Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Dreijer

Dreijer / Dreyer

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

Deze genealogie is nog in opbouw. Heeft u aanvullingen en/of correcties dan wordt u vriendelijk verzocht contact met ons op te nemen.

Naar boven.

Genealogie (in opbouw)

Dreijer I

I. Aris Pieters, in 1576 stoeldraaier te Harlingen, wordt in 1579 in de personele kohieren aangeslagen voor 5 pond en 10 stuiver (zowat het hoogste tarief), † vóór 1602; trouwt omstreeks 1570: Saske Pietersdr., zij wordt in 1623 nog genoemd.

 1. Pieter, volgt II.
 2. Gryt Aris
 3. Marten Aris, † vóór 1606, op reis naar Oost Indië overleden, trouwt N.N.
  1. Pieters Martens, geboren 1597/'98.
 4. Syurdt Aris

II. Pieter Aris Dreijer, houtkoper te Harlingen, rederijker, schreef Stichtelijke Liedekens, † tussen 23-09-1623 en 16-12-1623; trouwt in 1597: Tryn Tjebbedr., † tussen 10-11-1632 en 21-01-1634, dochter van Tiebbe Tiebbes en Trynke Abbedr.

 1. Tiebbe Pieters, volgt III.
 2. Eelk Pieters, † na 1625; trouwt 1611 (ondertrouw gerecht Harlingen 26-01-1611): Gaucke Dircks, afkomstig van Leeuwarden, † vóór 1625.
 3. Arjen Pieters
 4. Grietje Pieters, geb. ca. 1615.

III. Tjebbe Pieters Dreijer, geboren 1597/'98, houtkoper te Harlingen, lidmaat Vlaamse gemeente te Harlingen, † Harlingen 1665; trouwt 1e vóór 23-07-1624 Dingen Pieters Scheltinga; trouwt 2e 09-01-1642 Doopsgezinde gemeente Harlingen: Hincke Bottes Baerda, geboren Sneek 1616/'17, weduwe van Isbrant Wibrants (dat huwelijk 03-08-1634 voor het gerecht van Sneek), dochter van Botte Clases, boterkoper te Sneek, en Maaike Danielsdr. Keest.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Jacob Tiebbes Dreyer, trouwt 06-03-1653 voor het gerecht van Harlingen: Aeltie Pytters, afkomstig van Harlingen; trouwt 2e 10-02-1666 voor het gerecht van Harlingen: Wytscke Freerx, afkomstig van Harlingen.
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Pieter Jacobs Dreyer, afkomstig van Harlingen, trouwt 24-12-1675 voor het gerecht van Harlingen: Saackjen Clases Braem.
   1. Hincke Pyters Dreyer, geboren te Harlingen, † Harlingen mei 1751, trouwt 17-2-1694 voor het gerecht van Harlingen: Anne Jansen Huidekoper.
 2. Pieter Tjebbes Dreijer; trouwt 1e 27-07-1656 voor het gerecht van Harlingen: Lysbeth Claeses, afkomstig van Harlingen; trouwt 2e: 09-11-1661 voor het gerecht van Harlingen: Martien Pytters, afkomstig van Harlingen.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Dingen Tjebbes Dreijer, geboren 1643/'44, weesmoeder doopsgezinden te Harlingen (1692-1694), † Harlingen 1716/'17, trouwt 21-11-1665 voor het gerecht van Harlingen Pieter Feddes. Uit dit huwelijk: Dreijer II.
 2. Maycke Tiebbes Dreijer, geboren 1644/'45, trouwt 11-08-1661 voor het gerecht van Harlingen: Johannes Bauckes van der Ley, afkomstig van Harlingen.

Dreijer II

I. Fedde Claes, in 1569 en 1574 vermeld te Leeuwarden, brouwer te Harlingen, burgemeester van Harlingen, † vóór 01-12-1607; tr. 1e Aecken Pietersdr.; trouwt 2e Foockel Doededr.; trouwt 3e rond 1590 Dieucke Pietersdr., weduwe van Fedde Oeges (Bonnema) te Bolsward. Uit het derde huwelijk o.a.:

II. Pieter Feddes, in 1613 brouwer te Harlingen, liet een vermogen na van 1.800 c.g., † tussen 30-08-1615 en 06-06-1617; trouwt 23-05-1610 voor het gerecht van Harlingen: Ydts. Abbedr. geboren te Kimswerd.

 1. Fedde, volgt III.
 2. Abbe Pieters, genoemd in 1635.

III. Fedde Pieters, schoenmaker te Harlingen, lid van het gilde sinds 1630, is dat nog altijd in 1681, koopt in 1651 een tichelwerk te Almenum, lid (1641) en diaken (1667-1672) Vlaamse gemeente te Harlingen, diaken gecombineerde gemeente te Harlingen (1672-1676), † tussen 26-06-1683 en 02-05-1686; trouwt 14-06-1634 voor het gerecht van Harlingen: Trijntje Jans, afkomstig van Franeker, lidmaat Vlaamse gemeente te Harlingen (1665) † Harlingen 1666.

IV. Pytter Feddes, mr. brouwer en burger te Harlingen, lidmaat Vlaamse doopsgezinde gemeente, in 1675 aangeslagen voor 16.000 c.g., † Harlingen 1686; trouwt 21-1-1665 voor het gerecht van Harlingen: Dyne (Dingen) Tjebbes Dreyer, afkomstig van Harlingen.

 1. Fedde Pieters Dreijer, † Harlingen 28-9-1724, trouwt 1e Maritje Jacobs Schellinger; trouwt 2e 30-3-1709 voor het gerecht van Harlingen: Aafke Reiners Fontein. Uit tweede huwelijk:
  1. IJbeltje Feddes Dreijer, trouwt 13-5-1730 (gerecht Harlingen, gerecht Barradeel en Hervormde kerk Sexbierum) Dr. Regnerus Braam.
 2. Tjebbe Pieters Dreijer, geboren Harlingen 1666, mr. brouwer te Harlingen, † Harlingen 29-07-1701; trouwt 28-01-1693 voor het gerecht van Harlingen: Baukje Theunis, geboren Dokkum ..-01-1672, † Harlingen 27-07-1701, dochter van (NB SIKKE HETTES)
  1. Pieter, volgt V.
  2. Trijntje Tjebbes Dreijer; trouwt 21-02-1722 voor het gerecht van Harlingen: Jelte Ruirds, afkomstig van Harlingen.

V. Pieter Tjebbes Dreyer, geboren 1694/'95, trouwt 23-2-1715 voor het gerecht van Harlingen: Janke Douwes Hanekuijk.

 1. Tjebbe Pieters Dreijer, geboren Harlingen 13-5-1721, doopsgezind gedoopt Harlingen januari 1749, koopman en zoutzieder te Harlingen, † Harlingen 4-3-1788 (aangegeven 12-3); trouwt 1e 6-2-1746 Hervormde kerk Dronrijp (attestatie afgegeven door gerecht van Harlingen 5-2-1746) Trijntje Hendriks, afkomstig van Dronrijp; trouwt 2e 12-2-1756 voor het gerecht van Harlingen: Geertie Everts Oosterbaan, weduwe van Evert Hylkes Hanekuijk.
 2. Fedde Pieters Dreijer, geboren 1725/'26, trouwt 07-08-1763 voor het gerecht van Harlingen: Beerntje Vellinga, weduwe van Jacob Freerks Scheltinga.
 3. Hylke Pieters Dreijer, geboren 1728, doopsgezind gedoopt Harlingen 24-1-1761, zoutzieder te Harlingen, † Harlingen 1767; trouwt 31-10-1751 voor het gerecht van Harlingen Ynskje Freerks Scheltinga, doopsgezind gedoopt Harlingen 24-1-1761, † Harlingen 1765, dochter van Freerk Allarts Scheltinga en Rinske Jacobs Roorda.
  1. Janke Hylkes Dreijer, geboren 16-05-1753, † 01-01-1825, trouwt 24-8-1783 voor het gerecht van Harlingen: Pieter Sjoerds Hannema.
  2. Rinske Hylkes Dreijer, geboren 06-12-1759, † 17-06-1794, trouwt 12-2-1786 voor het gerecht van Harlingen: Jacobus Hannema.
 4. Baukje Pieters Dreijer, † vóór 06-04-1743.
 5. Hinke Pieters Dreijer, in Quotisatkohier 1749 als 'renteniersche' vermeld.
 6. Douwe Pieters Dreijer

Naar boven.

Aantekeningen genealogie

  


Trouwregister Gerecht Harlingen, 1612
  DTB nr:  312, 1611 - 1625
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 27 september 1612
    Man:  Syoert Arians, Harlingen
   Vrouw:  Maycke Beniers, Harlingen

  
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1637
  DTB nr:  331, 1613 - 1656
Vermelding:  Proclamatie van 19 november 1637
    Man:  Aris Pytters Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Rints Sickes, Harlingen

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1637
  DTB nr:  314, 1632 - 1645
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 19 november 1637
    Man:  Aris Piters Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Rinske Sickes, Harlingen
    NB:  jm/jd v.Koningsburen


Trouwregister Gerecht Harlingen, 1655
  DTB nr:  315, 1645 - 1661
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 9 december 1655
    Man:  Aris Tiebbes Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Hiske Claeses, Harlingen
   
 
   
Trouwregister Gerecht Harlingen, 1671
  DTB nr:  316, 1661 - 1680
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 4 november 1671
    Man:  Pieter Aris Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Hiltie Feddricks, Harlingen
    NB:  wg P.A.Dreyer   
   
   
Trouwregister Gerecht Harlingen, 1681
  DTB nr:  317, 1680 - 1701
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 26 februari 1681
    Man:  Jacob Romckes Braem, Harlingen
   Vrouw:  Martjen Pieters Dreyer, Harlingen   
   
Trouwregister Gerecht Harlingen, 1693
  DTB nr:  317, 1680 - 1701
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 28 januari 1693
    Man:  Tjebbe Pyeters Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Bauckjen Theunis, Dokkum  

Ondertrouwregister Gerecht Dokkum, 1693
  DTB nr:  175, 1686 - 1707
Vermelding:  Attestatie afgegeven 21 januari 1693, Dokkum
    Man:  Tjebbe Pieters Dreijer, Harlingen
   Vrouw:  Bauckje Theunis, Dokkum
   
Trouwregister Hervormde gemeente Dokkum, 1693
  DTB nr:  194, 1681 - 1700
Vermelding:  Attestatie afgegeven 21 januari 1693, Dokkum
    Man:  Tjebbe Pieters Dreijer, Harlingen
   Vrouw:  Bauckje Theunis, Dokkum   

    

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1740
  DTB nr:  307, 1690 - 1752
Vermelding:  Ondertrouw van 6 augustus 1740
    Man:  Arjen Aris Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Claaske Lykeles, Harlingen
   
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1740
  DTB nr:  334, 1739 - 1772
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 21 augustus 1740
    Man:  Arjen Aris Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Claeske Lykles, HarlingenOndertrouwregister Gerecht Harlingen, 1748
  DTB nr:  307, 1690 - 1752
Vermelding:  Ondertrouw van 7 september 1748
    Man:  Tymon Jacobs, Harlingen
   Vrouw:  Trijntje Aris Dreyer, Harlingen
    NB:  fiscaal B.Dreyer

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1748
  DTB nr:  334, 1739 - 1772
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 22 september 1748
    Man:  Tymon Jacobs, Harlingen
   Vrouw:  Trijntje Aris Dreyer, Harlingen


Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1752
  DTB nr:  308, 1752 - 1769
Vermelding:  Ondertrouw van 14 april 1752
    Man:  Bernardus Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Alida van der Geest, Harlingen
   
   
Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1752
  DTB nr:  334, 1739 - 1772
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 23 april 1752
    Man:  Bernardus Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Alida van der Geest, Harlingen  
   
Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1753
  DTB nr:  308, 1752 - 1769
Vermelding:  Ondertrouw van 27 oktober 1753
    Man:  Arjen Aris Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Trijntje Wopkes Nota, Harlingen
    NB:  smdv Dirk J.vd.Muir   

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1753
  DTB nr:  334, 1739 - 1772
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 11 november 1753
    Man:  Arjen Aris Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Trijntie Wopkes Nota, HarlingenTrouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1776
  DTB nr:  335, 1772 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 17 november 1776
    Man:  Arryen Aris Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Knierke Simons Swart, HarlingenTrouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1798
  DTB nr:  335, 1772 - 1811
Vermelding:  Bevestiging huwelijk van 25 december 1798
    Man:  Hendrik Jans Dreyer, Harlingen
   Vrouw:  Gesina Jans Groeneveld, Harlingen

Naar boven.

Vraagtekens genealogie

Naar boven.