Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Hingst

Hingst

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

De onderstaande genealogie van de familie Hingst is grotendeels gebaseerd op genealogie gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 45 (1959). De genealogie in het blauwe boekje kent evenwel nogal wat hiaten, met name wat de vroegste generaties betreft. Enkele aanvullende gegevens konden ontleend worden aan Schutte, Het doopsgezinde geslacht Oosterbaan en aan eigen onderzoek in o.a. DTB-registers.

Naar boven.

Genealogie

I. Hessel N. x N.N.

 1. Frids Hessels, geboren omstreeks 1567, hynxstevanger, grootschipper en koopman te Harlingen, † tussen 27-4-1650 en 12-12-1656, tr. 1e Harlingen Sydske Wybes, † vóór 1608, dochter van Wybe Jochums; tr. 2e Harlingen 1608 Rinck Hebbes, weduwe van Symen Rommerts; tr. 3e Harlingen Sjouck Jans, † vóór maart 1642.
  Uit eerste huwelijk:
  1. Hessel Fridses, volgt A-II.
  2. Jochum Fridses trouwt 31 maart 1623 voor het gerecht van Harlingen met Syouck Sibrants, afkomstig van Harlingen.
 2. Jacob Hessels trouwt in 1603 voor het gerecht van Harlingen met Grietgie Jans
  1. Jacob Jacobs Hingst trouwt 1-2-1629 voor het gerecht van Harlingen met Sytske Freercks (Braam), afkomstig van Harlingen.
   1. Freerk Jacobs Hingst, volgt B-II.
   2. Meinte Jacobs Hingst, volgt C-II.

A-II. Hessel Fridses, grootschipper en houthandelaar te Harlingen, † tussen 27 april 1649 en 9 maart 1650, tr. Harlingen vóór 1 juli 1620 Pietrick Sybrands (Gratama), † febr. 1660, dochter van Sybrand Seerps en Atke Edes.

 1. Sybrand, volgt A-III.
 2. Griettie Hessels, trouwt 10-2-1661 voor het gerecht Harlingen met Jacob Claessen Braem.
 3. Attie Hessels, trouwt 13-08-1643, voor het gerecht van Harlingen: Marten Tiepkes.

A-III. Sybrand Hessels, Schots koopman te Harlingen, † aldaar tussen 13 maart 1668 en 27 nov. 1668, tr. 1e voor het gerecht van Harlingen 16-04-1648 Maycke Gouckes (Suringar), † vóór 1665, dochter van Goucke Gerlofs en Inske Sybrands; tr. 2e Harlingen 8 juli 1660 Jouckien Romkes Langwaert, † tussen 1666 en 1669.

Uit het eerste huwelijk o.a.:

 1. Goucke, volgt A-IV.
 2. Hessel Sijbrands, geboren 1653/'54.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Pijttje Sybrands, geboren 1665/'66.

A-IV. Goucke Sybrands (Hingst), geboren Harlingen juli 1649, koopman en president-diaken Doopsgezinde gemeente aldaar, † Harlingen 2 nov. 1720, trouwt 1e voor het gerecht van Harlingen 7-4-1677 Stye (of Yttie) Jans; tr. 2e voor het gerecht van Harlingen 5-9-1701 Trijntje Pieters, geb. omstr. sept. 1650, † Harlingen 6 april 1721.

Uit het eerste huwelijk:
A-V. Sybrand Gouckes Hingst, geb. Harlingen sept. 1679, † aldaar 30 april 1722, tr. ald. 1 aug. 1711 Sike Ruurds, geb. 16 juni 1685, † Harlingen 5 sept. 1737, dr van Ruurd Pieters en Martine Meyles Ollema.

A-VI. Gouke Sybrands Hingst, geb. Harlingen 19 sept. 1716, oprichter en lid firma Gouke Sybrands Hingst & Zoon, fabrikanten van bont en broekestreept aldaar, † Harlingen 17 febr. 1788, tr. ald. 9 jan. 1740 Trijntje Broers, geb. febr. 1717, † Harlingen 28 nov. 1796, dochter van Broer Hoytes en Lolkjen Rinkes.

 1. Sybrand Goukes Hingst, geb. Harlingen 5 mei 1740, † ald. 7 juli 1740.
 2. Broer Goukes Hingst, geb. Harlingen 17 dec. 1741, † ald. 4 sept. 1763, tr. Harlingen 22 mei 1763 Antie Jans Persyn, geb. ald. 23 febr. 1734, † na 1775, dochter van Jan Poppes en Fettie Bouwes.
 3. Sybrand Goukes, volgt A-VII.
 4. Heere Goukes Hingst, geb. Harlingen 7 maart 1749, † ald. 7 april 1770.
 5. Sike Goukes Hingst, geb. Harlingen 12 maart 1754, † 18 juli 1817, tr. Harlingen 13 maart 1785 Poppe Jans Persyn, geb. ald. 4 jan. 1741, † ald. 31 okt. 1804, zoon van Jan Poppes en Fettie Bouwes.
 6. Lolkjen Goukes Hingst, geb. Harlingen 16 jan. 1757, † ald. 3 dec. 1762.

A-VII. Sybrand Goukes Hingst, geb. Harlingen 17 dec. 1744, lid fa G.S. Hingst & Zn, fabrikanten van bont en broekstreept en steenbakker te Harlingen, † Harlingen 4-11-1816, trouwt 31-5-1773 (ondertrouw voor het gerecht 21-5) te Harlingen Elisabeth Stijl.

 1. Gouke Sybrands Hingst, geb. Harlingen 30-3-1774, † Harlingen 3-4-1774.
 2. Gouke Hingst, geboren Harlingen 24-8-1776, doopsgezind gedoopt Harlingen 23-03-1804, lid firma G.S. Hingst & Zn en steenbakker aldaar, lid van de raad, wethouder en burgemeester (1832-'33) te Harlingen, lid van de kerkeraad van de doopsgezinde gemeente te Harlingen, † Harlingen 07-05-1851, trouwt Harlingen 01-12-1803 Christina Vellinga, geb. ald. 1770, † ald. 22 nov. 1839, dr van Dirk en Ytje Sierks Tolsma.
 3. Grietje Sybrands Hingst, geboren Harlingen 28 juni 1778, † aldaar 10 sept. 1779.
 4. Simon (Stijl) Hingst, geb. Harlingen 8 mei 1780, lid fa G.S. Hingst & Zn, azijnfabrikant en steenbakker aldaar, † Harlingen 5 april 1834, tr. aldaar 24 sept. 1823 Eva Fontein, geb. Harlingen 10 maart 1791, † ald. 4 juli 1841, dochter van Jan en Aafke Tjallingii.
  1. Sybrand Hingst, geb. Harlingen 28-10-1824, azijnfabrikant en burgemeester aldaar, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, † 's-Gravenhage 18 okt. 1906, tr. Franeker 25-7-1850 Jacoba Huidekoper, geb. Midlum 2-6-1830, † 's-Gravenhage 16-4-1897, dochter van Jan en Catharina Huidekoper.
  2. Jan Hingst, geb. Harlingen 17 dec. 1828, † ald. 3 aug. 1829.
 5. Catharina Hingst, geb. Harlingen 15 juli 1783, † ald. 23 juni 1832.
 6. Grietje Sybrands Hingst, geb. Harlingen 17 okt. 1785, † aldaar 18 dec. 1785.
 7. Jelle Hingst, geb. Harlingen 11 nov. 1786, commissionair te Amsterdam, † aldaar 12 dec. 1865, tr. Leeuwarden 13 aug. 1817 Gepke Brouwer, geb. Franeker 5 jan. 1791, † Amsterdam 18 nov. 1863, dr van Ds Jan en Janna Geertrui Ysbrandi.

B-II Freerk Jacobs Hingst, geboren te Harlingen, † Harlingen 3-7-1669, trouwt voor het gerecht van Harlingen met Elisabeth (Lijsbeth) Everts Oosterbaan geboren Harlingen 9-10-1637, † Harlingen 9-2-1701, zij hertrouwt 7-2-1674 voor het gerecht van Harlingen Heere Andries, mr. zeilmaker.

 1. Evert Freerks Hingst, geboren Harlingen 7-11-1660, koopman o.a. op de Oostzee, 12-man (1692) en presiderend diaken der armen van de Doopsgezinde gemeente te Harlingen, mede-oprichter (1696) en bestuurslid (tot 1700) van de Friesche Doopsgezinde Sociëteit, † Harlingen 15 of 18-8-1707, trouwt Stijntje Hendriks, geboren in 1662, † 4 of 24-2-1733.
  1. Aagjen Everts Hingst, geboren Harlingen december 1684, gedoopt (Doopsgezind) Harlingen 23-1-1706, † Harlingen 26-5-1723 (volgens lidmatenregister Doopsgezinde gemeente, andere bronnen geven 20 en 21 juni), trouwt 20-12-1704 voor het gerecht van Harlingen met Hylke Douwes Hanekuik, geboren Harlingen in 1684/'85, gedoopt (Doopsgezind) Harlingen 23-1-1706, koopman en burger te Harlingen, zoon van Douwe Hylkes Hanekuik en Hinke Joukes, hij hertrouwt IJbeltje Reiners Fontein.
 2. Sijtscke Freerks Hingst, geboren Harlingen 25-5-1662, † oud 3 weken.
 3. Sijtscke Freerks Hingst, geboren Harlingen 14-2-1665, trouwt Harlingen 15-1-1687 Jan Siverts Schiere, geboren te Harlingen, grootschipper aldaar.
  1. Freerk Jans (Hingst van) Schiere, geboren Harlingen 15-2-1692, gedoopt (Doopsgezind) Harlingen 5-1-1728, † Harlingen maart 1740, trouwt 9-11-1726 voor het gerecht van Harlingen met Acke Sijtses Hingst.
  2. Antje (Anke) Jans Schiere, geboren Harlingen 20-1-1695, † 13-2-1731, trouwt 6-4-1726 voor het gerecht van Harlingen met Klaas Sijtses Hingst.
  3. Lijsbet (Elijsabet) Jans Schiere, geboren Harlingen 5-11-1696, gedoopt (Doopsgezind) Harlingen 2-9-1732, † Harlingen juli 1739, trouwt 22-6-1732 voor het gerecht van Harlingen met Isaak Roos(e(n)), geboren te Harlingen, met attestatie van Amsterdam lidmaat van de Doopsgezinde gemeente te Harlingen (7-8-1724, opgeschort 1750), verver te Harlingen, † Harlingen 1776, weduwenaar van Claeske Huidekoper.
  4. Stijntje Jans Schiere, geboren Harlingen 24-8-1698, † Harlingen 9-11-1700.
 4. Kind, doodgeboren, augustus 1666.
 5. Klaas Freerks Hingst, geboren Harlingen 26-9-1667, † oud 4 ½ week.
 6. Jacob Freerks Hingst, geboren Harlingen 31-7-1669, † Harlingen 13-3-1670.

C-II Meinte Jacobs Hinghst trouwt 2-7-1664 voor het gerecht van Harlingen met Antje Sytzes, afkomstig van Harlingen.

C-III Sijtse Meintes Hingst, trouwt N.N.

 1. Acke Sijtses Hingst, geboren te Harlingen, trouwt 9-11-1726 voor het gerecht van Harlingen Freerk Jans (Hingst van) Schiere.
 2. Klaas Sijtses Hingst, geboren te Harlingen, mr. bontreder aldaar, trouwt 6-4-1726 voor het gerecht van Harlingen met Antje (Anke) Jans Schiere.
  1. Pijttie Clasen Hingst, geboren Harlingen 13-2-1727 (naar gissing), trouwt 4-6-1759 voor het gerecht van Harlingen met Hylke Klases IJzenbeek, bontreder.

Naar boven.

Vraagtekens genealogie en nog niet geplaatste gegevens

Syouck Sibrants (I 1 b) wellicht een Gratama?

NP 45, p. 197. Martine Meiles Ollema, hoogstwaarschijnlijk dochter van Meile Uilkes en Jancke Jacobs.

Ondertrouwregister Gerecht Harlingen, 1750 DTB nr: 307, 1690 - 1752 Vermelding: Ondertrouw van 2 mei 1750 Man: Hessel Sybrens, Harlingen Vrouw: Aeltje Simons, Harlingen NB: meid v Jetse Jelles

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1750 DTB nr: 334, 1739 - 1772 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 17 mei 1750 Man: Hessel Sibrens Hyngst, Harlingen Vrouw: Aeltie Simons, Harlingen

Quotisatie 1749 Hessel Sybrens Hingst, weever; seer geringh

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1638 DTB nr: 314, 1632 - 1645 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 25 december 1638 Man: Pyetter Jacobs Hyngst, Harlingen Vrouw: Jancke Jans, Harlingen

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1659 DTB nr: 315, 1645 - 1661 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 4 april 1659 Man: Freerck Jacobs Hinghst, Harlingen Vrouw: Lysbeth Everts, Harlingen

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1664 DTB nr: 316, 1661 - 1680 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 2 juli 1664 Man: Meinte Jacobs Hinghst, Harlingen Vrouw: Antje Sytzes, Harlingen

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1671 DTB nr: 316, 1661 - 1680 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 1 april 1671 Man: Meynte Jacobs Hinghst, Harlingen Vrouw: Trijntje Hendriks Schotanus, Franeker

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1677 DTB nr: 316, 1661 - 1680 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 7 april 1677 Man: Goucke Sybrens Hingst, Harlingen Vrouw: Yttie Jans, Harlingen

Trouwregister Gerecht Harlingen, 1685 DTB nr: 317, 1680 - 1701 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 14 februari 1685 Man: Meynte Jacobs Hinghxst, Harlingen Vrouw: Jeltje Foppes de Bay, Harlingen NB: wg Hinghst/Baey

Trouwregister Hervormde gemeente Makkum, 1684 DTB nr: 812, 1681 - 1706 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 13 april 1684, Makkum Man: Eevert Hinxt, Harlingen Vrouw: Stintie Hendricks, Makkum

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1651 DTB nr: 261, 1650 - 1683 Vermelding: Attestatie afgegeven 26 juni 1651 Man: Aemilius Jacobi Banga, Harlingen Vrouw: Trijntie Hindrix Schotanus, Franeker

Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen, 1674 DTB nr: 332, 1656 - 1708 Vermelding: Bevestiging huwelijk van 24 mei 1674 Man: Hessel Sibrandus, Harlingen Vrouw: Yffke Jans, Harlingen Gestandaardiseerde namen: HESSEL SIEBRENS en IEFKE JANS

Naar boven.

Biografische gegevens

Hieronder vindt u enige biografische aantekeningen over een aantal leden van het geslacht Hingst die een voorname maatschappelijke positie hebben bekleed.

Sybrand Hingst

Harlingen, 28 oktober 1824 - Den Haag, 18 oktober 1906

Lid Tweede Kamer in de periode 1866-1886.
Stroming: liberaal; geen affiniteit met de Liberale Unie, Kappeyniaan, van 1879 tot 1884
Levensbeschouwing: Doopsgezind.

Sprak in de Tweede Kamer enkele malen over spoorwegaangelegenheden (met name betreffende Friesland) en over onderwerpen als de schutterijen, de veetyphus, zeehavens en de inkomstenbelasting. Stemde in 1868 vóór de motie-Blussé van Oud-Alblas. Was in 1874 één van de acht liberalen die tegen artikel 1 van de ontwerp-Censuswet stemde, waardoor dit voorstel sneuvelde.

Loopbaan:

Nevenfuncties

Opleiding(en)

Adressen

Militaire dienst: Soldaat bij de Nationale militie in de provincie Friesland, vanaf 1843; via loting.

Publicaties van en bronnen / literatuur over

Bron: parlement.com

Naar boven.