Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Hannema

Hannema

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

Dat veel Hannema's een voorname positie in de Harlinger samenleving hebben bekleed is nog altijd af te leiden uit de naam van het gemeentemuseum aldaar, het Hannemahuis. Een genealogie Hannema is gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 18 (1929) en opnieuw in nummer 77 (1993). Naast deze Harlinger familie Hannema waren er nog een aantal geslachten van dezelfde naam. Hoewel verwantschap niet bewezen kan worden, is deze beslist niet uitgesloten. Ook in Harlingen woonde in de 17e eeuw nog een geslacht Hannema, dat de Hervormde leer beleed, hiertoe behoorde o.a. Laes Hannema, residerend burgemeester van Harlingen in 1636. Een genealogisch overzicht van al deze Hannema's is in 1990 samengesteld door de heer J. Hannema te Noordwijk. Een exemplaar hiervan is gedeponeerd bij Tresoar.

Naar boven.

Genealogie

I. Jan Jacobs, tichelaar te Harlingen 1572, trouwt Geert Remmerts, van Kubaard, dochter van Remmert Agges en Lyuwe Sybes Jellema.

II. Remmert Jans, tichelaar te Harlingen 1590, 1594, gegoed te Midlum, administrerend kerkvoogd ald. 1615, 1622, volmacht voor Midlum in het grietenijbestuur Franekeradeel 1620, vermeld te Harlingen, Midlum en Bolsward 1590-1622, † tussen 2-3-1624 en 29-9-1631, trouwt voor 1594 Eelck Johannes, vermeld te Harlingen, Bolsward en Midlum 1590-1622, dochter van Johannes Mennes en Dirckje Alefs.

III. Johannes Remmerts, tichelaar te Midlum, gegoed ald., bezat stem te Pingjum, waarmee zijn erven werden vermeld in stemkohier 1640, ontvanger der floreenrenten te Midlum, † voor 21-3-1633, trouwt Harlingen 5-2-1614 Trijnke Tjaerdts Bonck, vermeld 1614-1622, dr. van Tjaerdt Sjoerdts en Geertie Tjallings; zij hertr. Harlingen 17-5-1634 Sicke Elings.

 1. Sjoerd, volgt IV.
 2. Tjaerdt Johannes Hannema, geboren Midlum 1618, volmacht ten landdage van Friesland voor Franekeradeel 1657, woonde te Harlingen, trouwt Harlingen 10-12-1643 Elisabeth Reijners Pijbema, van Pingjum, vermeld te Harlingen 1662-1675, dochter van Reijner Jansen Pijbema en Sets Jacobs Eysma.
  1. Jetske Tjeerts Hannema, vermeld te Midlum 1675.
  2. Johannes Tjerds Hannema, geboren 1644, gedoopt Harlingen 2-2-1678, burger aldaar, schrijver, † 5-5-1697, begraven te Midlum, trouwt Harlingen 17-12-1676 Siouckjen Clases, vermeld Harlingen 1685, dochter van Claes Jansen en Trijntje Sijmens Doncker.
   1. Tyeerd Hannema, gedoopt Harlingen 2-12-1685.
   2. Claes Hannema, gedoopt Harlingen 17-11-1689.
 3. Jan Johannis Hannema, geboren Midlum 1623, ontvanger der contributie Waterschap Vijf Deelen Buitendijks 1675, koopman, tichelaar en burger te Harlingen, † 29-11-1682, begraven Midlum, tr. 1e Bouwe Annes, vermeld te Harlingen 1665; trouwt 2e Koudum 21 jan. 1677 Tettje Aedes, geboren Koudum omstr. 1644, † 12-11-1704, begraven Midlum.
 4. Eelkjen Johannis Hannema, geboren Midlum, † 21-8-1681, begraven Midlum, trouwt voor 1659 Romke Douwes Fogelsangh, geboren 1620, † 25-4-1671, begraven Midlum.
 5. Johannes Johannis Hannema, geboren Midlum 1631, ontvanger der contributie der Vijf Deelen Buitendijks te Midlum 1671, † 13 nov. 1676, begraven Midlum.

IV Sjoerd Johannis, geboren Midlum 16 16, ontvanger der floreenrenten te Midlum 1635-1647, volmacht voor Midlum in het dijkbestuur 1643, gegoed ald., † voor 24-9-1652, trouwt omstr. 1636 Sipcke Wijbes Meylama, vermeld te Midlum 1638, † voor 24 sept. 1652, dochter van Wybe Sinders Meylama, te Pietersbierum, en N.N.

V. Johannes Sjoerds Hannema, geboren Midlum 1636, tichelaar, volmacht voor Midlum in het dijkbestuur, ontvanger der floreen-renten ald. en van het klooster Ludingakerk, † 18-5-169.5, begraven Midlum, trouwt (ondertr. Bolsward 31-12-1663) Midlum januari 1664 Johanna Tjaerds Buma, geboren Abbega 1648, vermeld stemkohier 1698 als mede-eigenaresse van een stem te Tirns, † 3-9-1706, begraven Midlum, dochter van Tjaerdt Sybolts Buma en Jel Sybrens.

 1. Sjoerdt Hannema, gedoopt (geref.) Midlum 4-10-1665, † jong, begraven Midlum.
 2. Sjoerd, volgt VI
 3. Jeltie Hannema, gedoopt Midlum 30 juli 1671, † jong, begraven Midlum.
 4. Tjeerd Johannes, gedoopt Midlum 25-8-1672, † jong, begraven Midlum.
 5. Jeltie Johannes, gedoopt Midlum 20-4-1674, † jong, begraven Midlum.
 6. Tjeerdt Johannes, gedoopt Midlum 6-6-1675, † jong, begraven Midlum.
 7. Jeltie Hannema, gedoopt Midlum 13-8-1676, † jong, begraven Midlum.
 8. Tjeerd Johannes, gedoopt Midlum 23-9-1677, † jong, begraven Midlum.
 9. Jeltie Hannema, gedoopt Midlum 12-3-1682, † jong, begraven
 10. Tjeerd Hannema, gedoopt Midlum 18-3-1683, † jong, begraven Midlum.
 11. Jeltie Hannema, gedoopt Midlum 27 juli 1684, ? jong, begraven Midlum.
 12. Tjeerd Hannema, gedoopt Midlum 20-12-1685, † jong, begraven Midlum.
 13. Jeltie Johannes, gedoopt Midlum 27-2-1687, begraven Midlum.
 14. Tjeerd Hannema, gedoopt Midlum 10-3-1689, begraven Mid-lum.

VI Sjoerd Johannes, gedoopt Midlum 23-8-1668, tichelaar, ontvanger te Midlum 1697,1699, † 26-2-1708, begraven Midlum, tr. Midlum 7-3-1697 Rinske Romkes Hornstra, van Dronrijp, geboren Vrouwenparochie 1674, gedoopt Beetgum 25-3-1680, † Harlingen 1750, dochter van Romke Jansen Hornstra en Aefke Reyners Buma; zij hertr. Midlum 10-2-1709 Bartel Cleyssen Lanting.

 1. Johannes Hannema, gedoopt Midlum 14-11-1697, † ald. 30 nov. 1697.
 2. Johannes, volgt VII
 3. Aetke Hannema, gedoopt Midlum 17-2-1704, i- jong, begraven Midlum.
 4. Aefke Hannema, gedoopt Midlum 21-8-1707, † ald. 4 dec. 1732, trouwt Midlum 25-2-173 1 Hessel Beijma, gedoopt Harlingen 23 jan. 1701, koopman en tichelaar te Midlum, later te Harlingen, chirurgijn, vaandrig der burgerij ald. (173 l), † na 13-6-1743, zoon van Hilbrand Beijma en Trijntje Meijlsma.

VII Johannes Sjoerds Hannema, gedoopt Midlum 5-3-1699, koopman, tichelaar te Midlum, gegoed ald., † Midlum 5-4-1731, trouwt 30-3-1721 Hervormde gemeente Midlum Elisabeth Pieters Feytama.

 1. Sjoerd Johannes, volgt VIII.
 2. Grietje Johannes Hannema, geboren Midlum 19-3-1723, † Harlingen 5-5-1796, trouwt voor het gerecht van Harlingen 17-10-1745 Sijmon Sijmons Stijl.
 3. Pieter Hannema, geboren Midlum 30-5-1724, † ald. 2-11-1724.
 4. Pieter Johannes Hannema, geboren Harlingen 24-11-1725, tichelaar te Midlum en Harlingen, † ald. 29-10-1803, trouwt Harlingen 12-5-1748 Hendrina Seerps Wildschut, geboren 1724, † Harlingen 26-12-1806, dochter van Seerp Dirks Wildschut en Aaltje Gijsberts Bijker.
  1. Johannes Pieters Hannema, geboren Harlingen 2-12-175 1, woonde te Midlum, † Harlingen 3-12-180 1, trouwt Harlingen 8 juni 1799 Baukje Bentes Llsenbeek, geboren Harlingen 1-10-1760, gedoopt ald. (doopsgezind) 23-1-1789, † Harlingen 12-11-1830, dr. van Bente Thomas IJsenbeek en Janke Jansen Builart.
   1. Zoon, † na 1801, [voor 18111.
 5. Seerp Hannema, geboren Harlingen 3-3-1754, † ald. 26 juni 1754.
 6. Claas Hannema, geboren Midlum 24-4-1728, † 30-4-1728, begraven Midlum 10-5-1728.

VIII. Sjoerd Johannes Hannema, geboren Midlum 17-6-1721, gedoopt Harlingen (doopsgezind) 30-1-1752, koopman en fabri-queur te Harlingen, bontreder, lid Gedep. Staten voor Harlingen 1748, eigenaar huis in de Voorstraat ald. (thans Gemeentemuseum Het Hannemahuis) 1744, † Harlingen 13-10-1794, trouwt Harlingen 3 nov. 1743 Elisabeth Jans Scheltema, geboren Harlingen 14 juli 17 18, gedoopt ald. (doopsgezind) 30-1-1752, † Harlingen 12-4-1789, dr. van Jan Jansen Scheltema en Trijntje Tjaerds van der Sluys.

 1. Johannes Sjoerds Hannema, geboren Harlingen 16-9-1744, veeboer te Oosterlittens, † ald. 30-8-1809, trouwt Oosterbierum 3 1 okt. 1773 Romkjen Ulbes, geboren Oosterlittens 9-1-1749, † ald. 24 febr. 1811, dochter van Ulbe Fransen en Klaaske Jans. Uit dit huwelijk een nog bloeiende tak.
 2. Jan, volgt IXa.
 3. Pieter Sjoerds, volgt IXb.
 4. Tjeerd Hannema, tweeling met voorgaande, geboren Harlingen 27-9-1749, † ald. 1-10-1749.
 5. Jacobus, volgt IXc.

IXa. Jan Hannema, geboren Harlingen 7-10-1746, gedoopt ald. (doops-gezind) 21-1-1771, jeneverstoker, zoutzieder, eigenaar huis in de Voorstraat te Harlingen (thans Gemeentemuseum Het Hannema-huis) 1784-, eigenaar Doumastate bij Sexbierum 1789, † Har-lingen 7 juli 1825, trouwt 1e Harlingen 1-5-1768 Elsje Schaaff, geboren Harlingen 7 juli 1735, † ald. 25-11-1768, dochter van Hendrik Schaaff en Aatke Bierma en wed. van Sijbrand Talma; trouwt 2e Franeker 23 jan. 1771 Antje Scheltema, geboren Franker 1-3-1744, † Harlingen 23-10-1779, dochter van Paulus Scheltema en Sjoukje Everts Beduin.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Sjoukje Jans Hannema, geboren Harlingen 29-8-1776, † Harlingen 14 okt. 1776.
 2. Sjoukje Jans Hannema, geboren Harlingen 22 juli 1778, † 1779, begraven Harlingen.
 3. Paulus Hannema, † 1779, begraven Harlingen.
 4. Lyske Hannema, † 1779, begraven Harlingen.
 5. Pieter Hannema, † 1779, begraven Harlingen.

IXb. Pieter Sjoerds Hannema, geboren Harlingen 27-9-1749, gedoopt Harlingen (doopsgezind) 26-1-1773, zoutzieder te Harlingen, † ald. 1-6-1807, trouwt Harlingen 24-8-1783 Janke Hylkes Dreijer, geboren Harlingen 16-5-1753, gedoopt ald. (doopsgezind) 1775, † Harlingen 1-1-1825, dochter van Hylke Pieters Dreijer en Ingena Freerks Scheltinga.

 1. Hylke Pieters Hannema, geboren Harlingen 29-5-1786, † ald. 19 juli 1806.
 2. Elisabeth Pieters Hannema, geboren Harlingen 25-6-1788, gedoopt ald. (doopsgezind) 24-3-1809, † Harlingen 6 juli 1825, trouwt Harlingen 21-6-1816 Tjalling Fransen Tjallingii, geboren Harlingen 29-1-1790, koopman, i Harlingen 5 juli 1821, zoon van Frans Tjallings en Catharina Sijbrands Feytama.

IXc. Jacobus Sjoerds Hannema, geboren Harlingen 8-10-1752, gedoopt ald. (doopsgezind) 26-1-1787, apotheker, zoutzieder en koopman te Harlingen, lid gemeentebestuur 1802-. wethouder 1808- 18 10, adjunct-maire 18 I O- 18 13, burgemeester 18 13 vice-burgemeester 1814-(18 15) van Harlingen, † ald. 29-5-1824, trouwt Harlingen 12-2-1786 Rinske Hylkes Dreijer, geboren Harlingen 6-12-1759, gedoopt (doopsgezind) 24-1-1783, † Harlingen 17-6-1794, dochter van Hylke Pieters Dreijer en Ingena Freerks Scheltinga.

 1. Sjoerd Jacobus Hannema, geboren Harlingen 7-1-1787, ? ald. 1 febr. 1787.
 2. Ingena Hannema, geboren Harlingen 18-11-1788, lid firma Jan Fontein 1835, † ald. 8-3-1843, trouwt 1e Harlingen 17-12-1809 Gooytje Dirks Fontein, geboren Harlingen 28-1-1787, † ald. 23-5-1810, zoon van Dirk Freerks Fontein en Catharina Stinstra; trouwt 2e Harlingen 18-11-1819 Freerk Jans Fontein, geboren Harlingen 23 sept. 1786, koopman en zoutzieder, † Harlingen 25-12-1834, zoon van Jan Freerks Fontein en Aafke Tjallingii.
 3. Elisabeth Hannema, geboren Harlingen 23-1-1790, † ald. 10 mei 1863, trouwt Harlingen 2-6-1823 Mr. Jacob Hanekuijk, geboren Harlingen 2-4-1781, advocaat en notaris ald. 1809-1851, lid raad van Harlingen 1838-1849, lid Prov. Staten van Friesland 1833-1; † Harlingen 30-12-1851, zoon van Mr. Wybo Jacob Hane-kuijk en Petronella Maria Tetrode.
 4. Sjoerd, volgt X.

X. Sjoerd Jacobus Hannema, geboren Harlingen 15-10-1791, koopman en zoutzieder, lid firma Sjoerd Hannema te Harlingen, distillateur, eigenaar huis in de Voorstraat ald. (thans Gemeentemuseum Het Hannemahuis) 1825-, eigenaar Doumastate bij Sexbierum, luitenant-adjudant dienstdoende schutterij ald. 1815 (1818) † Harlingen 1-2-1831, trouwt Leiden 7-8-1817 Dina Herdingh, geboren Leiden 17-10-1788, lid firma Sjoerd Hannema te Harlingen - 1850, † ald. 2-11-1856, dochter van Leendert Herdingh en Anna Maria van Sittert.

 1. Jacobus Hannema, geboren Harlingen 27-8-1818, zoutzieder, lid firma Sjoerd Hannema 1850-1; lid gemeenteraad van Harlingen 1852-t, onder-voorzitter Kamer van Koophandel en Fabrieken ald. [1857], 2e luitenant dienstdoende schutterij 1845- (1852), brandmeester, † Harlingen 5-12-1857, trouwt Harlingen 23-12-1846 Margaretha Auck Dina Fontein, geboren Harlingen 13 sept. 1822, 7 ald. 14-5-1883, dochter van Dirk Pieters en Geertruida Adriana Mata(c)k zij hertrouwt Harlingen 23-9-1863 Jan Hendrik Ansingh.
 2. Anna Maria Hannema, geboren Harlingen 11-2-1820, † ald. 18-10-1873, trouwt Harlingen 22-4-1841 Freerk Dirks Fontein, geboren Harlingen 18-9-1812, houthandelaar, reder, lid firma Fontein & Tjallingii, lid gemeenteraad van Harlingen, vice-consul van Dene-marken 1837-1875, officier dienstdoende schutterij te Harlingen 1840-, laatst. kapitein 1845-, ? ald. 22-4-1875, zoon van Dirk Pieters en Geertruida Adriana Mata(c)k
 3. Jan Hannema, geboren Harlingen 22-6-1824, † ald. 25-5-1831.
 4. Leendert Hannema (R.O.N.), geboren Harlingen 20-11-1825, koopman, zoutzieder, distillateur, lid firma Sjoerd Hannema 1850- 1895, lid gemeenteraad 1873-1898 en wethouder 1885-1898 te Harlingen, lid Prov. Staten van Friesland 1882- 1895, 2e luitenant dienstdoende schutterij 1852-(1858), onder-voorzitter 1884-1891 en voorzitter 1892-1899 Kamer van Koophandel en Fabrieken te Harlingen, boekhouder doopsgezinde gemeente ald., ? Harlingen 3-12-1910, tr. Harlingen 30-4-1851 Eva Fontein, geboren Harlingen 1-9-1827, † ald. 29-10-1903, dochter van Dirk Freerks en Jetske Wybenga.

Naar boven.

Aanvullingen genealogie

(NP 18, p. 317) Elsje Hendriks Schaaf, zie aantekeningen bij Genealogie Gratama.

Naar boven.

Vraagtekens genealogie

(NP 18, p. 315) Sicke Elings zoon van Eling Simons?

Naar boven.