Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Roorda

Roorda

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

De hieronderstaande genealogie Roorda is nog in opbouw.

Naar boven.

Genealogie (in opbouw)

I. Jetse Foeckes, in 1634 vermeld op Roorda sate te Tzummarum, in 1640 met zijn stiefzoon eigenaar van deze sate, in 1666 voorganger van de doopsgezinde gemeente Harlingen, † tussen 1670 en 19-10-1675; trouwt vóór 1629: Pytrick Jacobs Eysma, geboren Schraard (Britsma sate) omstreeks 1598, † na 04-02-1663, dochter van Jacob Franses Eysma en Sets Fongersdr. Popma en weduwe van Renthe Renthes Rodama.

 1. Rinse Jetses Roorda, reder en koren- en askoper te Harlingen, trouwt 1e 09-11-1653 voor het gerecht van Barradeel: Antie Jans, afkomstig van Berlikum, trouwt 2e 26-11-1681 voor het gerecht van Harlingen: Wytske Freerx, afkomstig van Harlingen. (Zij mogelijk weduwe van Jacob Tjebbes Dreijer.)
  Uit eerste huwelijk:
  1. Grietie Rinses Roorda, geboren Harlingen omstreeks 1667, lidmaat Doopsgezinde gemeente Harlingen 15-01-1698, † 1698, trouwt 15-12-1688 voor het gerecht van Harlingen: Evert Clasen Oosterbaan.
 2. Grietje Jetses Roorda, trouwt 10-05-1654 voor het gerecht van Harlingen: Anscke Jacobs van Deersum.
 3. Setske Jetses, trouwt 31-07-1663 voor het gerecht van Barradeel: Sijbren Doeckes, afkomstig van Ludingakerk onder Midlum.
 4. Frans Jetses, volgt II.

II. Frans Jetses Roorda, geboren te Tzummarum 1640/1641, woonde daar, vóór 1673 lid van de Waterlandse gemeente te Harlingen, diaken doopsgezinde gemeente Harlingen (1698, 1701 en 1705), ontvanger generaal Barradeel (1675-1705), wordt burger van Harlingen 14-09-1696, koopman te Harlingen (1719), bezat land in Pietersburum, Witmarsum en IJsbrechtum; trouwt 17-10-1665 voor het gerecht van Barradeel: Rintske Sipkes Ennema, geboren te Pietersbierum, † vóór 30-05-1683, dochter van Sipke Keimpes Ennema en Wytske Wybedr. Meilema.

III. Jacob Franses Roorda, geboren te Tzummarum, koopman en lijnslager te Harlingen, ging in 1696 over naar de doopsgezinde gemeente van Harlingen, † Harlingen 1706/1707; trouwt 27-02-1697 voor het gerecht van Harlingen: Antie Jans Grauda, geboren Harlingen 1675, doopsgezind gedoopt Harlingen 15-01-1698, † Harlingen 04-08-1723, dochter van Jan Folkerts Grauda en Teatske Lieuwes, zij hertrouwt 1e Harlingen 08-01-1708: Jacob Meiles; 2e Harlingen 31-12-1712: Jan Ruirds Bolteman.

 1. Rinske Jacobs Roorda, trouwt 12-08-1724 voor het gerecht van Harlingen: Freerk A. Scheltinga
 2. Pijtje Jacobs Roorda, doopsgezind gedoopt Harlingen 05-02-1730, † Harlingen 07-02-1748, trouwt 03-11-1725 voor het gerecht van Harlingen: Claes Everts Oosterbaan.
 3. Jan, volgt IV.

IV. Jan Jacobs Roorda, ontvanger Barradeel (1730), diaken van de doopsgezinde gemeente te Harlingen (1724), koopt in 1724 Luursmastate te Kimswerd, trouwt 19-02-1730 voor het gerecht van Harlingen: Anna Gilles Vermeersch.

V. Jacob Roorda, geboren Harlingen 09-12-1735, doopsgezind gedoopt Harlingen 05-07-1760, ontvanger van Barradeel, lid van de municipale raad van Harlingen 1811-1813, eigenaar van Harkemastate onder Tzummarum, † Harlingen 02-12-1824; trouwt 06-08-1758 voor het gerecht van Harlingen: Geertje (Geertruida) Nieuwenhuis.

 1. Mr. Jan Roorda, geboren Harlingen, student te Franeker (18-08-1775), jur. stud. te Lingen (06-09-1776) en te Franeker (18-08-1775), als jur. cand. te Franeker ingeschreven 04-05-1781, promoveerde te Franeker 30-10-1781, koopt 31-01-1782 een sate te Nijeholtwolde, week in 1789 uit.
 2. Anna Catharina Roorda, geboren Harlingen 22-06-1763, † Groningen 04-10-1806, trouwt 1784 (attestatie afgegeven gerecht Harlingen 17-04-1784): Mr. Gerard Gilles Woldringh, geboren Harlingen ..-06-1756, studeerde (1772) en promoveerde (1776) te Groningen, gezworene van Groningen (1782-1787), rechter in de rechtbank van eerste aanleg (1832), lid van de municipale raad (1813) en van de raad (1825-1832) te Groningen, † Groningen 08-05-1832, zoon van Jan Gerard Woldringh, luitenant-kolonel in het regiment infanterie Lewe (1766), en Maria Gijsberta Vermeersch.
 3. Mr. Evert Roorda, geboren Harlingen 15-07-1767, doopsgezind gedoopt Harlingen 25-01-1799, studeerde te Franeker (1785) en Harderwijk (1791-1793), promoveerde te Harderwijk (1793), notaris (1794) en lid van de municipaliteit (1795) te Harlingen, raadsheer in het Hof van Friesland, ontvanger generaal van de rentes perpétuelles te Leeuwarden (1801-1803), lid van het Wetgevende Lichaam (1806-1810), Ridder Orde van de Unie (1807) en Orde van de Reunie (1812), † Leeuwarden 17-06-1853; trouwt omstreeks 1793 Everharda Wyborgh, gereformeerd gedoopt Olst 10-09-1769, lidmaat gereformeerde gemeente Harlingen 14-11-1793, † Leeuwarden 26-11-1820, dochter van Gerbrand Joan Wyborgh, heer van Hoenloo (1763), luitenant-kolonel in het garderegiment jagers (1774), en Gerbrecht van Dedem tot den Berg.

Vraagtekens

Trouwregister Hervormde gemeente Schalsum, 1643
DTB nr: 284, 1636 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 19 februari 1643, Schalsum Boer
Man: Jacob Jetsis, Tzummarum
Vrouw: Wijbrich Hansis, Tzummarum

Trouwregister Hervormde gemeente Schalsum, 1657
DTB nr: 284, 1636 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 september 1657, Schalsum Boer
Man: Jacob Jetsis, Tzummarum
Vrouw: Tetje Pijtters, Boer

Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1675
DTB nr: 245, 1658 - 1677
Vermelding: Proclamatie van 20 november 1675
Man: Jacop Tyssen, Franeker
Vrouw: Hylck Jetses, Tzummarum
NB: weduwe van Jacop Dircx
Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1675
DTB nr: 261, 1650 - 1683
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 december 1675
Man: Jacob Tyssen, Franeker
Vrouw: Hylck Jetses, Tzummarum

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1692
DTB nr: 307, 1690 - 1752
Vermelding: Ondertrouw van 6 augustus 1692
Man: Rients Pytters Roorda, Harlingen
Vrouw: Geeltie Michiels, Harlingen

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1713
DTB nr: 318, 1701 - 1732
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 28 januari 1713
Man: Harmen Douwes Faber, Harlingen
Vrouw: Tietske Ymes Roorda, Harlingen

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1729
DTB nr: 333, 1709 - 1739
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 augustus 1729
Man: Dirk Andries Schiere, Harlingen
Vrouw: Hendrinke Tiddes Roorda

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1729
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 november 1729
Man: Jacob Folkerts Geytebaen
Vrouw: Fettie Roorda

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1729
DTB nr: 333, 1709 - 1739
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 november 1729
Man: Jacob Folkerts Geitiebaen, Harlingen
Vrouw: Fettie Rienx Roorda, Harlingen
NB: Westerkerk

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1730
DTB nr: 318, 1701 - 1732
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 12 november 1730
Man: Folkert Pieters, Harlingen
Vrouw: Rinske Rinses Roorda, Tzummarum

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1730
DTB nr: 318, 1701 - 1732
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 31 december 1730
Man: Gerlof Pieters, Harlingen
Vrouw: Jetske Rinses Roorda, Tzummarum
NB: attestatie van of naar H en Tjmm

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1731
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 mei 1731
Man: Michiel Heyns Roorda
Vrouw: Marike Tabes

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1731
DTB nr: 333, 1709 - 1739
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 mei 1731
Man: Machyel Heins Roorda, Harlingen
Vrouw: Maryke Tabes, Harlingen

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1732
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 november 1732
Man: Hielke Bouwes
Vrouw: Hielkien Pieters Roorda

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1733
DTB nr: 307, 1690 - 1752
Vermelding: Ondertrouw van 25 april 1733
Man: Claes Pyters, Harlingen
Vrouw: Berbera Sioerds Roorda, Harlingen

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1738
DTB nr: 307, 1690 - 1752
Vermelding: Ondertrouw van 25 oktober 1738
Man: Luitjen Pieters Roorda, Harlingen
Vrouw: Yffke Pieters, Harlingen
NB: njev Douwe Sybes

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1741
DTB nr: 319, 1732 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 april 1741
Man: Jetse Roorda, Harlingen
Vrouw: Baukjen Seerps Bakker, Harlingen

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1755
DTB nr: 308, 1752 - 1769
Vermelding: Ondertrouw van 24 mei 1755
Man: Pyter Leenderts Roorda, Harlingen
Vrouw: Trijntje Ypes, Harlingen
NB: De bruid wordt gecompareerd door haar vader Ype Willems

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1755
DTB nr: 334, 1739 - 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 juni 1755
Man: Pieter Leenderts Roorda, Harlingen
Vrouw: Trijntie Ypes, Harlingen
NB: Westerkerk

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1755
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 8 juni 1755
Man: Pitter Leenderts Roorda
Vrouw: Trijntie Ypes

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1762
DTB nr: 308, 1752 - 1769
Vermelding: Ondertrouw van 24 juli 1762
Man: Dirk Clazes Cuperus, Harlingen
Vrouw: Fettje Migchiels Roorda, Harlingen

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1762
DTB nr: 334, 1739 - 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 augustus 1762
Man: Dirk Claases Cuperus, Harlingen
Vrouw: Fettje Migchiels Roorda, Harlingen

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1764
DTB nr: 334, 1739 - 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 10 juni 1764
Man: Jan Harmens van't Vlie, Harlingen
Vrouw: Geeltje Migchiels Roorda, Harlingen

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1766
DTB nr: 308, 1752 - 1769
Vermelding: Ondertrouw van 9 augustus 1766
Man: Coenraad Pool, Amsterdam
Vrouw: Hendrikje Roorda, Harlingen

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1771
DTB nr: 334, 1739 - 1772
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 21 juli 1771
Man: Jan Bemmer, Harlingen
Vrouw: Lysbeth Migchiels Roorda, Harlingen

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1778
DTB nr: 335, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 mei 1778
Man: Rients Michiels Roorda, Harlingen
Vrouw: Lolkje Jakobs Bakker, Harlingen

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1792
DTB nr: 310, 1787 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 29 september 1792
Man: Jan Jansen, Harlingen
Vrouw: Henke Pieters Roorda, Harlingen
NB: De bruid wordt gecompareerd door haar vader Pieter Roorda

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1792
DTB nr: 335, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 oktober 1792
Man: Jan Jansen, Harlingen
Vrouw: Hinke Pieters Roorda, Harlingen

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1794
DTB nr: 310, 1787 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 26 april 1794
Man: Sicco Roorda, Franeker
Vrouw: Dieuke Louws, Harlingen
NB: De bruid wordt gecompareerd door haar stiefvader Willem
Hendriks

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1794
DTB nr: 335, 1772 - 1811
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 11 mei 1794
Man: Sicko Roorda, Franeker
Vrouw: Dieuwke Louws, Harlingen

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1794
DTB nr: 310, 1787 - 1811
Vermelding: Ondertrouw van 1 november 1794
Man: Bruin Claasen Roorda, Harlingen
Vrouw: Berber Jans Plengnat, Harlingen

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1794
DTB nr: 340, 1696 - 1810
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 16 november 1794
Man: Bruin Klaasen Roorda, Harlingen
Vrouw: Berber Jans Plengnat, Leeuwarden

Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga, 1715
DTB nr: 99, 1655 - 1771
Vermelding: Attestatie afgegeven 17 november 1715, Minnertsga
Man: Pijter Lolkes Rienkama, Minnertsga
Vrouw: Sedske Rinses Roorda, Tzummarum
NB: Met attestatie naar Tzummarum

Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga, 1731
DTB nr: 99, 1655 - 1771
Vermelding: Attestatie afgegeven 25 juni 1731, Minnertsga
Man: Jelle Feddes Roorda, Franeker
Vrouw: Trijntie Sibles, Minnertsga
NB: Met attestatie naar elders vertrokken

Trouwregister Gerecht Barradeel, 1784
DTB nr: 95, 1654 - 1784
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 23 april 1784
Man: Gerard Gilles Woldringh, Almenum
Vrouw: Anna Catharina Roorda, Harlingen
NB: Getrouwd, hij is dr. in beide rechten

Trouwregister Hervormde gemeente Vrouwenparochie, 1692
DTB nr: 127, 1597 - 1725
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 april 1692, Vrouwenparochie
Man: Arien Dirx Wassenaar, Vrouwenparochie
Vrouw: Grietie Jacobs Roorda, Pingjum