Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Sa  Se  Si  So  Su  Sy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, JAN Jan S naastligger ten oosten Heiligeweg ZZ 1628 232 60r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten oosten Zoutsloot 34 1776 258 251r
HINGST, GAUKE S. Gauke S. Hingst naastligger ten zuiden Zoutsloot 34 1776 258 251r
HINGST, GAUKE S. Gouke S. Hingst koopman verkoper q.q. Voorstraat 5 1782 260 309r
SALVERDA, OTTE S. Otte S. Salverda naastligger ten oosten Voorstraat 81een_achter 1774 258 162v
HANNEMA, PIETER S. Pieter S. Hannema koopman naastligger ten noorden Scheffersplein 29 1785 262 28r
S., POPPE Poppe S. Builard naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1775 258 207v
WIJNALDA, SIERK S. Sierk S. Wijnalda huurder Hofstraat 22 1786 262 54r
BLOK, TJEPKE S. Tjepke S. Blok naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 3 1799 265 156r
SAKES, LUTSKE Luts Saackes koper Heiligeweg 27zuid 1598 228 132r
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saackles koper huis Nieuwstraat 38 1643 235 96r
SAKES, AALTJE Aeltje Saakes verkoper Lanen 21achter 1799 265 168v
SAKES, ANTJE Antje Saakes koper Noorderhaven 17 1782 260 299r
SAKES, KORNELIS Cornelis Saakes koper huis en gedeelte tuin Rapenburg 18 1780 259 295r
SAKES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Saakes naastligger ten oosten Grote Werf 2noord 1669 239 193v
SAKES, HARMEN de erfgenamen van wijlen Harmen Saakes naastligger ten noorden Grote Werf 2noord 1669 239 193v
SAKES, MEIE Meye Saakes naastligger ten noorden Wortelstraat 1 1702 244 141r
SAKES, SIKKE Sikke Saakes , c.s. huurder Lammert Warndersteeg 10 1768 257 80r
SAKES, SIPKE Sipke Saakes huurder Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
SAKES, SIETSE Sydse Saakes scheepstimmerman huurder nieuw (p.j.) Vijverstraat 24 1787 262 204v
SAKES, TIJS Thijs Saakes naastligger ten oosten Schritsen 35 1795 264 246r
BANDSTRA, TIJS SAKES Tijs Saakes Bandstra assistent Admiraliteit in Friesland koper huis Schritsen 37 1790 263 274r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Noorderhaven 4 1799 265 155r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SAKES, TJEPKE Tjepke Saakes mr. blokmaker verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SEEKELES, RUURD Ruyrd Saakles schipper op Leeuwarden naastligger ten zuiden Nieuwstraat 46 1650 236 142r
SAPES, ANNE Anne Saapes mede eigenaar Bildtpoortsmolen 1 1783 261 89r
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bargebuurt 8 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bargebuurt 8 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar naastligger ten westen Bargebuurt 10 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes , c.u. mr. molenaar mede eigenaar Bargebuurt 10 1783 261 90v
SAPES, ANNE Anne Saapes eigenaar van 1/2 Bildtpoortsmolen 1 1786 262 139r
MEULEN, ANNE SAPES Anne Saapes van der Meulen molenaar koper 1/2 rogge- en windmolen genaamd de Bildtpoortsmolen onbekend NZ de Bildtpoortsmolen 1774 258 156v
, PIETER Pytter Saaves leertouwer koper dwarshuis Kerkpoort (gebied) WZ 1703 244 223v
, PIETER de kopers Pytter Saaves , c.u. leertouwer huurder onder (p.w.) Kerkpoort (gebied) WZ 1703 244 223v
ZACHARIAS, GRIETJE Grietje Sacharias koper Rapenburg 12 1726 246 289v
IDSINGA, HARMEN SAKES burgervaandrig Haarmen Sackes Idsinga koper huis, houtstek en hof Grote Werf 1 1650 236 105r
SAKES, JOUW Jouw Sackes houtkoper verkoper Noordijs 2 1597 228 59v
SAKES, LOLLE Lolle Sackes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 364v
SAKES, Saeckes , nomine curatoris naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1629 232 103v
SAKES, ATE Ate Saeckes geniaarde koper Rapenburg 6west 1680 241 67r
SAKES, AATJE Attie Saeckes verkoper Hoogstraat 17 1656 237 69v
SAKES, AATJE Attie Saeckes verkoper Hoogstraat 17 1656 237 69v
SAKES, KLAAS Claes Saeckes chrirurgijn en herbergier protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat 67 1677 241 2v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes verkoper van 1/2 onbekend 1631 233 34v
SAKES, EELKJE Eelck Saeckes , voor zich verkoper van 1/2 Heiligeweg 58 1631 233 35r
SAKES, HARMEN Harmen Saeckes leidekker koper huis Brouwersstraat 27 1637 234 24r
SAKES, HARMEN burgerhopman Harmen Saeckes naastligger Zuiderhaven ZZ 1656 237 93r
SAKES, LOLLE grondpacht uit de kamer van Lolle Saeckes eigenaar perceel ([staat: 1 daalder]) Sint Odolphisteeg 1617 230 94v
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes crediteur (triumphant) onbekend 1623 230 361v
SAKES, LOLLE Lolle Saeckes naastligger ten oosten Voorstraat 32 1627 231 173r
SAKES, LOLLE de erfgenamen van wijlen Lolle Saeckes verkoper Sint Odolphisteeg 8 1640 234 93v
SAKES, MEIE Meye Saeckes , voorzoon van Saecke Jochums verkoper Herenwaltje 17 1657 237 260r
SAKES, MEIE de verkopers Meye Saeckes , c.u. smalschipper naastligger ten noorden Herenwaltje 7 1703 244 218r
SAKES, MEIE Meye Saeckes smalschipper verkoper Herenwaltje 7 1703 244 218r
HOITSMA, MICHIEL SAKES burgervaandrig Michiel Saeckes Hoytsma, c.u. verkoper buiten Harlingen 1642 235 27v
SAKES, RIENKJE wijlen Rinck Saeckes verkoper Nieuwstraat 56 1615 229 255v
SAKES, STOFFEL Stoffel Saeckes , c.u. koper woning Lanen 3 1672 240 80v
SAKES, STOFFEL wijlen Stoffel Saeckes koper Hofstraat 16 1684 242 50v
SAKES, STOFFEL wijlen Stoffel Saeckes verkoper Lanen 3 1684 242 52r
SEEKELES, RUURD Ruierd Saeckles naastligger ten noorden Nieuwstraat 50 1646 235 239v
SEEKELES, RUURD de erfgenamen van wijlen Ruird Saeckles verkoper Nieuwstraat 48 1654 236 249v
SEEKELES, RUURD Ruyrdt Saeckles koper huis Nieuwstraat 48 1644 235 119r
SEEKELES, SIEMEN de erfgenamen van wijlen Symen Saeckles , c.u. verkoper Schritsen 68 1673 240 123v
SAKES, FETJE Fettie Saekes geniaarde koper Zuiderstraat 12 1749 252 24v
SAKES, FETJE Fettje Saekes koper Zuiderstraat 17 1748 251 232r
SAKES, KEIMPE Keimpe Saekes verkoper van 1/6 Zeilmakersstraat 11 1752 253 26v
SAKES, MEIE Meye Saekes smalschipper koper huis Herenwaltje 7 1698 243 369v
SAKES, MEIE Meye Saekes schipper koper kamer Herenwaltje 5 1702 244 187r
SAKES, MEIE de koper Meye Saekes , c.u. schipper naastligger ten zuiden Herenwaltje 5 1702 244 187r
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 15 1730 247 326v
SAKES, SAAKJE Saekjen Saekes koper Zuiderhaven ZZ 1730 247 333r
SAKES, SIPKE Sipke Saekes stuurman koper huis en tuin Zoutsloot 89 1730 247 302v
SAKES, SIPKE Sipke Saekes verkoper van 16/32 Zoutsloot 89 1748 251 239v
SAKES, SIPKE Sipke Saekes huurder Zoutsloot 89 1749 251 252r
SEEKELES, BOTE burgerhopman Botte Saekles Workama koper huis met twee door de steeg bereikbare achterkamers Noorderhaven 105 1702 244 180v
SEEKELES, BOTE Botte Saekles Workama, c.u. huurder Noorderhaven 105 1702 244 180v
SAPES, HILLEBRAND Hilbrand Saepes molenaar koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmolen 1772 258 24v
SAPES, LIEUWE de stalling van Lieuwe Saepes naastligger ten westen Spinhuisstraat NZ 1695 243 169v
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer naastligger ten westen Rozengracht NZ 1694 243 90v
SAPES, OEDE Oede Saepes mr. leertouwer koper hof met priëel en vrije uitgang ten zuiden Rozengracht NZ 1694 243 108r
SAPES, OEDE Oede Saepes mr. leertouwer naastligger ten westen Rozengracht NZ 1694 243 108r
SAPES, OEDE Oede Saepes leertouwer verkoper Rozengracht 17 1697 243 310r
SAPES, SIERK Sjerk Saepes naastligger ten westen Lanen 6 1728 247 74r
, ELBRICHJE Elbrichje Saeses koper van 1/2 Liemendijk 38 1688 242 254r
, JAN Jan Sagcheryas huurder Kerkpad 32 1758 254 121v
SEEKELES, BOTE wijlen Botte Sakeles verkoper Noorderhaven 105 1713 245 195v
SAKES, AALTJE Aaltje Sakes koper Zoutsloot 1 1755 253 233v
SAKES, AATJE Attie Sakes koper Hoogstraat 17 1648 236 11v
SAKES, FETJE Fettie Sakes koper Zuiderstraat 25 1749 252 8r
SYBESMA, GABE SAKES Gabbe Sakes Sybesma visafslager koper huis Kleine Bredeplaats 12 1731 248 69r
SAKES, JAN Jan Sakes mr. schoenmaker verkoper Schritsen 56noordwest 1667 239 119r
SAKES, JAN Jan Sakes koper Schritsen 56noordwest 1667 239 20va
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes verkoper Noorderhaven 17 1792 264 26v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Lanen 21 1792 264 55v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Lanen 21achter 1795 264 249r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1795 264 249r
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes koper Hoogstraat 22 1798 265 108v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1799 265 168v
SAKES, JELTJE Jeltje Sakes verkoper Lanen 21 1801 266 19r
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes koper woning Bargebuurt 1 1740 250 140v
SAKES, KEIMPE Keimpe Sakes arbeider verkoper Bargebuurt 1 1764 256 87v
SAKES, LOLLE Lolle Sakes naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 6 1636 234 14r
SAKES, MEIE Meje Sakes smalschipper naastligger ten zuiden Herenwaltje 3 1708 245 72r
SAKES, MEIE Meje Sakes smalschipper verkoper Herenwaltje 3 1708 245 72r
SAKES, MEIE Meye Sakes geniaarde koper Wortelstraat 1 1684 242 26r
SAKES, MEIE Meye Sakes naastligger ten zuiden William Boothstraat OZ 1702 244 157v
SAKES, MEIE Meye Sakes smalschipper koper door niaar woning Herenwaltje 3 1708 245 59r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.) Romastraat 4oost 1752 252 191r
SAKES, MEIE Meye Sakes huurder (p.j.) Romastraat 4oost 1752 252 213r
KRAMER, MEIE SAKES Meye Sakes Cramer naastligger ten zuiden Herenwaltje 3 1708 245 59r
SAKES, PIEKE Pieke Sakes varend persoon geniaarde koper van 1/2 Zuiderhaven 15 1730 247 326v
SAKES, PIETER de tapperij van Pyter Sakes naastligger ten oosten Ooievaarsteeg 11 1754 253 155v
SAKES, SAKE het huis van Sake Sakes , q.q. naastligger ten noorden Herenwaltje 19 1654 236 252r
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot 91 1737 249 206v
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten westen Zoutsloot 91 1739 250 44v
SAKES, SIPKE Sipke Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1747 251 183v
SAKES, Sipkes Sakes naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1730 247 338v
SAKES, SJOUKJE Sjouk Sakes koper Zoutsloot 48 1651 236 152r
SAKES, STOFFEL Stoffel Sakes naastligger ten zuiden Zuiderstraat ZZ 1734 249 6v
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 61 1790 263 379r
BANDSTRA, TIJS SAKES Thijs Sakes Bandstra assistent Admiraliteit in Friesland verkoper q.q. Kerkpoortstraat 11 1790 263 379r
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1712 245 185v
SAKES, TJEPKE Tiepke Sakes , c.u. verkoper Hoogstraat 34 1715 245 232r
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r
SAKES, TJEPKE Tjepke Sakes blokmaker verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v
BLOK, TJEPKE SAKES Tjepke Sakes Blok mr. blokmaker verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SEEKELES, SIEMEN Symen Sakles koper kamer Schritsen 68 1649 236 84v
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
SALOMONS, CATHARINA Catalina Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 4 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 6 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 8 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salamons naastligger ten westen Kerkpad 10 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 4 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 6 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 8 1788 263 25v
SALOMONS, GOMPERT de weduwe van Gompert Salamons naastligger ten noorden Kerkpad 10 1788 263 25v
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
SALOMONS, JAN Jan Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat OZ 1613 229 174r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salamons verkoper Fabrieksstraat WZ 1622 230 299r
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopman huurder huis en hof (p.j.) Schritsen 58 1788 263 8r
SALOMONS, MOSES Moses Salamons koopman koper huis (winkel) Voorstraat 61 1788 263 40v
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1758 254 173v
SALOMONS, POPPE Poppe Salamons verkoper Moriaanstraat 8 1788 263 6r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester naastligger ten westen Havenplein 18oost 1702 244 155v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons havenmeester koper huis met plaatske Havenplein 18west 1702 244 156v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons geniaarde koper Wortelstraat 8 1702 244 158v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salamons geniaarde koper Wortelstraat 11 1702 244 158v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Franekereind 34 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Franekereind 32 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Christoffelsteeg 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper onbekend 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper Sint Odolphisteeg 1626 231 146r
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salamons verkoper ten noordoosten van Harlingen 1626 231 146r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salemons havenmeester koper huis Lanen 33 1691 242 21ra
SALOMONS, de erfgenamen van wijlen Gomperts Salomon verkoper Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 244v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon koper nieuwe kamer getekend met B (1 van de 5 nieuwe kamers die de stad heeft laten bouwen, getekend met letteren) Kerkpoortstraat ZZ 1615 229 245r
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten noorden Kerkpoortstraat 18 1615 229 245v
SALOMONS, LEENDERT Leenert Salomon naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1615 230 3r
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomon koper kamer Fabrieksstraat 1602 228 279v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomon naastligger ten oosten Lanen 76 1755 253 237v
SALOMONS, ANTJE Antje Salomons , voor haar kinderen verkoper Zoutsloot 1 1666 239 11ra
SALOMONS, GEERTJE Geertie Salomons verkoper Zuiderhaven 1684 242 45v
SALOMONS, GERLOF Gerlof Salomons bakker naastligger ten noorden Hondenstraat 5oost 1698 243 339r
SALOMONS, GERLOF de erfgenamen van wijlen Gerlof Salomons naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1728 247 76r
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r
SALOMONS, GERLOF wijlen Gerloff Salomons naastligger ten oosten Vijver 9 1717 245 286r
SALOMONS, Gombert Salomons naastligger ten noorden Tiepelsteeg OZ 1777 259 44v
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons joods koopman koper huis Grote Kerkstraat 36 1764 256 43r
SALOMONS, GOMPERT Gompert Salomons koopman geniaarde koper Franekereind 3 1777 259 30r
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Grote Kerkstraat 38 1799 265 199r
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 4 1802 266 167r
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 6 1802 266 167r
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 8 1802 266 167r
SALOMONS, GOMPERT de erfgenamen van wijlen Gompert Salomons naastligger ten westen Kerkpad 10 1802 266 167r
SALOMONS, JAN Jan Salomons , c.u. koper huis Achterstraat 3 1648 236 51v
SALOMONS, JAN de naastgerechtigde crediteuren van wijlen Jan Salomons , c.u. verkoper Achterstraat 1 1654 237 1r
SALOMONS, JAN wijlen Jan Salomons verkoper Schritsen 11 1720 246 60r
SALOMONS, JELTE Jelte Salomons naastligger ten westen Noorderhaven 18 1710 245 137v
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 379r
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r
SALOMONS, JELTJE Jeltie Salomons verkoper van 1/6 Kroonsteeg 5 1712 245 172r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Bildtstraat 24 1725 246 221r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper Noorderhaven 79 1725 246 227r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Noorderhaven 83 1727 247 15r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koopman koper van 1/4 Zoutsloot 26 1728 247 62r
SALOMONS, JOSEF Joseph Salomons koper van 1/4 Noordijs 4 1729 247 238v
SALOMONS, LEENDERT Lenert Salomons naastligger ten zuiden Fabrieksstraat WZ 1619 230 184r
SALOMONS, MOSES Moses Salomons koper q.q. Kerkpad 32 1799 265 140r
SALOMONS, MOSES Mozes Salomons koopman naastligger ten zuiden Noorderhaven 106achter 1795 264 234v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47 1750 252 65v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten noorden Schritsen 65b 1752 252 226v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten westen Moriaanstraat 10 1757 254 78r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Moriaanstraat 4 1760 255 43r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten zuiden Moriaanstraat 4 1760 255 43r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1763 256 5r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 47 1764 256 82v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons naastligger ten oosten Lanen 76 1776 258 255v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaard naastligger ten noorden Vijverstraat 21 1763 255 225v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaart mr. bakker geniaarde koper Vijverstraat 21 1756 254 5r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builaart naastligger ten noorden Vijverstraat 21 1756 254 5r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1758 254 143v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1763 255 215v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper Kleine Bredeplaats 22 1765 256 95r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten noorden Vijverstraat 13 1768 257 40r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten oosten Vijver 9 1771 257 239v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard naastligger ten noorden Schritsen 65b 1774 258 157v
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builard mr. bakker verkoper Lanen 76a 1780 259 257r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builart naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1756 253 259r
SALOMONS, POPPE Poppe Salomons Builart, c.soc. naastligger ten zuiden Vijver 7 1759 254 224v
SALOMONS, POPPE de tuin van Poppe Salomons Builart naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 41 1768 257 75v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeester naastligger ten westen Schritsen 63 1706 244 337v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons havenmeester naastligger ten westen Lanen 35 1708 245 51v
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons , c.u. havenmeester koper hof met bomen en zomerhuis Liemendijk 1710 245 122r
SALOMONS, SIKKE Sicco Salomons verkoper van 1/6 Kroonsteeg 5 1712 245 172r
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicco Salomons havenmeester verkoper Schritsen 61 1731 248 53r
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicco Salomons Builhart havenmeester verkoper Liemendijk 1715 245 245v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester koper hoekhuis met grote loods en plaats erachter Havenplein 5 1694 243 82r
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester verkoper Lanen 16 1694 243 85v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester verkoper Nieuwstraat 64 1694 243 86v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester naastligger ten oosten Havenplein 16 1703 244 205v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons havenmeester naastligger ten westen Schritsen 63 1705 244 268r
SALOMONS, SIKKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Havenplein 18oost 1716 245 271v
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicke Salomons naastligger ten westen Schritsen 63 1718 246 9v
SALOMONS, SIKKE de weduwe van Sicke Salomons naastligger ten zuiden Lanen 72 1720 246 59v
SALOMONS, SIKKE wijlen Sicke Salomons verkoper Lanen 33 1721 246 108r
SALOMONS, SIKKE weduwe v Sicke Salomons naastligger ten oosten Havenplein 16 1722 246 131v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builhart havenmeester verkoper van 1/3 Vijver 9 1712 245 167v
SALOMONS, SIKKE Sicke Salomons Builhart havenmeester verkoper van 1/3 Vijverstraat 17 1712 245 168r
SALOMONS, TJAMKE Tjamcke Salomons koper Zuiderhaven 1684 242 45v
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntie Salomons koper Schritsen 65b 1633 233 76v
SALOMONS, TRIJNTJE Trijntje Salomons verkoper ten noorden van Harlingen 1637 234 41v
SALOMONS, WIEBE Wybe Salomons schipper koper huis Grote Kerkstraat 34 1810 268 341r
SALOMONS, WIEBE Wybe Salomons koper woning Borstelsteeg 1 1810 268 341r
SALVES, HENDRIK Hendrik Salves huurder (p.j.) Lanen 20achter 1807 267 312r
SALVES, MARTEN Marten Salves naastligger ten westen Zoutsloot NZ 1680 241 21va
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis eigenaar Droogstraat 1601 228 247r
SALVES, AME het weeskind van wijlen Aeme Salvis verkoper Droogstraat 1601 228 247r
SALVES, AREND het kind van Aene Salvis karreman verkoper Droogstraat 57 1600 228 236r
SALVES, JAN Jan Salvis koper door niaar ratione sanguinis huis Nieuwstraat 38 1597 228 30r
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1614 229 231r
SALVES, JAN de woning van Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1675 240 179r
SALVES, JAN Jan Salvis naastligger ten noorden Kerkpoortstraat NZ 1680 241 115v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper q.q. Spinhuisstraat NZ 1786 262 49v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Heiligeweg 16achter 1786 262 61v
SALVES, RIKSTJE Rixtie Salvis verkoper Heiligeweg 16achter 1786 262 61v
SALVES, RIKSTJE Rixtje Salvis verkoper van 1/2 Spekmarkt 2 1786 262 82r
SALVES, JAN Jan Salvus verkoper Sint Odolphisteeg 10 1599 228 149r
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten zuiden Nieuwstraat 48 1611 229 25r
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1613 229 139v
SALVES, JAN Jan Salvus naastligger ten oosten Kerkpoortstraat NZ 1613 229 150r
SALVES, JAN Jan Salvus verpachter grond Molenpad 1 1617 230 102r
SALVES, JELLE wijlen Jelle Salvus koper Franekerpoort (gebied) 1597 228 56v
SALVES, JELLE de erfgenamen van wijlen Jelle Salvus naastligger ten westen 1604 228 401r
SALVES, MARTEN Marten Salvus wijdschipper koper huis Kerkpoortstraat 1663 238 191r
SALVES, MARTEN Marten Salvus , c.u. koper Kerkpoortstraat 1663 238 192v
SALVES, MARTEN Marten Salvus koper huis Heiligeweg 2 1666 239 52r
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4 1666 239 11va
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Liemendijk 1682 241 221v
SALVES, MARTEN Marten Salvus naastligger ten westen Heiligeweg 4 1681 241 35ra
SALVES, MARTJEN Martie Salvus koper onbekend 1677 240 269r
SALVES, SIEBE Sybe Salvus koper oostelijke kamer van Botte broers nieuw gebouwde woning onbekend 1599 228 159v
, MARTEN Marten Salwus wijdschipper koper huis, tuin en plaats Zoutsloot NZ 1675 240 184r
, KLAAS Claes Sampsoms koper kamer Poortje 1 1599 228 137v
ENGELSMAN, STEFFEN Steffen Sampsons Engelsman koper kamer Heiligeweg 58 1620 230 233r
, STEFFEN Steven Sampsons verkoper Gardenierstraat 1620 230 242r
SAMSONS, STEFFEN Steven Sampsums koper kamer Gardenierstraat 1613 229 165v
, JAN Jan Samsoms koper Voorstraat 68 1599 228 173r
, KLAAS Claes Samson verkoper q.q. Poortje 1602 228 294r
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons koper huis en plaats Bildtstraat 14 1605 228 456r
SAMSONS, KLAAS Claes Samsons verkoper Poortje 1 1605 228 460v
SAMSONS, STEFFEN wijlen Steven Samsons verkoper Heiligeweg 58 1657 237 112v
SAMUELS, FREERK het huis van Fredrik Samuel naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 1 1670 240 8r
SAMUELS, Brendele Samuels koper Voorstraat 61 1788 263 40v
SAMUELS, Brynne Samuels huurder huis en hof Schritsen 58 1788 263 8r
SAMUELS, FEDDRIK Feddrick Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1641 234 129v
SAMUELS, FEDDRIK het huis in de Hofstraat van Feddrick Samuels naastligger ten westen Hofstraat 16 1673 240 117v
SAMUELS, FREERK de kamer van Freddrik Samuels naastligger ten westen Zoutsloot 82oost 1668 239 159r
SAMUELS, FREERK het huis van Frederic Samuels naastligger ten oosten Lanen 76 1668 239 28va
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper huis en ledige plaats Schritsen 65b 1633 233 76v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels , c.u. koper huis Lanen 24 1650 236 103v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1655 237 41v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koopman koper 1/4 kamer Hofstraat 16 1658 237 170ar
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels koper woning Schritsen 15achter 1659 237 186v
SAMUELS, FREERK de proclamant Frederick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15achter 1659 237 186v
SAMUELS, FREERK Frederick Samuels naastligger ten oosten Hofstraat 12a 1667 239 93r
SAMUELS, FREERK de hof van Frederick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1671 240 62r
SAMUELS, FREERK Frederik Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SAMUELS, FREERK Frederyck Samuels naastligger ten westen Schritsen 67 1643 235 40v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten zuiden Gardenierstraat 2 1646 235 223v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels koper van 1/4 Zoutsloot 1 1654 236 263v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1655 237 16v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1661 238 110r
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels koper huis Grote Ossenmarkt 1a 1662 238 144v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten oosten Lanen 22 1662 238 13va
SAMUELS, FREERK de erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten westen Grote Ossenmarkt 3 1681 241 148r
SAMUELS, FREERK de erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15 1683 241 246r
SAMUELS, FREERK de erfgenamen van wijlen Fredrick Samuels naastligger ten noorden Schritsen 15 1683 241 246v
SAMUELS, FREERK wijlen Fredrick Samuels koopman erflater Schritsen 15achter 1683 242 2v
SAMUELS, FREERK Fredrick Samuels naastligger ten westen Hofstraat 16 1684 242 50v
SAMUELS, JAKOB Jacob Samuels joods koopman koper huis Grote Kerkstraat 16 1804 267 98v
SAMUELS, MICHIEL de kamer van Michiel Samuels naastligger ten oosten Hofstraat ZZ 1642 235 3v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels , c.u. koper kamer Hofstraat ZZ 1642 235 4r
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels linnenwerker koper Hofstraat 1648 236 25v
SAMUELS, MICHIEL Michiel Samuels linnenwerker naastligger ten noorden Hofstraat 1648 236 25v
SAMUELS, SUSANNA Susanna Samuels verkoper Vijverstraat 22 1742 250 267r
SANDERS, DIRK Dirck Sander naastligger ten zuiden Achterstraat NZ 1668 239 176v
SANDERS, DIRK Dirk Sander naastligger ten zuiden Achterstraat 1662 238 147r
SANDERS, DIRK Dirk Sander koper provisioneel Bargebuurtspoortje 4zuid 1660 238 7ra1
SANDERS, LIJSBET Elisabet Sanders verkoper Lombardstraat 4 1628 232 49v
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders koper huis Karremanstraat 9 1798 265 115r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders huurder (p.j.) Karremanstraat 9 1798 265 115r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 29 1798 265 116r
SANDERS, HENDRIK Hendrik Sanders naastligger ten westen Achterstraat 29 1809 268 239v
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders brouwer crediteur (triumphant) Zuiderplein 1 1597 228 80r
SANDERS, JAKOB Jacob Sanders koper ca. 4 pm land ten zuidoosten van Harlingen 1599 228 177v
SANDERS, JAN Jan Sanders huurder (p.j.) Rapenburg 6oost 1782 260 188v
SANDERS, SIETSKE Sydske Sanders verkoper Anjelierstraat 9 1793 264 134v
SANDERS, SIETSKE Sytske Sanders verkoper Zoutsloot 20 1777 259 41v
, PIETER wijlen Pieter Sandes naastligger ten oosten Sint Jacobstraat 1 1632 233 75v
, PIETER wijlen Pieter Sandes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 1 1632 233 75v
SANNES, MAAIKE Maike Sanis verkoper Achterstraat NZ 1642 235 14r
SANNES, DOUWE Douwe Sannes verkoper Sint Jacobstraat 13 1597 228 35r
SANNES, DOUWE wijlen Douwe Sannes verkoper Hoogstraat NZ 1601 228 237v
SANNES, DOUWE de weduwe van wijlen Douwe Sannes bewoner Hoogstraat NZ 1601 228 247r
SANNES, DOUWE de weduwe en kinderen van wijlen Douwe Sannes verkoper Hoogstraat NZ 1601 228 247r
SANNES, DOUWE Douwe Sannes verkoper Sint Jacobstraat 13 1603 228 372v
SANNES, HINNE Henne Sannes mr. bakker verkoper Voorstraat 4 1771 257 187r
SANNES, HINNE Hinne Sannes mr. bakker verkoper Vijverstraat 20 1777 259 68v
SANNES, LAAS Laas Sannes , c.u. huurder (p.j.) Gardenierstraat 16 1772 258 9v
SANNES, PIETER wijlen Pieter Sannes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 9 1620 230 250v
SANNES, SIETSKE Sytske Sannes naastligger ten oosten Zoutsloot 18 1774 258 187v
SANNES, TJEERD Tyaerdt Sannes naastligger ten oosten Jekelsteeg 1 1599 228 180r
SANNES, PIETER wijlen Pieter Sannis naastligger ten noorden ten oosten van Harlingen 1628 232 37r
SAPES, EEDE kind van wijlen Aede Sapes koper 1/2 huis en kamer daarachter Lanen 83 1718 246 5r
SAPES, ANNE Anne Sapes mr. molenaar koper Bargebuurt 8 1782 260 263r
SAPES, ANNE Anne Sapes mr. molenaar koper Bargebuurt 10 1782 260 263r
MEULEN, ANNE SAPES Anne Sapes van der Meulen verkoper Bildtpoortsmolen 1 1800 265 242r
SAPES, ATE Ate Sapes varensgezel koper woning Liemendijk 1755 253 219r
SAPES, BAUKE Bauke Sapes wijdschipper koper huis Kleine Bredeplaats 21 1690 242 330r
SAPES, BERBER Berberke Sapes koper Hofstraat 37 1690 242 314r
SAPES, LIEUWE wijlen Lieue Sapes mr. gortmaker verkoper Brouwersstraat 18 1705 244 279v
SAPES, LIEUWE wijlen Lieue Sapes mr. gortmaker verkoper Spinstraat NZ 1705 244 280v
SAPES, LIEUWE Liewe Sapes koper huis Brouwersstraat 18 1666 239 35r
SAPES, LIMME Liomme Sapes , c.u. koper schuur Spinhuisstraat 1666 239 47r
SAPES, OEDE Oede Sapes koper huis Hofstraat 35 1686 242 157r
SAPES, OEDE Oede Sapes koper door niaar huis bestaande uit twee dwarskamers Hofstraat 37 1689 242 274r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 37 1689 242 274r
SAPES, OEDE de kamer van Oede Sapes naastligger ten westen Hofstraat 37 1690 242 314r
SAPES, OEDE Oede Sapes verkoper Hofstraat 37 1690 242 314r
SAPES, OEDE Oede Sapes , c.u. leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht NZ 1692 243 2v
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper 1/2 huis Rozengracht NZ 1692 243 3r
SAPES, OEDE Oede Sapes leertouwer koper woning bestaande uit een beneden en bovenkamer Hofstraat 18 1693 243 39r
SAPES, OEDE Oede Sapes naastligger ten westen Rozengracht NZ 1694 243 106v
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes verkoper van 1/6 Droogstraat 15 1703 244 230v
SAPES, OEDE de erfgenamen van wijlen Oede Sapes naastligger ten oosten Rozengracht NZ 1705 244 300r
SAPES, OEDE wijlen Oede Sapes verkoper Moriaanstraat ZZ 1707 245 23v
SAPES, OEDS Oeds Sapes leertouwer naastligger ten oosten Hofstraat 33 1696 243 199v
SAPES, PIETER Pyter Sapes naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 77 1731 248 27r
SAPES, RINSKE Reinsch Sapes koper Rozenstraat WZ 1682 241 206v
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes koper Noorderkade 13 1706 244 342v
SAPES, RINSKE Reinsk Sapes verkoper Noorderkade 13 1707 245 17v
SAPES, RIENKJE Rinkjen Sapes koper Nieuwstraat 58 1665 239 28r
SAPES, ROELOF wijlen Roeloff Sapes verkoper van 1/2 Werfpad ZZ 1707 245 21r
SAPES, SIERK Sierk Sapes huurder Vijverstraat 26 1707 245 21v
SAPES, SIERK Sierk Sapes , c.u. koper huis Grote Ossenmarkt 19 1715 245 243v
SAPES, SIERK Sierk Sapes verkoper Grote Ossenmarkt 19 1718 246 26v
SAPES, SIERK wijlen Sierk Sapes scheepstimmerman verkoper Lanen 4 1736 249 139v
SAPES, SIERK wijlen Sierk Sapes verkoper Achterstraat 14 1739 250 8v
SAPES, SAPE Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk NZ 1672 240 78r
SAPES, SIERK Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r
SAPES, Zyrk Sapes verkoper Lanen 44 1730 247 335v
SAPES, LIEUWE Lieuwe Sapis gortmaker naastligger ten noorden Brouwersstraat 20 1670 240 17r
SASKERS, ANTJE Anna Sas verkoper Noordijs 7 1664 238 213v
SASKERS, FOLKERT Folckert Sasckers verkoper Schritsen 42 1600 228 231r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers koper Kerkpoortstraat 39 1619 230 176r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Sasckers verkoper Voorstraat 11west 1633 233 121r
SASKERS, FOLKERT Folckert Saskers koper huis met een achteruit van 30 x 19 1/2 voet Schritsen 42 1599 228 172v
SASKERS, FROUKJE Frouckjen Saskers verkoper Zoutsloot 65 1687 242 215r
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers geniaarde koper Noorderhaven 100 1710 245 106v
SASKERS, FROUKJE Froukjen Saskers koper Noorderhaven 82 1710 245 110v
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers , c.u. timmerman naastligger ten zuiden Hofstraat 1618 230 126r
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmerman verkoper Hofstraat 1618 230 126r
SASKERS, LAMMERT Lambert Saskers timmerman koper huis Brouwersstraat 4 1618 230 129r
SASKERS, LAMMERT wijlen Lambert Saskers timmerman verkoper Brouwersstraat 4 1623 230 345r
SASKERS, LAMMERT wijlen Lambert Saskers timmerman verkoper Brouwersstraat 4 1623 230 345r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Kerkpoortstraat 39 1621 230 260r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers koper Voorstraat 11west 1631 232 173r
SASKERS, TRIJNTJE Trijn Saskers verkoper Gardenierstraat ZZ 1631 233 13v
SAPES, KLAAS Claes Saves bakker verkoper Lanen ZZ 1611 229 40v
SAPES, HEIN Hein Saves betrokkene Voorstraat 1 1601 228 258v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper Lanen 67 1597 228 10r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten oosten Voorstraat 14 1597 228 46v
SAPES, HENDRIK de keet van Hendrick Saves naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1598 228 102r
SAPES, HENDRIK de [zout]keet van Hendrick Saves naastligger Oosterkeetstraat 3 1598 228 124v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten oosten Lanen 65 1602 228 282r
SAPES, HENDRIK het tichelwerk van Hendrick Saves naastligger ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 330v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1603 228 336v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1603 228 336v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1603 228 343r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten noorden Sint Odolphisteeg 1603 228 343r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper William Boothstraat OZ 1622 230 308v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper plaats en hof, zomerhuis, bomen en planten Droogstraat NZ 1622 230 319v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves protesteert vanwege een hypotheek Zuiderhaven 54 1624 230 385v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves protesteert vanwege een hypotheek Voorstraat NZ 1624 230 390r
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves naastligger ten westen Voorstraat 72 1625 231 50v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves verkoper Voorstraat 70 1626 231 152v
SAPES, HENDRIK Hendrick Saves koper huis waar de Vergulde Oven uitsteekt, strekkende achter tot de Droogstraat (koper heeft het medegebruik van de steeg naar de Zoutsloot) Noorderhaven 95 de Vergulde Oven 1629 232 111r
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van een fenne van ca. 9 pm ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 3 pm land ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
SAPES, MAAIKE Maicke Saves , c.u. koper door niaar 1/2 van ca. 1 pm bouwland ([voor de drie percelen in deze akte]) ten zuiden van Harlingen 1642 235 5v
SAPES, MAAIKE wijlen Maike Saves protesteert vanwege haar eigendom van 1/3 Voorstraat 87 1663 238 167r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves koper onbekend 1627 232 20r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten oosten onbekend 1627 232 20r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves naastligger ten westen onbekend 1627 232 20r
SAPES, MAAIKE Maycke Saves verkoper Herenwaltje 1631 232 184r
SAPES, MEINERT Meinert Saves eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen 1627 231 161v
SAPES, MEINERT wijlen Meinert Saves verkoper Sint Christoffelsteeg OZ 1627 231 169r
SAPES, MEINERT de verkopers Meynert Saves , e.a. verpachter grond Voorstraat 19 1613 229 131r
SAPES, MEINERT Meynert Saves verkoper Voorstraat 19 1613 229 131r
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1642 234 173v
SAPES, MEINERT de erfgenamen van wijlen Meynert Saves naastligger ten noorden buiten Harlingen 1642 234 173v
SAPES, OEDE Oede Saves naastligger ten oosten Rozenstraat 1 1700 244 46r
SAPES, Rogierke Saves , zuster van de verkoper koper door niaar ratione sanguinis William Boothstraat OZ 1622 230 308v
SAPES, Rogierke Saves verkoper Franekereind 1625 231 65r
SAPES, Rogierske Saves verkoper Voorstraat 78 1638 234 59v
SAPES, MAAIKE Maike Savis verkoper Achterstraat 49 1642 235 14r
, LOLKJE Lolck Schelte koper Bildtstraat 14 1636 234 3r
SCHELTES, JAN Jan Scheltens naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1792 264 62r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltens geniaarde koper Kruisstraat 5oost 1664 238 217r
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltens erflater Grote Kerkstraat 39 1688 242 225r
SCHELTES, ANTJE Antgie Scheltes verkoper Voorstraat 12achter 1611 229 34r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper Grote Bredeplaats 23 1611 229 2v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes verkoper Noorderhaven 60 1700 244 63v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper tuin en zomerhuis Rozengracht 18achter 1738 249 349r
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes koper huis Voorstraat 10 1739 250 10v
SCHELTES, ANTJE Antie Scheltes verkoper Rozengracht 18achter 1744 251 30v
SCHELTEMA, ANTJE SCHELTES Antie Scheltes Scheltema, bejaarde vrijster afgewezen niaarnemer van 1/2 Rozengracht 13 1746 251 138r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes koper Grote Kerkstraat 39 1663 238 182v
SCHELTES, ANTJE de verkoper Antje Scheltes naastligger ten noorden Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/2 Raamstraat 3 1728 247 210r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes koper Heiligeweg 14 1791 263 353v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, ANTJE Antje Scheltes verkoper Heiligeweg 14 1803 266 267r
SCHELTES, ANTJE Antke Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r
SCHELTES, ANTJE Antke Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 25 1621 230 285r
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, AUKJE Aukje Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, AUKJE wijlen Aukje Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, AUKJE de kinderen van wijlen Aukjen Scheltes verkoper van 1/4 Schritsen 5 1730 247 331r
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes gardenier koper huis met fraaie kamers en zolders, keuken achter, en tuin en plaats Lanen 58 1703 244 233v
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u. verkoper Lanen 58 1710 245 114r
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes , c.u. hovenier koper huis en tuin Zuiderhaven ZZ 1721 246 113v
SCHELTES, BRUIN Bruin Scheltes verkoper van 1/3 Wortelstraat 11 1769 257 104v
SCHELTES, KLAAS verkoper Claas Scheltes , c.u. huurder Brouwersstraat 19 1737 249 166r
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes erflater Noordijs 1613 229 179v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker verkoper Noorderhaven 57oost 1661 238 75v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. koper provisioneel 1/2 houtmolen en huis ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes koper provisioneel ten zuiden van Harlingen 1681 241 36va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes houtmolenaar verkoper q.q. Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
SCHELTES, KORNELIS wijlen Cornelis Scheltes huurder van 1 benedenkamer Poortje OZ 1699 243 400v
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes bakker huurder (p.j.) Franekereind 27 1692 243 2va
SCHELTES, KORNELIS Cornelis Scheltes , c.u. geniaarde koper Rozenstraat OZ 1712 245 177r
SCHELTES, KORNELIS grondpacht uit land waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG]) ten zuiden van Harlingen 1712 245 181r
SCHELTES, KORNELIS grondpacht uit 3 pm en 4 einsenland waarop huis en houtmolen van Cornelis Scheltes eigenaar perceel ([staat: 62-00-00 GG]) ten zuiden van Harlingen 1721 246 116v
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuke Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, DIEUWKE Dieuwke Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v
SCHELTES, DIRK Dirck Scheltes verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 26v
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes , c.u. huurder Noorderhaven 66 1659 237 195r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes herbergier huurder Noorderhaven 74 1664 238 226r
SCHELTES, DOEKE Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 61 1667 239 101r
SCHELTES, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doecke Scheltes naastligger ten westen Zoutsloot 56 1679 241 59r
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes huurder Noorderhaven 66 1662 238 136v
SCHELTES, DOEKE Doeke Scheltes koper woning met een potkast en bak Zoutsloot 59 1665 239 25r
SCHELTES, DOEKE wijlen Doeke Scheltes naastligger ten oosten Noorderhaven 68 1685 242 84v
SCHELTES, DOEKE de weduwe van Doeke Scheltes naastligger ten oosten Zoutsloot 52 1687 242 178v
SCHELTES, DOUWE Douwe Scheltes , c.u. huurder boven Grote Bredeplaats 7 1802 266 173r
SCHELTES, DOEKE Duco Scheltes koper huis Zoutsloot 54 1666 239 63v
SCHELTES, FEIKJE wijlen Feikie Scheltes erflater Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
SCHELTES, FEIKJE Feykje Scheltes koper ten noorden van Harlingen 1801 266 4r
SCHELTES, FOEKJE Foeck Scheltes koper Weverstraat 17 1612 229 114v
SCHELTES, FOEKJE Foeck Scheltes verkoper Weverstraat 17 1618 230 132r
SCHELTES, GEERTJE Geertje Scheltes koper Kerkpad 22 1809 268 245v
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, GEERTRUIDA Geertruid Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, GEERTRUIDA wijlen Geertruid Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, HARKE Harcke Scheltes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 102v
SCHELTES, HENDRIK wijlen Hendrick Scheltes afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Peterseliestraat 1613 229 128v
SCHELTES, HIELKJE wijlen Hylkjen Scheltes verkoper van 2/120 Kerkpoortsmolen 1 1751 252 133r
SCHELTES, IDSKE Idtske Scheltes koper Zoutsloot 95 1737 249 219r
SCHELTES, JAKOB Jacob Scheltes naastligger ten noorden Nutstraat 2 1718 246 14r
SCHELTES, JAKOB het huis van Jacob Scheltes naastligger ten oosten Zuiderhaven 36west 1718 246 19v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper ? huis Noordees (gebied) 1602 228 284v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis Scheffersplein 27 1602 228 334v
SCHELTES, JAN de koper Jan Scheltes , c.u. naastligger ten zuiden Scheffersplein 27 1602 228 334v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1606 228 521r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Franekereind 23west 1611 229 33r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper ledige plaats of huisstede van 165 x 24 houtvoeten met nr. 12 in kaart C aangetekend Rozengracht ZZ 1613 229 136r
SCHELTES, JAN de proclamanten Jan Scheltes , c.u. naastligger ten oosten Rozengracht ZZ 1613 229 136r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koopman koper ledige plaats of huisstede van 170 x 24 houtvoeten Rozengracht ZZ 1613 229 136v
SCHELTES, JAN de verkopers Jan Scheltes , c.u. verpachter grond Rozengracht 10 1613 229 142v
SCHELTES, JAN de verkopers Jan Scheltes , c.u. naastligger ten oosten Rozengracht 10 1613 229 142v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. naastligger ten zuiden Rozengracht 10 1613 229 142v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 10 1613 229 142v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Scheffersplein 29 1618 230 143r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper q.q. Hondenstraat 14 1619 230 177v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper q.q. Hondenstraat 14 1619 230 178r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 23 1621 230 285r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 25 1621 230 285r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Zuiderhaven 12 1623 230 366v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper (gecondemneerde) Zuiderhaven 8 1625 231 41r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten westen Rozengracht 14 1629 232 84r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten westen Rozengracht 30 1629 232 107r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 10 1630 232 159v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 12 1630 232 159v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Rozengracht 14 1630 232 159v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes verkoper Zuiderhaven 56 1631 233 9v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. schipper op Sneek koper kamer Nieuwstraat 34 1661 238 109v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. verkoper Nieuwstraat 34 1664 238 229r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. steenvoerder koper huis Romastraat 4oost 1670 240 23r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis Heiligeweg 58 1676 240 216v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat 11 1681 241 146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten zuiden Nieuwstraat OZ 1681 241 146r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes molenaar koper huis Nieuwstraat 34 1683 241 261r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes orgelist naastligger Kerkpad WZ 1683 241 268r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes , c.u. organist huurder Hofstraat 35 1686 242 157r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes trekschipper op Franeker koper huis Nieuwstraat 34achter 1687 242 164r
SCHELTES, JAN de koper Jan Scheltes trekschipper op Franeker naastligger ten oosten Nieuwstraat 34achter 1687 242 164r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten zuiden Heiligeweg ZZ 1690 242 338r
SCHELTES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1702 244 154r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes koper huis met pottenbakkerij erachter Schritsen 44 1730 247 322v
SCHELTES, JAN wijlen Jan Scheltes pottenbakker koper Vissersstraat 2 1763 255 232v
SCHELTES, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Scheltes naastligger ten oosten Bargebuurt 1 1764 256 87v
SCHELTES, JAN wijlen Jan Scheltes verkoper Vissersstraat 2 1768 257 46v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schuitschipper verkoper Franekereind 21 1775 258 214r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1788 263 52v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schuitschipper koper huis Zoutsloot NZ 1798 265 100r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1801 265 287r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1803 266 307r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter 1804 267 35v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes schipper naastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter 1804 267 73v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1805 267 161v
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18 1805 267 177r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten oosten Rommelhaven 18een_achter 1806 267 237r
SCHELTES, JAN Jan Scheltes naastligger ten noorden Rommelhaven 20achter 1808 268 59v
MEY, JAN SCHELTES Jan Scheltes van der Mey protesteert Noorderhaven 24 1784 261 200r
POPMA, JAN SCHELTES Jan Scheltes Popma koper huis onbekend 1736 249 121r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes koper Zoutsloot 56 1679 241 59r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltes , met consent van haar kinderen verkoper Heiligeweg 58 1714 245 226r
SCHELTES, JOCHEM Jochum Scheltes gortmaker naastligger ten noorden Nieuwstraat 60 1612 229 87r
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes koper huis met ledige plaats en tuintje Voorstraat 12achter 1611 229 34r
SCHELTES, JURJEN Jurgen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 16 1633 233 119r
FONTEIN, JURJEN SCHELTES oud burgemeester Jurgen Scheltes Fonteyn koper huis Rommelhaven 6 1634 233 142v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Voorstraat 20 1616 230 12v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes lakenkoper verkoper Voorstraat 12achter 1619 230 159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester koper drie ledige plaatsen Rozengracht 10 1630 232 159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester koper drie ledige plaatsen Rozengracht 12 1630 232 159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester koper drie ledige plaatsen Rozengracht 14 1630 232 159v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes , mede voor zich rentmeester verkoper Zuiderhaven 56 1631 233 9v
SCHELTES, JURJEN burgemeester Jurien Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 28 1631 233 11r
SCHELTES, JURJEN burgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 10 1631 233 21v
SCHELTES, JURJEN burgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 12 1631 233 21v
SCHELTES, JURJEN burgemeester en rentmeester Jurien Scheltes verkoper Rozengracht 14 1631 233 21v
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes rentmeester naastligger ten westen Rozengracht 14 1632 233 69r
SCHELTES, JURJEN gezworen gemeensman en oud burgemeester Jurien Scheltes verkoper Rommelhaven 6 1642 235 3r
SCHELTES, JURJEN Jurien Scheltes naastligger ten westen Zuiderhaven 46 1643 235 48v
FONTEIN, JURJEN SCHELTES burgemeester Jurien Scheltes Fontein naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1646 235 197r
SCHELTES, JURJEN Jurjan Scheltes naastligger ten westen Voorstraat 20 1618 230 147r
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Spinhuisstraat 1630 232 151v
SCHELTES, JURJEN Jurjen Scheltes naastligger ten oosten Havenplein 16 1642 235 34r
SCHELTES, JURJEN de kinderen van burgemeester Jurrian Scheltes naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1648 236 26v
SCHELTES, JURJEN Jurrien Scheltes crediteur Rommelhaven 1637 234 40r
SCHELTES, JURJEN Jurryen Scheltes bruidegom 1605 228 445r
SCHELTES, KLAAS Klaas Scheltes , c.u. huurder boven Lanen 59 1759 254 232v
SCHELTES, LIEUWE Lieuue Scheltes naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1655 237 4v1
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes verkoper Grote Kerkstraat 33 1636 234 16r
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes , c.u. verkoper Gardenierstraat 4 1650 236 102v
SCHELTES, LIEUWE Lieuwe Scheltes koper kamer, loods en tuin daarachter Gardenierstraat 4 1650 236 143r
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1664 238 240v
SCHELTES, LIEUWE de weduwe van Lieuwe Scheltes naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1671 240 62r
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Gardenierstraat 1632 233 40v
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes verkoper Zuiderstraat 31 1642 235 33v
SCHELTES, LOLKJE Lolck Scheltes naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1664 238 218v
SCHELTES, LOLKJE Lolk Scheltes koper Noorderhaven 51 1641 234 125v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maartje Scheltes verkoper Havenpoort 1 1752 252 224v
POPTA, MAGDALENA SCHELTES Machteltie Scheltes Popta koper ten oosten van Harlingen 1647 235 259r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper van 1/3 Lanen 45 1734 248 351r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes koper Zeilmakersstraat 13 1735 249 96r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltes verkoper Zeilmakersstraat 13 1738 249 347r
SCHELTES, MARTJEN Maertje Scheltes verkoper Schritsen 65 1729 247 230v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Noorderhaven 49 1752 252 215v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Zoutsloot 52 1752 252 216v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Karremanstraat 21 1752 252 217v
SCHELTES, MARTJEN de crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes verkoper Heiligeweg 6 1752 252 219v
SCHELTES, MAGDALENA Magdeltje Scheltes koper Sint Jacobstraat 4 1754 253 143r
SCHELTES, MARTEN Marten Scheltes naastligger ten zuiden Ooievaarsteeg 6 1794 264 200v
SCHELTES, NIESKE Nieske Scheltes verkoper Zuiderstraat 27 1768 257 86r
SCHELTES, PIETER Pieter Scheltes naastligger ten westen Schritsen 7achter 1739 250 54v
SCHELTEMA, PIETER SCHELTES Pyter Scheltes Scheltema herbergier geniaarde koper Zoutsloot 59 1760 255 20r
SCHELTES, PIETER Pytter Scheltes verkoper Noorderhaven 60 1700 244 63v
SCHELTES, RIEMKJE Rieme Scheltes verkoper Noorderhaven 42 1598 228 99v
SCHELTES, RIEMKJE Rieme Scheltes koper onbekend 1602 228 324r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verpachter grond Alemanssteeg OZ 1611 229 56r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes naastligger ten noorden Alemanssteeg OZ 1611 229 56r
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes koper huis Lanen 32 1613 229 129v
SCHELTES, SASKER Sascker Scheltes verkoper Grote Kerkstraat 19 1613 229 170r
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes koper provisioneel knechtskamer Vijverstraat 1604 228 408r
SCHELTES, SASKER Sasker Scheltes verkoper Alemanssteeg 1613 229 125r
SCHELTES, SASKER weduwe en erfgenamen van Sasker Scheltes verpachter grond Grote Kerkstraat 19 1619 230 195v
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u. mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1685 242 63r
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes mr. bakker koper huis en plaats Kerkpoortstraat 59 1686 242 123v
SCHELTES, SCHELTE Schelte Scheltes , c.u. mr. bakker huurder Grote Kerkstraat 37 1685 242 6ra
SCHELTES, SCHELTE wijlen Schelte Scheltes bakker koper door niaar Rapenburg 4 1705 244 271r
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten noorden Lanen 70achter 1683 241 270v
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicco Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1683 242 2v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 22 1631 232 176v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Heiligeweg 20 1633 233 112v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1634 233 143r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper huis Noordijs 1 1634 233 147r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper huis Lanen 54 1635 233 165r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper Zuiderstraat 31 1635 233 170r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper kamer Kerkpad 22 1639 234 72r
SCHELTES, SIKKE andere kamer van kopers Sicke Scheltes , c.u. naastligger ten zuiden Kerkpad 22 1639 234 72r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1640 234 115r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1641 234 155r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 1642 235 26r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes verkoper Zuiderstraat 31 1642 235 33v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1644 235 100r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper huis Schritsen 1644 235 144r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper mouterij Kruisstraat 8 1645 235 180r
SCHELTES, SIKKE het hoekhuis van Sicke Scheltes naastligger ten noorden onbekend 1647 235 269v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopman koper door niaar huis Grote Kerkstraat 31oost 1649 236 59v
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sicke Scheltes naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 31oost 1649 236 59v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1649 236 81v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. koper huis Noorderhaven 51 1649 236 85r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Heiligeweg 18 1649 236 98r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. verkoper Noorderhaven 47 1650 236 145v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Schritsen 51 1654 236 253v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 51 1654 236 253v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 47 1655 237 13v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper hoekhuis Karremanstraat 22 1655 237 44r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Peterseliestraat 1656 237 65v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15achter 1659 237 186v
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1657 237 261r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 6 1657 237 261r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 18 1660 238 15r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Scheerstraat 2 1660 238 17r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1660 238 36r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1660 238 36r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. verkoper Heiligeweg 22 1661 238 94r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. geniaarde koper Kruisstraat 10west 1664 238 216r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes , c.u. naastligger ten westen Kruisstraat 10west 1664 238 216r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 28 1668 239 139v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koper door niaar schuur, oostelijk gedeelte van een Kruisstraat 8 1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 8 1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 8 1668 239 168r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Kruisstraat 6 1668 239 168v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten noorden buiten Harlingen 1668 239 169v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten zuidoosten Noordijs OZ 1669 239 189v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 62 1669 239 190v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten westen Lanen 62 1669 239 35ra
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1670 240 7v
SCHELTES, SIKKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes verkoper Noordijs 1 1675 240 187r
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltes naastligger ten westen Kruisstraat 10west 1677 240 259r
SCHELTES, SIKKE wijlen Sicke Scheltes verkoper Kruisstraat 10west 1677 240 259r
SCHELTES, SIKKE grondpacht uit de schuur van de weduwe en de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes eigenaar perceel Kruisstraat 1679 241 30r
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1681 241 142v
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1683 241 246r
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten oosten Schritsen 15 1683 241 246v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltes koopman naastligger ten noorden Grote Kerkstraat 33 1688 242 235v
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1702 244 154v
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1702 244 179v
SCHELTES, SIKKE de erfgenamen van wijlen Sicke Scheltes naastligger ten zuiden Lanen 58 1703 244 233v
SCHELTES, SIKKE Sicko Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1671 240 72r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70 1663 238 194r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70achter_oost 1663 238 194r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes voormalig eigenaar Voorstraat 70achter 1663 238 194r
SCHELTES, SIKKE de mouterij van Sikke Scheltes naastligger ten oosten Kruisstraat 6 1665 239 32r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s. naastligger ten zuiden Kruisstraat 6 1665 239 32r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltes , c.s. naastligger ten westen Lanen 62 1670 239 220r
SCHELTES, SJOERDJE wijlen Sjoerdtie Scheltes erflater Brouwersstraat 12noord 1687 242 13ra
SCHELTES, SJOERDJE Sjoerdtie Scheltes verkoper Kleine Bredeplaats 15 1687 242 14ra
SCHELTES, TETJE Tettie Scheltes koper Lanen 30 1674 240 153V
SCHELTES, TJEBBE Tiebbe Scheltes koper 1/2 grondpacht van 4-00-00 GG onbekend 1602 228 324r
SCHELTES, TIJSKE Tieske Scheltes verkoper van 3/5 Voorstraat 75 1612 229 111r
SCHELTES, TIJSKE Tieske Scheltes verkoper van 3/5 Voorstraat 75achter 1612 229 111r
SCHELTES, TIETJE Tiet Scheltes verkoper (gesuccumbeerde) Schritsen 30 1606 228 523v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1769 257 98r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman Admiraliteit verkoper q.q. Rapenburg 10achter 1769 257 112r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1782 260 167r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 15 1784 261 255r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes naastligger ten westen Schritsen 58 1788 263 8r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes grondpacht verschuldigd aan dit perceel Hofstraat 17west 1795 264 275v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes bootsman naastligger ten westen Hofstraat 17west 1795 264 275v
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes oud hoogbootsman naastligger ten westen Hofstraat 15 1807 267 291r
SCHELTES, TIETE Tiete Scheltes oud hoogbootsman verkoper Hofstraat 15 1807 267 291r
SCHELTES, TIETE de erfgenamen van wijlen Tiete Scheltes naastligger ten westen Hofstraat 15 1808 268 151r
SCHELTES, TIETE wijlen Tiete Scheltes oud hoogbootsman verkoper Schritsen 56oost 1809 268 228v
SCHELTES, TIETE wijlen Tiete Scheltes hoogbootsman verkoper Hofstraat 13 1809 268 230r
SCHELTES, Tjetkse Scheltes verkoper van 1/5 Schritsen 49 1796 264 318v
SCHELTES, TJITSKE Tjietsche Scheltes huurder Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Raamstraat 3 1801 265 292r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Schritsen 25 1801 265 293r
SCHELTES, TJITSKE Tjietske Scheltes verkoper Lanen 22 1801 266 9r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijn Scheltes koper Rommelhaven ZZ 1602 228 331r
SCHELTES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijntgien Scheltes naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1604 228 431v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper Kerkpoortstraat ZZ 1679 241 50r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper Kleine Kerkstraat 7 1680 241 78r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper William Boothstraat 3 1682 241 196r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes koper van 4/5 Vissersstraat 2 1713 245 189r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes naastligger ten noorden Zuiderhaven 16 1728 247 110r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zuiderhaven 16 1728 247 110r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntie Scheltes verkoper Zuiderhaven ZZ 1731 248 21v
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar geniaarde koper Zuiderstraat 1727 246 307v
HASELAAR, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Haselaar koper Zuiderhaven 18 1727 246 311r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama koper Voorstraat 40 1671 240 66v
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama koper Noorderhaven 56 1681 241 153r
WIGLEMA, TRIJNTJE SCHELTES Trijntie Scheltes Wiglama verkoper Kerkpad 1 1683 241 239r
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Zoutsloot 49 1727 247 7v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes koper Grote Bredeplaats 31 1728 247 141v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Schritsen 65 1729 247 230v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes , pro se en n.f. verkoper Vissersstraat 2 1730 247 355v
SCHELTES, TRIJNTJE Trijntje Scheltes verkoper Grote Bredeplaats 31 1752 252 218v
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes verkoper Zuiderstraat 13 1760 254 257r
SCHELTES, TIETE oud burgemeester Tyte Scheltes bootsman Admiraliteit in Friesland koper door niaar welbeklante timmerhelling Noorderkade 13 1767 256 247r
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman Admiraliteit koper door niaar tuin en timmerhuis Schritsen 56oost 1773 258 69v
SCHELTES, TIETE het huis de Drie Spaarpotten van Tyte Scheltes naastligger ten noorden Schritsen 56oost de Drie Spaarpotten 1773 258 69v
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes koper door niaar huis Hofstraat 13 1783 261 94r
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes hoogbootsman koper door niaar huis Hofstraat 15 1784 261 255r
SCHELTES, TIETE Tyte Scheltes huurder Schritsen 56oost 1809 268 228v
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipper koper huis Zuiderstraat 13 1752 252 208r
SCHELTES, TIETE Tytte Scheltes schipper huurder (p.j.) Grote Ossenmarkt 15 1754 253 190v
SCHELTES, TJITSKE Tziets Scheltes koper Voorstraat 75 1611 229 51v
SCHELTES, WIETSE Wytse Scheltes metselaar koper huis, loods en ledige plaats Droogstraat NZ 1619 230 180r
SCHELTES, WIETSE het nagelaten weeskind van wijlen Wytse Scheltes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 102v
SCHELTES, WIETSE wijlen Wytse Scheltes verkoper Droogstraat NZ 1626 231 102v
SCHELTES, IETJE wijlen Ytje Scheltes , eerste huwelijk erflater Hoogstraat 39 1794 264 174v
, wijlen Schelte ? Scheltes ? koper Achterstraat ZZ 1605 228 461v
SCHELTES, KLAAS Claas Scheltis huistimmerman verkoper Brouwersstraat 19 1737 249 166r
SCHELTES, KORNELIS grondpacht uit het land met huis en houtmolen van Cornelis Scheltis eigenaar perceel ten zuiden van Harlingen 1708 245 74v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis naastligger ten oosten Rozengracht 8 1612 229 100v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis naastligger ten oosten Rozengracht 6 1612 229 100v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis naastligger ten westen Rozengracht 20 1620 230 213r
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 18oost 1622 230 320v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Havenplein 18west 1623 230 349r
SCHELTES, JAN de pakkerij van Jan Scheltis naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1624 231 8r
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Zuiderhaven 12 1624 231 8r
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verpachter grond Zuiderhaven 12 1625 231 51v
SCHELTES, JAN de pakkerij van Jan Scheltis naastligger ten noorden Zuiderhaven 12 1625 231 51v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis koper door niaar Zuiderhaven 1625 231 67v
SCHELTES, JAN Jan Scheltis verkoper Zuiderhaven 1625 231 67v
SCHELTES, JAN de behartiger van Jan Scheltis verkoper Zuiderhaven 56 1626 231 148r
SCHELTES, als bewoner Jetsch Scheltis naastligger ten zuiden Karremanstraat 20 1670 240 15r
SCHELTES, JETSKE Jetske Scheltis koper Drie Roemersteeg 5 1684 242 43v
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis koper westelijke van twee kamers Havenplein 18west 1623 230 349r
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis , c.u. geniaarde koper Zuiderhaven 1625 231 67v
SCHELTES, JURJEN Jurian Scheltis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 25 1625 231 71r
SCHELTES, JURJEN gemeensman Jurian Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 28 1628 232 35v
SCHELTES, JURJEN gemeensman Jurian Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 28 1628 232 47r
SCHELTES, SASKER wijlen Sasker Scheltis verkoper Lanen 32 1625 231 90r
SCHELTES, SASKER wijlen Sasker Scheltis verkoper Lanen 32 1626 231 106r
SCHELTES, SASKER wijlen Sasker Scheltis koper Sint Christoffelsteeg WZ 1627 232 4r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis koper huis en kamer Heiligeweg 20 1628 232 50r
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 22 1636 234 5v
SCHELTES, SIKKE Sicke Scheltis , c.u. koper huis Heiligeweg 18 1646 235 226r
SCHELTES, SIKKE het huis van de kopers Sicke Scheltis naastligger ten oosten Heiligeweg 18 1646 235 226r
SCHELTES, SIKKE Sikke Scheltis , c.u. verkoper Peterseliestraat WZ 1636 234 21v
SCHELTES, SIKKE Sycke Scheltis geniaarde koper Scheffersplein 27 1646 235 204r
SCHELTES, TJEBBE de weduwe van wijlen Tiebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18west 1623 230 349r
SCHELTES, TJEBBE het huis van Tjebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 22 1606 228 510v
SCHELTES, TJEBBE het erf van het huis voor aan de straat van Tjebbe Scheltis naastligger Havenplein 24 1606 228 511r
SCHELTES, TJEBBE Tyebbe Scheltis naastligger ten oosten Havenplein 18oost 1622 230 320v
SCHELTES, TJEBBE de weduwe van Tyebbe Scheltis naastligger ten westen Zuiderhaven 8 1625 231 41r
SCHELTES, TJEBBE wijlen Tyebbe Scheltis erflater Havenplein 28 1628 232 35v
SCHELTES, TJEBBE wijlen Tyebbe Scheltis erflater Havenplein 28 1628 232 35v
SCHELTES, ALBERT wijlen Albert Scheltus bleker verkoper Kerkpoortstraat 59 1733 248 232r
SCHELTES, JAN de weduwe van Jan Scheltus naastligger ten noorden Nieuwstraat 19 1697 243 280r
SCHELTES, MARTJEN Maertie Scheltus koper Havenpoort 1 1734 248 282v
BASTIAANS, ROMKJE Romck Sebastiaens verkoper van 1/2 Noorderhaven 15 1612 229 89v
BASTIAANS, ROMKJE Romck Sebastiaens verkoper ([AlleFriezen: Leeuwarden 1590 Romck Sebastiaens x Lycle Freercks]) Noorderhaven 19 1644 235 151r
, FROUKJE Froukje Sebrans Beursma verkoper Heiligeweg 34 1798 265 80v
SIEGERS, TEUNIS Theunis Seegers , c.s. huurder Zoutsloot NZ 1755 253 198r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koper twee kamers Liemendijk NZ 1682 241 232r
SEERPS, ABE Abbe Seerps , c.u. kooltjer koper huis, paardenstal, loods en plaats Droogstraat ZZ 1683 242 8r
SEERPS, ABE Abbe Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17 1685 242 64v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjer koper door niaar twee kamers Liemendijk NZ 1687 242 171v
SEERPS, ABE Abbe Seerps kooltjer koper huis genaamd de Drie Weyten Bollen Hoogstraat 28 de Drie Weiten Bollen 1690 242 328r
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman verkoper Liemendijk NZ 1694 243 102v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman naastligger ten westen Grote Bredeplaats 8oost 1696 243 250v
SEERPS, ABE Abbe Seerps koopman verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1698 243 368v
SEERPS, ABE Abbe Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 3 1700 244 54v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjer naastligger ten zuiden Liemendijk ZZ 1689 242 301v
SEERPS, ABE Abe Seerps kooltjer koper huis met een vrij in- en uitgang in de steeg naar de haven Voorstraat 5 1684 242 4va
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rozengracht 23 1636 234 4v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rozenstraat 3zuid 1636 234 4v
SEERPS, AAFKE Aeffke Seerps verkoper Rapenburg ZZ 1668 239 22va
SEERPS, AAFKE Aefke Seerps koper twee kamers Peterseliestraat 1656 237 65v
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatis verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, AAFKE SEERPS Aefke Seerps Swerms, ongehuwde dochter, veniam aetatis verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, AAFKE SEERPS ongehuwde dochter Aefke Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, EESGE Aesge Seerps verkoper van 1/3 Lanen 62 1669 239 35ra
SEERPS, AGE Age Seerps schuitschipper verkoper Heiligeweg 50 1705 244 275v
SEERPS, ANNE Anne Seerps huurder Karremanstraat 8 1807 267 333r
SEERPS, ARJAANTJE Ariaen Seerps verkoper Lammert Warndersteeg 1612 229 94r
SEERPS, ARJEN Ariaen Seerps Bennedix naastligger ten oosten ten zuidoosten van Harlingen 1602 228 329r
SEERPS, ARJAANTJE Arian Seerps verkoper Kruisstraat 5oost 1623 230 340r
SEERPS, ARJAANTJE Arien Seerps verkoper Bildtpoort (gebied) 1630 232 134r
SEERPS, AATJE Attie Seerps verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v
SEERPS, AATJE Attie Seerps verkoper Noorderhaven 47 1658 237 169av
SEERPS, AATJE als gebruiker Attie Seerps naastligger ten westen Zoutsloot 61 1681 241 130v
SEERPS, AATJE Attie Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 27 1681 241 174r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps verkoper Liemendijk WZ 1632 233 58r
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten westen Karremanstraat 2 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD huis en hof van verkoper Bartel Seerps karreman naastligger ten noorden Karremanstraat 2 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD Bartel Seerps karreman verkoper Karremanstraat 2 1640 234 98r
SEERPS, BARTELD Bartle Seerps , c.u. karreman koper door niaar huis en hof, nagelaten door wijlen Tiaard Claes Achterstraat ZZ 1638 234 68r
SEERPS, BARTELD de koper Bartle Seerps naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1638 234 68r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 1zuid 1678 241 14r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper Lammert Warndersteeg 8 1678 241 14r
SEERPS, BAUKJE Bauckien Seerps koper William Boothstraat 5zuid 1678 241 22v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 157v
SEERPS, BAUKJE Bauckjen Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1695 243 166r
BAKKER, BAUKJE SEERPS Bauckjen Seerps Bakker geniaarde koper Zoutsloot 22 1742 250 210v
SEERPS, BAUKJE Baukien Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 82 1699 244 22r
SEERPS, BAUKJE wijlen Baukje Seerps erflater Kruisstraat ZZ 1701 244 120r
SEERPS, BAUKJE wijlen Baukje Seerps erflaterse Grote Kerkstraat 31west 1701 244 120v
SEERPS, BAUKJE Baukjen Seerps koper Kruisstraat 6 1671 240 72r
SEERPS, DOEKE Doecke Seerps bruidegom 1598 228 122r
SEERPS, DOEDE Doede Seerps bakker verkoper Rapenburg 1729 247 258r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman naastligger ten noorden Franekereind 23oost 1739 250 18r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman koper huis en tuintje Voorstraat 91 1742 250 275v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper Voorstraat 42 1743 250 280r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer naastligger ten noorden Moriaanstraat 12 1754 253 163v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koper door niaar huis Voorstraat 89 1765 256 119r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper q.q. Kerkpoortsmolen 1 1770 257 164r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Backer koopman verkoper q.q. Hofstraat 1 1774 258 148v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 91 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 91 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93achter 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93achter 1785 262 23v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Heiligeweg 52 1785 262 25v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Heiligeweg 50 1785 262 27r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Heiligeweg 50 1785 262 27r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer erflater Scheffersplein 29 1785 262 28r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Scheffersplein 29 1785 262 28r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen oom van de verkoper Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93achter 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 93achter 1785 262 30r
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 89 1785 262 31v
BAKKER, DOEDE SEERPS wijlen Doede Seerps Backer erflater Voorstraat 89 1785 262 31v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis en erf Voorstraat 42 1742 250 244v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker zoutzieder en koopman verkoper van 1/12 Lanen 73 1743 251 3r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker verkoper van 1/6 Noorderhaven 19 1745 251 99v
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman koper huis of woning Voorstraat 93achter 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten westen Voorstraat 93achter 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker koopman naastligger ten noorden Voorstraat 93achter 1750 252 82r
BAKKER, DOEDE SEERPS Doede Seerps Bakker naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1782 260 192v
WILDSCHUT, IEKE SEERPS Eeke Seerps Wildschut oud fabrikant naastligger ten zuiden Fabrieksstraat 2 1766 256 185v
SEERPS, EESGE Eesge Seerps verkoper Kerkpoortstraat 1675 240 185v
SEERPS, EESGE Esge Seerps verkoper van 1/5 Kleine Bredeplaats 3 1695 243 161v
SEERPS, FEDDE Fed Seerps naastligger ten noorden Schritsen 14 1620 230 230r
SEERPS, FETJE Fed Seerps koper kamer Schritsen 12 1623 230 362r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, FOEKJE SEERPS Foeckjen Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, FOEKE Foucke Seerps koper huis met ledige plaats, en ca. 8 pm weeshuisland Molenpad 1 1617 230 102r
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u. koper door niaar schuur Achterstraat ZZ 1645 235 179v
SEERPS, GATSE Gatie Seerps , c.u. naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1645 235 179v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps koper huis Zoutsloot NZ 1635 233 170v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1644 235 129r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1655 237 4v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten westen Noordijs 4 1693 243 54r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps naastligger ten noorden Noordijs 4 1693 243 54r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper van 1/2 Lanen 50 1694 243 118r
SEERPS, GATSE Gatse Seerps bakker naastligger ten westen Rommelhaven 28 1695 243 128v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker verkoper van 1/2 Lanen 50 1698 243 370v
SEERPS, GATSE Gatse Seerps mr. bakker koper hof met vruchtbomen, wijnstokken en zomerhuis Gardenierstraat ZZ 1701 244 108v
SEERPS, GATSE de hof van de erfgenamen van wijlen Gatse Seerps naastligger ten zuiden Gardenierstraat 14 1708 245 70r
SEERPS, GATSE de weduwe en erfgenamen van wijlen Gatse Seerps naastligger ten westen Noordijs 4 1710 245 111r
SEERPS, GATSE de dochter van Gatse Seerps naastligger ten westen Rommelhaven 28 1717 245 287v
SEERPS, GATSE Gattie Seerps naastligger ten oosten Zoutsloot 45 1658 237 164r
GRATEMA, GEERTJE SEERPS Geertie Seerps Gratama verkoper Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Karremanstraat 7 1688 242 260v
SEERPS, GEERTJE Geertje Seerps koper Sint Jacobstraat 19 1751 252 140r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
WILDSCHUT, GIJSBERT SEERPS Gijsbert Seerps Wildschut bontreder verkoper Franekereind 3 1738 249 223r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, GOSSE SEERPS Gosse Seerps Swerms verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, GOOITSKE Goyckjen Seerps koper Zoutsloot 1 1691 242 356r
SEERPS, GOOITSKE Goyckjen Seerps huurder voor 8 jaren Zoutsloot 1 1691 242 356r
SEERPS, GOOITSKE Goyckjen Seerps naastligger ten zuiden Zoutsloot 1 1691 242 356r
SEERPS, GRIETJE Grietie Seerps koper Lanen 21achter 1734 248 319v
SEERPS, GRIETJE Grietie Seerps naastligger ten zuiden Lanen 21achter 1734 248 319v
SEERPS, GRIETJE Grietje Seerps koper Lanen 21 1730 247 368v
SEERPS, GRIETJE Grietje Seerps huurder beneden Lanen 21 1730 247 368v
BAKKER, GRIETJE SEERPS Grietje Seerps Backer verkoper van 1/12 Lanen 73 1743 251 3r
SEERPS, HARKE Harke Seerps , c.s. huurder (p.j.) Rommelhaven 4een_achter 1735 249 52r
SEERPS, HARKE Harke Seerps oud varenspersoon verkoper Noorderhaven 50 1756 253 257r
SEERPS, HILTJE Hill Seerps verkoper Romastraat ZZ 1613 229 134v
SEERPS, HINKE Hincke Seerps koper Lanen 71twee_achter 1703 244 222v
SEERPS, Hinckie Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 47 1701 244 103r
SEERPS, HINKE Hinke Seerps koper Voorstraat 14 1701 244 118v
SEERPS, HOITE de weduwe van Hoite Seerps huurder Herenknechtenkamerstraat 17 1741 250 200v
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
SWERMS, HOTSE SEERPS Hotse Seerps Swerms, c.s. en q.q. mr. zilversmid verkoper q.q. Romastraat 1 1706 244 334r
SEERPS, HOITE Hoyte Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 61 1628 232 71r
SEERPS, HOITE Hoyte Seerps verkoper William Boothstraat 3 1633 233 124r
SEERPS, HOITE Hoyte Seerps , c.s. verkoper Voorstraat 63 1643 235 39r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga verkoper q.q. Bildtpoort (gebied) 1617 230 102v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga koper provisioneel huis en houtstek onbekend 1618 230 114r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga koper hoekhuis met zomerhuis daarachter Hoogstraat 20 1620 230 201v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga verkoper q.q. Kerkpoortstraat NZ 1622 230 332r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga koper achterhuis Roeperssteeg 7 1627 231 171r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga koper huis daer den Rosenobel uutsteeckt Voorstraat 63 de Rosenobel 1627 231 172v
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga naastligger ten noorden Rommelhaven 15 1627 232 30r
BONGA, HOITE SEERPS Hoyte Seerps Bonga verkoper q.q. Heiligeweg 1630 232 165r
SEERPS, HOTSE Hoytse Seerps verkoper q.q. Zuiderhaven ZZ 1618 230 107v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps molenaar naastligger ten oosten Hofstraat 9 1597 228 66r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps molenaar naastligger ten westen Hofstraat NZ 1599 228 172r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps verkoper onbekend 1604 228 428r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps naastligger ten zuiden Kromme Elleboogsteeg 1606 228 503r
SEERPS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Seerps naastligger ten oosten Rozengracht 26 1620 230 227r
SEERPS, JAKOB de erfgenamen van wijlen Jacob Seerps naastligger ten oosten Rozengracht 26 1628 232 61r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer koper provisioneel huis voorheen de Drie Weiten Bollen genaamd Hoogstraat 28 de Drie Weiten Bollen 1680 241 29va
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten oosten Hoogstraat 26 1684 242 40v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps geniaarde koper Vijverstraat 17 1685 242 64v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps , c.u. kooltjer koper woning met plaatske Zoutsloot 24 1685 242 75v
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer koper fraai huis met meerdere verhuurde kamers Vijverstraat 9 1685 242 90r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten zuiden onbekend 1686 242 112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer naastligger ten noorden onbekend 1686 242 112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer verkoper onbekend 1686 242 112r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer verkoper Zoutsloot 24 1687 242 179r
SEERPS, JAKOB Jacob Seerps kooltjer verkoper Hoogstraat 28 1690 242 328r
POPTA, JAKOB SEERPS Jacob Seerps Popta verkoper van 1/3 Zoutsloot 52 1733 248 281r
SEERPS, JAN Jan Seerps koper huis Zoutsloot 98 1626 231 117v
SEERPS, JAN het huis van Jan Seerps naastligger ten zuiden William Boothstraat WZ 1635 233 175r
SEERPS, JELLE Jelle Seerps verkoper Zoutsloot 1 1705 244 266v
SEERPS, JILDOU Jildu Seerps verkoper Droogstraat 16 1640 234 91v
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta, c.u. mr. kleermaker koper huis Brouwersstraat 1b 1713 245 197r
POPTA, JOOST SEERPS Joost Seerps Popta mr. kleermaker koper huis Heiligeweg 32 1727 246 305v
SEERPS, JOUKE Joucke Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 64 1719 246 38r
SEERPS, JOUKE Joucke Seerps verkoper van 1/4 Droogstraat 77 1719 246 38r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 30 1683 241 240v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps mr. timmerman koper provisioneel huis Franekereind 34 1682 241 61ra
SEERPS, PIETER Pieter Seerps naastligger ten oosten Franekereind 32 1684 242 45r
SEERPS, PIETER de erfgenamen van wijlen Pieter Seerps naastligger ten westen Franekereind 36 1709 245 78v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper van 1/4 Zoutsloot 64 1719 246 38r
SEERPS, PIETER Pieter Seerps verkoper van 1/4 Droogstraat 77 1719 246 38r
SEERPS, PIETER huisman Pieter Seerps verkoper Zoutsloot 83 1731 248 42v
SEERPS, PIETER Pieter Seerps , e.a. huurder (p.j.) Zoutsloot 105 1736 249 148v
SEERPS, PIETER Piter Seerps , c.soc. verkoper Kerkpoort (gebied) 1626 231 114v
SEERPS, PIETER Pyter Seerps huistimmerman verkoper Nieuwstraat 37 1697 243 322v
SEERPS, PIETER Pyter Seerps , c.s. naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 2 1728 247 213v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps koper Kerkpoortstraat 39 1667 239 81r
SEERPS, PIETER nu Pytter Seerps timmerman naastligger ten westen Franekereind 36 1686 242 114v
SEERPS, PIETER Pytter Seerps mr. huistimmerman naastligger ten zuiden Nieuwstraat 35 1687 242 216v
SEERPS, PIETJE Pyttie Seerps verkoper Heiligeweg 25 1718 246 1v
SEERPS, PIETJE Pyttie Seerps koper Heiligeweg 32 1727 246 305v
SEERPS, RINSKE Reinsck Seerps bruid 1598 228 119ar
SEERPS, RINSKE Reynsck Seerps aanhandelaar Noorderhaven 31 1616 230 28v
SEERPS, RINSKE Reynsck Seerps verwandelaar Heiligeweg 64 1616 230 29r
SEERPS, RINSKE Reynsck Seerps trekt zijn protest in Heiligeweg 64 1617 230 64r
SEERPS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 56 1615 229 241v
SEERPS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1615 229 241v
SEERPS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps verpachter grond Heiligeweg 58 1620 230 233r
SEERPS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten oosten Heiligeweg 58 1620 230 233r
SEERPS, SIEBREN het grote huis van de erfgenamen van wijlen Sibrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1620 230 233r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steeven Seerps Swerms makelaar verkoper Tiepelsteeg 1696 243 222v
SWERMS, STEFFEN SEERPS Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper van 1/5 Noorderhaven 24 1692 242 396v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms koper pakhuis beneden geschikt als houtstek en boven graanzolders Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms koper kamer Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms stadsmakelaar verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms koper huis met een plaatsje erachter Zuiderhaven 23 1693 243 63v
SWERMS, STEFFEN SEERPS als bewoner burgervaandrig Steven Seerps Swerms naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1693 243 63v
SWERMS, STEFFEN SEERPS burgervaandrig Steven Seerps Swerms gezworen makelaar koper pakhuis en plaats erachter Zuiderhaven 18 1697 243 315v
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps koper huis Kerkpoortstraat 39 1667 239 81r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps , c.u. timmerman koper pakhuis de Drie Claverbladen genaemt Schritsen 27 de Drie Klaverbladen 1668 239 154r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps verkoper Moriaanstraat ZZ 1669 239 201v
SEERPS, SIEBE wijlen Sybe Seerps verkoper Droogstraat 61 1676 240 219r
SEERPS, SIEBE wijlen Sybe Seerps verkoper Schritsen 27 1676 240 219v
SEERPS, SIEBE wijlen Sybe Seerps verkoper Schritsen 25 1676 240 246r
SEERPS, SIEBE Sybe Seerps koper huis Droogstraat 61 1672 240 11va
SEERPS, SIEBREN Sybrandt Seerps koper huis daer den Vergulden Hulck uuthanght Havenplein 18oost de Vergulde Hulk 1605 228 490r
SEERPS, SIEBREN de nalatenschap van wijlen Sybrandt Seerps verkoper Havenplein 18oost 1605 228 490r
SEERPS, SIEBREN de drie nagelaten weeskinderen van wijlen Sybrandt Seerps koper Heiligeweg 58 1618 230 133v
SEERPS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1605 228 459r
SEERPS, SIEBREN de erfgenamen van wijlen Sybrant Seerps naastligger ten oosten Voorstraat 6 1629 232 105v
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Scheffersplein 7 1786 262 84r
SEERPS, SIEBREN Sybren Seerps naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1793 264 136v
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje, c.u. huistimmerman koper huis Nieuwstraat 20 1785 262 15r
HOEDJE, SIEBREN SEERPS Sybren Seerps Hoedtje naastligger ten noorden Nieuwstraat 22 1802 266 118v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 25 1692 243 14v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 23achter 1692 243 15v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Vijverstraat 8 1692 243 16r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Schritsen 31 1692 243 16v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 17west 1692 243 17v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 15 1692 243 18v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 13 1692 243 19r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 21midden 1692 243 19v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Hofstraat 25 1692 243 20r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Romastraat NZ 1692 243 20v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper onbekend 1692 243 21r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Fabrieksstraat 34 1692 243 21v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Lanen 51 1692 243 22r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuidersteeg 2 1692 243 22v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven ZZ 1692 243 23v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 24r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 6 1692 243 25r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Zuiderhaven 14 1693 243 37v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Herenknechtenkamerstraat 19 1693 243 45r
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Romastraat 6 1693 243 45v
SWERMS, THOMAS SEERPS Thomas Seerps Swerms, thans ter zee uitlandig verkoper Tiepelsteeg 1693 243 46r
SEERPS, TJEPKE Tiepcke Seerps koper provisioneel kamer Noordijs 10 1617 230 76v
SEERPS, TJEPKE mouterij en brouwerij van de weduwe van Tiepcke Seerps naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
SEERPS, TJEPKE mouterij en brouwerij van de weduwe van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Schoolsteeg OZ 1629 232 86v
SEERPS, TJEPKE Tiepcke Seerps huurder Rommelhaven 24achter 1630 232 141r
SEERPS, TJEPKE de brouwerij van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Noordijs 4 1631 232 173v
SEERPS, TJEPKE de brouwerij van Tiepcke Seerps naastligger ten noorden Noordijs 4 1631 232 174r
SEERPS, TJEPKE Tjebke Seerps Gradema koper door niaar stal of schuur Molenpad 1691 242 340v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps mr. scheepstimmerman koper ten oosten van Harlingen NZ 1743 251 11r
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps betrokkene onbekend 1745 251 74v
SEERPS, TJEERD Tjeerd Seerps huurder Zoutsloot 53 1759 254 214v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vries scheepstimmerman verkoper q.q. Noorderkade 13 1757 254 103v
VRIES, TJEERD SEERPS Tjeerd Seerps de Vries huurder en gebruiker Noorderkade 13 1758 254 137v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps , c.soc. naastligger ten oosten Molenpad 1691 242 340v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps , c.soc. naastligger ten zuiden Molenpad 1691 242 340v
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten oosten Rapenburg 1 1693 243 29r
SEERPS, TJEPKE Tjepke Seerps naastligger ten noorden Rapenburg 1 1693 243 29r
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratama verkoper Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratama koopman verkoper Rapenburg 1708 245 50v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten westen Rapenburg NZ 1698 243 344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema naastligger ten noorden Rapenburg NZ 1698 243 344v
GRATEMA, TJEPKE SEERPS Tjepke Seerps Gratema koopman koper provisioneel Voorstraat 50 1692 243 1ra
GRATEMA, TJEPKE SEERPS de erfgenamen van wijlen Tjepke Seerps Gratema naastligger ten oosten Noordijs 23 1731 248 37r
SWERMS, THOMAS SEERPS Tomas Seerps Swerms verkoper Vijver 6tuin 1692 242 405r
SWERMS, THOMAS SEERPS Tomas Seerps Swerms verkoper Zuiderhaven 6 1692 242 405v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratama verkoper Heiligeweg 27noord 1692 242 378v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratama koper Noorderkade 23 1693 243 39v
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntie Seerps Gratama koper door niaar William Boothstraat 31 1699 244 16r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS wijlen Trijntie Seerps Gratama verkoper William Boothstraat 31 1718 246 24r
GRATEMA, TRIJNTJE SEERPS Trijntje Seerps Gratema koper Franekereind 10 1695 243 129r
SEERPS, TJEPKE Tyepcke Seerps verkoper Franekereind 3 1612 229 113r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps zeilmaker verkoper q.q. Heiligeweg 58 1620 230 233r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koper q.q. 1/3 huis met hof daar achter Noordijs 5 1622 230 317v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koper hof met bomen en plantagie Zoutsloot 53tuin 1626 231 150v
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps koopman koper kamer Zoutsloot 24 1627 231 163r
SEERPS, WIEBREN Wibrant Seerps naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1637 234 31r
SEERPS, WIEBREN de hof van Wibrant Seerps naastligger ten oosten Droogstraat 13 1642 234 180v
SEERPS, WIEBREN burgerhopman Wibrant Seerps koopman koper door niaar 1/7 huis en plaats Voorstraat 8 1643 235 89r
SEERPS, WIEBREN Wibren Seerps trekt zijn protest in Heiligeweg 64 1617 230 64r
SWERMS, WIEGER SEERPS Wieger Seerps Swerms distillateur verkoper van 1/2 Voorstraat 53 1763 255 209v
SEERPS, WIEBE wijlen Wybe Seerps verkoper Hoogstraat 24 1625 231 53r
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmaker koper provisioneel huis Grote Bredeplaats ZZ 1600 228 191v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmaker bewoner Grote Bredeplaats 8oost 1603 228 371v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps koper huis met het vrije medegebruik van de steeg, breed 5 voet Noorderhaven 41 1604 228 416v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1618 230 120r
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmaker koper q.q. dwarskamer Heiligeweg 58 1618 230 133v
SEERPS, WIEBREN Wybrandt Seerps zeilmaker naastligger ten noorden Heiligeweg 58 1618 230 133v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 39 1611 229 18v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmaker koper drie onderkamers met drie opkamers daarboven Noordijs 2 1618 230 135v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmaker koper huis met ledige plaats Noordijs 4 1619 230 179v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps zeilmaker naastligger ten oosten Noordijs 4 1619 230 179v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps koper Schoolsteeg OZ 1620 230 206v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps naastligger ten oosten Schoolsteeg OZ 1620 230 206v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps verkoper Zoutsloot 53tuin 1634 233 133v
SEERPS, WIEBREN Wybrant Seerps koper huis, ledige plaats, zomerhuis en hof met bomen en planten Noordijs 21 1643 235 79v
SEERPS, WIEBREN het huis van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Noorderhaven 43 1648 236 16v
SEERPS, WIEBREN de erfgenamen van wijlen Wybrant Seerps naastligger ten westen Droogstraat NZ 1657 237 257v
SEERPS, WIEBREN Wybren Seerps verkoper Grote Bredeplaats 8west_voor 1601 228 244v
SEERPS, WIEBREN Wybren Seerps naastligger ten westen Droogstraat 13 1639 234 90v
SEERPS, WIEBREN het huis van de erfgenamen van wijlen Wybren Seerps naastligger ten westen Noorderhaven 43 1649 236 56v
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) Noorderhaven 110 1621 230 283v
SIEGERS, AALTJE Aelcke Segers crediteur (triumphant) onbekend 1621 230 284r
SIEGERS, AALTJE kopers' zuster Aeltge Segers verkoper Sint Jacobstraat 10 1630 232 160v
SIEGERS, AALTJE Aeltye Segers verkoper Noorderhaven 110 1616 230 27v
SIEGERS, ANTJE Anneke Segers verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
SIEGERS, ANTJE Anneke Segers verkoper van 1/4 Spekmarkt 2 1631 233 3r
SIEGERS, BOTE zijn broeder Bote Segers verkoper Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
SIEGERS, BOTE Bote Segers , thans uitlandig verkoper van 1/4 Spekmarkt 2 1631 233 3r
SIEGERS, KORNELIS Cornelis Segers koper 1/4 huis Sint Jacobstraat 10 1630 232 160v
SIEGERS, KORNELIS Cornelis Segers verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 10 1630 232 161r
SIEGERS, KORNELIS Cornelis Segers verkoper van 1/2 (lasthebbende voor Bote Segers) Spekmarkt 2 1631 233 3r
SIEGERS, KORNELIS Cornelis Segers verkoper q.q. Spekmarkt 2 1631 233 3r
SIEGERS, HENDRIK Hendrik Segers huurder Bargebuurt 28 1753 253 104v
SIEGERS, TRIJNTJE Trijntie Segers naastligger ten oosten Lanen 28 1668 239 139v
SELIS, GRIETJE Grietie Selis koper Achterstraat 29 1711 245 162r
, WOUTER Wouter Semmens bakker verkoper Grote Kerkstraat 37 1612 229 105v
SIEMENS, WOUTER Woulter Semmes bakker koper huis daer die Pellicaen uutsteeckt en schuur Grote Kerkstraat 37 1611 229 47r
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 35 1612 229 95r
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes bakker naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 39 1613 229 135r
SIEMENS, WOUTER Wouter Semmes bakker naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 39 1614 229 187r
SIMKES, SIKKE Sicke Sempkes naastligger ten noorden Lanen 91 1619 230 157r
SEMS, HENDRIK de weduwe van Hendrick Sems verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Oosterkeetstraat 6 1605 228 453v
SEMS, WOUTER Wolter Sems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 37 1626 231 101v
SEMS, WOUTER Wouter Sems protesteert vanwege een vordering Noordees (gebied) 1605 228 444v
SEMS, WOUTER Wouter Sems verkoper q.q. Kruisstraat 5oost 1620 230 217v
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 35 1623 230 335v
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 35 1623 230 345v
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten oosten Kruisstraat 5west 1629 232 91v
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten zuidoosten Grote Kerkstraat 35 1630 232 151r
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1631 232 181v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakker verkoper q.q. Romastraat 3 1631 233 30r
SEMS, WOUTER Wouter Sems naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 1632 233 57v
SEMS, WOUTER Wouter Sems verkoper q.q. Heiligeweg 28 1637 234 29v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1643 235 46r
SEMS, WOUTER Wouter Sems verkoper Grote Kerkstraat 37 1643 235 91v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakker verkoper Kerkpoortstraat 27 1644 235 116v
SEMS, WOUTER Wouter Sems bakker naastligger ten oosten Kruisstraat 5west 1644 235 142v
SEMS, WOUTER de erfgenamen van wijlen Wouter Sems bakker naastligger ten oosten Kruisstraat 5west 1650 236 106v
SEMS, WOUTER de erfgenamen van wijlen Wouter Sems bakker naastligger ten oosten Kruisstraat 5west 1653 236 246v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sendts naastligger ten noorden Noorderhaven 61 1665 239 2va
SINTS, HUBERT Hubert Sens verkoper q.q. Scheerstraat 6 1647 236 5v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sent naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1663 238 165v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huybert Sent naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1677 240 255v
SINTS, JAN Jan Sent verkoper q.q. Voorstraat 37 1617 230 104r
, JAKOB Jacob Sentes verkoper Lanen 37 1611 229 46r
SINTS, WARNER de erfgenamen van wijlen Warner Senths naastligger ten oosten Schritsen 16 1689 242 279v
SINTS, WIETSE Wytse Senties , c.u. verkoper William Boothstraat 3 1661 238 85r
SINTS, FROUKJE Vrouwkje Sentjes , onmondig kind verkoper Zuiderstraat 20 1801 266 25r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderen verkoper Zoutsloot NZ 1604 228 386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents , voor haar kinderen verkoper Droogstraat 1604 228 386r
SINTS, AALTJE Aeltgien Sents verkoper Schritsen 39 1605 228 464r
SINTS, HILTJE Hiltie Sents eerdere eigenaar (akte van liquidatie dd 21-09-1650) Grote Ossenmarkt 3 1681 241 168r
SINTS, HISKE Hiske Sents koper Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
SINTS, HISKE Hiske Sents huurder Grote Kerkstraat 21 1803 266 255v
SINTS, HISKE wijlen Hiske Sents koper Kleine Bredeplaats 24 1808 268 131r
SINTS, HISKE Hiske Sents verkoper Grote Kerkstraat 21 1811 269 141r
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1662 238 158v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 7 1664 238 234r
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1663 238 22va
SINTS, HUBERT de weduwe van Huibert Sents naastligger ten zuiden Vijver 7 1670 240 24v
SINTS, HUBERT Huybert Sents naastligger ten oosten Zuiderhaven NZ 1634 233 145r
SINTS, HUBERT Huybert Sents , c.u. grootschipper koper huis met een visloods en schuur ten westen met een zoldering daarboven en een vrije plaats Grote Bredeplaats 1642 235 17v
SINTS, HUBERT Huybert Sents koper huis en schuur Vijver 9 1646 235 222v
SINTS, HUBERT koper Huybert Sents naastligger ten oosten Vijver 9 1646 235 222v
SINTS, HUBERT de weduwe van Huybert Sents naastligger ten noorden Herenknechtenkamerstraat 19 1655 237 4v
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents verkoper Lanen 2 1656 237 265v
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents verkoper Schritsen 1west 1656 237 265v
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents verkoper Brouwersstraat 28 1656 237 265v
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents verkoper Lanen 83 1656 237 265v
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents verkoper Zuiderhaven 57 1656 237 265v
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents verkoper Zuiderhaven 13 1668 239 177r
SINTS, HUBERT wijlen Huybert Sents verkoper Brouwersstraat 28 1676 240 245r
SINTS, JAN Jan Sents verkoper Achterstraat 1611 229 35v
SINTS, JAN Jan Sents verkoper Achterstraat 1611 229 35v
SINTS, JAN Jan Sents koper brouwerij en mouterij genaamd de Witte Gekroonde Lelie ([voor de twee percelen in deze akte]) Voorstraat 75 de Witte Gekroonde Lelie 1612 229 111r
SINTS, JAN Jan Sents koper achterhuis bij brouwerij en mouterij genaamd de Witte Gekroonde Lelie ([voor de twee percelen in deze akte]) Voorstraat 75achter 1612 229 111r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Hoogstraat 1achter 1614 229 217r
SINTS, JAN de brouwerij van Jan Sents naastligger ten oosten Voorstraat 73achter 1614 229 218r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Hoogstraat 1achter 1624 231 21v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper koper grondpacht van 2-02-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) Voorstraat 93achter 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) Schoolsteeg 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) Schoolsteeg 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) Schoolsteeg 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) Schoolsteeg 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper koper grondpacht van 1-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) Schoolsteeg de Bruinvis 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper koper grondpacht van 2-06-12 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) Schritsen ZZ 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper koper grondpacht van 0-13-04 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) Grote Kerkstraat 16 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper koper grondpacht van 0-10-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) Hoogstraat 1achter 1624 231 28r
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper koper grondpacht van 2-00-00 CG ([voor de tien grondpachten in deze akte]) Vioolsteeg 1624 231 28r1
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper verpachter grond (of met een ton van het beste bier van hetgeen gebrouwen zal worden) Voorstraat 75 1628 232 72v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper verkoper Voorstraat 75 1628 232 72v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper verpachter grond Voorstraat 75achter 1628 232 72v
SINTS, JAN Jan Sents lakenkoper verkoper Voorstraat 75achter 1628 232 72v
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ 1632 233 47r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ 1633 233 94r
SINTS, JAN Jan Sents verpachter grond Schoolsteeg WZ 1633 233 106v
SINTS, JAN de brouwerij van Jan Sents naastligger ten oosten Voorstraat 73achter 1657 237 110r
SINTS, JAN Jan Sents huurder Zuidersteeg 2 1692 243 22v
SINTS, JANKE Jancke Sents koper van 1/2 Voorstraat 3 1658 237 153r
SINTS, JANKE Jantyen Sents naastligger Droogstraat NZ 1598 228 91v
SINTS, JANKE Jantyen Sents verkoper Droogstraat NZ 1598 228 91v
SINTS, JANKE de ledige plaats van Jantyen Sents naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 15 1599 228 134v
SINTS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Sents verkoper Lanen 2 1656 237 265v
SINTS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Sents verkoper Schritsen 1west 1656 237 265v
SINTS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Sents verkoper Brouwersstraat 28 1656 237 265v
SINTS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Sents verkoper Lanen 83 1656 237 265v
SINTS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Sents verkoper Zuiderhaven 57 1656 237 265v
SINTS, ROMKE Romcke Sents naastligger ten oosten Romastraat 6 1625 231 77v
SINTS, ROMKE de weduwe van Romcke Sents naastligger ten westen onbekend 1646 235 196v
SINTS, ROMKE de hof van Romcke Sents naastligger ten oosten Romastraat 6 1646 235 208r
SINTS, ROMKE Romcke Sents naastligger ten zuiden Gardenierstraat 1 1657 237 257v
SINTS, ROMKE de weduwe van Romcke Sents naastligger ten westen Gardenierstraat 1 1659 238 11v
SINTS, ROMKE de weduwe en erfgenamen van wijlen Romke Sents naastligger ten zuiden Zuiderhaven ZZ 1642 235 10r
SINTS, ROMKE Romke Sents naastligger ten westen Romastraat ZZ 1643 235 66v
SINTS, ROMKE Rompke Sents koper kamer en weefhuis of winkel Romastraat 8 1614 229 226v
SINTS, SIETSE Sytse Sents verkoper van 1/2 Droogstraat 57 1620 230 206r
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper huis Spekmarkt 2 1634 233 134r
SINTS, SIETSE Sytse Sents naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1636 234 20v
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper door niaar huis Spekmarkt 4 1642 234 166r
SINTS, SIETSE Sytse Sents naastligger ten noorden Spekmarkt 4 1642 234 166r
SINTS, SIETSE Sytse Sents koper q.q. Schritsen 1642 235 26r
SINTS, TJALKE Tialcke Sents bruidegom 1606 228 522v
SINTS, WARNER Warner Sents huurder Zuiderhaven 57 1657 237 105r
SINTS, WARNER Warner Sents bewoner Zuiderhaven 57 1656 237 265v
SINTS, WARNER Warner Sents naastligger ten zuiden Schritsen 12 1668 239 157r
SINTS, WOUTER het voormalige huis van Wouter Sents bakker naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 35 1660 238 51v
SINTS, IEPE weduwe Ype Sents naastligger ten oosten Rozengracht 19 1731 248 58r
SINTS, IEPE weduwe Ype Sents naastligger ten noorden Rozengracht 19 1731 248 58r
SINTS, IEPE wijlen Yppe Sents verkoper Lanen 53 1733 248 176v
, PIETER Pieter Sentyes , voor zich en zijn vier kinderen verkoper Noordees (gebied) 1622 230 322r
SEERPS, ABE Abe Serps , c.u. kooltjer koper huis Schritsen 8 1688 242 241v
SEERPS, GEERTJE Geertie Serps verkoper Liemendijk 1691 242 353r
SEERPS, JAKOB Jacob Serps kooltjer verkoper Noordergrachtswal 1686 242 153v
SEERPS, TJITSKE Tietske Serps koper Noorderhaven 70 1661 238 73r
SERVAAS, JAKOB Jacob Servaas , c.u. naastligger ten oosten Lanen 82 1715 245 239r
SERVAAS, PIETJE Pyttie Servaas koper Voorstraat 73achter 1707 245 31r
SERVAAS, PIETJE Pyttie Servaas naastligger ten westen Voorstraat 73achter 1707 245 31r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas , c.u. huurder (p.j.) Hoogstraat 16 1767 257 23r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas huurder benedenkamer Voorstraat 51 1775 258 226r
SERVAAS, WILLEM Willem Servaas huurder