Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Noorderhaven 108
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Noorderhaven 108 7-054 7-057 C-130 C-121
aangrenzende stegensteeg
Noorderhaven 108Roepersteeg ten westen


1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 30r van 30 jan 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 108Jan Jaspers ende Impck Jans dochter, echteluyden Harlingen, versoecken naer behoerlicke proclamatien inwijsinge boede ende consent op seeckere camer staende achter de copers huysinge met den eygendom ende onderholdinge vanden halve stege ten suyden, vanden halve camer ende van den vrijen ingangh in Yde Jacobs stege, hebbende Aescken Hessels ten oosten ende Tjaerdt Jellis ten westen ten naesten, belast met xxijij stuyvers jaerlicxsse grondpacht aen den vercoper, voerts allet geene daer.. ende aen eerde ende nagelvast is ende alle vordere gerechtigheyt daer toe behorende. Gecoft van Ibel Sybrents dochter Sybren Anes ende ... ... voer hem selven ende caverende de rato voer Jacob ... ... ende ... ... t'Amsterdam voor een somma van twee hondert golden guldens den gulden ten xxviij stuyvers gereet gelt nae luyt den coopbryef daervan sijnde.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 206r van 9 apr 1598 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 108Jacob Alberts, goudsmid x Trynke Bauckes kopen 1/2 huis daer den smack uythanght op de nieuwe haven, waar Syoerdt Jelles in woont. Ten O. stoeldraaier Jan [Jaspers], ten Z. [doorgehaald: noorden] Eeke? Syoerdts, ten W. de algemene steeg, ten N. [doorgehaald: zuiden] de voorstraete ofte gemeene gangh. Grondpacht op dit halve huis is 3 CG 14 st 6 pn. Gekocht van Augustinus Jans x Dyuuer Jacobs voor 535 GG.


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 575r van 31 jan 1602 (exacte ligging vrij zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Noorderhaven 108Jacob Lous x Trijn Cornelis wandelen 1/2 huis en schuur op de nieuwe haven achter op de hoek van Yde Jacobs steeg, daer het wapen van Zelandt uuythangt. Ten O. stoeldrayer Jan [Jaspers], ten W. de genoemde steeg. In wandel verkregen van Jacob Alberts x Trijntgien Bouckes


1613 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0186v van 18 dec 1613 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZhuis daer drie Gulden Cronen uuthangen, mouterij, schuur, turfhuis, ledige plaat
 
koper finaalN. N.
koper provisioneelRemmert Jans tichelaar 1375-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild (a) een huis, mouterij, schuur of turfhuis en ledige plaats met eest en wasbak, zz. Noorderhaven daer 3 gulden cronen wthangen, provisioneel gekocht door tichelaar Remmert Jans voor 1375 gg.


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0269v van 23 apr 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ [staat: Sint Jacobistraat]1/3 huis waar de Vergulden Croon uitsteekt
 
koperHaye Laeses 150-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde crediteuren van het sterfhuis van wijlen Antke, gehuwd met
verkoperHendrick Taeckes de Fries
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt finaal geveild een huis zz. [moet zijn: wz.] St. Jacobistraat daer den vergulden croon uutsteeckt. Provisioneel gekocht door Haye Laes voor 150 gg.


 


 


 


 


 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0087r van 25 aug 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ [staat: haven bij de twee verlaten]huis waar de Drie Blauwe Croonen uitsteken
 
koperoud burgemeester Pyeter Jacobs Olican c.u.brouwer1430-00-00 GG
bewonermr. Hendrick Aernds
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeperssteeg [niet vermeld]
naastligger ten noordenNoorderhaven [niet vermeld]
verkoperJohannis Piers c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPyter Jacobs Olican, oud-burgemeester en brouwer te Haarlem, koopt een huis zz. Noorderhaven, bij de 2 verlaten, waar 'de drie blauwe croonen' uitsteken, nu bewoond door mr. Hendrick Aernds. Geen naastliggers genoemd. Gekocht van Johannes Piers c.u. voor 1430 gg.


1657 - rooiboek blz. 46 sub 2adresbetrefttekst
Noorderhaven 108dhr. Olican
De Magistraet der Stede Harlingen in completen getalle ende naderhants door hun Gecommitteerde oculare inspectie genomen hebbende, ter instantie van Sixtus Lubberti, op de Roeperssteygh onslechtheyt hebben geresolveert ende geordonneert dat der selver steych aent noord ende, soo veel sal werden opgehoocht, dat de selve met den daer voorbij lopende straet egal, ofte over een compt, des dat heeren Olicans huys op de oostcant van voors. steygh staende, tot sijn Olicans costen ende onderholdinge sal moghen macken een gote met een verwulff, om bequamelijck sijn waterlosinge te conen holden ende hebben. Actum door continuatie desen 16en septembris 1657. (get.) J. Hillebrants. Ter ordonnantie vande Magistraet, abs. Sec. (get.) D. Cornely.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0058v van 23 sep 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZhuis waar de Drie Croonen uithangen
 
koperJelle Claasen, gehuwd met2100-00-00 CG
koperAntie Sytses
naastligger ten oostende weduwe van de burgemeester Pybe Hayes Sinnema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperde erfgenamen van de heer Pieter Jacobs OlicanHaarlem
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJelle Claeses x Antie Sytses koopt een huis zz. Noorderhaven, 'de Drie Croonen' Ten O. wd. burgemeester Pybe Hayes Sinnema, ten W. de Roeperssteeg, ten Z. een steeg, ten N. de straat. Gekocht van erven Pieter Jacobs Olican te Haarlem, voor 2100 cg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0144r van 24 aug 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZhuis
 
koperJohan Amama, gehuwd metconvooimeester der licentien2000-00-00 CG
koperCatharina de Vries
naastligger ten oostende weduwe van burgemeester Pibe Hajes Sinnema
naastligger ten zuidensteeg
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAntie Sytses, weduwe van
verkoperwijlen Jelle Clases
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohan van Ammama, convooimeester en ontvanger der licenten x Catharina de Vries koopt huis. Ten O. wd. burgemeester Pybe Hayes Sinnema, ten W. de Roeperssteeg, ten Z. een steegje, ten N. de straat. Gekocht van Antie Sytses wd. Jelle Clasen.


1671 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0047v van 14 mei 1671 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ, waar de Drie Cronen uithangtgrondpacht van 7-08-12 GG
 
koperJoucke Hoytes 180-00-00 GG
eigenaar perceelgrondpacht uit het huis van de heer Amama10-04-12 CG
bewonerMeynte Jacobs Hinxt
verkoperde gezamenlijke erfgenamen van Jan Feytema
verkoperDirck Feytema
verkoperJacob Feytema


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0015ra van 16 feb 1679 (het 3e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ bij de Grote Sluyshuis waar deDrie Blauwe Croonen uithanght
 
koper provisioneelSjoerd Feyckes schipper op Dokkum500-00-00 GG
verpachter grondJoucke Hoites 10-04-12 CG
bewonerHette Jacobsherbergierse
naastligger ten oostenZierck Dircks
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: oude haven]
naastligger ten westenSicco Lubberti koopman
dr. Georgius Atsma, curator over resp.
verkoper en nagelaten kindAgatha van Ammama
verkoper en nagelaten kindJeltie van Ammama
verkoper en nagelaten kinderen vanJochum van Ammamakapitein
erflaterwijlen Joan van Ammama, gehuwd metGedeputeerde Staat van Friesland
erflaterwijlen Catharina de Vries
bestemoeder van de erfgenamenwijlen Jeltie Teunis Vriethoff


 


1691 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0350r van 18 jan 1691 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ [niet vermeld]huis alwaer de Drie Kronen uithangen
 
kopervroedsman Jacobus Velthuys 300-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen10-04-12 CG
huurderJan Keyser c.u.herbergier
naastligger ten oostenAndries Feddes mr. smid
naastligger ten westenRoepersteeg
naastligger ten westenhet pakhuis van Goitien Braems koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: de oude haven]
Wiebe Wiebes, curator ex testamentokoopman
Baucke Fockes, curatoren ex testamento vankooltjer
verkoperde zoon van wijlen Sioert Feikes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacobus Velthuys, mede-vroedschap, koopt het huis waar 'de Drie Kronen' uithangt, bewoond door Jan Reyers als herbergier. Ten O. mr. smid Andries Feddes, ten W. de Roeperssteeg en het pakhuis van Goitien Braam, ten N. de Olde Haven. Gekocht van de curatoren over Sioerd Feykes, voor 300 gg.


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0382r van 6 nov 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ [staat: oude haven]huis genaamd de Drie Kroonen
 
koperAndries Feddes, gehuwd metmr. smid570-00-00 CG
koperNeeltie Ripperts
verpachter grondde Stad Harlingen10-04-12 CG
huurderHans Michels c.u.
naastligger ten oostende kopers Andries Feddes c.u.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten westenGoytien Braam koopman
naastligger ten noordenNoorderhaven [staat: oude haven]
verkoperoud burgemeester Jacob Yebels Velthuis, gehuwd metbiersteker
verkoperAucktien Ruirds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Feddes, mr. smid x Neeltie Ripperts koopt een huis c.o.a. 'de Drie Croonen', zz. Oude Haven. Ten O. de koper, ten W. de Roeperssteeg en het pakhuis van Goitien Braam, ten N. de Oude Haven. Gekocht van Jacob Ibeles Velthuys, oud-burgemeester en biersteker x Aechtien Ruirds, voor 547 cg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
7-054Noorderhaven 108huis
eigenaarRippert Andries
eigenaarTrijntje Andries
gebruikerRippert Andries cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpacht14-06-00 CG
aanslag grondpacht03-11-08 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
7-054Noorderhaven 108huis
eigenaarRippert Andries
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan4-6-1720
grondpacht aan Claes Jouckes
grondpacht14-06-00 CG
aanslag grondpacht03-11-08 CG
aansl. grondp. voldaan4-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
7-054 Noorderhaven 108huis
eigenaarRippert Andries
gebruikerRippert Andries
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
7-054 Noorderhaven 108huis
eigenaarwed. Rippert Andrys
gebruikerRomke Hotses (voor 50-00-00 CG)
gebruikerArjen Gerryts (voor 60-00-00 CG)
huurwaarde110-00-00 CG
aanslag huurwaarde18-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
7-054 Noorderhaven 108Arjen Gerrits, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal12-00-00 CG
7-054 Noorderhaven 108Andries Ripperts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
7-054 Noorderhaven 108huis en smitte
eigenaarRippert Andries
gebruikerArjen Gerryts (voor 47-00-00 CG)
gebruikerDirk Sanstra (voor 37-00-00 CG)
huurwaarde84-00-00 CG
aanslag huurwaarde15-05-06 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0026r van 2 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ bij de grote sluishuis
 
koperDirk Christiaans mr. ijzersmid350-07-00 GG
huurderGilles Martens c.u.
naastligger ten oostenJacob Tuininga c.u.procureur
naastligger ten zuidenvroedsman Lourens Klinkhaemer
naastligger ten westenRoeperssteeg
naastligger ten noordenNoorderhaven
verkoperAndries Ryppertsoud mr. kuiperLeiden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Christiaans, mr. ijzersmid op Grettingabuurt, koopt een huis zz. Noorderhaven bij de Grote Sluis, waarin lange tijd een smitterije is geweest met een stal voor 14 of 16 paarden erachter, nu gebruikt door Gilles Martens. Ten O. Jacob Tuininga c.u., ten Z. vroedsman Lourens Klinkhamer, ten W. de Roeperssteeg, ten N. de haven. Geen grondpacht. Gekocht van mr. kuiper Andries Ripperts, vroeger te Harlingen maar nu te Leiden, voor 350 gg 7 st.


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0299v van 8 mrt 1801 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Noorderhaven 108Noorderhaven ZZ hoek Roeperssteeg bij de grote sluishuis
 
koperSchelte Piers van der Hoeve 791-00-00 CG
koperSaakje Folkerts de Haas
huurderAdam Hargtogh mr. slager
naastligger ten oostende erfgenamen van Dirk Christiaans Faber
naastligger ten zuidende erfgenamen van Baarnt Hylkes
naastligger ten westenRoeperssteeg waarin vrij in- en uitgang
naastligger ten noordenNoorderhaven
Bartle Tuininga, geauthoriseerde curatorprocureur
Jacob Wassenaar, geauthoriseerde curatoren in plaats vannotaris
wijlen Johannes Hogerhuis, curator bonorum
wijlen Cornelis Jans Faber, curatoren bonorum over
verkoperde geabandonneerde boedel van wijlen Meile Dirks Faber, gehuwd met
verkoperwijlen Janke Sybes
Sicco van Laan, administrator
Jan Arends Faber, administratoren over
verkoperJantje Meiles Faber, dochter


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
7-057 Noorderhaven 108Schelte Piers3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-130Noorderhaven 108Albert van Eeken... Jacob H. Kerkhoven wed., 1814. (GAH204); oud 65 jaar, geb Blokzijl en wonende te HRL. 1839, koopman, wijk C-130; VT1839; heeft een huisbediende, 7e quartier, mei 1803, belasting: f. 1:0:0 (GAH650); ontvangt van het ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
C-130Noorderhaven 108Schelte Piers van der Hoeff... 1814. (GAH204); id. van wijk B-033, ledig plak grond, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-130, timmerman, 1814. (GAH204); eigenaar, samen met Alb. van Eeken, van wijk E-207, gebruiker is Tjepke Gabes, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
C-130Noorderhaven 108Johannes van der Hoeff Johannes van der Hoeff timmerman


1827 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-130Noorderhaven 108Schelte Piers van der Hoef, overleden op 15 september 1827mr. huistimmerman Noorderhaven-Z C 130, wednr. Zaakje Folkerts de Haas, man van Hylkje Hendriks Molenaar (geen kinderen), vader van Folkert Scheltes van der Hoeff, idem Voorstraat C 57 (uit 1e huwelijk). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1829 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-130Noorderhaven 108Folkert Jacobus Folkerts van der Ho, overleden op 25 april 18291 1/2 jr, zoon van Folkert Scheltes van der Hoef, mr. timmerman Noorderhaven-Z C 130 en Antje Scheltes Blok, broer van minderjarige Saakje en Schelte Folkerts van der Hoef. (Certificaat geen Onroerend Goed bijgevoegd). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50012 (notaris Pieter Hendriks van der Kraats) repertoire nr. 78 van 18 okt 1831
adressoortbedraggebruik
C-130Noorderhaven 108obligatiefl. 3000huis aan de Noorderhaven C-130
 
schuldenaarFolkert Scheltus van der Hoef (gehuwd met Antje Scheltus Blok)
schuldeiserAlbert van Eeken


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 613Noorderhaven 108wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis en erf (114 m²)


1832 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-130Noorderhaven 108Hielkje Hendriks Molenaar, overleden op 26 februari 183262 jr, wed. Schelte Piers van der Hoef (wednr. NN), stiefmoeder van Folkert Scheltes van der Hoef, timmerbaas Noorderhaven C 130 (enige testamentair erfgenaam), zuster van wijlen Ane Hendriks Molenaar (vader van wijlen Stijntje, vrouw van Daniel Hoogterp en moeder van niet met name genoemde kinderen, en Dieuwke Anes Molenaar, vrouw van Martinus van Slooten) (2 staken elk legaat fl. 300,-), halfzuster van Tjalkje (moeder van niet met name genoemde kinderen: legaat fl. 200,- ) en Sjouke Hendriks Molenaar, houtmolenbaas Sneek (legaat fl. 200,-). Saldo fl. 3.251,32. Bijgevoegd is suppletoire memorie 7007/060 (toelichting). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-130Noorderhaven 108Dieuwke Wymaoud 33 jaar, geb Pietersbierum en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-130Noorderhaven 108Grietje Johannes Oswald... Kerk HRL 1800, BS ovl 1850, bev.reg. HRL 1851 wijk C-134; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839; Douwe Wytzes Vettevogel in qualt. voor G.O., op lijst van Vierentwintig Stuivers Voor den 12 sep ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
C-130Noorderhaven 108Jacoba van Eekenoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-130; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
C-130NoorderhavenAlbert van Eeken65 jBlokzijlm, protestant, gehuwd, koopman
C-130NoorderhavenGrietje Oswald59 jHarlingenv, protestant, gehuwd
C-130NoorderhavenJacoba van Eeken38 jHarlingenv, protestant, weduwe
C-130NoorderhavenTrijntie van der Heide13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-130NoorderhavenGrietje van der Heide8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
C-130NoorderhavenDjeuwke Wijma33 jPietersbierumv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-130Noorderhaven 108Albert van Eeken, overleden op 9 mei 184469 jr, geboren Blokzijl 14/1/1775, koopman, overleden Noorderhaven C 130, gehuwd, vader van Jacoba (wed. Johannes van der Heide) en Johanna Alberts van Eeken (vrouw van Meindert Meindersma, bakker Leeuwarden). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1854 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
C-130Noorderhaven 108Cornelis P. Hendriks Simonsz, overleden op 22 april 1854P.=Pieter, ruim 19 mnd, zoon van Hendrik Simonsz, commissionair (Noorderhaven C 130) en Catharina Kroeger, broer van minderjarige Nicolaas Hendriks Simonsz. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 613C-130 (Noorderhaven )Hendrik Simonszwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3051C-121 (Noorderhaven)Hendrik Simonszwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5018Noorderhaven 108 (C-121)fa. H. Sluik (en L. van Der Wal)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Noorderhaven 108 Leendert van der Walkoopman
vorige grondslagf. 5000
huidige grondslagf. 5000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Noorderhaven 108P.Smildeexportslager


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.I. Nagengast674


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.I. Nagengast674


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.674Woonh. proc.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Noorderh.N. Schotanus, h. in wegenmat. en transp.bedr.674Woonh. proc.h.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLolkema, Pension367


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
NoorderhavenLolkema, Pension367


1965 - adresboekadresnaam
Noorderhaven 108T. (Trijntje) Lolkema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Noorderhaven 108rijksmonument 20607


2003 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 5018Noorderhaven 108
  terug