Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Zuiderplein 1
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerZuiderplein 14-164 4-157 H-015H-019
   huisnummer hogerZuiderplein 14-165 4-158 H-016H-019
   huisnummer hogerZuiderplein 14-164 4-158 H-017H-019


Naastliggers vanZuiderplein 1
ten oostenHofstraat 2
ten zuidenZuiderplein 3
ten westenhet Zuiderplein
ten noordende Hofstraat


1597 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0080r van 25 dec 1597 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Brouwersstraat OZ [staat: op de hoek bij de kimswerdervaart]0‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
verpachter grondFrans Eysinga raad Hof van Friesland1‑10‑00 CG
protesteert vanwege een hypotheekburgemeester Saeff Hendricx c.u.
naastligger ten oostenSybren Riencx
naastligger ten zuidenSymon Rickolts
naastligger ten westenZuiderplein [staat: diept of vaart]
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
crediteur (triumphant)Jacob Sandersbrouwer te Delft
verkoper (gesuccumbeerde)Eling Pieters
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jacob Sanders en ten achterdele van Eling Pieters, een huis oz. Kimswerdervaart op de hoek, waar zij zelf in wonen. Ten O. Sybren Riencx, ten Z. Symon Rickelts, ten W. het diept of de vaart. Grondpacht 30 st aan raad ordinaris bij het Hof van Friesland Frans Eysinga.


1598 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0114r van 30 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenElingh Pieters


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0006v van 19 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij deze voorgenomen verkoop is een niaar aangetekend, dat is een protest door een belanghebbende vanwege een in de wet -destijds de Lands Ordonnantie- omschreven reden. Door te niaren (of 'naasten') laat je blijken aanspraak te willen maken op het eerste recht van koop. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione proximitatis of ratione vicinitatis, ofwel een protest vanwege naastliggerschap. Een naastligger is eigenaar van een aangrenzend perceel, zelfs als daar een steeg tussen zit. Een naastligger kan een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere naastliggers heeft de eigenaar van de langste gemeenschappelijke grens voorrang boven anderen, en zo verder in volgorde van die lengte. De achterliggende gedachte hierbij kan zijn het verkrijgen van meerdere aaneengesloten percelen, maar ook het dwarsliggen van een minder gewenste buur. Hier is sprake van een zgn. niaar ratione sanguinis of sanguinitatis, ofwel een protest vanwege bloed of bloedverwantschap. Bloedverwanten tot in de zevende graad van de verkoper kunnen een voorgenomen koop verhinderen ('verspieren') en aanspraak maken op het recht van eerste koop. In het geval van meerdere bloedverwanten heeft een lagere graad voorrang boven een hogere, dus een vader of zoon (eerste graad) heeft voorrang boven een broer of zuster (tweede graad). De achterliggende gedachte hierbij is het voorkomen van verwatering van bezit in een familie. Je broer kan bijvoorbeeld niet je ouderlijk huis verkopen -zou hij dat als enige geërfd hebben- zonder dat jij daartegen met succes in bezwaar kunt gaan.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: bij de kimswerderpijp]00‑00‑00 cghuisstede getekend in de kaart met B gequoteerd nr. 1
koper door niaarFedde Feddes
geniaarde koperCornelis Jans, gehuwd metglasmaker
geniaarde koperTrijn Watses
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
verpachter grondClaes Feddes 8‑00‑00 CG
verpachter grondSetske Ryurts
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidende niaarnemer Fedde Feddes
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: gang of straat]
verkoperClaes Feddes, gehuwd met
verkoperSetske Ruyrts
tekst in de margeAlle handen zijn affgewesen ende is 't gewijsde gereserveert tot verthoninge van de coopbrieve ende salff voors. stadt hun recht nopende voors. grontpacht. Actum in recht den 16en february 1611.
tekst in de margeHet coopbrieff off pachtbrieff verthoont ende op den proclamanten gewesen den 6 july 1611.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Feddes verzoekt ratione sanguinis en als nasstligger het niaar van een ledige plaats of huisstede bij of omtrent de Kimswerder pijp getekend in de kaart met letter B gequoteerd met no. 1. Ten N. de straat, de Z. de niaarnemer.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0012v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJochum Epes glasmaker


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0013v van 26 jan 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1achterZuiderplein OZ [staat: zuider nieuwe stad achter Fedde Feddes]62‑00‑00 CGtuin of ledige plaats
koperFedde Feddes, gehuwd met
koperBauckien Juckema
naastligger ten oostende plaats van Joris Jelles de Coocker
naastligger ten zuidenFedde Feddes c.u.
naastligger ten westenFedde Feddes c.u.
naastligger ten noordende kamers van Botte apotheker
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperJochum Iepes, gehuwd metglasmaker
verkoperSytske Feyckes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFedde Feddes x Bauckien Juckema kopen een tuin of ledige plaats in de zuider nieuwe stad achter proclamantens plaats. Ten Z. en W. de proclamanten, ten O. Jorys Jylles de Coocker, ten N. Botte Apthekers kamers en de gemelde straat. Gekocht van Jochum Iepes, glasmaker x Sytske Feyckes voor 62 cg.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0036r van 1 jun 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHarmen bakker


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0049v van 13 okt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: noorderhoek van de Oosterstraat bij de oude Kimswerder Pijp op de Schritsen]625‑00‑00 GGhuis
koperHarmen Harmens, gehuwd met
koperLampck Oenes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans Eysinga 1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenPieter bakker
naastligger ten zuidenSibrandus Abeli
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoperLieuck Hania, gehuwd met
verkoperPieter Feddesschilder te Leeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHarmen Harmens x Lampck Oenes kopen huis aende noorder hoeck vande Oosterstraat [Hofstraat] bij de olde Kimswerter pijp opte Schritsen. Ten O. Pieter Backer, ten Z. Sibrandus Abeli, ten W. en N. de straat. Grondpacht 30 st aan erven Frans Eysinga. Gekocht van Lieuck Hania, echtewijff van Pieter Feddes zn. schilderer tot Leuwarden, voor 625 gg.


1613 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0154r van 28 mrt 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]850‑00‑00 GGhuis
koperPyter Jans, gehuwd met
koperSyts Takes
naastligger ten oostenPyter Lubberts* bakker
naastligger ten zuidenSibrandus Abeli
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperHarmen Harmens, gehuwd metbakker
verkoperLampke Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jans x Syts Takes kopen een huis op de Schritsen. Ten O. Pyter backer, ten Z. Sibrandus Abeli, ten W. en N. straat en diept. Gekocht van Harmen Harmens backer x Lampke Oenes voor 850 GG.


1615 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0254r van 19 feb 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Heiligeweg ZZ [staat: Schritsen]535‑00‑00 GGhuis zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp lopend
koperAnnius Petry Austrophorus, gehuwd metnotaris
koperWypck Douwes
verpachter grondde erfgenamen van wijlen Frans van Eysinga 1‑10‑00 CG
naastligger ten oostenPieter Lubberts bakker
naastligger ten zuidenSibrandus Abels
naastligger ten westenBrouwersstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenHeiligeweg [staat: straat]
verkoperHarmen Harmens, gehuwd metbakker
verkoperLampcke Oenes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMr. Annius Petri Austrophorus, notarius publicus x Wypck Douwes, kopen een huis op de Schritsen, zijnde het noordooster hoekhuis van het diept naar de Kimswerderpijp


1622 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0330v van 14 dec 1622 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van de Schritsen op het noordeind van de zuiderhoek naar de oude Kimswerderpijp]00‑00‑00 cghuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperWypck Douues, weduwe van
verkoperwijlen mr. Anne Austrophorus
verkoperPieter Annii
verkoperKempo Annii
verkoper q.q.N. N., curator over
verkoperde onmondige kinderen van Wypck Douues, weduwe van
verkoperwijlen mr. Anne Austrophorus


1623 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0341v van 25 jan 1623 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Heiligeweg ZZ [staat: op de hoek van het diept naar de oude Kimswerderpijp bij de houten brug]373‑00‑00 GGhuis
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenWatse Uulbes
naastligger ten zuidenPiebe Bauckes
naastligger ten westenBrouwersstraat [niet vermeld
naastligger ten noordenHeiligeweg [niet vermeld]
verkoperhet sterfhuis van wijlen mr. Anne Austrophorus


1629 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0109r van 12 sep 1629 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFedde Feddes Bonnema


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0179v van 29 jan 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenFedde Feddes Bonnema


1631 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0031r van 11 dec 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vind je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: recht naast de oude Kimswerderpijp]0‑00‑00 CGnieuw gebouwd huis op een nieuwe kelder
koperN. N.
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oosten [staat: westen]achterhuis eveneens op een kelder
naastligger ten zuideneen ledige plaats
naastligger ten westenZuiderplein [niet vermeld]
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jan Jilderts, curator
verkoper q.q.Jarig Jilderts, curatoren over
verkoper van 3/6de drie onmondige kinderen van wijlen Pieter Pieters, gehuwd metEngelantsvaerder
verkoper van 3/6wijlen Sjouck Jilderts
verkoper van 1/6Bronger Pieters maior annis
verkoper van 1/6Pieter Berents, gehuwd metschoenmaker
verkoper van 1/6Jeltie Pieters
verkoper van 1/6Freerck Jansen, gehuwd met te Bayum
verkoper van 1/6Trijntie Pieters
eerdere samenvatting door Yde Elsinga[Geen proclamatiedatums ingevuld] Wordt geveild ten verzoeke van (de genoemde curatoren over de drie onmondige kinderen van) wl. Engelandsvaarder Pieter Pieters x Syouck Jilderts voor 1/2, en Bronger Pieters voor hemzelf, en schoenmaker Pieter Berents x Jeltyn Pieters, en Freerck Jans te Bayum x Trijntie Pieters tezamen voor 1/2, (a) een op een nieuwe kelder gebouwd huis, recht naast de oude Kimswerderpijp, met ten westen een achterhuis op een kelder, en ten ?zuidwesten een ledige plaats. Grondpacht 8 cg aan de Stad.


1632 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0056r van 8 apr 1632 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende heer Fedde Feddes Bonnema


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0148r van 24 nov 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: Hofstraat op de hoek bij de oude kimswerderpijp]1775‑14‑00 GGhuis, loods, zomerkeuken en een plaats daarachter
koper van 1/2Rhiemer Jurriaens, gehuwd met
koper van 1/2Baucktie Reins
koper van 1/2Jan Walings c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende hof van oud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenZuiderplein [staat: de oude Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat [niet vermeld]
verkoperoud burgemeester Fedde Feddes Bonnema
eerdere samenvatting door Yde ElsingaRiemer Jurjaens (Wijngaarden?) x Baukje Reins, en Jan Walings kopen ieder voor 1/2, een mooi huis met loods, zomerkeuken en plaets er achter, lang 98 voet. Het geheel staat op de hoek van de Hofstraat bij de Oude Kimswerderpijp. Ten W. erachter de hof van verkoper. Gekocht van Fedde Feddes Bonnema, oud-burgemeester, voor 1775 gg.


1645 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0177v van 30 mrt 1645 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: op de hoek van de Hofstraat bij de oude kimswerderpijp]2175‑00‑00 GGhuis
koperTierd Johannes c.u.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostende kamer en hof van de heer Bonnema
naastligger ten zuidenSalvus Jansen koemelker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperRiemer Juriens
verkoperJan Walings


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0056r van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: bij het het zwart vallaat]2287‑14‑00 GGhuis
koperHendrick Meynerts, gehuwd met
koperAntie Jans
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenheer Fedde Bonnema en overigen
naastligger ten zuidenSalvus Jansen koemelker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: de oude Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperTieerd Joannis Hannema, gehuwd met
verkoperLijsbet Reyners


1650 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0143v van 7 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Meynerts


1651 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0174r van 19 sep 1651 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenHendrick Meynerts


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0004v van 7 jan 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vind je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Hofstraat ZZ, hoek0‑00‑00 CG1/2 huis, woning, nieuw aangebouwd achterhuis en plaats daartussen
koper finaalN. N.
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten oostenkamers en hof van de heer Bonnema
naastligger ten zuidenReiner Jansen
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat
verkoperAntie Jans voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Meynerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild (1) ten verzoeke van Antie Jans, wv Hendrick Meynerts, als moeder en voorstanderse van haar kinderen, 1/2 huis met woning, nieuw aangebouwd achterhuis en ledige plaats op de hoek van de Hoffstraat. Ten O. de kamers en hof van de heer Bonnema, ten Z. Reindert Jansen, ten W. de Kimswerderpijp, ten N. de straat. Grondpacht 4 cg voor 1/1.


1655 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0024r van 4 feb 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: bij de Kimswerderpijp]1370‑05‑00 GGhoekhuis met apart bewoonde woning daaraan en nieuw aangebouwd achterhuis
koperPytter Cornelis Bonck c.u.koopman
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
bewoner achterwoningHylck Taeckes
naastligger ten oostenhof en kamers van de heer Fedde Bonnema
naastligger ten zuidenReiner Jansen koemelker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: Kimswerderpijp]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: Hooffstraet]
verkoperAntie Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hendrick Meinertskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPytter Cornelis Bonck, burger en koopman c.u. kopen 1/2 huis met een woning daarachter door Hylcke Taeckes apart bewoond, met nog een nieuw aangebouwd achterhuis en ledige plaats tussen beide, met put, bak en gemak, aan elkander staande omtrent de Kimswerderpijp op de hoek van de Hooffstraat. Ten Z. Reiner Jansen koemelker, ten O. de hof en kamers van de heer Fedde Bonnema, ten W. de Kimserderpijp, ten N. de Hooffstraat. Grondpacht voor het geheel 4 cg. Gekocht van Antie Jans wv Hendrick Meinerts, in leven koopman, voor 1370 gg 5 st.


1658 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0146r van 16 jan 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenPhilips Ides
naastligger ten noordenPytter Cornelis Bonck, gehuwd met
naastligger ten noordenMaycke Ipes


1672 - pers. goedschattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 530, "Register van de goedschatting, 1672"
vermeldgeschat adresgenoemde persoontaxatieopmerking
kwartier 4, fol. 22vZuiderplein 1Pieter Cornelis Boncq, koopman, absentf. 20000-00-00


1675 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0193r van 7 feb 1675 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een verkoop van grondpacht. Er wordt geen onroerend goed verkocht, maar slechts de grondpacht. Soms koopt de eigenaar van een onroerend goed de bijbehorende grondpacht, maar soms ook verwisselen meerdere grondpachten van eigenaar als een soort belegging. De locatie van een verkochte grondpacht is nogal eens gebrekkig geregistreerd waardoor niet elke verkochte grondpacht thuis te brengen is, maar deze blijkbaar wel.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: oude Kimswerderpijp]513‑02‑08 CGgrondpacht van 8-00-00 CG
koperClaas Freerx Braem koopmanhet Nieuwe Kasteel
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis genaamd het Nieuw Kasteel, en koolstek8‑00‑00 CG
verkoperde stad Harlingen


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0391r van 17 jan 1692 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Hofstraat, op de hoek, aan de Kimswerderpijp551‑00‑00 CGhuis en tuin
koperburgerhopman Tjeerd Sloterdijck, gehuwd met
koperTheuntie Symens
verpachter grondde stad Harlingen4‑00‑00 CG
naastligger ten zuidenvroedsman Anske Zeestra
naastligger ten noordenHofstraat
naastligger ten westengemene straat
verkoperSymen Pyters Bonq


1692 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0394v van 21 feb 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet verkochte huis van Symen Pytters Bonq de Schapendijk buiten Harlingen


1710 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0132r van 13 dec 1710 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Zuiderplein 1Zuiderplein OZ [staat: op de hoek van de Hofstraat aan de Kimswerderpijp]1040‑00‑00 CGtwee huizen met nog een woning daarachter bij malkander staande
koperPieter Tjallings, gehuwd met
koperAttje Popta
verpachter grondde stad Harlingen8‑00‑00 CG
naastligger ten oostenjuffer Heerma
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen de vroedsman A. E. Zeestra
naastligger ten zuidenMarten Wiegers* molenmaker
naastligger ten westenZuiderplein [staat: straat]
naastligger ten noordenHofstraat [staat: straat]
verkoper van 1/2ds. Wibrandus Sloterdijkpastor te Wons
verkoper van 1/2Dominicus Sloterdijkkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Tjallings x Attje Popta, koopt 2 huizen met een woning erachter, staande bij elkaar op de hoek v.d. Hofstraat aan de Kimswerderpijp. Ten O. juffr. Heeringa? en wd. en erven van de vroedsman Anske Ypes Zeestra, ten Z. molenaar Marten, ten W. de straat, ten N. de Hofstraat. Gekocht van ds. Wibrandus Sloterdijk te Wons voor 1/2, en Dominicus Sloterdijk te Harlingen voor 1/2, voor 1040 cg.


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164Zuiderplein 1huis
eigenaarwed. Claes Rommerts
gebruikerwed. Claes Rommerts
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingarm
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165Zuiderplein 1huis
eigenaarHebbea Kyl erven
gebruikerHidde Beerns
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164Zuiderplein 1huis
eigenaarwed. Claes Rommerts
opmerkingpauper
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
aansl. huurw. voldaan‑‑
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165Zuiderplein 1huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerHidde Beerns
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑08‑00 CG
aansl. huurw. voldaan12‑7‑1720


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164Zuiderplein 1huis
eigenaarJelte Jeltes
gebruikerJelte Jeltes
huurwaarde00‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingpauper
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165Zuiderplein 1huis
eigenaardr. Bechius erven
gebruikerAntje Tijssen cum soc.
huurwaarde12‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde02‑00‑00 CG


1735 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0074v van 18 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenJacobus Tjallingii advocaat Hof van Friesland
naastligger ten noordenTjalling Tjallingii apotheker
naastligger ten noordenFranciscus Tjallingii Franeker


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164Zuiderplein 1huis
eigenaarPieter Tjallings
gebruikerPieter Tjallings
huurwaarde64‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde10‑13‑06 CG
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164Zuiderplein 1huis (gedeelte)
eigenaarTjebbe Gosses
gebruikerTjebbe Gosses
huurwaarde10‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde01‑13‑06 CG
opmerkinghiervan een gedeelte gekogt bij Tjebbe Gosses 't geen verleeden jaar te huir heeft gedaan 10-00-00
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164Zuiderplein 1huis (gedeelte)
gebruikerSwaantje Fockes
opmerkingeen ander gedeelte bij Swaantje Fockes vergeefs bewoond, 't geen in 't verleden jaar 1735 te huir deede 16-00-00
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165Zuiderplein 1huis
eigenaarJohannes Andrys
gebruikerJohannes Andrys
huurwaarde24‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑00‑00 CG


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
4-165 Zuiderplein 1Tjebbe Gosses, bestaande uit 1 persoon08‑00‑00 cg0


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-164Zuiderplein 1huis
eigenaarPieter Tjallings
gebruikerPieter Tjallings
huurwaarde64‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde11‑12‑12 CG
gebruikerSwaentie Fokkes
huurwaarde16‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde00‑00‑00 CG
opmerkingwoont vergeefs
vermeld alsgeschat adresgebruik
4-165Zuiderplein 1woning
eigenaarTjebbe Gosses
gebruikerTjebbe Gosses
huurwaarde20‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑12‑12 CG


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0266v van 9 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. J. Tjallingii


1765 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0117r van 1 sep 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordendr. Tjallingii


1783 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0074r van 31 aug 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zuiderplein 3, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenGeertruid Tjallingii


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
4-157, pag. 89Zuiderplein 1F van Esta1‑00‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Bauke T. de Boergebruiker van wijk H-015, schipper; medegebruiker Lubbert Adema, sjouwer; eigenaar is Frans Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Frans Tjallingii van Esta... oud 41 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, fabrikant, wijk H-017; VT1839; eigenaar van wijk H-015; gebruikers Lubbert Adema, sjouwer, Bauke F. de Boer, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk H-016; ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Lubbert Johannes Adema... Jans de Boer op 15 dec 1799 HRL, komt van HRL; hu Grote Kerk HRL 1799, BS geb ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Bartle Clases Wagenaar... HRL; dopen Grote Kerk HRL 1803, 1806, 1811, BS huw 1812, ovl 1820, ovl 1835, huw 1839; gebruiker wijk H-016, stalknegt; eigenaar is F. Tjallingii van Esta, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Sjoerd de Groot, ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Dirk Jans Tadema... ovl 1835, ovl 1846, ovl ... (alles)


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Jan Hendriks Gleybach... in 1811, zv Hendrik Jans en Aaltje Sijbrandus; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1824; gebruiker van wijk H-016, varensgesel, medegebruiker is Bartle Cl. Wagenaar, stalknegt, eigenaar is F.T. van Esta, 1814. ... (alles)


1814 - lantaarngeld
geschat adresnaam
Zuiderplein 1 F.F. van Estafl. 5


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
H-015Zuiderplein 1F F van Esta Lubbert Adema sjouwer
H-015Zuiderplein 1F F van Esta Bauke F de Boer schipper
H-016Zuiderplein 1F F van Esta Bartle Clases Wagenaar stalknegt
H-016Zuiderplein 1F F van Esta Jan H Gleybach varensgesel
H-017Zuiderplein 1F F van Esta F F van Esta koopman


1818 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 35 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-015Zuiderplein 1Lijsbet Jans de Boer, overleden op 8 september 1818vrouw van Albert Roelofs Gort, varensgezel (Hofstraat H 15), moeder van minderjarige Roelof en Jan Alberts Gort. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1819 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7001 aktenr. 105 (filmnr. 115)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-017Zuiderplein 1Geertruid Tjallingii, overleden op 26 maart 1819vrouw van Frans Fokkes van Esta, pannen/estrikkenfabrikeur (Rozengracht H 17, testamentair erfgenaam), geen kinderen, zuster van Jacob, te Leeuwarden, Johannes, te Amsterdam en wijlen Attia Tjallingii (moeder van Anna Bakker, te Harlingen). Saldo fl. 54.365,89. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1824 - notariaatbron: Tresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 18 van 25 feb 1824
vermeld alsadressoortbedraggebruik
H-017Zuiderplein 1koopaktefl. 721/4 deel van huis H-017
 
verkoperDoekele van Hettinga
koperSybren Jans Reedmaker


1825 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-017Zuiderplein 1Frans Fokkes van Esta (Tjallingii)... van pannen en estrikken, zv Fokke Tjeerds vE, en Neeltje Fransen; BS ovl 1825; ovl 74 jaar oud, wijk H-017/Zuiderplein 1, Grote Kerk; vd Gaast, begraaf lijst; bezit een overdekte wagen, belasting: f. 12:0:0, 2 mei ... (alles)


1825 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-017Zuiderplein 1Geertruida Tjallingii... ovl 1819; 1825 overlijdens; ovl 22 mrt 1819, 66 jaar, huisvrouw van Frans Fokkes van Esta, sterfhuis wijk H-017/Zuiderplein 1, Grote Kerk; vdGaast ... (alles)


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 1720Zuiderplein 1Frans van Esta TjallingiifabrikeurHarlingenhuis en erf (380 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Andreas Coulboutgeb 20 jun 1800 HRL, ovl 14feb870 HRL, kleermaker, ongehuwd, Rooms Katholiek, zv Petrus C, en Anna Wijngaarden; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Anna Wijngaarden... 1784 HRL, en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 87 jaar(!), geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk H-015; VT1839; Wij Ondergetekenden Willem Lieuwes Bonnema, Trekschipper van HRL op Dockum, en Trijntje Jans, ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Johannes Coulbout... bev.reg. HRL 1851 wijk H-019; oud 49 jaar, (vnm: Jan P. ), geb en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk H-015; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Antje Jolles Bakkerzie ook: Antie Jolles; geb 1766 HRL, ovl 25 sep 1846 HRL, huwt met Jacob Jurres Wassenaar, dv Jolle B., en Rinske Jochums; BS ovl 1814; 1846 overlijdens; oud 72 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-016; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Jan Jacobs Steinfort... BS huw 1832, ovl 1846, ovl 1862; oud 66 jaar, geb Wijnaldum en wonende te HRL. 1839, timmerknecht, wijk H-016; ... (alles)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Jetske D Hoitingaoud 49 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk H-016; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-017Zuiderplein 1Ida Greydanus... Vellinga; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk H-023; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-017; VT1839; Op heden den 21 jul 1828 compareerden voor ons Mr. Jan Daniel van der Plaats Openbaar Notaris, ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
H-015HofstraatJan Pieters Coulbaut49 jkleermakerHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-015HofstraatAnna Wijngaarden87 jLeeuwardenv, rooms katholiek, weduwe
H-015HofstraatAndreas Coulbaut38 jkleermakerHarlingenm, rooms katholiek, ongehuwd
H-016HofstraatJan Jacobs Steinfort66 jtimmerknegtWijnaldumgezin 1, m, protestant, gehuwd
H-016HofstraatJetske D Hoitinga49 jArumgezin 1, v, protestant, gehuwd
H-016HofstraatJacob Steinfort21 jArumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-016HofstraatKlaas Steinfort18 jArumgezin 1, m, protestant, ongehuwd
H-016HofstraatAntie Jolles72 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
H-017RozegragtFrans van Esta Tjallingii41 jfabrikantLeeuwardenm, protestant, gehuwd
H-017RozegragtIda Greydanus37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
H-017RozegragtWillem Jan Tjallingii15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtJohan Dirk Tjallingii2 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtHenriette Tjallingii18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtPhilippina Tjallingii16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtGeertruida Tjallingii13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtCath. Jacoba Tjallingii12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtCatharina Tjallingii10 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtCristina Tjallingii9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtAlette Tjallingii6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtNeeltie Brink23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
H-017RozegragtAntje Sleeper23 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7011 aktenr. 228 (filmnr. 117)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-016Zuiderplein 1Fokje van der Veer, overleden op 21 september 184045 jr, geboren Leeuwarden, overleden Hofstraat H 16, vrouw van Bote Wybes de Jong, scheepstimmerknecht, moeder van minderjarige Getje Botes de Jong (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. 219 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-016Zuiderplein 1Antje Jolles Bakker, overleden op 25 september 184680 jr (geboren 1766), overleden Hofstraat H 16, wed. Jacob Joris Wassenaar, moeder van Jolle Jacobs Wassenaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7017 aktenr. Ongenummerd, december (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
H-016Zuiderplein 1Sjoukje Reinders Bijlsma, overleden op 18 december 1846(Certificaat van onvermogen), 7 1/2 jr, geboren Woudsend, overleden Hofstraat H 16. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Aafke Cornelis Vorst... 05; ondertrouw ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-015Zuiderplein 1Geertje Everts Bouwknegt... dv Evert B., en Klaaske Beidschat; BS huw 1824, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk G-065, wijk H-015; oud 50 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-024; VT1839; geb 24 jan 1790, ged 16 feb 1790 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Dieuwke Johannes de Boer... Reinders de B., en Juliana Willems Metscher; BS huw 1817, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk G-164; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Jan Jans de Vries... B-169, zv Jan d. V., en Eeke Jans Proosterbeek; BS geb 1817, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk G-161, wijk H-016, supp wijk F-377; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmakersknecht, wijk G-164 VT1839; 1814. ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Jantje Hanses de Vries... 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk A-032, 231, wijk B-200, wijk D-169, wijk E-060, 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-016Zuiderplein 1Styntje Gerrits Zantman... in 1811, dv Gerrit Z, en Geertje ... ; BS ovl 1811; 1854 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-113, wijk ... (alles)


1851 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
H-017Zuiderplein 1Dirk Gerrit Smitsgeb 27 okt 1810 Leeuwarden, N.H., A 15 aug 1862 Franeker; bev.reg. HRL 1851 wijk H-017


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 1720Hofstraat H-015Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720Hofstraat H-016Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720Kimswerderpijp H-017Frans van Esta Tjallingiiwoonhuis
Sectie A nr. 1720Kimswerderpijp H-018Frans van Esta Tjallingiiwagenhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 4658Zuiderplein 1 (H-019)Coenraad Kuhlmanwoonhuis en kantoor


1913 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinL. Okkinga66Notaris


1915 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66notaris


1917 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66Notaris


1918 - hoofdelijke omslagbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2398
vermeld adresnaamberoepvorige grondslaghuidige grondslag
Zuiderplein 1 Sijbe Okkinganotarisf. 9800f. 11900


1920 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66Notaris


1921 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZuiderpleinS. Okkinga66Notaris


1922 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1923 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1924 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1925 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.W. Okkinga66Notaris


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Zuiderplein 1S. Okkinganotaris


1933 - briefhoofdbron: particuliere verzameling
vermeld adresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zuiderplein 1, HarlingenZuiderplein 1S. Okkinganotaris


1935 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.S. Okkinga66Notaris


1940 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl. 1K. Okkinga531Notaris Kant.


1948 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.K. Okkinga531Notaris Kant.


1950 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.K. Okkinga531Notaris Kant.


1953 - telefoonboekbron: Beeld en Geluid Den Haag (v/h Museum voor Communicatie)
vermeld adresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zuiderpl.K. Okkinga531Notaris Kant.


1965 - adresboekbron: Gemeente Adresboek Harlingen, ca. 1965
vermeld adresnaamberoep
Zuiderplein 1K. (Klaas) Okkinga


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Zuiderplein 1rijksmonument 20796
  terug