Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 31
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 311-0171-0171-020(niet bekend)A-018
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 311-0181-016(niet bekend)(niet bekend)A-018
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 311-0191-0191-021A-019A-018


Naastliggers vanNoorderhaven 31
ten oostenNoorderhaven 33
ten zuidende Noorderhaven
ten westenNoorderhaven 29
ten noordende Noorderhaven


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0008v van 9 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: nieuwe haven strekkende tot aan de Droogstraat]1587‑14‑00 gghuis
koperClaes Harmens, gehuwd met te Bolsward
koperGriet Riencx te Bolsward
naastligger ten oostenReyn Hotses
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenCornelis Ockes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Ockes, gehuwd met
verkoperde dochter van Jacob Arys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Harmens x Griet Riencx te Bolsward kopen een huis nz. nieuwe haven, strekkende van de haven tot de Droogstraat. Ten O. Reyn Hotzes, ten W. Cornelis Ockes. Geen grondpacht genoemd. Gekocht van Cornelis Ockes x Jacob Arysdr. voor 1587 gg 14 st.


1616 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0028v van 17 mrt 1616 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven] strekkende tot aan de Droogstraat00‑00‑00 cghuis en ledige plaats
aanhandelaarFoppe Uftis, gehuwd metgrootschipper
aanhandelaarReynsck Seerps
protesteert vanwege twee hypothekenJan Claesen te Minnertsga
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Reyn Hotties
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westende weduwe van wijlen Claes Stadt
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verwandelaarGerbrant Tiepckes, gehuwd met
verwandelaarRicht Minnes
tekst in de margeJan Claeszn. tot Mindersgae protesteert dat hem de proclamatien ende inwijsinge van de wandelcoop der neffens gestelde huysinge cum annexis ontschadelyck sal wesen nopende d'somma van een hondert ende vijftich goutguldens capitael cum accesorys volgens den brieve de dato den 24en septembris 1614 specialyck opte voors. huysinge holdende in een partij, ende noch neffens een hondert ende acht caroliguldens cum eo quod interest in een ander partij luyt 't handtvest? van de 24en debruary 1615 daeraff zijnde, ende dies onvermindert ende holdende zijn recht opte belooffde toeaecke, consenteert in de adjudicatie. Actum Harlingen in judicio den 17en augusti 1616.
tekst in de margeToegewesen opten proclamanten dalff voorgaende protest den 17en augusti 1616.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFoppe Ustis, grootschipper x Reynsck Seerps wandelen een huis en ledige plaats nz. Noorderhaven. Ten O. wd. Reyn Hotties, ten W. Claes, stads weger. Geen grondpacht. Ingewandeld van Gerbrant Tiepckes x Richt Minnes.


1624 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0382r van 31 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Marten Heeris


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0084v van 12 nov 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenCornelis Sibouts


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0086v van 3 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenJantyen Takles


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0118v van 22 apr 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0158v van 7 jan 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]0‑00‑00 ggmooi en welgebouwd huis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Buke Jans
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westensteeg half in eigendom
naastligger ten westenHessel Fridses
naastligger ten noordenDroogstraat [niet vermeld]
verkoper van 1/4Robijn Jacobs, en
verkoper van 1/4Wabbe Jacobs, en
verkoper van 2/6Focke Obbes, gehuwd met
verkoper van 2/6N. N., en
verkoper q.q.Pouwels Jans, geauthoriseerde curator over
verkoper van 1/6zijn stiefzoon Siuerd Pieters


1627 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0166v van 3 feb 1627 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ [staat: noorder nieuwe haven]1070‑00‑00 gghuis
koper finaalN. N.
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Buke Jans
naastligger ten zuidenNoorderhaven [niet vermeld]
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenHessel Fridses
naastligger ten noordenN. N.
verkoperhet sterfhuis van wijlen Syts Robijns


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0014v van 20 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg waarvan de halve eigendom
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jantien Teeckles


1656 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0085r van 26 apr 1656 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJantien Takles


1690 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0311r van 8 feb 1690 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1697 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0287v van 30 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 29, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenCornelis Teekles


1707 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0015r van 23 jan 1707 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen de Kettings en Vismerktsbrugge350‑00‑00 gghuis
koperGryttje Obbes, gehuwd met
koperCornelis Jansen Finkelbos varensgezel
naastligger ten oostenGoytyen Braam c.s.koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReiner Tjeerds zeilmaker
naastligger ten noordenTjomme Taekles winkelier
verkoperTjomme Taekleswinkelier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGriettie Obbes x Cornelis Jansen Vinkelbos, varend persoon, koopt een huis met kelders (zie beschrijving), loods en plaets, nz. Noorderhaven tussen Vismarkts- en kettingbrug. Ten O. Gooitje Braam, ten W. een doorgaande steeg en Reiner Tjeerds, zeilmaker, ten Z. de straat en haven, ten N. de verkoper. Gekocht van Tjomme Takles, winkelier, voor 350 gg.


1712 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0167r van 10 jan 1712 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31twee_achterZoutsloot ZZ127‑10‑00 cgtwee kamers
koperGerrit Douwes c.u.
naastligger ten oostenhet houtstek van Hubert Braam c.s.
naastligger ten zuidenTjomme Takeles
naastligger ten westenDavid Roeloffs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperHylckjen Zeilmaker


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0212r van 18 mrt 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenTjomme Taekeles


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 3Noorderhaven 31kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018 , folio 3Noorderhaven 31kamer
eigenaarTjomme Takeles
gebruikerTjomme Takeles
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-019 , folio 3Noorderhaven 31huis
eigenaarCornelis Vinkelbos
gebruikerCornelis Vinkelbos
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vNoorderhaven 31kamer
eigenaarGerrit Douwes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑04‑00 cg
aansl. huurw. voldaan26‑9‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018 , folio 2vNoorderhaven 31kamer
eigenaarTjomme Takeles
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde02‑08‑00 cg
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-019 , folio 2vNoorderhaven 31huis
eigenaarCornelis Vinkelbos
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑00‑00 cg
aansl. huurw. voldaan15‑6‑1720


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080v van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Jansen Vinkelbos


1720 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0080v van 8 sep 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31een_achterNoorderhaven NZ [staat: tussen vismarkts- en kettingsbruggen in een doorgaande steeg tussen haven en Zoutsloot]00‑00‑00 cghuis
koperGerben Sjoerds
begunstigde van een lijfrenteTjomme Taekeles10‑00‑00 gg
naastligger ten oostenTjeerd Gerbens
naastligger ten zuidenCornelis Jansen Vinkelbos
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGerrit Stuyrman
verkoperTjomme Taekeles


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 31een_achter, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten zuidenCornelis Vinkelbos


1722 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0148v van 15 nov 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31een_achterNoorderhaven NZ100‑15‑00 gghuis
koperJan Aukes Backer
naastligger ten oostenTjeerd Gerbens mr. lijnslager
naastligger ten zuidenCornelis Vinkelbos
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenGerrit Stuirman
hypothecaire crediteurJan Simonskoopman
verkoper q.q.Marnstra, gelastigde vanprocureur
verkoperGerbrand Lieuwes te Amsterdam
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Jan Aukes Backer koopt huis nz. Noorderhaven. Ten O. Tjeerd Gerbens, ten W. een doorgaande steeg, ten Z. Cornelis Vinkelbos, ten N. Gerrit Stuirman. Gekocht van (procureur Marnstra als gelastigde van) Gerbrand Lieuwes te A`dam, voor 100 gg., te betalen aan Jan Simons (Bakker).


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vNoorderhaven 31kamer
eigenaarGerrit Douwes
gebruikerGerrit Douwes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-018 , folio 2vNoorderhaven 31huis
eigenaarJan Aukes
gebruiker
huurwaarde totaal12‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde00‑00‑00 cg
opmerkingledig
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-019 , folio 2vNoorderhaven 31huis
eigenaarCornelis Vinkelbos
gebruikerCornelis Vinkelbos
huurwaarde totaal20‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑06‑08 cg


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0367r van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenCornelis Vinkelbosch


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0209v van 19 apr 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende weduwe van wijlen Cornelis Vinkelbos schipper


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-016 , folio 2rNoorderhaven 31kamer
eigenaarRuurd Sybes erven
gebruikerSjoerd Wessels
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑10‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vNoorderhaven 31woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-019 , folio 2vNoorderhaven 31huis
eigenaarwed. Cornelis Vinkelbos
gebruikerwed. Cornelis Vinkelbos cum soc.
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑06‑10 cg


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0129v van 7 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen de Kettings-en Vismarktsbruggen1017‑00‑00 gghuis
koperTeeke Stephanus, gehuwd metwinkelier
koperTrijntje Annes winkelier
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westen [overkant steeg]de erfgenamen van wijlen Reinier Tjeerds
naastligger ten noordenJan Aukes Backer koopman
verkoperGrietje Obbes, weduwe van
verkoperwijlen Cornelis Vinkelboschschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTaeke Stephanus x Trijntje Annes, winkeliers, koopt een huis nz. Noorderhaven, tussen Kettings- en Vismarktsbruggen. Ten O.?, ten W. een openbare steeg en erven Reiner Tjeerds, ten Z. de straat en haven, ten N. Jan Aukes Backer. Geen grondpacht. De steeg is voorzover dit huis strekt gemeenschappelijk, en achterwaarts beklemd aan het huis ten N. De winkel met inventaris blijft aan de verkoper. Gekocht van Grietje Obbes wv schipper Cornelis Vinkelbos voor 1017 gg.


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-017Noorderhaven 31wed. Gerrit Douwes, bestaande uit 3 personen01‑10‑00 cg0
1-019Noorderhaven 31Taeke Stephanus, bestaande uit 7 personen22‑00‑00 cg04‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-016 , folio 2rNoorderhaven 31huis
eigenaarRuurd Sybes erv.
gebruikerJan Gerrits
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vNoorderhaven 31woning
eigenaarwed. Gerryt Douwes
gebruikerwed. Gerryt Douwes
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-019 , folio 2vNoorderhaven 31huis
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerTaeke Stephanus
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-017, fol. 2vNoorderhaven 31Gerrit Douwes weduwe, bestaande uit 1 volwassene en geen kinderen6:12:00 cg1:2:00 cgvan een seer geringh bestaen


1749 - quotisatiebron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 646, "Quotisatie 1749"
geschat opgeschat adresbewoner(s):beroepaanslagverhogingomschrijving
1-019, fol. 2vNoorderhaven 31vroedsman Stephanus cum uxore, bestaande uit 4 volwassenen en 4 kinderenwijnkooper70:16:00 cg11:16:00 cgbestaet reedelijk wel


1750 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0081r van 20 sep 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31twee_achterZoutsloot ZZ naast de stenen muur400‑00‑00 cghuis
kopervroedsman Taeke Stephanus koopman
naastligger ten oostenFreerk van der Hout
naastligger ten zuidenAuke J. Bakker
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanke Gerrits bejaarde vrijster
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(achter) Taeke Stephanus, mede-vroedschap en koopman, koopt een huis zz. Zoutsloot nevens de Stenen Muur, bewoond door de verkoper. Geen grondpacht. Ten O. Freerk van der Hout, koopman, ten Z. het pakhuis van Auke J. Bakker, koopman, dat een mandelige muur heeft met dit gekochte huis en welke panden in elkaar in elkaar beklemd zijn., ten W. een openbare steeg, ten N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Janke Gerrits, bejaarde vrijster, voor 400 cg.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-016 , folio 2rNoorderhaven 31huis
eigenaarRuird Sybes erven
gebruikerRuird Sybes erven
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vNoorderhaven 31woning
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerTaeke Stephanus
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-019 , folio 2vNoorderhaven 31huis
eigenaarTaeke Stephanus
gebruikerTaeke Stephanus
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-016 , folio 2rNoorderhaven 31huis
eigenaarRuird Sybes erven
gebruikerJan Gerryts
huurwaarde totaal21‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-017 , folio 2vNoorderhaven 31woning
eigenaarTaeke Stephani erven
gebruikerTaeke Stephani erven
huurwaarde totaal06‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑01‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-019 , folio 2vNoorderhaven 31huis
eigenaarTaeke Stephani erven
gebruikerTaeke Stephani erven
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1771 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0226r van 1 sep 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven ZZ tusschen de Vismerkt en kettingbruggen1820‑00‑00 ggkoopmanshuis
koper van 1/2Jan Aukes Bakker koopman
koper van 1/2Pieter van Arum koopman
naastligger ten oostenFreerk van der Hout koopman
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenReinder Jans Zeilmaker
naastligger ten noordenJan Aukes Bakker koopman
verkopervroedsman Stephanus T. Stephanikoopman
verkoperAnne T. Stephanikoopman
verkoperAntje T. Stephani, weduwe van
verkoperwijlen Syds Benjamins Schaaf
verkoperHylkjen T. Stephani, gehuwd met te Groningen
verkoperHarmanus Rasschencommies te Groningen
verkoperAafken T. Stephani, gehuwd met
verkoperHarmanus Ratsma, kinderen en erfgenamen vanmr. horlogemaker
erflaterwijlen burgemeester Taeke Stephani, gehuwd met
erflaterwijlen Trijntje Annes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Aukes Bakker en Pieter van Arum kopen een huis nz. Noorderhaven, tussen de Vismarkts- en de Kettingbrug. Ten O. Freerk v.d. Hout, ten W. een steeg en Reinder Jans Zeilmaker, ten Z. de straat en haven, ten N. Jan Aukes Bakker. Gekocht van Stephanus-, Anne-, Antje- (wd. Syds Schaaf Benjaminszn.), Hylkjen- (vrouw van Harmanus Rasschen) en Aafke T. Stephani, vrouw van Harmanus Ratsma, elk voor 1/5 deel, als erven van Taeke Stephani x Trijntje Annes, voor 1820 gg.


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 3rNoorderhaven 31huis
eigenaarSalomon Jansen
gebruikerSalomon Jansen
huurwaarde totaal10‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde01‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-021 , folio 3rNoorderhaven 31huis
eigenaarJan A. Bakker c.s.
gebruikerRinnert de Beer
huurwaarde100‑00‑00 cg
af: lasten04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal96‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde17‑09‑00 cg


1777 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0034v van 26 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende koper Jan Auckes Bakker


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 3rNoorderhaven 31huis
eigenaarSalomon Jans
gebruikerSalomon Jans
huurwaarde totaal18‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde03‑05‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-021 , folio 3rNoorderhaven 31huis
eigenaarJan A. Bakker c.s.
gebruikerJ.C. Metzler
huurwaarde90‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting04‑00‑00 cg
huurwaarde totaal86‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde15‑12‑12 cg


1786 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0106r van 3 sep 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ494‑00‑00 gg1/2 huis
koperJ. C. Metzeler c.u.
eigenaar van 1/2P. van Arumkoopman
naastligger ten oostende heer Jan A. Bakker
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordende heer Jan A. Bakker
verkoperde heer Jan A. Bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJ.C. Metzlar koopt een 1/2 huis nz. Noorderhaven, waarvan de andere 1/2 van R. van Arum is. De steeg ten W. is massaal met erven Zeilmaker en is doorlopend. Ten O. en N. de verkoper, ten W. die steeg, ten Z. de straat en haven. Gekocht van Jan Aukes Bakker, voor 494 gg.


1787 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0168v van 25 feb 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenP. van Arum
naastligger ten westenJ. C. Metzler hofmeester


1788 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0259v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ tussen Vismarkt en Kettingsbrug1000‑00‑00 cg1/2 huis
koperJ. C. Metzler, gehuwd met
koperJ. E. Grien
eigenaar van 1/2J. C. Metzler
naastligger ten oostenRein Smit
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenPieter Tjallingii
naastligger ten noordenRein Smit
verkoperPieter van Arum
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJ.C. Metzlar koopt een 1/2 huis nz. Noorderhaven, tussen Vismarkts- en Kettingbrug. Ten O. Rein Smit, secr., ten W. een openbare steeg en Pieter Tjallingii, ten Z. die straat en haven, ten N. ook Rein Smit. Er is sprake van een contract van 20 okt 1736, tussen a)Taeke Stefani en b)Jan Aukes Bakker en Freerk v.d. Hout. Gekocht van Pieter van Arum, voor 1000 cg.


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-020 , folio 3rNoorderhaven 31huis
eigenaarSalomon Jans
gebruikerJan H. de Boer
huurwaarde28‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting00‑10‑00 cg
huurwaarde totaal27‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde05‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-021 , folio 3rNoorderhaven 31
eigenaarJ. C. Metzlar
gebruikerJ. C. Metzlar
huurwaarde totaal70‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde12‑14‑08 cg


1798 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0073v van 4 feb 1798 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMetzlar bode


1799 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0125r van 13 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenMetzlar bode


1801 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0033v van 25 okt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 33, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenJ. C. Metzlar bode


1802 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0171v van 5 dec 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31achterZoutsloot ZZ ten zuiden van bolwerk en stenen muur300‑00‑00 cghuis
koperSicco B. IJzenbeek koopman
huurderKlaas Hendriks
naastligger ten oostenJ. Wassenaar notaris
naastligger ten zuidenJ. Wassenaar notaris
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperSalomon Jansz Builart, gehuwd mettrekveerschipper
verkoperSytske Rinses


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0248r van 22 mei 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ2400‑00‑00 cghuis
koperJacob Wassenaar, gehuwd metnotaris
koperJohanna Dorothea Kruse
huurderde heer dr. J. D. Steenstra Toussaint 120‑00‑00 cg
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Jan Kruse te Amsterdam
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Kruse te Amsterdam
verkoperJ. C. Metzlarkamerbewaarder bij de Marine
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Wassenaar, notaris x Johanna Dorothea Kruse koopt huis nz. Noorderhaven. Geen grondpacht. Ten O. en N. wd. Jan Kruse te Amsterdam, ten Z. die straat, ten W. een steeg. De steeg ten W. is massaal met Pieter Tjallingii, zover als het huis loopt. De eigenaars van DIT perceel hebben het recht om op de plaets een secreet te maken dat uitloopt op het RIOOL v.d. naastligger ten O.. Zie alle voorwaarden. Gekocht van (ds. Jacob C. Metzlar (Ger. Gem.) als gelastigde van) J.C. Metzlar, kamerbewaarder bij de Marine te Harlingen, voor 2400 gg.


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
1-016, pag. 3Noorderhaven 31
1-018, pag. 3Noorderhaven 31Johan D. Steenstra Toussaint, 25 jaar, gehuwd


1806 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0188r van 19 jan 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 31Noorderhaven NZ 31/339000‑00‑00 cgtwee huizen en pakhuis naast elkaar
koperde Heer Freerk Fontein, gehuwd metkoopman
koperEva van Dalsen
naastligger ten oostenBarend Visser
naastligger ten zuidenNoorderhaven
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperJacob Wassenaar, gehuwd metnotaris
verkoperJohanna Dorothea Kruise
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerk Fontein x Eva van Dalsen koopt 2 huizen en een pakhuis naastelkaar, nz. Noorderhaven. Ten O. Barend Visser, ten W., Z. en N. de straten. Kopers moeten overnemen en betalen, het ornament boven de voordeur van het GROTE huis, voor de prijs die de verkoper moet betalen aan Folkert de Haas en Schelte Piers v.d. Hoeven (Hoef), bij wie het besteld is. Ook alle losse goederen moeten worden overgenomen. Veel voor waarden, Het is een verkoop op redemptie van 3 jaar. De naastligger ten O. heeft aan de wz. hout schuren. Veel bedingen. Gekocht van Jacob Wassenaar, notaris x Johanna Dorothea Kruse, voor 9000 gg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-020 , pag. 3Noorderhaven 31Sikko IJsenbeek 0‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-019Noorderhaven 31Dirk Pzn Fontein... huw Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1814, huw 1830, huw 1843, ovl 1876, bev.reg. HRL 1851 wijk A-019; D.F. van HRL. en Mejuff. Geertruida Adama Matak van Leyden, zijnde de aangave geschied onder Productie ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-019Noorderhaven 31Freerk Dirks Fontein... 1846 overlijdens, ovl 1864, ovl 1871, ovl 1886, ovl 1887, regattdv1926-93; eigenaar en gebruiker van wijk A-019, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-020, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar en ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-019Noorderhaven 31F D FonteinF D Fonteinpakhuis


1825 - gevelsteen/opschriftbron: archief wijlen Jelle van der Gaast
adresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Noorderhaven 31 (westgevel), HarlingenNoorderhaven 31 (westgevel)Afbeelding van een licht golvende lijn, daaronder de tekst 'Hoogte van het
Zeewater op den
4 februari 1825
In 1825 trof Harlingen een grote ramp door de watervloed in de maand februari. Grote verwoestingen werde aangericht. Het water golfde door de straten, de Grote Bredeplaats leek een zee; het water stroomde zelfs door de huizen.
Bij de Havenpoort dreigde een doorbraak. Duizenden zakken met stenen, zeilen van de schepen en uit de zeilmakerijen, moesten dienen om het ergste te voorkomen. Drie personen verloren het leven bij deze watervloed.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 322Noorderhaven 31Freerk Fontein zeehandelaarHarlingenhuis en erf (552 m²)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
ANoorderhaven 31F D Fontein kiezer


1841 - personele belasting
vermeld alsadresnaamgrondslaghuurwaardedeuren en venstershaardstedenmobilair
Sectie A nr. 322Noorderhaven 31Freerk Dirks Fontein380 gl.19.00 gl.21.000 gl.22.00 gl.34.00 gl.


1843 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7015 aktenr. 294 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-019Noorderhaven 31Freerk Dirks Fontein, overleden op 25 februari 184365 jr (geboren 31/12/1777), zeehandelaar, overleden Noorderhaven A 19, man van Eva van Dalsen, idem (erft vruchtgebruik), vader van Anna (vrouw van Simon Stinstra, zeepzieder), Dieuwke (vrouw van Adriaan van der Hoop, bankier Amsterdam), Dirk, zeehandelaar, Hendrik, commissionair, Mr. Augustus-Goetius-v. Dalsen, Secretaris Menaldumadeel te Dronrijp, Augusta (vrouw van Mr. Schelte Sybrands Wybenga, Secretaris Wymbritseradeel te Sneek), Catharina (vrouw van Pieter Cool, DG-predikant), Eva (vrouw van Mr. Sybrand-Willem-Hendrik Adriaan van Beyma-thoe-Kingma, rechter Leeuwarden), Gooitje, koopman Amsterdam, Mr. Jacob-Adriaan, advocaat Leeuwarden, Baudina (vrouw van Anneus Harmens, zeehandelaar) en Willem-Jan Freerks Fontein. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 322Noorderhaven A-019Jan Freerk Fontein woonhuis
Sectie A nr. 322Noorderhaven A-020Jan Freerk Fontein woonhuis


1863 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 40088 (notaris Addick Adrianus Land te Franeker) repertoire nr. 23 en 29 van 25 feb 1863
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-019Noorderhaven 31provisionele en finale toewijzingfl. 13000herenhuis en tuin Noorderhaven A-019 en A-020 kad. A-322
 
gelastigdeJan Hubertus van Droge (samen verkocht met A-020)
verkoperDirk Fontein Freerkzoon (samen verkocht met A-020)
koperfirma Harmens en zonen (samen verkocht met A-020)


1879 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50056 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 82 van 8 apr 1879
vermeld alsadressoortbedraggebruik
A-019Noorderhaven 31koopaktefl. 8000herenhuis A-019
 
verkoperAalbert van der Flier
koperLeendert Hannema


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3866Noorderhaven A-018 Leendert Hannema woonhuis
Sectie A nr. 3866Noorderhaven A-019dr. Aalbert van der Flier woonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4167Noorderhaven 31 (A-018)Petrus Hamstra (Pzn.)woonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 31wed. M.A. Ridderhof-Brouwermuziekleerares


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 31S. (Siepko) Teerling


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 31rijksmonument 20538


2000 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 8387Noorderhaven 31


2023
0.21647596359253


  terug