastligger ten westen Sint Odolphisteeg 8 1674 240 138r
PIETERS, HILLEBRAND Hillebran Pieter naastligger ten zuiden Poortje 1652 236 202r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Schritsen 24 1613 229 186r
PIETERS, IJSBRAND IJsbrant Pieter koper Zuiderhaven NZ 1613 229 186r
PIETERS, TJEERD Tjaerdt Pieter verkoper q.q. Sint Odolphisteeg 7 1700 244 54r
PIETERS, Pieters crediteur (triumphant) Hoogstraat 25 1626 231 129v
PIETERS, AKE de kinderen van wijlen Aake Pieters verkoper van 1/2 Brouwersstraat 3 1785 261 271v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Franekereind 21 1775 258 214r
PIETERS, AALTJE meerderjarige vrijster Aaltje Pieters verkoper van 1/3 Voorstraat 101 1781 260 70v
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters koper Zuiderhaven 33 1785 262 36r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1801 265 306r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters verkoper Noorderhaven 98achter 1801 265 308r
PIETERS, AALTJE wijlen Aaltje Pieters verkoper Zuiderhaven 33 1809 268 253r
PIETERS, AALTJE Aaltje Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 30 1810 269 64v
PIETERS, ABE de stal van Abe Pieters koopman naastligger ten oosten Molenpad 14 1675 240 170v
PIETERS, ABE Abe Pieters koopman verkoper q.q. Noorderhaven 104 1681 241 39va
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Schritsen 43 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Schritsen 43 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Kerkpoortstraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire verkoper Romastraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v
PIETERS, ABRAHAM Abraham Pieters de Blaire, mede voor zich verkoper q.q. Romastraat 1623 230 334v
PIETERS, AUKJE Acke Pieters , oude vrijster verkoper van 1/3 Rommelhaven 24 1729 247 232v
PIETERS, AUKJE wijlen Acke Pieters verkoper Schritsen 50achter 1736 249 12va
PIETERS, AUKJE Acke Pieters verkoper Rommelhaven 4 1755 253 202r
PIETERS, ARJAANTJE Adriaantie Pieters koper Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten (behoudt zijn waterlossing) Sint Jacobstraat 13 1597 228 35r
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 13 1614 229 235v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters naastligger ten noorden Noordijs 6 1661 238 85v
PIETERS, EEBE Aebe Pieters koopman naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1686 242 118r
PIETERS, AAGJE Aecht Pieters koper Zoutsloot 74 1618 230 136r
PIETERS, AAFKE Aef Pieters koper kamer Wortelstraat ZZ 1627 232 25r
PIETERS, AAFKE Aefke Pieters koper Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r
PIETERS, AAGJE wijlen Aeght Pieters verkoper Zoutsloot 74 1626 231 149r
PIETERS, AAGJE de ledige plaats van Aegt Pieters naastligger ten westen Hoogstraat 1605 228 436v
PIETERS, AAGJE Aegtie Pieters koper William Boothstraat 27 1696 243 197r
PIETERS, AALTJE Aelcke Pieters koper Roeperssteeg OZ 1597 228 22r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1615 229 253v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 27 1615 229 253v
PIETERS, AALTJE de brouwerij van Aeltie Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 27 1619 230 193v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1619 230 193v
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters , voor zich en haar vijf kinderen verkoper Heiligeweg 40 1620 230 254r
PIETERS, AALTJE de vijf nagelaten weeskinderen van wijlen Aeltie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 25 1623 230 372r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
PIETERS, AALTJE Aeltie Pieters huurder Karremanstraat 22 1681 241 32va
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltie Pieters Adema verkoper Franekereind 19 1749 252 28r
PIETERS, AALTJE de brouwerij van Aeltien Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
PIETERS, AALTJE Aeltien Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1624 231 10r
PIETERS, AALTJE Aeltje Pieters naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 27 1615 229 249r
PIETERS, AALTJE Aeltje Pieters verkoper Grote Kerkstraat 27 1615 229 249r
ADEMA, AALTJE PIETERS Aeltje Pieters Adema verkoper van 1/18 Noordermolen 1 1729 247 263v
PIETERS, AREND als huurder Aernt Pieters naastligger ten noordoosten Grote Kerkstraat 23 1619 230 156r
PIETERS, AART Aert Pieters naastligger ten oosten Alemanssteeg 1600 228 214r
PIETERS, AGE huisman Age Pieters verkoper Grote Kerkstraat 35 1709 245 87r
PIETERS, AGE wijlen Age Pieters Pettingh verkoper Peterseliestraat 1665 239 13r
PIETERS, AGE het huis van Agge Pieters naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 178v
PIETERS, AGE als gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 178v
PIETERS, AGE als gebruikers de arfgenamen van wijlen Agge Pieters naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1602 228 302v
PIETERS, AGE het huis van Agge Pieters naastligger tegenover onbekend 1603 228 353r
PIETERS, AGE het huis van Agge Pieters naastligger ten oosten buiten Harlingen 1605 228 468r
PIETERS, AGE als gebruiker Agge Pieters naastligger ten noorden buiten Harlingen 1605 228 468r
PIETERS, AGNIETJE wijlen Agnietie Pieters erflater Noorderhaven 88 1733 248 7ra
PIETERS, AGNIETJE wijlen Agnietie Pieters verkoper van 1/2 Noorderhaven 88 1733 248 7ra
PIETERS, AGNIETJE Agnietje Pieters koper Weverstraat 3 1808 268 36v
PIETERS, AUKJE Akke Pieters koper ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
PIETERS, AUKJE Akke Pieters huurder van 3/8 ten noorden van Harlingen 1806 267 270ar
VETTEVOGEL, AUKJE PIETERS Akke Pieters Vettevogel verkoper Brouwersstraat 21 1808 268 49v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters schuitschipper verkoper Zoutsloot 91 1737 249 206v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuidersteeg ZZ 1772 258 48r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters voerman naastligger ten zuiden Zuiderstraat 8 1775 258 207r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten westen Zuidersteeg 2 1778 259 130v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters huurder kamer (p.j.) Rozengracht 18 1780 259 271v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1795 264 275v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21oost 1802 266 109r
PIETERS, ALBERT Albert Pieters naastligger ten oosten Hofstraat 21oost 1807 268 18v
PIETERS, ALBERT Albert Pieters verkoper Hofstraat 23 1809 268 270r
PIETERS, AMERENS Amarens Pieters verkoper Noorderhaven 55 1621 230 269r
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters bruid 1606 228 524v
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters verkoper Noordijs 7 1615 229 248v
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters verkoper Hoogstraat 27 1626 231 140r
PIETERS, AMERENS Amerens Pieters koper Sint Christoffelsteeg 3 1637 234 29r
PIETERS, ANTJE Ancke Pieters bruid 1604 228 427r
PIETERS, ANTJE Ancke Pieters koper Noorderhaven 82 1615 229 264r
PIETERS, ANDRIES wijlen Andries Pieters verkoper Romastraat 8 1612 229 108v
PIETERS, ANDRIES Andries Pieters , c.u. koper woning Bargebuurt OZ 1709 245 83r
BOER, ANDRIES PIETERS wijlen burgemeester Andries Pieters de Boer erflater Zuiderhaven 19noord 1789 263 148r
BOER, ANDRIES PIETERS vroedsman Andrys Pieters de Boer koper door niaar huis Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
PIETERS, ANTJE wijlen Anna Pieters verkoper Franekereind 40 1597 228 9r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper Hoogstraat 1605 228 436v
PIETERS, ANTJE de erfgenamen van wijlen Anna Pieters verkoper Hofstraat 31 1616 230 47r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Hofstraat 31 1619 230 174r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper huis of kamer, met zomerkeuken en ledige plaats daar achter Oosterkeetstraat 1620 230 244r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper van 1/3 Sint Jacobstraat 4 1664 238 235r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Grote Bredeplaats 6west 1783 261 79v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Voorstraat 30 1785 262 40r
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Hondenstraat 4 1790 263 275v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper Voorstraat 6 1794 264 168v
PIETERS, ANTJE de boedel van wijlen Anna Pieters verkoper Drie Roemersteeg 9 1795 264 263r
PIETERS, ANTJE vrouwe Anna Pieters verkoper Voorstraat 22 1795 264 271v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters koper Spekmarkt 4 1796 265 8v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Voorstraat 6 1802 266 54v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters naastligger ten oosten Gardenierstraat 4 1808 268 152v
PIETERS, ANTJE Anna Pieters verkoper Gardenierstraat 4 1808 268 152v
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Fabrieksstraat WZ 1598 228 97r
PIETERS, ANTJE Anne Pieters , maior annis verkoper Schritsen 1602 228 282v
PIETERS, ANTJE Anne Pieters koper Gardenierstraat 1615 229 242v
PIETERS, ANNE Anne Pieters zoutmeter koper huis in gebruik als paardenstal Voorstraat 72achter de Blinde Ezel 1661 238 111v
PIETERS, ANNE het erf van Anne Pieters , c.u. zoutmeter naastligger ten zuiden Voorstraat 72achter 1661 238 111v
PIETERS, ANNE Anne Pieters , c.u. koper huis Voorstraat 73achter 1665 239 8v
PIETERS, ANNE Anne Pieters verkoper Voorstraat 73achter 1677 240 258r
PIETERS, ANTJE Anneke Pieters koper Achterstraat NZ 1616 230 44v
ENS, ANTJE PIETERS Anneke Pieters Ens koper onbekend 1613 229 138r
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters verkoper Lanen 1 1603 228 355v
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters naastligger ten westen Lanen 3 1603 228 356r
PIETERS, ANTJE Anneken Pieters verkoper Lanen 3 1603 228 356r
ENS, ANTJE PIETERS Anneken Pieters Ens bruid 1602 228 319r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters koper Lanen ZZ 1601 228 244r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten zuiden Lanen ZZ 1601 228 244r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
PIETERS, ANSKJE Ansck Pieters verkoper Ooievaarsteeg 33 1691 242 341r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Vijver 1 1613 229 183r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Vijver 1 1618 230 127r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Zuiderhaven NZ 1618 230 139v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Grote Kerkstraat 23 1619 230 156r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Zuiderhaven NZ 1619 230 174v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Gardenierstraat NZ 1620 230 245v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Kerkpoortstraat 1621 230 287v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Zuiderhaven NZ 1622 230 298v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Kleine Bredeplaats 16achter 1622 230 310v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Lanen 63 1622 230 312v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Voorstraat 72 1624 231 33r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper ten noorden van Harlingen 1627 231 161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters geniaarde koper Vijver 5 1627 231 161v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1627 232 15v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters , met advies van haar dochter verkoper Hoogstraat 14 1630 232 115r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters , met advies van haar dochter verkoper Rommelhaven 9 1630 232 115r
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Rommelhaven 2west 1680 241 77v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Liemendijk OZ 1680 241 77v
PIETERS, ANTJE wijlen Antie Pieters verkoper van 1/2 Hoogstraat 28 1680 241 29va
PIETERS, ANTJE wijlen Antie Pieters verkoper van 1/2 Molenpad 6 1683 241 68ra
PIETERS, ANTJE Antie Pieters verkoper Schritsen 47 1709 245 86v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Hoogstraat 15 1725 246 239v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters naastligger ten zuiden Kleine Kerkstraat 12 1752 253 28v
PIETERS, ANTJE Antie Pieters koper Rozengracht 18 1800 265 251r
AKKERSLOOT, ANTJE PIETERS de kinderen van wijlen Antie Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1679 241 60r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens koper ten zuiden van Harlingen 1615 229 260r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens koper ten noorden van Harlingen 1619 230 171r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens protesteert Lanen 45 1625 231 49r
ENS, ANTJE PIETERS Antie Pieters Ens afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Lanen 45 1625 231 49r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reidsma verkoper Brouwersstraat 14 1749 251 279r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antie Pieters Reitsma koper 1/3 huis en kamer Brouwersstraat 14 1738 249 348r
REITSMA, ANTJE PIETERS de vertegenwoordigers van Antie Pieters Reitsma, q.q. eigenaar van 2/3 Brouwersstraat 14 1738 249 348r
PIETERS, Antine Pieters bruid 1606 228 522v
PIETERS, ANTJE dochter Antje Pieters verkoper Noorderhaven 18 1664 238 24va
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper huis Kerkpoortstraat NZ 1773 258 81r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters huurder (p.w.) Gardenierstraat NZ 1781 260 56r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Zoutsloot 97 1782 260 166r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters distillateurse geniaarde koper Schritsen 58 1782 260 167r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters distillateurse koper huis en tuin Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Sint Odolphisteeg 14 1782 260 282r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Brouwersstraat 9 1786 262 115r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Zoutsloot 97 1797 265 31v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Gardenierstraat ZZ 1802 266 73r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters koper Schritsen 36 1803 266 282r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters bewoner (p.j.) Zoutsloot 47 1803 266 307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Zoutsloot 47 1803 266 307v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Romastraat 25 1810 269 18r
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Anjelierstraat 34 1810 269 19v
PIETERS, ANTJE Antje Pieters verkoper Achterstraat 11 1810 269 66r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
REITSMA, ANTJE PIETERS Antje Pieters Reidsma verkoper Franekereind 32 1756 254 16r
PIETERS, ARJEN Ariaen Pieters wever naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 37 1598 228 85v
PIETERS, ARJEN Ariaen Pieters wever naastligger ten zuidoosten Kruisstraat 10oost 1598 228 85v
PIETERS, ARJAANTJE Ariaentie Pieters verkoper van 1/8 Kleine Bredeplaats 18 1659 237 190r
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyer snikschipper verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arie Pieters Dreyer snikschipper verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
PIETERS, ARJEN wijlen Aris Pieters stoeldraaier verkoper Voorstraat 57 1603 228 335v
PIETERS, ARJEN wijlen Aris Pieters stoeldraaier verkoper Voorstraat 59 1603 228 335v
PIETERS, ARJEN Aris Pieters , c.u. mr. stoeldraaier huurder Voorstraat 13 1739 250 67av
DREYER, ARJEN PIETERS zijn vader Aris Pieters Dreyer collecteur koper Rozemarijnstraat 1 1746 251 155v
DREYER, ARJEN PIETERS Aris Pieters Dreyer verkoper Spinhuisstraat 4 1747 251 180r
DREYER, ARJEN PIETERS wijlen Aris Pieters Dreyer begunstigde van een lijfrente Kleine Bredeplaats 12 1763 255 247v
WIJNGAARDEN, ARJAANTJE PIETERS Arjaantie Pieters Wijngaarden verkoper van 1/3 Heiligeweg 4 1739 250 77v
PIETERS, ARJAANTJE Arjaentie Pieters koper Both Apothekerstraat 1 1693 243 42r
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters verkoper Zuiderhaven ZZ 1678 241 3v
PIETERS, ARJEN Arjen Pieters mr. schoenmaker koper door niaar achterkamer Zoutsloot 63 1783 261 101v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1783 261 54v
DREYER, ARJEN PIETERS Arjen Pieters Dreyer arbeider verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1783 261 54v
PIETERS, ARJEN Arrjen Pieters koper door niaar Zoutsloot 87 1665 239 19r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmus kapitein koper huis, tuintje en houtschuur Noorderhaven 23 1791 263 358r
ASMUS, ERASMUS PIETERS Asmus Pieters Asmus equipagemeester verkoper Noorderhaven 23 1806 267 193r
PIETERS, AATJE Atske Pieters verkoper Schritsen ZZ 1630 232 139v
PIETERS, Attgien Pieters bruid 1601 228 271r
PIETERS, AATJE Attie Pieters verkoper Grote Ossenmarkt 2 1674 240 163r
PIETERS, AATJE Attie Pieters verkoper Zuiderhaven 33 1674 240 164r
PIETERS, AATJE het verkochte huis van Attie Pieters naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 4 1675 240 180r
PIETERS, AATJE Attie Pieters verkoper Grote Ossenmarkt 4 1675 240 180r
PIETERS, AATJE de erfgenamen van wijlen Attie Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 20 1681 241 176r
PIETERS, AATJE de erfgenamen van wijlen Attie Pieters verkoper Zoutsloot 20 1681 241 176r
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam koper Spinhuisstraat 1677 240 270v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam koper Zuiderhaven 6 1679 241 40v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters Adam koper Zuiderhaven 6 1679 241 41v
ADAM, AATJE PIETERS Attie Pieters de Adam koper door niaar 1/2 huis met een tuintje erachter Franekereind 12 1695 243 168v
PIETERS, AUKJE Auck Pieters bruid 1601 228 276r
PIETERS, AUKJE Auck Pieters koper Carl Visschersteeg 1614 229 213r
PIETERS, AUKE het huis van Aucke Pieters naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1627 232 10r
PIETERS, AUKE Aucke Pieters leertouwer verkoper Hofstraat 21midden 1731 247 389r
PIETERS, AUKJE Auckien Pieters koper Kleine Bredeplaats 22 1617 230 77v
PIETERS, AUKJE Auckyen Pieters verkoper Kleine Bredeplaats 22 1624 231 30r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustijn Pieters mr. wagenmaker naastligger ten zuiden Zuiderstraat 29 1728 247 73r
PIETERS, AUGUSTINUS Augustinus Pieters brouwer verkoper Simon Stijlstraat 2 1661 238 83v
PIETERS, AUGUSTINUS het huis van burgemeester Augustinus Pieters naastligger ten westen Hondenstraat 9 1677 240 262r
PIETERS, AUGUSTINUS grondpacht uit het huis van burgemeester Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend 1681 241 41va1
PIETERS, AUGUSTINUS de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Augustinus Pieters naastligger ten westen Spinhuisstraat 3 1695 243 174r
PIETERS, AUGUSTINUS grondpacht uit het huis van de erfgenamen van wijlen Augustinus Pieters eigenaar perceel onbekend 1699 244 9r1
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustinus Pieters de Graaf mr. wagenmaker koper huis Rommelhaven 8 1730 247 345r
GRAAF, AUGUSTINUS PIETERS Augustynus Pieters de Graef mr. wagenmaker verkoper Zuiderstraat 27 1728 247 120r
PIETERS, AUKJE Auk Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1733 248 265r
PIETERS, AUKE de kamer van Auke Pieters grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17 1730 247 351v
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters koper door niaar Schritsen 4 1711 245 143r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters verkoper Schritsen 4 1716 245 272r
PIETERS, AUKJE Aukjen Pieters koper Zoutsloot 23 1736 249 131v
PIETERS, BEREND de weduwe van Barend Pieters naastligger ten zuiden Bildtstraat 15 1775 258 215v
PIETERS, BEREND Barend Pieters naastligger ten noorden Bildtstraat 19 1780 259 236v
PIETERS, BAUKJE Bauck Pieters verkoper onbekend 1604 228 428r
PIETERS, BAUKJE Bauck Pieters verkoper Grote Kerkstraat 28een_achter 1616 230 49r
REE, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rhee mr. kleermaker verkoper q.q. Hoogstraat 28 1680 241 29va
REEN, BAUKE PIETERS Baucke Pieters Rheen mr. kleermaker verkoper q.q. Molenpad 6 1683 241 68ra
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters koper Droogstraat 1614 229 205v
PIETERS, BAUKJE Bauckien Pieters verkoper van 1/4 Schritsen 60 1619 230 170v
PIETERS, BAUKJE Baukje Pieters verkoper Noorderhaven 82 1810 269 33r
HALMA, BAUKJE PIETERS Baukjen Pieters Halma koper Bildtstraat 13 1796 264 336r
STERKENBURG, BAUKJE PIETERS minderjarige dochter Baukjen Pieters Sterkenburg verkoper van 3/16 Lombardstraat 2 1740 250 94v
PIETERS, BEREND Beerend Pieters Tikkel huurder vierde huis Ooievaarsteeg 14 1799 265 175r
PIETERS, BEREND de weduwe van Beernd Pieters naastligger ten noorden Scheerstraat 1 1771 257 186v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmaker koper Rommelhaven 2west 1680 241 77v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters korfmaker koper Liemendijk OZ 1680 241 77v
PIETERS, BEREND Beernt Pieters naastligger ten oosten Voorstraat 46 1699 244 24r
PIETERS, BEITSKE Beitske Pieters koper Voorstraat 10 1688 242 221v
PIETERS, BEITSKE Beydts Pieters verkoper Lanen 24 1619 230 191r
PIETERS, BEITSKE de zes nagelaten weeskinderen van wijlen Beyts Pieters verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annis verkoper van 1/6 Zuiderplein 1 1631 233 31r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annis verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 13 1631 233 31r
PIETERS, BRONGER Bronger Pieters , maior annis verkoper van 1/6 Zoutsloot 8 1631 233 31r
PIETERS, KAREL Caerl Pieters naastligger ten oosten Noorderhaven 52 1620 230 231r
PIETERS, KAREL Caerle Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 56 1631 233 12v
PIETERS, KAREL wijlen Carel Pieters erflater Rommelhaven 26 1631 232 181r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper provisioneel huis Lanen 52 1617 230 64v
PIETERS, KARST Carst Pieters koper huis, loods en vierkant plaatsje Karremanstraat 2 1640 234 98r
PIETERS, KARST Carst Pieters koper van 1/2 huis genaamd de Vergulde Sleutel met hofke en terzijde 3 aparte kamers op fraaie kelders om te verhuren Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1658 237 175av
PIETERS, KARST Carst Pieters koper [1/2] huis met een hofje erachter en een vrije uit- en ingang in de St. Jacobstraat met tevens ernaast 3 kamers voor de verhuur Hoogstraat 1 de Vergulde Sleutel 1661 238 100v
PIETERS, KARST Carst Pieters naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1664 238 236v
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Lanen 50 1783 261 22r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman koper huis Herenwaltje 1 1795 264 240r
PIETERS, KARST vrijgezel Carst Pieters verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, KARST Carst Pieters scheepstimmerman verkoper Herenwaltje 1 1801 265 283v
PIETERS, CATHARINA Catalijne Pieters bruid 1601 228 269v
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters , c.s. huurder Noorderhaven 9 1808 268 84r
PIETERS, CHRISTIAAN Christiaan Pieters scheepstimmerman koper huis Schritsen 23 1808 268 85r
PIETERS, KLAAS het nagelaten weeskind van Claas Pieters verkoper Sint Jacobstraat 6 1665 239 2va
PIETERS, KLAAS huisman Claas Pieters koper huis Grote Kerkstraat 31midden 1696 243 196v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koper Franekereind 25 1731 248 1r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper van 2/6 Molenpad 9a 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper q.q. Molenpad 9a 1736 249 144v
PIETERS, KLAAS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper Noorderhaven 72 1737 249 17va
PIETERS, KLAAS het meerderjarige dochtertje van wijlen Claas Pieters mr. ijzersmid verkoper Noorderhaven 72 1737 249 18ra
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar geniaarde koper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper door niaar huis met weefwinkel en 2 woningen Karremanstraat 13 1778 259 94r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar geniaarde koper Wasbleek 92 1781 260 80r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten noorden Rinnertspijp 1 1781 260 106r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Zoutsloot 71 1781 260 107r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Karremanstraat 15 1782 260 272r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters metselaar koper Zuiderhaven 54 1786 262 66r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 11 1787 262 232v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper huis Romastraat 25 1788 262 243v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 11 1788 263 19v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar verkoper Zuiderhaven 54 1788 263 63v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Achterstraat 11 1790 263 229r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters mr. metselaar koper Hoogstraat 26 1791 263 327v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1796 264 351v
PIETERS, KLAAS Claas Pieters naastligger ten westen Romastraat 27 1802 266 137r
PIETERS, KLAAS Claas Pieters koopman verkoper van 1/6 Hoogstraat 26 1804 267 107r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters huurder Havenplein 18 1808 268 38r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters verkoper Romastraat 25 1810 269 18r
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters verkoper Anjelierstraat 34 1810 269 19v
PIETERS, KLAAS wijlen Claas Pieters verkoper Achterstraat 11 1810 269 66r
BRUG, KLAAS PIETERS oud burgemeester Claas Pieters van der Brug, wegens zijn voorkinderen verpachter grond Nieuwstraat 50 1748 251 245v
PIETERS, KLAAS de weduwe van Claas Pieters Vrijmoed huurder Zoutsloot 80 1764 256 24r
PIETERS, KLAASKE Claaske Pieters koper Kerkpad WZ 1733 248 249v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1598 228 89r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 51 1599 228 135r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koper huis Lanen 1599 228 145r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieter verkoper q.q. Grote Bredeplaats ZZ 1600 228 191v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters kangieter verkoper q.q. Zuiderhaven 25 1600 228 191v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten zuiden Noorderhaven 36 1600 228 200v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Rinnertspijp 1 1600 228 201v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen ZZ 1600 228 227r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters bruidegom 1601 228 254r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer koper plaets Kerkpoortstraat NZ 1601 228 257v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 53tuin 1602 228 310v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat 1602 228 323r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer verkoper (gesuccumbeerde) Kerkpoortstraat 1602 228 332r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters tingieter koper huis Voorstraat 57 1603 228 335v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters tingieter koper huis Voorstraat 59 1603 228 335v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer crediteur (triumphant) onbekend 1604 228 383r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer naastligger ten westen Schritsen 1604 228 412r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters bruidegom 1605 228 442r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer eerdere bewoner Jan Ruurdstraat 1614 229 231v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koopman koper ledige plaats Karremanstraat 24zuid 1615 229 252r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters koper tuintje ?, zijnde 9e plaats in de derde loting volgens de kaart met het kruis erop getekend in de noorder nieuwestad 1616 230 44r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters naastligger ten oosten onbekend NZ 1622 230 294r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters leertouwer naastligger ten oosten Scheerstraat 8oost 1623 230 351v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper van 1/2 Karremanstraat 1623 230 364r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper q.q. Voorstraat 95 1624 230 374r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Voorstraat 95 1624 230 374r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters crediteur (triumphant) Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1624 231 7r
PIETERS, KLAAS wijlen Claes Pieters protesteert Scheerstraat 10 1625 231 83r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper Scheerstraat 10 1625 231 83r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters verkoper onbekend 1626 231 111r
PIETERS, KLAAS wijlen Claes Pieters koper zekere plaats recht achter de voors. schuur tot aan het Lijnbaanspad of Stadswal toe, waarvan het noordelijkste deel is verhuurd aan schoenlapper Haye Zoutsloot 1629 232 82r
PIETERS, KLAAS wijlen Claes Pieters verkoper Noorderhaven 33 1630 232 150r
PIETERS, KLAAS wijlen Claes Pieters verkoper van 1/2 William Boothstraat 37 1631 233 26r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters grootschipper geniaarde koper Grote Kerkstraat 6 1632 233 39r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters , c.u. grootschipper verkoper Droogstraat 9 1633 233 96v
PIETERS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5 1671 240 73v
PIETERS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Pieters verkoper Heiligeweg 5 1672 240 15ra
PIETERS, KLAAS Claes Pieters schoenlapper huurder Kerkpoortstraat NZ 1689 242 284r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Beneda koper huis Heiligeweg 29 1616 230 51v
BRUG, KLAAS PIETERS vroedsman Claes Pieters van der Brug koper huis Zuiderhaven 73west 1728 247 148v
LEISTRA, KLAAS PIETERS gemeensman Claes Pieters Leystra koper huis met nog een kamer erachter in de Carel Visschersteeg Brouwersstraat 14 1749 251 279r
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinck geniaarde koper Voorstraat 58twee_achter 1674 240 136v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinck bewoner Zoutsloot 1681 241 129v
PIETERS, KLAAS Claes Pieters Schinck koper provisioneel dubbele woning met twee kamers Brouwersstraat 19achter 1681 241 32va
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Nieuwstraat 52 1628 232 61v
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Lanen 50 1631 232 185r
PIETERS, KLAASKE Claeske Pieters koper Voorstraat ZZ 1636 233 181v
PIETERS, JAKOB wijlen Cobus Pieters naastligger ten zuiden Zuiderstraat 20 1767 257 19r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters , zeelander verkoper (gesuccumbeerde) Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 25 1622 230 297v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper huis met plaats daar achter Droogstraat 1622 230 327v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper huis met de halve wijnstok daarop liggend Karremanstraat 28noord 1627 232 26r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters mr. scheepstimmerman verkoper van 1/2 Zuiderhaven 18 1661 238 77v
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters koper kamer Scheffersplein 13een_achter 1682 241 208v
PIETERS, KORNELIS de erfgenamen van wijlen Cornelis Pieters naastligger ten noorden Ooievaarsteeg WZ 1714 245 205r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters schoenmaker verkoper Grote Kerkstraat 26 1750 252 96ar
AKKERSLOOT, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Ackersloot verkoper Heiligeweg 60 1679 241 60r
BONKE, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Bonck koopman koper hof met zomerhuis en plaatske Liemendijk NZ 1685 242 86v
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Cuiper verkoper ten zuiden van Harlingen 1809 268 223r
KUIPER, KORNELIS PIETERS Cornelis Pieters Kuiper mr. slager bewoner Voorstraat 31 1793 264 86r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippers verkoper van 1/12 Brouwersstraat 14achter 1695 243 185r
PIETERS, KORNELIS Cornelis Pieters van Rippers verkoper van 1/24 Brouwersstraat 14achter 1695 243 185r
PIETERS, DANIEL Daniel Pieters oud turfdrager verkoper Rommelhaven 11 1799 265 129r
PIETERS, DETJE Dettie Pieters koper Nutstraat WZ 1731 248 34r
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/5 voor- en achterhuis ([voor de drie percelen in deze akte]) Noorderhaven NZ 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en brouwerij ([voor de drie percelen in deze akte]) Zoutsloot ZZ 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte]) Hoogstraat 18 de Blauwe Engel 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper 1/10 van een huis en houtstek daer de Blauue Engel uutsteeckt ([voor de drie percelen in deze akte]) Rommelhaven 13 de Blauwe Engel 1615 229 277v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper Schritsen 55 1680 241 75v
PIETERS, DIEUWKE Dieucke Pieters koper Lanen 66 1687 242 217v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra koper grondpacht van 0-10-00 CG op een stalling Kruisstraat 5oost 1679 241 25v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra verkoper Wortelstraat NZ 1696 243 198v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1714 245 226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1714 245 226r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1718 246 2r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieucke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1718 246 2r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten westen Noorderhaven 65 1698 243 362r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Voorstraat 1 1715 245 236v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters koper Zuiderstraat 6voor 1736 249 137r
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters verkoper van 5/16 Lanen 15 1757 254 56v
PIETERS, DIEUWKE Dieuke Pieters naastligger ten noorden Karremanstraat 12 1763 255 201v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Galama naastligger ten westen Karremanstraat 6 1771 257 208r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra verkoper van 10/28 Weverstraat OZ 1692 242 381r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Noorderhaven 65 1714 245 216r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Zeilmakersstraat 2 1725 246 233r
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwcke Pieters Hoogstra naastligger ten zuiden Franekereind 8 1714 245 222v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Zoutsloot 30 1602 228 287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Zoutsloot 30 1602 228 287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters koper Droogstraat 37 1602 228 287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Droogstraat 37 1602 228 287v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten zuiden Karremanstraat 8 1764 256 37v
PIETERS, DIEUWKE Dieuwke Pieters naastligger ten oosten Anjelierstraat 7 1767 256 246r
GALEMA, DIEUWKE PIETERS wijlen Dieuwke Pieters Galama erflater Karremanstraat 10 1774 258 161v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 2 1771 257 208v
GALEMA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Galema naastligger ten westen Karremanstraat 4 1771 257 208v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten westen Kruisstraat 5oost 1718 246 20v
HOOGSTRA, DIEUWKE PIETERS Dieuwke Pieters Hoogstra naastligger ten noorden Kruisstraat 5oost 1718 246 20v
PIETERS, DINGENA Digna Pieters koper Lanen 82 1605 228 464v
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA de curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA de curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA Digna Pieters verkoper van 1/2 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA de curator over de vier onmondige weeskinderen van Digna Pieters verkoper van 4/12 Schritsen 58achter 1626 231 147r
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters verkoper Rozengracht 7west 1625 231 57v
PIETERS, DINGENA Dingen Pieters koper Hoogstraat 5 1630 232 125v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters naastligger ten westen onbekend 1616 230 24v
PIETERS, DIRK Dirck Pieters koper kamer Zoutsloot OZ 1673 240 129r
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 36 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekertrekvaart ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 40 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 30oost 1680 241 25ra
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 30west 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind ZZ 1680 241 25ra1
PIETERS, DIRK de minderjarige kinderen van wijlen Dirck Pieters verkoper Franekereind 28