Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Noorderhaven 88
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1735Nummering 1736-1735Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 887-0917-0917-089C-146C-136
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 887-0927-0927-089C-146C-136
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 887-0927-0927-090C-145C-136
 huisnummer lager  huisnummer hogerNoorderhaven 88(niet bekend)7-0807-090C-145C-136


Naastliggers vanNoorderhaven 88
ten oostenNoorderhaven 90
ten zuidende Noorderhaven
ten zuidenVoorstraat 39
ten zuidenVoorstraat 41
ten westende Raadhuissteeg
ten noordende Noorderhaven


1647 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0265r van 9 mei 1647 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ strekkende van de Noorderhaven tot aan het erf en huis te zuiden1935‑00‑00 gghoekhuis
koperoud burgemeester Hans Harmens
naastligger ten oostenJetske Dirckx, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Suffridus Lubberti notaris
naastligger ten zuidenerf en huis van verkoper Joannes van Scheltinga c.u.
naastligger ten westenRaadhuissteeg [staat: Kleine Raadhuissteeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperdr. Joannes van Scheltinga c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHans Harmens (de Vries), oud-burgemeester x Jeltie Teunis Vrijhoff, koopt een mooi hoekhuis c.a. zz. Noorderhaven, strekkende tot aan de hof van de verkoper. Ten O. Jetske Dircx wv notaris Suffridus Lubberti, ten Z. huis en hof van de verkoper, ten W. de Kleine Raadhuizersteeg, ten N. de haven. Gekocht van Raad Ordinaris bij het Hof van Friesland dr. Joannes van Scheltinga, voor 1935 gg.


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0026va van 28 feb 1675 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ hoek Kleine Raadhuissteeg800‑00‑00 gghuis
koper provisioneelDirck Sierx
bewonerChr. Rexnotaris
naastligger ten oostenTheodorus Stansius lid Gedeputeerde Staten van Friesland
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Benthem, bewoond door Pytter Jacobs Bentheim
naastligger ten westenRaadhuissteeg [staat: Kleine Raadhuissteeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperde heer Joan Ammamaoud lid Gedeputeerde Staten van Friesland


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0040va van 27 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDirck Ziercx


1681 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0040va van 27 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88achterRaadhuissteeg OZ [niet vermeld]1500‑00‑00 gghuis
koper provisioneelvroedsman Jacob Velthuys Bentheim
naastligger ten oostenStansius
naastligger ten zuidenals huurder Ebe Pieters
naastligger ten westenRaadhuissteeg
naastligger ten noordenDirck Ziercx
verkoperN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0026v van 27 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ hoek Raadhuissteeg700‑00‑00 gghuis
koperJurjen de Roos
naastligger ten oostenoud Gedeputeerde Staat van Friesland Theodorus Stansius secretaris van Harlingen
naastligger ten zuidengemeensman Jacob Velthuys
naastligger ten westenRaadhuissteeg [staat: Kleine Raedhuysersteeg]
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoperSierck Dirx, enmr. chirurgijn
verkoperMayke Dirx, gehuwd met
verkoperSipke Feytes, enschipper
verkoperAnne Dirx, allen erfgenamen vanschipper
erflaterwijlen Dirck Zierx
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurjen de Roos koopt een huis hoek Kleine Raadhuizersteeg. Ten O. burgemeester en oud-gedeputeerde staat van Friesland Theodorus Stansius, ten Z. gemeensman Jacob Velthuis, ten W. die steeg, ten N. de straat en haven. Het huis heeft 2 beneden- en 2 bovenkamers en een grote kelder. Gekocht van mr. chirurgijn Sierck Dirx Hylaarda, Mayke Dirx Hylaarda x schipper Sipke Feytes, en schipper Anne Dirx Hylaarda, als erven van hun vader Dirk Sierx, voor 700 gg.


1691 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0358r van 14 jun 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste wandelkoop. Een wandelkoop is eigenlijk een ruil en er komt normaliter geen geld aan te pas. De koopsom is daarom nul en een mooie bijkomstigheid daarvan is dat er geen belasting over de koopsom betaald hoeft te worden. Als de twee ruilobjecten erg in waarde verschillen vindt er verplicht taxatie plaats en wordt het verschil verrekend als een zgn. toehaak, een geschenk.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ hoek Kleine Raadhuizersteeg0‑00‑00 gghuis
aanhandelaarvroedsman Jacobus Velthuys
toehaak550-00-00 GG als toehaak op het verwandelde
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet huis genaamd Benthum, van de koper vroedsman Jacobus Velthuys Bentheim
naastligger ten westenRaadhuissteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
eerdere eigenaarvroedsman Sjerck Dircks Hylaarda c.soc.
verwandelaarJurjen Roseecementmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Velthuis doet een wandelcoop met het huis genaamd 'Benthem', zz. Noorderhaven, op de hoek v.d. Kleine Raadhuissteeg dat ten Z. van zijn huis ligt. Verwandelaar is Sierk Dirx Hylaarda.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0006v van 5 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ [niet vermeld]700‑00‑00 gghuis lopende tot huis Bentum
koperMathijs van Idsinga secretaris van Barradeel
huurderGilles Vermeersch mr. blikslager
huurderTrijntie Michiels Bos
naastligger ten oostenTh. Stansius
naastligger ten zuidenhet huis Bentum Bentheim
naastligger ten westenRaadhuissteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperoud burgemeester Jacob Ibeles Velthuis, gehuwd metwijnhandelaar
verkoperAuckje Ruyrdts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMathijs van Idsinga, secretaris van Barradeel, koopt een huis (met beschrijving), nu verhuurd aan mr. blikslager Gilles Vermeersch x Trijntje Michiels. Ten O. Theodorus Stansius, ten Z. het huis 'Bentheim' van verkoper, ten W.?, ten N. de Noorderhaven. Gekocht van oud-burgemeester en wijnhandelaar Jacob Ibeles Velthuis x Auckien Ruurds, voor 700 gg. Met concurrentiebeding. Zie acte.


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Noorderhaven 88achter, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMathijs van Idsinga secretaris


1702 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0142v van 15 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88achterRaadhuissteeg [staat: Raedhuizersteeg] alwaar Bentum uithangt1000‑00‑00 gghuis en herberg
koperRintie Annes c.u. te op Grettingabuurt
naastligger ten oostenTh. Stantius
naastligger ten zuidendr. Heemstra
naastligger ten westenRaadhuissteeg [staat: Raedhuizersteeg]
naastligger ten noordenMathijs van Idsinga secretaris
verkoperAuckjen Ruirds, weduwe van
verkoperwijlen oud burgemeester Jacob Velthuis


1714 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0228v van 25 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ hoek Kleine Raadhuisersteeg700‑00‑00 cghuis
koperRintie Annes c.u. Bentheim
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRaadhuissteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperjuffrouw Cilia van Idsinga, gehuwd met
verkopervroedsman van Leeuwarden dr. Titus Sloterdijkadvocaat Hof van Friesland


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-091 , folio 138Noorderhaven 88huis
eigenaarRintie Annes
gebruikerRintie Annes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-092 , folio 139Noorderhaven 88huis
eigenaarRintie Annes
gebruikerRintie Annes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-091 , folio 90vNoorderhaven 88huis
eigenaarRintie Annes
gebruikerRintie Annes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-092 , folio 91rNoorderhaven 88huis
eigenaarRintie Annes
gebruikerRintie Annes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde09‑12‑00 cg
aansl. huurw. voldaan20‑6‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-091 , folio Noorderhaven 88huis
eigenaarwed. Rintje Annes
gebruikerwed. Rintje Annes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-092 , folio Noorderhaven 88huis
eigenaarRintje Annes erven
gebruikerRintje Annes erven
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0004ra van 28 sep 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ of Raadhuissteeg, op de hoek van de999‑00‑00 gg1/2 van twee aparte huizen
koper provisioneelH. van der Hal c.u. Bentheim
naastligger ten oostende heer Haarsma
naastligger ten zuidende heer Arent van Harsholte n.u.
naastligger ten westende stad Harlingen: het nieuwe raadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat of haven]
verkoper q.q.Lieuwe Syverds de Bruin, curator overkoopman
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Hindrik Rinties, vroeger gehuwd metmr. chirurgijn te Witmarsum
verkoperAgnietie Vermeulen, gehuwd met
verkoperHendrik van der Hal
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke en middelste deel) De kinderen van wl. Hendrik Rinties x Agnietie Vermeulen (zij is nu x Hendrik van der Hall), verkopen 1/2 van 2 aparte huizen in een gebouwd en verbonden, op de hoek van de zz. Noorderhaven en Raadhuissteeg waar 'Benthem' uithangt. Ten O. de heer Haarsma, ten Z. de heer Arent van Haersholte, ten W. het nieuwe Stadshuis, ten N. de straat en haven. Provisioneel koper is Hendrik van der Hall.


1733 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0007ra van 18 okt 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ960‑00‑00 gghuis alwaar Benthem uythangt, met o.a. tien mooie royale kamers
koper provisioneelJohannes Taekes, vertegenwoordigd door Bentheim
bewonerHendrick van der Hal
naastligger ten oostenals bewoner de heer Haarsma
naastligger ten zuidende heer Harsholte n.u.
naastligger ten westende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoper q.q.Tuininga, vertegenwoordiger vanprocureur
verkoper q.q.Johannes Taekes, geauthoriseerde curator overkoopman te Witmarsum
verkoper van 1/6 van 1/2Rintie Hendrix
verkoper van 1/6 van 1/2Pieter Hendrix
verkoper van 1/6 van 1/2Antie Hendrix
verkoper van 1/6 van 1/2Geertie Hendrix
verkoper van 1/6 van 1/2Stijntie Hendrix
erflaterwijlen Agnietie Pieters, weduwe van
erflaterwijlen Hendrick Rinties
verkoper q.q.Hendrick van der Hal, vader en voorstanderse over zijn dochter
verkoper van 1/6 van 1/2N. N.
verkoper van 1/2Hendrick van der Hal, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Agnietie Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) De kinderen van wl. Agnietie Pieters en haar eerste man Hendrik Rinties verkopen voor 5/6 van 1/2, Hendrick v.d. Hall als vader van zijn dochter bij Agnietie Pieters voor 1/6 van 1/2, en voor zichzelf voor 1/2, een deftig huis zz. Noorderhaven, waar 'Benthem' uithangt. Met beschrijving, o.a. 10 kamers, 2 kelders en meerdere zolders. De acte is niet volledig aanwezig.


1734 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0347v van 14 nov 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88oostNoorderhaven ZZ417‑00‑00 gghuis
koperJan Speltie, gehuwd metveerschipper op Amsterdam
koperMarijke Mokkema
huurderGerryt Alberts mr. schilder
naastligger ten oostenArjen Fransen mr. schoenmaker
naastligger ten zuidenvroedsman Wiltetus Jelgersma
naastligger ten westenherberg genaamd Benthem Bentheim
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJacobus Stantiusluitenant te voet bij de Staten van Holland en West-Vriesland te Maastricht
verkoperCatharina Stantius, gehuwd met
verkoperAlbertus Schuttensregent van de Staten en professor in Oosterse Talen te Leiden
verkoperTheodora Mauritia Stantius, juffrouw te Haarlem
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(oostelijke deel) Jan Harmens Speltie, veerschipper x Marijke Mokkema koopt huis zz. Noorderhaven. Ten O. Arjen Fransen, ten W. de herberg Benthem, ten Z. Wiltetus Jelgersma, ten N. de haven. Gekocht van Jacobus en Catharina Stantius.


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080 , folio 90vNoorderhaven 88huis
eigenaarJan Speltie
gebruikerJan Speltie
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑03‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-091 , folio 91rNoorderhaven 88huis
eigenaarRintie Annes erven
gebruikerRintie Annes erven
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-092 , folio 91vNoorderhaven 88huis
eigenaarRintie Annes erven
gebruikerRintie Annes erven
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑00‑00 cg


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
7-080Noorderhaven 88Jan Harmens Speltje, bestaande uit 3 personen10‑00‑00 cg0
7-092Noorderhaven 88Seerp Hoytes, bestaande uit 7 personen20‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080 , folio 90vNoorderhaven 88huis
eigenaarJan Speltie
gebruikerJan Speltie
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-091 , folio 91rNoorderhaven 88huis
eigenaarJohannes Taekes
eigenaarSeerp Hoytes
gebruikerSeerp Hoytes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-092 , folio 91vNoorderhaven 88huis
eigenaarJohannes Taekes
eigenaarSeerp Hoytes
gebruikerSeerp Hoytes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1754 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0275r van 30 jun 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Raadhuissteeg hoek Noorderhaven tegenover het Stadhuis, kleine960‑00‑00 gg1/2 huis en herberg
koper provisioneelvroedsman Taeke Stephanus Bentheim
huurder voor 5 jarenPyter Scheltema c.u.
naastligger ten oostenCornelis Jentjes koopman
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat en haven]
verkoper q.q.Teunis Arjens Blok, curator overkoopman
verkoperTetske Hendriks van der Hal
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) De curator over Tetske Hendriks v.d. Hal verkoopt 1/2 van de herberg 'Benthem' op de hoek v.d. Kleine Raadhuizersteeg, tegenover het Stadshuis. Ten O. Cornelis Jentjes, ten W. het Stadshuis, ten Z.?, ten N. de straat en haven. Er is geboden door Take Stephanus.


1756 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913, "1756"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080 , folio 91vNoorderhaven 88huis
eigenaarJan Speltje
gebruikerJan Speltje
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-091 , folio 92rNoorderhaven 88huis
eigenaarJohannes Taekes
eigenaarT. Stephanus
gebruikerPyter Scheltes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-092 , folio 92vNoorderhaven 88huis
eigenaarJohannes Taekes
eigenaarT. Stephanus
gebruikerPyter Scheltes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1760 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0037r van 23 nov 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Raadhuissteeg op de hoek tegenover het Stadhuis1400‑00‑00 cg1/2 huis en herberg
koperPyter Scheltema, gehuwd metherbergier Bentheim
koperHenke Bouwes herbergier
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Cornelis Jentjes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkopergemeensman Taeke Stephanuskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Scheltema x Hinke Bouwes koopt 1/2 huis en herberg 'Benthem', hoek Kleine Raadhsteeg, t/o het stadshuis. Ten O. wd. Cornelis Jenties, ten W. het stadshuis, ten Z.?, ten N. de straat. Gekocht van Taeke Stephanus, gezworen gemeensman.


1762 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0164r van 17 okt 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Kleine Raadhuissteeg op de hoek tegenover het Stadhuis1400‑00‑00 cg1/2 huis en herberg
koperPieter Scheltema, gehuwd metherbergier Bentheim
koperHinke Bouwes herbergierse
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Cornelis Jentjes
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkopermeerderjarige huisman Ulbe Sybrens, zoon van te Witmarsum
verkoperhuisman Sybren Ulbes te Witmarsum
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Pieter Scheltema x Hinke Bouwes, herbergiers, kopen 1/2 herberg 'Benthum'


1766 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3923, "1766"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-080 , folio 91vNoorderhaven 88huis
eigenaarJan Speltje
gebruikerJan Speltje
huurwaarde totaal25‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde04‑10‑14 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-091 , folio 92rNoorderhaven 88huis
eigenaarPyter Scheltes
gebruikerPyter Scheltes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-092 , folio 92vNoorderhaven 88huis
eigenaarPyter Scheltes
gebruikerPyter Scheltes
huurwaarde totaal48‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde08‑14‑08 cg


1776 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3933, "1776"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-089 , folio 154rNoorderhaven 88huis
eigenaarP. Scheltema wed.
gebruikerP. Scheltema wed.
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑16‑06 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-090 , folio 154vNoorderhaven 88huis
eigenaarJan Speltje
gebruikerSimon J. Groen
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: lasten02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1782 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0246r van 14 jul 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhavn ZZ hoek Kleine Raadhuisssteeg [staat: tegenover het stadshuis]6000‑00‑00 cghuis en herberg genaamd Benthem
koperFeike Jans Baarda, gehuwd met te Bolsward Bentheim
koperSjoukje Hendriks Voets te Bolsward
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende gebroeders Roerich
naastligger ten westende stad Harlingen: stadhuis
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: straat]
verkoperHendrikje Scheltema, gehuwd met
verkoperYpe Jetzes
verkoperGeertje Scheltema, gehuwd met
verkoperReinder IJsenbeek
verkoperAntje Scheltema, gehuwd met te Rotterdam
verkoperAndries Spieringshoek te Rotterdam
verkoper q.q.Rein Smit, geauthoriseerde curatorsecretaris van Barradeel
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, geauthoriseerde curatoren overkoopman
verkoperTaeke Scheltema
verkoper q.q.Pieter Huidekoper, gelastigde vankoopman
verkoperBouwe Scheltemaeerste chirurgijn op Lands schip van oorlog De Pallas
verkoper q.q.vroedsman Pierre Peaux, geauthoriseerde administrator over
erflaterde erfportie de kinderen van wijlen Jan Hansen Dreyer, competerende uit
erflaterde boedel en nalatenschap van wijlen Hinke Bouwes, weduwe van
erflaterwijlen Pieter Scheltema
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Feike Jans Baarda x Sjoukje Hendriks Voets te Bolsward koopt huis en herberg 'Benthem', hoek Kleine Raadhuizersteeg tegenover het stadshuis. Laatst als eigenaar bewoond door Hinke Bouwes wv P. Scheltema en voor weinige weken metterdood ontruimd. Ten O. N.N., ten Z. de gebroeders Roerich, ten W. het Stadshuis, ten N. de straat. Gekocht van (de met name genoemde erfgenamen van) Hinke Bouwes wv Pieter Scheltema, voor 6000 cg. Dog de drank, kannen, glasen, banken, vaten en andere goederen tot gebruik der Herberg dienende, gelijk mede alle andere Meubilen zullende de copers de keuse behouden of zulks op Tauxatie willen overnemen dan niet. Geen grondpacht.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0244v van 21 nov 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ7000‑00‑00 cghuis en herberg
koperCoop Oosterhout, gehuwd metherbergier Het Wapen van Barradeel onder Almenum Bentheim
koperGeertie Teunis herbergierse Het Wapen van Barradeel onder Almenum
naastligger ten zuidenRoerich
naastligger ten westenRaadhuissteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
naastligger ten oostenJ. Boomsma
verkoperFeike Jans Baarde, gehuwd metkastelein in herberg Benthem Bentheim
verkoperSjoukje Hendriks
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(westelijke deel) Coop Oosterhout, herbergier in het Wapen van Barradeel x Geertie Teunis onder Almenum, koopt huis en herberg 'Benthem'. Ten O. J. Boomsma, ten Z. Roerich, ten W. de Raadhuizersteeg, ten N. de haven. Gekocht van kastelein Feike Jans Baerda x Sjoukje Hendriks Voets, voor 7000 cg.


1786 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3943, "1786"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-089 , folio 154rNoorderhaven 88huis
eigenaarCoop Oosterhout
gebruikerCoop Oosterhout
huurwaarde totaal75‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde13‑12‑12 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-090 , folio 154vNoorderhaven 88huis
eigenaarJohannes Oswald
gebruikerAagje Broers
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1791 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0337v van 26 jun 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Noorderhaven 88Noorderhaven ZZ3000‑00‑00 gghuis en herberg Benthem
koperJan Hannema koopman Bentheim
naastligger ten oosten [staat: noorden]Jetze Boomsma
naastligger ten zuidenH. Winter kastelein
naastligger ten westenRaadhuissteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperJan Hannema, curator over
verkoperde geabandonneerde boedel van Evert Strootman, gehuwd met
verkoperGeertje Teunis


1794 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3951, "1794"
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-089 , folio 154rNoorderhaven 88huis
eigenaarJan Hannema
gebruikerJan Hoekstra
huurwaarde150‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting07‑10‑00 cg
huurwaarde totaal142‑10‑00 cg
aanslag huurwaarde25‑18‑02 cg
vermeld alsgeschat adresgebruik
7-090 , folio 154vNoorderhaven 88huis
eigenaarJohannes Oswald
gebruikerBarend Martens
huurwaarde40‑00‑00 cg
af: sint jacobischatting02‑00‑00 cg
huurwaarde totaal38‑00‑00 cg
aanslag huurwaarde06‑18‑02 cg


1804 - burgerwapeningbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 203, "Nieuw plan der Burgerwapening, 1804"
vermeldgeschat adresgenoemde persoongebruik
7-093, pag. 111Noorderhaven 88A. van Eeken, 32 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
7-089 , pag. 150Noorderhaven 88Jan Hannema 7‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-145Noorderhaven 88Albert van Eeken... van wijk A-110; gebruiker is Michiel Jacobs vd Lee wed., 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-145, koopman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Jan L. Faber, van wijk D-031; gebruiker Luitje P. Faber, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-145Noorderhaven 88Evert Hendriks van Eeken... Jan, geb 1769 Blokzijl, Roelofke, geb 1780 Blokzijl; BS ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Jan Hannema... gebruikers zijn L.R. Wentholt, percepteur, Douwe H. Reidsma, timmerknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk C-146, gebruiker is P. Gelinde, herbergier, 1814. (GAH204); id. van wijk C-195, gebruiker is Harm. Beckman, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Pieter Jans/Jarigs Gelinde... 26 jun 1774, ged 7 jul 1774 Grote Kerk HRL, zv Jan Gelinde en Antoinette Antonissen; gebruiker van wijk C-146, herbergier, eigenaar is Jan Hannema, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk D-075, gebruiker is Riekele ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Noorderhaven 88Albert van Eekenfl. 3


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
C-146Noorderhaven 88Jan HannemaP Gelindeherbergier
C-145Noorderhaven 88A van EekenA van Eekenkoopman


1831 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 23 en 30 van 23 mrt 1831
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-146Noorderhaven 88provisionele en finale toewijzingfl. 1104huis en herberg Benthem C-146
 
verkoperDaniel van Peel
koperAndries Hoogmolen


1831 - verkoopbericht LCbron: Leeuwarder Courant van woensdag 22 mrt 1831
vermeld alsgeschat adresbericht
C-146Noorderhaven 88Eene uitmuntende huizinge en herberg c.a., het huis Benthem genaamd, waarin vele jaren de Graanbeurs met veel succes is en nog wordt gehouden aan de Zuidzijde der Noorderhaven. Provisioneel verkocht op 23 mrt 1831 in de herberg Benthem door notaris mr. J. Haneluyk.


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 588Noorderhaven 88Daniel van Peel herbergierHarlingenhuis en erf (180 m²)


1832 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7007 aktenr. 30 (filmnr. 116)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-146Noorderhaven 88Johannes Andries Gebel, overleden op 22 december 1832kastelein (herberg Benthem C 146), man van Sytske Tjerks Faber, kasteleinsche, vader van minderjarige Tjerkje, Jeltje en Dieuwke Johannes Gebel. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1833 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51017 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 5 van 26 feb 1833
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-146Noorderhaven 88koopaktefl. 1700huis en herberg genaamd Benthem C-146
 
verkoperAndries Hoogmolen
koperZytske Tjerks Faber (wv Johannes Gebel)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-145Noorderhaven 88Itske Minnes van der Veer... wijk B-073, wijk F-129, wijk G-372, bev.reg. HRL 1860-80; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-145; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Dieuwke Faberoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-146; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Dieuwke Harkes... op dato dezes 4 sep 1774 HRL, en toen getrouwd; oud 85 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk C-146; VT1839; kind: Jeltje Tjerks, geb 5 jan 1776, ged 30 jan 1776 Grote Kerk HRL; vader als T. Pieters; kind: ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Hendrik Fluks... en ijzerk ... (ramer ?), zv Frans F, en Sijtske Hendriks; BS huw 1831, ovl 1886, bev.reg. HRL 1851 wijk C-146; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk C-154; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Sytske Tjerks Faber... Hooymaand 1810; ondertrouw HRL; oud 52 jaar, geb Almenum (!) en wonende te HRL. 1839, kasteleinse, wijk C-146; ... (alles)


1839 - kiezersregister
vermeld alsgeschat adresnaamhoedanigheid
CNoorderhaven 88A van Eeken kiezer


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
C-145NoorderhavenItske van der Veer49 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-145NoorderhavenJanke Miedema16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-145NoorderhavenHieke Miedema14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-146NoorderhavenSietske Faber52 jkasteleinscheAlmenumv, protestant, weduwe
C-146NoorderhavenJeltie Gebel20 jOosterbierumv, protestant, ongehuwd
C-146NoorderhavenDieuwke Gebel17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-146NoorderhavenDieuwke Harkes85 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-146NoorderhavenDieuwke Faber28 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7012 aktenr. 15 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-146Noorderhaven 88Johan Christiaan Harting, overleden op 26 december 184154 jr, herbergier, geboren Badhzn? 9/10/1787, overleden Noorderhaven C 146, man van Jantje Westerveld, winkelierse (enige erfgenaam), geen kinderen. Saldo fl. 86,68. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7013 aktenr. 64 (filmnr. 118)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-146Noorderhaven 88Dieuwke Johannes Gebel, overleden op 25 juni 184220 jr, overleden Noorderhaven C 146, dochter van wijlen Johannes Gebel en Sietske Tjerks Faber, kasteleinsche, zuster van Tjerkje, drabbelkoekbakster (vrouw van Willem Klazes Langendijk, schippersknecht) en Jeltje Johannes Gebel. Saldo fl. 27,48. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. Ongenummerd, mei (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-145Noorderhaven 88Dirk Brouwer, overleden op 11 april 18445 mnd, geboren Nieuwe Pekela 14/12/1843, overleden Harlingen (Noorderhaven C 145) (gerenvooieerd) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 610 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
C-146Noorderhaven 88Dieuwke Harkes, overleden op 14 februari 184791 jr, geboren Oosterbierum 26/4/1755, overleden Noorderhaven C 146, wed. Tjerk Pieters Faber, moeder van Sietske Tjerks Faber (wed. Johannes Gebel), tapperse. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
C-146Noorderhaven 88Trijntje Posthuma Bleekergeb 21 jul 1810 HRL, ovl 13 jan 1877 HRL, huwt met Hendrik Fluks op 22 dec 1831 HRL, dv Sikke B., en Akke Pieters Zwart, BS huw 1831, ovl 1877, bev.reg. HRL 1851 wijk C-146


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 588Noorderhaven C-146wed. Hein Tj. de Groot woonhuis


1866 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 50040 (notaris Michiel Goslings) repertoire nr. 205 van 22 nov 1866
vermeld alsadressoortbedraggebruik
C-146Noorderhaven 88koopaktefl. 7000huis en herberg
 
verkoperJan Simmes de Groot
koperJelle Fekkes


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3873Noorderhaven C-136 Jelle Fekkes woonhuis
Sectie A nr. 3873Noorderhaven C-136 Jelle Fekkes woonhuis


1904 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven C 136Sikke Fekkes11


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 3873Noorderhaven 88 (C-136)Catharina de Jong (wed. J. Fekkes)woonhuis


1905 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenSikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1906 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenSikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1910 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenSikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88Sikke Fekkes11scheepsbevrachter


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88Sikke Fekkes11Scheepsbevrachter


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest. "De Beurs"


1921 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-4598
Noorderhaven 88Jan Stienstra


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest. "De Beurs"


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest.


1923 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 88, HarlingenNoorderhaven 88J. StienstraBeurs, dehotel café restaurant


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest.


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest.


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderhaven 88J. Stienstra150Hôtel-Café-Rest.


1926 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 88, HarlingenNoorderhaven 88L. VlaskampBeurs, dehotel restaurant


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 88L.G. Vlaskamphotelhouder


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 88Hotel de Beurs150Café-rest., L.G. Vlaskamp


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh. 88Hotel de Beurs677Café-rest., L.G. Vlaskamp


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Hotel de Beurs452Café-rest., bedr.l. A. Bambach


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Hotel de Beurs452Eig. L.G. Vlaskamp


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.Hotel de Beurs452Eig. L.G. Vlaskamp


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Noorderhaven 88J. (Johannes) v.d. Ven


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Sectie A nr. 7986Noorderhaven 88gemeentelijk monument15 van 20ca. 1870


2004 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 7986Noorderhaven 88


onbekend - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Noorderhaven 88, HarlingenNoorderhaven 88 Beurs, decafé restaurant


2023
0.37603306770325


  terug