Harlingen, proclamaties door de Werkgroep Archiefonderzoek

Van september 2012 tot oktober 2020 zijn leden van de Werkgroep Archiefonderzoek, een werkgroep van de Vereniging Oud Harlingen, bezig geweest met het overnemen van de belangrijkste gegevens uit de 42 Proclamatieboeken van Harlingen. In deze boeken staan de verkopen van onroerend goed beschreven zoals die plaatsvonden van 1597 tot 1811. Het deel van 1606-1611 is helaas niet bewaard gebleven. De vereniging Freonen fan de Argyven yn Fryslân (FAF) heeft hiervoor welwillend de dertienduizend foto's van deze proclamatieboeken beschikbaar gesteld. We zijn ze dankbaar. Na twee en een half jaar waren zo'n zesduizend akten verwerkt. Na vier jaar waren dat er meer dan negenduizend, en na zes jaar was dat opgelopen tot over de vijftienduizend. In oktober 2020 zijn de laatste van de 18080 akten ingeleverd.

De verkopen die al aan een bepaald adres zijn toegeschreven zijn ook zichtbaar via 'Huizen -> Zoek je huis'. In onderstaande lijsten is dat adres ook zichtbaar. Een groen adres geeft aan dat het adres vrij zeker juist is. Bij niet groene adressen is dat minder zeker, maar het is hopelijk toch minstens in de buurt. Zoals altijd zijn de kolommen te sorteren door op de kolomkop te klikken, boven de tabel kan snel naar de juiste letters of de juiste pagina worden gesprongen, en door op een adres te klikken verschijnt de pagina met alle bekende gegevens van dat adres.

De verkoop van een huis moest mondeling worden aangekondigd zodat iedereen die er kennis van wilde nemen, dat kon. Dit aankondigen gebeurde driemaal voor het stadhuis en driemaal in de kerk, steeds met tussenpozen van een week of soms wat langer. De datums werden aangetekend op de betreffende proclamatie. Je kon bezwaar maken als je familielid of naastligger van de verkoper was, je had dan namelijk het recht van eerste koop, het zogenoemde niaar-recht (elders ook wel naasting geheten). Uiteraard moest je wel evenveel of meer bieden en eventueel gemaakte kosten vergoeden.

Omdat het kadaster nog niet bestond werd een systeem gebruikt om panden aan te duiden, dat werkte met straatnamen en naastliggers. Een pand stond aan de noordkant van de Noorderhaven en werd dan bijvoorbeeld in de proclamatie aangeduid als 'ten oosten marten bos, ten zuiden de noorderhaven, ten westen de zeepziederstraat en ten noorden sikko ijzenbeek'. Belangstellenden konden dan precies weten om welk pand het ging en het was wettelijk voldoende dichtgetimmerd om verwarring te voorkomen. In de onderstaande gegevens kunnen personen dus als koper of verkoper vermeld staan, maar ook als naastligger ten noorden, oosten, westen of zuiden.

Het gaat samen om ongeveer 18.000 proclamaties en daarmee is het een zeer rijke bron van gegevens over huizen, bewoners, huizenbezit, staduitleg, ambachten, industrie en welvaart over een periode van meer dan 200 jaar. De kopers uit alle Harlingen proclamaties zijn ooit eens overgenomen, maar de proclamaties bevatten nog veel meer informatie. Met enige regelmaat kom je huisnamen tegen, verdwenen straatnamen, opmerkingen over nieuw gebouwde huizen, ledige plaatsen, kortom een schat aan informatie. Bovendien staan vrijwel altijd de verkopers vermeld, de naastliggers (huisnummers waren er nog niet tot omstreeks 1715) en de verkoopprijzen.

Een voorbeeld van de tekst van een proclamatie kun je hier zien.

Zoals ook in bovenstaand voorbeeld staat vrijwel altijd onderaan de proclamatie: 'Breder de coopbrief van ........', d.w.z. dat er een koopbrief was waarin de ultieme uitgebreide beschrijving van het te verkopen goed en de precieze verkoopvoorwaarden waren vastgelegd. De koopbrieven van Harlingen zijn niet bewaard gebleven, maar de proclamatieboeken vormen een goede kopie.

De verkopen van huizen werden vaak per aanplakbiljet bekend gemaakt om zoveel mogelijk geïnteresserden te trekken. Een afbeelding en de tekst van zo'n aanplakbiljet kun je hier zien, deze is van het pand Noorderhaven 109.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

Spring naar: Za  Ze  Zi  Zo  Zu  Zy  

Voornaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Patroniem: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Familienaam: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  hoofdvorm
familienaam patroniem voorn_1
schrijfvorm
familienaam patroniem voorn_1
beroep hoedanigheid adres  huisnaam jaar boek folio
SAKE MEINERTS Zaake Meinderts huurder Grote Kerkstraat 34 1806 267 231r
SANDER ANNES Zander Annes geniaarde koper Bildtpoort (gebied) 1724 246 198r
SAPE OEDES de erfgenamen van wijlen Zape Oedes naastligger ten oosten Hofstraat 33 1720 246 91r
SAPE PIETERS Zape Pieters leertouwer koper finaal huis met een plaatske Rapenburg ZZ 1665 239 1ra
SAPE SAPES Zape Sapes verkoper van 1/2 Liemendijk NZ 1672 240 78r
SARA BROERS Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
SARA BROERS Zara Broers koper Bildtpoortsmolen 1 1737 249 178v
SARA GABES Zara Gabbes verkoper van 1/2 Grote Kerkstraat 36 1686 242 117v
SARA PIETERS Zara Pieters verkoper Heiligeweg 30 1778 259 104r
SETSKE WIEBES Zetske Wybes koper Noorderhaven 87 1802 266 92v
SETSKE WIEBES Zetske Wybes verkoper Noorderhaven 13 1802 266 94v
SIEBREN GAUKES de weduwe van Zybren Gauckes naastligger ten oosten Voorstraat 91 1733 248 237r
SIEDS PIETERS grondpacht uit het huis van Zieds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 42 1681 241 41va
SIEDS PIETERS grondpacht uit het huis van Zyds Pieters eigenaar perceel Nieuwstraat 42 1699 244 9r
SIEDS PIETERS Zydts Pytters apotheker geniaarde koper Nieuwstraat 42 1695 243 147v
SIEGER TEUNIS Zeeger Teunis , c.u. huurder Bargebuurt 9 1765 256 97r
SIEMEN HAAS stadsmajoor Zimon de Haas verkoper Kerkpoortstraat 39 1726 246 253v
SIEMEN ARENDS wijlen Zymen Aanes stadsleidekker verkoper Hofstraat 1 1667 239 17va
SIEMEN HENDRIKS de erfgenamen van wijlen Zymen Hendrickx naastligger ten oosten Weverstraat NZ 1654 236 271v
SIERK wijlen Zierck Zierckx verkoper Liemendijk NZ 1648 236 30r
SIERK de tuin van gemeensman Zierck Hilaerda naastligger ten westen Achterstraat NZ 1692 242 393v
SIERK wijlen Zierk Hilaerda, c.u. en c.s. erflater Weeshuisstraat 11 1693 243 63r
SIERK vroedsman Zierk Hylaerda naastligger ten noorden Klaverbladstraat 5 1697 243 302v
SIERK HILAARDA burgemeester Zierck Hylaarda koper van 3/4 2/3 huis alwaar de Geschilderde Knopen uithangen Sint Jacobstraat 4 de Geschilderde Knopen 1703 244 212r
SIERK HILAARDA de vroedsman Zierk Hylaarda naastligger ten zuiden Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
SIERK HILAARDA de vroedsman Zierk Hylaarda naastligger ten westen Zoutsloot ZZ 1695 243 151r
SIERK NAUTA de ingang van de hof van Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1687 242 174r
SIERK NAUTA Zierck Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1687 242 174v
SIERK NAUTA de tuin van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoort (gebied) 1690 242 310r
SIERK NAUTA de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten zuiden Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
SIERK NAUTA de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten westen Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
SIERK NAUTA de ingang van de hof van burgemeester Zierck Nauta naastligger ten noorden Kerkpoortstraat ZZ 1696 243 210v
SIERK NAUTA burgemeester Zierk Nauta koper grondpacht van 1-08-00 CG ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Alemanssteeg 1695 243 152v
SIERK NAUTA burgemeester Zierk Nauta koper twee eeuwige grondpachten ([voor de twee grondpachten in deze akte]) Grote Kerkstraat 19twee_achter 1695 243 152v
SIERK NAUTA oud burgemeester Zierk Nauta verkoper Kerkpoortstraat ZZ 1697 243 308r
SIERK NAUTA Zierk Nauta naastligger ten westen Heiligeweg 8 1700 244 66r
SIERK NAUTA de erfgenamen van wijlen burgemeester Zierk Nauta naastligger ten oosten Voorstraat 78 1709 245 82r
SIERK ANDRIES Zierck Andries wijdschipper naastligger ten zuiden Lanen 51 1692 243 22r
SIERK DIRKS huis genaamd de Gecroonde Werelt Zierck Dircks mr. chirurgijn koper huis Noorderhaven 110 de gekroonde wereld 1678 241 9v
SIERK DIRKS Zierck Dircks naastligger ten noorden Sint Jacobstraat 4 1679 241 51ar
SIERK DIRKS Zierck Dirx chirurgijn verkoper q.q. Romastraat 13 1680 241 68r
SIERK DIRKS Zierck Dirx mr. chirurgijn geniaarde koper q.q. Zuiderhaven 13 1680 241 80v
SIERK DIRKS Zierck Dirx mr. chirurgijn koper tuintje Achterstraat ZZ 1680 241 120v
SIERK DIRKS Zierck Dirx mr. chirurgijn koper huis Sint Odolphisteeg 7 1681 241 136v
SIERK DIRKS Zierck Dirx mr. chirurgijn verkoper Sint Odolphisteeg 7 1682 241 198v
SIERK DIRKS Zierck Dircks naastligger ten oosten Noorderhaven 108 1679 241 15ra
SIERK DIRKS mr. Zierck Dircks naastligger ten westen Noorderhaven 112achter 1680 241 27ra
SIERK DIRKS gemeensman Zierk Dirx Hylaerda mr. chirurgijn verkoper Achterstraat 1685 242 100r
SIERK DIRKS HILAARDA gezworen gemeensman Zierck Dirx Hylaarda mr. chirurgijn koper panwerk en woning Droogstraat 7west 1686 242 124r
SIERK FOLKERTS Zierk Folkerts metselaar koper huis Zoutsloot 51 1730 247 335r
SIERK GERBENS Zierck Gerbens mr. metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 11 1681 241 175r
SIERK GERBENS Zierck Gerbens metselaar naastligger ten oosten Zeilmakersstraat 13 1686 242 110r
SIERK GERBENS Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar koper grondpacht van 1-00-00 GG Kerkpoortstraat NZ 1686 242 151v
SIERK GERBENS grondpacht uit kamers van de koper Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar eigenaar perceel Kerkpoortstraat NZ 1686 242 151v
SIERK GERBENS Zierck Gerbens mr. metselaar koper huis Gardenierstraat NZ 1688 242 226r
SIERK GERBENS Zierck Gerbens mr. metselaar koper woning betaande uit twee kamers Romastraat 8 1688 242 226r
SIERK GERBENS Zierck Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Gardenierstraat ZZ 1690 242 326r
SIERK GERBENS Zierk Gerbens metselaar verkoper Zoutsloot 58 1680 241 77r
SIERK GERBENS wijlen Zierk Gerbens mr. metselaar verkoper Romastraat ZZ 1695 243 147r
SIERK GERBENS wijlen Zierk Gerbens mr. stadsmetselaar verkoper Zoutsloot 18 1697 243 284r
SIERK REINS Zierk Reins naastligger ten zuiden Vijver 10 1725 246 232r
SIERK SAPES Zierk Sapes naastligger ten oosten Grote Ossenmarkt 17 1717 245 296r
SIETJE JOHANNES Zytie Joannis naastligger ten noorden Zuiderstraat 1660 238 21v
SIETSE Zytse Gozis , de jonge huurder Zuiderpoort (gebied) 1802 266 63r
SIETSE DIJK Zytze van Dijk mr. pruikenmaker koper huis Grote Kerkstraat 44 1797 265 49v
SIETSE ANDRIES ZEE wijlen Zytse Drieses van der Zee verkoper Weeshuisstraat 11 1786 262 53r
SIETSE ANDRIES ZEE wijlen Zytse Drieses van der Zee koopman verkoper Havenplein 24 1791 263 290v
SIETSE ANDRIES ZEE wijlen Zytse Drieses van der Zee koper Noordijs 14 1795 264 266v
SIETSE ANNES Zytse Annes naastligger ten westen Schritsen 65b 1752 252 226v
SIETSE BERNARDUS Zydse Bernardus , c.u. naastligger ten zuiden Lanen 25achter 1803 266 258r
SIETSE BERNARDUS Zytse Bernardus koper huis Lanen 25achter 1803 266 258r
SIETSE BERNARDUS Zytse Bernardus scheepstimmerman verkoper Lanen 25 1809 268 291v
SIETSE BERNARDUS Zytse Bernardus scheepstimmerman verkoper Lanen 25achter 1809 268 291v
SIETSE DOEDES Zietse Doedes koper door niaar huis, nieuw gebouwd Voorstraat 30 1687 242 185r
SIETSE DOEDES het huis in de vorige akte gekocht door Zietse Doedes naastligger ten noorden Voorstraat 30achter 1687 242 186r
SIETSE DOEDES Zytse Doedes mr. bakker verkoper Voorstraat 32 1705 244 281v
SIETSE GERRITS Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 262 1r
SIETSE GERRITS Zytse Gerryts mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 262 2r
SIETSE GERRITS Zytse Gerryts naastligger ten westen Rapenburg NZ 1785 262 2r
SIETSE GERRITS Zytse Gerrits visser koper Hofstraat 21west 1808 268 176r
SIETSE GERRITS Zytze Gerrits naastligger ten zuiden Rapenburg 1785 261 300r
SIETSE GERRITS Zytze Gerrits mr. bontwever en visser koper kamer en weefwinkel Rapenburg NZ 1785 261 307r
SIETSE GERRITS Zytze Gerrits mr. bontwever en visser naastligger ten oosten Rapenburg NZ 1785 261 307r
SIETSE HINNES Zytze Hennes geniaarde koper Herenknechtenkamerstraat 19 1783 261 95r
SIETSE JANS Zytse Jans koper huis Lanen 36 1799 265 182v
SIETSE JANS Zytse Jans huurder vooraan de straat (p.j.) Lanen 36 1799 265 182v
SIETSE JANS Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 38 1805 267 140r
SIETSE JANS Zytse Jans naastligger ten westen Lanen 38 1808 268 44v
SIETSE KLASES Zytze Claases varensgezel huurder (p.j.) Kleine Bredeplaats 10 1801 265 276v
SIETSE KORNELIS Zytse Cornelis Beytschat huurder Zuiderstraat 6 1801 265 284r
SIETSE KORNELIS BEIDSCHAT Zytse Cornelis Beidschat koper huis, oude smitte en een wagenhuis onder het dak van de smitte Zuiderstraat 31 1806 267 223v
SIETSE MARTENS huisman Zytse Martens eigenaar van 3/4 Voorstraat 62 1785 262 14r
SIETSE PIETERS Zytze Pieters , c.u. naastligger ten noorden Brouwersstraat 19 1781 260 160r
SIETSKE JELGERSMA Zydske Jelgersma verkoper Voorstraat 29 1806 267 279v
SIETSKE JELGERSMA Zydske Jelgersma koper Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
SIETSKE JELGERSMA Zydske Jelgersma naastligger ten zuiden Hoogstraat 1achter 1809 268 273v
SIETSKE JELGERSMA Zytske Jelgersma koper Hoogstraat 1 1806 267 262v
SIETSKE VLASBLOEM Zydske Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
SIETSKE VLASBLOEM Zydske Vlasbloem verkoper Kleine Ossenmarkt 4 1810 268 339v
SIETSKE VLASBLOEM Zydske Vlasbloem naastligger ten zuiden Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
SIETSKE VLASBLOEM Zydske Vlasbloem naastligger ten westen Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
SIETSKE VLASBLOEM Zydske Vlasbloem verkoper Kleine Ossenmarkt 6 1810 268 339v
SIETSKE WETSENS Zydske Wetsens koper huis Lanen 86 1798 265 119r
SIETSKE WETSENS Zydske Wetsens naastligger ten oosten Lanen 86 1798 265 119r
SIETSKE WETSENS Zydske Wetsens naastligger ten oosten Heiligeweg 1 1802 266 126r
SIETSKE ZEILMAKER Zytske D. Zeilmaker verkoper van 1/2 Noorderhaven 7 1799 265 128r
SIETSKE ZEILMAKER Zytske Zeilmaker koper huis Noorderhaven 28 1806 267 282v
SIETSKE DIRKS Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 10 1750 252 87v
SIETSKE DIRKS Zytske Dirx verkoper Nieuwstraat 12 1750 252 87v
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zydske Dirks Zijlstra verkoper Brouwersstraat 22 1803 266 182r
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Sint Jacobstraat 6 1789 263 149v
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zytske Dirks Zijlstra koper Vissersstraat 2 1789 263 151r
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Grote Ossenmarkt 16 1789 263 152v
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zytske Dirks Zijlstra verkoper van 1/4 Spekmarkt 4 1789 263 154r
SIETSKE DIRKS ZIJLSTRA Zytske Dirks Zijlstra koper Brouwersstraat 22 1792 264 8r
SIETSKE DOUWES Zydske Douwes koper Borstelsteeg 4 1809 268 246v
SIETSKE DOUWES Zydske Douwes koper Borstelsteeg 6 1809 268 246v
SIETSKE DOUWES Zydske Douwes koper Grote Kerkstraat 29 1809 268 246v
SIETSKE FOKKES Zydske Fokkes verkoper Heiligeweg 25 1803 266 293r
SIETSKE FOKKES Zytske Fokkes verkoper Hoogstraat 45 1805 267 146r
SIETSKE FRANSES Zytske Fransen koper Zoutsloot 58 1706 244 335v
SIETSKE FRANSES Zytske Fransen naastligger ten westen Zoutsloot 58 1706 244 335v
SIETSKE FREERKS Zytske Freerx verkoper van 4/9 Zuiderhaven 9 1700 244 43v
SIETSKE GERRITS Zytske Gerryts naastligger ten oosten Rapenburg 1 1802 266 99r
SIETSKE HENDRIKS Zytske Hendriks koper Lanen 25achter 1803 266 258r
SIETSKE HENDRIKS Zytske Hendriks verkoper Lanen 25 1809 268 291v
SIETSKE HENDRIKS Zytske Hendriks verkoper Lanen 25achter 1809 268 291v
SIETSKE HESSELS Zytske Hessels verkoper Bildtstraat 18 1802 266 142r
SIETSKE JAKOBS Zydske Jacobus koper Lanen 93 1807 268 17r
SIETSKE JANS Zytske Jans verkoper Zoutsloot 83achter 1725 246 231v
SIETSKE JANS Zytske Jans koper Vijverstraat 13 1799 265 130v
SIETSKE JANS Zytske Jans koper Vijverstraat 15 1799 265 130v
SIETSKE JANS Zytske Jans koper Vijverstraat 17 1799 265 130v
SIETSKE JOHANNES LEIENAAR Zydske Johannes Leyenaar koper Heiligeweg 1 1802 266 126r
SIETSKE KEIMPES Zytske Keimpes Vlasblom koper Voorstraat 17 1799 265 193v
SIETSKE KLASES Zytske Klaasen koper Hoogstraat 30 1810 269 64v
SIETSKE LASES de erfgenamen van wijlen Zytske Lases naastligger ten westen Hoogstraat 15achter 1702 244 149v
SIETSKE OKKES Zytske Okkes koper Heiligeweg 58 1803 266 299r
SIETSKE PIETERS Zydske Pieters koper Kleine Bredeplaats 23 1787 262 230v
SIETSKE PIETERS Zytske Pieters verkoper Noorderhaven 63 1781 260 20v
SIJKE JAGER Zijke Jager koper Lanen 74 1806 267 215v
SIJKE WIEBES Zijke Wybes huurder Heiligeweg 27zuid 1808 268 52r
SINT IEPES Zent Ypes mr. haarwever koper huis Wasbleek 1736 249 112v
SJOUKJE NANNES Zjoukjen Nannings verkoper Hofstraat 33 1720 246 91r
SWAANTJE wijlen Zwaantje Holmans erflater Zoutsloot 43 1784 261 131r
SWAANTJE FILIPPUS Zwaantje Philippus verkoper van 1/2 Karremanstraat 30 1795 264 247v
SWAANTJE FOKKES Zwaantie Fockes , voor haar kinderen winkelierse verkoper Both Apothekerstraat 15noord 1733 248 6ra
SWIER RUURDS Zwerus Ruirds naastligger ten westen Vianen 1737 249 174r
SWIER RUURDS BONTEKOE Zwerus Ruirds Bontekoe schooldienaar koper huis Kerkpad WZ 1734 248 304v
ZACHARIAS Zacharias Berghaen zeevarend gezel koper woning met kamer en loods Hofstraat 45 1704 244 259v
ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1707 245 38v
ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1711 245 163r
ZACHARIAS Zacharias Berghaan naastligger ten oosten Hofstraat 41 1714 245 212v
ZACHARIAS Zacharias Berghaen naastligger ten oosten Hofstraat 41 1715 245 255v
ZACHARIAS Zacharias Berghaen naastligger ten westen Hofstraat 47west 1718 246 33r
ZACHARIAS HUBER Zacharias Huber raad Hof van Friesland verkoper Zuiderhaven 65 1729 247 229r
ZACHARIAS HUBER Zacharias Huber raad Hof van Friesland verkoper q.q. Hondenstraat 3west 1729 247 240r
ZACHEUS GEMMENICH dr. Zacheus van Ghemmenich advocaat Hof van Friesland verkoper q.q. Zuiderhaven 54 1698 243 352v