Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Huidekoper

Huidekoper

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

Een genealogie van de familie is gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 17 (1927). De genealogie hieronder is hier grotendeels aan ontleend en aangevuld met gegevens uit eigen onderzoek.

Naar boven.

Genealogie

I. Anne Jans. Huidekoper, geboren Harlingen omstreeks 1670, koopman in huiden en leder, tr. Harlingen 17 Feb. 1694 Hincke Dreyer, † Harlingen in mei 1751, dochter van Pieter en Saekien Claeses.

 1. Jan, volgt II.
 2. (Waarschijnlijk) Claeske Huidekoper, ged. (Doopsgez.) Harlingen 25 Jan. 1728, trouwt Harlingen 1 April 1730 Isaak Roos.
 3. (Waarschijnlijk) Romkien Huidekoper, ged. (Doopsgez.) Harlingen 26 Jan. 1709, † in november 1754, tr. Jarig Annes van der Ley.
 4. Dina Huidekoper, ged. Harlingen 24 Jan. 1728, tr. Johan Sjoerd Vinea.

II Jan Annes Huidekoper, geb. Harlingen in 1698, † Berlikum (gem. Menaldumadeel) in 1746, tr. Harlingen 3 Maart 1725 Fokje Oldaens, geb. Harlingen 10 Juni 1698, † Harlingen 14 Juni 1770, dr. van Pieter Jans en Rijkje Tjesma.

 1. Rijkje Huidekoper, geboren Harlingen 11-12-1725, doopsgezind gedoopt Harlingen 24-1-1750, † Harlingen 18-5-1761, trouwt te Harlingen op 19-2-1760 Freerk Fontein, geboren Harlingen 26 Maart 1711, begraven Harlingen 9 Maart 1793, weduwenaar van Eva Scheltema.
 2. Hincke Huidekoper, geboren Harlingen in 1726, † 17-2-1802, begraven te Harlingen 22-2-1802.
 3. Anne, volgt III-A.
 4. Catharina Huidekoper, geboren te Harlingen in 1734, † Bakkeveen (gem. Opsterland) in 1784, tr. te Harlingen 16 september 1781 Allard Scheltinga, geboren Bakkeveen (gem. Opsterland) 15 Dec. 1730, zn. van Ruurd en Antje Nieuwenhuis en weduwenaar van Trijntje Schellingwou.
 5. Pieter, volgt III-B
 6. Elisabeth Huidekoper, geboren te Harlingen in mei 1739, † Franeker 14 Maart 1824.
 7. Dina Huidekoper, geboren Harlingen in 1741, † in september 1808, tr. Harlingen 8 Aug. 1762 Teekle Simons Lamsma, ontvanger der belastingen, oeconoom, eigenaar van Groot Lammema (gem. Barradeel), † Minnertsga (gem. Barradeel) in 1770, zn. van Simon Klaaszes en Aafje Fockles Tolsma.

III-A Anne Huidekoper, geb. Harlingen in 1730, vervener, † 3-8-1799, begr. Hoogeveen 8-8-1799, tr. 1e Harlingen 27 Feb. 1757 Hylke Quader, begr. Hoogeveen 29 Jan. 1773, dochter van Gerber Quader; tr. 2e te Vries (Dr.) 5 April 1775 Gesina Frederica Wolters, ged. Vries 29 Jan. 1741, † Hoogeveen 24 Mei 1813, dr. van Harm Jan en Anna Christina Kethel.

 1. Uit het eerste huwelijk:
 2. Saapke Huidekoper, geb. 23 Aug. 1760, ged. Hoogeveen 27 Maart 1782, † Hoogeveen 18-10-1819, trouwt te Hoogeveen op 5-3-1783 Mr. Albert Steenbergen, geboren te Hoogeveen 12-11-1751, tijdelijk ontvonger der collaterale successie in Drenthe 1788-90, schout van de Wijk, † Hoogeveen 5-12-1812, zoon van Mr. Cornelis en Aleyda ten Heuvel.
 3. Jan, volgt IV-A.
 1. Uit het tweede huwelijk:
 2. Harm Jan Huidekoper, stichter van een in de USA bloeiende tak.
 3. Henderina Catrina Huidekoper, geboren 23-10-1777, gedoopt Hoogeveen 26-11-1777, begraven Hoogeveen 24-9-1811.
 4. Pierre Ketel Huidekoper, geboren 3-9-1779, gedoopt Hoogeveen 3-10-1779, † Meadville (U.S.A. Pa.) 19-12-1827.

IV-A. Jan Huidekoper, geb. Berlikum (gem. Menaldumadeel) 3 Maart 1766, raad van Amsterdam 1797-98, lid van den raad 1803-04, directeur Levantse Handel 1810, directeur Grote Visserij 1810, lid Kamer van Koophandel 1817, lid Amortisatie-syndicaat 1827, ridder Nederlandse Leeuw, † Amsterdam 27 Jan. 1835, tr. 1e Amsterdam 13-12-1795 Geertruy Margaretha Stinstra, geb. Amsterdam 26-2-1776, † Breukelen, heerlijkheid Boomrijk 9 April 1808, begraven te Breukelen, dochter van Willem Stinstra en Cecilia de Clercq; tr. 2e Amsterdam 27-5-1812 Jacoba de Bie, geboren in 1777, † Amsterdam 25 Feb. 1846.

 1. Uit het eerste huwelijk: (een kind overleed jong.)
 2. Mr. Anne Willem Huidekoper, geboren te Amsterdam 18-9-1796, rechter te Amsterdam 1834-41, lid 2e Kamer april 1841-overlijden, † Breukelen, heerlijkheid Vrede-en-Rust, 30-8-1841.
 3. Pieter Huidekoper, geb. Amsterdam 31-3-1798, lid gemeenteraad 1835-51, burgemeester 1842-49, lid 2e Kamer 1841-42, staatsraad i.b.d. 1849, commandeur Nederlandse Leeuw, † Amsterdam 4-6-1852, tr. Amsterdam 24-1-1821 Sara Geertruida Margaretha van Eeghen, geb. Amsterdam 30-8-1797, † Amsterdam 14 Juni 1827, dochter van Christiaan en Catharina Fock.
  1. Catharina Huidekoper, geb. Amsterdam 8-11-1822, † Oosterbeek (G.) 26-9-1879, tr. Amsterdam 6 act. 1842 Christiaan Pieter van Eeghen. geb. Amsterdam 25-10-1816, koopman, lid van de firma Van Eeghen & Co., ridder Nederlandse Leeuw, † Amsterdam 25-10-1889, zoon van Pieter en Maria Rahusen.
  2. Geertruida Margaretha Jacoba Huidekoper, geb. Amsterdam 19-5-1824, † Amsterdam 26-3-1884.
 4. Anna Cecilia Huidekoper, geb. Amsterdam 28-2-1800, † Oosterbeek (gem. Renkum) heerlijkheid Pietersberg, 19-6-1860, tr. Amsterdam 15-2-1820 Piefer van Eeghen, geboren Amsterdam 23-1-1794, koopman, lid der firma van Eeghen & Co., lid provinciale staten van Noord-Holland 1846-47, ridder Nederlandse Leeuw, † Amsterdam 16-2-1847, zoon van Christiaan en Catharina Fock.
 5. Geertrui Margaretha Huidekoper, geboren Amsterdam 23-11-1801, † Amsterdam 28-4-1853.
 6. Jan, volgt V-A.
 7. Albert Huidekoper, geboren Breukelen 9-6-1807, † Breukelen, heerlijkheid Vrede-en-Rust 31-5-1854, tr. Amsterdam 10-10-1839 Aletta Jacoba Rahusen, geboren Amsterdam 25-2-1814, † Breukelen, heerlijkheid Vrede-en-Rust 10-8-1870, dochter van David Jacobus en Johanna Maria Rochussen.

V-A. Jan Huidekoper, geboren Amsterdam 20-9-1803, oeconoom, † Harlingen 28-2-1876, tr. Harlingen 23-7-1829 Catharina Huidekoper, geb. Harlingen 18-4-1807, † Harlingen 18 Oct. 1878, dochter van Jan en Janke IJzenbeek.
Uit dit huwelijk: (een kind overleed jong.)

 1. Jacoba Huidekoper, geboren Midlum 2-6-1830, † 's-Gravenhage 27-4-1897, tr. Harlingen 25 Juli 1850 Sybrand Hingst, geboren Harlingen 28-10-1824, burgemeester van Harlingen 1864-67, lid 2e Kamer 1866-86, † 's-Gravenhage 18-10-1906, zoon van Frans en Eva Fontein.
 2. Janke Huidekoper, geboren Midlum 2-12-1831, † Velp (G.) 18-3-1920, tr. Harlingen 18-8-1853 Frans Feytama Tjallingii, geboren Harlingen 23-6-1826, burgemeester van 0oststellingwerf 1877-79, † Amerongen 2 April 1899, zn. van Pieter en Catharina Fontein.
 3. Jan Huidekoper, geboren te Midlum 1-11-1833, lid der firma Boeke & Huidekoper te Haarlem, † Dordrecht 3-10-1883, tr. Leeuwarden 12-6-1871 Maria Zeper, geboren te Leeuwarden 1-10-1846, † Hengelo (Ov.) 7-5-1889, dochter van Jacobus en Maria Francina Philippina Waller.
 4. Pieter Huidekoper, geboren te Midlum 28-4-1835, koopvaardij-kapitein, later fabrikant, † Maarssen 16-12-1892, tr. Harlingen 2-7-1867 Niskea Reinira Wentholt, geb. Nieuwe Haske 6-12-1840, † Lochem 24-9-1909, dochter van Jacobus en Alida Maria van Giffen.
 5. Ds. Anne Willem Huidekoper, geboren te Midlum 23-8-1836, Doopgezind predikant te Burg, Waal en Oosterend (op Texel) 1861, vervolgens bankier, † Arnhem 7-4-1900, tr. 1e Amsterdam 31-10-1861 Susanna Jacoba Portielje, geb. Amsterdam 5-12-1836, † Waal (Texel) 10-2-1863, dr. van David Abraham Portielje en Catharina van Eeghen; tr. 2e Amsterdam 28-9-1865 Cornelia Maria Portielje, geboren te Amsterdam 26-4-1845, † Arnhem 20-6-1900, zuster van zijn eerste echtgenote.
 6. Meike Huidekoper geboren Midlum 24-7-1838, tr. Franeker 11-6-1863 Jacob Boeke, geb. Amsterdam 14-4-1836, directeur landbouwschool te Haren (Gr.), † Groningen 18-5-1908, zoon van Jan en Jenny de Stoppelaer Bleydenstein. [Zeist.]
 7. Albert Huidekoper, geboren te Midlum 11-9-1840, † Blitar (res. Kediri) 18-4-1895, trouwt te Harlingen op 25-5-1871 Anna Goslings, geboren te Harlingen 27-12-1844, † Cheribon 31-4-1905, dochter van Michiel Goslings en Anna Greydanus.
 8. Pieter Christiaan Huidekoper, geboren Midlum 12-6-1842, † aan boord van het Barkschip Holland bij Kaap de Goede Hoop 23-10-1866.
 9. Geertruida Margaretka Huidekoper, geb. Midlum 26-10-1844, † Kampen 27-11-1917, tr. Franeker 13-4-1870 Pier Zeper, geboren Leeuwarden 25-9-1841, † Bandoeng 7-11-1886, zoon van Jacobus en Maria Francina Philippina Waller.

III-B Pieter Huidekoper, geboren december 1735, gedoopt te Harlingen (Doopsgezind) 27-1-1759, koopman, diaken Doopsgezinde gemeente, regent van het weeshuis, † Harlingen 17-8-1819, trouwt te Harlingen 18-11-1765 Meyke Schellingwou, gedoopt te Harlingen (Doopsgezind) 29-11-1761, † Harlingen in 1775, dochter van Folkert Pieter Schellingwou en Antie Nieuwenhuis.

 1. Fokje Huidekoper, geboren in 1766, gedoopt te Harlingen (Doopsgezind) 23-1-1789, † Leiden 17-11-1796, begraven te Katwijk-aan-Zee, trouwt te Harlingen op 15-7-1792 Nicolaas van Heukelom, geboren 18-6-1761, gedoopt te Leiden (Doopsgezind) 8-4-1781, † Leiden 24-6-1809, begraven te Katwijk-aan-Zee 28-6-1809, zoon van Jan van Heukelom en Petronella van Putten en weduwenaar van Maria Schonegevel. Hij hertrouwt te Utrecht in juni 1801 Sophia van Geuns.
 2. Folkert Huidekoper, geboren te Harlingen in 1769, begraven te Harlingen op 24-9-1792.
 3. Gerlof Huidekoper, geboren te Harlingen in 1772, begraven te Harlingen op 11-11-1793.
 4. Jan, volgt IV-B.
 5. Anna Huidekoper, geboren op 3-8-1775, gedoopt te Harlingen op 25-1-1799, † Harlingen 2-6-1826, trouwt te Harlingen op 19-5-1799 Dr. Gooitje Stinstra, geboren te Franeker 5-3-1772, geneesheer te Harlingen, † 18-4-1813, zoon van Pieter en Neeltje Schellingwou.

IV-B. Jan Huidekoper, geboren te Harlingen op 21-2-1774, koopman, † Harlingen 13-6-1846, trouwt te Harlingen op 26 Mei 1806 met Janke IJzenbeek, geboren in 1781, gedoopt te Harlingen in maart 1804, † Harlingen 31-10-1815, dochter van Sicco IJzenbeek en Trijntje Klooster.
Uit dit huwelijk: (één kind overleed jong.)

 1. Meyke Huidekoper, geb. Harlingen 15 Jan. 1806, † Oudshoorn 8-5-1863, trouwt te Harlingen 31-10-1833 Johan Hendrik Hofmeister, geboren te Utrecht op 3-11-1799, luitenant-ter-zee le klas, † Padang 30-6-1840, zoon van Johan Jacob Hofmeister en Margaretha Johanna de Mey.
 2. Catharina Huidekoper, geb. Harlingen 18-4-1807, † Harlingen 18-10-1878, trouwt te Harlingen 23-7-1829 Jan Huidekoper, vermeld onder V-A.
 3. Pieter Huidekoper, geboren te Harlingen 21-10-1808, directeur van de Zeevaartschool te Amsterdam, † Amsterdam 25-7-1871, trouwt te Harlingen op 7-4-1836 met Rijkje Fontein, geboren te Harlingen op 14-12-1814, † Haarlem 26-12-1901, dochter van Dirk Pieter Fontein en Geertruida Adriana Matak.
 4. Sicco Huidekoper, geboren te Harlingen in 1811, † Roderwolde 10 April 1853.

Naar boven.

Aanvullingen genealogie

(NP 17, p. 207 en p. 215) Tweemaal Antie Nieuwenhuis genoemd. Blijkt dezelfde.
Trouwregister Gerecht Harlingen, 1738. DTB nr: 319, 1732 - 1810. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 september 1738. Man: Folkert Pieters, Harlingen. Vrouw: Antie Feddriks Nieuwenhuis, Harlingen.
Trouwregister Gerecht Harlingen, 1728. DTB nr: 318, 1701 - 1732. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 30 oktober 1728. Man: Ruard Scheltinga, Harlingen. Vrouw: Antie Feddriks Nieuwenhuys, Franeker.

(NP 17, p. 207) Allard Scheltinga en Trijntje Scheltema.
Trouwregister Gerecht Harlingen, 1754. DTB nr: 319, 1732 - 1810. Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 mei 1754. Man: Allart Scheltinga, Harlingen. Vrouw: Trijntje Gerlofs, Harlingen.
NB Allard Ruurds Scheltinga niet te verwarren met Allard Freerks Scheltinga.

(NP 17, p. 208/209) Verscheidene van Eeghens. Genealogische gegevens aangevuld m.b.v. genealogie Van Eeghen in Nederland's Patriciaat 45 (1959).

(NP 17, p. 215) Fokje Huidekoper c.s. aanvullende gegevens in genealogie Schonegevel in Nederlands's Patriciaat 48 (1962), genealogie van Geuns in Nederland's Patriciaat 14 (1924) en genealogie Van Heukelom in Nederland's Patriciaat 4 (1913).

Naar boven.

Vraagtekens genealogie

Naar boven.

Biografische gegevens

Hieronder vindt u enige biografische aantekeningen over een aantal leden van het geslacht Huidekoper die een voorname maatschappelijke positie hebben bekleed.

Harm Jan Huidekoper

Geboren in Hoogeveen op 3 April 1776, overleden te Meadville, Pennsylvania op 22 Mei 1854. Na twee jaar aan de hoge school van Krefeld gestudeerd te hebben, kwam hij in 1796 naar de Verenigde Staten. Hier verbleef hij twee jaar in Olden Barneveldt, thans Trenton New York. In de daaropvolgende jaren was hij werkzaam voor de Holland Land Company in Philadelphia.

Huidekoper organiseerde de unitarische kerk te Meadville en gaf gedurende twee jaar het religieuze maandblad The Unitarian Essayist uit. Hij kocht tevens een gebouw voor de theologische school van Meadville, en zorgde ervoor dat deze school twee gesalarieerde hoogleraren aan kon stellen.

Zie ook: http://www.famousamericans.net/harmjanhuidekoper/

Naar boven.