Algemeen
Opzet
Families
Bronnen
Methoden
English

De priesters van de Harlinger rijkdom. Een onderzoek naar doopsgezinden en hun netwerken in de 17e en 18e eeuw.

Scheltema / Scheltinga

Scheltema en Scheltinga

Op deze pagina:

Naar boven.

Introductie

Naar boven.

Genealogie

Scheltema

I . Jacob Jacobs, geboren omstreeks 1546, † vóór 1584, trouwt Trijn Hanses, † tussen 29-04-1613 en 25-05-1624; zij hertr. vóór 13-07-1584 Mathijs Hogerts.

II. Pieter Jacobs, geboren omstreeks 1565, koopman te Harlingen, † Harlingen tussen 03-02 en 29-04-1623, trouwt Pietertie Jans, † tussen 17-11-1635 en 20-12-1640.
Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Jacob Pieters, geboren omstreeks 1602, koopman te Harlingen, bezat 1640 de Scheltema-stelle te Almenum bij Harlingen, † 10-05-1652, trouwt 03-07-1624 voor het gerecht van Harlingen: Trijntje Classes Leijenaar, geboren omstreeks 1608, † 09-05-1667, dochter van Claas Pieters en Trijntje Freerks Scheltinga. Uit dit huwelijk de tak Scheltinga.
 2. Jan, volgt III.
 3. Grietke Pieter Jacobsdr. trouwt 14-03-1613 voor het gerecht van Harlingen: Gerrit Banniers (Middachten).
 4. Digna Pieter Jacobsdr. trouwt vóór 23-07-1624: Tiebbe Pieters Dreijer.

III. Jan Pieters, koopman en zoutzieder te Harlingen, † Harlingen tussen 11-07 en 26-11-1649, trouwt 14-01-1627 voor het gerecht van Harlingen: Antie Jans, † Harlingen tussen 01-03-1634 en 26-11-1649.
Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Jan, volgt IV.
 2. Pieter Jans Scheltema, geboren 1644, koopman te Harlingen, † tussen 26-04-1671 en 17-12-1678, trouwt (3e proclamatie Harlingen 19-08) 1665: Lolkjen Martens Coolmans, † tussen 26 April 1671 en 17 Dec. 1678, dochter van Marten Hijlckes en Reynsch Willems; zij hertrouwt 07-04-1678 Hervormde gemeente Harlingen: Willem Clasen.

IV. Jan Jansen De Boer (Agricola), geboren omstreeks 1632, koopman en zoutzieder te Harlingen, † Harlingen 08-01-1667, trouwt 09-04-1654 voor het gerecht van Harlingen: Aachien Franses Templar, geboren 05-03-1636, † Harlingen 20-12-1667, dochter van Frans Reiners en IJffke Johannis Tjesma.

 1. Antie Jans Agricola, geboren ..-11-1655, † 28-11-1737, trouwt 08-11-1672 te Lutjelollum (Franekeradeel): Philippus Lucas de He(e)re, geboren omstreeks 1650, koopman en mr. brouwer te Franeker, † Franeker na 25-01-1703, zoon van Lucas Philips en Rintie Tjepkes Abbema.
 2. Jan, volgt V.

V. Jan Jansen Agricola, later Scheltema, geboren ..-02-1658, burger van Franeker 1681, leeraar Doopsgezinden en koopman te Franeker, † Franeker 08-08-1694, trouwt 31-07-1680 Franeker: Tetje Jacobs Tjesma, geboren 21-12-1662, † Harlingen 12-12-1702, dochter van Jacobus Jans en Elisabeth Paulus Bogarda.
Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Jan Jansen Scheltema, trouwt 1703 (attestatie afgegeven gerecht Harlingen: 10-11-1703) Trijntje Tjeerds van der Sluis, afkomstig van Arum.
  1. IJfke (Eva) Jans Scheltema, geboren Harlingen 6-3-1711, doopsgezind gedoopt Harlingen 28-1-1747, † ald. 13-11-1752; trouwt Harlingen 19-07-1739: Freerk Dirks Fontein.
  2. Elisabeth Jans Scheltema, geboren Harlingen 14 juli 1718, doopsgezind gedoopt Harlingen 30-1-1752, † Harlingen 12-4-1789, trouwt 03-11-1743: Sjoerd Johannes Hannema.
 2. Paulus, volgt VI
 3. Aachje Scheltema, geboren Franeker 30-01-1694, † Franeker 04-10-1779, trouwt Sipke Epkes Roos, geboren Workum omstreeks 1676, † 1761, weduwenaar van Tetjen Jans.

VI. Paulus Scheltema, geboren Franeker 25-06-1688, werd gereformeerd, burgemeester van Franeker, † Franeker 21-04-1752, trouwt Franeker 14-01-1725: Sjoukje Everts Beduin, geboren Franeker 15-04-1704, † Franeker 01-07-1769, dochter van Evert Andries en Antje Saakes Klinkhamer.

 1. Mr. Cornelis Scheltema, geboren Franeker 31-03-1726, advocaat, boelgoedsontvanger en koopman te Franeker, † Franeker, tichelwerk Rodenburg, 16-08-1801, trouwt Franeker 12-07-1750: Hiltje Altena, geboren Franeker 03-12-1730, † Franeker 12-09-1807, dochter van Ds. Nicolaas en Lutske Ennema.
 2. Jan Scheltema, geboren Franeker 22-02-1728, † Franeker 23-05-1732.
 3. Evert Scheltema, geboren Franeker 29-10-1730, koopman en medevroedsman te Franeker, † Franeker 14-01-1770, trouwt Langweer (Doniawerstal) 01-06-1755: Lutske Altena, geboren te Langweer, † Franeker 21-12-1784, dochter van Ds. Nicolaas en Lutske Ennema.
 4. Tetje (Tettje) Scheltema, geboren Franeker 13-11-1740, † Franeker, Martenahuis, 16-05-1825, trouwt Franeker 07-08-1768 Mr. Albartus Telting, geboren Steenwijk 21-10-1745, lid Municipaliteit te Franeker, raad in den Hove van Friesland, † Franeker, Martenahuis, 23 Juli 1802, zoon van Albartus en Gesina ten Broeke.
 5. Antje Scheltema, geboren Franeker 01-03-1744, † Harlingen 23-10-1779, trouwt Franeker 23-01-1771 Jan Hannema, geboren Harlingen 07-10-1746, jeneverstoker te Harlingen, † Harlingen 07-07-1825, zoon van Sjoerd en Elisabeth Scheltema en weduwenaar van Elsje Schaaff.

Scheltinga

I. Jacob Pieters, geboren omstreeks 1602, koopman te Harlingen, bezat 1640 de Scheltema-stelle te Almenum bij Harlingen, † 10-05-1652, trouwt 03-07-1624 voor het gerecht van Harlingen: Trijntje Classes Leijenaar, geboren omstreeks 1608, † 09-05-1667, dochter van Claas Pieters en Trijntje Freerks Scheltinga.

 1. Freerk, volgt II.
 2. Pieter Jacobs, ontvanger generaal van Westdongeradeel (1676).
 3. Grietie Jacobs, trouwt 09-03-1656 voor het gerecht van Harlingen: Meinte Douwes Hobbema, vaandrig, † vóór 05-06-1676.
 4. Jancke Jacobs, geboren te Harlingen na 1624, eigenaresse van een sate en een pan- en tichelwerk te Midlum (Franekeradeel), † Harlingen 15-09-1690; trouwt Harlingen 07-09-1655: Seerp Tjepkes Gratama.

II. Freerk Jacobs, geboren Harlingen 1640, koopman te Harlingen (1670-1676), ontvanger der vijf delen 'dijckagie' (1676-1679), secretaris der 'vijf delen binnendijks' (1689-1698), 'olde secretaris' (1700), † 1710/'11, trouwt 05-12-1668 voor het gerecht van Harlingen: Grietie Allards Laquart, geboren omstreeks 1647, † tussen 05-03-1712 en 27-04-1716, dochter van Allard Tjeerds en Trijntie Pieters.

 1. Allard, volgt III.
 2. Lysbet Freerks Scheltinga, trouwt 02-04-1707 voor het gerecht van Harlingen: Claas Goitiens Braam.

III. Dr. Allardus Freerks Scheltinga, geboren Harlingen 1670, student te Franeker (1688), Leiden (1692), Utrecht (1693), advokaat (1693), burger van Leeuwarden (1694), daarna woonachtig te Hempens, terug in Harlingen in 1699, secretaris der Vijf delen Zeedijken, trouwt ..-06-1694: Inskien Ruird Terpstra, geboren Oosterbierum 1669, † Harlingen 10-06-1712, dochter van Ruird Claesen (geboren Oosterbierum circa 1630, † Oosterbierum 1675) en Ynske Herckes (geboren Hichtum 1634, † Oosterbierum vóór 1673).

 1. Ruurd, volgt IVa.
 2. Freerk, volgt IVb.

IVa. Ruurd Scheltinga, gereformeerd gedoopt Harlingen 28-12-1705, koopman te Harlingen, † Harlingen 25-05-1733 of 17-06-1733, trouwt 30-10-1728 voor het gerecht van Harlingen: Antje Feddriks Nieuwenhuis, afkomstig van Franeker, doopsgezind gedoopt Harlingen 05-02-1730, † Harlingen 02-05-1766 OF begraven Harlingen 25-03-1786, dochter van Feddrik Tjerks Nieuwenhuis en Geertje Everts Oosterbaan, zij hertrouwt: Folkert Pieters Schellingwou.

 1. Allard Ruurds Scheltinga, geboren Harlingen 15-12-1730, reder ter walvisvaart (1768), houtzaagmolenaar op de Noordsche Hengst tot 1780, en koopman (1813) te Harlingen, mede-eigenaar, later enig eigenaar van de turfontginning Allardsoog te Bakkeveen, lid van het Wetgevend Lichaam voor Friesland (1802-1804), † Harlingen 02-10-1813; trouwt 1e 26-05-1753 voor het gerecht van Harlingen: Trijntje Gerlofs Schellingwou, geboren Harlingen 09-04-1731, † Harlingen 09-05-1779 of 19-06-1779; trouwt 2e 16-09-1781 voor het gerecht van Harlingen: Catharina Huidekoper, geboren Harlingen 1734, † Bakkeveen 1784, dochter van Jan Annes Huidekoper en Fokje Oldaens en weduwe van Gerlof Folkerts Schellingwou
  Uit het eerste huwelijk:
  1. Ruurd Scheltinga, † jong.

IVb. Freerk Allards Scheltinga, gereformeerd gedoopt Harlingen 24-02-1701, doopsgezind gedoopt Harlingen 27-01-1725, koopman te Harlingen (1729-1743), assuradeur, † Harlingen 08-04-1746, trouwt 12-08-1724 voor het gerecht van Harlingen: Rinske Jacobs Roorda, geboren Harlingen 07-04-1702, doopsgezind gedoopt Harlingen 09-02-1726, procedeerde tegen haar man over het beheer van haar eigen goederen, in 1749 was zij lijndraaierse, † Harlingen 18-04-1759, dochter van Jacob Franses Roorda en Antie Jans Grauda.

 1. Ynskje Freerks Scheltinga, doopsgezind gedoopt Harlingen 24-01-1761, † Harlingen 1765, trouwt 31-10-1765 voor het gerecht van Harlingen: Hylke Pieters Dreijer.
 2. Jacob Scheltinga, † vóór 04-07-1763, trouwt 1756 (ondertrouw Hervormde kerk Sneek 22-05-1756, attestatie afgegeven gerecht Harlingen 29-05-1756): Beerntje Minnes Vellinga
  1. Rinske Jacobs Scheltinga, na het overlijden van haar vader werden over haar als curator aangesteld (04-07-1763): Allard Freerks Scheltinga, koopman te Dokkum (d.g.) en Hylke Dreijer, zoutbrander (d.g.).
 3. Allard Freerks Scheltinga, was doopsgezind (1763), koopman te Dokkum (1763), azijnbrouwer te Dokkum (1769), koopman te Harlingen en kerkvoogd te Kimswerd (1779), kapitein van een wapenkorps te Arum (1787), week uit naar Frankrijk, woonde op Brake of Styzama te Arum (1805); trouwt 24-09-1758 Hervormde gemeente Dokkum (Attestatie afgegeven door het gerecht van Harlingen 23-09-1758, bevestiging voor het gerecht van Dokkum 21-05-1786): Tettje Lieuwes, afkomstig van Dokkum.
  1. Rinske Allards Scheltinga, geboren Dokkum 17-12-1764, † Veenwouden (Schierstins), 22-02-1829; trouwt 21-05-1786 voor het gerecht van Dokkum: Thijs Feenstra, geboren Franeker 17-08-1766, kuiper te Dokkum (1786), koopman te Dokkum, lid van de municipaliteit van Dokkum (1795-1798), lid van het administratief bestuur (1798) en het departemantaal bestuur van Friesland, burgemeester van Leeuwarden (1824-1840) en lid van de Provinciale Staten, eigenaar van de Schierstins te Veenwouden (1814), zoon van Wepke Thijssen Feenstra en Trijntje Pieters Richerts (een achterkleindochter van Antie Everts (Oosterbaan) en Jelle Ædes).

Naar boven.

Aanvullingen genealogie