Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Westra

Westra

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

De familie Westra was een overwegend gereformeerde familie, niettemin was het geslacht verwant aan de Gratama's en de Fonteins. Derhalve is een klein gedeelte van de genealogie Westra, gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 18 (1928), opgenomen in ons databestand.

Naar boven.

Genealogie

I. Lolke Jarighs, tr. Maartje Jansdr. Bilaan.

 1. Jarig, volgt II.
 2. Beatrix Westra, ged. Harlingen 07-041715, † na 1739, trouwt Harlingen 23-01-1735 Harmannus Gonggrijp. gedoopt Harlingen 28-11-1706, † na 1739, zoon van Hans en Sjoukjen Wijngaarden.

II. Jarig Westra, geboren 25-04-1712, gedoopt Harlingen 30-04-1712, koopman, mede-raad en burgemeester van Harlingen, † Harlingen 18-12-1787, trouwt Harlingen 13-12-1733 Trijntje Jansdr. Kamp (Vermoedelijk identiek met Trijntje, die 02-04-1715 te Harlingen werd gedoopt als dochter van Jan Hendriks en Trijntje Liettes.), † na Mei 1740.

 1. Ds. Lolke Westra, geboren 31-10-1735, gedoopt Harlingen 06-11-1735, predikant te Wijnaldum 1761, emer. 1773, † Dronrijp 08-03-1778, trouwt Petronella Rinsma, † na 18-12-1787.
  1. Trijntje Westra, geboren na 18-12-1764, trouwt Jouwert Stapert, geboren in 1756, zoon van Sybren en Maria Folkerts Saersma.
 2. Jan, volgt III.
 3. Maartje Westra, ged. Harlingen 15 Mei 1740, † vóór 18-12-1787, trouwt Harlingen 28-10-1764 Joost Bretton, zoon van Jan Tjerks en Aukjen Gonggrijp.

III. Jan Westra, ged. Harlingen 16-03-1738, koopman, hopman en vaandrig, † Harlingen 20-06-1775, trouwt Harlingen 17-10-1762 Dieuwke Pesma, geboren 30-04-1743, gedoopt Harlingen 04-06-1743, dochter van Hendrik en Pijtje Jansdr. van Slooten. Zij hertrouwt Harlingen 08-12-1776 Augustus van Dalsen, notaris.

 1. Trijntje Westra, ged. Harlingen 4 Sept. 1763, † vóór 11-07-1793, trouwt Harlingen 18-06-1786 Tjepke Gratama, geboren 09-12-1764, gedoopt Harlingen 22-01-1765, bewaarder der hypotheken en van het kadaster te Leeuwarden, † Leeuwarden 12-12-1844, zoon van Tjepke Seerps en Rinske Jansdr. Donker, hij hertrouwt 11-07-1793 Elisabeth Wybinga.
 2. Hendrik: volgt IV.
 3. Dr. Jarig Westra, geboren 18-01-1769, gedoopt Harling en 21-02-1769, med. doctor te Haarlem 1792-1803, daarna te Harlingen, † Harlingen 29-01-1841.

IV. Mr. Hendrik Westra, geboren 18-03-1766, gedoopt Harlingen 15-04-1766, advocaat voor den Hove van Friesland 1788, baljuw 8e district te Harlingen 1810, directeur der belastingen, uitgaande rechten en accijnsen in Drenthe 1820, burgemeester van Assen 1831, † Harlingen 11-09-1831, trouwt 1e Harlingen 09-09-1787 Hiltje Schaaff, gedoopt Harlingen 26-08-1766, † Harlingen 16-04-1790, begraven ín de Westerkerk, dochter van Sijds Benjaminsz. en Antje Stephanus; trouwt 2e Harlingen 15 Juli 1792 Eva Fontein, geboren Harlingen 26-02-1773, † Harlingen 03-11-1856, dochter van Dirk Freerks en Cathorina Stinstra.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Westra, geboren Harlingen 27-03-1789, † Leeuwarden 27-01-1863, trouwt Harlingen 04-05-1818: Jan Albarda, geboren Harlingen 12-06-1789, ontvonger der registratie laatst te Leeuwarden, † Leeuwarden 02-10-1859, zoon van Dr. Johannes en Mintje van der Meulen.

Uit het tweede huwelijk:
(Twee kinderen overleden jong.)

 1. Dieuwke Westra, geboren Harlingen 18-04-1793, † Assen 03-01-1831.
 2. Catharina Westra, geboren Harlingen 22-07-1794, † Harlingen 23-12-1819, trouwt Harlingen 29-07-1817 Meile van der Plaats, geboren Harlingen 21-03-1787, uitgever 1814-43, wethouder, secretaris der 5 deelen zeedijken, binnen- en buitendijks, † Harlingen 07-08-1873, zoon van Folkert en Anna Toussaint. Hij hertrouwt Groningen 24-12-1828 C.W. Reyers.
 3. Jeannette Westra, geboren Harlingen 10-12-1795, † Harlingen 11-07-1834, trouwt Harlingen 29-08-1822 Gerhardus Pettinga, geboren Harlingen 17-11-1794 (Doopsgezind gedoopt 27-09-1822) wijnkoper (firma G. Pettinga & Zoon), secretaris der 5 deelen zeedijken, kapitein der landstorm in Friesland 1833, † Utrecht 25-02-1845, zoon van Gerbrandus en Doetje Oedses Spoelstra. Hij hertrouwt Harlingen 28-01-1836 Joanna Greydanus.
 4. Baudina Westra, geboren Harlingen 11-04-1797, † Assen 29-01-1836.
 5. Margaretha Westra, geboren Harlingen 21-03-1802, † Assen 05-02-1831, trouwt Assen 13-09-1826 Mr. Herman Hubert van Lier, geboren Kaap de Goede Hoop 09-08-1792, notaris te Assen 1832-63, † Assen 08-03-1863, zoon van Ds. Helperus Ritzema van Lier en Maria Johanna van Riet.
 6. Mr. Jan Westra, geboren Harlingen 29-03-1803, raadsheer provinciaal gerechtshof van Drenthe 1838, president 1865-70, ridder Nederlandse Leeuw, † Assen 26-01-1871, trouwt 1e Dwingelo 10-08-1831 Jkvr. Roelina Gijsbertha Suzanna Leonora van Holthe, geboren Dwingelo 06-09-1811, † Dwingelo 26-05-1832, dochter van Jhr. Aalt Willem en Geertruid Agnes barones von Dedem; trouwt 2e Dwingelo 21-06-1835 Jkvr. Suzanna Leonora van Holthe, geboren Dwingelo 06-06-1818, † Assen 23-03-1907, zuster van zijn eerste echtgenote.
 7. Frederika Westra, geboren Harlingen 19-04-1804, † Assen 04-09-1827.
 8. Mr. Dirk Westra, geboren Harlingen 18-05-1807, president rechtbank te Assen 1863-77, luitenant 2e bataljon Mobiele Schutterij in Drenthe 1830-31, officier Eikenkroon, † Assen 19-12-1885, trouwt Assen 17-01-1849 Rolina Johanna Hendrika van der Scheer, geboren Gieten 04-03-1822, † Assen 14-05-1884, dochter van Allerd en Anna Barbara Jacoba de Bl´court.
 9. Petronella Jacoba Westra, geboren Harlingen 07-08-1811, † Heerenveen 23-11-1834, trouwt Assen 21-07-1833 Dr. Jan Houwink, geboren Meppel 11-12-1808, † Heerenveen 03-01-1845, zoon van Albertus en Anna Aleida Kniphorst.
 10. Goëtius Westra, geboren Harlingen 26-02-1814, was werkzaam ter secretarie, † Leeuwarden 26-10-1847; trouwt 26-07-1843 Johanna Margaretha Westenberg, geboren in 1813, dochter van Christiaan Jansz. en Adriana IJsenbeek; zij hertrouwt Leeuwarden 28-02-1849: Nicolaas de Rotte.

Naar boven.

Aanvullingen genealogie

(NP, p. 252) Aanvullende gegevens over Hendrik Pesma en Pytje Jansdr. van Slooten in de genealogie Van Slooten, gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 32 (1946). Huwelijksdata etc. zijn aangevuld met gegevens uit de database BS voor 1811 van het Ryksargyf yn Fryslân.

(NP, p. 253) Nadere informatie over Jan Albarda en zijn ouders in genealogie Albarda, gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 60 (1974).