Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Fontein

Fontein

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

De familie Fontein heeft lange tijd een voorname plaats in de Harlinger samenleving ingenomen. Een genealogie van de familie is gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 64 (1978). De genealogie hieronder is hier grotendeels aan ontleend en aangevuld met gegevens uit eigen onderzoek.

Naar boven.

Genealogie

Fontein I

I. Jurjen Scheltes (Fontein), geboren te Harlingen omstreeks 1580, lakenkoper, burgemeester, gemeensman en rentmeester van Harlingen, armvoogd, administrateur der armen van het grootveerschippersgilde aldaar, koopt 19-5-1612 het huis aan de Voorstraat te Harlingen ,"alwaer de vergulden fontijn uitsteeckt", † aldaar (na 2 jan.) 1641, trouwt (ondertrouwt Harlingen 24 febr.) 1605 Marijtje Willems, † aldaar (na 14 april) 1635, dochter van Willem Ghijses en Elisabeth Claeses.
Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Schelte, volgt IIa.
 2. Claes, volgt IIb.
 3. Gijsbert, volgt IIc.

IIa. (ex I) Schelte (Schelto) Jurjens Fontein, geboren te Harlingen 1609/'10, lid vroedschap 1659, gemeensman, burgerhopman, burgemeester en rentmeester van Harlingen, † Harlingen tussen 15-2 en 1-3-1678, trouwt Harlingen 22-5-1643 Marijke (Maria) Bouwes Sijbema, uit Harlingen, † Harlingen tussen 2-4-1679 en 24-4-1683.

 1. Susanna Scheltes Fontein, geboren te Harlingen, trouwt 16-5-1680 (voor het gerecht en in de Hervormde kerk) te Dokkum met Jacob Keimpes Ruitenschild, meester glasmaker en glasschrijver, afkomstig van Dokkum.
 2. Jurjen volgt IIIa.

IIIa. (ex IIa.) Doctor Jurjen (Georgius) Scheltes Fontein, ged. Harlingen 4-11-1649, med. doctor, arts te Dokkum, † (Dokkum?) na 7-1-1696, trouwt (attestatie afgegeven gerecht en gereformeerde kerk Dokkum 18 april) 1683 Maaike Ruimsadelaer, uit Dokkum, † (Dokkum?) na 7-1-1696, dochter van Hendrick Jansen, burgemeester van Dokkum.

IVa. (ex IIIa) Johannes Fontein, ged. Dokkum 7-1-1696, chirurgijn, distillateur te Irnsum (Rauwerderhem), † na 1734, trouwt Franeker 25-7-1724 Rinske Arents Ferwerda, † na 1734, dochter van Arent Roelofs en Marijke Johannes.

Va. (ex IVa) Arent Johannes Fontein, geboren Irnsum na april 1726, vestigt zich te Leeuwarden, begraven Leeuwarden 21-9-1780, trouwt 1e ald. 14-12-1760 Antje Alberts, geboren Buitenpost (Achtkarspelen) 26-6-1743, † (Leeuwarden?) tussen 23-10-1763 en april 1766, dochter van Albert Jacobs en Geeske Claases; trouwt 2e Leeuwarden 11-5-1766 Jeltie Sijdses. Uit het eerste huwelijk o.a.:

 1. Johannes Arents Fontein, ged. Leeuwarden 17-1-1762, touwslager te Leeuwarden, † Leeuwarden 7-9-1815, trouwt Leeuwarden 15-4-1787 Petertje Dorama, ged. Leeuwarden 13-1-1768, † Leeuwarden 8-8-1846, dochter van Jan en Janna Wichers.
  1. Jurjen Fontein, geboren Leeuwarden 18-9-1804, pottenbakker aldaar, † Leeuwarden 23-2-1877, trouwt 1e Leeuwarden 29-8-1824 Hinke Jans Feenstra, geboren Leeuwarden 26-12-1799, † Leeuwarden 14-8-1826, dochter van Jan Jans en Trijntje Ritskes; trouwt 2e Leeuwarden 11-2-1827 Rinske Scheffer, geboren te Leeuwarden 7-11-1803, † Leeuwarden 31-10-1878, dochter van Frederik en Roelofke Hessels.IIb. (ex I) Claes Jurjens Fontein, geboren te Harlingen 24-2-1616, koopman en grondbezitter, schepen van Harlingen, † Harlingen 2-11-1670, trouwt Harlingen 30-3-1646 Antje Reijners Jeddema, geboren te Leeuwarden 11-4-1629, † Harlingen 30-1-1660, dochter van Reijner Jelles en Aefke Jacobs (dochter van Jacob Anskes, die 3-7-1621 koopt de Jeddema-Sate te Holwerd).
Uit dit huwelijk behalve 6 jonggestorven kinderen:

 1. Jurjen Claeses Fontein, geboren Harlingen 12-8-1649, doopsgezind gedoopt Harlingen 20-1-1699, koopman en grondbezitter, collecteur van de wijnmaat te Harlingen, † Harlingen 7-3-1716, trouwt Harlingen 27-8-1671 Attje Pieters de Adam (d'Adam), geboren (Harlingen?) 4-7-1652, † Harlingen 1-7-1721, dochter van Pieter Jacobs en Maeijke Claeses (Bilckert).
 2. Reijner, volgt IIIb.

IIIb. (ex IIb Reijner Claeses Fontein, geboren Harlingen 25-1-1655, zoutzieder, koopman en reder, grondbezitter, leraar doopsgezinden te Harlingen, mede-oprichter Friese Doopsgezinde Sociëteit in 1695, † Harlingen 20-9-1727, trouwt 1e Harlingen 5-10-1673 IJbeltje Pieters Hoogstra, geboren Harlingen, † Harlingen 1681/'86, dochter van Pieter en Auckje Reijners; trouwt 2e Harlingen 24-12-1686 Tettje Dirks, uit Harlingen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Antje Reijners Fontein, geboren Harlingen omstreeks 1677, doopsgezind gedoopt Harlingen 15-1-1698, † voor 10-7-1727, trouwt Harlingen 27-2-1697 Jacob Romkes Braam.
 2. Auckje Reijners Fontein, geboren Harlingen 1678/'79, doopsgezind gedoopt Harlingen 27-1-1703, † Harlingen 2-2-1723, trouwt te Rien (Hennaarderadeel), met attestatie van Leeuwarden 8-5-1707 Dirk Pieters. Uit dit huwelijk Fontein II.
 3. Aafke Reijners Fontein, geboren Harlingen 1681/'82, doopsgezind gedoopt Harlingen 27-1-1703, † na 20-11-1747, trouwt Harlingen 30-3-1709 Fedde Pieters Dreijer, geboren te Harlingen, † aldaar 28-9-1724, zoon van Pieter Feddes en Dijna Tjebbes Dreijer en weduwenaar van Marritje Jacobs Schellinger.

Uit het tweede huwelijk:

 1. IJbeltje Reijners Fontein, geboren Harlingen 1699-1700, doopsgezind gedoopt Harlingen 28-1-1736, † Harlingen 20-11-1747, trouwt Harlingen 11-8-1725 Hijlke Douwes Hanekuik, geboren Harlingen 1684/'85, doopsgezind gedoopt Harlingen 23-1-1706, koopman, † Harlingen 27-3-1731, zoon van Douwe Hijlkes en Hinke Jacobs (Joukes) en weduwenaar van Aagje Everts Hingst.IIc. (ex I) Gijsbert Jurjens Fontein, geboren te Harlingen 1625/'26, koopman en grondbezitter, leraar doopsgezinden te Harlingen, † Harlingen 20-10-1669, trouwt 1e (?) N.N.; trouwt 2e Harlingen 16-4-1654 Janke Reijners Jeddema, geboren Leeuwarden omstreeks 1634, doopsgezind gedoopt Harlingen 27-1-1655, † Harlingen tussen 21-5-1678 en 12-2-1679, dochter van Reijner Jelles en Aefke Jacobs.
Uit het tweede huwelijk:

 1. Marijke Gijsberts Fontein, geboren Harlingen 1658/'59, † Harlingen 1739, trouwt Harlingen 4-9-1680 Gilles Willems Vermeersch, geboren Amsterdam 1654/'55, burger van Harlingen, blikslager 1678, koopman, reder en bewindhebber W.I.C. te Harlingen, diaken doopsgezinden te Harlingen, † Harlingen 28-1-1722.
 2. Reijner, volgt IIIc.

IIIc. (ex IIc) Reijner Gijsberts Fontein, geboren Harlingen 1660/'61, ged. (doopsgez.) 15-1-1681, koopman en grondbezitter, bewoont sinds 1698 de Toutenburg bij Rijperkerk (Tietjerksteradeel), † Harlingen-5-1741, trouwt Kimswerd (Wonseradeel) 4-4-1680 IJbeltje Nauta, geboren Harlingen 10-7-1660, † Harlingen 26-4-1723, dochter van Harmen Nauta en Hesseltje Doeckes.

Uit dit huwelijk behalve 1 jonggestorven dochter, en waarschijnlijk nog een zoon Harmen:

 1. Baukje Reiners Fontein, gedoopt (geref.) Harlingen 21-12-1687, woont ten huize van haar broer te Bolsward 12-2-1700.
 2. Janke Reiners Fontein, gedoopt (geref.) Harlingen 10-3-1693, woont te Rijperkerk 15-8-1706.
 3. Hesseltje Reiners Fontein, gedoopt (geref.) Harlingen 2-1-1695, † Rijperkerk 8-5-1735, trouwt Hardegarijp (Tietjerksteradeel) 3-1-1717 Jelle Reidsma, uit Hardegarijp, woont ald. 1721.
  Uit dit huwelijk kinderen Fontein van Reidsma.
 4. Gijsbert, volgt IVc.

IVc. (ex IIIc) Ds. Gijsbert(us) Fontein, geboren op Toutenburg (bij Rijperkerk) 11-7, gedoopt (geref.) Hardegarijp 6-8-1699, gerefeformeerd predikant te Metslawier 1727 en te Bolsward 1730, † Bolsward 12-2-1770, trouwt Bolsward 10-8-1738 Hittje Jacobs Algra, geboren Bolsward 10-2-1714, † Bolsward 6-6-1764, dochter van Jacob Sijnes en Hijlkjen Sijtses.

Uit dit huwelijk behalve 2 jonggestorven dochters:

 1. IJbeltje Alg(e)ra van Fontein, geboren Bolsward 23-5-1739, † Weidum, Bornia-State, 20-3-1803, trouwt Bolsward 27-7-1760 Prof. dochter Jan Hendrik Verschuir, geboren Nendorp (Oost-Friesland) 21-2-1735, theol. dochter, gereformeerd predikant te Bolsward 1759, hoogleraar oosterse talen te Franeker 1764, † Weidum, Bornia-State, 20-5-1803, zoon van Ds. Hendericus en Margaretha Forsten. Uit dit huwelijk de familie Fontein Verschuir en De Dieu Fontein Verschuir.
 2. Namke Alg(e)ra van Fontein, geboren Bolsward 23-4-1741, † Bolsward 29-5-1795, trouwt Bolsward 1766 Nicolaas Elgersma, uit Harlingen, geboren 1739/'40, notaris, burgemeester van Bolsward, † Bolsward 11-2-1810, hij hertrouwt (ondertrouw Bolsward 19 maart) 1797 Anna Weidema.

Naar boven.

Fontein II

I. Pieter Dirks, zoutzieder (aanvankelijk te Leeuwarden en na 1685 te Harlingen ?), trouwt Geertje Claeses Oosterbaan, geboren te Harlingen of Leeuwarden in augustus 1660, † na 1700, dochter van Claes Everts en Foikjen Gosses.

II. (ex I) Dirk Pieters, geboren Leeuwarden-4-1685, zoutzieder, schepen van Harlingen, † Harlingen 11-1-1717, trouwt Rien (Hennaarderadeel, met attestatie van Leeuwarden 8 mei) 1707 Auckje Reijners Fontein.

 1. Ds. Pieter Fontein, geboren Harlingen 1708, gedoopt Harlingen 9-7-1729, doopsgezind predikant te Rotterdam 1732 en te Amsterdam 1739, † Amsterdam 8-8-1788, trouwt 1e Rotterdam 21-3-1736 Josina Stol, geboren 1709, doopsgezind gedoopt Rotterdam 4-3-1728, † Amsterdam 19-3-1746; trouwt 2e Amsterdam 8-10-1748 Sara Alida Vermande, geboren Amsterdam 20-3-1713, † Amsterdam 16-5-1764, dochter van Lodewijk en Sara Teyler.
 2. Reiner, volgt IIIa.
 3. Claes Dirks Fontein, geboren Harlingen 1711/'12, grondbezitter, boekhouder Friese Doopsgezinde Sociëteit, erfgezetene, woont op Andla-State te Ried (Franekeradeel), † Ried 13-6-1787, trouwt 26-5-1732 voor het gerecht van Harlingen met Grietje van Deersum, weduwe van Romke Braam.
  1. Dr. Feddrik Fontein van Andla, geboren te Harlingen 22-2-1736, arts te Harlingen, † Harlingen 24-12-1765, trouwt Harlingen 5-8-1764 Baukje Feytama, zij hertrouwt Harlingen 17-6-1770 Schelte Andries Wijbenga.
 4. Freerk, volgt IIIb

IIIa. (ex II) Reiner Dirks Fontein, geboren Harlingen 1709/'10, koopman, grondbezitter, erfgezetene te War (Franeker), † 1784/'85, trouwt Harlingen 24-4-1729 Aaltje Jans, dochter van Jan IJmes en Neeltje Jans.

Uit dit huwelijk:

 1. Auckje Reiners Fontein, geboren Franeker 1730, † Franeker 18-101799, trouwt 1e Franeker 24-8-1749 Dr. Jacob Braam; trouwt 2e Franeker 16-11-1755 Dr. Georgius Coopmans, geboren Makkum 27-6-1717, arts te Franeker, † Franeker 30-5-1800, zoon van Watse Gerrits en Richt Taekes en weduwenaar van Johanna Wildschut.
 2. Dirk, volgt IVa.

IVa. (ex IIIa) Dirk Fontein, geboren Franeker 18-2-1735, steenfabrikant en houtzager aldaar, ontvanger floreen-rente en -speciën te Midlum (Franekeradeel), lid commissie van landbouw Dept. Friesland, wethouder van Franeker, woont op het goed Salwerd (Franeker), † Franeker (Salwerd) 17-1-1816, trouwt 1e Berlikum 12-6-1757 Grietje Andringa, geboren 1738/'39, † Beetgum 2-5-1769, dochter van Tijmen Jans en Trijntje Joukes; trouwt 2e Franeker 30-6-1772 Anna Kool, geboren Beverwijk 21-8-1748, † op Salwerd (Franeker) 2-3-1780, dochter van Agge Roskam en Trijntje Jans Honig.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Aaltje Fontein, geboren 1759/'60, † Beetgum 27-11-1784, trouwt Franeker 11-7-1779 Zijtse Sijbouts, geboren Leeuwarden 17-5-1757, koopman, † Leeuwarden 12-2-1826, zoon van Sijbout Sjoerds en Anske Zijtses, hij hertrouwt Goutum 2-6-1793 Grietje ter Mars(ch).
 2. Trijntje (Catharina) Fontein, geboren op Salwerd (bij Franeker) 7-3-1764, † Eelsma-State (bij Sexbierum) 5-1-1817, trouwt Franeker 30-11-1782 Pieter Freerks Fontein.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Christina Fontein, geboren op Salwerd 1773/'74, † Marssum 17-1-1822, trouwt (ondertrouw Menaldumadeel 2 aug.) 1806 Mr. Paulus Johannes Mebius, geboren Marssum 29-5-1769, advocaat, notaris te Marssum, secretaris van Menaldumedeel, † Marssum 25-5-1838, zoon van Mr. Johannes en Hiltje Ennema, hij hertrouwt Menaldumadeel 13-5-1834 Trijntje Beekkerk.
 2. Reiner, volgt Va.
 3. Agge, volgt Vab.

Va. (ex IVa) Reiner Fontein, geboren op Salwerd (bij Franeker) 23-1-1775, houtkoper, wethouder van Franeker, † Franeker 1-5-1843, trouwt ald. 28-4-1799 Rimelia Wilhelmina Wentholt, geboren Leeuwarden 15-2-1777, † Franeker 20-7-1811, dochter van Ludolph Reinier en Lucia Petronella Bergsma.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Fontein, geboren War (bij Franeker) 28-3-1800, † Murmerwoude (Dantumadeel) 11-10-1892, trouwt Franeker 3-1-1827 Ds. Arnoldus de Jong, geboren Leeuwarden 14-4-1802, doopsgez. predikant te Surhuisterveen en te Dantumawoude, † Dantumawoude 22 mei 1854, zoon van Gerrit en Sijke Wassenbergh.
 2. Ludolf Reinier, volgt VIa.
 3. Lucia Petronella Fontein, geboren War 3-6-1804, † Koudum (Hemelumer Oldeferd) 25-12-1841, trouwt Franeker 12-11-1839 Jan Albarda Gerlsma, geboren Sloten (Fr.) 5-2-1804, candidaat-notaris te Balk, secretaris van Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, † Meppel 25-7-1878, zoon van dochter Cornelis Gerlsma en Cornelia Albarda.
 4. Dirk Fontein, geboren Franeker 1-3-1806, 2e luitenant Mobiele Friese Schutterij, † Leeuwarden 2-4-1831.
 5. Margaretha Catharina Fontein, geboren Franeker 4 nov. 1807, † ald. 8-6-1833.
 6. Johannes Casparus ten Behm Fontein, geboren Franeker 31-10-1809, houtkoper, † ald. 1-7-1830.
 7. Remelia Wilhelmina Fontein, geboren Franeker 7-7-1811, † ald. 29-10-1891.

VIa. (ex Va) Ludolf Reinier Fontein, geboren War (bij Franeker) 26-2-1802, houthandelaar en steen-, pan- en estrikfabrikant te Franeker, † Franeker 2-7-1847, trouwt Franeker 3-1-1827 Eritia Martha de Swart, geboren Zweins 22-9-1799, oprichtster firma Wed. en Erven L.R. Fontein te Franeker, † ald. 14-3-1869, dochter van Isaak en Martha Kinnema van Glinstra.

Uit dit huwelijk behalve 1 doodgeboren zoon en 3 jonggestorven kinderen:

 1. Aemelia Wilhelmina Fontein, geboren Franeker 31-12-1827, † Franeker 11-5-1867, trouwt Franeker 2-9-1852 Dirk Agges Fontein.
 2. Martha Kinnema Fontein, geboren Franeker 13-1-1829, † Rijswijk (Z.H.) 25-3-1878, trouwt Franeker 4-6-1858 Willem Bernardus Bunnik (C.E.K.), geboren Charleroi (Henegouwen) 22-9-1822, kolonel inf., † Leiden 4-1-1886, zoon van Hendrik en Cornelia Bergsma.
 3. Aemilia Wiskje Fontein, geboren Franeker 4-2-1830, † 's-Gravenhage 1-7-1891, trouwt Franeker 29-5-1856 Mr. Isaac Telting (R.N.L.), geboren Leeuwarden 22-1-1831, raadsheer gerechtshof van Friesland, lid gemeenteraad van Leeuwarden, lid Hoge Raad der Nederlanden, † 's-Gravenhage 5-11-1895, zoon van Mr. Albartus en Anna Cornelia Henrietta Huguenin.
 4. Reiner Fontein, geboren Franeker 9-2-1831, lid firma Wed. en Erven, sinds 1870 firma Erven L.R. Fontein, handelaars in houtwaren en steenfabrikanten te Franeker, wethouder te Franeker, lid Prov. Staten van Friesland, † Franeker 18-8-1884, trouwt Franeker 22-7-1858 Pronica Johanna Reddingius, geboren Hoogeveen 29-12-1837, † Franeker 15-11-1898, dochter van dochter Jodocus Henricus Benthem en Trijntje Asses Meijer.
 5. Aemilia Wiskje Fontein, geboren Franeker 1-5-1833, † Franeker 14-9-1861.
 6. Margaretha Catharina Fontein, geboren Franeker 14-5-1834, † Zeist 16-10-1904, trouwt Franeker 1-2-1872 Julius Vitringa de Wal, geboren Franeker 15-6-1817, directeur postkantoor laatst. te Harlingen, † Lochem 21-6-1900, zoon van Prof. Mr. Gabinus de Wal en Jetske Meinardina Coulon en weduwenaar van Jeanette Jacoba Noodt.
 7. Lucia Petronella Fontein, geboren Franeker 22-7-1838, † Amsterdam 13-5-1890, trouwt Franeker 13-7-1871 Feddo de Sitter, geboren Sneek 9-5-1843, directeur postkantoor te Ginneken, † Voorburg 9-3-1918, zoon van Mr. Johan Hendrik en Margaretha van der Tuuk.
 8. Johanna Geertruida Fontein, geboren Franeker 2-11-1839, † Franeker 18-9-1861.
 9. Anna Diderika Johanna Fontein, geboren Franeker 12-1-1845, † Sneek 19-4-1873, trouwt Franeker 2-12-1869 Mr. Jan Willem Telting (R.N.L.), geboren Franeker 10-9-1840, rechter te Sneek, te Heerenveen en te Zwolle, † Zwolle 13-12-1916, zoon van Mr. Albartus en Anna Cornelia Henrietta Huguenin, hij hertrouwt Groningen 9-6-1876 Geeske de Sitter (geboren Sneek 1-5-1850, † Zwolle 15-11-1907), dochter van Johan Hendrik de Sitter en Margaretha van der Tuuk.

Vab. (ex IV) Agge Fontein, geboren op Salwerd (bij Franeker) 27-4-1779, koopman, firmant A. Fontein en Co., steenfabrikant te Franeker en Zweins (Franekeradeel), vrederechter kanton Franeker, woont op het goed Salwerd, † ald. 19-6-1824, trouwt Franeker 19-7-1811 Catharina Stinstra, geboren Franeker 12-9-1787, † ald. 19-11-1874, dochter van Ds. Pieter en Aaltje Wijbenga.

 1. Anna Fontein, geboren Franeker 30-1-1815, † Franeker 17-11-1847.
 2. Mr. Pieter Fontein, geboren Franeker 7-12-1816, gemeentesecretaris ald., † ald. 30-3-1845.
 3. Dirk Agges Fontein, geboren Franeker 29-12-1818, lid firma J. Fontein Tuinhout & Comp., steenfabriek De Hooge Oven bij Harlingen, steen- en cementfabrikant op Roordaburg (bij Franeker), † ald. 6-6-1897, trouwt 1e Franeker 6-5-1843 Sytske Wybenga, geboren Franeker 17-12-1820, † op Roordaburg 15-1-1850, dochter van Mr. Sybrand en Catharina Zijlstra; trouwt 2e Franeker 2-9-1852 Aemelia Wilhelmina Fontein.
 4. Aaltje Fontein, geboren op Salwerd (bij Franeker) 27-8-1820, † Franeker 28-12-1915, trouwt ald. 6 juli 1863 Adolph Johan Cornelis Tellegen, geboren 's-Gravenhage 27-5-1826, notaris te Smilde, † ald. 18-4-1886, zoon van Jacobus Antonius en Francona Antoinetta Coenradina Mooijaart.
 5. Catharina Christina Fontein, geboren op Salwerd 25-3-1822, † Franeker 27-3-1898, trouwt ald. 7-6-1860 Addick Adrianus Land, weduwenaar van haar zuster Eleonora Baudina Fontein.
 6. Eleonora Baudina Fontein, geboren op Salwerd 6-10-1823, † Franeker 16-12-1854, trouwt ald. 24-6-1852 Addick Adrianus Land, geboren Dokkum 27-3-1814, grietman van Schiermonnikoog, notaris te Schiermonnikoog, sinds 1849 te Franeker, lid gemeenteraad Franeker, † Franeker 26-3-1898, zoon van Jan Pieter en Hijke Egberts Visser, hij hertrouwt Franeker 7-6-1860 Catharina Christina Fontein, zijn schoonzuster.IIIb (ex II) Freerk Dirks Fontein, geboren Harlingen maart 1714, doopsgezind gedoopt Harlingen 28-1-1736, zoutzieder en koopman te Harlingen, grondbezitter, begr. Harlingen 9-3-1793, trouwt 1e Harlingen 19-7-1739 IJfke (Eva) Jans Scheltema, geboren Harlingen 6-3-1711, doopsgezind gedoopt Harlingen 28-1-1747, † ald. 13-11-1752, dochter van Jan Jans en Trijntje Tjaerds van der Sluijs; trouwt 2e Harlingen 10-2-1760 Rijkje Jans Huidekoper, geboren Harlingen 11-12-1725, doopsgezind gedoopt Harlingen 24-1-1750, † Harlingen 8-5-1761.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Dirk, volgt IVba.
 2. Jan, volgt IVbb

Uit het tweede huwelijk:

 1. Pieter, volgt IVbc.

IVba. (ex IIIb) Dirk Freerks Fontein, geboren Harlingen 3-12-1745, ged. ald. 24-1-1768, koopman en fabrikant te Harlingen, woont op Andla-State te Ried (Franekeradeel), † Harlingen 28-5-1839, trouwt Harlingen 17-12-1769 Catharina Stinstra, geboren Harlingen 11-2-1743, † Harlingen 2-1-1814, dochter van dochter Gooitjen en Antie Mouter.

Uit dit huwelijk behalve 3 jonggestorven dochters:

 1. Eva Fontein, geboren Harlingen 26-2-1773, † Harlingen 3-11-1856, trouwt ald. 15-7-1792 Mr. Hendrik Westra, geboren Harlingen 18-3-1766, advocaat, baljuw 8e district te Harlingen, directeur directe belastingen in Drenthe, burgemeester van Assen 1831, † Harlingen 11-9-1831, zoon van Jan en Dieuwke Pesma en weduwenaar van Hiltje Schaaff.
 2. Anna Fontein, geboren Harlingen 12-1-1776, † Harlingen 1-12-1797.
 3. Freerk, volgt Vba.
 4. Margaretha Fontein, geboren Harlingen 4-12-1779, † ald. 29-7-1868, trouwt ald. 20-12-1804 Jacob Adriaan van der Straten (R.M.W.O. 3) geboren Leeuwarden 21-8-1773, vice-admiraal, † Harlingen 23-11-1838, zoon van Pieter en Carolina Elisabeth van Assendelft.
 5. Baudina Fontein, geboren Harlingen 13-11-1782, † Harlingen 2-7-1805.
 6. Gooytje Fontein, geboren Harlingen 28-1-1787, † Harlingen 23-5-1810, trouwt Harlingen 17-12-1809 Ingena Hannema, geboren Harlingen 18-11-1788, † Harlingen 8-3-1843, dochter van Jacobus en Rinske Dreijer, zij hertrouwt Harlingen 18-11-1819 Freerk Jans Fontein.

Vba. (ex IVba) Freerk Dirks Fontein, geboren Harlingen 31-12-1777, doopsgezind gedoopt Harlingen 20-3-1807, koopman, oprichter firma Freerk Dirks Fontein, zeehandelaren en vennootschap tot het drijven van handel in het algemeen te Harlingen, vice-consul van Pruisen ald., mede-oprichter 1827 van het Fries Genootschap, letterkundige, woont op Salwerd, † Harlingen 28-2-1843, trouwt Harlingen 17 juni 1798 Eva van Dalsen, geboren Harlingen 18-6-1777, † op Salwerd (Franeker) 10-9-1846, dochter van Augustus Robertus en Dieuwke Pesma.

Uit dit huwelijk behalve 1 doodgeboren dochter en 2 jonggestorven zoons:

 1. Anna Fontein, geboren Harlingen 16-2-1799, † ald. 16-11-1864, trouwt ald. 3-12-1821 Simon Stinstra, geboren Franeker 21-2-1793, zeepzieder te Harlingen, † ald. 7-4-1865, zoon van Ds. Pieter en Aaltje Wijbenga.
 2. Dieuwke Fontein, geboren Harlingen 3-5-1800, † Amsterdam 9-12-1879, trouwt 1e Harlingen 22-11-1825 Jan Hofstede (M.K.), geboren Assen 24-11-1792, ontvanger en postmeester te Assen, kapitein-kwartier-meester Drentse schutterij te Kampen, † ald. 26 aug. 1832, zoon van Mr. Petrus en Susanna Christina Kymmell; trouwt 2e Harlingen 11-7-1834 Adriaan van der Hoop (C.N.L.), geboren Amsterdam 25-4-1778, lid firma Hope & Co., bankiers te Amsterdam, lid Prov. Staten van Noord-Holland, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, † Amsterdam 15-3-1854, zoon van Mr. Joan Cornelis en Agnes Maria Dedel en weduwenaar van Anthonia Emmerentia Weveringh.
 3. Dirk Freerks Fontein (R.N.L., M.K.), geboren Harlingen 7-12-1801, lid firma Freerk Dirks Fontein, zeehandelaren te Harlingen, 1e luit. schutterij Harlingen, burgemeester van Amerongen en van Leersum, † Leersum 20-10-1867, trouwt 1e Franeker 22-12-1825 Jetske Wijbenga, geboren Franeker 27-5-1806, † Harlingen 20-2-1830, dochter van Mr. Sijbrand en Catharina Zijlstra; trouwt 2e Groningen 29-1-1834 Johanna Hesselink, geboren Groningen 25-3-1814, † Harlingen 30-1-1844, dochter van Jan en Martha Hesselink; trouwt 3e Tiel 19-3-1856 Catharina Maria Eek, geboren Rotterdam 4-8-1816, † Haarlem 30-3-1884, dochter van Gerrardus en Jacoba Christina de Lange.

  Uit het eerste huwelijk:

  1. Eva Fontein, geboren Harlingen 1-9-1827, † Harlingen 29-10-1903, trouwt Harlingen 30-4-1851 Leendert Hannema (R.O.N.), geboren Harlingen 20-11-1825, koopman en zoutzieder, lid firma Sjoerd Hannema te Harlingen, wethouder van Harlingen, lid Prov. Staten van Friesland, † Harlingen 3-12-1910, zoon van Sjoerd en Dina Herdingh.

  Uit het tweede huwelijk behalve 1 doodgeboren zoon en 1 jonggestorven dochter:

  1. Freerk Fontein, geboren Harlingen 11-7-1837, † Harlingen 31-7-1892.
  2. Jan Fontein, geboren Harlingen 20-8-1838, † Harlingen 16-2-1845.
  3. Martha Fontein, geboren Harlingen 23-10-1839, † Haarlem 28-6-1901.

  Uit het derde huwelijk:

  1. Johanna Gerarda Fontein (R.O.N.), geboren Harlingen 2-12-1857, † Bentveld 17-12-1941.

 4. Augusta Robertina Fontein, geboren Harlingen 24 juli 1807, † Sneek 21-2-1874, trouwt Harlingen 19 sept. 1833 Mr. Schelte Wijbenga (R.N.L., M.K.), geboren Franeker 18-6-1804, secretaris van Wijmbritseradeel, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, † Harlingen 9-9-1886, zoon van Mr. Sijbrand en Catharina Zijlstra.
 5. Catharina Fontein, geboren Harlingen 11-9-1808, † ald. 16-4-1871, trouwt ald. 30-5-1838 Ds. Pieter Cool, geboren Amsterdam 31-10-1807, doopsgez. predikant te Purmerend en te Harlingen, letterkundige, † Harlingen 12-9-1891, zoon van Gerrit en Ymkje Menalda.
 6. Baudina Fontein, geboren Harlingen 17-8-1809, † Harlingen 4-12-1887, trouwt ald. 15-8-1839 Anneus Harmens, geboren Harlingen 10-12-1804, zeehandelaar te Harlingen, † Harlingen 14-1-1893, zoon van Wyger en Elisabeth Mollema en weduwenaar van Dina Lambsma Tuinhout.
 7. Hendrik Freerks Fontein, geboren Harlingen 28 okt. 1810, lid firma Freerk Dirks Fontein, zeehandelaren te Harlingen, vice-consul van Groot-Brittannië en Ierland ald., † ald. 22-6-1886, trouwt Harlingen 6-2-1840 Anna Lewina Fontein
 8. Mr. Augustus Goëtius van Dalsen Fontein, geboren Harlingen 1-11-1811, secretaris van Menaldumadeel, woont op Nieuw Gralda te Dronrijp, † Haarlem 4-12-1892, trouwt Hoogezand 28-6-1839 Jantje van Calcar, geboren Hoogezand 25-8-1815, † Haarlem 8-8-1883, dochter van Coert Pieters en Elsje Fiepkes Koolman.
 9. Eva Margaretha Fontein, geboren Harlingen 9 maart 1815, † Leeuwarden 28-5-1881, trouwt Harlingen 24-6-1841 Jhr. Mr. Sijbrand Willem Hendrik Adriaan van Beyma thoe Kingma (R.N.L.), geboren Workum 21 okt. 1812, preeident rechtbank te Leeuwarden, lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, † Leeuwarden 9 aug. 1877, zoon van Jhr. Mr. Julius Matthijs en Agatha Wilhelmina van Voss.
 10. Gooitje Fontein, geboren Harlingen 15-3-1816, rijksbetaalmeester te Arnhem, † Apeldoorn 5-6-1899, trouwt Rheden 7-8-1846 Jacoba Christina Eek, geboren Rotterdam 21-6-1812, † Apeldoorn 17-1-1893, dochter van Gerrardus en Jacoba Christina de Lange.
 11. Mr. Jacob Adriaan Fontein, geboren Harlingen 2-6-1817, griffier kantongerecht te Oldeberkoop 1851, rechter te Heerenveen 1854, † ald. 1-4-1859, trouwt ald., h. Voormeer, 27-5-1857 Wiskje van Heloma, geboren Heerenveen, h. Voormeer, 4-4-1834, † Amersfoort 16-6-1914, dochter van Mr. Marcus en Jkvr. Maria van Sminia, zij hertrouwt Heerenveen 14-7-1870 Mr. Antonius Stheeman.
 12. Willem Jan Fontein, geboren Harlingen 17-3-1819 lid firma Freerk Dirks Fontein, zeehandelaren te Harlingen, † Hilversum 3-6-1894.IVbb (ex IIIb) Jan Freerks Fontein, geboren Harlingen 18-2-1748, koopman en zoutzieder Harlingen, † Harlingen 17-2-1817, trouwt Harlingen 16-1-1780 Aafke Tjallingii, geboren Harlingen 16-4-1751, † ald. 9-12-1811, dochter van Tjalling Pieters en Grietje Franssen. Uit dit huwelijk behalve 1 jonggestorven dochter:

 1. Margaretha Fontein, geboren Harlingen 1-12-1780, † Harlingen 20-11-1825, trouwt Harlingen 26-8-1804 Mr. Wybo Tuinhout, geboren Franeker 14-11-1779, secretaris van Baarderadeel, vrederechter kanton Hindeloopen te Workum, † Workum 30-7-1819, zoon van Mr. Hayo en Jacomina Rosette Geertruida van Rossum.
  1. Jan Fontein Tuinhout (R.E.K.), geboren Workum 15-3-1817, lid firma J. Fontein Tuinhout & Co., steenfabrikanten te Harlingen, lid Prov. Staten van Friesland, lid gemeenteraad van Harlingen, † Arnhem 13-4-1885, trouwt 1e Harlingen 28-2-1843 Rinske Fontein, trouwt 2e Harlingen 17-4-1863 Marguerite Louise Regine van Haeften.
 2. Freerk, volgt Vbba.
 3. Tjalling, volgt Vbbb.
 4. Eva Fontein, geboren Harlingen 10-3-1791, † ald. 4-7-1841, trouwt ald. 24-9-1823 Simon Stijl Hingst (ook: Hingst Stijl), geboren Harlingen 8-5-1780, azijnfabrikant en bontfabrikant te Harlingen, † Harlingen 5 april 1834, zoon van Sijbrand Hingst en Elisabeth Stijl.
 5. Catharina Fontein, geboren Harlingen 18-3-1793, † Harlingen 11-5-1840, trouwt ald. 18-11-1819 Dr. Pieter Feijtama Tjallingii, geboren Harlingen 3-1-1792, med., chir. et art. obst. dr., arts te Harlingen, † ald. 12-12-1827, zoon van Frans Tjallings Tjallingii en Catharina Feijtama.

Vbba. (ex IVbb) Freerk Fontein, geboren Harlingen 23-9-1786, koopman en zoutzieder te Harlingen., † Harlingen 25-12-1834, trouwt Harlingen 18-11-1819 Ingena Hannema, geboren Harlingen 18-11-1788, † ald. 8-3-1843, dochter van Jacobus en Rinske Dreijer en weduwe van Gooytje Dirks Fontein.

Uit dit huwelijk behalve 2 jonggestorven kinderen:

 1. Rinske Fontein, geboren Harlingen 16-2-1821, † Harlingen 6-11-1860, trouwt Harlingen 28-2-1843 Jan Fontein Tuinhout, hij hertrouwt Harlingen 17-4-1863 Marguerite Louise Regine van Haeften.
 2. Jan Freerk Fontein, geboren Harlingen 21-12-1822, koopman en zoutzieder, lid firma Jan Fontein ald., wethouder van Harlingen, † Wiesbaden 7-11-1886, trouwt 1e Harlingen 26-5-1847 Antje Harmens, geboren Medemblik 25-3-1825, † Harlingen 4-4-1853, dochter van Hein en Antje Kaper; trouwt 2e Brummen 14-5-1855 Adriana Sophia de Vree, geboren Doesburg 3-5-1827, † Haarlem 10-2-1899, dochter van Willem Adriaan Constantijn en Margaretha Cornelia de Joncheere.
 3. Aafke Ingena Fontein, geboren Harlingen 1-6-1825, † Delft 4-2-1890, trouwt 1e Harlingen 10-8-1849 Dr. Jan Post, geboren Vlaardingen 21-6-1817, med. dr., arts te Arnhem, † ald. 1-5-1855, zoon van Dirk en Petronella Margaretha de Ridder; trouwt 2e Harlingen 25-3-1859 Hendrik Pieter van der Mandele, geboren Delft 19-3-1815, tabakskoper te Amsterdam, kassier en commissionair in effecten te Delft, hoogheemraad van Delfland, † Delft 7-9-1884, zoon van Willem Hendrik en Elizabeth Rijfsnijder en weduwenaar van Henrietta Johanna Rijfsnijder.

Vbbb (ex IVbb) Mr. Tjalling Fontein, geboren Harlingen 8-5-1789, advocaat te Leeuwarden, † Leeuwarden 13-1-1816, trouwt Leeuwarden 19-5-1815 Saske Brouwer, geboren Leeuwarden 27-9-1795, † Haarlem 14-10-1823, dochter van Ds. Jan en Janna Geertrui IJsbrandi, zij hertrouwt Leeuwarden 6-11-1822 Willem van der Vlugt.

 1. Tjalling Fontein, geboren Leeuwarden 24-7-1816, † Heerde 8-8-1871, trouwt Bergen (N.H.) 4-8-1850 Gerrardina van den Bergh, geboren Bergen (N.H.) 19-2-1817, † Bergen (N.H.) 28-4-1869, dochter van Walraven Graaff en Sara Struuk.IVbc (ex IIIb Pieter Freerks Fontein, geboren Harlingen 9-2-1761, assessor Landdrostambt en Departementaal Bestuur van Friesland, representant van Friesland, conseil van de prefectuur (sous-pre-fect), ontvanger in- en uitgaande rechten en accijnzen te Sexbierum, † Sexbierum, Eelsma-State, 6-6-1826, trouwt Franeker 30-11-1782 Trijntje (Catharina) Dirks Fontein

 1. Dirk Pieters Fontein, geboren War (bij Franeker) 6-5-1785, houtkoper, reder, mede-oprichter en lid firma Fontein en Rocquette, sinds 1-1-1832 Fontein & Tjallingii, commissionairs en zeehandelaars te Harlingen, lid van de Municipale Raad van 1811-1813, † Harlingen 30-1-1876, trouwt Harlingen 26-6-1807 Geertruida Adriana Matak, geboren Erp 22-11-1786, † Harlingen 21-4-1854, dochter van Dirk Daniel Petrus en Tjeerdtje Janes van Slooten.
  1. Catharina Anna Fontein, geboren Harlingen 17 okt. 1808, † Steenwijk 25-2-1894, trouwt Harlingen 30 juli 1840: Jarig Cornelis Mollema.
  2. Pieter Dirk Matak Fontein, geboren Harlingen 17-6-1811, officier van gezondheid 3e kl., genees-, heel- en vroedmeester te Lunteren en te Barneveld, † Barneveld 23-2-1867, trouwt Tiel 19-8-1835 Willemina van Langeveld, geboren Tiel 20-8-1811, † Wageningen 21-2-1901, dochter van Hendrik en Christina Francina van Rijnsum.
  3. Freerk Dirks Fontein, geboren Harlingen 18-9-1812, houthandelaar, reder, lid firma Fontein & Tjallingii te Harlingen, lid gemeenteraad van Harlingen, vice-consul van Denemarken te Harlingen, † Harlingen 22-4-1875, trouwt Harlingen 22-4-1841 Anna Maria Hannema, geboren Harlingen 11-2-1820, † Harlingen 18-10-1873, dochter van Sjoerd en Dina Leenderts Herdingh.
  4. Rijkje Fontein, geboren Harlingen 14-12-1814, † Haarlem 26-12-1901, trouwt Harlingen 7-4-1836 Pieter Huidekoper, geboren Harlingen 21-10-1808, directeur Zeemanshuis te Amsterdam, † ald. 25-7-1871, zoon van Jan Pieters en Janke IJzenbeek.
  5. Anna Lewina Fontein, geboren Harlingen 18-6-1818, † Harlingen 19-2-1906, trouwt Harlingen 6-2-1840 Hendrik Freerks Fontein.
  6. Margaretha Auck Dina Fontein, geboren Harlingen 13-9-1822, † Harlingen 14-5-1883, trouwt 1e Harlingen 23-12-1846 Jacobus Sjoerds Hannema, geboren Harlingen 27-8-1818, lid firma Sjoerd Hannema, zoutzieders te Harlingen, lid gemeenteraad van Harlingen, † ald. 5-12-1857, zoon van Sjoerd en Dina Leenderts Herdingh; trouwt 2e Harlingen 23-9-1863 Jan Hendrik Ansingh, geboren Wagenborgen 3-2-1821, genees-, heel- en vroedmeester, † Harlingen 12-9-1883, zoon van Borchardt en Aletta Sissingh.
 2. Rijkje Fontein, geboren War (bij Franeker) 21-11-1786, † Harlingen 15-2-1860, trouwt Harlingen 26-5-1807 Sybrand Tjallingii, geboren Harlingen 20-2-1783, koopman en plateelbakker ald., mede-oprichter en lid firma Fontein & Tjallingii, commissionairs en zeehandelaars te Harlingen, † ald. 20-12-1857, zoon van Frans Tjallings en Catharina Sijbrands Feijtama.
 3. Mr. Frederik George Fontein (R.N.L.), geboren Loy (Oldenburg) 11-12-1790, president raad van justitie te Soerabaja tot 1837, wethouder van Haarlem, † Haarlem 26-2-1875, trouwt Batavia 11-5-1828 Joanna Petronella Lange, geboren Tiel 22-1-1812, † Haarlem 12-1-1871, dochter van Luder en Goverta Machtella de Kock.
 4. Jan Fontein, geboren Loy (Oldenburg) 4-1-1792, handelsbediende te Sexbierum, ondercommandant 1e detachement garde d’honneur 1813/'14, † Hamburg 29-5-1858, trouwt Hamburg 8-12-1833 Sophia Dorothea Korn, geboren Altona (Hamburg) 10-5-1805, † na 2-5-1842, dochter van Heinrich en Dorothea Fülsch. Uit dit huwelijk een uitgestorven tak in Duitsland.
 5. Dr. Reinhart Fontein, geboren Loy (Oldenburg) 11-3-1793, med. doctor, arts te Siddeburen, † Siddeburen 20-6-1824, trouwt Siddeburen 26-12-1817 Grietje van Dijken, geboren Noorddijk (Gr.) 13-7-1792, † Stedum 23-2-1879, dochter van Luitje en Trijntje Tonnis.
  1. Pieter Reinhard Fontein, geboren Siddeburen 10-8-1818, landeigenaar, landbouwer te Huizinge (Middelstum), † Huizinge 27-4-1889, trouwt Middelstum 21-9-1849 Eitje Jans Oost, geboren Noorderhoogebrug (Noorddijk) 1-2-1810, † Huizinge 8-2-1867, dochter van Jan Klasen en Ebeltje Meinderts Wiersema en wed. van Berend Dirks Huizinga.
  2. Frederik Dirk Fontein, geboren Siddeburen 18 jan. 1820, lid firma W. van Dijk & Zoon, apothekers te Utrecht, † Utrecht 11-12-1900, trouwt 1e Utrecht 27-11-1851 Maria Geertruida van Dijk, geboren Utrecht 24-10-1826, † Utrecht 6-7-1853, dochter van Cornelis Marinus en Anna Hendrika Lubberding; trouwt 2e Harlingen 16-7-1856 Anna Menalda Schiere, geboren Harlingen 14-7-1818, † Utrecht 9-4-1888, dochter van Sijmon Schiere Jan Cornelisz. en Foekje Hendrikkusdochter van Schouwenburg.
  3. Katharina Wilhelmina Henrietta Fontein, geboren Siddeburen 2-11-1821, † Groningen 5-12-1906, trouwt Stedum 29-5-1850 Joost Pieters Bruins, geboren Stedum 10-6-1815, houthandelaar, † Stedum 11-3-1881, zoon van Hindrik Harms en Evertje Joosten Bouwsema.
  4. Rijkje Fontein, geboren Siddeburen 1-9-1823, † Groningen 28-1-1900.
 6. Margaretha Alida Fontein, geboren Kampen 9-3-1795, † Eemnes-Binnen, h. Veld en Bosch, 21-3-1876, trouwt Noordwijk 1-12-1836 dochter Ds. Josué Teissèdre l’Ange, geboren Dordrecht 28-4-1771, litt. dochter (h.c. Leiden), Waals predikant te Zwolle 1792, Middelburg 1794, Haarlem 1796 en te Amsterdam 1811, schoolopziener, voorzitter Kon. Nederl. Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam, † ald. 9-2-1853, zoon van Pierre l’Ange en Marie Marthe Teissèdre en weduwenaar van Elisabeth Tiboel.
 7. Auck Dina Fontein, geboren Groningen 25-6-1797, † Amersfoort 10-4-1862.
 8. Henriette Catharina Fontein, geboren Sexbierum, Eelsma-State, 14-10-1798, † Amersfoort 2-12-1880.
 9. Christina Elisabeth Fontein, geboren Sexbierum, Eelsma-State, 3-9-1800, † Amersfoort 5-10-1857.

Naar boven.

Aantekeningen genealogie

(NP, p. 127 en p. 129) Huwelijk Reijner Jelles en Aefke Jacobs niet gedateerd. Ondertrouw: 14-01-1626 NH-kerk te Leeuwarden. Huwelijksdatum: 04-02-1626 voor gerecht van Leeuwarden.
Bron: Database huwelijken, Historisch Centrum Leeuwarden.

(NP, p. 135) Nadere informatie over Cornelia Albarda en dochter Cornelis Gerlsma in genealogie Albarda, gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 60 (1974).

(NP, p. 136) geeft Aemilia Wiskje Fontein, geboren Franeker 4 februari 1830. Geboorteakte geeft evenwel 'Amelia' en als geboortedatum 14 februari.
Bron: Database BS, Ryksargyf Fryslân.

(NP, p. 141) Dieuwke Pesma getrouwd met Jan Westra is dezelfde als Dieuwke Pesma getrouwd met Augustus Robertus van Dalsen (p. 142). Aanvullende gegevens zijn te vinden in de genealogie Westra en de genealogie Van Slooten, gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 32 (1946). Overlijdensdatum in BS Harlingen, 1826, blad nr. 25: "Dieuwke Pesma, overleden 20-5-1826, oud 83 jaar, weduwe". Aanvullende gegevens met betrekking tot de ouders en de huwelijken van haar vader Hendrik Everts Pesma zijn ontleend aan de database BS voor 1811 van het Ryksargyf Fryslân.

(NP, p. 142) Voor afkomst Jan Hofstede, zie genealogie Kymmel Nederland's Patriciaat 38.

(NP, p. 144) Dina Lambsma Tuinhout. Geen genealogische data vermeld. Overleden 02-10-1837 te Harlingen (oud 30 jaar, gehuwd). Getrouwd met Anneus Harmens op 17-8-1826 te Harlingen.
Bron: Database BS, Ryksargyf Fryslân.

(NP, p. 144) Elisabeth Mollema, overleden 31-5-1811 te Harlingen, oud 38 jaar, gehuwd. Bron: Database BS, Ryksargyf Fryslân.

(NP, p. 159) Genealogische gegevens betreffende Dirk Daniel Petrus Matak en Tjeerdtje Janes van Slooten zijn te vinden in de genealogie Van Slooten, gepubliceerd in Nederland's Patriciaat 32 (1946).

(NP, p. 159) Foekje Sybrands Spannenburg. Geen genealogische gegevens vermeld. Overleden te Harlingen 7-4-1838, oud 30 jaar. Getrouwd met Jarig Mollema 22-4-1830, te Harlingen.
Bron: Database BS, Ryksargyf Fryslân.

(NP, p. 159) Holkje van der Ley. Geen nadere gegevens vermeld. Overleden 4-5-1843, oud 81 jaar, weduwe.
Bron: Database BS, Ryksargyf Fryslân.

(NP, p. 159) Cornelis Mollema, overleden 8 oktober 1823 te Harlingen, oud 58 jaar, gehuwd.
Bron: Database BS, Ryksargyf Fryslân.

Naar boven.

Biografische gegevens

Hieronder vindt u enige biografische aantekeningen over een aantal leden van het geslacht Fontein die een voorname maatschappelijke positie hebben bekleed.

Freerk Dirks Fontein

Freerk Dirks Fontein (1777-1843) was koopman en vice-consul van Pruisen te Harlingen. Zijn zakelijke activiteiten waren ondergebracht in de door hem opgericht firma Freerk Dirks Fontein, zeehandelaren en vennootschap tot het drijven van handel in het algemeen te Harlingen. Samen met Franciscus Binkes en Hendrik Amersfoordt richtte hij in 1827 het Fries Genootschap op.
Het grootste deel van zijn leven woonde hij op het goed Salwerd bij Franeker samen met zijn vrouw Eva van Dalsen met wie hij in 1798 in het huwelijk was getreden.

Freerk Dirks Fontein maakte zich als geleerde onder andere verdienstelijk door de uitgave van de geschriften van Jancko Douwama, die hij mede bezorgde. In de Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden bevindt zich een veilingcatalogus van de door hem nagelaten boeken.

Naar boven.

Pieter Freerks Fontein

Pieter Freerks Fontein, bijgenaamd „Rooie Pieter” was een vurig patriot en nam deel aan de Franeker rebellie in augustus en september 1787. Nadien verbleef hij buitenslands. Van 1790 tot 1793 op Loy bij Oldenburg en in 1795 te Kampen. Tevens verbleef hij korte tijd te St. Omer en Elberfeld. In juni 1795 ontsloeg hij de gehele Harlinger vroedschap. In 1797 woonde hij enige tijd in Groningen. In dat jaar kocht hij Eelsmastate een fraai buitengoed van 50 bunder onder Sexbierum van Rein Smit.

Pieter Freerks was getrouwd met zijn achternicht Trijntje Dirks Fontein. De familiebanden werden door dit huwelijk evenwel niet versterkt. Pieter Freerks was gebrouilleerd met zijn eigen familie en met die van zijn vrouw. Door zijn vader was hij onterfd. Hijzelf liet aan zijn kinderen evenmin vermogen na.

Bron: Schutte, Het doopsgezinde geslacht Oosterbaan, p. 98/99.