Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Ta  Te  Ti  To  Tu  Ty  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SURINGAR, AMALIA T. Amelia T. Suirger verkoper Voorstraat 24 1725 246 226r
TEEKES, ALKE de weduwe van Aelcke Taackes naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 16 1618 230 105r
TEEKES, DIRK Dirck Taackes koper huis en schuur Kruisstraat 10west 1597 228 58r
TEEKES, FETJE Fed Taackes koper Karremanstraat WZ 1598 228 93v
TEEKES, HERE Heere Taackes verkoper Franekerpoort (gebied) 1597 228 56v
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes verwandelaar Niet in Harlingen, geen huis of niet verkocht 1598 228 129r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taackes aanhandelaar Karremanstraat 24zuid 1598 228 129r
TEEKES, PIETER Pieter Taackes koper Noorderhaven 56 1616 230 33v
TEEKES, PIETER Pieter Taackes verkoper Noorderhaven 56 1617 230 84v
TEEKES, RUURD Ruyrd Taackes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 42 1598 228 99v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker aanhandelaar huis, schuur en ledige plaats erachter Droogstraat 7 1616 230 40v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker verwandelaar ([afgeleid uit de tegenakte]) ten oosten van Harlingen 1616 230 41r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker aanhandelaar huis Zoutsloot 61 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes verpachter grond Zoutsloot 61 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE huis en hof van Taacke Taackes naastligger ten westen Zoutsloot 61 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE huis en hof van Taacke Taackes naastligger ten noorden Zoutsloot 61 1616 230 41v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes biersteker verwandelaar Droogstraat 7 1616 230 42r
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes bierschooier koper huis en getimmer Noorderhaven 56 1617 230 84v
TEEKES, TEEKE de proclamant Taacke Taackes , c.u. bierschooier naastligger ten westen Noorderhaven 56 1617 230 84v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes eerdere eigenaar ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
TEEKES, TEEKE Taacke Taackes naastligger ten oosten Zuiderpoort (gebied) 1618 230 138r
TEEKES, TEEKE Taecke Taackes tichelaar naastligger ten westen Vijverstraat 6 1616 230 20v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Taackes crediteur (triumphant) Kerkpoortstraat 1611 229 52v
TEEKELES, RINSKE Rints Taackles koper ten zuiden van Harlingen 1611 229 58r
TEEKES, FETJE Fettie Taakes koper Noorderhaven 7 1799 265 128r
TEEKES, FETJE Fettje Taakes naastligger ten westen Noorderhaven 9 1808 268 84r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 16 1664 238 241r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 14 1664 238 241r
JELGERSMA, IESK TEEKES burgervaandrig Iske Taakes Jelgersma koper grondpacht van 4 GG uit 3 huizen Grote Ossenmarkt 12 1664 238 241r
TEEKES, IEDE Yde Taakes , c.u. koper huis Hoogstraat 22 1665 239 29v
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 62r
TEEKES, IEDE Yde Taakes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1666 239 12va
TAMMES, PIETER Pieter Taames verkoper q.q. Lanen 77 1663 238 16ra
TAMMES, PIETER Pieter Taames verkoper q.q. Comediesteeg 6 1663 238 16ra
TABES, DOEKE als gebruiker Doecke Tabes naastligger ten westen ten oosten van Harlingen 1627 232 31r
TABES, DOEKE huis of kamer nagelaten door wijlen Doecke Tabes naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1633 233 97r
TABES, DOEKE de erfgenamen van wijlen Doeke Tabes , CU verkoper Simon Stijlstraat 7 1631 233 7r
TABES, MARIA Marijke Tabes koper door niaar Rommelhaven 22 1753 253 44v
TABES, MARIA wijlen Marijke Tabes erflater Rommelhaven 22 1763 256 14r
DROST, TEEKES Lembartus Taciti Drost koper huis en loods met voor een tuin en een hof achter Zuiderhaven ZZ 1658 237 169ar
TEEKES, PIETER Pyter Tackes verkoper Heiligeweg 6 1619 230 200r
TEEKES, TEUNIS Teunis Tackes , voor zich verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
, JANKE Jantien Tackles verkoper Lanen 6 1642 234 181v
TEEDES, BEITSKE wijlen Beitscke Tades verkoper Weverstraat 13 1617 230 65v
TEEDES, DIRK de weduwe van Dirk Tades naastligger ten westen Weverstraat 13 1717 245 292v
TEEDES, JAN Jan Tades pel- en graanmolenaar verkoper William Boothstraat 27 1696 243 197r
TEEDES, JOUKE Joucke Tades , of zijn rechthebbenden naastligger ten zuiden Jan Ruurdstraat 3 1619 230 191v
TEEDES, JOUKE wijlen Joucke Tades bakenmeester verkoper Vijverstraat NZ 1627 232 29r
TEEDES, TETJE wijlen Tet Tades verkoper onbekend 1621 230 290r
TEEDES, IEMKJE Ymk Tades koper Grote Bredeplaats 17 1637 234 48v
, TEEDE Tade Tadses naastligger ten westen Zoutsloot 21 1790 263 272v
TABES, ALLE Alle Taebes naastligger ten noorden Heiligeweg 48 1639 234 73r
TABES, DOEKE Doecke Taebes koper huis in te gaan door een steeg Simon Stijlstraat 7 1620 230 243r
TABES, DIEUWKE Duke Taebes naastligger ten zuiden Voorstraat 66 1626 231 119r
, HENDRIK Hendrick Taeces verkoper Voorstraat 62 1605 228 481v
, TEEKE Taecke Taecke verwandelaar Kleine Bredeplaats WZ 1612 229 112v
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten westen onbekend 1598 228 128r
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckeles naastligger ten noorden Schritsen 3 1636 233 178r
TEEKELES, REIN rente uit de saete van Reyn Taeckeles eigenaar onbekend 1605 228 449r
TEEKELES, WOPKE wijlen Wopcke Taeckeles verkoper ten oosten van Harlingen 1597 228 43r
TEEKES, ATE Atte Taeckens verkoper Zoutsloot 82oost 1657 237 136v
TEEKES, ALKE Aelcke Taeckes naastligger ten zuiden Sint Jacobstraat 10 1599 228 136r
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes koper 1/4 huis Voorstraat 47 de Vijf Ringen 1671 240 38v
TEEKES, ALBERT het minderjarige kind van Albert Taeckes eigenaar van 1/2 Voorstraat 47 1671 240 50v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes verkoper Voorstraat 47 1671 240 50v
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes koper provisioneel 1/4 huis genaamd de Oliphant, alwaar de Vijf Ringen uithangen Voorstraat 47 de Olifant 1671 240 5ra
TEEKES, ALBERT Albert Taeckes eigenaar van 2/4 Voorstraat 47 1671 240 5ra
TEEKES, AALTJE Alyt Taeckes koper Rozengracht 5 1646 235 234v
TEEKES, ATE Atte Taeckes koper huis daer de Hulck uythangt Grote Bredeplaats 13 de Hulck 1638 234 63r
TEEKES, ATE Atte Taeckes mr. schoenmaker koper perk met een hof erachter Zoutsloot 82oost 1642 234 179r
TEEKES, AUKJE Auck Taeckes verkoper Gardenierstraat 1606 228 531v
TEEKES, AUKJE de kinderen van Auck Taeckes verkoper Grote Kerkstraat 12 1622 230 295r
TEEKES, AUKJE Auck Taeckes verkoper Grote Kerkstraat 12 1622 230 295r
TEEKES, BARTELD Bartel Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 3 1611 229 7v
TEEKES, BOUWE Buwe Taeckes , c.u. kleermaker verkoper Rommelhaven 10 1642 235 33r
TEEKES, KLAASKE Claeske Taeckes , voor zich en haar kinderen verkoper Schritsen 3 1624 230 375r
TEEKES, DIRK Dierck Taeckes verkoper Kruisstraat 10west 1601 228 268v
TEEKES, DOUWTJE Doutien Taeckes koper ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
TEEKES, DOUWE Douwe Taeckes naastligger ten westen Heiligeweg 34 1599 228 183v
TEEKES, DOUWE Douwe Taeckes naastligger ten westen Heiligeweg 34 1604 228 408v
TEEKES, DOUWE Douwe Taeckes verkoper Heiligeweg 26 1628 232 42v
TEEKES, Douwes Taeckes crediteur (triumphant) Sint Odolphisteeg 11 1606 228 529v
TEEKES, EEDE de weduwe van vroedsman Edo Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1675 240 184v
TEEKES, EEDE het huis van de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten westen Hoogstraat 41 1675 240 210r
TEEKES, EEDE vroedsman Edo Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 4 1677 240 38ra
TEEKES, EEDE de weduwe van Edo Taeckes naastligger ten noorden Scheerstraat 3 1681 241 175v
TEEKES, IEKE wijlen Eecke Taeckes koper Lammert Warndersteeg WZ 1612 229 97r
TEEKES, FETJE Fed Taeckes verkoper Bildtpoort (gebied) 1599 228 155r
TEEKES, GEERTJE Geertie Taeckes koper Karremanstraat 2 1646 235 202v
TEEKES, GERBEN Gerben Taeckes naastligger ten noorden Scheffersplein OZ 1615 229 262v
TEEKES, GRIETJE Griet Taeckes verkoper Romastraat 1623 230 358v
TEEKES, HEMME Hemme Taeckes naastligger ten westen Franekertrekvaart 13 1620 230 211v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verpachter grond Hoogstraat 1achter 1600 228 189v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper van 2/3 Hoogstraat 1achter 1600 228 189v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper provisioneel huis, keet en ledige plaats Noordees (gebied) 1600 228 191r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper 1/6 van 10-00-00 GG grondpacht Schritsen ZZ 1600 228 196v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes lakenkoper verkoper van 2/3 Hoogstraat NZ 1600 228 209v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper tichelwerk, met gebouwen en gereedschappen ten oosten van Harlingen 1600 228 228r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper q.q. Kerkpoortstraat 1601 228 238r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-10-00 CG Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-10-00 CG Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CG Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-00-00 CG Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-00-00 CG Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-00-00 CG Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-02-00 CG Voorstraat 93achter 1601 228 255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 0-10-00 CG Schoolsteeg WZ 1601 228 255v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper q.q. 1602 228 284r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper q.q. 1602 228 305v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes , mede voor zich lakenkoper crediteur (triumphant) Heiligeweg 13 1603 228 347r
TEEKES, HENDRIK de triumphant Hendrick Taeckes koper provisioneel huis Grote Kerkstraat 16 1603 228 375r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 16 1603 228 375r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes lakenkoper verkoper Heiligeweg 13 1604 228 409r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes naastligger ten oosten Grote Kerkstraat 14 1604 228 413r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes naastligger ten oosten Heiligeweg 11 1604 228 413r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verpachter grond Schoolsteeg 1605 228 443v
TEEKES, HENDRIK de verkoper Hendrick Taeckes , c.u. verpachter grond Voorstraat 93achter 1605 228 463v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Voorstraat 93achter 1605 228 463v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 2-05-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Voorstraat 62 1605 228 476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Simon Stijlstraat 3 1605 228 476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Franekereind ZZ 1605 228 476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes koper grondpacht van 0-06-00 CG ([voor de vier grondpachten in deze akte]) Voorstraat 67 1605 228 476r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Voorstraat 93achter 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schritsen ZZ 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK grondpacht uit het huis van de verkoper Hendrick Taeckes eigenaar perceel onbekend 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Grote Kerkstraat 16 1606 228 526r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Hoogstraat 1achter 1606 228 526r1
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Schoolsteeg 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Simon Stijlstraat 3 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper onbekend 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taeckes verkoper Voorstraat 67 1606 228 527r
TEEKES, HENDRIK de weduwe van Hendrick Taeckes naastligger ten oosten Vijverstraat 1612 229 105r
TEEKES, HENDRIK de weduwe van Hendrick Taeckes verpachter grond Voorstraat 75achter 1612 229 111r
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Fries verkoper Sint Jacobstraat 4 1615 229 262r
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Fries verkoper Sint Jacobstraat 4 1615 229 269v
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Vries koper huis m.u.v. de smidse en het gereedschap Sint Jacobstraat 8 1601 228 245v
VRIES, HENDRIK TEEKES Hendrick Taeckes de Vrys verkoper Drie Roemersteeg 1604 228 388v
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes verkoper Lanen 77 1663 238 168v
TEEKES, HENDRIK Hendrik Taeckes verkoper Comediesteeg 6 1663 238 169r
TEEKES, HEETSE Hetse Taeckes koper huis Schoolsteeg OZ 1611 229 18r
TEEKES, HETTE Hette Taeckes brouwer verkoper Kerkpoortstraat 53 1697 243 266r
TEEKES, HITJE Hidtke Taeckes verkoper Grote Bredeplaats 24 1617 230 63r
TEEKES, HINNE Hinne Taeckes verkoper ten oosten van Harlingen NZ 1627 231 168r
TEEKES, HIELKJE Hylck Taeckes verkoper Oosterkeetstraat 4 1618 230 113r
TEEKES, HIELKJE Hylck Taeckes bewoner achterwoning Zuiderplein 1 1655 237 24r
TEEKES, HITJE Hytie Taeckes verkoper van 2/3 Hondenstraat 9achter 1615 229 265v
TEEKES, IEDE Iede Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1657 237 260r
TEEKES, IEDE het huis bewoond door Iede Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1657 237 260r
TEEKES, IESKJE Iscke Taeckes naastligger ten westen Hondenstraat 6 1616 230 15v
TEEKES, JAN wijlen Jan Taeckes verkoper Heiligeweg 26 1659 238 1v
TEEKES, JAN Jan Taeckes , c.u. koper huis Zuiderhaven 19zuid 1715 245 251r
TEEKES, JELTJE Jelcke Taeckes verkoper Rozengracht 23 1619 230 177r
TEEKES, KEIMPE Keympe Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven NZ 1630 232 143r
TEEKES, LUTSKE Lutscke Taeckes koper huis en stede met een kleine plaats daarachter Lanen NZ 1629 232 93v
TEEKES, LIEUWKJE Lyuck Taeckes verkoper van 1/4 Heiligeweg 3 1600 228 199v
TEEKES, LIEUWKJE Lyuck Taeckes verkoper Noorderhaven ZZ 1600 228 200r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taeckes koper Liemendijk NZ 1675 240 181r
TEEKES, MEEUWIS Meus Taeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 12 1622 230 295r
TEEKES, MEEUWIS Meus Taeckes verkoper q.q. Grote Kerkstraat 12 1622 230 295r
TEEKES, NEELTJE Neeltie Taeckes naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1621 230 289r
TEEKES, OTTE Otte Taeckes naastligger ten westen Zoutsloot 94 1659 237 193v
TEEKES, PIEKE Piecke Taeckes , de jonge bewoner Noordees (gebied) 1599 228 183r
TEEKES, PIER Pier Taeckes naastligger ten noorden Kromme Elleboogsteeg OZ 1637 234 31r
TEEKES, Piercke Taeckes , de jonge bewoner Noordees (gebied) 1600 228 191r
TEEKES, PIETER Pieter Taeckes naastligger ten oosten Droogstraat 22 1621 230 274v
TEEKES, PIETER Pieter Taeckes naastligger ten oosten Droogstraat 22 1623 230 363v
TEEKES, PIETJE Pytie Taeckes verkoper Hoogstraat 31 1731 248 5r
TEEKES, RINSKE Rints Taeckes koper Nieuwstraat 60 1621 230 287r
TEEKES, ROMKJE Romck Taeckes koper Nieuwstraat 64 1633 233 104v
TEEKES, ROMKJE Romck Taeckes verkoper Nieuwstraat 64 1646 235 241r
TEEKES, SIBBELTJE Sibbel Taeckes koper Vijverstraat 1612 229 105r
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 4v1
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1656 237 62r
TEEKES, SJOERD Sioerd Taeckes , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1656 237 94r
TEEKES, SIEUWKE Syou Taeckes , maior annis verkoper Zoutsloot 28 1626 231 133v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes huurder ten oosten van Harlingen 1600 228 228r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes tichelaar en biersteker koper 1/4 huis Noorderhaven 40 1611 229 16v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes biersteker koper huis Grote Ossenmarkt 1 1614 229 224r
TEEKES, TEEKE het huis van Taecke Taeckes naastligger ten noorden Voorstraat 19 1615 229 274r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1615 229 274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 60 1615 229 274v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Noorderhaven 40 1617 230 78r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1619 230 196r
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Noorderhaven 60 1619 230 196r
TEEKES, TEEKE de gewezen plaats van Taecke Taeckes naastligger ten zuiden Vijverstraat 4 1620 230 212r
TEEKES, TEEKE de verkoper Taecke Taeckes verpachter grond Zoutsloot 61 1621 230 282v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes verkoper Zoutsloot 61 1621 230 282v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes aanhandelaar huis met zomerkeuken, ledige plaats en erf daar achter Voorstraat 38 1621 230 291v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes , c.u. verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes verwandelaar Zoutsloot NZ 1622 230 292r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper tichelwerk, steenoven, huis, loods en land ten oosten van Harlingen 1622 230 321v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1623 230 365r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes protesteert vanwege een hypotheek Zoutsloot NZ 1623 230 365r
TEEKES, TEEKE burgerhioman Taecke Taeckes crediteur q.q. Rinnertspijp 1 1623 230 370v
TEEKES, TEEKE Taecke Taeckes naastligger ten westen Voorstraat 40 1626 231 103r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper 8 pm en 3 einsen venneland (350-00-00 per pm) ten noordoosten van Harlingen 1626 231 131v
TEEKES, TEEKE burgerhopman Taecke Taeckes koper 5 pm 8 einsen en 10 penningen terpland (per pm) ten zuidoosten van Harlingen WZ 1626 231 132v
TEEKES, TEEKE burgervaandrig Taecke Taeckes , de jonge koper huis met de plaats en loods daarachter Noorderhaven 58 1626 231 144r
TEEKES, TEEKE burgervaandrig Taecke Taeckes , de jonge naastligger ten westen Noorderhaven 58 1626 231 144r
LAUTA, TEEKE TEEKES oud burgerhopman Taecke Taeckes Lauta, de oude koper van 1/2 hoekhuis daar 't Vergulden Hooft uitsteekt, waarvan het achterhuis wordt bewoond door de zwager en dochter van de verkopers Noorderhaven 40 het Vergulde Hoofd 1628 232 77v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten zuiden buiten Harlingen 1630 232 159r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta verpachter grond ([staat: 2-00-00 GG]) Zoutsloot NZ 1631 233 15v
LAUTA, TEEKE TEEKES burgervaandrig Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat 31 1633 233 86r
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taeckes Lauta naastligger ten noorden Voorstraat 21 1633 233 107r
LAUTA, TEEKE TEEKES oud hopman Taecke Taeckes Lauta koper 1/2 huis Voorstraat 38 1638 234 70v
LAUTA, TEEKE TEEKES wijlen Taecke Taeckes Lauta, de oude verkoper Voorstraat 38 1638 234 70v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taeke Taeckes Lauta koper huis daer het Vergulden Hooft uytsteeckt Noorderhaven 40 het Vergulden Hooft 1640 234 116r
TEEKES, TEEKE mandelig land van de verwandelaar Take Taeckes naastligger ten oosten ten oosten van Harlingen 1619 230 186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes verwandelaar ten oosten van Harlingen 1619 230 186r
TEEKES, TEEKE Take Taeckes aanhandelaar 1/12 tichelwerk, oven, huis, loods en 18 pm land ten oosten van Harlingen 1619 230 186v
TEEKES, TEEKE de aanhandelaar Take Taeckes eigenaar van 5/12 ten oosten van Harlingen 1619 230 186v
TEEKES, TJEPKE Tiepcke Taeckes verpachter grond Sint Jacobstraat 13 1614 229 235v
VRIES, TJEPKE TEEKES de nagelaten weeskinderen van wijlen Tiepcke Taeckes de Fries koper Sint Jacobstraat 4 1615 229 276r
TEEKES, TEUNIS Toenis Taeckes naastligger ten noorden Droogstraat 7 1622 230 293v
TEEKES, TEUNIS de kamer van Tonis Taeckes naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1629 232 81r
TEEKES, TRIJNTJE de erfgenamen van wijlen Trijn Taeckes verkoper Lammert Warndersteeg 1600 228 203v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Taeckes erflater William Boothstraat 37 1600 228 212r
TEEKES, TRIJNTJE de hof van de erfgenamen van wijlen Trijn Taeckes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 1639 234 72v
TEEKES, TJEPKE wijlen Tyepcke Taeckes verkoper van 1/2 Sint Jacobstraat 4 1624 230 375v
TEEKES, TJEPKE de kinderen van wijlen Tyepke Taeckes verkoper van 1/3 Hondenstraat 9achter 1615 229 265v
VRIES, TJEPKE TEEKES de nagelaten weeskinderen van wijlen Tyepke Taeckes de Fries verkoper Hofstraat 1619 230 185r
TEEKES, WILLEM Willem Taeckes notaris betrokkene Kerkpoortstraat 1601 228 238r
TEEKES, WILLEM Willem Taeckes ?, voor zijn kind verkoper Noorderhaven 28 1600 228 197v
TEEKES, WIETSKE Wydts Taeckes koper Lanen 44achter 1598 228 82v
TEEKES, IEDE de weduwe van vroedsman Yde Taeckes naastligger ten oosten Noordijs 1 1675 240 187r
TEEKES, IEDE het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten zuiden Herenwaltje 17 1677 240 266r
TEEKES, IEDE het huis van de weduwe van de vroedsman Yde Taeckes naastligger ten noorden Herenwaltje 17 1677 240 266r
TEEKES, Ydien Taeckes koper Grote Bredeplaats 22 1611 229 22v
TEEKES, IEDE Yede Taeckes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1671 240 41v
TEEKES, IEDE de weduwe van vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1679 241 39r
TEEKES, IEDE de weduwe van wijlen vroedsman Yede Taeckes naastligger ten zuidwesten Hoogstraat 47 1681 241 172r
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten westen Scheerstraat 3 1681 241 175v
TEEKES, IEDE de weduwe van de vroedsman Yede Taeckes naastligger ten noorden ten noordoosten van Harlingen 1679 241 6ra
TEEKES, de verkoper Yscke Taeckes , c.u. naastligger ten zuidwesten Heiligeweg 22 1623 230 344v
TEEKES, Yscke Taeckes verkoper Heiligeweg 22 1623 230 344v
TEEKES, IESK Yske Taeckes koper provisioneel huis Heiligeweg 20 1620 230 214v
TEEKES, IESK Yske Taeckes koper huis Heiligeweg 22 1621 230 260v
TEEKES, IESK de proclamanten Yske Taeckes , c.u. naastligger ten westen Heiligeweg 22 1621 230 260v
TEEKES, IESK de verkoper Yske Taeckes , c.u. naastligger ten noorden Zuiderhaven 17 1621 230 289v
TEEKES, IESK Yske Taeckes verkoper Zuiderhaven 17 1621 230 289v
TEEKES, HENDRIK grondpacht uit de kamer van wijlen Hendrik Taeckis eigenaar perceel Vioolsteeg 1624 231 28r1
TEEKELES, JANKE Jantie Taeckles naastligger ten oosten Lanen 4 1638 234 62r
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckles koper Lanen 6 1615 229 250v
TEEKELES, JANKE Jantien Taeckles naastligger ten westen Noorderhaven 42 1645 235 180v
TEEKELES, SIEMEN Symen Taeckles naastligger ten noorden Brouwersstraat 6 1656 237 59r
TEEKELES, WOPKE wijlen Wopcke Taeckles verkoper Voorstraat 36 1600 228 206r
TEEKELES, WOPKE wijlen Wopcke Taeckles erflater buiten Harlingen 1600 228 211v
TEEDES, AALTJE Aeltie Taedes koper Rozengracht 18 1742 250 273v
TEEDES, ANNE Anna Taedes verkoper onbekend 1599 228 179v
TEEDES, ANTJE Antie Taedes koper Franekereind 17 1624 230 373v
TEEDES, BAUKE wijlen Baucke Taedes verkoper Lanen 69 1658 237 244r
TEEDES, BAUKE Bauke Taedes naastligger ten zuiden Lanen 69 1645 235 181r
TEEDES, BEITSKE Beytske Taedes koper Weverstraat 15 1603 228 355r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes koper kamer Romastraat 4west 1670 240 31v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verver naastligger ten westen Grote Bredeplaats 29 1673 240 129v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verkoper Grote Bredeplaats 27 1678 241 21r
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verver eerdere bewoner Zoutsloot 61 1681 241 130v
TEEDES, KLAAS Claes Taedes verver eerdere bewoner Zoutsloot 89 1704 244 255v
TEEDES, DIRK Dirck Taedes mr. wever koper huis Weverstraat 3 1692 243 10r
TEEDES, DIRK Dirk Taedes naastligger ten westen Weverstraat 9 1699 244 23r
TEEDES, FOEKE Foeke Taedes binnenvader stadsweeshuis verkoper Gardenierstraat 4 1704 244 264r
TEEDES, FOEKE het huis gekocht door Foeke Taedes , n.u. naastligger ten oosten Gardenierstraat 2 1705 244 304v
TEEDES, FOEKE wijlen Foeke Taedes erflater Rommelhaven 3 1737 249 215v
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes koper huis Hoogstraat 31 1685 242 66r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes mr. timmerman koper huis Zoutsloot WZ 1688 242 233v
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes mr. huistimmerman en puistermaker verkoper Hoogstraat 31 1696 243 241r
TEEDES, FOLKERT Folckert Taedes mr. timmerman verkoper William Boothstraat WZ 1696 243 247r
TEEDES, FREERK Fredrick Taedes Wedje koopman naastligger ten zuiden Noordijs 7 1687 242 165r
TEEDES, GRIETJE Griet Taedes koper Noordees (gebied) 1629 232 109v
TEEDES, HARMEN Harmen Taedes naastligger ten noorden Weverstraat 17 1650 236 137r
TEEDES, JAN het huis van Jan Taedes mr. timmerman naastligger ten noorden William Boothstraat 29 1687 242 212v
TEEDES, JAN Jan Taedes mr. timmerman koper huis William Boothstraat 27 1687 242 214r
TEEDES, JAN Jan Taedes verkoper Tiepelsteeg 1693 243 50av
DIJKSTRA, JAN TEEDES Jan Taedes Dijkstra, c.u. huurder Grote Bredeplaats 5west 1801 265 289r
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes koper huis en getimmer Jan Ruurdstraat 5 1612 229 96v
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper (gesuccumbeerde) Jan Ruurdstraat 5 1614 229 234r
TEEDES, JOUKE Joucke Taedes verkoper Jan Ruurdstraat 5 1617 230 69v
TEEDES, Maartje Taedes crediteur Kerkpoortstraat 5achter 1775 258 5va
TEEDES, MARTJEN wijlen Maartje Taedes erflater Hoogstraat 43 1783 261 75r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten oosten Zoutsloot 38 1769 257 116r
TEEDES, TEEDE Taede Taedes huistimmerman koper huis Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes , c.u. naastligger ten noorden Droogstraat NZ 1777 259 77v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes naastligger ten westen Zoutsloot 21 1784 261 158v
TEEDES, TEEDE Taede Taedes mr. timmerman verkoper Droogstraat 47 1786 262 90v
TEEDES, TETJE Tett Taedes koper Liemendijk 1617 230 81v
TEEDES, TETJE Tettie Taedes koper Midlumerlaan NZ 1670 240 26r
DIJKSTRA, IEBELTJE TEEDES Ybeltje Taedes Dijkstra koper Vijverstraat 4 1806 267 206r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses koper 2/3 houtzaagmolen, woonhuis, drooghuis, paardenstal en grond ten zuiden van Harlingen 1753 253 49v
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses houtmolenaarsknecht koper 1/3 houtzaagmolen met huizen, paardenstal, grond en verdere toebehoren ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, JAKLE Jakle Taedses houtmolenaarsknecht eigenaar van 1/2 van 2/3 ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, TEEDE Taede Taedses huistimmerman koper huis Zoutsloot 40 1763 255 216v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Zoutsloot 13 1787 262 226v
TEETSES, TEEDE Taede Taedses naastligger ten oosten Bargebuurt 1789 263 173v
TEETSES, TEEDE wijlen Taede Taedses mr. huistimmerman bewoner Zoutsloot 40 1795 264 241v
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses koper ten zuiden van Harlingen 1753 253 49v
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses houtmolenaarsknecht koper ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, TJEPKE Tjepke Taedses houtmolenaarsknecht eigenaar van 1/2 van 2/3 ten zuiden van Harlingen 1753 253 83r
TEETSES, TEEDE [als gebruiker] Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 49 1789 263 172r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes mr. huistimmerman koper jeneverstokerij Droogstraat 47 de Witte Leest 1791 263 297r
TEETSES, TEEDE Taede Taedzes naastligger ten westen Droogstraat 49 1794 264 164v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekeles Tolsma koopman koper Zoutsloot NZ 1740 250 114v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles naastligger ten westen Noorderhaven 33 1714 245 212r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles begunstigde van een lijfrente (p.j.) Noorderhaven 31een_achter 1720 246 80v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekeles verkoper Noorderhaven 31een_achter 1720 246 80v
TEEKES, ARENDJE Aentie Taekes verkoper Brouwersstraat 12zuid 1685 242 67r
TEEKES, ALBERT Albert Taekes verkoper q.q. Voorstraat 64 1682 241 51ra
TEEKES, ALBERT wijlen Albert Taekes verkoper Zuiderhaven 77west 1685 242 75r
TEEKES, ALBERT voormalig bewoner Albert Taekes bewoner Voorstraat 47 1687 242 208v
TEEKES, ANTJE Antie Taekes koper Noorderhaven 20 1679 241 38r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes koper Rommelhaven 8 1776 258 261r
TEEKES, ANTJE Antie Taekes naastligger ten oosten Rommelhaven 8 1776 258 261r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor haar kinderen verkoper Vijver 1 1632 233 73v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Vijver 1 1632 233 73v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper Zuiderhaven 5 1765 256 106v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat 1767 256 230r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper door niaar Rommelhaven 6 1774 258 150v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes koper Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes naastligger ten oosten Rommelhaven 6 1782 260 274r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes , voor zich verkoper Rommelhaven 6 1782 260 274r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Rommelhaven 8 1783 261 69v
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Gardenierstraat NZ 1783 261 83r
TEEKES, ANTJE Antje Taekes verkoper Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
TEEKES, ATE het perk van Atte Taekes schoenmaker naastligger ten westen Zoutsloot 88 1650 236 128r
TEEKES, ATE het schoenmakersperk van Atte Taekes naastligger ten westen Zoutsloot 84 1658 237 176av
TEEKES, AUKJE Auck Taekes eerdere eigenaar (accoord betreffende de goot en mandemuur van 29-03-1586) Noordijs 2 1597 228 59v
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Dalpad 7 1705 244 290v
TEEKES, BAUKJE Baukjen Taekes geniaarde koper Lanen 23achter 1708 245 43r
TEEKES, C. C. Taekes koper provisioneel huis Grote Bredeplaats 20 1773 258 4ra
TEEKES, KLAAS Claas Taekes huurder koekenbakkerij Voorstraat 86 1761 255 88r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koekbakker koper huis alwaer de Witte Roos uithangt Voorstraat 64 de Witte Roos 1761 255 91v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koekbakker naastligger ten oosten Simon Stijlstraat 3 1762 255 132r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1764 256 76r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes mr. bakker naastligger ten oosten Voorstraat 62 1766 256 176r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1767 256 250r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1769 257 136r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman koper 1/2 wind rogge- en weitmolen genaamd de Bildtpoortsmolen Bildtpoortsmolen 1 de Bildtpoortsmoolen 1771 257 215r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper Bildtpoortsmolen 1 1772 258 24v
TEEKES, KLAAS Claas Taekes mr. suikerbakker koper huis en tuin Franekereind 36 1776 258 263r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper Franekereind 36 1778 259 102r
TEEKES, KLAAS Claas Taekes koopman verkoper Voorstraat 64 1778 259 137v
TEEKES, KLAAS de boedel van wijlen Claas Taekes koopman verkoper Voorstraat 30achter 1780 259 238v
TEEKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1783 261 29r
TEEKES, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claas Taekes naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1786 262 107v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes verkoper Franekereind 29oost 1717 245 295v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes koper door niaar huis en tuintje Brouwersstraat 22 1725 246 234r
TEEKES, KORNELIS Cornelis Taekes naastligger ten zuiden Brouwersstraat 18 1726 246 266r
TEEKES, KORNELIS de hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekes snikschipper verkoper Brouwersstraat 22 1729 247 245r
TEEKES, KORNELIS de hypothecaire crediteuren van wijlen Cornelis Taekes snikschipper verkoper Brouwersstraat 20 1729 247 246r
TEEKES, DIRK Dirk Taekes lands cherger huurder Schritsen 36 1786 262 77r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 4 1802 266 167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 6 1802 266 167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 8 1802 266 167r
TEEKES, DOETJE Doedtje Taekes koper Kerkpad 10 1802 266 167r
TEEKES, DIEUWKE Dyucke Taekes , mede als erfgename van haar broeder verkoper Schoolsteeg 1597 228 28v
TEEKES, EEDE de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten westen Zoutsloot 102 1680 241 85r
TEEKES, EEDE de weduwe en de erfgenamen van wijlen vroedsman Ede Taekes naastligger ten noorden Zoutsloot 102 1680 241 85r
TEEKES, EEDE de weduwe van Eede Taekes naastligger ten westen Scheerstraat 11 1678 241 16v
TEEKES, FOLKERT wijlen Folckert Taekes erflater Schoolsteeg 1597 228 28v
TEEKES, FROUKJE Frouckjen Taekes verkoper Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
TEEKES, GEERTJE Geertje Taekes verkoper Scheerstraat 4 1741 250 148r
TEEKES, GEERTJE Gertie Taekes verkoper Noorderhaven 10achter 1723 246 153v
TEEKES, GRIETJE Grietie Taekes koper Kleine Kerkstraat 4 1739 250 72v
TEEKES, GRIETJE Grietje Taekes koper Kleine Kerkstraat 10 1764 256 50r
TEEKES, GRIETJE Grietje Taekes huurder Both Apothekerstraat 15zuid 1780 259 288v
TEEKES, GRIETJE Gryttje Taekes verkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ 1765 256 133v
TEEKES, Gryttjen Taekes verkoper Kleine Kerkstraat 10 1766 256 202r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes verkoper q.q. 1603 228 345r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes koper provisioneel huis Heiligeweg 13 1603 228 352v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes , q.q. crediteur (triumphant) Heiligeweg 13 1603 228 352v
TEEKES, HENDRIK een achterhuis onlangs gekocht door Hendrick Taekes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 16 1603 228 366r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes lakenkoper crediteur (triumphant) Grote Kerkstraat 16 1603 228 366r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Taekes , c.u. grootschipper verkoper Spinstraat 11 1659 237 180r
TEEKES, HEIN vrijgezel Heyn Taekes koper wagenhuis Ooievaarsteeg NZ 1682 241 188v
TEEKES, HILLEBRAND Hilbrand Taekes koper huis Oosterkeetstraat 4 1769 257 101r
TEEKES, Itgien Taekes naastligger ten westen Carl Visschersteeg 1604 228 413v
TEEKES, JAKOB wijlen Jacob Taekes voerman koper Nieuwstraat 16 1681 241 145v
TEEKES, JAN Jan Taekes koper Lanen 81achter 1687 242 191v
TEEKES, JAN Jan Taekes huurder (p.j.) Wortelstraat 5tuin 1706 244 322r
TEEKES, JAN Jan Taekes naastligger ten zuiden Zuiderhaven 19noord 1724 246 213r
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koper Voorstraat 83achter 1731 247 372v
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koper provisioneel huis alwaar Benthem uythangt, met o.a. tien mooie royale kamers Noorderhaven 88 Benthem 1733 248 7ra
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes koopman verkoper q.q. Noorderhaven 88 1733 248 7ra
TEEKES, JOHANNES Johannes Taekes naastligger ten noorden Lanen 5 1747 251 185r
TEEKES, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Taekes naastligger ten zuiden Noorderhaven 76 1755 253 229v
TEEKES, JOHANNES de erfgenamen van wijlen Johannes Taekes naastligger ten zuiden Noorderhaven 78 1755 253 229v
TEEKES, JOHANNES Johannis Taekes naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 17 1739 250 45v
TEEKES, JOHANNES Johannis Taekes naastligger ten oosten Voorstraat 31 1740 250 108v
TEEKES, LOUW Louw Taekes verkoper Tiepelsteeg 1732 248 125v
TEEKES, LOUW Louw Taekes naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
TEEKES, LOUW wijlen Louw Taekes verkoper Kerkpoortstraat 12 1760 255 34r
TEEKES, MARTJEN wijlen Martie Taekes verkoper Zuiderhaven 24 1795 264 268v
TEEKES, MARTJEN het weeskind Martjen Taekes verkoper van 1/3 Weverstraat 8 1730 247 351r
TEEKES, MAAIKE Maycke Taekes verkoper Karremanstraat 24zuid 1597 228 4v
TEEKES, PIETJE Pietje Taekes koper Grote Kerkstraat 18 1776 258 248v
TEEKES, PIETJE Pietje Taekes naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
TEEKES, PIETJE Pietje Taekes naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 20 1799 265 170v
TEEKES, PIETJE Pyttje Taekes koper Nieuwstraat 58 1667 239 98v
TEEKES, RINSKE Rinske Taekes verkoper Franekertrekvaart 13 1700 244 39r
TEEKES, RITSKE Ritske Taekes koper huis, loods, plaats en tuin Kerkpoortstraat 69 1680 241 62v
TEEKES, SJOERD Sioerd Taekes koper tichelwerk met o.a. steenoven, twee loodsen, huis met voor en achter steenplaatsen, schuren en greidland ten zuiden van Harlingen 1640 234 114r
TEEKES, SJOERD het tichelwerk van Sioerd Taekes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1643 235 69r
TEEKES, SIPKE Sipke Taekes verkoper van 1/4 Heiligeweg 28 1724 246 190v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik, minderjarig verkoper van 1/4 Zuiderhaven 75west 1749 251 273v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik bontfabrikant koper van 1/2 Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten oosten Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten zuiden Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik naastligger ten westen Achterstraat 1766 256 219v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Taekes Schrik koopman verkoper q.q. Franekereind ZZ 1769 257 131v
TEEKES, de stokerij van Stephanes Taekes naastligger ten westen Bargebuurtspoortje 12 1762 255 169v
BOER, SIEBREN TEEKES Sybrand Taekes de Boer naastligger ten oosten Zuiderhaven 15 1769 257 120v
TEEKES, SIEBREN Sybren Taekes naastligger ten westen Hondenstraat 4 1752 252 231v
TEEKES, TEETSKE Taats Taekes verkoper Gardenierstraat 1603 228 359v
LAUTA, TEEKE TEEKES Taecke Taekes Lauta koper huis Franekereind 25 1641 234 145v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten oosten Noorderhaven 60 1612 229 121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes naastligger ten westen Noorderhaven 60 1612 229 121v
TEEKES, TEEKE Taeke Taekes verkoper onbekend 1673 240 118v
TEEKES, TEEKE wijlen Taeke Taekes koper Sint Christoffelsteeg WZ 1686 242 154r
TEEKES, TETJE Tetje Taekes verpachter grond Spinstraat ZZ 1739 250 19v
TEEKES, TETJE Tetje Taekes huurder Spinstraat ZZ 1739 250 19v
TEEKES, TJITSKE Tjietske Taekes verkoper Zuiderpoortsmolen 1 1738 249 263v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Taekes koper Grote Bredeplaats 18 1597 228 2r
TEEKES, TRIJNTJE Trijnke Taekes , voor haar kinderen crediteur (triumphant) Schritsen 1606 228 513v
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellema koper Weverstraat 1681 241 145r
JELLEMA, TIETJE TEEKES Tyttie Taekes Jellema verkoper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes matroos op het Prinsenjacht koper huis of woning Vijver 8 1739 250 18v
TEEKES, WIEBE weduwnaar Wybe Taekes , voor zich en zijn minderjarige kinderen varensgezel koper door niaar huis of woning Vijver 10 1749 252 12v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten noorden Vijver 10 1749 252 12v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 6 1755 253 206v
TEEKES, WIEBE Wybe Taekes naastligger ten zuiden Vijver 6 1754 253 274r
JELLEMA, TEEKES Ydwerke Taekes Jellema, jongedochter verkoper Zuiderhaven 5 1686 242 128v
TEEKES, IEDE Yede Taekes , c.u. koper woning Herenwaltje 19 1654 236 252r
TEEKES, IEDE wijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten oosten Hoogstraat 43 1676 240 31ra
TEEKES, IEDE wijlen Yede Taekes koper door niaar Hoogstraat 47 1681 241 172r
TEEKES, IEDE wijlen vroedsman Yede Taekes naastligger ten westen Hoogstraat 24 1682 241 187r
TEEKELES, KLAAS Claas Taekles , c.u. en c.s. huurder Nieuweburen 25 1784 261 175v
TEEKELES, JANKE Jantien Taekles naastligger ten westen Noorderhaven 42 1637 234 25v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsma koopman verkoper Rozengracht 27 1738 249 342v
TOLSMA, SIERK TEEKELES Sierk Taekles Tolsma koopman verkoper Noorderhaven 65 1739 250 41v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles winkelier naastligger ten noorden Noorderhaven 31 1707 245 15r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Taekles winkelier verkoper Noorderhaven 31 1707 245 15r
TEES, SJOERDJE Sioerdtke Taes koper Grote Bredeplaats 4 1616 230 22v
, KORNELIS Cornelis Taeuwes mr. bakker verkoper Achterstraat 5 1686 242 113v
, KORNELIS Cornelis Taeves mr. bakker naastligger ten westen Hoogstraat 39 1698 243 388r
, KORNELIS Cornelis Taeves mr. bakker naastligger ten noorden Hoogstraat 39 1698 243 388r
, KORNELIS Cornelis Taeves mr. bakker koper woning, tuintje en plaatsje Grote Kerkstraat 34 1704 244 247r
TEEUWIS, ARJEN de crediteuren van wijlen Arjan Taevis verkoper Rozengracht 18achter 1720 246 79r
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis huurder Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 20 1703 244 196v
TEEUWIS, ARJEN Arjen Taevis , c.u. koper hof met zomerhuis, bomen, bloemen en planten Rozengracht 18achter 1717 245 289r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis mr. bakker naastligger ten noorden Kleine Kerkstraat 4 1681 241 132r
TEEUWIS, KORNELIS de schuur van Cornelis Taevis naastligger ten westen Liemendijk 1684 242 24v
TEEUWIS, KORNELIS de schuur van Cornelis Taevis naastligger ten westen Liemendijk 1684 242 56v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u. mr. bakker aanhandelaar huis en plaats en tuin met een vrije uit- en ingang naar de Droogstraat Hoogstraat 37 1690 242 335v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis bakker naastligger ten oosten Hoogstraat 35 1694 243 4ra
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis mr. bakker verkoper q.q. Grote Kerkstraat 34 1700 244 48r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1706 244 336v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 40west 1709 245 99r
TEEUWIS, KORNELIS zuidelijke naastligger Cornelis Taevis grondpacht verschuldigd aan dit perceel Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
TEEUWIS, KORNELIS de woning van Cornelis Taevis naastligger ten zuiden Grote Kerkstraat 38 1710 245 136r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taevis , c.u. mr. bakker koper huis Hoogstraat 11 1711 245 139v
TEEUWIS, IEBELTJE Ebel Taevis koper Hoogstraat 16 1624 230 387r
, ARJEN de crediteuren van wijlen Arjen Taevus verkoper Grote Kerkstraat 18 1720 246 87r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Taewis mr. bakker koper huis of kamer Bildtpoort (gebied) 1674 240 146v
TEEKELES, KORNELIS Cornelis Takeles koopman verkoper van 1/4 Lanen 74 1697 243 265r
TEEKELES, TJOMME Tiomme Takeles koopman verkoper van 1/4 Lanen 74 1697 243 265r
TEEKELES, TJOMME Tjomme Takeles naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1712 245 167r
TEEKES, ALBERT Albart Takes , voor zich en zijn kind verkoper van 1/6 Lanen 62 1669 239 35ra
TEEKES, ANTJE Antie Takes koper Vijver 1 1618 230 127r
TEEKES, ANTJE Antie Takes huurder woonkelder vooraan de straat (p.w.) Zuiderhaven 57 1777 259 60r
TEEKES, ANTJE Antje Takes koper Gardenierstraat 9 1759 254 225v
TEEKES, ANTJE Antje Takes , meerderjarige vrijster geniaarde koper Gardenierstraat 7 1763 256 2r
TEEKES, ATE Atte Takes naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1651 236 176r
TEEKES, ATE Atte Takes naastligger ten westen Zoutsloot 94 1653 236 233r
TEEKES, ATE Atte Takes mr. schoenmaker verkoper Grote Bredeplaats 13 1655 237 47v
TEEKES, BOUWE grondpacht uit het huis van Buue Takes mr. snijder eigenaar perceel Rommelhaven 10 1642 235 30v
TEEKES, KLAAS Claas Takes naastligger ten oosten Voorstraat 62 1776 259 12v
TEEKES, KLAAS Claas Takes , c.s. naastligger ten zuiden Voorstraat 74 1778 259 145v
TEEKES, KORNELIS Cornelis Takes , c.u. koper huis met een steeg ten zuiden Brouwersstraat 20 1716 245 275r
TEEKES, KORNELIS Cornelis Takes naastligger ten noorden Brouwersstraat 22 1725 246 234r
TEEKES, EEUWE de kamer van Euwe Takes naastligger ten oosten Gardenierstraat 1643 235 48r
TEEKES, Fied Takes , voor haar kinderen verkoper Karremanstraat WZ 1613 229 162v
TEEKES, GRIETJE Grietie Takes verkoper Rozenstraat WZ 1682 241 206v
TEEKES, HEMME het huis van Hemme Takes naastligger ten westen Franekertrekvaart NZ 1624 231 14v
TEEKES, HENDRIK wijlen Hendrick Takes verkoper Sint Jacobstraat 8 1613 229 173v
TEEKES, HENDRIK Hendrick Takes , c.u. koper huis Spinstraat 11 1655 237 22v
TEEKES, HITJE Hidtie Takes verkoper Hofstraat 16 1627 232 22r
TEEKES, HILTJE Hil Takes verkoper Zoutsloot 28 1626 231 133v
TEEKES, HILTJE Hiltie Takes , voor haar kinderen verkoper Kleine Kerkstraat ZZ 1628 232 40r
TEEKES, HILTJE Hiltie Takes , voor haar kinderen verkoper Grote Kerkstraat WZ 1628 232 40r
TEEKES, HILTJE Hiltje Takes winkelier koper Voorstraat 35 1729 247 258v
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopman naastligger ten westen Noorderhaven 102 1734 248 341r
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes verkoper Noorderhaven 40 1735 249 25r
TEEKES, JOHANNES Johannes Takes koopman verkoper Vismarkt 4 1735 249 26r
TEEKES, KLAAS Klaas Takes koopman koper huis en hof achter het huis genaamd Sevilien Voorstraat 30achter 1779 259 168v
TEEKES, MARTJEN Martje Takes koper Zuiderhaven 24 1789 263 100r
TEEKES, MAAIKE Mayke Takes koper Noorderhaven 112 1619 230 167v
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Oliff Takes , bestemoeder van de koper verkoper Weverstraat 1619 230 173r
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Oliff Takes , moeder van de kopers verkoper Klaverbladstraat NZ 1619 230 178v
TEEKES, PIETER Pieter Takes koper huis met kamer en hof of ledige plaats daarachter Hoogstraat 21 1619 230 153v
TEEKES, PIETER de weduwe van Pieter Takes naastligger ten oosten Droogstraat 22 1627 232 8r
TEEKES, RINSKE Renske Takes koper Hondenstraat 14 1628 232 69v
TEEKES, RINSKE Reynsck Takes koper Schoolsteeg 1619 230 158v
TEEKES, SIEBREN Sibren Takes verkoper Grote Kerkstraat 30 1710 245 117r
TEEKES, SJOERD de verkoper Sioerd Takes ticheler naastligger ten oosten buiten Harlingen 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes ticheler verkoper buiten Harlingen 1650 236 112r
TEEKES, SJOERD landen van de verkoper Sioerd Takes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1656 237 63v
TEEKES, SJOERD landen van de verkoper Sioerd Takes naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1656 237 63v
TEEKES, SJOERD Sioerd Takes , c.u. verkoper ten zuiden van Harlingen 1656 237 63v
TEEKES, SIETSKE Syts Takes koper Zuiderplein 1 1613 229 154r
TEEKES, TEEKE de hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1611 229 68r
TEEKES, TEEKE de hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1612 229 81r
TEEKES, TEEKE een gang van Take Takes naastligger ten westen Achterstraat 1612 229 115r
TEEKES, TEEKE de hof van Take Takes naastligger ten oosten Bildtpoort (gebied) 1613 229 181v
TEEKES, TEEKE Take Takes biersteker verkoper Grote Ossenmarkt 1 1619 230 194r
TEEKES, TEEKE burgerhopman Take Takes naastligger ten westen Voorstraat 40 1626 231 112r
TEEKES, TEEKE Take Takes , c.u. koper huis Brouwersstraat 12zuid 1668 239 147v
TEEKES, TEEKE Take Takes bombazijnwever koper kamer Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v
TEEKES, TEEKE het huis van Take Takes naastligger ten oosten Brouwersstraat 12zuid_achter 1674 240 151v
TEEKES, TEUNIS Thoenis Takes koper huis Droogstraat 7 1613 229 140v
TEEKES, TRIJNTJE Trijn Takes verkoper Heiligeweg 26 1628 232 42v
TEEKES, ANTJE Anna Takis , voor zich en haar kinderen verkoper Vijver 1 1626 231 151v
TEEKES, NEELTJE Neeltie Takis naastligger ten westen Pothondjessteeg 6 1622 230 316r
TEEKES, NEELTJE de weduwe Neeltie Takis naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt NZ 1622 230 316v
TEEKELES, JANKE Jantien Takles naastligger ten westen Noorderhaven 33 1656 237 85r
TEEKELES, JANKE Jantyen Takles naastligger ten oosten Noorderhaven 29 1625 231 86v
, JANKE Jantien Takles? naastligger ten noorden Schritsen ZZ 1650 236 112V
, JENTJE Jantien Taklis naastligger ten westen Lanen 12 1630 232 141v
TAMMES, KLAAS Claes Tames verkoper Franekereind 1656 237 69r
TAMMES, PIETER Pieter Tames koopman verkoper Liemendijk NZ 1658 237 174v
TAMMES, PIETER Pyter Tames naastligger ten westen Zoutsloot 61 1681 241 130v
TAMMES, PIETER Pytter Tames , c.u. geniaarde koper Vijver 6tuin 1651 236 179v
TAMMES, PIETER Pytter Tames , c.u. koper hof met bomen en plantagie Zoutsloot 53tuin 1652 236 199r
TAMMES, PIETER de hof van Pytter Tames naastligger ten westen Zoutsloot 61 1657 237 139r
TAMMES, PIETER de hof van Pytter Tames naastligger ten oosten Zoutsloot 61 1667 239 101r
, SAKE Saacke Tamkes naastligger ten westen Noorderhaven 56 1616 230 33v
TAMMES, GATSKE Gadske Tammes verkoper Both Apothekerstraat 2 1721 246 120r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes koper Lanen 65west 1698 243 371r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes koper kamer Both Apothekerstraat 2 1703 244 213r
TAMMES, GATSKE Gatske Tammes verkoper Lanen 65west 1703 244 233r
TAMMES, JAN wijlen Jan Tammes naastligger ten noorden Brouwersstraat 10 1605 228 443r
TAMMES, JAN Jan Tammes bewoner Lanen 73 1612 229 77v
TAMMES, JAN Jan Tammes naastligger ten noorden Vijverstraat 1614 229 233r
TAMMES, JAN Jan Tammes koper gortmakerij en schuur Vissersstraat ZZ 1681 241 152r
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 65 1692 242 389r
TAMMES, JAN Jan Tammes mr. gortmaker koper huis Zoutsloot 1 1696 243 234av
TAMMES, JAN Jan Tammes gortmaker naastligger ten oosten Noorderhaven 41 1696 243 257r
TAMMES, JAN Jan Tammes mr. gortmaker verkoper Bildtpoort (gebied) 1699 243 397r
TAMMES, JAN de hof van Jan Tammes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1699 243 400r
TAMMES, JAN de hof van Jan Tammes naastligger ten zuiden Achterstraat ZZ 1699 243 400r
TAMMES, JAN Jan Tammes koopman naastligger ten noorden Zoutsloot 1 1702 244 152r
TAMMES, JAN Jan Tammes , c.u. geniaarde koper Liemendijk NZ 1710 245 116r
TAMMES, JAN Jan Tammes koper hof met een prieel, vruchtbomen en wijnstokken Nieuweburen 27 1710 245 117v
TAMMES, JAN wijlen Jan Tammes erflater Nieuweburen 27 1714 245 208r
TAMMES, JAN wijlen Jan Tammes koopman erflater Noorderhaven 43 1715 245 231r
TAMMES, JOB Job Tammes naastligger ten oosten Both Apothekerstraat OZ 1611 229 20v
TAMMES, JOB Job Tammes verkoper Gardenierstraat 1618 230 125r
TAMMES, JOB Jop Tammes naastligger ten westen Gardenierstraat 1615 229 242v
TAMMES, LIEUWE Lieuwe Tammes Moninckhuys koper provisioneel huis Bildtstraat 19 1613 229 150r
TAMMES, wijlen Lieuwe ? Tammes verkoper Bildtstraat 19 1616 230 23v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper tuin en zomerhuis Rapenburg 22 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper huis Rapenburg 18 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes koper woning Rapenburg 20 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE de koper Niesje Tammes naastligger ten zuiden Rapenburg 20 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE de koper Niesje Tammes naastligger ten westen Rapenburg 20 1808 268 63v
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes naastligger ten noorden Rapenburg 22 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE Niesje Tammes verkoper Rapenburg 22 1809 268 259r
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper Noordergrachtswal 57 1808 268 53v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes koper zomerhuis met tuin en woning ([voor de twee percelen in deze akte]) Noordergrachtswal NZ 1808 268 53v
TAMMES, NIESKE Niesjen Tammes herbergierse koper huis Franekereind 21 1808 268 154r
, PIETER Pieter Tanssen koper huis Noorderhaven 48 1598 228 128v
, JOHANNES Joannes Tarquinii verkoper Noorderhaven 34 1669 239 190r
ROORDA, JOHANNES Joannes Tarquinii Roorda mr. goudsmid koper huis Noorderhaven 44 1674 240 164v
TJERKS, JOHANNES Joannes Tarquiny verkoper Hofstraat ZZ 1680 241 84v
TIETES, TETJE Tetje Tates koper Kerkpad WZ 1726 246 295r
, KORNELIS Cornelis Tavis , c.u. mr. bakker verwandelaar Kleine Kerkstraat 2 1690 242 336r
TEIES, SJOUKJE Sjouwke Tayes verkoper Droogstraat NZ 1803 266 245r
TEEDES, TIETJE Tied Teades , voor zich en haar kinderen verkoper Rozengracht ZZ 1631 233 36v
TEEDES, BAUKE de kamer van de erfgenamen van wijlen Baucke Tedes naastligger ten zuiden Voorstraat 44 1655 237 43v
TEEDES, KLAAS Claas Tedes koper huis Grote Bredeplaats 27 1662 238 125v
TEEDES, KLAAS Claes Tedes blauwverver koper huis, loods, plaatske met hof daarachter Zoutsloot 61 1657 237 139r
TEEDES, TIETJE Tied Tedes koper kamer Zuiderstraat 1644 235 117r
TEEDES, FEDDRIK de weduwe van Feddrick Tedis naastligger ten zuiden Noordijs 7 1684 242 2va
TEEKES, ALBERT Albart Teeckes koopman verkoper Kerkpad 1672 240 89r
TEEKES, ALBERT Albert Teeckes , mede voor zijn kind verkoper Voorstraat 47 1671 240 10ra
TEEKES, ALBERT Albert Teeckes naastligger ten oosten ten zuiden van Harlingen 1683 241 249r
TEEKES, ANTJE Antie Teeckes verkoper Noorderhaven 78 1655 237 4r
TEEKES, ATE Atte Teeckes naastligger ten westen Zoutsloot 94 1659 238 13v
TEEKES, ATE Atte Teeckes naastligger ten westen Zoutsloot 94 1660 238 25r
TEEKES, KLAASKE wijlen Claeske Teeckes erflater Noorderhaven 42 1645 235 180v
TEEKES, IEDE Ide Teeckes , c.u. koper huis waar de Metselaer uithangt, en plaats Scheerstraat 2 de Metselaer 1660 238 17r
TEEKES, JANKE Jancke Teeckes koper huis met plaats en loods Havenplein 24 1659 237 199v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teeckes koopman verkoper van 1/4 Noordijs 23 1731 248 37r
TEEKES, REIN Reyn Teeckes gardeniersgezel verkoper Lombardstraat 1683 241 247v
TEEKES, de erfgenamen van wijlen Riensk Teeckes verkoper Ooievaarsteeg 12 1670 240 13av
TEEKES, RITSKE wijlen Ritske Teeckes erflater Kerkpoortstraat 69 1687 242 211v
TEEKES, RIKSTJE Rixtie Teeckes koper Lanen 34 1653 236 247v
TEEKES, RIKSTJE Rixtie Teeckes naastligger ten oosten Lanen 34 1653 236 247v
TEEKES, SJOERD Sioerd Teeckes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
TEEKES, SJOERD Sioerd Teeckes naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1655 237 36r
TEEKES, WILKE Wilcke Teeckes naastligger ten zuiden Zoutsloot 12 1666 239 51r
TEEKELES, JANKE de erfgenamen van wijlen Jantien Teeckles naastligger ten oosten Noorderhaven 29 1655 237 14v
TEEDES, AALTJE Aaltie Teedes verkoper Kerkpad 18 1741 250 193r
TEEDES, BAUKE Baucke Teedes koper kamer met een weefwinkel Lanen 69 1645 235 166v
TEEDES, KLAAS Claas Teedes naastligger ten oosten Zoutsloot 87 1665 239 19r
TEEDES, FOEKE Foeke Teedes binnenvader stadsweeshuis koper huis Voorstraat 57 1695 243 177v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes mr. timmerman koper huis, voormalige stokerij Zoutsloot 13 1774 258 152v
TEEDES, TEEDE Teede Teedes naastligger ten westen Zoutsloot 21 1775 258 196r
TEETSES, SCHELTE Schelte Teedses koper ca. 1 pm greitland ten zuiden van Harlingen 1642 235 19v
TEETSES, TEEDE Taede Teedses stadstimmerbaas verkoper q.q. Hofstraat 21oost 1776 259 2v
TEETSES, ABRAHAM wijlen Abraham Teedzes bleker erflater Franekertrekvaart 9 1784 261 226v
TEETSES, TJERK huisman Tierk Teedzes verkoper Franekertrekvaart 9 1784 261 226v
TEEKES, ATE Atte Teekes , c.u. verkoper Raamstraat 5achter 1642 235 18r
TEEKES, KLAAS Claas Teekes koopman koper huis Kleine Kerkstraat 2 1773 258 115v
TEEKES, DOUWTJE wijlen Doutien Teekes Jonas erflater Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
TEEKES, DOUWTJE wijlen Doutjen Teekes Jonas erflater Noorderhaven 2 1733 248 241v
TEEKES, JAN Jan Teekes oud koopman verkoper Zuiderhaven 19zuid 1735 249 82v
TEEKES, JAN Jan Teekes Tichelaer tichelaar verkoper Sint Christoffelsteeg 1698 243 340v
TEEKES, JANKE het weeskind Janke Teekes verkoper van 1/3 Weverstraat 8 1730 247 351r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes geniaarde koper Hofstraat 15 1784 261 255r
TEEKES, JETSKE Jetske Teekes koper Ooievaarsteeg 23 1785 261 261r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes , n.u. naastligger ten oosten Noorderhaven 38 1732 248 80r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes , n.u. naastligger ten zuiden Noorderhaven 38 1732 248 80r
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopman verkoper Voorstraat 45 1733 248 240v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopman verkoper Noorderhaven 100 1735 249 88v
TEEKES, JOHANNES Johannes Teekes koopman verkoper Heiligeweg 64 1736 249 128v
TEEKES, LOUW Louw Teekes koper woning Tiepelsteeg OZ 1729 247 267r
TEEKES, LOUW Louws Teekes mr. bontwever koper huis Kerkpoortstraat 12 1732 248 166r
TEEKES, MAAIKE Mayke Teekes verwandelaar Liemendijk NZ 1698 243 342r
TEEKES, PIETJE Pytje Teekes koper Hoogstraat 31 1728 247 138v
TEEKES, ROMKJE Romckien Teekes verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
TEEKES, Romckien Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
TEEKES, ROMKJE Romckien Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
TEEKES, SJOERD Sioerd Teekes naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1668 239 156r
TEEKES, SJOERD de nagelaten kinderen van wijlen Sioerd Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 11 1733 248 246r
TEEKES, SIPKE Sipke Teekes verkoper van 1/4 Zuiderstraat 8 1724 246 190r
TEEKES, SJOERD wijlen Sjoerd Teekes verkoper van 1/4 Noorderhaven 2 1733 248 241v
TEEKES, SJOERD de nagelaten kinderen van Sjoerd Teekes verkoper van 1/4 Kleine Bredeplaats 13 1733 248 243v
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrik koopman verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
SCHRIK, SJOERD TEEKES Sjoerd Teekes Schrik verkoper q.q. Grote Bredeplaats 6west 1782 260 275r
TEEKES, SIEBREN wijlen Sybren Teekes verkoper van 1/2 Hondenstraat 2 1784 261 191v
TEEKES, SIEBREN wijlen Sybren Teekes erflater Hondenstraat 2 1784 261 191v
TEEKES, TEEKE wijlen Taecke Teekes verkoper Heiligeweg 11 1684 242 33r
TEEKES, TRIJNTJE het weeskind Trijntje Teekes verkoper van 1/3 Weverstraat 8 1730 247 351r
JELGERSMA, IETJE TEEKES Yda Teekes Jelgersma koper Weverstraat 14 1730 247 330v
TEEKELES, KORNELIS Cornelis Teekles naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de steeg]) Noorderhaven 29 1697 243 287v
TEEKELES, TJOMME Tjomme Teekles naastligger ten oosten ([dit is aan de overkant van de steeg]) Noorderhaven 29 1697 243 287v
ESTA, AUKJE TJEERDS Aukien Teerds van Esta verkoper van 1/5 Nieuwstraat WZ 1732 248 157v
TEETSES, SCHELTE Schelte Teetses houtmolenaar koper ca. 8 pm greidland buiten Harlingen 1650 236 112r
TEETSES, TEEDE Taede Teetzes mr. timmerman koper huis genaamd de Witte Leest, en tuintje Droogstraat 47 de Witte Leest 1782 260 259r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Teewes , c.u. huurder (p.j.) Hofstraat 15 1807 267 291r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Teewes koper huis Zoutsloot 23 1808 268 30v
TEEUWIS, HENDRIK Hendrik Teewes , c.u. huurder Kerkpoortstraat 9een_achter 1806 267 248v
TEEUWIS, HENDRIK Hendrik Teewis huurder (p.j.) Molenpad 11 1800 265 255v
TEIES, PIETER Pytter Teies , c.u. verkoper Achterstraat NZ 1666 239 59r
TIETES, TEUNIS Theunis Teites huurder voor 1 jaar Rommelhaven 4een_achter 1724 246 193v
TEEKES, FROUKJE Frouck Tekes koper Romastraat ZZ 1651 236 170v
TEEKES, GEERTJE Geertje Tekes verkoper Zuiderhaven 15 1665 239 4r
TEEKES, HENDRIK Hendrick Tekes koper huis Havenplein 8 1663 238 199v
TEEKES, HINKE Hinke Tekes verkoper Scheerstraat 12 1707 245 26v
TEEKES, IEDE Ide Tekes koper door niaar kamer Lombardstraat 1668 239 166v
TEEKES, IEDE Iede Tekes kooltjer koper huis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen steeg met uitgang oostwaarts naar de Zoutsloot Hoogstraat 39 1668 239 136v
TEEKES, RINSKE Reinsch Tekes verkoper Nieuwstraat OZ 1661 238 117v
TEEKES, SJOERD Sioerd Tekes tichelaar naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1650 236 118v
TEEKES, IEDE Yde Tekes naastligger ten oosten Hoogstraat 37 1668 239 161v
, REIER Reyer Telckes verkoper Grote Kerkstraat 29 1685 242 62r
, REIER Reyer Telckes verkoper Kruisstraat 4 1685 242 62r
, JOHANNES Joannes Terquinius verkoper Voorstraat 48 1668 239 23ra
ROORDA, JOHANNES TJERKS Joannes Terquiny Roorda verkoper Noorderhaven 44 1680 241 115r
TETMANS, wijlen Kreyn Tetmans verkoper Kruisstraat NZ 1680 241 94r
TETMANS, KRIJN wijlen Krijn Tetmans verkoper Zoutsloot ZZ 1681 241 166r
TIETES, GATSKE Gaats Tettens verkoper Brouwersstraat 4 1614 229 210r
TIETES, GATSKE Gaats Tettens koper Brouwersstraat 4 1614 229 216r
TIETES, HOUKE als huurder Holke Tettinghs naastligger ten oosten Noorderhaven 12 1688 242 252r
, SIEMEN Symon Tettjes naastligger ten westen Zuiderhaven 36oost 1765 256 111r
TEUNIS, ANTJE Antie Teunes verkoper Rozengracht 7oost 1637 234 33r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunes Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1740 250 135r
TEUNIS, JOHANNES Johannes Teunes naastligger ten westen Moriaanstraat NZ 1730 247 361r
TEUNIS, SIEMEN de hof van Symen Teunes van der Pyet naastligger ten westen Schritsen 52achter 1637 234 37v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis koper huis Rozemarijnstraat 3 1753 253 126v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Teunis verkoper Rozemarijnstraat 3 1766 256 208r
TEUNIS, ARENDJE de erfgenamen van wijlen Aantje Teunis eigenaar van 1/2 Ooievaarsteeg 8 1784 261 142r
BLOK, ARJEN TEUNIS Adriaen Teunis Blok koopman geniaarde koper Kleine Bredeplaats 9 1731 248 62r
TEUNIS, AAFKE Aeff Teunis naastligger ten westen Droogstraat NZ 1640 234 112v
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper twee kamers en het eigendom vd steeg daartussen Heiligeweg 46 1630 232 152v
TEUNIS, AAFKE Aeffke Teunis koper huis Heiligeweg 1west 1632 233 61r
TEUNIS, AALTJE Aeltje Teunis koper Nieuwstraat 5 1769 257 130v
TEUNIS, ALBERT Albert Teunis , c.u. huurder beneden (p.j.) Lanen 48 1808 268 76r
BLOK, ALLERT TEUNIS burgerhopman Allert Teunis Block koper huis met plaats en een eigen steeg Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
TEUNIS, ANTJE Anna Teunis , minderjarig verkoper Noorderhaven 26 1782 260 314v
TEUNIS, ANTJE Antie Teunis verkoper Rozengracht 7oost 1637 234 27r
TEUNIS, ANTJE Antie Teunis verkoper Zuiderhaven ZZ 1637 234 27r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Teunis de Way verkoper Karremanstraat 28zuid 1638 234 51r
TEUNIS, ARJEN de tuin van Arjan Teunis koopman naastligger ten noorden Rozengracht 22 1726 246 276v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis , c.u. huurder (p.j.) Voorstraat 56oost 1712 245 183r
TEUNIS, ARJEN wijlen Arjen Teunis smalschipper verkoper Franekereind 7 1715 245 318r
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis verkoper q.q. Noorderhaven 8 1721 246 111v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis verkoper q.q. Grote Bredeplaats 27 1721 246 113r
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis naastligger ten westen Havenplein 16 1722 246 131v
TEUNIS, ARJEN Arjen Teunis koopman naastligger ten westen Brouwersstraat 28 1725 246 223r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block koper huis en tuin erachter Rozengracht 18 1726 246 264r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block bontwever en koopman verkoper Havenplein 14 1726 246 275v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block naastligger ten westen Zuiderhaven 83 1726 246 278v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block mr. lijnslager en koopman koper huis Noorderhaven 74 Bremen 1731 247 371v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block aanhandelaar hof, met kamer of wagenhuis Hofstraat 16 1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS de verwandelaar Arjen Teunis Block naastligger ten oosten Rozengracht 16 1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Block verwandelaar Rozengracht 16 1732 248 150r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocq koper huis De Spijkerboor Zuiderhaven ZZ de Spijkerboor 1729 247 221r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blocq koopman verkoper Voorstraat 36 1730 247 339r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok geniaarde koper Zuiderstraat 1727 247 50v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten westen Rozengracht 20 1729 247 250v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten westen Rozengracht 27 1738 249 342v
BLOK, ARJEN TEUNIS het pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1737 249 17va
BLOK, ARJEN TEUNIS het pakhuis van Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 72 1737 249 18ra
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Simon Stijlstraat 2 1739 250 28v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok naastligger ten noorden Voorstraat 31 1740 250 108v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Rozengracht NZ 1741 250 146v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 24 1741 250 148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Noorderhaven 24 1741 250 148v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok, mede voor zijn twee zonen koopman verkoper Noorderhaven 74 1741 250 157v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Teunis Blok koopman verkoper Noorderhaven 26 1741 250 158v
TEUNIS, ARJEN Arrien Teunis naastligger ten oosten Droogstraat 55tuin 1662 238 137v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arrien Teunis Block koopman naastligger ten oosten Noorderhaven 22 1731 248 68r
TEUNIS, AATJE Attie Teunis verkoper Brouwersstraat 12zuid 1713 245 199r
TEUNIS, BERBER wijlen Berber Teunis verkoper Noorderhaven 105 1657 237 263v
TEUNIS, BERBER wijlen Berber Teunis verkoper Droogstraat 18 1657 237 263v
TEUNIS, BERBER wijlen Berber Teunis verkoper Karremanstraat 30 1657 237 263v
TEUNIS, BERNARDUS wijlen Bernardus Teunis huurder Nieuwstraat 9 1801 266 14v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis , c.u. huurder Voorstraat 52west 1754 253 191v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis , c.u. schipper huurder Brouwersstraat 21 1756 254 42v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis schipper koper huis Schritsen 45 1761 255 105v
TEUNIS, BONNE Bonne Teunis verkoper Schritsen 45 1765 256 106r
TEUNIS, KLAAS de erfgenamen van wijlen Claes Teunis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25achter 1629 232 92r
TEUNIS, KORNELIS Cornelis Teunis , e.a. verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 22 1720 246 67v
TEUNIS, KORNELIS Cornelis Teunis , c.s. verkoper Molenpad ZZ 1720 246 69r
TEUNIS, DAVID David Teunis mr. linnenwever koper huis Achterstraat 3 1660 238 14r
TEUNIS, DAVID David Teunis linnenwever naastligger ten oosten Achterstraat 1 1666 239 59v
TEUNIS, DAVID David Teunis naastligger ten oosten Achterstraat 3 1669 239 181v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis wever naastligger ten westen Achterstraat 5 1673 240 116v
TEUNIS, DAVID Davidt Teunis wever naastligger ten westen Achterstraat 5 1686 242 113v
TEUNIS, DIRK Dirck Teunis verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
TEUNIS, DOOITSE Doeitse Teunis kooltjer verkoper Rozengracht 18 1764 256 68r
TEUNIS, DOEKELE Doekle Teunis , c.u. geniaarde koper Liemendijk NZ 1706 244 315v
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamer Carl Visschersteeg 6 1761 255 98r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper woning of kamer Bargebuurt 24 1761 255 99r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis koper huis onbekend ZZ 1761 255 100r
TEUNIS, DOOITSE Doitse Teunis kooltjer koper huis Kromme Elleboogsteeg OZ 1762 255 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer koper huis en weefwinkel Rozengracht 18 1761 255 89r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer verkoper van 1/2 Kromme Elleboogsteeg OZ 1765 256 133v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis geniaarde koper Rommelhaven 8 1767 256 237r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer verkoper Bargebuurt 24 1768 257 47v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer koper huis Noorderhaven 16 1770 257 156v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis naastligger ten oosten Droogstraat 15 1788 263 39r
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Teunis kooltjer koper huis Lanen 77 1790 263 281r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer koper 1/3 huis Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer eigenaar van 1/3 Both Apothekerstraat 3 1772 258 24r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer verkoper Lanen 28 1778 259 125r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis kooltjer verkoper Molenpad 1 1782 260 231r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Bargebuurt 1791 263 285r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis verkoper Achterstraat NZ 1799 265 180v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Teunis naastligger ten westen Lanen 36 1799 265 182v
TEUNIS, Dooitzen Teunis kooltjer koper Both Apothekerstraat 3 1770 257 180r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer koper door niaar 3/8 huis Voorstraat 62 1766 256 176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer geniaarde koper Voorstraat 62 1766 256 176r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis huurder Werfpad ZZ 1782 260 174v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer naastligger ten westen Lanen 36 1782 260 191v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer geniaarde koper Fabrieksstraat 4 1783 261 16r
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Teunis kooltjer verkoper Lanen 77 1792 264 73r
TEUNIS, DOUWE Douwe Teunis naastligger ten westen Schritsen 1630 232 127r
TEUNIS, DOOITSE Doytse Teunis kooltjer verkoper onbekend ZZ 1763 256 17v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Scheerstraat 7 1781 260 25v
TEUNIS, EELKJE Eelkje Teunis koper Hoogstraat 41 1781 260 36v
TEUNIS, EELKJE wijlen Eelkje Teunis erflater Hoogstraat 41 1791 263 313r
TEUNIS, FEMKE Femmigjen Teunis , minderjarig verkoper Noorderhaven 26 1782 260 314v
TEUNIS, de erfgenamen van wijlen Frou Teunis naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1642 234 174v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis koper Weverstraat 10 1722 246 138r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis verkoper Liemendijk ZZ 1737 249 171v
TEUNIS, GEERTJE Geertie Teunis herbergierse Het Wapen van Barradeel koper Noorderhaven 88 1784 261 244v
TEUNIS, GEERTJE de geabandonneerde boedel van Geertje Teunis verkoper Noorderhaven 88 1791 263 337v
TEUNIS, GEESKE Geeske Teunis verkoper Zoutsloot 82 1737 249 204v
TEUNIS, GELSKE Gerls Teunis verkoper Zoutsloot 1630 232 130v
TEUNIS, GERRIT het huis van Gerrit Teunis koopman naastligger ten noorden Brouwersstraat 14 1712 245 180r
TEUNIS, GERRIT Gerrit Teunis bontwever koper twee kamers onder een dak Kerkpoortstraat ZZ 1731 248 13v
TEUNIS, GERRIT wijlen Gerrit Teunis bontwever erflater Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
TEUNIS, GERRIT Gerryt Teunis naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 18 1738 249 267v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper van 1/4 Noorderhaven 32 1629 232 110r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper Kerkpoortstraat 57 1656 237 57v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis verkoper Bildtpoort (gebied) 1661 238 101r
TEUNIS, GRIETJE wijlen Grietie Teunis verkoper Lombardstraat 1673 240 118r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper achter- en voorkamer met een plaats tussenbeide Peterseliestraat ZZ 1677 240 268v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huis Rapenburg 1 1720 246 85r
TEUNIS, GRIETJE de koperse Grietie Teunis huurder Rapenburg 1 1720 246 85r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis koper huis Rapenburg NZ 1721 246 104r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Teunis naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1732 248 104v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis koper woning Rapenburg 3 1731 248 53v
TEUNIS, GRIETJE Grietje Teunis naastligger ten westen Rapenburg 3 1731 248 53v
TEUNIS, HARMEN Harmen Teunis Ringhienk verkoper q.q. William Boothstraat 3 1732 248 91r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis Poortje 3 1659 237 218v
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Teunis koper huis of woning Poortje 1 1660 238 52r
TEUNIS, HENDRIK de kopers Hendrick Teunis , c.u. naastligger ten oosten Poortje 1 1660 238 52r
TEUNIS, HENDRIK de erfgenamen van wijlen Hendrick Teunis naastligger ten noorden Grote Bredeplaats 1 1690 242 307r
TEUNIS, HIELKJE Hylkien Teunis koper woning Grote Kerkstraat 5 1750 252 52v
TEUNIS, HIELKJE Hylkien Teunis verkoper Grote Kerkstraat 5 1751 252 110v
TEUNIS, Iddtske Teunis Wrijthof naastligger ten oosten Droogstraat 53 1653 236 238r
TEUNIS, IDSKE de hof van Idske Teunis naastligger ten zuiden Droogstraat 45 1650 236 115v
TEUNIS, IDS Idske Teunis Vrijthof, c.s. naastligger ten zuiden Droogstraat 55tuin 1662 238 137v
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper Noordijs 17 1655 237 50r
TEUNIS, IDSKE Idske Teunis Wrijthoff verkoper Droogstraat 55west 1663 238 185r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Grote Bredeplaats 29 1629 232 110r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis verkoper van 1/4 Noorderhaven 32 1629 232 110r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis koper huis Noorderhaven NZ 1630 232 143r
TEUNIS, IJSBRAND Isbrant Teunis naastligger ten westen Grote Bredeplaats 31 1630 232 153r
TEUNIS, IDSKE Itske Teunis Wrijthoff naastligger ten oosten Noorderhaven 93 1663 238 173r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten westen Schritsen 36 1630 232 116v1
TEUNIS, JAN Jan Teunis koper huis met loodske en het plaatske daarachter Bildtpoort (gebied) 1630 232 149r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten westen Grote Kerkstraat 36 1631 232 186r
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakker naastligger ten noorden Zoutsloot 65 1639 234 90r
TEUNIS, JAN Jan Teunis bakker naastligger ten noorden Karremanstraat 22 1642 234 176v
TEUNIS, JAN Jan Teunis koper 1/4 huis Grote Kerkstraat 32 1643 235 80v
TEUNIS, JAN Jan Teunis koper 1/4 huis Grote Kerkstraat 32 1643 235 80v
TEUNIS, JAN Jan Teunis , c.s. wijdschipper naastligger ten zuiden Zoutsloot 42 1716 245 258v
TEUNIS, JAN de erfgenamen van wijlen Jan Teunis , c.s. naastligger ten oosten Droogstraat 55west 1721 246 124v
TEUNIS, JAN de weduwe van Jan Teunis , vanaf mei 1726 huurder voor 1 jaar (p.j.) Karremanstraat OZ 1726 246 258r
TEUNIS, JAN Jan Teunis naastligger ten zuiden Zoutsloot 42 1728 247 80r
TEUNIS, JAN Jan Teunis huurder (p.j.) Rapenburg ZZ 1737 249 212r
TEUNIS, JAN de weduwe van Jan Teunis naastligger ten westen Karremanstraat 12 1740 250 109v
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 27 1758 254 135r
TEUNIS, JAN Jan Teunis verkoper van 1/2 Nieuweburen 25 1759 254 183r
BEIDSCHAT, JAN TEUNIS Jan Teunis Beitschat, c.u. huurder Poortje 11 1771 257 244v
TEUNIS, JAN Jan Teunis Beitsegat koper huis Lanen 31 1772 258 39v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis koper huis en mouterij Voorstraat 7 1630 232 153v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis koper huis en mouterij Noorderhaven 46 1630 232 153v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis naastligger ten zuiden Noorderhaven 10 1661 238 107v
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff bestemoeder van de erfgenamen Noorderhaven 2 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff, bestemoeder van de erfgenamen erflater Grote Bredeplaats 7 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff, bestemoeder van de erfgenamen erflater Noorderhaven 108 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE wijlen Jeltie Teunis Vriethoff, bestemoeder van de erfgenamen erflater Franekereind 23oost 1679 241 15ra
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten westen Voorstraat 43 1659 237 182v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten oosten Franekereind 25 1659 237 194v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten westen Franekereind 25 1659 237 194v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff verkoper Grote Ossenmarkt 5 1659 238 3r
TEUNIS, JELTJE de weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE de weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten westen Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE de weduwe Jeltie Teunis Vrijthoff naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Vrijthoff verkoper Grote Ossenmarkt NZ 1659 238 12r
TEUNIS, JELTJE de paardenstal van Jeltie Teunis Wrijthoff naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 19 1659 237 239r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoff naastligger ten westen Voorstraat 7a-oost 1663 238 183r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Teunis Wrijthoff verkoper Havenplein 8 1663 238 199v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Grote Bredeplaats 26west 1636 234 15r
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Vijverstraat 12 1638 234 55v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis koper Grote Bredeplaats 26west 1638 234 66v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis Vrijhooff naastligger ten oosten Franekereind 25 1663 238 175v
TEUNIS, JELTJE Jeltje Teunis Vrijhooff naastligger ten westen Franekereind 25 1663 238 175v
TEUNIS, JOCHEMKE Jochemke Teunis koper Schritsen 18 1746 251 129r
TEUNIS, KUNSKE Kunskjen Teunis koper Rommelhaven 15 1754 253 182r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbet Teunis verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r
TEUNIS, LOUW Louw Teunis verkoper van 1/4 Kerkpoortstraat 22 1720 246 67v
TEUNIS, LOUW Louw Teunis , c.s. verkoper Molenpad ZZ 1720 246 69r
TEUNIS, MARIA Maria Teunis verkoper Kerkpoortstraat 10 1743 250 302v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Noorderhaven 105 1657 237 263v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Droogstraat 18 1657 237 263v
TEUNIS, MAAIKE Maycke Teunis verkoper Karremanstraat 30 1657 237 263v
TEUNIS, MAAIKE Mayke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, PIEBE wijlen Piebe Teunis gardenier verkoper Droogstraat NZ 1714 245 203r
TEUNIS, PIETER wijlen Piter Teunis bewoner Sint Jacobstraat 12 1637 234 47r
TEUNIS, PIETER wijlen Piter Teunis verkoper Sint Jacobstraat 12 1637 234 47r
TEUNIS, PIEBE Pybe Teunis koper huis Wortelstraat NZ 1700 244 75v
TEUNIS, REINOU meerderjarige vrijster Reinouke Teunis verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, RIEMER Riemer Teunis naastligger ten oosten Noorderhaven 63 1652 236 210r
TEUNIS, RIEMER vroedsman Riemer Teunis koper schuur Hoogstraat 17achter 1663 238 165r
FABER, RIEMER TEUNIS Riemer Teunis Faber verkoper Hoogstraat 17achter 1657 237 131r
TEUNIS, REMMERT Rimmer Teunis scheepstimmerman koper huis en pakhuis Noorderhaven 10 1770 257 153r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman geniaarde koper Rommelhaven 22 1753 253 44v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis , c.u. en c.s. huurder Bildtstraat 16 1754 253 145r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis mr. scheepstimmerman geniaarde koper Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
TEUNIS, REMMERT de gedachte kopers Rimmert Teunis , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 55 1754 253 184v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis mr. scheepstimmerman geniaarde koper Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
TEUNIS, REMMERT de gedachte kopers Rimmert Teunis , c.u. mr. scheepstimmerman naastligger ten westen Kerkpoortstraat 55achter 1754 253 186r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 1 1755 253 203v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Lanen 52 1755 253 230v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper huis Zoutsloot 67 1755 253 238v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman verkoper Lanen 52 1757 254 62v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper huis Havenplein 16 1765 256 98v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis scheepstimmerman koper woning Karremanstraat 15 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 15 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten zuiden Karremanstraat 15 1766 256 229r
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten oosten Karremanstraat 13 1771 257 249v
TEUNIS, REMMERT Rimmert Teunis naastligger ten westen Havenplein 18west 1774 258 166r
TEUNIS, RINSKE Rinske Teunis koper Karremanstraat 1788 263 1r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Piet koper kamer Zuiderhaven 49 1640 234 107r
TEUNIS, SIEMEN Simon Teunis van der Piet naastligger ten oosten Zuiderhaven 49 1640 234 107r
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Noorderhaven 105 1657 237 263v
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Droogstraat 18 1657 237 263v
TEUNIS, SIPKE Sipke Teunis verkoper Karremanstraat 30 1657 237 263v
TEUNIS, SJOERDJE Sjoerdtje Teunis koper Zoutsloot 45 1796 265 6r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Lanen 78 1766 256 145r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Grote Kerkstraat 22 1766 256 146v
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Wasbleek 1766 256 148r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Both Apothekerstraat 3 1766 256 168r
TEUNIS, SIEBREN Sybrand Teunis houtmolenaar verkoper van 1/5 van 1/2 Moriaanstraat 1 1766 256 180r
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Piet koper door niaar ledige plaats of vervallen huis achter de hof van Frans Reyners Templar Schritsen ZZ 1634 233 151v
TEUNIS, SIEMEN oud burgervaandrig Symen Teunis van der Piet koper huis Voorstraat 78 1638 234 59v
TEUNIS, SIEMEN Symen Teunis van der Piet koper kamer Voorstraat 78 1638 234 60v
TEUNIS, TEUNTJE Teuntie Teunis koper onbekend 1700 244 73v
TEUNIS, TEUNTJE Theuntie Teunis koper onbekend 1701 244 111r
TEUNIS, TEUNTJE Theuntje Teunis verkoper onbekend 1703 244 215v
TEUNIS, TRIJNTJE wijlen Trijntie Teunis verkoper Alemanssteeg OZ 1658 237 250v
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis koper Lammert Warndersteeg 9 1749 252 45r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis koper Lanen 82a 1779 259 220r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Teunis naastligger ten oosten Lanen 82a 1779 259 220r
TEUNIS, WESSEL huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 82 1750 252 73v
TEUNIS, WESSEL huisman Wessel Teunis verkoper q.q. Zoutsloot 84tuin 1750 252 73v
TEUNIS, WILLEM Willem Teunis naastligger ten noorden Kleine Bredeplaats 21 1631 233 23r
TEUNIS, WILLEMKE Willemke Teunis koper Wasbleek 1743 251 7r
TEUNIS, WILLEMKE wijlen Willemke Teunis verkoper Spinstraat 4 1766 256 222v
TEUNIS, JETSKE Ydske Teunis koper Noorderhaven 95 1629 232 111r
TEUNIS, JETSKE Ydtske Teunis Wrijthof verpachter grond Schoolsteeg 1658 237 162r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Teunis koper Rozengracht 10 1781 260 112r
TEUNIS, SIEGER Zeeger Teunis , c.u. huurder Bargebuurt 9 1765 256 97r
, TEUNTJE Teuntye Teunnes koper door niaar Anjelierstraat 8 1783 261 113r
TEEUWIS, RUURD Ruird Teuues , c.u. verkoper Schritsen 66 1661 238 12ra
TEEUWIS, ARJEN Arjen Teves koper huis waar het Haantje in de gevel staat Grote Kerkstraat 18 het Haantje 1702 244 170v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis mr. bakker koper kamer of schuurtje met een mooi plaatske Schoolsteeg WZ 1667 239 104v
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis verkoper Schoolsteeg WZ 1682 241 222r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis bakker huurder ten zuiden van Harlingen 1678 241 2ra
TEEUWIS, KORNELIS de stal van Cornelis Tevis naastligger ten westen Achterstraat NZ 1684 242 21r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis mr. bakker koper huis William Boothstraat WZ 1696 243 247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis , c.u. mr. bakker naastligger ten westen William Boothstraat WZ 1696 243 247r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tevis naastligger ten westen Anjelierstraat 6 1703 244 216r
TEEUWIS, KORNELIS Cornelis Tewis mr. bakker koper huis de Acht Pelsen genaemt Achterstraat 5 de Acht pelsen 1673 240 116v
TEIES, EEBE Aebe Teyes koper finaal dwarshuis of kamer met plaats of erf Noorderhaven 78 1603 228 342r
TEIES, AMERENS Amarenske Teyes geniaarde koper Rommelhaven 8 1767 256 237r
TEIES, AMERENS Amarinske Teyes verkoper Sint Jacobstraat 12 1754 253 188r
TEIES, AMERENS het testament van wijlen Amarinske Teyes verkoper Lanen 80 1789 263 80v
TEIES, AMERENS Amerenske Teyes winkelier koper Sint Jacobstraat 12 1754 253 139r
TEIES, AMERENS Amerinske Teyes koper Lanen 80 1759 254 207r
TEIES, KORNELISKE Cornelia Teyes koper Scheerstraat 12 1726 246 259r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman koper twee kamers Droogstraat 37 1737 249 213r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman verkoper Droogstraat 37 1739 250 45r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes koopman koper huis Bildtstraat 17 1756 253 267r
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Bildtstraat 17 1757 254 84v
TEIES, LAMMERT Lammert Teyes verkoper Zoutsloot 78 1771 257 200v
TEIES, PIETER Pieter Teyes koper huis Lanen 21 1649 236 71v
TEIES, PIETER Pieter Teyes naastligger ten oosten Lanen 77 1663 238 168v
TEIES, PIETER Pieter Teyes naastligger ten oosten Lanen 77 1663 238 16ra
TEIES, PIETER Pyter Teyes , c.u. verkoper Lanen 21 1662 238 142r
TEIES, PIETER de weduwe van Pyter Teyes huurder Lanen 79 1664 238 205v
TEIES, PIETER de crediteuren van Pyter Teyes verkoper Lanen 79 1664 238 205v
TEIES, PIETER Pytter Teyes naastligger ten westen Achterstraat 1 1666 239 59v
TEIES, PIETER Pytter Teyes naastligger ten noorden Achterstraat 1 1666 239 59v
TEIES, PIETER Pytter Teyes , c.u. verkoper Achterstraat 3 1669 239 181v
BINSMA, PIETER TEIES Pytter Teyes Bensma verkoper van 1/2 Bildtstraat 7 1658 237 168r
TEIES, WIETSKE de verkoperse Wytscke Teyes naastligger ten oosten Brouwersstraat 15 1634 233 156r
TEIES, WIETSKE de verkoperse Wytscke Teyes naastligger ten noorden Brouwersstraat 15 1634 233 156r
TEIES, WIETSKE Wytscke Teyes verkoper Brouwersstraat 15 1634 233 156r
TEIES, WIETSKE Wytske Teyes koper Romastraat 8 1612 229 108v
TEIES, WIETSKE Wytske Teyes aanhandelaar Brouwersstraat 15 1615 229 268v
TJALLINGS, JAN de weduwe van Jan Thallings naastligger ten zuiden Nieuwstraat 16 1681 241 145v
TAMMES, JAN Jan Thammes verver bewoner Lanen 73 1611 229 62r
WIEGERSMA, ANNE THEODORUS wijlen ds. Annius Theodori Wiegersma predikant erflater Sint Odolphisteeg 1 1705 244 274r
THEODORUS, L. L. Theodori procureur postulant verkoper Kerkpoort (gebied) 1645 235 172v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaal koper 1/2 huis Voorstraat 48 1664 238 241v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris en procureur fiscaal koper koeschuur Hofstraat ZZ 1666 239 55v
THEODORUS, TJERK Tarquinius Theodori notaris geniaarde koper Kerkpoortstraat 67 1667 239 94v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgervaandrig Theodorus Theodori Posthumus huurder Grote Bredeplaats 10 1678 241 4ra
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus notaris en 1e gezworen klerk ter secretarie koper van 1/2 huis Heiligeweg 66 1686 242 157v
POSTHUMUS, THEODORUS THEODORUS burgerhopman Theodorus Theodori Posthumus eerste gezworen klerk koper huis Kleine Bredeplaats 14 1689 242 294r
BINSONIDES, ANTJE THEODORUS Antie Theodorus Binsonides koper Lanen 23 1733 248 223r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Way koper door niaar huis Voorstraat 11west 1639 234 77r
WAAI, ANTJE TEUNIS Antie Theunes de Way verkoper Voorstraat 11west 1639 234 77r
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
TEUNIS, AALTJE Aaltje Theunis verkoper Ooievaarsteeg 7 1792 264 19v
TEUNIS, ALBERT Albert Theunis verkoper Kerkpoortstraat 57 1751 252 174r
TEUNIS, ANTJE Antgie Theunis koper Hoogstraat 16 1612 229 84r
TEUNIS, ANTJE Antje Theunis koper Lombardstraat 4 1791 263 295v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Block mr. lijnslager en koopman koper van 2/3 lijnbaan en paardenstalling Noorderhoofd 3 1733 248 225v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq, voor zich en zijn kinderen lijnslager en koopman aanhandelaar huis met een tuin Hoogstraat 1 1733 248 235r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq, voor zich en zijn kinderen lijnslager en koopman verwandelaar Zuiderhaven 79 1733 248 235r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arien Theunis Blocq koopman verkoper van hemzelf en zijn kinderen Rozengracht 18 1733 248 262v
TEUNIS, ARJEN Arjen Theunis naastligger ten westen Franekereind 9 1704 244 258v
TEUNIS, ARJEN Arjen Theunis verkoper van 1/4 Noorderhaven 112achter 1708 245 44v
TEUNIS, ARJEN koopman Arjen Theunis , c.u. houtreder koper huis met leeg erf Zuiderhaven 79 1721 246 114r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Block koopman verkoper Prinsenstraat 4 1725 246 246r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Block koopman naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1733 248 212v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blocq koopman verkoper Hoogstraat 1 1733 248 252v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastligger ten noorden Rozengracht 18achter 1727 247 18v
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok koper drie kamers Noorderhaven 26 1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastligger ten oosten Noorderhaven 26 1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastligger ten westen Noorderhaven 26 1730 247 329r
BLOK, ARJEN TEUNIS Arjen Theunis Blok naastligger ten noorden Noorderhaven 26 1730 247 329r
TEUNIS, BEITSKE Beitske Theunis huurder Lammert Warndersteeg 16 1777 259 82v
TEUNIS, BONNE Bonne Theunis schipper verkoper Grote Kerkstraat 35 1762 255 157r
TEUNIS, KLAAS de weduwe van Claes Theunis bewoner Franekerpoort (gebied) 1687 242 184r
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper Voorstraat 24 1692 242 401r
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1685 242 7va
TEUNIS, KLAAS Claes Theunis verkoper Droogstraat 13 1694 243 113r
TEUNIS, DAVID Davidt Theunis naastligger ten oosten Achterstraat 3 1670 239 216r
TEUNIS, Dawidt Theunis verkoper Wortelstraat 13achter 1671 240 59v
TEUNIS, DOOITSE Dooitse Theunis kooltjer verkoper Noorderhaven 16 1773 258 108r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper huis Molenpad 1 1774 258 191v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper huis Lanen 34 1778 259 150v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper tuin, hof, zomerhuis en wagenhuis Droogstraat 15 1786 262 145r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Carl Visschersteeg 6 1788 262 270v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer koper huis Kerkpoortstraat 65 1790 263 278r
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Kerkpoortstraat 65 1791 263 294v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten oosten Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis kooltjer verkoper Zoutsloot ZZ 1799 265 137v
TEUNIS, DOOITSE Dooitze Theunis oud gardenier verkoper Lanen 34 1799 265 183v
TEUNIS, DOOITSE Dooytze Theunis naastligger ten westen Lanen 36 1794 264 212r
TEUNIS, DOOITSE Doytze Theunis kooltjer koper huis Lanen 28 1774 258 168v
TEUNIS, EELKJE Eelkjen Theunis koper Grote Ossenmarkt 2 1775 258 201v
TEUNIS, FEDDE Fedde Theunis huurder (p.w.) Molenpad ZZ 1790 263 269r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis verkoper Weverstraat 10 1723 246 171r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis , ongehuwde dochter verkoper van 1/12 Lanen 89 1739 250 36r
TEUNIS, GEERTJE Geertie Theunis , meerderjarige ongehuwde dochter verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslinga koopman verkoper q.q. Vijverstraat NZ 1703 244 190v
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslinga verkoper q.q. Brouwersstraat 26 1703 244 194r
HESLINGA, GERRIT TEUNIS Gerrit Theunis Heslinga koopman verkoper q.q. Brouwersstraat 28 1703 244 202r
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis verkoper Peterseliestraat ZZ 1683 241 242v
TEUNIS, GRIETJE Grietie Theunis naastligger ten westen Droogstraat 13 1694 243 113r
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis grootschipper koper provisioneel huis genaamd het Wapen van Friesland Noorderhaven 2 het Wapen van Friesland 1679 241 15ra
TEUNIS, HENDRIK Hendrick Theunis koopman verkoper Kerkpoortsmolen 1 1688 242 228v
TEUNIS, JAKOB Jacob Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1685 242 7va
TEUNIS, JAN Jan Theunis verkoper onbekend 1712 245 176v
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis verkoper Droogstraat 55oost 1723 246 170v
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat verkoper Lanen 17 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat erflater Lanen 17 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat verkoper Lanen 29 1779 259 303r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunis Beidzegat erflater Lanen 29 1779 259 303r
TEUNIS, JAN Jan Theunis Beslingh, c.u. bontwever huurder Hofstraat 23 1757 254 54v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis koper Kerkpoortstraat NZ 1673 240 127v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoff verkoper van 1/2 Zuiderhaven ZZ 1658 237 151v
TEUNIS, JELTJE Jeltie Theunis Vrijthoff verkoper Nieuwstraat 30 1658 237 175r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis , c.s. huurder Lanen 28 1810 269 6r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Lanen 28 1810 269 6r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Nieuwstraat 46achter 1810 269 12r
TEUNIS, JETSKE Jetske Theunis verkoper Plantsoen 4 1810 269 13v
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis koper Grote Kerkstraat 13 1756 254 16r
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis koper Kleine Kerkstraat 14 1756 254 16r
TEUNIS, JOCHEMKE Jochumke Theunis koper Franekereind 32 1756 254 16r
TEUNIS, JONGE Jonge Theunis gebruiker Kerkpoortsmolen 1 1675 240 205v
TEUNIS, JURJEN Jurien Theunis verkoper Voorstraat 35 1657 237 138r
TEUNIS, LIJSBET Lijsbeth Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1685 242 7va
TEUNIS, LIJSBET Lijsbeth Theunis koper Wortelstraat NZ 1700 244 75v
TEUNIS, LIJSBET wijlen Lijsbeth Theunis verkoper van 1/2 Kerkpoortstraat 39 1747 251 195r
BLEKER, LOUW TEUNIS burgervaandrig Louw Theunis Bleker koper dwarshuis Rapenburg 12 1729 247 274v
BLEKER, LOUW TEUNIS Louw Theunis Bleker verkoper q.q. Schritsen 11 1729 247 284r
TEUNIS, MAAIKE Maeyke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v
TEUNIS, MARIA Marytgien Theunis bruid 1602 228 317v
TEUNIS, MAAIKE Mayke Theunis koper Bargebuurt 1706 244 341r
TEUNIS, MEINERT Meindert Theunis blauwverver verkoper Rozengracht NZ 1723 246 167r
TEUNIS, REINOU Reinouwke Theunis verkoper van 1/3 Lanen 63 1745 251 97v
TEUNIS, REMMERT wijlen Remmert Theunis verkoper Noorderhaven 10 1778 259 143v
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas verkoper Havenplein 16 1774 258 183r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas verkoper Zoutsloot 67 1774 258 184r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis verkoper Karremanstraat 17 1774 258 185r
TEUNIS, REMMERT wijlen Rimmert Theunis scheepstimmerbaas verkoper Noorderhoofd 1 1774 258 185v
TEUNIS, SAPE Sape Theunis huurder Kerkpoortstraat 5 1730 247 328v
TEUNIS, SIEMEN Simon Theunis Kennis koper kamer Peterseliestraat OZ 1670 240 6r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager koper huis Nieuwstraat WZ 1682 241 178r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten zuiden Nieuwstraat 31 1694 243 87r
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager koper huis met plaats en tuin Scheerstraat 8west 1694 243 117v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis , c.u. zakkendrager verkoper Nieuwstraat 25 1695 243 123v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis zakkendrager naastligger ten oosten Scheerstraat 6 1700 244 52v
TEUNIS, STOFFEL Stoffel Theunis naastligger ten noorden Nieuwstraat 31 1705 244 310v
TEUNIS, STOFFEL de weduwe van Stoffel Theunis naastligger ten oosten Scheerstraat 4 1707 245 6v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis koper huis Vioolsteeg OZ 1681 241 132v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis naastligger ten zuiden Vioolsteeg OZ 1681 241 132v
TEUNIS, SIEMEN Symen Theunis naastligger ten zuiden Rommelhaven 18een_achter 1681 241 30ra
TEUNIS, SIEMEN Symmen Theunis de Piet koper hovinge Schritsen 50achter 1627 232 22v
TEUNIS, SIEMEN Symmen Theunis de Piet naastligger ten noorden Schritsen 50achter 1627 232 22v
TEUNIS, SIEMEN Symon Theunis Kennis koper huis Rommelhaven 18twee_achter 1679 241 35r
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Theunis verkoper ten zuidoosten van Harlingen 1685 242 7va
TEUNIS, TRIJNTJE Trijntie Theunis verkoper Bargebuurt 1706 244 341r
TEUNIS, WOUTER Wouter Theunis verkoper Kerkpoortstraat 57 1751 252 174r
TEUNIS, IEMKJE Ymkjen Theunis koper Rozengracht 8 1778 259 158r
TEUNIS, JAN wijlen Jan Theunissen verkoper Karremanstraat 19 1728 247 106v
TEEUWIS, SAAKJE Saeck Thevis verkoper ten noordoosten van Harlingen 1617 230 99v
TEEUWIS, SIPKE Sipke Thewis , c.u. verkoper Hofstraat 29achter 1674 240 155v
POPTA, JAKOB Jacob Thiebes Popta eigenaar van de resterende percelen (wil van de stukken 2 en 3 zijn aanpart mede presenteren en verkopen) buiten Harlingen 1615 229 243v
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper Schoolsteeg 1612 229 80v
TIJSES, JANKE Jantgien Thijs verkoper Franekereind 2 1612 229 101r
TIJSES, WIEBE Wybe Thijsen verkoper Zoutsloot 24 1611 229 58v
TIJSES, CHRISTIAAN Christiaen Thijsens verkoper Scheerstraat 6achter 1700 244 45v
BANDSTRA, BAUKJE TIJSES Baukje Thijssen Bandstra koper van 1/2 Noorderhaven 4 1799 265 155r
TIJSES, EERKE Eerck Thijssen verkoper van 1/4 Nieuwstraat WZ 1683 241 242r
TIJSES, EERKE Eerk Thijssen schuitschipper verkoper Scheerstraat 11 1708 245 40v
TIJSES, FREERK Freerck Thijssen koper Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
TIJSES, FREERK Freerk Thijssen verkoper van 1/8 Noorderhaven 64 1691 242 24ra
TIJSES, FREERK Freerk Thijssen verkoper Rozengracht NZ 1705 244 300r
TIJSES, HENDRIK Hendrik Thijssen verkoper Liemendijk 4 1744 251 45v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen koper Kerkpoortstraat 7 1723 246 179v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen koper Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen naastligger ten oosten Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat 7achter 1724 246 192v
TIJSES, HILTJE Hiltie Thijssen verkoper Dalpad 9 1737 249 165v
TIJSES, JAN Jan Thijssen mr. bakker koper en huis Lanen 9west 1680 241 86r
TIJSES, JAN Jan Thijssen , c.u. huurder Molenpad 1 1752 252 228r
TIJSES, MARTJEN Martje Thijssen koper Lanen 34 1801 265 286r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper Kerkpoort (gebied) 1692 242 384r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen wijdschipper koper huis met in- en uitgang in de Droogstraat Noorderhaven 65 1692 242 389r
TIJSES, MINNE het volgende verkochte perceel, van Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 67 1693 243 32v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper kamer of woning Noorderhaven 67achter 1693 243 33r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67achter 1693 243 33r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67 1696 243 254v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 67 1696 243 254v
TIJSES, MINNE het huis van Minne Thijssen naastligger ten westen Noorderhaven 67 1697 243 268v
TIJSES, MINNE de woning van Minne Thijssen naastligger ten noorden Noorderhaven 67 1697 243 268v
TIJSES, MINNE Minne Thijssen wijdschipper naastligger ten westen Noorderhaven 67achter 1697 243 304r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen wijdschipper verkoper Noorderhaven 67achter 1697 243 304r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen verkoper Rozengracht NZ 1705 244 300r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen koper kamer Zoutsloot 62 1705 244 303r
TIJSES, MINNE Minne Thijssen naastligger ten westen Zoutsloot 89 1723 246 160v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten zuiden Zuiderhaven 36oost 1778 259 154r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen scheepstimmerbaas verkoper q.q. Zuiderhaven 6 1786 262 109v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen koper huis of herberg en stalling het Zwart Paard genaamd Zuiderstraat 6 het Zwarte Paard 1789 263 90v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten oosten Noorderhaven 56 1790 263 224v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen naastligger ten zuiden Noorderhaven 56 1790 263 224v
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen scheepstimmerman verkoper Lanen 36 1794 264 212r
TIJSES, PIETER een achterkamer van Pieter Thijssen naastligger ten noorden Voorstraat 13 1795 264 280r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen verkoper Noorderhaven 58 1799 265 189r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen verkoper Noorderhaven 58achter 1799 265 189r
TIJSES, PIETER Pieter Thijssen verkoper Zuiderstraat 6 1801 265 284r
TIJSES, PIETER [als bewoner] Pieter Thijssen naastligger ten westen Lanen 38 1802 266 104ar
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper Zuiderhaven ZZ 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper onbekend 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper Zuiderhaven 11 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinouke Thijssen , voor zich en haar minderjarige kinderen verkoper Franekereind 40 1682 241 44va
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen koper Spinstraat 11 1670 240 17v
TIJSES, REINOU Reinuke Thijssen naastligger ten noorden Spinstraat 11 1670 240 17v
TIJSES, ROELOF Roeloff Thijssen koper schuur Moriaanstraat 12 1720 246 73v
TIJSES, SASKE Sascke Thijssen koper Heiligeweg 20 1665 239 20r
TIJSES, SASKE Saske Thijssen verkoper Heiligeweg 22 1683 241 264v
TIJSES, wijlen Yffie Thijssen verkoper Rapenburg 6west 1689 242 297r
TIJSES, JAN Jan Thijsses bakker verkoper Lanen 9west 1681 241 133v
TIJSES, JANKE Jantgien Thijsses koper Franekereind 4 1612 229 83r
TIJSES, MINNE Minne Thijsses wijdschipper verkoper van 1/2 Noorderhaven 65 1698 243 362r
KUSSENDRAGER, SJOUKJE TIJSES Sjouwkje Thijsses Kussendrager koper Karremanstraat 22 1810 269 1r
TIJSES, MARIA de erfgenamen van Mary Thisses verkoper Voorstraat 20 1597 228 66v
, GRIETJE Grietie Thjommes naastligger ten zuiden Schoolsteeg WZ 1682 241 222r
TOBIAS, MARTJEN Martien Thobias koper Karremanstraat 4 1662 238 149r
TEUNIS, AALTJE de erfgenamen van wijlen Aaltien Thoenis verpachter grond Heiligeweg 40 1626 231 115v
TEUNIS, AAGJE Acht Thoenis verkoper Bildtstraat 14 1605 228 456r
TEUNIS, AAFKE Aefke Thoenis verkoper Droogstraat 21 1620 230 219r
TEUNIS, ANTJE Anne Thoenis koper Rozengracht 10 1613 229 142v
TEUNIS, KARST Carst Thoenis naastligger ten noordwesten Grote Kerkstraat 35 1612 229 95r
TEUNIS, KARST de weduwe en erfgenamen van wijlen Carst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ 1619 230 154v
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 25 1611 229 3r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis bakker verkoper q.q. Lanen 76 1611 229 66r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 3 1614 229 198r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis verkoper Heiligeweg 3 1614 229 198r
TEUNIS, KLAAS Claes Thoenis naastligger ten oosten Franekereind 8 1615 229 250r
TEUNIS, KLAAS huis of loods van Claes Thoenis naastligger ten noorden Voorstraat 9 1617 230 96v
TEUNIS, KLAAS grondpacht uit het huis van Claes Thoenis eigenaar perceel Noorderhaven 50 1617 230 97r
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thoenis naastligger ten noorden Nieuwstraat 46 1613 229 130r
TEUNIS, GERRIT Gerryt Thoenis koper provisioneel westelijke kamer ten zuiden van de eveneens in deze akte verkochte hof Zuiderhaven ZZ 1612 229 77v
TEUNIS, GRIETJE Griet Thoenis koper kamer Lanen NZ 1612 229 108r
TEUNIS, HENDRIK Hendricx Thoenis brouwer koper 1/5 huis Droogstraat 1603 228 381v
TEUNIS, IJSBRAND de erfgenamen van wijlen Isbrant Thoenis naastligger ten westen Noorderhaven NZ 1633 233 79v
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakker koper kamer, loodsje en plaatsje aan elkaar staande, achter het huis van Tiede Meinerts, met de halve steeg Zoutsloot NZ 1628 232 59v
TEUNIS, JAN Jan Thoenis bakker naastligger ten oosten Zoutsloot NZ 1628 232 59v
TEUNIS, JAN het huis van Jan Thoenis naastligger ten zuiden William Boothstraat 27 1646 235 232r
TEUNIS, JELTJE Jeltie Thoenis koper Grote Bredeplaats 26west 1636 234 6v
TEUNIS, Jelys Thoenis verkoper Lanen 32 1606 228 508v
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis koper Poortje 1 1605 228 460v
TEUNIS, JETSKE Jetske Thoenis naastligger ten westen Poortje 1 1605 228 460v
TEUNIS, KARST het sterfhuis van wijlen Karst Thoenis verkoper Grote Kerkstraat NZ 1619 230 163r
TEUNIS, MARIA Mary Thoenis naastligger ten oosten Schritsen 1612 229 92v
TEUNIS, MARIA Mary Thoenis koper van 1/2 Noorderhaven 20 1620 230 236r
TEUNIS, wijlen Neelghien Thoenis verkoper Vismarkt 1 1604 228 396r
TEUNIS, REIER Reyer Thoenis verkoper Bildtstraat 19 1621 230 271r
TEUNIS, SIEMEN Symen Thoenis protesteert vanwege een competentie Schoolsteeg OZ 1616 230 34r
TEUNIS, SIEMEN burgervaandrig Symon Thoenis van der Piet koper kamer Ooievaarsteeg 1636 234 11v
TEUNIS, SIETSKE Syts Thoenis verkoper Brouwersstraat 12zuid 1597 228 35v
TEUNIS, SIETSKE Syts Thoenis koper Lanen ZZ 1597 228 39r
TEUNIS, SIETSKE Syts Thoenis verkoper Droogstraat 7 1613 229 140v
TEUNIS, FROUKJE Vrou Thoenis koper Nieuwstraat 40 1597 228 7r
TEUNIS, WILLEM de plaats van de weduwe van Willem Thoenis naastligger ten zuiden Vismarkt 1 1604 228 396r
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis verpachter grond ([af te kopen voor 20-00-00 GG]) onbekend 1611 229 30v
TEUNIS, WILLEM Willem Thoenis naastligger ten noorden onbekend 1611 229 30v
WAYER, ANTJE TEUNIS Annecken Thoenys de Wayer bruid 1606 228 422r
TEUNIS, FROUKJE de verkoper Frouck Thoenys naastligger ten noorden Nieuwstraat 42 1605 228 479v
TEUNIS, FROUKJE Frouck Thoenys verkoper Nieuwstraat 42 1605 228 479v
TEUNIS, GERRIT Geryt Thoenys verkoper Heiligeweg 1599 228 145v
TEUNIS, Gyelis Thoenys koper huis Lanen 32 1605 228 482v
TEUNIS, NEELTJE Neeltien Thoenys bruid 1605 228 469r
TEUNIS, Worpke Thoenys verkoper Noordees (gebied) 1602 228 284v
, Foeck Thomans verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1611 229 38r
GONGGRIJP, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
OVERHART, AALTJE THOMAS Aeltje Thomas Overhart verkoper van 1/2 Hoogstraat 10 1729 247 268r
THOMAS, AGE Age Thomas naastligger ten noorden Zuiderhaven 23 1675 240 26va
THOMAS, ALBERT Albert Thomas protesteert q.q. Kruisstraat 10west 1601 228 268v
IJSENBEEK, ANTJE THOMAS mejuffrouw Anna Thomas IJsenbeek verkoper Brouwersstraat 22 1783 261 35r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper 2/5 en 3/5 van 2/5 van ca. 4 pm. land genaamd het Langland ten zuiden van Harlingen 1615 229 251v
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper huis, panwerk en de plaats waar het op gebouwd is genaamd Gerbrant Simens panwerk Franekertrekvaart NZ 1615 229 259r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koopman koper huis met een schuur erachter Noorderhaven 110 1616 230 27v
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper ten zuiden van Harlingen 1616 230 48r
THOMAS, ANNE Anne Thomas koper drie ledige plaatsen of huissteden aan elkaar gelegen Rozengracht 2 1617 230 75r
THOMAS, ANNE de plaats gekocht door Anne Thomas naastligger ten noorden Steenhouwersstraat 3 1617 230 81r
THOMAS, ANNE Anne Thomas , voor zich en zijn kinderen verkoper Franekertrekvaart NZ 1617 230 100v
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper Noorderhaven 110 1618 230 112r
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper (gesuccumbeerde) Noorderhaven 110 1621 230 283v
THOMAS, ANNE Anne Thomas bewoner onbekend 1621 230 284r
THOMAS, ANNE Anne Thomas verkoper (gesuccumbeerde) onbekend 1621 230 284r
THOMAS, ANNE Anne Thomas naastligger ten westen Rozengracht 8 1634 233 135r
THOMAS, ANTJE Antie Thomas naastligger ten noorden Lanen 86 1672 240 105r
THOMAS, ANTJE Antie Thomas koper Both Apothekerstraat 15noord 1746 251 130v
HAAS, ANTJE THOMAS Antie Thomas de Haas verkoper van 1/3 Zuiderhaven 83 1796 264 311r
THOMAS, ANTJE wijlen Antje Thomas erflater Noorderhaven 5 1727 247 31r
GONGGRIJP, ANTJE THOMAS Antje Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer koper Heiligeweg 9 1771 257 214r
MEYER, ANTJE THOMAS Antje Thomas Meyer naastligger ten noorden Heiligeweg 9 1771 257 214r
THOMAS, AUKJE Auck Thomas naastligger ten oosten Hoogstraat 32 1643 235 46v
THOMAS, AUKJE Auctien Thomas verkoper Bildtstraat 11 1635 233 172v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas verkoper Hoogstraat 1achter 1614 229 217r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Liemendijk OZ 1615 229 243r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Karremanstraat 15 1617 230 91v
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas koper Bildtstraat 18 1618 230 133r
THOMAS, BAUKJE Bauck Thomas verkoper Liemendijk 1619 230 172v
THOMAS, BAUKJE Bauk Thomas verkoper Grote Kerkstraat 10 1626 231 120r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker koper huis en bakkerij Zuiderhaven 5 de Vergulde Haringbuis 1765 256 106v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten westen Zuiderhaven 7 1768 257 37v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker koper huis en bakkerij Grote Bredeplaats 13 1782 260 268r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten oosten Grote Bredeplaats 11 1785 262 45r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas mr. bakker verkoper Grote Bredeplaats 13 1802 266 148r
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas huurder Schritsen 66 1802 266 172v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20 1807 267 323v
THOMAS, BAUKE Bauke Thomas naastligger ten zuiden Kleine Bredeplaats 20achter 1807 267 323v
THOMAS, BEREND Beerndt Thomas koper huis Klaverbladstraat 3 1602 228 333r
THOMAS, BEREND wijlen Beernt Thomas verkoper Klaverbladstraat 3 1611 229 11v
THOMAS, BINNE Benne Thomas , c.u. naastligger ten westen Zuiderstraat 25 1757 254 77r
THOMAS, BINNE Benne Thomas , c.u. huurder Zuiderstraat 23 1757 254 79r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS wijlen Bente Thomas IJsenbeek erflater Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek mr. brouwer en koopman koper huis Droogstraat 1 1771 257 229r
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek mr. brouwer koper pan- en estrikwerk,knechtswoning etc. ([voor de twee percelen in deze akte]) Zoutsloot NZ 1774 258 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek mr. brouwer koper stal en wagenhuis ([voor de twee percelen in deze akte]) Achterstraat 49 1774 258 178v
IJSENBEEK, BINKE THOMAS Bente Thomas IJzenbeek brouwer en koopman verkoper Noorderhaven 37 1779 259 206r
THOMAS, BINNE Binne Thomas , c.u. huurder Zuiderhaven 23 1731 248 65r
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouue Thomas , c.u. koper huis met een ledige plaats achter het hoge huis van Claes Braem, westwaarts Zuiderhaven 6 1658 237 157r
THOMAS, BOUWE oudburgemeester Bouue Thomas , c.u. koper ledige plaats, vooraan 46 1/2 en achteraan bij het kerkhof 38 houtvoeten Zuiderhaven 8 1658 237 157v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouue Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1660 238 28r
THOMAS, BOUWE gemeensman en oud burgemeester Bouue Thomas , c.u. koper 1/2 half vervallen huis waar de Drie Schelvisschen uithangen Zuiderhaven 21 de Drie Schelvisschen 1660 238 30r
THOMAS, BOUWE de ledige plaats van burgemeester Bouuen Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 6 1662 238 131v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouwe Thomas koper huis met een ledige plaats Zuiderstraat 1674 240 134r
THOMAS, BOUWE burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten noorden Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouwe Thomas verkoper Zuiderhaven ZZ 1674 240 134v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten zuiden Zuiderhaven 23 1675 240 26va
THOMAS, BOUWE de erfgenamen van wijlen burgemeester Bouwe Thomas naastligger ten zuiden ten zuiden van Harlingen 1681 241 160r
THOMAS, BOUWE Buue Thomas koper huis met daarachter een houtstek Zuiderhaven 25 1634 233 130v
THOMAS, BOUWE burgemeester Buue Thomas koper 1 pm land (lopende tot aan de zeedijk, om daar een houtzaagmolen te zetten) ten zuiden van Harlingen 1644 235 110r
THOMAS, BOUWE burgemeester Buue Thomas , c.u. koper beneden- en bovenkamer, kamer en loods Vijverstraat 1 1655 237 19r
THOMAS, BOUWE het houtstek van koper burgemeester Buue Thomas , c.u. naastligger ten westen Vijverstraat 1 1655 237 19r
THOMAS, BOUWE burgemeester Buue Thomas , c.u. koper hof met bepoting, beplanting en zomerhuisje Vijver 6tuin 1656 237 63r
THOMAS, BOUWE burgerhopman Buwe Thomas , q.q. protesteert vanwege vermeende fraude Bildtstraat 21 1638 234 52v
THOMAS, BOUWE burgerhopman Buwe Thomas , q.q. verkoper q.q. Bildtstraat 21 1638 234 52v
THOMAS, BOUWE de plaatsen van burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen Zuiderhaven ZZ 1658 237 151v
THOMAS, BOUWE burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Vijverstraat 9 1658 237 152v
THOMAS, BOUWE burgemeester Buwe Thomas koper door niaar ledige plaats 13 voet groot Zuiderhaven 6 1662 238 131v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten zuiden Westerstraat 12 1670 239 219v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden Westerstraat 12 1670 239 219v
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas verkoper q.q. ten zuiden van Harlingen 1667 239 19va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas huurder voor 1 jaar (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas huurder voor 1 jaar (p.j.) ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten westen ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten noorden ten zuiden van Harlingen 1668 239 29va
THOMAS, BOUWE de hof van de erfgenamen van wijlen oud burgemeester Buwe Thomas naastligger ten oosten Herenknechtenkamerstraat 3 1685 242 98v
THOMAS, KLAAS Claas Thomas naastligger ten westen Grote Bredeplaats 18 1747 251 204r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek koper Grote Bredeplaats 16 1730 247 344r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek koopman afgewezen niaarnemer ratione vicinitatis Grote Bredeplaats 14 1732 248 145v
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek koopman niaarnemer ratione sanguinis Rozengracht 17 1739 250 16r
IJSENBEEK, KLAAS THOMAS Claas Thomas IJsenbeek fabrikant en koopman verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden koper door niaar Havenplein 28 1733 248 254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden koper door niaar Zuiderhaven 2 1733 248 254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden koper door niaar Zuiderhaven 4 1733 248 254r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claaske Thomas Wijngaarden verkoper Voorstraat NZ 1739 250 29v
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper Heiligeweg 34 1597 228 13r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper van 1/4 Lanen 40 1619 230 161r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas koper kamer Rommelhaven 18 1627 232 28r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas verkoper Weverstraat ZZ 1630 232 124r
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper q.q. Carl Visschersteeg WZ 1676 240 31va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper q.q. Heiligeweg 27noord 1676 240 31va
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper q.q. Heiligeweg 27midden 1676 240 33ra
THOMAS, KLAAS Claes Thomas lakenkoper verkoper q.q. Voorstraat 64 1684 242 39r
BERG, KLAAS THOMAS de weeskinderen van wijlen Claes Thomas Bergh verkoper Voorstraat 57 1636 234 18v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaarden koper Hondenstraat 3west 1729 247 240r
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaarden naastligger ten noorden Hondenstraat 3west 1729 247 240r
WIJNGAARD, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerden koper 1/2 huis Voorstraat 81 1730 247 305v
WIJNGAARDEN, KLAASKE THOMAS Claeske Thomas Wijngaerden koper 1/2 huis Voorstraat 81 1730 247 305v
THOMAS, KORNELIS Cornelis Thomas , c.u. verkoper Lanen ZZ 1661 238 101v
THOMAS, KRIJN de weduwe van Crijn Thomas naastligger ten westen Hofstraat 39 1615 229 283r
THOMAS, KRIJN de weduwe van wijlen Crijn Thomas naastligger ten oosten Hofstraat 35 1618 230 122v
THOMAS, wijlen Crijne Thomas verkoper Hofstraat 37 1618 230 117v
THOMAS, DOUWE Douwe Thomas huurder Bargebuurt 26 1734 248 343r
THOMAS, FRANS de weeskinderen van wijlen Frans Thomas verkoper Schritsen 30 1612 229 120v
THOMAS, GRIETJE Grietie Thomas koper Noorderkade 13 1680 241 98v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Grietje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
THOMAS, GRIETJE Grytie Thomas IJsenbeecq koper Zoutsloot 30 1745 251 98v
IJSENBEEK, GRIETJE THOMAS Gryttje Thomas IJzenbeek afgewezen niaarnemer ratione sanguinis Zoutsloot 45 1761 255 57v
THOMAS, GIEKE Gycke Thomas gortmaker verkoper Voorstraat 82 1722 246 142v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur convooien en licenten koper huis met een hof of tuin met bomen en planten Voorstraat 50 1677 240 250v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS wijlen Harmen Thomas Gonggrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper Voorstraat 50 1682 241 180v
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper Heiligeweg 40 1666 239 9ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper q.q. Heiligeweg 40 1666 239 9ra
GONGGRIJP, HARMEN THOMAS Harmen Thomas Gongrijp contrarolleur convooien en licenten verkoper van 1/8 buiten Harlingen 1672 240 80r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas naastligger ten westen Noorderhaven 76 1597 228 48r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas naastligger ten westen Noorderhaven 78 1597 228 48r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas verkoper Noorderhaven 74 1599 228 140r
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas verkoper Lammert Warndersteeg 1613 229 132v
THOMAS, HENDRIK Hendrick Thomas koper huis Kerkpoortstraat NZ 1613 229 137r
THOMAS, HENDRIK hendrick Thomas naastligger ten westen Kerkpoortstraat NZ 1613 229 150r
THOMAS, HENDRIK wijlen Hendrick Thomas bewoner Kerkpoortstraat NZ 1633 233 100v
GONGGRIJP, THOMAS Hermnanus Thomas Gongrijp verkoper van 1/6 van 13/16 Vijverstraat 28 1729 247 294v
THOMAS, HERE Hero Thomas koper huis, loods en kamer William Boothstraat WZ 1637 234 26v
THOMAS, HESTER Hester Thomas verkoper Lanen 39 1617 230 101v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas koopman koper door niaar huis Scheerstraat 3 de Vergulde Scheer 1733 248 273v
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas naastligger ten westen Scheerstraat 5 1738 249 279r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas verkoper Scheerstraat 3 1746 251 159r
THOMAS, IJSBRAND IJsbrand Thomas , c.u. huurder (p.j.) Lanen 43 1777 259 59r
IJSENBEEK, THOMAS Imettie Thomas IJsenbeek naastligger ten zuiden Noorderhaven 18 1755 253 214r
IJSENBEEK, IEMKJE THOMAS meerderjarig jonge dochter Immetje Thomas IJsenbeek verkoper van 1/4 Noordijs 13 1751 252 178v
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 16 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman huurder Zuiderhaven 16 1802 266 88r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Westerstraat 1 1809 268 290r
THOMAS, ISAAK Isaac Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, schuur, loods, scheepshelling, woning, stallen Zuiderhaven 16 1809 268 290r
THOMAS, JAN Jan Thomas koper huis en ledige plaats Zoutsloot 40 1613 229 142r
THOMAS, JAN wijlen Jan Thomas koper Karremanstraat 24noord 1643 235 93r
THOMAS, JAN wijlen Jan Thomas verkoper Karremanstraat 24noord 1644 235 154v
THOMAS, JAN huisman Jan Thomas verkoper van 1/2 Kerkpad 34 1731 248 67r
THOMAS, JAN vrijgezel Jan Thomas scheepstimmerknecht koper 2/6 gedeelte Noorderhoofd 1 1797 265 24r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 3/4 timmerwerf, timmerschuur, loods, scheepshelling, woning en stalling Zuiderhaven 16 1802 266 88r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman huurder (p.j.) Zuiderhaven 16 1802 266 88r
THOMAS, JAN Jan Thomas naastligger ten zuiden Sint Odolphisteeg 8 1808 268 104v
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Westerstraat 1 1809 268 290r
THOMAS, JAN Jan Thomas scheepstimmerman koper van 1/4 Zuiderhaven 16 1809 268 290r
BREDA, JAN THOMAS Jan Thomas Breda, c.u. huurder Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
IJSENBEEK, JAN THOMAS wijlen Jan Thomas IJsenbeek winkelier verkoper q.q. Noordijs 13 1751 252 178v
IJSENBEEK, JAN THOMAS wijlen Jan Thomas IJsenbeek verkoper Voorstraat 28 1765 256 123v
IJSENBEEK, JAN THOMAS de weduwe van Jan Thomas IJzenbeek naastligger ten noorden Lanen 25 1759 254 244r
THOMAS, JANKE Janke Thomas koper Noorderhaven 27 1684 242 43r
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeek koper huis Voorstraat 97 1802 266 149v
IJSENBEEK, JANKE THOMAS Janke Thomas IJzenbeek verkoper van 1/4 Noorderhaven 15 1804 267 63v
THOMAS, JANKE Janneke Thomas bruid 1606 228 498v