Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Hanekuijk

Hanekuijk / Hanekuik

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

Naar boven.

Genealogie

I. Johannes Sikkes, grootschipper, † vóór 1650; trouwt omstreeks 1620: Ytje Johannesdr. lidmaat van de Waterlandse gemeente te Harlingen (1650), † kort voor 08-03-1671.

II. Hylke Johannes Hanekuijk, in 1644 'gewesene grootschipper', in 1655 evenwel weer 'grootschipper', in 1666 burger en koopman, doopsgezind, † tussen 07-11-1670 en 08-03-1671; trouwt 27-02-1642 voor het gerecht van Harlingen: Weyntien Hendrix Bonck, geboren Harlingen 1623, † 1696/'97, dochter van Hendrik Jans, geboren in Harlingen omstreeks 1595, zeilmaker, † vóór 1629, en (huwelijk gerecht Harlingen 10-03-1622) Grietje Cornelis Bonck, † na 1650.

 1. Douwe, volgt A-III
 2. Johannes, volgt B-II

A-III Douwe Hylkes Hanekuijk, trouwt 5-2-1681 voor het gerecht van Harlingen Hincke Joukes, afkomstig van Harlingen.

 1. Hylke, volgt A-IVa
 2. Wybe, volgt A-IVb

A-IVa Hylke Douwes Hanekuijk, geboren Harlingen 1684/'85, doopsgezind gedoopt Harlingen 23-1-1706, koopman en burger te Harlingen, † Harlingen 27-03-1731; trouwt 1e 20-12-1704 voor het gerecht van Harlingen Aagje Everts Hingst; trouwt 2e 11-08-1725 voor het gerecht van Harlingen IJbeltje Reiners Fontein.
Uit het eerste huwelijk

 1. Douwe Hylkes Hanekuijk, geboren Harlingen 18-09-1705, † Harlingen 3-10-1705
 2. Douwe Hylkes Hanekuijk, geboren Harlingen 18 of 19-08-1707, † Harlingen 23-08-1707.
 3. Evert Hylkes Hanekuijk, geboren Harlingen 30-11-1708, doopgezind gedoopt Harlingen 2-07-1735, bontreder te Harlingen, † tussen 1750 en 12-12-1755, trouwt 31-03-1736 voor het gerecht van Harlingen Geertje Everts Oosterbaan, zij hertrouwt Tjebbe Pieters Dreijer
  1. Hylke Everts Hanekuijk, geboren Harlingen 17-05-1744.
  2. Menso Everts Hanekuijk, † jong.
 4. Stijntje Hylkes Hanekuijk, geboren Harlingen 21-06-1710, † Harlingen 02-02-1711.
 5. Douwe, volgt A-Va
 6. Stijntje (Christina) Hylkes Hanekuijk, geboren Harlingen 07-09-1713, trouwt 3-5-1739 voor het gerecht van Harlingen Sierk Taekles Tolsma.
 7. Hendrik Hylkes Hanekuijk, geboren en † Harlingen 08-03-1717.

A-Va Douwe Hylkes Hanekuijk, geboren Harlingen 25-5-1721, zeepzieder te Harlingen, † Harlingen 24-8-1764, trouwt 21-6-1733 voor het gerecht van Harlingen Geertje Wybes Hanekuijk.

 1. Aagje Douwes Hanekuijk, geboren Harlingen 27-11-1735, † Harlingen 20-12-1737
 2. Aagje Douwes Hanekuik, geboren Harlingen 27-10-1737, lidmaat doopsgezinde gemeente Harlingen in januari 1760 en in juni 1786, begraven Harlingen 13-1-1797, trouwt 30-3-1760 voor het gerecht van Harlingen: (Prof. Dr.) Heere Everts Oosterbaan.
 3. Janke Douwes Hanekuijk, geboren Harlingen 7-4-1739, † Harlingen 17-2-1740.
 4. Janke Douwes Hanekuijk, geboren Harlingen 19-11-1740, † Harlingen 26-11-1740.
 5. Wybe, volgt A-VIa
 6. Janke Douwes Hanekuijk, geboren Harlingen 23-12-1743, † Harlingen 6-2-1744.
 7. Kind, doodgeboren.
 8. Janke Douwes Hanekuijk, geboren Harlingen 23-7-1747, † Harlingen 7-11-1750.

A-VIa. Wybe Douwes Hanekuijk, geboren 11-5-1742, doopsgezind gedoopt Harlingen 4-7-1766, zeepzieder te Harlingen, ontving met zijn echtgenote 6-2-1789 attestatie naar Amsterdam, trouwt 17-6-1764 voor het gerecht van Harlingen: Rinske Lanting, geboren te Harlingen, doopsgezind gedoopt Harlingen 26-1-1766, dochter van Kleys Lanting († 1778), koopman, rentmeester, vroedsman (1763-'66), gezworen gemeensman (1766, '71, '76) en burgemeester (1772-'75 en 1777-'78) te Harlingen, en Neeltje Pieters Hibma.

 1. Douwe Wybes Hanekuijk, geboren Harlingen 17-2-1765, ongehuwd overleden.
 2. Aafke Wybes Hanekuijk, geboren Harlingen 15-9-1766, begraven Amsterdam 27-12-1788.
 3. Geertje (Geertruida) Wybes Hanekuijk, geboren Harlingen 2-10-1769, winkelierse te Heerenveen, † Heerenveen 1-4-1834; trouwt Amsterdam (Waalse kerk) 22-6-1788, Nicolaas Lublink, Evangelisch Luthers gedoopt Amsterdam 3-1-1765, wijnkoper te Heerenveen, † Heerenveen 1806, zoon van Nicolaas Lublink en Catharina Agneta Fock.
 4. Neeltje Wybes Hanekuijk, geboren Harlingen 17-9-1775, † Heerenveen 24-4-1851.

A-IVb Wybe Douwes Hanekuijk, † vóór 1749, trouwt 7-11-1711 voor het gerecht van Harlingen Janke Jacobs Ollema, afkomstig van Harlingen

 1. Geertje Wybes Hanekuijk, geboren Harlingen 24-12-1713, † Harlingen 9-1-1797, trouwt 21-6-1733 voor het gerecht van Harlingen: Douwe Hylkes Hanekuijk
 2. Jacob volgt A-Vb.
 3. Hinke Wybes Hanekuijk, geboren te Harlingen, trouwt 1-12-1743 voor het gerecht van Harlingen: Cornelis Brouwer, afkomstig van Harlingen.

A-Vb Jacob Wybes Hanekuik, geboren te Harlingen, trouwt 5-11-1741 voor het gerecht van Harlingen (eerste proclamatie Hervormde gemeente Pingjum Zurich 22-10-1741): Yfke Pieters Hibma, geboren te Pingjum.

 1. Pieter Jacobs (Petrus Jacobus) Hanekuijk, geboren Harlingen 1748/'49, † Harlingen 25-6-1821, trouwt 15-6-1777 voor het gerecht van Harlingen: Rinske J. Scheltinga († vóór 24-6-1821), afkomstig van Harlingen.
 2. Wybe volgt A-Vb.

A-VIb Mr. Wybe Jacobus Hanekuijk, geboren 1755/'56 Harlingen, advocaat voor het Hof van Friesland, † Harlingen 15-2-1830, trouwt 20-8-1780 voor het gerecht van Harlingen: Petronella Maria Tetrode, geboren Harlingen 1756/'57, † Harlingen 28-10-1834.

A-VIIb Mr. Jacob Hanekuijk, geboren Harlingen 2-4-1781, advocaat en notaris te Harlingen (1809-1851), lid raad van Harlingen (1838-1849), lid Prov. Staten van Friesland, † 30-12-1851; trouwt Harlingen 2-6-1823 Elisabeth Hannema.

 1. Wybo Jacobs Hanekuyk, geboren Harlingen 9-4-1825, trouwt: Gerrarda Margaretha Catharina van Harlingen.
 2. Petronella Maria Hanekuyk, geboren Harlingen 8-9-1827.
 3. Rinske Jacoba Hanekuyk, geboren Harlingen 31-10-1828.

B-III Johannes Hylkes Hanekuijk, trouwt 26-5-1666 voor het gerecht van Harlingen Elbrigien Sickes, afkomstig van Harlingen

 1. Hylke Johannes Hanekuik, volgt B-IV.
 2. Grietie Johannes Hanekuijk trouwt 1-4-1702 voor het gerecht van Harlingen Eibert Harings, afkomstig van Harlingen

B-IV Hylke Johannes Hanekuik, koopman te Harlingen, trouwt 6-7-1700 voor het gerecht van Harlingen Hincke Philippus, afkomstig van Harlingen.

 1. Antje Hylkes Hanekuijk, trouwt 16-7-1729 voor het gerecht van Harlingen Claes Tomas IJsenbeek
 2. Epke (Elbracht) Hanekuijk, geboren Harlingen 21-9-1705, † Harlingen 11-3-1731, trouwt 20-5-1730 Jelle Simons Stijl, hij hertrouwt Cunira (Knierke) Talma.
 3. Philippus Hylkes Hanekuijk, geboren te Harlingen, trouwt 17-6-1758 voor het gerecht van Harlingen: Mayke Folkerts Haas, afkomstig van Harlingen.

Naar boven.

Aantekeningen genealogie

Overlijdensakte Harlingen, 1813
Aangiftedatum 3 mei 1813, blad nr. 25
Aagje Hanekuik, overleden 2 mei 1813, oud 75 jaar, weduwe


Overlijdensakte Harlingen, 1824
Aangiftedatum 5 juli 1824, blad nr. 30
Hylke Hanekuyk, overleden 4 juli 1824, oud 80 jaar, ongehuwd

   

Naar boven.

Vraagtekens genealogie

Naar boven.