Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Wildschut

Wildschut

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

De Harlinger doopsgezinde familie Wildschut (uitgestorven 1814) was relatief klein. Niettemin trad een aantal leden uit dit geslacht in de achttiende eeuw duidelijk op de voorgrond. Bovendien trouwden diverse Wildschutten met telgen uit andere vooraanstaande doopsgezinde geslachten als Oosterbaan, Stinstra en Stijl. Een beknopte genealogie van de Harlinger familie Wildschut, samengesteld door Joh. Zandleven, is gepubliceerd in Gens Nostra XXII (1967), pp. 263-265.

Naar boven.

Aanvullingen genealogie

(p. 263) Rein Annes Swael was volgens quotisatiekohieren 1749 "schipper op 't admiraliteytsjagt". Waarbij verder vermeld "bestaet wel c.u.".

(p. 263/4) In de quotisatiekohieren van 1749 wordt vermeld ene Janke Wildschut. Deze komt niet voor in de genealogie van Zandleven. Hoogstwaarschijnlijk is dit een dochter van Seerp Dirks Wildschut en Aaltje Gijsberts Bijker, vernoemd naar haar grootmoeder van moeders zijde Jancke Jildts.

(p. 264) Aanvullende gegevens Gijsbert Wildschut c.s. te ontlenen aan quotisatiekohieren.

(p. 264) Zandleven vermeld bij Dirk (Gijsberts) Wildschut geboortedatum: circa 1737. Aangezien Dirk tijdens de quotisatie van 1749 jonger dan twaalf was, lijkt het beter deze rond 1738 te plaatsen.

(p. 265) Jan Thomas IJsenbeek volgens quotisatiekohier 1749 toen reeds overleden. Zijn weduwe Eelkien Wildschut wordt vermeld als "lakenkoperse".

(p. 265) Jarig Pieters Gelinde was volgens quotisatiekohier 1749 geleibakker.

Naar boven.

Vraagtekens genealogie

Dirck Dirckx Mock, grootschipper, voer in 1654/'55 op de Kleine Oost met een schip van 4 last. (Faber 1964, 70.)

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1632 DTB nr: 331, 1613 - 1656 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 26 februari 1632 Man: Dirck Dircksen, Harlingen Vrouw: Aefke Corneles, Harlingen Gestandaardiseerde namen: DIRK DIRKS en AAFKE KORNELIS

Trouwregister Doopsgezinde gemeente Harlingen, 1637 DTB nr: 341, 1632 - 1669 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 20 augustus 1637 Man: Cornelis Dirckx Vrouw: Rinck Sipkes Gestandaardiseerde namen: KORNELIS DIRKS en RIENKJE SIPKES

(p. 263) Voerden Cornelis Dirks (IIIa.), Anne Dirks (II.2.), Cornelis Cornelis (IIIa.2.), de achternaam Mock of Wildschut?

(p. 263) Huwelijk Seerp Dirks Wildschut en Aaltje Gijsberts Bijker niet terug gevonden in de database van het Historisch Centrum Leeuwarden.

(p. 263/4) In de quotisatiekohieren van 1749 wordt vermeld ene Janke Wildschut. Deze komt niet voor in de genealogie van Zandleven. Hoogstwaarschijnlijk is dit een dochter van Seerp Dirks Wildschut en Aaltje Gijsberts Bijker, vernoemd naar haar grootmoeder van moeders zijde Jancke Jildts.

(p. 264) Zandleven geeft als datum voor huwelijk tussen G. Coopmans en A. Fontein 26-11. Nederland's Patriciaat (genealogie Fontein) geeft 16-11.

(p. 264) Andries Scheltes Wijbinga en Eke Wildschut vermoedelijk ouders van Schelte Andries Wijbenga (tr. 17-6-1770 met Baukje Feijtama, wed. Dr. Feddrik Fontein van Andla.).

Naar boven.

Quotisatie 1749

In de Quotisatiekohieren van 1749 komen we in Harlingen de volgende telgen uit het geslacht Wildschut voor:
Janke Wildschut, vlegster; bestaet gemeen. Huishouden bestaat uit 1 persoon ouder dan 12 jaar. Aangeslagen voor: 6-12-0, verhoogd met 1-0-0.
Eelke Wildschut, coopman; begoedigt c.u. Huishouden bestaat uit 3 personen ouder dan 12 jaar. Aangeslagen voor 100-0-0, verhoogd met 17-0-0.
Seerp Wildschut, coopman; welbegoedight. Huishouden bestaat uit 3 personen ouder dan 12 jaar. Aangeslagen voor 106-11-0, verhoogd met 18-0-0.
Gijsbert Wildschut, mr. bontreeder c.u. Huishouden bestaat uit 5 personen ouder dan 12 jaar en 2 jonger dan 12 jaar. Aangeslagen voor 150-0-0, verhoogd met 25-0-0.

Naar boven.

Biografische gegevens

Van leden van de familie Wildschut zijn vooralsnog geen biografische schetsen beschikbaar.