Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Gratama

Gratama

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

Een genealogie van de familie Gratama is gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 57. De genealogie hieronder is hier grotendeels aan ontleend en aangevuld met gegevens uit eigen onderzoek.

Naar boven.

Genealogie

I. Seerp Sybrants, geb. omstr. 1540, burger van Harlingen 1581, koopman aldaar, † tussen 5 augustus en 12 november 1605, tr. 1e Magdalena Fokkers; tr. 2e kort voor 26 jan. 1590 Doed Gatses, † voor 1611, wed. van Fecke Taeckes.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Rins Seerps, † voor 10 maart 1606, tr. voor 1586 Lieuwe Aesges.
 2. Wybrant Seerps, burger en zeilmaker te Harlingen, † na 30 april 1645, tr. voor 21-2-1601 Bauck Dircks, † na 10 dec. 1626.
  1. Grietje Wybrants, † tussen 17-1-1677 en 11-5-1678, tr. 1e Harlingen 5 juni 1625 Salomon Tjaerts Bonck, † voor 13-5-1628, zoon van Tjaert Siverts en Geert Tjallings; tr. 2e Harlingen 1-3-1632 Johan Reyns, uit Dongjum, vermeld als burger van Harlingen 30-4-1645, † voor 1650; tr. 3e voor 9-8-1659 Sydtse Tjercx, † kort voor 26-2-1662; tr. 4e Lammert Claessen, borenmaker, vermeld te Dongjum 1676, te Harlingen 25-1-1679, † na 1-4-1679.
  2. Sybrant Wybrants, vroedschap van Harlingen 5-9-1635, nog vermeld aldaar 30-4-1645, trouwt aldaar 31-7-1631 Maaike Lamberts.
 3. Reynske Seerps, † na 2-3-1648, trouwt (ondertrouw Harlingen juni) 1598 Foppe Uyftes, geboren te Franeker, grootschipper te Harlingen, † voor 31-8-1647.
 4. Taatske Seerps, trouwt Jan Jans, samen vermeld te Harlingen 10-3-1606.
 5. Sybrant Seerps, † voor 25-3-1605, trouwt Atke Edes, † voor 27-11-1605, dochter van Ede Reyns.
  1. Seerp Sybrants, geboren omstreeks 1596, burger en houthandelaar te Harlingen, † tussen mei 1636 en februari 1643, tr. 1e Trijntje Andries, † na 28-2-1624; tr. 2e Eelck Andries, † na 29-1-1643.
  2. Magdalena Sybrants, † tussen 19-3-1630 en 8-7-1633, tr. voor 6 juli 1622 Isbrant Thuenis, lakenkoper te Harlingen, † tussen 29-3-1632 en 27-2-1633.
  3. Pietrick Sybrants, † februari 1660, trouwt voor 1-7-1620 Hessel Fridses (Hingst), grootschipper en houthandelaar te Harlingen, † tussen 27-4-1649 en 9-3-1650, zn. van Frids Hessels en Sydske Wybes.
 6. Sytske Seerps, † voor 5-8-1605, trouwt voor 1601 Foppe Edes, † voor 5-8-1605, zoon van Ede Reyns.
 7. Doecke Seerps, † tussen 10-3 en 26-6-1606, trouwt (ondertrouw Harlingen juli) 1598 Tied Sipkes, † voor 7-2-1628, zij hertrouwt voor 4-3-1623 Douwe Thomas.
  1. Magdalena Doeckes, geb. 1599/1600, † voor 22-11-1650, trouwt voor 4-3-1623 Pieter Fransen, groot- en wijdschipper te Harlingen, † na 22-11-1650.
  2. Folckert Doeckes, geboren 1601/'02, † na 17-5-1637.
  3. Sjouck Doeckes, geboren 1603/'04, † na 22-11-1650, trouwt te Bolsward op 21-3-1630 Pytter Heeres (Galama), schots koopman te Bolsward, vertrekt omstreks 1650 naar Oost-Indië.
 8. Tjepke, volgt II.

II. Tjepke Seerps, geboren in 1584, brouwer te Harlingen, † tussen 24-6-1624 en 29-11-1627, trouwt omstreeks 1608 Geertje Martens, geboren omstreeks 1589, † na 16-1-1642, dochter van Marten Pybes en Geertje Jans (Hannema).

 1. Marten Tjepkes, geboren in 1618, koopman en brouwer te Harlingen, † tussen 1669 en 1672, trouwt te Harlingen op 13-8-1643 Attie Hessels (Hingst), geboren te Harlingen, † omstreeks 1680, dochter van Hessel Fridses en Pietrick Sybrants.
  Uit dit huwelijk o.a.:
  1. Sybren Martens, brouwer te Harlingen, † tussen 1674 en 1679, trouwt te Harlingen op 2-7-1670 Jetske Sybouts.
   Uit dit huwelijk o.a.
   1. Sybout Sybrens, geboren in 1670, trouwt te Harlingen op 10-5-1696 Trijntje Jarigs Adema. Hieruit een tak met de naam Adema.
  2. Pyttie Martens, testeert te Harlingen op 12-9-1719, trouwt aldaar op 5-2-1676 Ruyrd Sybes Bontekoe, kof- en wijdschipper te Harlingen, † voor 12 sept. 1719, zoon van Sybe Ruyrds.
 2. Geertje Tjepkes, geboren omstreeks 1620, gedoopt te Harlingen 27 april 1639, † tussen 7-9-1652 en 14-6-1653, tr. 1e te Harlingen 21 maart 1642 Douwe Jansen Swingma, geboren te Wijnaldum, mederechter van Barradeel, † voor 1651, zoon van Jan Gerbens; trouwt 2e te Harlingen 2-3-1651 Foppe Tjerks Romeda, geb. Franeker, koopman en vroedschap te Harlingen, † tussen 15-5- en 28-10-1656, weduwnaar van N.N. Robijns Bonnema, hij trouwt 3e Aefke Tjerks.
 3. Seerp, volgt III.

III. Seerp Tjepkes (Gratama), geboren in 1622, koopman en mr. tichelaar te Almenum (onder Harlingen), later te Harlingen, † aldaar omstreeks 1676, tr. 1e Harlingen 12-9-1647 Grietje Jilles, geboren te Harlingen, † voor of in 1655, dochter van Jilles Baerdt en Trijntje Bauckes; tr. 2e Harlingen 7-9-1655 Jancke Jacobs, geboren te Harlingen na 1624, eigenaresse van een sate en een pan- en tichelwerk te Midlum (Franekeradeel), † Harlingen 15-9-1690, dochter van Jacob Pieters (Scheltinga) en Trijntje Clases Leijenaar.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Geertje Seerps Gratama, geboren omstreeks 1658, † tussen 1692 en '08, trouwt te Harlingen 31-3-1683 Jacob Meyles Ollema, geboren te Harlingen in 1660, koopman aldaar, † aldaar in september 1711, zoon van Meyle Uilckes.
 2. Trijntje Seerps Gratama, geboren omstreeks 1660, gedoopt te Harlingen op 2-8-1690, † tussen 1698 en 1717, trouwt te Harlingen 23-5-1685 Tjeerd Tjeerds van der Vorm (Form), gedoopt te Harlingen 27-12-1663, meester tichelaar en zoutzieder, burgerhopman aldaar, † tussen 1720 en ‘28, zoon van Tjeerd Bouwens en Lutske Sjoerds Eesma.
 3. Jacob Seerps Gratama, scholier te Franeker 1669, jong gestorven.
 4. Tjepke, volgt IV.

IV. Tjepke Seerps Gratama, geboren omstreeks 1664, koopman en mr. tichelaar te Grettingaburen (onder Harlingen), burgervaandrig te Harlingen, eigenaar van de sate te Midlum. † omstreeks 1708, trouwt te Berlikum (Menaldumadeel) 1694 Saapke Folkerts (van) Gelder, waarschijnlijk geboren aldaar, † Grettingaburen juni 1729, dr. van Folkert Eernstes en Aeltgen Cornelis (van Gelder).

 1. Seerp, volgt V.
 2. Folkert Tjepkes Gratama, geboren omstreeks 1702, koopman en mr. tichelaar te Grettingaburen, † aldaar 6-2-1745.

V. Seerp Tjepkes Gratama, gedoopt te Harlingen op 23-10-1695, koopman en mr. tichelaar te Grettingaburen, † aldaar omstreeks 1-1-1725, trouwt te Harlingen 4-1-1722 Aukjen Symens Redsma, geboren te Harlingen, † aldaar augustus 1729, dochter van Symen Fockes (van Esta) en Sjoukjen Doeckes Galama.
Uit dit huwelijk:
VI. Tjepke Gratama, geboren te Grettingaburen omstreeks 1724, koopman en meester tichelaar te Grettingaburen, later te Harlingen, † 1771, trouwt te Harlingen 28-8-1746 Rinske Donker, gedoopt te Harlingen 4-9-1729, voogdes weeshuis ald., † aldaar 25-2-1773, dochter van Jan Pieters en Trijntje Hasselaar.

 1. Aukje (Aurelia) Gratama, gedoopt te Harlingen 1-8-1752, † aldaar 27-7-1818, touwt aldaar 11-2-1770 Pieter Tetrode, gedoopt te Amsterdam 6-2-1749, lid firma Tetrode & Fontein, kooplieden en reders te Harlingen, † Leeuwarden 8-11-1803, zoon van Pieter en Wytske Hiddema.
 2. Catharina Gratama, geboren te Harlingen op 27-3-1755, † te Leeuwarden 13-9-1824, trouwt te Harlingen 16-2-1772 Dr. Gajus Andreae, geboren te Blija (Ferwerderadeel) op 21-10-1742, med. dr., geneesheer te Harlingen, † aldaar 6-1-1799, zoon van Ds. Daniel Hermannus en Taetske Margaretha Beucker.
 3. Seerp, volgt VII-A.
 4. Jan Tjepkes Gratama, gedoopt te Harlingen op 22-4-1760, luitenant ter zee Admiraliteit van Friesland, later landeigenaar te Oosterlittens, † voor 1810, tr. Oosterlittens 15-11-1789 Piettje Douwes Terpstra, geboren te Tjerkwerd in 1747, † Pingjum 29-1-1832, dochter van Douwe Wybrants en Antje Pieters en wed. van Tjerk Lammerts.
  Uit dit huwelijk nog bloeiende takken.
 5. Tjepke, volgt VII-B.

VII-A Prof. Dr. Seerp Gratama, gedoopt te Harlingen op 17-10-1757, j.u.d., advocaat Hof van Friesland, koopman en burgerkapitein te Harlingen, hoogleraar rechtswetenschap te Harderwijk (1797), te Groningen (1801), letterkundige, † Groningen 19-9-1837, trouwt te Harlingen op 22-6-1783 Aafke Talma, geboren te Harlingen op 25-8-1762, † Roderwolde, huize Waalborg, 7-8-1826, dochter van Sibrand Sjoerds en Elske Hendriks Schaaf. Uit dit huwelijk behalve vermelde kinderen nog 3 jong-gestorven dochters.

 1. Sibrand, volgt VIII-A.
 2. Hendrina Gratama, geboren te Harlingen op 14-12-1786, † Groningen 20-7-1810.
 3. Grietje Gratama, geboren Harlingen 26-11-1790, † Groningen 26-5-1807.
 4. Jan Hendrik Gratama, geboren Harlingen 5-7-1792, † Roderwolde, huize Waalborg, 20-10-1859.
 5. Mr. Hendrik Gratama, geboren Harlingen 29-3-1794, vrederechter te Dokkum, lid rechtbank van eerste aanleg te Heerenveen, † Nijehaske 15-2-1833, trouwt te Dokkum 26-7-1827 Sjoerdtje Fockema, geboren te Dokkum 26-7-1802, † Assen 1-4-1879, dochter van Eelco en Gertje Tonnema.
  1. Geertruida Gratama, geboren Nijehaske 25-8-1829, † Arnhem 3-12-1906, trouwt te Dokkum 15-7-1853 Willem Frederik Gratama (VIII-A, 7)
  2. Aafke Gratama, geboren Nijehaake 10-9-1831, † Haarlem 23-6-1896, trouwt te Dokkum 29-6-1854 Simon Johan van Slooten (R.O.N.), geboren te Dokkum 27-12-1830, hypotheekbewaarder te Haarlem, † aldaar 27-11-1902, zoon van Mr. Adrianus en Henrica Catharina van Giffen.
 6. Elsje Gratama, geboren Harlingen 13-11-1796, † Assen 8 mei 1880.
 7. Mr. Menno Schaaf Gratama, geboren Harderwijk 14-5-1801, rechter, laatst raadsheer prov. gerechtshof te Groningen, † Assen 16-10-1858. trout te Groningen 19-12-1839 Johanna Frederica Rutgers, geboren Groningen 14-10-1802, † aldaar 25-11-1841, dochter van Ds. Johannes en Eva Justina Brugmans.

VIII-A. Dr. Sibrand Gratama (R.N.L., C.E.K.), geb. Harlingen 20 mei 1784, jur. dr., burgemeester van Assen, lid. Prov. Staten van Drenthe, rechter, laatst president prov. gerechtshof te Assen, † aldaar 8-1-1858, trouwt te Smilde 9-8-1812 Johanna Gesina Oldenhuis Kymmel, geboren Smilde 11-12-1789, † Assen 11-3-1858, dr. van Mr. Lucas Oldenhuis en Margaretha Willinge.

Uit dit huwelijk behalve vermelde kinderen nog 1 jong-gestorven dochter.

 1. Hendrik Seerpius Gratama (R.E.K.), geboren Assen 16-6-1813, direkteur postkantoor te Assen, † aldaar 31-1-1910, trouwt Winschoten 23-3-1840 Clasina Aidina Viëtor, geboren Winschoten 18-12-1820, † Assen 7-8-1885, dochter van Mr. Jan Fresemann en Jantien Haitzema.
 2. Mr. Lucas Oldenhuis Gratama (R.N.L.). geboren Assen 7-6-1815, advocaat en procureur te Assen, raadsheer gerechtshof aldaar, lid. Prov. Staten van Drenthe, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, † Assen 5-7-1887, trouwt aldaar 2-7-1841 Lubbertha Matthia Schukking, geboren Smilde 28-5-1815, † Assen 28-12-1860, dochter van Mr. Michael en Johanna Elisabeth Klopman.
 3. Dr. Jan Aafko Gratama, geboren Assen 16-4-1817, theol. dr., redakteur Nederl. Staatscourant, † Den Haag 2-12-1872.
 4. Mr. Jan Albert Willinge Gratama, geboren Assen 1-3-1819, advocaat en procureur aldaar, redakteur Prov. Drenthsche en Asser Courant, † Assen 29-11-1886, trouwt Meppel 18-5-1845 Johanna Jacoba Kniphorst, geboren Meppel 8-2-1822, † Assen 21-5-1898, dochter van Mr. Gerhardus Lambertus en Maria Hendrika Hofstede.
 5. Menno Talma Gratama, geboren Assen 2-12-1820, theol. candidaat, † Assen 10-9-1864.
 6. Prof. Mr. Bernard Jan Gratama (R.N.L.), geboren Assen 7-9-1822, substituut-officier van justitie laatst te Leiden, referendaris Dept. van Justitie, hoogleraar strafrecht en strafvordering te Groningen, † Delft 26 juni 1886, trouwt Zierikzee 26-5-1852 Jkvr. Everdina Johanna de Jonge, geb. Zierikzee 14-9-1822, † Groningen 12-11-1878, dochter van Jhr. Willem Dignus en Stephania de Weert.
 7. Willem Frederik Gratama, geboren Assen 28-7-1824, direkteur registratie en domeinen, † Arnhem 17-8-1887, trouwt Dokkum 15-7-1853 Geertruida Gratama, geboren Nijehaske 25-8-1829, † Arnhem 3-12-1906, dochter van Mr. Hendrik (VII-A, 5) en Sjoerdtje Fockema.
 8. Mr. Jan Gratama, geboren Assen 30-5-1829, president rechtbank te Zwolle, † Zwolle 12-1-1883, trouwt Assen 22-8-1855 Margarheta Johanna Nysingh, geboren Assen 12-9-1831, † Zwolle 26-11-1894, dochter van Mr. Andries Snoeck en Laura Elisabeth Bertling.
 9. Dr. Koenraad Wolter Gratama (R.E.K.), geboren Assen 25-4-1831, med. en phil. nat. dr., leraar rijkskweekschool voor militaire artsen te Utrecht. hoogleraar wis- en natuurkunde te Yedo (Japan), dirig. officier van gezondheid 2e kl., chef. mil. hospitaal te Den Haag, † Den Haag 19-1-1888, trouwt Zwolle 29-5-1873 Rudolphine Mechteld Ribbius, geboren Zwolle 21-5-1847, † Den Haag 15-9-1928, dr. van Mr. Gerrit David en Petronella Johanna Carolina Robidé van der Aa.
 10. Aafke Gratama, geboren Assen 16-8-1826, † Assen 25-7-1855.

VII-B Tjepke Gratama, geboren Harlingen 9-12-1764, eigenaar van een steen- en kalkwerk te Harlingen, lid fa. Gratama & Cie., ijzer- en kolenhandel aldaar, weesmeester aldaar, hypotheekbewaarder en ontvanger buitengewoon zegel en domeinen te Leeuwarden, † Leeuwarden 12-12-1844, trouwt 1e Harlingen 18-6-1786 Trijntje Westra, gedoopt Harlingen 4-9-1763, † Harlingen 17-10-1791, dochter van Jan en Dieuwke Pesma; touwt 2e Harlingen 14-7-1793 Elisabeth Wybenga, gedoopt Harlingen 8-6-1760, † Leeuwarden 29-1-1818, dochter van Andries Wybenga en Eke Wildschut. Uit het eerste huwelijk behalve vermelde kinderen 1 jong-gestorven zoon.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Rinske Gratama, geboren Harlingen 6-12-1788, † Harlingen 27-3-1883, trouwt Harlinge 3-6-1810 Jetze Rodenhuis, geboren Harlingen 11-1-1788, burgemeester aldaar, † Harlingen 16-12-1847, zoon van IJpe Jetzes en Hendrikje Pieters Scheltema.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Eke Gratama, geboren Harlingen 20-6-1794, † aldaar 10-10-1870, trouwt Leeuwarden 8-7-1814 Cornelis Pieters Simonsz, gedoopt Zaandam 17-5-1792, koopman, † Harlingen 6-8-1877, zoon van Hendrik en Elisabeth Reijger.
 2. Catharina Gratama, geboren Harlingen 16-8-1795, † Haarlem 4 dec. 1866.
 3. Aaltje Gratama, geboren Harlingen 1-11-1796, † Leeuwarden 15-4-1877, trouwt Leeuwarden 13-3-1823 Andreas Lycklama, geboren Leeuwarden 6-8-1797, notaris laatst te Leeuwarden, † Lisse 18-6-1865, zoon van Pieter en Grietje Pieters Jousma.
 4. Andries Gratama, geboren Harlingen 10-8-1800, kassier te Leeuwarden, † Leeuwarden 7-3-1884, trouwt Leeuwarden 27-1-1834 Helena Andreae, geboren Leeuwarden 3-11-1801, † Leeuwarden 11-5-1869, dochter van Mr. Pieter en Maria Charlotta van Wicheren.

Naar boven.

Aanvullingen genealogie

(NP 57, p. 118) Vrouw Jan Gerbens Swingma niet genoemd. Blijkt ene Douwtje Douwes te zijn. Trouwregister Gerecht Barradeel, 1614. Derde proclamatie van 16 februari 1614; man: Jan Gerbens, Wijnaldum, vrouw: Doutien Douuedr, Wijnaldum

(NP 57, 119) Vrouw Meyle Uilkes niet genoemd, blijkt Jancke Jacobs te zijn.
Trouwregister Doopsgezinde gemeente Harlingen, 1659: Bevestiging huwelijk van 6 januari 1659. Man: Melis Uylckes Vrouw: Jancke Jacobs

(NP 57, 120) Pieter Tetrode x Aukje Gratama. Voor- en nageslacht in genealogie Tetrode in Nederland's Patriciaat 4

(NP 57, 120) Aafke Hendriks Schaaf, zie ook Hannema.
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1728. Bevestiging huwelijk van 29 augustus 1728 tussen Hendrik Schaaf, vroedsman alh., van Harlingen en Aafke Bierma, van Harlingen.
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1728. Bevestiging huwelijk van 4 september 1728 tussen de vroedsman Schaaf en Aafke Bierma
Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1758. Ondertrouw van 16 juni 1758 tussen Sibrand Talma, van Harlingen en Elsje Schaaf, van Harlingen. De bruidegom wordt gecompareerd door zijn vader Sjoerd Talma en de bruid wordt gecompareerd door haar vader de burgemeester Hendrik Schaaf.
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1758 Bevestiging huwelijk van 25 juni 1758 tussen Sybrandt Talma, van Harlingen en Elsje Schaaff, van Harlingen
Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1768. Ondertrouw van 22 april 1768 van Jan Hannema, van Franeker en Elsje Schaaf, van Harlingen
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1768. Bevestiging huwelijk van 1 mei 1768 tussen Jan Hannema, van Franeker en Elsje Schaaf, van Harlingen.

(NP 57, 122) Afkomst Johanna Gesina Oldenhuis Kymmel, zie genealogie Kymmel in Nederland's Patriciaat 38.

Naar boven.

Vraagtekens genealogie

Naar boven.

Biografische gegevens

Hieronder vindt u enige biografische aantekeningen over een aantal leden van het geslacht Gratama die een voorname maatschappelijke positie hebben bekleed.

Seerp Gratama

Harlingen 27-10-1757, † Groningen 19-9-1837. Patriotisch advocaat en koopman te Harlingen. Hij schreef onder andere Onderzoek naar de geestelijke goederen in Friesland (1796). Hij werd hoogleraar te Harderwijk (1797) en later te Groningen.

Naar boven.

Tjepcke Gratama

Harlingen 9-12-1764, † Leeuwarden 12-12-1848. Koopman en kalkbrander te Harlingen, later hypotheekbewaarder te Leeuwarden. Anders dan zijn broer Seerp was hij zeer prinsgezind.

Naar boven.