Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Braam

Braam

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

De hieronderstaande genealogie Braam is nog in opbouw. Zij is deels gebaseerd op genealogische aantekeningen en documenten uit het archief van de familie De Clercq in het Gemeentearchief van Amsterdam. Verder zijn enkele fragmenten ontleend aan gepubliceerde genealogieën van aanverwante geslachten als Fontein en Oosterbaan.

Momenteel wordt nog aanvullend onderzoek verricht in o.a. DTB-registers en boedelinventarissen.

Naar boven.

Genealogie (in opbouw)

Braam I

I Claas Freercks (Braam), houtkoper, † Harlingen 27-11-1591, zijn acht kinderen erfden 8.850 c.g.; trouwt omstreeks 1578 Dirckgen Huberts 'ut den Bosch', † Harlingen 18-01-1619.

Acht kinderen o.a.:

 1. Huybert Claas (Braam), geboren Harlingen 1581/1582, woont in 1607 te Leeuwarden wint in 1618 het burgerrecht van Leeuwarden, lakenkoper te Leeuwarden (1618, 1626); trouwt 1e 25-05-1603 gereformeerde gemeente Leeuwarden: Foeck Hotses, geboren te Leeuwarden, † tussen 1604 en 1606; trouwt 2e 17-01-1607 voor het gerecht van Harlingen: Lolck Wybes, geboren te KollumLeeuwarden rond ..-01-1620; trouwt 3e in juni 1621: Aeltie Roeloffsdr.
  Uit eerste huwelijk:
  1. Lysbet Huiberts, gereformeerd gedoopt Leeuwarden 11-03-1604, † na 17-01-1607.
  Uit tweede huwelijk vijf kinderen o.a.:
  1. Pytter Huiberts (Braam) † na 12-04-1636; trouwt 24-02-1628 voor het gerecht van Harlingen Tyeetske Jans, † vóór 12-04-1636. Op 12-04-1636 worden Tjaard Sjoerds en Lieuwe Lolkes als oudomen tot voormomber over hun kinderen benoemd.
   1. Jan Pieters (Braam).
   2. Aeltie Pieters (Braam).
   3. Claes Pieters (Braam).
  2. Wybe Huiberts (Braam), lakenkoper (1642); trouwt 10-09-1642 voor het gerecht van Leeuwarden (ondertrouw 30-08-1642 gereformeerde gemeente Leeuwarden): Tryntie Douwes, geboren te Leeuwarden.
   1. Jacob Wybes Braam († Harlingen 12-12-1680), lidmaat gecombineerde Doopsgezinde gemeente.
   2. Lysbet Wybes Braam, lidmaat gecombineerde doopsgezinde gemeente in 1692.
   3. Trijntje Wybes Braam, doopsgezind lidmaat 18-6-1681.
  3. Claas Huiberts (Braam), volgt IIa
 2. Freryck Claes (Braam) trouwt voor het gerecht van Harlingen in 1606 met Anna Wybes
  1. Claes Freercks Braam, volgt IIb
  2. Sytske Freercks (Braam), trouwt 1-2-1629 voor het gerecht van Harlingen met Jacob Jacobs Hingst.
 3. Gerrit Claes (Braam) (afstamming onzeker!) x N.N.
  1. Pytter Gerryts Braem geboren te Harlingen, in 1633 woonachtig te Dokkum, huwt 1e maal 1-3-1633 voor het gerecht van Dokkum Elisabeth Dircx Camphuysen, afkomstig van Dokkum, dochter van Dirck Rafaëlsz. Camphuysen (geboren Gorkum 1586, † Dokkum 09-07-1627), 'remonstrants' dichter en predikant, verbleef op de vlucht voor vervolging o.a. te Harlingen (1622) en Dokkum (1624-1627), en Anna Alendorp; huwt 2e maal (NH-kerk) te Harlingen op 4-1-1646 met Hester Willems, afkomstig van Nijmegen.
   Uit eerste huwelijk:
   1. Gerrit Pieters Braam † voor 18-5-1666, huwt Hervormde gemeente Franeker op 21-5-1656 Tietie Jarichs van Franeker, weduwe van Pyters Sybouts, zij hertrouwt voor het gerecht van Franeker op 18 mei 1667 Gerhardt Breusekom van Franeker.
  2. Claes (Nicolaes) Gerryts Braem / Bramius († voor 1665), apotheker (1655), afkomstig van Harlingen, trouwt (waarschijnlijk) (1e) 1-8-1629 voor het gerecht van Ameland (3e proclamatie van 30 juli 1629 gerecht Harlingen) met Idtie (Jitcke) Jacobs, afkomstig van Ameland; trouwt (2e) rond 1633: N.N. (Suringar), dochter van dochter van Goucke Gerlofs en Inske Sybrands; trouwt (3e) in 1655 (9-9 gerecht, 20-9 doopsgezinde gemeente) te Harlingen met Sioerdtie Sioerds, afkomstig van Harlingen, weduwe van Rein Reins (dat huwelijk gerecht Harlingen 8-3-1640). Sjoerdje - bijgenaamd Sioertie moy - was in 1665 lidmaat van de doopsgezinde gemeente.
   Uit het tweede huwelijk:
   1. Dr. Gerrardus Nicolaes Bramius, geboren Harlingen 1634/1635, studeerde te Franeker (1650, promoveerde (medicijnen) te Franeker (1655).
   2. Foockeltie Claeses Braem, geboren Harlingen 1636/1637, trouwt 10-5-1657 voor het gerecht van Harlingen: Wopke Jansen Acker, grootschipper, afkomstig van Harlingen.
   3. Gouke Claasen Braam, geboren Harlingen 1641/1642, trouwt op 29-4-1665 voor het gerecht van Harlingen met Grietje Sjoerds, afkomstig van Harlingen.
   4. Trijntie Clases Braam, geboren Harlingen 1642/1643, trouwt op 30-12-1663 Hervormde gemeente Franeker, (ondertrouw gerecht Franeker 12-12-1663): Bavius Schulteti, apotheker te Franeker.
   5. Ytje (Itie) Claases Braam, geboren Harlingen 1645/1646, doopsgezind lidmaat in 1666, afkomstig van Harlingen trouwt op 29-4-1665 voor het gerecht Harlingen met Reyer Sjoerds, † 1665/'66 afkomstig van Harlingen, (waarschijnlijk een) zoon van Sioert Tiaerds en Griettie Reijers. Zij trouwt 2e op 8-8-1668 voor het gerecht van Harlingen met Bente Tieerdts Bonck, bakker, afkomstig van Harlingen.
   6. Dirckien Nicolaes Braem, geboren Harlingen 1649/1650.
 4. N.N. Claasdr. trouwt omstreeks 1605 Tiaerd Sioerts, lakenkoper en burger te Harlingen, diaken van de Vlaamse gemeente (1643), † tussen 24-07-1644 en 17-10-1644.

IIa (ex I-1) Claes Huyberts (Braam) trouwt (1e) 8-7-1642 voor het gerecht van Harlingen met Tietske Seerps; trouwt (2e) 26-6-1644 (dan afkomstig van Franeker) in de Hervormde kerk van Harlingen met met Griettie Claeses, afkomstig van Harlingen (tweede huwelijk niet zeker)

 1. Huibert Clasen Braem (afkomstig van Leeuwarden) trouwt op 27-7-1667 voor het gerecht van Harlingen met Antie Foppes, afkomstig van Harlingen
  1. Claas, volgt IIIa
  2. Aukjen Huberts Braam, afkomstig van Harlingen, trouwt op 30-9-1699 voor het gerecht van Harlingen met Seerp Doedes Backer, afkomstig van Harlingen

IIIa (ex IIa-1) Claas (Nicolaus) Huiberts Braam gereformeerd gedoopt Leeuwarden 18-12-1670; trouwt op 31-12-1698 voor het gerecht van Harlingen met Elisabeth Symens Sjuckma (Syoeckma), afkomstig van Harlingen.

 1. Antje (NH gedoopt te Harlingen 13-1-1705)
 2. Symen (NH gedoopt te Harlingen 30-3-1706)
 3. Tietie (NH gedoopt te Harlingen 01-11-1707)
 4. Antie (NH gedoopt te Harlingen 22-5-1709)
 5. Huibert (NH gedoopt te Harlingen 9-6-1710)
 6. Symen (NH gedoopt te Harlingen 10-8-1712)
 7. Antje (NH gedoopt te Harlingen 22-1-1715)

IIb (ex I-2) Claes Freercks Braam († Harlingen 24-8-1680) huwt op 28-10-1627 voor het gerecht van Harlingen Cunierke (Knierke) Jacobs Deersum, geboren te Achlum (vermoedelijk op de daar gelegen zate Deersum).

 1. Frouckien Claeses Braem, geboren te Harlingen, trouwt 26 maart 1653 voor het gerecht van Harlingen met Romke Jacobs, geboren te Berlikum. Hieruit Braam II.
 2. Jacob Claessen Braem († na nov. 1677), trouwt 10-2-1661 voor het gerecht Harlingen, met Griettie Hessels (Hingst), afkomstig van Harlingen, beiden lidmaat van de Doopsgezinde gemeente te Harlingen in 1665.
  1. Pyttje Jacobs Braem (op lidmatenlijst der Doopsgezinden 1692, † 1-8-1743), afkomstig van Harlingen trouwt voor het gerecht van Harlingen op 21-11-1691 met Dirck Sickes, afkomstig van Harlingen
 3. Goitien Claases Braam, koopman, (afkomstig van Leeuwarden?) trouwt 1e in 1663 met Attje Foppes, afkomstig van Harlingen (Attestatie gerecht Harlingen 25-7-1663, elders getrouwd.), trouwt 2e voor het gerecht Harlingen 23-8-1673 met Ytje Pyters Ackersloodt, afkomstig van Harlingen, dochter van Pyter Ackersloot en Trijntie Cornelis.
  Kinderen uit eerste huwelijk:
  1. Aukje Gooitjens Braam, doopsgezind lidmaat 20-2-1686, † feb. 1737.
  2. Claas (Nikolaas) Goitiens Braam afkomstig van Harlingen, trouwt voor het gerecht van Harlingen op 2-4-1707 met Lysbet Freerks Scheltinga, afkomstig van Harlingen
  3. Trijntie Goitjens Braam, geboren Harlingen 09-04-1677, doopsgezind lidmaat 20-1-1700, † Harlingen 17-04-1758, trouwt in 1700 (ondertrouw gerecht Dokkum, 3e proclamatie 25-10-1700, bevestiging huwelijk voor het gerecht van Harlingen 2-11-1700) met Simon Johannes Stinstra, afkomstig van Dokkum.
 4. Freerk Claasen Braam († na nov. 1677), afkomstig van Harlingen trouwt op 21-1-1666 voor het gerecht van Harlingen met Dieuke Pieters Hooghstra, afkomstig van Harlingen
  1. Pieter Freerks Braam
 5. Saackjen (Saskjen) Clases Braem, doopsgezind lidmaat in 1676, trouwt op 24-12-1675 voor het gerecht van Harlingen met Pieter Jacobs Dreyer, † voor of in 1676, afkomstig van Harlingen, zij trouwt voor de tweede maal op 24-3-1683 voor het gerecht van Harlingen met Reyer Arjens Mahiu (Mahui), afkomstig van Harlingen

Naar boven.

Braam II

I. Romke Jacobs, geboren te Berlikum, trouwt 26 maart 1653 voor het gerecht van Harlingen met Frouckien Claeses Braem.

 1. Jacob Romkes, volgt II.
 2. Claas Romckes Braam, geboren te Harlingen, † rond 1697, trouwt 6-3-1686 voor het gerecht van Harlingen met Neeltie Minses (Bakker), afkomstig van Harlingen, † 5 of 6-11-1715, dr. van Minse Cornelis, koopman te Amsterdam. Zij hertrouwt op 4-5-1700 voor het gerecht van Harlingen met Evert Claases Oosterbaan.
  1. Froukje Clases Braem, geboren 1695/96, trouwt op 26-11-1718 voor het gerecht van Harlingen (attestatie van of naar Hoorn) met Hermanus J. Portier, afkomstig van Hoorn.
 3. Doetje Romckes Braem, geboren te Harlingen, trouwt op 4-9-1686 voor het gerecht van Harlingen met Cornelis Minses, geboren te Harlingen, zoon van Minse Cornelis, koopman te Amsterdam.

II. Jacob Romkes Braem, koopman en reder in Harlingen (Harlingen 1656/7 - † Harlingen 27-5-1727) trouwt eerste maal Martien Pieters Dreijer voor het gerecht van Harlingen op 26 februari 1681; trouwt voor de tweede maal op 6 juli 1684 voor het gerecht Harlingen Antie Jelles Jeddema van Harlingen; trouwt voor de derde maal op 27 februari 1697 voor het gerecht van Harlingen met Antie Reyners Fontein.
Uit het derde huwelijk:

 1. Froukjen Jacobs Braam, doopsgezind lidmaat 1-2-1727, † dec. 1761, trouwt in 1724 (Attestatie afgegeven voor het gerecht van Harlingen 25 maart 1724, bevestiging huwelijk van 25 maart 1724 voor het gerecht van Workum) met Claes Goitiens Hinlopen, koopman te Workum († voor 1728), weduwnaar van Anna Johannis Adema (huwelijk 30 maart 1708 gerecht Workum), waarschijnlijk zoon van Goijcke Clases van Hindeloopen en Hendrickje Dircks van Workum die 14-1-1670 voor het gerecht van Workum trouwden.
 2. Romke Jacobs Braam koopman te Harlingen, ontvanger-generaal buitendijks, († te Harlingen 12-9-1727), huwt voor het gerecht van Harlingen op 26 mei 1725 Grytie Feddrix van Deersum. Zij hertrouwt op 26-5-1732 voor het gerecht van Harlingen met Claes Dirks Fontein.
  1. Jacob Braam, geboren Harlingen 28-1-1726, † Harlingen 20-12-1727.
  2. Jacob Braam, geboren Harlingen 5-3-1728, † Harlingen 26-10-1731.
 3. Dr. Regnerus (Reiner) Jacobs Braam, † Sexbierum 1748/'49 secretaris en ontvanger der boelgoederen van Barradeel, woonachtig te Sexbierum huwt 13 mei 1730 (gerecht Harlingen en Barradeel, NH kerk Sexbierum) IJbeltje Feddes Dreyer († vóór 20-11-1742), dochter van Fedde P. Dreijer en Aafke Fontein.
  1. Anna Reinders Braam, geboren in 1738, † 1777, doopsgezind lidmaat 5-7-1760, trouwt op 16-12-1759 voor het gerecht van Harlingen met Simon Stinstra.
 4. Claas Jacobs Braam, doopsgezind gedoopt te Harlingen op 25-1-1728, ontvanger te Midlum, † 19-8-1747, trouwt voor het gerecht van Harlingen op 26-5-1725 met Geertie Dirx.
  1. Dr. Jacob Braam, advocaat (geboren rond 1728, † Franeker 2-6-1753), trouwt op 24-8-1749 te Franeker met Aukjen Reiners Fontein.

Naar boven.

Braam III

I Jan Jurriens (Braam), geboren te Minnertsga, in 1749 te Harlingen als knecht van Dr. Regnerus Braam, huwt 4-6-1744 Hervormde kerk Minnertsga Idske Tjeerds, geboren Minnertsga, het echtpaar heeft in 1749 twee kinderen en wordt in de quotisatie aangeslagen op 11-13-0, hij hetrouwt op 7-9-1766 Hervormde gemeente Harlingen Tjietske Hanses Spannenburg van Harlingen
Uit eerste huwelijk:

 1. Tjeerd Jansz Braam geboren 1751/'52, † Harlingen 16-10-1793; huwt 5-12-1779 Hervormde gemeente Harlingen Jiskjen Halbertus Lelystra, Harlingen

Naar boven.

Zijlijnen

Naar boven.

Nageslacht Sikke Hettes en Gertie Everts [Oosterbaan]

Sikke Hettes, bakker te Makkum, koopman te Harlingen (1695) huwt Gertie Everts [Oosterbaan] (geboren te Harlingen 22-3-1636, † aldaar 26-12-1673), hij hetrouwt vóór 24-6-1675 Foekje (Foikjen) Gosses, weduwe Claas Everts [Oosterbaan] en trouwt voor de derde maal op 14-12-1695 voor het gerecht van Harlingen met Trijntje Willems, van Dokkum, weduwe van 1e Bote Hinnes en 2e Teunes Tziercx
Uit het eerste huwelijk:

 1. Dirck Sickes, in 1694 leraar der Doopsgezinden te Harlingen († 15-3-1723), trouwt op 12-11-1691 voor het gerecht van Harlingen met Pijttie Jacobs Braam.
  1. Jacob Dirks
  2. Geertje Dirks huwt Claes Jacobs Braem
 2. Jeltie Sickes, trouwt voor het gerecht van Harlingen op 9-10-1686 Feddrick Ansks van Deersum (geboren 1665/'66) leraar der Doopsgezinden te Harlingen, zoon van Anske Jacobs (van) Deersum en Grietje Jetses Roorda, lidmaat van de Doopsgezinde gemeente te Harlingen in 1673.
  1. Grietje Feddricks van Deersum (geboren Harlingen 17-5-1703, doopsgezind gedoopt aldaar 20-1-1728, † 16-3-1775 te Ried op Andlastate), huwt (1e) Romke Jacobs Braam, huwt (2e) Claes Dirks Fontein.

Naar boven.

Nog niet geplaatste gegevens

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1654 DTB nr: 315, 1645 - 1661 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 mei 1654 Man: Anscke Jakobs Dersum, Achlum Vrouw: Griettie Jetses, Tzummarum NB: attestatie van de beide dorpen

Familienamen 1811 Braam, Jurjen Jans, Harlingen k. Jan 13 Mairie Harlingen, fol. 121

Quotisatie Barradeel. R. Braam, Barradeel Plaats: Sexbierum Omschrijving: secretaris; nu doodt Gezin volw: 5 en kind: 1 Aanslag: 347-6-2 Verhoging: Vermogen: Bron: Barradeel, fol. 44

Quotisatie Hendrik Braam, Wymbritseradeel Plaats: Ysbrechtum Omschrijving: dorprechter; gemeen in staat Gezin volw: 2 en kind: 2 Aanslag: 22-0-0 Verhoging: Vermogen: Bron: Wymbritseradeel, fol. 46v

Quotisatie: Jacob Braam curator R. Braam, Barradeel Plaats: Sexbierum Omschrijving: Gezin volw: 1 en kind: Aanslag: 71-0-6 Verhoging: Vermogen: Bron: Barradeel, fol. 44

Trouwregister Hervormde gemeente Workum DTB nr. 862, 1772 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 mei 1803, Workum Man: Evert Schotanus, Workum Vrouw: Froukje Braam, Workum

Ondertrouwregister Gerecht Workum DTB nr. 842, 1785 - 1811 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 mei 1803, Workum Man: Evert Schotanus, Workum Vrouw: Froukje Braam, Workum

Trouwregister Hervormde gemeente Wier, 1721 DTB nr: 523, 1675 - 1810 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 augustus 1721, Wier Man: Junius Munter Vrouw: Elizabeth Braam NB: met attestatie naar Harlingen

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1735 DTB nr: 307, 1690 - 1752 Vermelding: Ondertrouw van 25 februari 1735 Man: Sybren Sinnema, Harlingen Vrouw: Anna Braem, Harlingen

Trouwregister Ontvanger impost Vlieland, 1735 DTB nr: 738, 1735 - 1755 Vermelding: Ondertrouw van 12 maart 1735, Vlieland Man: Sijbrand Sonnama, Harlingen Vrouw: Anna Braam, Harlingen NB: impost betaling bij gerechtelijk huwelijk

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1741 DTB nr: 307, 1690 - 1752 Vermelding: Ondertrouw van 23 maart 1741 Man: Harmanus Wydelius, Sneek Vrouw: Anna Braam, Harlingen NB: De bruid wordt gecompareerd door haar zwager brgmr.T.Munter

Trouwregister Hervormde gemeente St. Jacobiparochie, 1741 DTB nr: 123, 1650 - 1772 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 3 april 1741, St. Jacobiparochie Man: Harmanus Videlias, Sneek Vrouw: Anna Braam, Harlingen

Grafsteen kerk Abbega:
Hier leit it sterflijk deel van den eerbaren Grijtje Alberts Braam in leeven egtgenoot van Mink Joukes Tibma ontvr en organist etz te Abbega overleeden den 2 de januari 1780 in den ouderdom van 68 jaaren 9 maanden 20 dagen.

Overlijdensakte Franeker, 1847 Aangiftedatum 2 januari 1847, blad nr. 1 Jan Jurjens Braam, overleden 31 december 1846, oud 53 jaar, gehuwd

Geboorteakte Franeker, 1827 Aangiftedatum 16 november 1827, blad nr. 63 Anna Maria Braam, geboren 14 november 1827 dochter van Jan Braam en Pietje Annes van Dijk

Geboorteakte Franeker, 1830 Aangiftedatum 24 februari 1830, blad nr. 15 Antje Braam, geboren 23 februari 1830 dochter van Jan Jurjens Braam en Pietje Annes van Dijk

Huwelijksakte Franeker, 1826 Man: Jan Jurjens Braam Vrouw: Pietje Annes van Dijk Datum: 24 september 1826 Akte nr. 32

Huwelijksakte Franeker, 1855 Man: Jan Zondervan Vrouw: Anna Maria Braam Datum: 13 mei 1855

Huwelijksakte Workum, 1816 Man: Evert Johannes Braam Vrouw: Siebrig Roelofs Nagtegaal Datum: 1 december 1816

† Harlingen 26-9-1787 Metje Braam 42 jr v

Hubert Claesz., lakenkoper, geboren te Harlingen, wint het burgerrecht van Leeuwarden in 1618.

Historisch Centrum Leeuwarden: Signatuur: Z14; 62
Datum: 1621/06/15
Inventarisant: Lolck Wijbedr.
Eerste echtgenoot: Huijbert Claes
Beroep eerste echtgenoot: Lakenkoper
Adres: Nieuwestad n.z. (Vleesmarkt)
Opmerking: Lolck anderhalf jaar daarvoor overleden.
Voor adres zie f. 70 'D' vleijsbancken met d' schragen opd' wal tot 1-15-0'

Historisch Centrum Leeuwarden: Signatuur: Z7; 188
Datum: 1607/01/05
Inventarisant: Foeck Hotzodr.
Eerste echtgenoot: Huijbert Claesz.

Wibe Huiberts afkomstig van: Leeuwarden, trouwt 10-09-1642 voor het gerecht van Leeuwarden (ondertrouw 30-08-1642 NH kerk Leeuwarden): Tryntie Douwes afkomstig van: Leeuwarden

Gereformeerd gedoopt Leeuwarden: 07-10-1708 Kind: Claes Huberts Geslacht: M Vader: Hubert Clasen

Ad I-2-b Claes Freerks Braam wordt in 1674 genoemd als oudoom van de kinderen van Freerk Jacobs Hingst. (Authorisatieboeken Harlingen 01-09-1674.)