Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Va  Ve  Vi  Vo  Vu  Vy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
, IEPE de huisstede van Ipe Vaers grondpacht verschuldigd aan dit perceel Molenpad 1 1606 228 484v
, IEPE Ipe Vaers naastligger ten oosten Molenpad 1 1606 228 484v
VALENTIJNS, JAKOB Jacob Valentijn , c.s. huurder van 1/2, behalve de wal (p.j.) Zuiderhaven 19noord 1668 239 153r
VALENTIJNS, JAKOB Jacob Valentijn , c.s. huurder voor 1 jaar (p.j.) Zuiderhaven 19noord 1668 239 31va
, JAKOB vroedsman Jacobus Velthuys koper huis alwaer de Drie Kronen uithangen Noorderhaven 108 de Drie Kronen 1691 242 350r
VICTORS, ARJEN het huis van Aerien Victoors linnenwever naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1637 234 45v
VICTORS, ARJEN Arien Victoors naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1642 235 2v
VICTORS, ARJEN Arien Victoors naastligger ten oosten Both Apothekerstraat 9 1643 235 39v
VICTORS, ARJEN Arjen Victoors naastligger ten westen Romastraat 4west 1650 236 134r
VICTORS, JAN Jan Victoors naastligger ten westen Pothondjessteeg 8 1653 236 227v
VICTORS, JAN Jan Victoors naastligger ten noorden Grote Ossenmarkt 25achter 1659 237 201r
VICTORS, JAN Jan Victoors verkoper Grote Ossenmarkt 25achter 1659 237 201r
VICTORS, TRIJNTJE Trijntie Victoors herbergierse aanhandelaar huis, loods en plaats genaamd de Witte Trompet Kerkpoortstraat 11 de Witte Trompet 1684 242 53r
VINCENTS, JAN Jan Vincent , c.u. koper kamer Both Apothekerstraat OZ 1693 243 40v
FOEKES, TRIJNTJE dochter en zwager samen met Trijn Voeckes huurder Heiligeweg 38 1661 238 90v
FOEKES, TRIJNTJE de commissarissen over de desolate boedel van Trijn Voeckes verkoper Heiligeweg 38 1661 238 90v
, EELKJE Elck Volckers verkoper Lanen ZZ 1602 228 293v
FOLKERTS, KLAAS Claas Volkerts mr. metselaar koper tuin Zoutsloot 33achter 1775 258 231r
FOLKERTS, HILTJE Hiltie Volkerts verkoper van 5/8 Voorstraat 3 1810 269 112v
FRIESES, SIPKE Sipcke Vrieses verkoper Kleine Bredeplaats 25 1599 228 174v
, SIPKE haar man Sipcke Vryeses verkoper Schritsen ZZ 1600 228 196v
, STIJNTJE Stijntie Vytus Enema koper Schritsen 40 1660 238 16v