Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

IJsenbeek

IJsenbeek, Ysenbeek

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

De hieronderstaande genealogie IJsenbeek is nog in opbouw.

Naar boven.

Genealogie (in opbouw)

I. Jan Jansen, overleden 20 (februari?) 1660, huwt gerechtelijk 30 maart 1634 Brechtie Dircx, overleden 28 (februari?) 1666.

 1. Dirk Jansz. Ysenbeek, volgt IIa
 2. Antie Jansdr. Ysenbeek, lidmaat 7 juli 1666.
 3. Jan Jansz. Ysenbeek, volgt IIb
 4. Claas Jansz. Ysenbeek (vermoedelijk zoon van Jan Jansen), trouwt gerechtelijk 25 maart 1682 Hylckjen Clases van Harlingen. Trouwt opnieuw gerechtelijk 14 maart 1691 Foekjen Jans van Harlingen.

IIa (ex I-1) Dirk Jansz. Ysenbeek, lidmaat 7 juli 1666, huwt gerechtelijk 12 september 1668 Welmoedtje Hanzes.

 1. Jan Dirx Ysenbeek, volgt IIIa.
 2. Antie Dirks Ysenbeeck, van Harlingen, trouwt op 7 mei 1701 voor het gerecht van Harlingen met Michiel Jansen, van Harlingen.

IIIa (ex IIa-1) Jan Dirx Ysenbeek, van Harlingen, trouwt op 18 november 1699 voor het gerecht van Harlingen met Attie Tjerx Houckema, van Harlingen.

 1. Dirk Jansen Ysenbeek, in Quotisatiekohieren 1749 vermeld als 'kalk en steenverkooper', trouwt (Hervormde kerk) op 30 april 1730 Grytie Alberts
  1. Jan Dirks Ysenbeek trouwt op 18 juni 1758 (NH kerk te Harlingen) met Tjietske Hendriks. (Ondertrouw op 3 juni 1758 voor het gerecht van Harlingen. De bruid wordt daarbij gecompareerd door haar zwager Lykle Reidses.)
 2. Weltie Jans Ysenbeek, trouwt op 12 maart 1732 voor het gerecht van Harlingen met Jan Jansen van Ripperts
 3. Tierck Ysenbeck, in Quotisatiekoeren 1749 vermeld als timmerman, trouwt (Hervormde kerk) op 8 juni 1732 met Ybeltje Sytses

IIb (ex I-3) Jan Jansz. Ysenbeek, timmerman, huwt gerechtelijk 28 februari 1674 Immetje (Ymmetje) Clazes.

 1. Thomas Jansz. Ysenbeek, lidmaat 1732, huwt gerechtelijk 30 oktober 1706 Eelkjen Bentes.
  Kinderen sub IIIb.
 2. Brechtie Jansdr. Ysenbeek, huwt gerechtelijk 6 januari 1714 Claas Willems.

IIIb (ex IIb-1)

 1. Claas Tomasz. Ysenbeek, geboren in 1707 te Harlingen, lidmaat 2 september 1737, overleden april 1753, in Quotisatiekohieren 1749 vermeld als bontreder, huwt gerechtelijk 16 juli 1729 Antje Hylkes Hanekuik.
  Huwt voor de tweede maal: Grietie Harmens Gonggrijp (ged. Harlingen 12-12-1713, † 25-2-1772), dochter van Harmen Baukes Gonggrijp (ged. Harlingen 15-7-1683, † tussen 1726 en 1732) en Geertie Berends. Ondertrouw 16 september 1752 voor het gerecht van Harlingen. Huwelijk 1 oktober 1752 voor gerecht van Barradeel.
  Uit eerste huwelijk:
  1. Thomas Clasen Ysenbeek huwt voor het gerecht van Harlingen op 7 november 1751 Anna Freerks Scheltinga
  2. Hinke Clases Ysenbeek huwt voor het gerecht van Harlingen op 14 mei 1752 Pieter Yges Steenstra. Huwt voor de tweede maal: Sjoerd Taekes Schrik (Ondertrouw 3 december 1757 voor het gerecht, huwelijk 11 december 1757 NH kerk te Harlingen.).
  3. Hylke Clases Ysenbeek trouwt voor het gerecht van Harlingen 4 juni 1759 met Pyttje Clases Hengst
 2. Jan Thomasz. Ysenbeek, lidmaat 2 mei 1735, overleden juli 1745, huwt gerechtelijk 17 maart 1736 Eelkjen Wildschut. Zij wordt in de Quotisatiekohieren van 1749 vermeld als 'laekenkooperse'.
  1. Thomas Jans IJsenbeek, geboren Harlingen maart 1739, † aldaar 12-6-1773.
 3. Grietje Thomasdr. Ysenbeek, huwt gerechtelijk 7 maart 1739 Joost Zeeman, in Quotisatkohieren 1749 vermeld als 'geregtsboode'.
 4. Bente Thomasz. Ysenbeek, lidmaat 6 juli 1754, † 1787, in de Quotisatiekohieren van 1749 vermeld als mr. brouwer, huwt gerechtelijk 23 mei 1739 Janke Jansen Bulart.
  1. Eelkje Bentes Ysenbeek, trouwt op 19 juli 1760 voor het gerecht van Harlingen met Sytse Drieses van Harlingen
  2. Jan Bentes Ysenbeek huwt in 1769 Trijntje Jacobs van der Ley van Harlingen. (Ondertrouw Gerecht Harlingen 31 december 1768; Huwelijk Hervormde gemeente Harlingen 17 januari 1769)
  3. Sikko Bentes Ysenbeek, brouwer, koopman, lid fa. S.B. IJzenbeek, lid van het gemeentebestuur 1803-1808, vroedsman 1808-1811, lid van de municipale raad 1811-1813, mede-oprichter van de Vrijmetselaarsloge Deugd en IJver 1797, lidmaat 27 januari 1782, † 21 mei 1815, oud 59 jaar, trouwt op 25 oktober 1778 voor het gerecht van Harlingen met Catharina (Trijntje) Jans Cloostra (Koostera) van Bolsward.
   Kinderen sub IVb
  4. Claas Bentes Ysenbeek, huwt op 23 november 1787 voor het gerecht van Harlingen Sytske Heins.
   Kinderen sub IVc
  5. Baukje Bentes Ysenbeek
  6. Tomas Bentes Ysenbeek

IVb (ex IIIb-4,c)

 1. Janke Sikkes IJzenbeek, geboren Harlingen 1781, gedoopt (Doopsgezind) aldaar in maart 1804, † aldaar 31-10-1815, huwt (gerecht) 26 mei 1805, Jan Huidekoper, koopman te Harlingen, geboren aldaar 21-2-1774, † aldaar 13-6-1846, zoon van Pieter Huidekoper en Meike Folkerts Schellingwou.
 2. Jan Sikkes IJzenbeek, geboren Harlingen 4-3-1779, koopman (1831), olieslager (1832) en lid van de municipale raad (1811-13) van Harlingen, † Harlingen 20-2-1862, huwt (gerecht) aldaar 18-5-1800 Anna Stintra (geboren Franeker 2-3-1776, † Harlingen 20-2-1828).
  Hij trouwt voor de tweede maal op 28-4-1831 te Harlingen met Geertje (Gertruida) Oosterbaan.
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Kind, doodgeboren Harlingen 11-3-1802.
  2. Sikko IJzenbeek, geboren Harlingen 25-8-1804, † aldaar 14-6-1805.
  3. Zoon, geb. Harlingen 26-8-1806, † aldaar 30-8-1806.
  4. Sikko IJzenbeek, geboren Harlingen 17-5-1813, † Roderwolde 3-4-1890, was zwakbegaafd.
  Uit het tweede huwelijk:
  1. Catharina IJzenbeek, geboren Harlingen 13-2-1832, † Harlingen 13-6-1832.

IVc (ex IIIb-4,d)

 1. Ds. Daniël IJsenbeek, in 1811 28 jaar verblijft dan te Alkmaar
 2. Anna IJsenbeek, in 1811 22 jaar
 3. Janke IJsenbeek, in 1811 21 jaar
 4. Thomas IJsenbeek in 1811 20 jaar
 5. Eelkje IJsenbeek, in 1811 18 jaar
 6. Nicolaas IJsenbeek, in 1811 16 jaar
 7. Catharina IJsenbeek, in 1811 15 jaar

Vraagtekens

Eelkje Bentes (IIb-1) wellicht dochter van Bente Tieerdts Bonck en Itie Clases Braem