Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Voorstraat 54
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hogerVoorstraat 546-008 6-007 E-024E-020


Naastliggers vanVoorstraat 54
ten oostenVoorstraat 56
ten westenVoorstraat 52
ten noordende Voorstraat


aangrenzende stegen
adresheeft
Voorstraat 54naamloze steeg ten oosten


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0216r van 8 jun 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 54Voorstraat ZZ [staat: aan de zuidzijde van het diept]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
bewonerSytze Louws
naastligger ten oostenJeets, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Claes Folckerts
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPietrick, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Tyaerdt
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)de erfgenamen van de weduwe van wijlen Anne Dominicus
verkoper (gesuccumbeerde)Sytze Louws
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild aende zuydzijde vant diept. Ten O. Jets, Claes Folckerts weduwe, ten W. Pieter Tyaerdts weduwe. Nu bewoond door Sytze Louws.


1600 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0219v van 6 jul 1600 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 54Voorstraat ZZ1600‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelTyaerdt Syourdts
bewonerSytze Louws
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van de weduwe van wijlen Anne Dominicus
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(of 56 west of midden) Wordt geveild ten verzoeke van erven wd. Anne Dominicus, een huis zz. Voorstraat, daer Sytze Louws nu ter tijt inne woent. Provisioneel gekocht door Tyaerdt Syourdts voor 1600 gg.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0084v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 54Voorstraat ZZ00‑00‑00 cghuis
koperN. N.
bewonermr. Meynert Riencxchirurgijn
protesteert vanwege een competentieLous Sytzes
protesteert q.q.Raphael Ghoer Engelsman, gelastigde vankoopman te Middelburg
protesteert vanwege een hypotheekFlorys Willems
naastligger ten oostenCornelis Edes Feytema
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Tziaert Jans
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperAet Auckes voor zich, weduwe van
verkoperwijlen Sytse Lous
verkoperClaes Lous, oom van en curator over
verkoperde minderjarige kinderen van wijlen Sytse Lous
tekst in de margeLouw Sytseszn. per Jacobaeum, protesteert dat hem den vercoopinge van de neffens gestelde huysinge cum annexis ontschsdelyck sal sijn, soo neffens den gestelde qualiteyt als anders, nopende sijn competentie hem volgens zijn bescheid competerende, doch holdende sijn recht op de cooppenningen mach lijden dat den vercoopinge voortganck neme. Actum in de secretarie desen XIen february 1612.
tekst in de margeRaphael T?hoer coopman van de Engelsche natie woonende binnen Middelborch in Zeelant, als 't recht vercregen hebbende van Florys Willemszn., protesteert per d'borgemeester Pier Foeckeszn. dat hem de alienatie van de huysinge cum annexis in de neffens gestelde acte verhaelt, ontschadelyck sal zijn, nopende de reste van zijn brieve van hypoteecq in dato den 29en january 1597 specialyck op de huysinge spreeckende, doch sijn recht opte cooppenningen beholdende consenteert in de vercoopinge. Actum in de secretarie Harlingen den XIen february anno 1612.
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(of 56 west of midden) Wordt geveild ten verzoeke van Aet Auckes wv Sytse Lous voor haar zelf, en van Claes Lous als oom en geauthoriseerde curator over Sytses nagelaten weeskinderen, een huis zz. Voorstraat waar nu chirurgijn mr. Meynert Riencx in woont. Ten O. Cornelis Edes Feytema, ten W. erven Tziaert Jans. Geen grondpacht vermeld.


1612 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0086v van 16 feb 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 54Voorstraat ZZ [niet vermeld]00‑00‑00 cghuis, schuur en plaats
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVoorstraat [niet vermeld]
verkoperde weduwe van wijlen Sytze Lous, gehuwd met
eerdere samenvatting door Yde Elsinga(of 56 west of midden) Wordt geveild het huis van wd. Sytze Lous en zijn nagelaten weeskinderen, onlangs provisioneel verkocht. Geen naastliggers vermeld. Geen grondpacht vermeld. Geen koper vermeld.


1614 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0195r van 22 jan 1614 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 52oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0158r van 16 jan 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 52oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenHuybert Claesen


1619 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0163v van 6 feb 1619 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 52oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostenN. N.


1625 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0062v van 27 feb 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westensteeg
naastligger ten westenhet huis van wijlen Huybert Claeses


1667 - inventarisatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 208 folio 37r van 15 feb 1667 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
 
Voorstraat 54
inventarisantClaes Gerrits Bramius, gehuwd metapotheker
aangeverSioerdtie Sjoerds
requirantgemeensman Wopke Jansen Acker, gehuwd met
Foockeltie Clases Braam
requirantGoucke Clases Braam
requirantBavius Schultetus te Franeker, gehuwd metapotheker
Trijntie Clases Braam
requirantReiner Sjoerds, gehuwd met
Itie Clases Braam
inleiding bij de boedelinventarisatie[0037r] Inventarisatie en beschrijvinge gedaan te sterfhuise van Claas Gerrits Bramius, in leven burger en apothecarius binnen Harlingen, van alle de goederen uit en inschulden aldaar bevonden, ten overstane van de burgermeester Jan Knijff tot desen verordonneerde commissaris, geadsocieert met doctor Dominico Wringer secretaris, ten versoecke van Wopke Jansen Acker mede gesworen gemeensman als man en voogd over Foockeltie Clases Braam, Goucke Clases Braam voor hem selfs, Bavius Schultetus apothecarius binnen Franequer man en voogd over Trijntie Clases Braam ende Reiner Sjoerds man en voogd over Itie Clases Braam in dier qualiteit alle erfgenamen van de overleedene Claas Gerrits Braam, requiranten, ende Sioerdtie Sjoerds nagelatene wedu van de overledene Claas Gerrits Braam en styfmoeder over de requiranten requireerde, op wiens aengevinge (nae voorgaande belofte van getrouwe overleveringe onder ede) tot de beschrijvinge is geprocedeert in manyren als volcht, Actum de 15 february 1667.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1694 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0105r van 19 mei 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westenN. N.


1699 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0009v van 26 mrt 1699 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 56west, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Theotardus van der Sluis


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 54huis
eigenaarwed. Evert Jansen
gebruikerwed. Evert Jansen
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 54huis
eigenaarEelcke Dirks
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde16‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan9‑4‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 54huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑08 CG


1729 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0279r van 13 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 54Voorstraat ZZ tussen Raadhuis en Katterugspijpen925‑00‑00 CG1/4 huis
koperLijsabeth Botsma, weduwe van Antwerpen
koperwijlen Pieter Feytema koopman
huurder achterwoning 1 aan de LanenJan Jochems c.u. en c.s.
huurder achterwoning 2 aan de LanenGabe Broers
verpachter grondde stad Harlingen0‑14‑00 CG
naastligger ten oostenJan Scheltema koopman
naastligger ten zuidende Doopsgezinde Gemeente: woning
naastligger ten westenEelke Dirx koopman
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoperGrietje Feddrix van Deersum, weduwe van
verkoperwijlen Romke Jacobs Braem, en hun zoonkoopman
verkoperJacob Romkes Braem de jonge


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 54huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde13‑06‑10 CG


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
6-008Voorstraat 54huis
eigenaarEelke Dirks
gebruikerEelke Dirks
huurwaarde80‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde14‑10‑14 CG


1749 - quotisatiebron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 6477, "Kohieren van de quotisatie, Harlingen"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanberoepaanslagverhogingomschrijving
6-008, fol. 102Voorstraat 54Claas Nauta, bestaande uit 3 volwassenen en 3 kinderendistillateur, mr.£ 080-00-0£ 13cu.


1803 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0295v van 20 nov 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Voorstraat 52oost, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Pieter Hannema


1807 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0347r van 28 jun 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Voorstraat 54Voorstraat ZZ wijk E-0243450‑00‑00 CGhuis, tuin en stalling
koperFerdinand Fredrik Pheiffer, gehuwd metcommies ter recherche convooien en licenten Admiraliteit in Friesland
koperTalea Folkers
naastligger ten oostenJan Hannema
naastligger ten zuidenComediesteeg
naastligger ten westenC. Mollema
naastligger ten noordenVoorstraat
verkoper q.q.Tjepke Gratama, executeur
verkoper q.q.S. Wybenga, executeurs van te Franeker
verkoperwijlen Pieter Hannema, gehuwd met
verkoperwijlen Hendrina Wildschut
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFerdinand F. Pheiffer x Talea Folkers koopt huis, tuin en stalling. Ten O. Jan Hannema, ten Z. de Comediesteeg, ten W. Cornelis Mollema, ten N. de Voorstraat. Gekocht van erven P.J. Hannema x Hendrina Wildschut, voor 3450 cg.


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
6-007, pag. 125Voorstraat 54Cornelis Mollema7‑00‑00 cghuis


1812 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-024Voorstraat 54Simon Pieters Tetrode... 19 dec 1786 Grote Kerk HRL, zv Pietet Tetrode en Aurelia ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-024Voorstraat 54Ferdinand Fredrik Pheiffer... 1807 HRL, Paulus Hermanus, geb 11 mrt 1806 HRL; dopen Grote Kerk HRL 1806, 1807, 1809; eigenaar van wijk E-024; gebruiker P. Tetrode, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk E-208; gebruiker Johannes Bakker, sjouwer, en ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-024Voorstraat 54Pieter Tetrode... 1786 Grote Kerk HRL; kind: Hendrina Pieters Tetterode, ged 14 mei 1771 Grote Kerk HRL; gebruiker van wijk E-024, koopman; eigenaar is F. Pheiffer, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 60:0:0 aan de rentmeester van het ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
E-024Voorstraat 54F Pheiffer P Tetrode koopman


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1088Voorstraat 54Sjoerd Obbes Schaafsmaaannemer van publ. werkenHarlingenhuis (150 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1089Voorstraat 54Sjoerd Obbes Schaafsmaaannemer van publ. werkenHarlingenplaisiertuin (196 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1090Voorstraat 54Sjoerd Obbes Schaafsmaaannemer van publ. werkenHarlingenpakhuis en erf (96 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1299Voorstraat 54Sjoerd Obbes Schaafsmaaannemer van publ. werkenHarlingenpakhuis (42 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-024Voorstraat 54Rigtje Piers Blom... Sijtses; BS ovl 1855; bev.reg. HRL 1851 wijk E-026; oud 56 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk E-024; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
E-024Voorstraat 54Sjoerd Obes Schaafsma... wijk A-020, wijk E-026; oud 59 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, aannemer publieke werken, wijk E-024; VT1839; S.O. eigenaar van percelen nrs. 1088-1091 te HRL, aannemer van publieke werken, woonplaats HRL, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
E-024VoorstraatSjoerd O Schaafsma59 jaannemer van publieke werkenMakkumm, protestant, gehuwd
E-024VoorstraatRigtje P Blom56 jMakkumv, protestant, gehuwd
E-024VoorstraatAtze S Schaafsma19 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
E-024VoorstraatKlaaske F Nak19 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1854 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 49052 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 135 van 30 dec 1854
vermeld alsadressoortbedraggebruik
E-024Voorstraat 54koopaktefl. 4500huis E-024
 
verkoperSjoerd Obbes Schaafsma (gehuwd met Rigtje Piers Blom)
koperAtze Sjoerds Schaafsma
cessionarisJan Sikkes IJsenbeek


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1088Voorstraat E-024Atze Sjoerds Schaafsmawoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1088Voorstraat E-020Atze S. Schaafsmawoonhuis
Sectie A nr. 1089Voorstraat E-020Atze S. Schaafsmatuin
Sectie A nr. 1090Voorstraat E-020Atze S. Schaafsmaschuur
Sectie A nr. 1299Voorstraat E-020Atze S. Schaafsmapakhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1088Voorstraat 54 (E-020)Theodorus de Windt (en Cons.)woonhuis


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr. 54Mispelblom Beijer63Kassiers (Kant. 9-1, 2-6)


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstraat 54Mispelblom Beijer63kassiers (Kant.9-1, 2-6)


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Voorstraat 54wed T. Mellema geb. Goovaartspensionhoudsterf. 600f. 600
Voorstraat 54wed C. van der Schoot geb. Metselaarzonderf. 700f. 700


1926 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-10319
Voorstraat 54Johan Jacob de Koningh


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 54J. de Koninghleeraar m.o.


1946 - kentekenbron: Tresoar (website momenteel niet beschikbaar)
kentekenvermeld adresnaam
B-29062
Voorstraat 54`De Bezuiniger` R. Kersten


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Dijkstra870De Bezuiniger


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Dijkstra870Huish.art.


1952 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 24-10-1952
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 54, HarlingenVoorstraat 54G. Dijkstra


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Voorstr.G. Dijkstra870Huish.art.


1955 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 54, HarlingenVoorstraat 54G. Dijkstrahuishoudelijke artikelen, gero, porselein, glas, aardewerk


1959 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Voorstraat 54, HarlingenVoorstraat 54J. BergsmaGeschenkenhuis, hetverlichting, luxe- en huishoudelijke artikelen, speelgoedere


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Voorstraat 54L. (Lammert) Douma


1973 - advertentiebron: (Nieuwe) Harlinger Courant 10-08-1973
geschat of vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Voorstraat 54, HarlingenVoorstraat 54 Arti-Lux


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Voorstraat 54rijksmonument 20729


2001 - kadasternummer
kadasternummeradres
Sectie A nr. 6406Voorstraat 54
  terug